Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 18.07.2018 u svim područjima

 1. 5 bodova
  Polazite od krive pretpostavke da nekoga možete prisiliti da ispoštuje ugovor. Ne možete. Ugovori su kao pravni posao dio obveznih odnosa. Obvezni odnosi se ne zovu tako zato što su obvezujući, jer nisu, već zato što je u njihovoj suštini obveza - zasnivanje obveze, prestanak obveze i sl. U prvih deset članaka osnovnog zakona koji regulira obvezne odnose, Zakona o obveznim odnosima, stoje i načelo dispozitivnosti (dobrovoljnosti) i načelo slobode ugovaranja. Prisila pri sklapanju i ispunjenju ugovora bila bi suprotna ovim načelima (osim iznimki, ali one za Vaš slučaj nisu bitne). Detaljan mogući pravni postupak koji predlažete bi se, pretpostavljam, trebao sastojati u utuženju na činidbu - da sud naloži tuženiku da ispuni obvezu. Međutim, po mom mišljenju, za takvu tužbu nemate pravni interes jer je takvu obvezu tuženik već preuzeo ugovorom, to je pitanje već ugovorno riješeno i sud bi takvu tužbu po mom mišljenju, odbacio. Ne možete tražiti niti ovrhu radi izvršenja činidbe prema odredbama Ovršnog zakona, jer između ostaloga, ugovor niste sklopili u formi ovršne isprave. Ono što Vam Zakon o obveznim odnosima dopušta jest da pozovete tuženika na ispunjenje prema odredbama čl. 360.-368. ZOO-a, te da u slučaju daljnjeg neispunjenja raskinete ugovor i tražite naknadu štete. Upozoravam Vas da prema Općim uvjetima teleoperatera to može prouzročiti nastanak obveze na plaćanje ugovorne kazne zbog raskida ugovora prije isteka roka na koji je sklopljen, do kraja razdoblja za koje je sklopljen. Diskriminacija koju pokušavate provući, koja bi Vam dala razlog da se pojavite sa svojim predmetom pred Europskim sudom za ljudska prava nakon iscrpljivanja domaćeg pravnog puta, u konkretnom slučaju ne postoji s obzirom da se ne radi o stavljanju u nejednaki položaj "na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije." Teleoperater nema monopol, nezadovoljstvo uslugom se kažnjava prekidom suradnje i Vama nikakva usluga ustvari nije uskraćena zbog toga što želite komunicirati e-mailom, samo je komunikacija otežana. Teleoperater nije izričio odbio isporučiti Vam uslugu i instalirati Vam fiksnu liniju zbog toga što nemate mobitel, već do toga još nije došlo zbog povećanog opsega posla na strani teleoperatera. Ili ste još nešto propustili reći u svom početnom postu? Dakle, ovo nije onako očiti primjer diskriminacije kako se Vama čini: očiti primjer diskriminacije po osnovi spolne orijentacije smo imali nedavno u medijima, kad je privatni iznajmljivač odbio pružiti uslugu brazilskom paru zbog toga što su homoseksualci i time i obrazložio odbijanje isporuke usluge. Nadam se da Vam je ovo u većoj mjeri pojasnilo zbog čega niti na ovom forumu niti od potrošačke udruge niste dobili odgovore koji bi Vas zadovoljili. Mogu Vas još dodatno podsjetiti da u Hrvatskoj trenutno imamo registriranih oko pet tisuća pružatelja usluga pravne pomoći, od kojih bi bilo koji vrlo rado, uz naplatu odvjetničke nagrade, ponovno pojasnio gornje navode; ali ni činjenica da mnogi smatramo da ono što je besplatno, toliko i vrijedi, ne opravdava Vaš ton i čini uvredu dobroj volji i namjeri svih nas koji smo se uključili u otvorenu raspravu želeći Vam pomoći.
 2. 3 bodova
  http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=10204
 3. 3 bodova
  Borbena7

