Jump to content

Sign in to follow this  
  • članaka
    8
  • komentara
    0
  • otvaranja
    412

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Sign in to follow this  
Spitfire

686 otvaranja

 

Člankom se dotičemo čestih upita o suđenju u razumnom roku. Ako vam predmet na sudu nije riješen u razumnom roku, stranka u postupku, prema Zakonu o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15), ima mogućnost podnijeti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji se podnosi sudu pred kojim se postupak vodi.

Prema ustaljenoj praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku tri godine od njegovog započinjanja, a ako je bilo postupanja u dva stupnja, svaki stupanj treba trajati do maksimalno tri godine.

Sama materija zaštite prava na suđenje u razumnom roku određena je u spomenutome Zakonu o sudovima u čl.63-67

O zaprimljenom zahtjevu odlučuje predsjednik suda, a ako u tom predmetu postupa predsjednik suda o zahtjevu odlučuje zamjenik predsjednika suda. O podnesenom zahtjevu predsjednik suda dužan je odlučiti u roku 60 dana od dana zaprimanja istog. Predsjednik suda, ukoliko utvrdi da je takav zahtjev neosnovan, rješenjem će odbiti zahtjev u kojem slučaju stranka ima mogućnost podnijeti žalbu u roku 8 dana od dana kada je takvo rješenje primila. O žalbi odlučivat će predsjednik neposredno višeg suda, a ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o žalbi će odlučivati vijeće od tri suca tog suda.

U slučaju osnovanosti zahtjeva, predsjednik nadležnog suda odrediti će rok za rješavanje predmeta, koji u pravilu nije duži od 6 mjeseci, osim ako iznimno prema okolnostima slučaja ne proizlazi određivanje duljeg roka.

Predložak Zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku možete vidjeti ovdje

 

Sign in to follow this  


0 komentara


Preporučeni komentari

Još nema komentara.

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

×