Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 23.05.2018 u Objave

 1. 5 bodova
  mutavi

  Ugovor o najmu stana

  Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je: 1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat 2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju 3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga Znači može i kopija. Nadalje: Poslati će ga JB automatski u poreznu. Vaša stvar dogovora. Najmodavac je dužan prijaviti svoje stanare. Uz ostalo, za prijavu prebivališta, odnosno boravišta u unajmljenom stanu Mupu je potrebno priložiti ovjerenu izjavu najmodavca kojom on daje suglasnost za prijavu prebivališta ili boravišta na adresi stana najmodavca.
 2. 5 bodova
  Borbena7

  Preuzimanje duga EOS Matrix

  Mogućnost da novi ovrhovoditelj npr. Eos Matrix nastavi ovršni postupak je uvedena izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14). Do tada se primijenjivao Zakon o parničnom postupku, a prema kojem se za promjenu na strani ovrhovoditelja tražio pristanak ovršenika. Tako da ovrhe u kojima je prijedlog za ovrhu predan prije stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Ovršnog zakona od 01.09.2014. (u kojima je kao ovrhovoditelj naznačen netko tko nije Eos Matrix, a sada Eos Matrix tvrdi da je on ovrhovoditelj, jer je otkupio tražbinu) sud da bi donio rješenje o ovrsi dužan je tražiti pristanak ovršenika za tu preinaku na strani ovrhovoditelja. Ako ovršenik ne da svoj pristanak, taj ovršni postupak sa starim ovrhovoditeljem se obustavlja, i taj stari ovrhovoditelj sam snosi dotadašnje troškove koji su nastali u postupku. I tada novi ovrhovoditelj koji je otkupio tražbinu kao npr. Eos Matrix može pokrenuti posve novi ovršni postupak, u kojemu od ovršenika može potraživati glavnicu i kamate, ali i nove troškove koji su nastali od pokretanja tog novog postupka za Eos Matrix, ali nikako ne može potraživati troškove koji su nastali prije, i to prema starom ovrhovoditelju.
 3. 4 bodova
  Matrix

  Naknadno pronađena imovina

  Nužno je ishoditi dopunsko rješenje o nasljeđivanju kroz postupak naknadno pronađene imovine,sa pozivom na poslovni broj prvotnog pravomoćnog rješenja. Nakon što ishodite dopunsko rješenje imate dvije opcije: 1.Provesti rješenje kroz zemljišne knjige i nakon toga sklopiti kupoprodaju. 2.Sklopiti kupoprodaju bez prethodnog vašeg upisa,no u tom slučaju bi kupac pri upisu svog prava vlasništva morao uz kupoprodajni ugovor priložiti i dopunsko rješenje o nasljeđivanju,ovo iz razloga dokazivanja pravnog sljeda.
 4. 4 bodova
  to, ovjeriti kod javnog biljeznika, i provesti u zemljisniku...
 5. 4 bodova
  Matrix

  nasljedstvo ili podjela

  Nedopušteno,ovo iz razloga što u konkretnom slučaju ispunjenje ugovornih obveza nebi preuzela stranka koja je u ugovoru navedena kao davatelj uzdržavanja (maloljetni), nego zakonski skrbnik kao treća osoba koja nije ugovorna stranka, uslijed čega ugovor stječe obilježja prividnosti i nema učinaka (čl. 66. st. 1. Zakona o obveznim odnosima) jer obvezu ne preuzima ugovorna stranka, dok s druge strane maloljetnik nemože preuzeti obvezu uzdržavanja,obzirom da se u pravnom smislu nemože starati o samom sebi a kamo li o nekom drugom. Samo po sebi preuzimanje ispunjenja moguće je ugovoriti prema odredbi iz čl. 453 Zakona o obveznim odnosima, no bitno istaknuti da je to onda ugovor između dužnika i trećega kao njihov zasebni pravni posao, a ne kao sastavni dio ugovora o doživotnom uzdržavanju,što u bitnom gubi pravnu bit odredaba čl.579 Zakona o obveznim odnosima. Općenito na pitanje da li skrbnik u ime svog štićenika može sklopiti navedeni vid ugovora sa trećom osobom daju odredbe čl.261 st.6 Obiteljskog zakona,čije odredbe daju pozitivan odgovor uz napomenu nužnog odobrenja CZSS,no analizirajući članak 261 u cjelosti ,može se zaključiti da se u tom slučaju maloljetnik uz svog skrbnika u takvom ugovoru može pojaviti samo na strani primatelja uzdržavanja,obzirom da se odredbe istog članka odnose isključivo na zaštitu imovine maloljetnika.
 6. 4 bodova
  Borbena7