  Isplata plaće na zaštićeni racun

  Ovdje kod Vas ima više kršenja zakona. Poslodavac je jednostavno, preuzeo ovlasti suda. Najbolje Vam je da napravite tri podneska i preporučeno sa povratnicom da ih šaljete – Vip-u, sudu i poslodavcu. Prvi podnesak šaljite Vip-u i navedite da niste krivi, jer je izostala naplata po zadnjoj plaći, a sve radi samovolje poslodavca. Pa da ih molite, da i oni pozovu poslodavca da se hitno očituje i da hitno postupi po Ovršnom zakonu, a sve pod prijetnjom čl. 201. Ovršnog zakona (kao prilog im dostavite podnesak koji šaljete poslodavcu i obračun plaće). Zatim drugi podnesak šaljite sudu, u njemu navedite poslovni broj iz Očevidnika, a s njim tražite da se postupak škz hitno obustavi sukladno čl. 72. st. 2. Ovršnog zakona, jer se po istoj ovršnoj ispravi naplaćuje kod poslodavca i to na način da se krši čl. 173. Ovršnog zakona, odnosno da poslodavac ne poštuje zakonski propisana ograničenja ovrhe tj. da u dogovoru sa ovrhovoditeljem usteže dogovorene iznose po osnovi plaće (kao prilog dostavite kopiju Očevidnika, kopiju obračuna plaće, dopis koji ste poslali Vip-u i dopis koji ste poslali poslodavcu). Također, navedite da tražite obustavu, jer Fina nema evidenciju da se po ovoj ovršnoj ispravi postupa od strane poslodavca, obzirom da je isti sva sredstva uplatio izravno na račun ovrhovoditelja. Te da će sve ovo ukoliko hitno ne dođe do obustave postupka, dovesti do dvostruke naplate po istoj tražbini i da ćete u tom slučaju svoja prava morati potraživati protuovrhom, a što za Vas predstavlja dodatni i teško ostvarivi trošak. I treći dopis šaljite poslodavcu, kao prilog mu dostavite oba dopisa koja šaljete Vip-u i sudu, neka vidi da radi njegovog nezakonitog postupanja slijede posljedice od Vip-a i suda. U ovom podnesku ga tražite da hitno počne postupati po odredbama Ovršnog zakona i Zakona o provedbi ovrhe na novčani sredstvima tj. da je dužan poštivati red naplate po Očevidniku Fine, da je dužan poštivati čl. 173. po zadnjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 173/17) obzirom da se radi o izmjenama koje se primjenjuju na sve postupke koji su u tijeku, pa tako i na njega. I da, slobodno mu najavite da ćete obavijestiti medije i zatražiti inspekcijski nadzor radi sustavnog kršenja zakona, a na štetu Vas kao ovršenika.
 4. 3 bodova
  MarkoDelija

  Mirovina udovice hrvi?

  Poštovana gđo, ne može se više ishoditi status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja. Konkretan odgovor od prije 3 mjeseca izdan od ureda državne uprave: Vezano za Vaš upit koji ste nam dostavili, izvješćujemo Vas da je ostvarivanje statusa člana obitelju stradalog hrvatskog branitelja bilo moguće do 21.11.2009. godine odnosno do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 137/09). Naime, člankom 14. navedenog Zakona propisano je da danom stupanja na snagu toga Zakona, prestaje priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja i prava na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog branitelja. Novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), koji je na snazi od 14.12.2017. godine, ne sadrži odredbe o priznavanju navedenog statusa i prava. Ali ukoliko ispunjavate zakonske okvire za obiteljsku mirovinu tada to rješavate u HZMO-u. LP
 5. 3 bodova
  Matrix

  Darovni ugovor ,nužni dio

  Nažalost po vas,za pravno raspolaganje svojom nekretninom joj nije bila potrebna ničija suglasnost. Kao i u prethodnom odgovoru,ono što je majka učinila,sad može učiniti vaš brat kao vlasnik nekretnine. Da,ali tek po eventualnoj maminoj smrti,uz uvjet da je do povrijede prava na nužni dio doista i došlo,odnosno da nema druge imovine koja bi u trenutku njene smrti činila ostavinu iz koje bi se mogao namiriti vaš nužni dio.
 6. 3 bodova
  Potočnica

