Jump to content

  • članaka
    62
  • komentara
    0
  • otvaranja
    2700

Ponavljanje postupka u sudskoj praksi

Sign in to follow this  
Matrix

36 otvaranja

Saznanje za presudu drugog suda u kojoj je zauzeto materijalnopravno shvaćanje drugačije od onog koje je prihvatio sud u postupku čije se ponavljanje zahtijeva, ne predstavlja ni novu činjenicu ni novi dokaz na temelju kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da je ta činjenica, odnosno dokaz bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.

VS, Rev 534/08 od 14.5.2008.

***************************

Sudska nagodba ne može se pobijati prijedlogom za ponavljanje postupka, već jedino tužbom.

ŽS u Osijeku Gž 2326/07 od 14.6.2007.

**************************

Rješenjem upravnog tijela kojim je utvrđena kategorizacija autobusnog kolodvora ne odlučuje se o tome postoji li neko pravo ili pravni odnos između stranaka u parničnom postupku radi isplate naknade za pružanje kolodvorske usluge. Zbog toga, naknadno ukidanje tog rješenja nije razlog zbog kojeg se može osnovano tražiti ponavljanje pravomoćno završenog parničnog postupka.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Pž 578/05 od 24.11.2008.

*************************

Samo stranke koje su učestvovale u pravomoćno okončanoj parnici mogu podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, a ne i treće osobe, bez obzira na njihov pravni odnos prema strankama i predmetu spora (bivši vlasnici nekretnina oduzetih za vrijeme jugoslavenske komunistička vladavine).

Županijski sud Bjelovar Gž 1571/00 od 3.8.2000.

****************************

Ne može se ponoviti postupak koji je završen presumiranim povlačenjem tužbe.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 498/2005-2 od 11.10.2005.

*****************************

Samo strane koje su sudjelovale u pravomoćno okončanoj parnici mogu podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, a ne i treće osobe, bez obzira na njihov pravni odnos prema strankama i predmetu spora.

ŽS u Vukovaru Gž 724/03 od 4.12.2003.

*************************

Tuženicima čije je boravište bilo nepoznato u vrijeme vođenja postupka pred prvostupanjskim sudom, nije onemogućeno raspravljanje pred tim sudom kad ih je u postupku zastupao skrbnik za poseban slučaj – odvjetnik – premda je on priznao tužbeni zahtjev.

ŽS u Vukovaru, Gž 118/01 od 18.3.2002.

*****************************

Nove činjenice odnosno novi dokazi razlog su za ponavljanje postupka samo onda kada je na temelju njih za stranku mogla biti donesene povoljnija odluka da su te činjenice odnosno dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.

VS, Revr 896/07 od 29.4.2008.

***************************

Prvostupanjskim rješenjem odbačen je tuženikov prijedlog za ponavljanje postupka.

Drugostupanjskim rješenjem odbijena je tuženikova žalba i potvrđeno prvostupanjsko rješenje.

Protiv pravomoćnog drugostupanjskog rješenja pravomoćnog rješenja pravovremenu, dopuštenu i potpunu reviziju izjavio je tuženik zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se preinači prihvaćanjem prijedloga za ponavljanje postupka ili da se ukine i predmet vrati drugostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

Tužitelj na reviziju nije odgovorio, a nadležni državni odvjetnik se o reviziji nije izjasnio.

Revizija nije osnovana.

Presudom prvostupanjskog suda od 25. ožujka 1997. godine broj P-2940/95 pravomoćno je završen postupak u ovoj pravnoj stvari, a njome je tuženik obvezan platiti tužitelju dug u iznosu od 23.360,55 kn sa zateznom kamatom i naknaditi mu parnične troškove u iznosu od 2.396,21 kn.

Tuženik je podnio prijedlog za ponavljanje postupka zaprimljen kod prvostupanjskog suda 28. svibnja 1998. godine temeljem odredbe čl. 421. st. 1. toč. 9. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92 i 112/99 – dalje u tekstu ZPP), navodeći da je nakon pravomoćnosti navedene presude pribavio dokaze iz kojih proizlazi da su plaćeni tužiteljevi računi, a da zbog promjene u vlasničkoj strukturi nakon pretvorbe tuženika i promjene osoba koje su radile kod tuženika, tuženik nije tijekom parničnog postupka u ovom predmetu mogao doći do tih dokaza, da ih je pronašao prije 4 dana, a radilo se o izvještajima o zaduženju i ugovora o cesiji sklopljenog između stranaka 27. rujna 1995. godine.