  Eos matrix

  Ne može se Diners više povlačiti kada je prodao tražbinu Eos Matrixu, jednostavno nije ovlašten povlačiti se za nešto što je prodao. Kako je kod Vas prijedlog za ovrhu podnesen prije izmjene Ovršnog zakona 2014. g., tako je potreban Vaš pristanak za preinačenje na strani ovrhovoditelja. Ako ga Vi ne bi dali, postupak se mora obustaviti. A Eos Matrix može pokrenuti novi ovršni postupak u kojemu traži glavnicu i kamate, ali za razliku od sadašnje situacije nema pravo potraživati troškove koji su nastali u postupku koji je vodio prijašnji ovrhovoditelj. Napišite prijedlog za obustavu, pozivom na broj rješenja o ovrsi i pošaljite ga sudu. Pozovite se na čl. 192. st. 3. Zakona o parničnom postupku, kojim je propisano, da nakon što se ovršenik upustio u raspravljanje o glavnoj stvari umjesto ovrhovoditelja može u ovršni postupak stupiti novi ovrhovoditelj samo ako ovršenik izričito na to pristane. Navedite da ne pristajete da umjesto prijašnjeg ovrhovoditelja kao novi ovrhovoditelj stupi Eos Matrix i da tražite obustavu tog ovršnog postupka. Obavezno uz prijedlog priložite kopiju dokumentacije da sud ima uvid u pravnu stvar.
 7. 4 bodova
  Vi se morate uključiti u postupak i tražiti naknadu za umanjenu vrijednost zmljišta u skladu sa zakonom kao uvjet za taj upis služnosti (djelomično izvlaštenje). :https://www.zakon.hr/z/726/Zakon-o-izvlaštenju-i-određivanju-naknade Poželjno bi bilo da angažirate odvjetnika verziranog u takvim predmetima.
 8. 4 bodova
  Borbena7

  sto kad tuzenik premine?

  Dostavite sudu podnesak kojim požurujete postupanje u svom predmetu, te kojim obaviještavate sud da je tužena preminula, te da predlažete da se postupka nastavi u odnosu na njene nasljednike. Da bi sud donio rješenje o nastavku postupka u odnosu na nasljednike i da bi ubrzali postupak, potrebno je da uz ovaj podnesak dostavite i rješenje o nasljeđivanju iza pokojne tuženice.
 9. 4 bodova
  hasko

  Uvreda preko Facebooka

  "Ljutnja je kiselina koja više nagriza posudu u kojoj se nalazi, nego onoga na koga je prosuta." - Mark Twain.
 10. 4 bodova
  U konkretnom slučaju se ide opcijom stambenog kredita,po kojem kupoprodajnu cijenu banka izravno prenosi na račun prodavatelja nekretnine a ne nosiocu kredita/kupcu. Drugi vid vašeg dodatnog osiguranja je da u kupoprodajnom ugovoru izostavite tabularnu ispravu ili istu uvjetujete isplatom,tako da se kupac uprkos kupoprodajnom ugovoru neče moći upisati kao vlasnik sve dok mu Vi ne izdate ovjerenu pisanu suglasnost za upis(tabularna isprava). I ako vama to sve djeluje nesigurno,osobnog sam mišljenja da se radi o uobičajnoj proceduri.
 11. 4 bodova
  Ukratko, ako situacija takva kakva mislim da je, krenite Vi prvo od Grada onda, odnosno međusobnom suradnjom Vas vlasnika i lokalnih vlasti. Ako bude volje i mogućnosti to bi se moglo riješiti. Naime, neka Grad prvo podnese zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole za građevine izgrđene do 15.02.1968. godine za navedene garaže. Nakon što se Uporabna izda, isto tako neka grad podnese zahtjev za izdavanje Rješenja za formiranje čestice za redovnu uporabu zgrade. (česticu je potrebno formirati kao zemljište ispod grade) Nakon što se izda spomenuto rješenje, angažirajte u dogovoru sa gradom i ostalim vlasnicima izradu parcelicijskog elaborata, koji će formirati čestice u skladu sa navedenim rješenjem. Parcelacijski elaborat nakon što ovjeri ured za prostorno uređenje, nosi se u katastar na provedbu. U sklopu tog elaborata biti će potrebno potrebo izraditi ugovore (izemeđu grada i vlasnika garaža), na temelju kojih će se elaborat provesti i u zemljišnim knjigama.
 12. 3 bodova
  Borbena7