  Bruto i neto plaća

  U ugovoru o radu plaća se navodi u bruto iznosu, no kod razgovora... vjerujem da ste svjesni kako to ipak morate pitati potencijalne poslodavce.
 7. 3 bodova
  Željac047

  skrbnik roditelju

  Prvo mora sud u sudskom postupku, punoljetnoj osobi, oduzeti poslovnu sposobnost, pa se nakon toga, na prijedlog CZSS, osobi postavlja (dodjeljuje) skrbnik koji će adekvatno skrbiti za sve potrebe i štititi prava te osobe... Znači, kao śto Vam je napisala poštovana borbena, ako smatrate da se otac ne može adekvatno skrbiti za sebe i svoje potrbebe, izvjestite CZSS koji će pokrenuti sudski postupak oduzimanja poslovne sposobnosti i nakon toga se postavlja skrbnik...temelj postavljanja skrbnika osobi je oduzimanje poslovne sposobnosti osobi u sudskom postupku...
 8. 3 bodova
  Iz vašeg opisa je evidentno da bi tužbeni zahtjev bio uperen na raskid ugovora zbog neizvršavanja ugovorom preuzetih obveza. Radi se o dosta složenom postupku u koji se bez čvrstih dokaza nikako nebi smjeli upustiti,ovo iz razloga što gole činjenice u postupku pred sudom ostaju isključivo nedokazane tvrdnje stranke koja takve činjenice iznosi,a što sudu uz primjenu pravila o teretu dokazivanja daje podlogu za odbijanje tužbenog zahtjeva kao neutemeljenog. Iz mjere opreza vas poučavam da se nevodite mišljenjem kako bi u postupku davatelji uzdržavanja morali dokazivati kako su pružali uzdržavanje,ovo iz razloga što bi oni bili u položaju tužene strane i samim tim nisu(ali mogu)dužni dokazima osporavati vaše navode,več u odgovoru na tužbu i pred sudom jednostavno izjaviti "osporavamo tužbeni zahtjev kao i sve činjenične navode".
 9. 3 bodova
  Borbena7

  Izvansudska ovrha EOS

  Kako je kod Vas postupak po starom zakonu tj. pokrenut je prije 1.9.2014., Eos ne može stupiti u već pokrenuti postupka bez pristanka ovršenika. Eos mora obavijestiti sud da je kupio tražbinu, sud potom pita Vas da li pristajete da Eos stupi na mjesto prijašnjeg ovrhovoditelja, i ukoliko pristanete tada sud donosi rješenje o promjeni ovrhovoditelja, a po pravomoćnosti ga šalje Fini. I tek tada Eos postaje zakoniti ovrhovoditelj. Ako ne pristanete da Eos stupi na mjesto ovrhovoditelja, sud će postupak obustaviti. Nakon toga, Eos može pokrenuti posve novi postupka sa starom ovršnom ispravom i ugovorom o cesiji. Razlika je u tome, što u tom novom postupku Eos ima pravo samo na glavnicu i kamate, a nema nikakvo pravo na sve troškove koje je do tada imao prijašnji ovrhovoditelj i koji bi Vam se naplatili ukoliko odmah (na upit suda) pristanete na promjenu ovrhovoditelja.
 10. 2 bodova
  Ruby_Danderfluff

  oporuka,nasledstvo

  Mišljenja sam da ne morate tražiti, jer sud, u konkretnom slučaju Općinski građanski sud u Zagrebu, raspoređuje ostavinske predmete javnim bilježnicima u rad. Stoga, ako su Vam sa suda rekli da nije provedena ostavinska rasprava, prilično sigurno nije. Ono što Vas zanima, čini mi se jest postoji li netko tko je u njezinom posjedu, a to možete saznati samo raspitivanjem uokolo.
 11. 2 bodova
  Moderatoru : Pročitao sam i sada je u redu,ispričavam se na svojim riječima.Također : svako dobro.
 12. 2 bodova
  drot13

