Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 12.06.2019 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Zahtjev za zaštitu prava je mogla postaviti u roku od 15 dana od dana primitka otkaza. Dakle više nema pravo na sudsku zaštitu. U trenutku donošenja odluke o organizacijskom višku, situacija je bila takva i gotova priča. Dobit će nešto otpremnine i biti na listi UDU i zaposliti se vrlo brzo...
 2. 1 bod
  Možete upisati: 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 63.91, 63.99 onda 46.51 Trgovinu na veliko računalima, perifernom opremom i softverom-u tranzitu (to je na velko), a na malo možete samo 47.91 Trgovina na malo preko interneta tako da se roba ne zadržava kod Vas nego ide direkt kupcu(onda ne morate imati skladište), ali ako Vi toi sami prepakiravate i šaljete onda morate imati skladište) o
 3. 1 bod
  Iz opisanoga baš i nije razvidno radi li se o bespravnoj gradnji, no ukoliko se radi o poslovima mimo odredbi Zkona o gradnji i/ili Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nadležna bi bila građ. inspekcija. Što se tiče potrebne suglasnosti ona bi spadala pod Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te ukoliko se krše odredbe toga zakona, upravitelja se uvije može promijeniti, ili drugim načinom koji zahtjeva vremena, te ovisi koliko je sve to (ne)utemeljeno u zakonu i sposobnosti osobe pravne struke koja bi vam svakako bila potrebna uspjeh u postupku tužbe za nanošenje štete takovim radnjama.
 4. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Punomoc - povrat imovine

  Opunomoćenik može koristiti usluge pravnika, a ako ga izričito opunomoćite za prodaju ili prijenos prava vlasništva, i to može učiniti.
 5. 1 bod
  LjuboZG

  Placanje pri kupnji nekretnine

  Ako su i kupac i prodavatelj fizičke osobe, moguće je isplatiti taj iznos u gotovini. ALI... Plaćanje u stranoj valuti između rezidenata RH nije dozvoljeno, tako da to strogo formalno gledano ne biste smjeli napraviti u eurima, već u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 47.000 EUR. U praksi se ovo rješava tako da kupac plati u eurima, a u ugovoru se napiše cijena u kunskoj protuvrijednosti i prodavatelj svojim potpisom potvrđuje da mu je isplaćena cijena u kunskoj protuvrijednosti. Ipak, napominjem da to što se ova situacija na gore opisani način redovito tako rješava u praksi, to i dalje ne znači da je to zakonito i dopušteno.
 6. 1 bod
  Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te dijelu o suvlasništvu, da sigurno, ali do ovoga, što ispada mrvu problematično poradi odredbi čl.41 st.1 i 2. Dakle, da se radi o radovima održavanja puta, uređenja za normalno korištenje sasvim sigurno bi se moglo reči da se radi o redovnim poslovima, no poradi iznad citiranoga, ako ništa drugo, postoji sumnja da se radi o poslu koji premašuje okvir redovitog upravljanja.
 7. 1 bod
  LjuboZG

  Predugovor-definiranje isplate

  Ukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 340.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na sljedeći način i u sljedećim rokovima: a) kaparu, koja se uračunava u kupoprodajnu cijenu, u iznosu od 18.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja ovog Predugovora i to na tekući račun prodavatelja IBAN: xxxxxxxxxxx koji se vodi kod xxx banka d.d. sa sjedištem u xxxx; b) dio kupoprodajne cijene u iznosu od 22.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine i to na tekući račun prodavatelja specificiran u alineji a) ovog stavka; c) ostatak kupoprodajne cijene u iznosu od 300.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na tekući račun specificiran u alineji a) ovog stavka iz sredstava kredita koji će kupac realizirati kod kreditora po svojem izboru nakon sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine (te nakon uknjižbe založnog prava u korist kreditora, a kojim založnim pravom se osigurava tražbina kreditora prema kupcu temeljem kredita iz ove alineje) Dio koji je u zagradi ide samo ako dižete stambeni kredit koji će biti osiguran hipotekom na nekretnini koju kupujete. Skrećem pažnju i na to da u alineji c) nema roka isplate, a ako ćete unositi rok, to morate provjeriti sa svojom bankom. Također, svaki pravni posao ima svoje specifičnosti, tako da odredbe koje sam napisao možete uzeti u obzir kao nekakav okvir prema kojemu ćete sastaviti te odredbe u predugovoru, ne morate ih nužno prepisati u točno ovakvom obliku.
 8. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Punomoc - povrat imovine

  OK, ako postupak traje, sve navedeno je moguće: opunomoćiti odvjetnika da vodi postupak za Vas i da Vas o tome obavještava, da u Vaše ime i za Vaš račun raspolaže imovinom (ako dođe do povrata imovine), odnosno da u Vaše ime i za Vaš račun, pa čak i na svoj račun, primi novac kao obeštećenje za nemogućnost povrata imovine. Međutim, nije moguće da se pravo vlasništva imovine upiše na opunomoćenu osobu, nego na Vaše ime, ali taj prijenos prava vlasništva u Vaše ime može provesti opunomoćenik.
 9. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Punomoc - povrat imovine

  Mogli biste dati punomoć, teoretski, ali je rok za navedeno istekao, ako se ne varam, 01.10.2016. godine. Ne znam da je dodijeljen novi rok.
 10. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Punomoc - povrat imovine

  Kada je oduzeta imovina, tko je imovinu oduzeo?
 11. 1 bod
  Posve je meni jasno što Vi želite, iako je pojam "izdravljenja" prilično relativan i on pod njim može smatrati što god. Međutim, za konkretan odgovor o otkazu najma, niste mi odgovorili što točno kaže ugovor o najmu vezano za otkazivanje najma - otkazni rokovi, kršenje odredbi o najmu i slično. Po navedeno, davno je kupljen taj ugovor, tako da je moguće da su se ugovorne klauzule od 2006. godine pa do danas, u standardnim ugovorima NN u međuvremenu i mijenjale. Kako god, njegova invalidnost i socijalni status nije Vaš problem, Vi ste dužni pri otkazu ugovora o najmu poštivati klauzule sklopljenog ugovora i odredbe pozitivnih propisa RH. Najmodavac nema zakonsku obvezu pratiti invalidski i socijalni status najmoprimca.
 12. 1 bod
  Angažirati ovl.geod.ured (može i onaj koji je već radio dokumentaciju za legalizaciju) za upis promjena u katastru i ZK. Za to su vam potrebni geod.projekt ukoliko je rađen, arhitektonski i Rješenje o izvedenom stanju (najbolje priložiti presliku). Ako je građevina već bila etažirana vjerovatno će vam ZK tražiti i suglasnost suvlasnika i arhitektonski projekt za preetažiranje.
 13. 1 bod
  Spitfire

  gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  Je, moguća je. To što je geodetski projekt potvrđen od strane katastra ne znaći da isti nema nedostataka skupa sa Glavnim u vidu npr. neusklađenosti sa PP i sl. Katastar samo potvrđuje da je elaborat izrađen u skladu sa geodetskim i katastarskim pravilima. Je.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×