  Prigovor

  Točno je. Članak 80.b Ovršnog zakona jasno kaže da će se prijedlog za ovrhu na nekretnini odbiti, ako glavnica tražbine ne prelazi 20.000,00 kuna. Sve je uredu, bitno da ste shvatili odgovore.
 13. 3 bodova
  Činjenice koje nisu utjecale na prometnu nesreću Ako je utvrđen identitet vozača,vozilo registrirano,ima položen vozački ispit za kategoriju vozila kojim upravlja,vozilu u nesreči nisu oštećeni bitni dijelovi za sigurnu vožnju,vozač nije pod dejstvom alkohola......nema onda razloga da ga ne puste dalje u promet. Sud svoju odluku nije mogao temeljiti na eventualnim očekivanjima,več isključivo na dokazanim činjenicama,a to su između ostalog;
 14. 3 bodova
  1. Dogovorom kako se dogovorite... 2. Gleda se omjer njegovoga vlasnistva u stanu... da tuze vlasnici jedni druge, i oko ulaganja i oko prodaje ako se ne dogovore, tj ako jedan od vlasnika ne zeli prodati...
 15. 3 bodova
  Tema je premještena u PF Obvezno pravo jer se radi o naplati dugovanja. Što se tiče odgovora na Vaše pitanje, ne znam što bih Vam mogla savjetovati, jer se bojim da je Vaš otac legalno preveslan. Trgovačko društvo kojem je Vaš otac bio jamac više ne postoji? A dao je suglasnost da se hipoteka stavi i na njegovu polovicu kuće? Kad se sve to događalo? Jedina šansa da se odgovornost prebaci s nepostojećeg trgovačkog društva na odgovornu osobu je tužba za proboj pravne osobnosti pred trgovačkim sudom ili kazneni postupak, recimo za onemogućavanje naplate, odnosno povredu tuđih prava ili zloupotrebu u postupku stečaja, ali za sve to morate imati dokaze: u slučaju tužbe morate imati konkretnu radnju kojom je direktor umanjio imovinu društva tako da ono nije moglo podmirivati obveze prema vjerovnicima pa je propalo, a u slučaju kaznene prijave također morate reći koju je točno zloupotrebu odgovorna osoba počinila, što je u praksi vrlo teško dokazivo, iako očigledno iz aviona.
 16. 3 bodova
  Matrix

  Brisanje prava na plodouživanje

  Upiši broj maminog (davatelja izjave)OIB-a Temelj upisa prava služnosti plodouživanja Ona nema pravo plodouživanja na svom suvlasničkom dijelu,već upravo na vašem. Predlagatelj: Marko Marković,adresa OIB_______ Protustranka: (vaša majka)adresa OIB____ OPĆINSKOM SUDU U ___________ kao zemljišnoknjižnom sudu zemljišnoknjižni predmet P R I J E D L O G za brisanje prava služnosti plodouživanja na nekretninama upisanim u z.k.ul......k.o. Na temelju izjave o odricanju od prava služnosti plodouživanja od dana____________predlažem da Općinski sud u ____________ kao zemljišnoknjižni sud dopusti brisanje prava služnosti plodouživanja na suvlasničkom dijelu nekretnine predlagatelja Marka Markovića iz __________, ul.__________ OIB_______ ,označene kao k.č._______upisane u z.k.ul._____k.o._______,u naravi (opiši narav),a koje je pravo služnosti u korist protustranke upisano temeljem _______________. Prilog : -Izjava o odricanju od dana___________ U ________,dana______ Potpis: ______________
 17. 3 bodova
  Spitfire

  Brisanje prava na plodouživanje

  Za takovo što, uz prijedlog za brisanje prava plodouživanja vam je potrebna izričita izjava o odreknuću ovlaštenika služnosti ovjerena kod JB. Dakle, trebali bi sastaviti izjavu npr., Ja, Đurđa Đurić iz Pule, Kralja Zvonimira 45, OIB........., kao ovlaštenik prava služnosti plodouživanja stečenog temeljem..... (ugovora i sl., u biti prepusujete sve ono što piše u ZK izvatku) na nekretnini, u naravi stan koji se sastoji od ....., a koja se nalazi na kat.čest...... KO......, sve upisano u ZK ulošku........ Općinskog suda u........., dajem slijedeću IZJAVU kojom se odričem gore navedenog upisanoga prava služnosti i dopuštam da se bez ikakvih daljnjih pitanja isto pravo izbriše kao teret navedene nekretnine te ovu svoju izjavu potvrđujem vlastoručnim potpisom. Đurđa Đurić (potpisano) U Puli, 15. lipnja 2018
 18. 3 bodova
  Potočnica

  godišnji odmori

  Što znaći " što je radnik sebi to stavio u rješenje o godišnjem odmoru"? Poslodavac piše rješenja, ne radnici. Poslodavac je taj koji donosi plan godišnjih odmora, pri tome se vodi potrebama organizacije rada, naravno da može poslušati želje radnika, ali ne mora. Jedino što mora je omogućiti vam ovogodišnji GO iskoristiti najmanje dva tjedna u komadu do kraja ove godine. Po zakonu imate pravo jedan dan koristiti GO kada vi to želite, uz tri dana raniju najavu poslodavcu.
 19. 3 bodova
  miroslav6