  Drugi prekršaj (pomoć hitno)

  Nemoguće je znati, i u jednom i u drugom slučaju možda skuže, a možda ne. Nikako ti se to ne može predvidjeti, ali s obzirom da si recidivist, i prigovorom si vjerojatno nećeš smanjiti više od tih 2/3. Ako platiš ovo, zabrana je isto pravomoćna, ali počinje vrijediti tek kad istekne ona stara (tj. ova trenutna).
 13. 2 bodova
  sivko

  Neplaćeni dopust i rad

  Nema prepreka.
 14. 2 bodova
  sivko

  Izračun godišnje odmora

  KU iz 2018- te po pitanju dana godišnjeg isti je onome iz 2014-te.isti broj dana kao i prošle godine.nakon 10 godina ide 1 dan više.ne ide po spremi nego po radnom mjestu.
 15. 2 bodova
  Spitfire

  Nadogradnja kata u vlasništvu oca

  No, evo nekoliko pojašnjenja bez čekanja odgovora na postavljena pitanja. Jedan od dokaza pravnog interesa iz čl.109 Zakona o gradnji, 1. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi 2. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja 5. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine, od čega je za kasniji upis vlasništva bolji izbor 1 ili 2, ili sam otac ishoduje dozvolu za nadogradnju/rekonsrukciju pa vam daruje taj dio. E ovo ovisi o postavljenim pitanjima. Ukoliko je građeno prema izvršnom aktu za gradnju, završiti građevinu, ishodovati uporabnu, evidentirati građevinu u katastru, zatražiti dozvolu za nadogradnju ukoliko je to prostornim planom moguće te etažirati. Ukoliko je izvršni akt za gradnju novijeg datuma eventualno bi se moglo ići na izmjenu i dopunu istog akta. Investitor, vi (supruga) ili otac, ovisi smo o onome navedenom iznad. Isto ovisi o navedenom iznad. Ili temeljem priloženim dokazom pravnog interesa, ili darovnim ili nekim drugim pravnim poslom.
 16. 2 bodova
  Za početak bi trebalo biti u građevnom području. Kupiti zemljište ili imati nekakakov drugi dokaz pravnog interesa prema Zakonu o gradnji koji će vam trebati za ishodovanje izvršnog akta za gradnju, te s njim u uredu državne uprave dobiti rješenje o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u građevinsko uz plačenu naknadu za prenamjenu prema odredbama čl.24 Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
 17. 2 bodova
  Matrix

  Darivanje vikendice unuci

  Nema potrebe da komplicirate krajnje jednostavnu pravnu stvar,djed neka darovnim ugovorom prenese svoje pravo vlasništva na jednu od unuka,a druga unuka se nema čega odricati,ozirom da djed može raditi od svog vlasništva što ga volja,pa tako i darovati ga kome želi.
 18. 2 bodova
  Ne može Vam dati otkaz, Vaše krivnje nema. Sam naziv čl. 201. Ovršnog zakona kaže, da se radi o odgovornosti poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih obroka.
 19. 2 bodova
  Zadužnica je ovršna isprava; obračun neisplaćene plaće je ovršna isprava; solemnizirani ugovor s klauzulom o ovršivosti tražbina je ovršna isprava... ali za Vaš slučaj samo presuda je primjenjiva ovršna isprava.
 20. 2 bodova
  Osim ako je riječ o prijetnjama na račun državnih dužnosnika, primjerice, predsjednika Vlade, kao što smo imali prilike vidjeti iz medija u proteklih godinu i pol.
 21. 2 bodova
  Da nema oporuke pripada mu njegov dio u bračnoj stečevini i plus četvrti dio cjelokupne ostavine. U slučaju oporuke,pripada mu njegov dio u bračnoj stečevini i plus jedna polovina od onog što bi inače nasljedio da nema oporuke.
 22. 2 bodova
  Potočnica