Utvrdivši da je tuženik u predmetu prvostupanjskog suda br. P-3230/95 na ročištu 23. travnja 1997. godine dostavio sudu izvještaje o zaduženju na koje se kao nove dokaze pozvao u prijedlogu za ponavljanje postupka nižestupanjski sudovi su ocijenili da je prijedlog za ponavljanje postupka podnesen nakon isteka zakonskog roka, te su ocijenili da promjena vlasničke strukture i promjena osoba koje su radile kod tuženika ne predstavlja opravdani razlog zbog kojeg navedeni dokazi nisu mogli biti ranije upotrijebljeni u postupku čije se ponavljanje traži, pa su nižestupanjski sudovi odbacili tuženikov prijedlog za ponavljanje postupka, a time su odgovarajuće propise pravilno primijenili.

Prema odredbi čl. 421. toč. 9. ZPP postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku, a prema odredbi čl. 422. st. 2. toga zakona zbog okolnosti iz čl. 421. toč. 9. istog zakona ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom. Pravilno su nižestupanjski sudovi zaključili da je tuženik tijekom vođenja prijašnjeg postupka mogao sudu predočiti ugovor o cesiji te izvještaje o zaduženju, te da ga promjena vlasničke strukture i promjena osobe koje su radile kod tuženika ne opravdava.

Odredbom čl. 423. st. 1. toč. 6. ZPP propisano je da se prijedlog za ponavljanje postupka podnosi u roku od 30 dana od dana kad je stranka mogla sudu iznijeti nove činjenice odnosno nova dokazna sredstva. Stoga je tuženikov prijedlog za ponavljanje postupka podnesen izvan zakonskog roka, pa je u smislu odredbe čl. 425. st. 1. ZPP pravilno odbačen.

Tuženikova tvrdnja u reviziji da je odbacivanjem njegovog prijedloga za ponavljanje postupka došlo do bitne povrede odredaba ZPP-a nije prihvatljiva.

Kako nisu ostvareni istaknuti revizijski razlozi, a u postupku pred nižestupanjskim sudovima nije došlo do bitne povrede odredaba parničnog postupka na koju revizijski sud pazi po službenoj dužnosti (čl. 386. ZPP), valjalo je reviziju odbiti kao neosnovanu (čl. 393. u vezi čl. 400. st. 4. ZPP).

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE – Broj: II Rev-35/00-2

***************************

S obzirom da tuženica u žalbi isključivo ponavlja razloge na kojima temelji prijedlog za ponavljanje postupka, tuženicu valja upozoriti da eventualna činjenica, da su prvostupanjski i drugostupanjski sud u predmetu istog suda pogrešno primijenili materijalno pravo na njezinu štetu, jer je Vrhovni sud zauzeo drugačije stajalište u odnosu na primjenu mjerodavnog prava, nije nova činjenica, niti je novi dokaz u smislu odredbe čl. 421. st. 1. toč. 10 Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP), s obzirom da tuženica evidentno pobija pravilnost primjene materijalnog prava u prvostupanjskoj i drugostupanjskoj odluci u predmetu prvostupanjskog suda, pa kako ponavljanje postupka nije moguće osnovano tražiti zbog toga što su navedeni sudovi, po njezinoj ocjeni, pogrešno primijenili materijalno pravo u odlukama donesenim u postupku čije se ponavljanje traži, to je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da prijedlog tuženice za ponavljanje postupka nije temeljen ni na jednom od razloga navedenim u odredbi čl. 421. st. 1. toč. 1–10 ZPP-a, zbog čega je prvostupanjski sud, sukladno odredbi čl. 425. st. 1. ZPP-a, njezin prijedlog za ponavljanje postupka odbacio kao nedopušten (tako i Vrhovni sud Republike Hrvatske

Rev 2268/1995 i Gž 12/2000 od 1. 3. 2000.).

******************************

Ako je za stranku nastala mogućnost iznošenja novih činjenica, odnosno novih dokaznih sredstava prije nego što je odluka u postupku čije se ponavljanje traži postala pravomoćna, tada rok za podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka ne može početi teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, što znači i odluka višeg suda u povodu izjavljene žalbe dostavljena stranci.

ŽS u Rijeci, Gž 593/98 od 26.2.1999.

**************************

Rok za podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka zbog toga što stranci nezakonitim postupanjem nije bila dana mogućnost raspravljanja pred sudom počinje teći od dana kada je odluka stranci dostavljena, a ako odluka stranci ne bi bila dostavljena ista nije postala pravomoćna, pa se u odnosu na nju postupak i ne može ponoviti.

Županijski sud u Splitu Gž 1842/2008 od 14.1.2010.

******************************

Nema pretpostavke za ponavljanje postupka ako postupak nije pravomoćno završen.

Županijski sud u Osijeku Gž 3274/2006 od 25.10.2007.

*******************************

Sign in to follow this  

×