  osobni odbitak-novosti

  Osobni odbitak je 3800 kn mjesecno. Od bruto place se oduzme 3 800 kn i onda se na preostali iznos naplacuje porez ovisno o visini place u iznosima od 12, 24 i 36%. Buduci da niste radili cijeli mjesec, bivsi poslodavac po zakonu mora obracunati porez na cijeli bruto iznos, a ne na umanjeni iznos kao sto bi napravio da ste radili cijeli mjesec. Da ste poceli raditi kod drugog poslodavca, on bi obracunao osobni odbitak i ako razlika u placama nije velika (ako ne prodete porezni razred), za taj mjesec bi dobili vise-manje istu placu kao i inace. To je napravljeno da ne bi oba poslodavca obracunala 2 odbitka u mjesecu, jer bi ste morali sljedece godine doplatiti taj dio poreza. Buduci da je osobni odbitak ustvari definiran godisnje (samo se obracunava mjesecno), vi na cjelokupnu bruto godisnju placu imate pravo na 45 600 kn odbitka, bez obzira koliko mjeseci radili, tako da za one koji nisu dio godine radili ili su promjenili poslodavca usred mjeseca, porezna sljedece godine sve preracunava i salje porezno rjesenje. Primjer sa izmisljenim brojevima i pojednostavljenim izracunom: Recimo da radite cijelu godinu za bruto 200 000 kn i recimo da je odbitak 80 000 kn, a recimo da je porez 10%, platili bi ste (200 000 - 80 000) x 10% = 12 000 kn poreza, odnosno mjesecno 1 000 kn. Ako ste isti posao radili 6 mj., a 6 mj. ste bili nezaposleni, zaradili bi bruto 100 000kn. Za vrijeme rada bi mjesecno placali porez 1 000 kn, tj. sveukupno 6 000kn. Ali buduci da je obracun godisnji, 100 000 kn bruto - 80 000 kn daje poreznu osnovicu od 20 000 kn i ustvari trebate platiti samo 20 000 x 10% = 2 000 kn poreza. To znaci da ste porez preplatili, porezna negdje u 6. mj. 2019. posalje rjesenje da mora vratiti 4 000 kn i u 8. mj. 2019. se mozete nadati povratu tih 4 000 kn. Dug je period cekanja, ali bankariti s drzavom nije lako, uzima odmah, vraca kasno, ali vrati. Bez kamata. I da, poslodavac tu nije nista kriv, on je isplatio ugovorom odredenu placu.
 20. 3 bodova
  CZSS možete prijaviti nadležnom Ministarstvu radi neadekvatnog postupanja, a i CZSS se nemate što obraćati putem e-mail-a, već pisanim putem, podneskom na koji podnesak su se dužni očitovati, a što će Vama koristiti u sudskom postupku... Nadalje, ako se bračni drugovi koji imaju mld. djecu ne mogu dogovoriti prilikom sprovođenja obaveznog savjetovanja prije razvoda braka, te medijacije pri CZSS, te potpisati Sporazum o roditeljskoj skrbi nad zajedničkom djecm (čl. 106. ObZ), djeci se, u sudskom postupku, imenuje posebni skrbnik koji bi trebao štititi prava mld. djece sukladno pravima koja im garantira Obiteljski zakon, tako da možete u sudskom postupku zatražiti izuzeće navedene skrbnice ako smatrate da se neadekvatno "bori" za prava djece, te imenovanje novog skrbnika... I na kraju, bez obzira što je prijedlog CZSS da djeca žive sa majkom, to ne znači da će tako i biti i da će sud, kad sagleda sve činjenice koje idu u prilog dobrobiti djece, prihvatiti njihovo mišljenje, doduše u većini slučajeva prihvati, ali ne uvijek, to je samo njihov prijedlog koji ne mora biti presudan za donošenje sudske odluke... Sretno i budite ustrajni i uporni..!
 21. 3 bodova
  Borbena7

  ovrha vip

  Niste dobili prijedlog za ovrhu već rješenje o ovrsi koje je izdao javni bilježnik, tako da svakako pazite na taj žalbeni rok od 8 dana računajući od dana njegovog zaprimanja. Svakako u prigovoru navedite sve što ste tu naveli. Svu svoju dokumentaciju koju prilažete uz prigovor dostavite im u kopiji, a originale čuvajte za sebe. Ovaj iznos od 450,00 kn po specifikaciji iz tog zaprimljenog rješenja o ovrsi se odnosi na router kojega po njima niste vratili? I iznos od 337.00 kn je za javnobilježničke troškove ili?
 22. 3 bodova
  prof

  usporedni izračun mirovina

  Poštovani Skywalker007, Podsjećam Vas po: 1. Zakonu o mirovinskom osiguranju DVO i PS - Vi kao branitelj ako dobijete mirovinu po članku 6. (starosnu mirovinu) ili po članku 11. Invalidske mirovine - opća nesposobnost ako želite raditi morate zamrznuti mirovinu i primati samo plaću. - Ako dobijete mirovinu po članku 6.a ili po članku 11. Invalidske mirovine – profesionalna nesposobnost ako želite raditi primate 5/8 mirovine i punu plaću. 2. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata - Ako dobijete invalidsku mirovinu – profesionalna nesposobnost možete raditi puno radno vrijeme i primati punu plaću uz primanje 5/8 Vaše mirovine- - Ako dobijete invalidsku mirovinu – opća nesposobnost možete raditi 3,5 sati dnevno i za to primati odgovarajuću plaću i primati puni iznos Vaše mirovine. Lijep pozdrav
 23. 3 bodova
  malicovjek