  Otkaz

  U vašem slučaju nema potrebe davanja otkaza, samo poslodavcu najavite da nećete potpisati novi ugovor i to je to.
 23. 2 bodova
  malicovjek

  Dokup radnog staža

  Ako firma ode u stecaj ili likvidaciju a vi zavrsite na burzi imate pravo na novcanu naknadu u trajanju od 450 dana, imate pravo i na zdravstveno osiguranje. Nazalost nemate pravo na prijevremenu starosnu mirovinu jer je zakonski za nju potrebno 60 godina starosti i 35 godina radnog staza (a godine staza vam nedostaju). Institut dokupa staza u RH ne postoji vec dugi niz godina, postoji institut "produzenog osiguranja" koji placate mjesecno cca 580 kn, ali to vam u vasoj sitiuaciji ne preporucam jer bi ga za prijevremenu mirovinu morali placati cca 7 godina a za to vrijeme cete vec steci uvijet za starosnu mirovinu (65 godina zivota). Vas jedino spasava navrsenih 65 godina zivota kad cete moci u punu starosnu mirovinu (uvijet je 65 godina zivota i 15 godina staza). Znaci jedino sto zasad mozete je primati 15 mjeseci novcanu pomoc od burze i cekati 65 godina zivota ili da vas neko u medjuvremenu zaposli. Niste naveli dali ste mozda sudionik domovinskog rata sa najmanje 100 dana u borbenom sektoru ?
 24. 2 bodova
  G-man

  Izvaredni otkaz

  Vi imate pravo na izvanredni otkaz ugovora o radu temeljem odredbe čl. 35. Zakona o radu. Vodite samo računa o roku (najkasnije petnaest dana prije dana na koji je radnik dužan vratiti se na rad).
 25. 2 bodova
  G-man

  Kazna..?

  A drugo bude provalna krađa (teška krađa provaljivanjem). Obzirom na vrlo mali vremenski odmak i činjenicu da je novo djelo počinjeno unutar roka kušnje po prijašnjoj uvjetnoj osudi (pretpostavljam), moja projekcija je da bi ovaj puta DORH mogao tražiti djelomičnu uvjetnu osudu (u najmanju ruku). Što će sud učiniti, imajući u vidu vrlo mladu dob okrivljenika, ali i iskazanu ustrajnost na kršenju zakona, posebice kada je istovrsno djelo u pitanju, ovisi ponajprije o sucu koji će voditi postupak te ponašanju okrivljenika u postupku. Uz priznanje, kajanje i spremnost da se okrivljenik sam anagažira na svojoj "rehabilitaciji", moguć je rad za opće dobro ili uvjetna osuda sa nekom posebnom obvezom i/ili zaštitnim nadzorom. Sve drugo i boravak iza rešetaka kroz određeno razdoblje je gotovo pa siguran. Al kako kažete, postoji branitelj (nadam se ne po službenoj dužnosti), sva ova pitanja slobodno raspravite i sa njim.
 26. 2 bodova
  Željac047

