Jump to content

  • članaka
    62
  • komentara
    0
  • otvaranja
    2687

Opoziv darovanja

Sign in to follow this  
Matrix

368 otvaranja

Opoziv učinjenog darovanja je uređeno odredbama čl. 493 do 498 Zakona o obveznim odnosima.

Razlozi zbog kojih može uslijediti opoziv darovanja mogu biti:

1. osiromašenje darovatelja,

2. zbog grube nezahvalnosti.

Da bi opoziv zbog osiromašenja darovatelja bio valjan potrebno je ispuniti kumulativno zakonske pretpostavke i to da darovatelj nema sredstva nužna ni za vlastito nužno uzdržavanje i da ne postoji osoba koja ga je po zakonu dužna uzdržavati,s tim da je potrebno  da se dar ili njegova vrijednost u vrijeme opoziva nalazi u imovini odbdarenika.

Također se još u st. 3 i 4 članka 493 navode sljedeće pretpostavke valjanosti opoziva:

-Obdarenik nije dužan vratiti dar ako darovatelju osigura sredstva koja mu nedostaju za uzdržavanje u granicama opravdanih potreba.

-Darovatelj ne može opozvati darovanje i zahtijevati povrat dara ako se namjerno ili grubom nemarnošću doveo u oskudicu ili ako je od predaje dara proteklo deset godina za nekretnine, odnosno pet godina za pokretnine.

Darovatelj može opozvati darovanje zbog grube nezahvalnosti obdarenika,a pod grubom nezahvalnošću se podrazumijeva da je obdarenik učinio prema darovatelju ili prema članovima njegove uže obitelji djelo kažnjivo po kaznenim propisima ili se teže ogriješio o zakonom utvrđene dužnosti prema darovatelju ili članu njegove uže obitelji.

U vezi izjave o opozivu darovanja važno je to da ona mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika i upućena poštom obdareniku. Zakonom  je određen subjektivni rok prava na opoziv darovanja koji prestaje istekom godinu dana od dana kada je darodavatelj saznao za opoziv.

Sign in to follow this  

×