  Kada ću steći pravo na mirovinu

  Sagledavajuci ono sto ste napisali u prvom postu ali vise gledajuci sto je napisao postovani prof, prema sadasnjim vazecim mirovinskim zakonima (niko nemoze znati kakav ce zakon biti kad dodje vrijema vaseg odlaska u mirovinu) u mirovinu cete moci: - u prijevremenu starosnu mirovinu i po ZOMO-u i po novom braniteljskom zakonu, kad navrsite 60 godina starosti i minimalno 35 godina uplacenog radnog staza (takva mirovina se penalizira). - u mirovinu za dugogodisnjeg osiguranika po novom braniteljskom zakonu, kad navrsite 60 godina starosti i 41 godinu ukupno zbrojenog radnog staza - u starosnu mirovinu po ZOMO-u uz benificirani radni staz (kako je naveo prof) kad navrsite 61 godinu starosti - u starosnu mirovinu po novom braniteljskom zakonu (kako je navedeno u prvom postu po stazu sa uvecanim trajanjem) kad navrsite 61 godinu i 9 mjeseci zivota. Molim postovanog profa (jer je on dobio potvrde od Imperatora) da ako sam nesto krivo napisao izvrsi potrebnu korekciju.
 24. 3 bodova
  bovu

  Javno odricanje punoljetnog djeteta

  ne prepostavljaš dobro. darovni ugovor može osporavati nasljednik ili može tražiti nužni dio. ugovor o doživotnom uzdržavanju može sa uspjehom osporavati samo primatelj uzdržavanja (dok je živ). nasljednik može osporavati ugovor o doživotnom uzdržavanju ako ima dokaz da ugovor nije ispunjen prema primatelju uzdržavanja.
 25. 3 bodova
  Borbena7

  EOS Matrix ovrha

  Prvo, šaljete pisani dopis Eos Matrixu da se očituju od koga i kada su otkupili dug tj. da Vam dostave presliku ugovora o ustupu tražbine, te da Vam dostave potvrdu o naplaćenom dugu sa točnom specifikacijom kada i što su naplatili, i sve ovo šaljete preporučeno sa povratnicom i pod prijetnjom protuovrhe sukladno čl. 62. Ovršnog zakona. Drugo, idete na Hzmo i od njih tražite poslovni broj ovršne isprave na temelju koje su vršili administrativnu zabranu i uvid u ugovor o ustupu tražbine na temelju kojega su odobrili promjenu na strani ovrhovoditelja, kao i specifikaciju o naplati tražbine prema Eos Matrixu. Treće, ako Vam je preveliki trošak putem Fine tražiti na temelju kojih rješenja o ovrsi su postupali, tada pođite na sud i tražite u ovršnim kancelima da Vam popišu ovršne predmete koji su se vodili na Vašu majku, pa potom tražite uvid u te predmete i jasno ćete vidjeti kada i koji od tih dugova su poslani na Finu na provedbu. Jedino je problem što niste stranka u postupku, pa će biti potrebna majčina punomoć ili ćete morati voditi majku sa sobom.
 26. 3 bodova
  hasko

  Uvreda preko Facebooka

  Odgovor takvima : ako ti ne znaš ,kako ću ja.
 27. 3 bodova
  atomic95

  Molim pomoć!

  Da, prijetnja. Kod protupravne naplate mora biti naplaćeno, sto ovdje nije slucaj. Javite sto je bilo u policiji i spomenite potencijalne svjedoke, odnosno bliske osobe koje navodite..
 28. 3 bodova
  virtalni

  Prijevarom do nasljedstva

  Ne mozete, jer je on istu kupio od upisanog vlasnika sukladno stanju i povjerenju u zemljisnjim knjigama.
 29. 3 bodova
  Borbena7

  Rješenje o ovrsi

  Ako se dostava izvrši na adresu na kojoj ovršenik nema prijavljeno ni boravište ni prebivalište, tada to nije uredna, zakonita dostava. Ne vidim razloga da netko nekome javlja, već da se pri pokušaju dostave na takvu adresu izjasni da je ta osoba na toj adresi nepoznata odnosno da je odselila. Ukoliko bi se postupilo da se ovršeniku javi da mu je dostava izvršena iako nije prijavljen na toj adresi, tada svakako treba uložiti prigovor i pozvati se na nezakonitu dostavu, kao i na ukidanje rješenja o ovrsi javnog bilježnika te odbačaj takvog ovršnog prijedloga, jer je javni bilježnik nenadležan za postupanje.
 30. 3 bodova
  Borbena7