  Pripremno ročište i dokazi

  Dobro ste mislili, kada sud dobije Vaš odgovor na tužbu saziva pripremno ročište u kojem se stranke referiraju (usmeno obrazlažu) tužbu i tužbene zahtijeve, te odgovor na tužbu... Poslije dostave Odgovora na tužbu, dakle, kada sud dobije Vaš odgovor u zakonu predviđenom roku, saziva pripremno ročište, a ako ne dostavite Odgovor na tužbu, primjenom ZPP-a sud može donijeti, u pravilu donosi, odluku, tj. presudu radi ogluhe (čl. 233b.ZPP-a) kojojm se prihvaća tužba i tužbeni zajtijevi, na koju nije dozvoljena žalba, osim ako je povrijeđeno materijalno pravo (iz razloga bitne povrede materijalnog prava) Ne, ali svakako u pripremnom ročištu, jer ako ste neke činjenice znali, a u pripremnom ročištu niste iste spomenuli, kasnije to nemate pravo, jer će ih sud odbaciti, osim ako ste za iste doznali nakon provođenja pripremnog ročišta ili za vrijeme provođenja istog.. Ne propuštate, ali ih morate iznijeti u pripremnom ročištu, inače će ih, kasnije, u glavnoj raspravi sud odbaciti, jedino, kako sam Vam naprijed odgovorio, možete spomenuti činjenice za koje ste saznali po završetku pripremnog ročišta ili na samom pripremnom ročištu...
 27. 2 bodova
  G-man

  Presude

  Za Paravinju, vidite preinačavajuću presudu VSRH na linku - http://hrvatskonebo.com/hrvatskonebo/2017/07/06/sokantna-odluka-vrhovnog-suda-vrhovni-sud-smanjio-paravinji-kaznu-s-40-na-20-godina/ Što se Kulišeka tiče, prema linku ŽS u Rijeci, stoji da je predmet zaveden pod brojem K-4/15, no imajte na umu kako je presuda donesena u tom predmetu ukinuta po VSRH-u u ožujku ove godine i sve vraćeno na početak, a je li u međuvremenu taj novi postupak uopće počeo, nije mi poznato. O razlozima ukidne odluke, nešto više možete naći na ovom linku - http://www.novilist.hr/Vijesti/Crna-kronika/Zasto-je-ukinuta-presuda-Kuliseku-Donosimo-detalje-rjesenja-Vrhovnog-suda-za-stravican-zlocin-u-Crikvenici?meta_refresh=true (uglavnom, elementaran problem je u ubrojivosti). Vodite računa da u spis u tijeku nećete moći dobiti uvid osim ako ste stranka u postupku ili imate neku drugu, zakonom propisanu osnovu za isto.
 28. 2 bodova
  Borbena7

  Eos Matrix i pozivi

  Ovakvim postupanje Vama se krši temeljno ljudsko pravo tj. pravo na zaštitu osobnih podataka. Cilj zaštite osobnih podataka je da se zaštiti privatni života pojedinca pri prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka, oni imaju pravo prikupljati i obrađivati Vaše podatke kao dužnika, ali nemaju pravo te podatke prosljeđivati dalje. Prema čl. 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom tj. Općom uredbom o zaštiti podataka, može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava. Zahtjev za zaštitu prava, Agenciji za zaštitu osobnih podataka možete uputiti mailom na adresu: azop@azop.hr ili osobno odnosno poštom na adresu: Martićeva 14, 10000 Zagreb. Svakako preporučujem podnijeti zahtjev (također i Eosu pošaljite obavijest da ste ih prijavili). Evo i link za Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html
 29. 2 bodova
  Ne. Mirovina se ne nasljeđuje, ona se stječe sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju.
 30. 2 bodova
  Bez vaše suglasnosti poslodavac ne bi smio skinuti sa plaće, preciznije - zaštićen je onaj iznos naveden u ugovoru o radu. Da li je mogućnost umanjivanja plaće zbog otkaza navedena u Ugovoru o radu?
 31. 2 bodova
  mutavi