  Dugovi nakon moje smrti

  Poštovani, ukoliko nemate baš nikakve imovine koja bi se iza Vas jednog dana mogla naslijediti, tada Vaša supruga i djeca nemaju razloga za brigu, jer nasljednici odgovaraju za duge ostavitelja samo do visine vrijednosti naslijeđene imovine. Ukoliko bi bilo nekakve imovine, npr.auto koje ste kupili na kredit, tada je dovoljno da se nasljednici na ostavinskoj raspravi odreknu te imovine i na taj način ih nitko ne može teretiti za dug ostavitelja, jer i u ovom slučaju ne bi ništa naslijedili. I svakako, samo nastavite nadmašivati doktorske prognoze.
 31. 3 bodova
  River7

  Najbolja zaštita za sustav?

  Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti je donesen u ožujku i objavljen u NN 30/2018.
 32. 3 bodova
  Upravo ispunjavam novu dozvolu za objavljivanje podataka učenika. Iako je slična ispunjavana na početku godine (vjerovatno zbog Uredbe) ova je dosta različita. Daje se privola (ili ne) za objavljivanje podataka o učeniku u općenitim školskim aktivnostima, posebno za ime i prezime, posebno za fotografije, te se daje privola za web str. škole kao i za FB str. škole u sljedećih 5 godina. Nadalje su točno označene planirane aktivnosti za koje se također daje privola ili ne (npr. posjeta Predsjednice, ekskurzija, škola u prirodi, posjeta muzeja, itd) opet posebno za osobne podatke, posebno za fotografije, posebno za web, posebno za FB.
 33. 3 bodova
  bobo3

  Telefonska prodaja

  To je onda ugovor na daljinu... mora se dostaviti i na kućnu adresu... U roku od 14 dana (od dostave) može se raskinuti bez objašnjenja, prema čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača ... Ako u ugovoru nije obavijest o pravu na raskid ugovora, onda se rok za raskid produžava za 12 mjeseci (Čl. 73)... OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA vjerojatno postoji na webu te agencije.
 34. 3 bodova
  Vlasnik čestice je Grad. Dok bi mislim Vi recimo bili vanknjižni vlasnik garaže. Jasno Vam je da je nemoguće parcelirati česticu (nevidim kako, u sklopu i na temelju čega) ispod garaže da bi se Vi mogli upisati u zemljišne knjige. Mislio sam da na čestici postoji zgrada, pa su te garaže služile za potrebe iste te bi se prilikom etažiranja (ako zgrada nije etažirana) mogla garaža navesti kao samostalna uporabna cijelinau sklopu npr stana, dok bi čestica također ostala na gradu.
 35. 3 bodova
  Ova odredba o općim uvjetima se ne odnosi na Vašu situaciju, odnosi se na teleoperatere, banke i sl. koji sklapaju veći broj istovjetnih ugovora, pa da sve to ne pišu u svaki ugovor, onda kažu da se i na taj ugovor primjenjuju opći uvjeti. Ne možete nekoga osujetiti u namjeri da Vas tuži, čak i ako će taj netko izvjesno izgubiti spor. Ako je onako kako pišete u ranijem postu, da je jedna osoba odustala, a druga rekla - ipak to napravi, tada je u odnosu na taj dio posla, ta osoba naručitelj, i tada bi povrat novca, i moje je mišljenje, trebala tražiti ta osoba. Što se tiče GDPR-a, spor je nastao oko toga da tu zakonsku regulativu treba implementirati, pa je pitanje čija je odgovornost to implementirati. Vaš posao, slažem se, to nije, već je naručitelj trebao pri izradi projekta angažirati pravnika, računovođu ili GDPR savjetnika da mu izradi interne akte i procedure za implementaciju, a Vaš je posao samo to izvesti operativno. Sve to možete prigovarati u dopisu njegovom odvjetniku - sve ono što je ovdje navedeno, u taj dopis možete staviti. Možete se pozivati na odredbe čl. 597. Zakona o obveznim odnosima, koji govori o obvezama izvođača, da ste Vi trebali obaviti radove kako je ugovoreno i prema pravilima SVOJE struke, ne drugih struka, da ste unatoč tome, sukladno čl. 596. st. 3. Zakona o obveznim odnosima, upozorili naručitelja na nedostatke u njegovom nalogu pravovremeno, prije lansiranja proizvoda (da stoga niste dužni odgovarati za štetu), te da prema njegovim uputama možete izvesti to, ali uz povećanje naknade, ili mu možete isporučiti takav proizvod, prema dosad plaćenom. Ima argumenata i za drugu stranu (pogledajte čl. 608. i 609. ZOO-a, na koje će se sigurno pozivati odvjetnik protivne strane). Ovo je poprilična zbrka, moram priznati, i nisam sigurna unatoč navedenom dopisu, da nećete završiti u sudskom sporu, pa još jednom napominjem da cjelokupnu dokumentaciju predate nekom odvjetniku i učinkovito okončate tu priču, jer ćete dugotrajnim parničenjem izgubiti i Vi i naručitelj.
 36. 3 bodova
  Marta01

  Kamate Fine i B2

  Hvala na komplimentu. Idem sa stavom da je svaka situacija rjesiva pa tako na kraju i bude
 37. 3 bodova
  mutavi

  zaraslo šiblje i drveće

  Naravno, jer vlasništvo obvezuje (čl. 30,31. ZV-a). Komunalne redare sam Vam prvo savjetovao, jer su besplatni, a mogli bi biti i učinkoviti ako znaju i hoće raditi svoj posao.
 38. 3 bodova
  Bome ste strpljivi! Nadam se da to nije ostavilo traga na vašem zdravlju. Uglavnom, prilažem link na "kako s štiti dostojanstvo radnika", te na udrugu Mobing. Prema poslodavcu sve prigovore i zahtjeve za zaštitu slati isključivo pisanim putem; urudžbirati na urudžbenom ako ga imate ili slati poštom, preporučeno s povratnicom. https://uprava.gov.hr/kako-se-stiti-dostojanstvo-radnika/13640 https://mobbing.hr/
 39. 3 bodova
  penava

  Lažiranje e-maila

  Nazalost, mejl komunikacija koja je danas jako rasirena je ujedno i najnesigurniji vid komunikacije. Poruke se salju nekriptirano, vrlo je lako lazirati posiljatelja i glumiti neku trecu osobu. Tragovi kako je putovala poruka (od releja do releja) mogu se djelomicno popratiti, ali sto ako je netko slao lazirane poruke s WiFija u lokalnoj birtiji? Nedavno smo na primjeru jednog ministra vidjeli koliko je mejl nezgodno sredstvo. Tvoja kolegica se moze konzultirati sa vasim internim IT-om da joj objasne ovo gore navedeno, pa nece imati sumnje u vas.
 40. 2 bodova
  Borbena7

  Prigovor

  Kako je rješenje Općinskog suda preinačeno, na način da je Vaš prigovor odbačen kao nepotpun, tako je rješenje o ovrsi javnog bilježnika postalo pravomoćno. Općinski sud je potom donio ovo rješenje o trošku za žalbu ovrhovoditelja, a po uputi Županijskog suda.
 41. 2 bodova
  Obrtnicu i rješenje o minimalno tehničkim uvjetima za trgovinu(za proizvodnju ne treba). Za deklaraciju se interesirajte kod svojih carinika-služba za nadzor(nekadašnji državni inspektorat).
 42. 2 bodova
  Borbena7

  Eos matrix

  Možete tražiti obustavu postupka (svakog zasebno) temeljem čl.72. st. 2. Ovršnog zakona, jer ovrha nije provediva, a što je dokazano činjenicom da na Vašem računu nema sredstava i da takvo stanje traje gotovo deset godina, a što je dovoljno za obustavu jer se po čl. 5. st. 5. OZ ima smatrati da se ovrha ne može provesti ako na računu nema dovoljno sredstava potrebnih za naplatu ovrhovoditelja.
 43. 2 bodova
  Javni bilježnici nisu nadležni za donošenje rješenja o ovrsi, ako dužnici u vrijeme pokretanja ovršnog postupka u RH nemaju prijavljeno niti prebivalište niti boravište. Međutim, tada ovrhovoditelj može tražiti pravnu zaštitu od suda u postupku izdavanja platnog naloga, odnosno kada dužnik ima prebivalište u inozemstvu sukladno čl. 446. st. 3. ZPP ili eventualno sukladno pravilima o europskom postupku za izdavanje platnog naloga prema Uredbi (EZ) broj:1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju europskog postupka za izdavanje platnog naloga.
 44. 2 bodova
  Evo..to je slučaj..kod svježeg pitanja - u vezi vračanja haljine - za vjenčanje - preko 30.otvaranja..i niko da da odgovor - i sam sam sinoč.. 15..min..vjesio..nad tim pitanjem..i..odustao sam od odgovora...jer je pitanje - nejasno - mi naručili - nije došla u trgovinu - dali imamo pravo povrata novca.. > kad ustanovimo da nam se ne sviđa < .. Zbuni me - dali su oni vlasnici trgovine..- dali za tu trgovinu netko -kroji ili šije...ili su naručili u jednoj trgovini..za koju po naruđbi kroji neka 3 radnja... --------------------------------- A, jednostavno je bilo postavi ti pitanje - od POČETKA. - Imamo trg. radnju ..ili...otišli smo u trgovinu naruči ti.. -i u tih par riječi..bi se znao sav - sukus -jer , jedno je poslovanje između 2 radnje ..a drugo ako vi kao građanin nešto naruči te.- drugačiji se zakoni primjenjuju.. ovo je..jedan..svjež..primjer.
 45. 2 bodova
  felixx

  Visoka ruzna ograda (azbest i krpa)

  To nije 'ružna tkanina', nego mreža za sjenu (vrsta sa 30% zasjenjivanja, ima i gušćih, do 90%). Nemojte se sramotiti da u prijavi napišete da je to nekakva krpa. Postavljanje takvih mreža za zaklanjanje pogleda ili zaklanjanje od sunca je sasvim legalno, i ne vidim uopće mogućnost da bi neki inspektor bilo kako reagirao. Tim više što je iza te mreže ionako neko jednako visoko raslinje, pa vam sama mreža ne zaklanja vidik. Uz to, s vaše strane je tu na slici tek nekakvo stepenište, a i nije baš slučaj da vam je susjed zaklonio neki prekrasan vidik . Vaš susjed (s kojim ste očito u nekakvoj zavadi) će reći da je to postavio da zaštiti svoju privatnost i postaviti pitanje zažto mislite da imate pravo nadzirati njegovo dvorište. I ovo nisu 'azbestne' ploče, nego salonitne ploče. One možda sadrže azbest, a možda i ne - jer se već desetljećima azbest ne stavlja u takve ploče. I kao što je spomenuo štovani Spitfire - ploče su tu samo naslonjene, nisu dio ograde. Vrlo je vjerojatno da nadležni neće biti voljni reagirati, jer očitih kršenja zakona baš i nema, a sve će se tretirati kao obijesan susjedski spor.
 46. 2 bodova
  Ili mu dajte pola stroja, ili neka plati cijeli iznos... Sve ostalo će vas samo koštati vremena, živaca, novaca... Potpis kod javnog biljeznika nije nikava zaštita, ni da će vam isti platiti, vratiti, ili da će te ga ikad više vidjeti, njega, novce ili stroj...
 47. 2 bodova
  Borbena7

  Postupak ovrhe na nekretnini

  Ne trebate zahvaljivati Kako je glavnica tražbine kod Vas veća od 20.000,00 kuna, sud još uvijek može odbiti prijedlog za ovrhu na nekretnini ako ocijeni da bi prodaja ove Vaše nekretnine narušila pravičnu ravnotežu između Vaših interesa i interesa ovrhovoditelja. A pri ocjeni, je li narušena ova pravična ravnoteža sud gleda: 1. je li vrijednost tražbine koja se namiruje nesrazmjerno manja od vrijednosti nekretnine na kojoj se predlaže provesti ovrhu (npr. dugujete 5.000.00 eura, a nekretnina vrijedi 100.000,00 eura); 2. je li ovrhovoditelj dokazao da bi ovrha na drugim predmetima bila bezuspješna (da ste blokirani, nezaposleni, da nemate motorno vozilo…) i 3. služi li Vam ova nekretnina za stanovanje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, odnosno imate li drugih nekretnina.
 48. 2 bodova
  Na žalost, u tom slučaju ne ostvarujete pravo na povrat jer je Vašim propustom došlo do dvostruke naplate. Spisi se na sudu po proteku roka kalendiranja ponovno dostavljaju u rad u sudnicu i tako je Vaš spis došao u rad nakon tri tjedna, odnosno nakon proteka roka za naplatu.
 49. 2 bodova
  Pa provjerite u u zk odjelu, da li je upisano nekakvu društveno vlasništvo. Ako jest neka vrsta javnog vlasništva, mora biti nekome na upravljanju, u ovom slučaju vjerovatno gradu. Nadalje Htio sam reći da ne možete Vi parcelirati samo svoju garažu i upisati se u zk. Za početak krenite od gruntovnice, znači riiječ o jednoj čestici, vidite šta piže u vlasničkom listu (javno vlasništvo, društveno vlasništvo, na upravljanju kome, vjerovatno Gradu?) Ako je tako kako mislim da je, obratite su Gradu, uputiti će Vas u nadležni upravni odjel. Po mom mišljenju, u dogovoru sa gradom te ostalim vlasnicima graraža, trebati će naručiti izradu parcelacijskog elaborata koji bi se nakon ovjere od strane Upravnog tijela za prostorno uređenje, proveo kroz katastar u zemljišne knjige u skolpu sa svim prilozima (ugovorima).
 50. 2 bodova
  Željac047

  Podjela bračne stečevine

  Poštovana, najbolje bi Vam bilo pokrenuti parnični sudski postupak za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine u kojem postupku ćete iznijeti sve činjenice koje ovdje navodite, te će sud, kada sagleda navedene činjenice, naravno, i dokaze, donijeti pravovaljanu sudsku odluku...
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×