  Bespravna gradnja-prozori

  Mogu oni reći što Vam hoće, jer u sklopu ozakonjenja odnosno legalizacije sigurno ne. Odrebe PP-a kao što Vam je rekao Spitfire, odnose se na buduću gradju, a ne zatečeno stanje te Vas možda to upravo buni. Ako je Vaša kuća izgrađena u skladu s izdanom GD, ona je postojeća (ishodit Uporabnu ako niste) i to nema više o čemu govora.
 32. 2 bodova
  1. KORAK: Trebate se najprije registrirati bilo kao obrt, j.d.o.o., d.o.o. za djelatnosti: - 47.78-Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-trgovina na malo suvenirima, rukotvorinama i religijskim proizvodima - 66.12-Djelatnosti mjenjačnica - 79.11- djelatnosti putničkih agencija 2. KORAK: a) tražiti ispunjavanje MTU za trgovinu u službi za gospodarstvo b) tražiti odobrenje HNB: https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/licenciranje/mjenjaci c) Turistička agencija dužna je prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu turizma obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke o tvrtki i sjedištu turističke agencije, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge, voditelju poslova, ispunjavanju uvjeta voditelja poslova te dostaviti dokaze o istom, a svaku promjenu navedenih podataka prijaviti i dostaviti dokaze o istom u roku od osam dana od nastale promjene. Osim obavijesti i dokaza iz stavka 1. ovoga članka, turistička agencija – organizator paket-aranžmana i turistička agencija – trgovac koja omogućuje povezani putni aranžman dužne su Ministarstvu dostaviti podatke i dokaz o ispunjavanju obveze zaštite u slučaju nesolventnosti i osiguranju od odgovornosti. Temeljem obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, turistička agencija, odnosno svaki prostor u kojem turistička agencija posluje, upisuje se u Središnji registar. 3. KORAK: prijaviti početak rada ako se radi o obrtu u Službi za gospodarstvo
 33. 2 bodova
  verona2

  Bračna stečevina

  Ne, u bracnu stecevinu spada ono sto je steceno radom, a ono sto je steceno darom i naslijedstvom ne.
 34. 2 bodova
  Borbena7

  EOS Matrix, Dug, POMOC

  Mišljenja sam da mu to nije pametno. Za pljenidbu pokretnina mu neće pomoći, sudski ovršitelj dolazi po nalogu suda, a on postupa prema prijedlogu ovrhovoditelja. Ako se odjavi i boravište mu bude nepoznato (za sve pokrenute postupke) imenovati će mu se privremeni zastupnik prema Zakonu o parničnom postupku.
 35. 2 bodova
  Nasljeđivanje i darovanje nisu jedno te isto. Prije svega treba imati na umu kako se radi o vrlo jakom pravu služnosti,ovo iz razloga što je nositelj plodouživanja ovlašten da se bez obzira na to kolike su mu potrebe služi poslužnom stvari u skladu s njezinom namjenom , da je posjeduje kao nesamostalni posjednik te je potpuno za sebe rabi, a njegov je i čisti prihod od čiste vrijednosti te stvari,što će reči da poslužnu stvar može dati u najam trećim osobama i za sebe ubirati najamninu. Da stvar bude gora po vas,plodouživatelj može pravnim poslom prepustiti drugoj osobi izvršavanje svojih ovlasti, a vlasnik poslužne stvari mora trpjeti izvršavanje plodouživateljevih ovlasti na svojoj stvari, dok svoje pravo vlasništva smije izvršavati isključivo ako time ne vrijeđa plodouživateljevo pravo.
 36. 2 bodova
  Borbena7

  Oprost dugova

  Pitam Vas, jer ste malo pomiješali odredbe Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, sa odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (one tek trebaju stupiti na snagu).
 37. 2 bodova
  bovu

  Pitanje vezano za stan

  a)ne. iz stana vas može udaljiti samo vlasnik. ili ako dođe do ovrhe sud. b)dug star 20 godina je u zastari. osim ako je pokrenuta ovrha i upisana hipoteka na stanu. dug za komunalne usluge (struja, voda, plin,telefon,rtv pristojba) zastarjeva za godinu dana. ako je u roku od godinu dana pokrenuta ovrha i donešeno pravomoćno rješenje zastara je 10 godina. dug za komunalnu i vodnu naknadu zastarjeva za 3 godine a apsolutna zastara je za 6 godina. provjeri dali je na stan upisana hipoteka u visini duga.
 38. 2 bodova
  Potočnica

  Otkaz i otpremnina

  Prema ZORu nemate pravo na otpremninu. Da bi ostvarili pravo na otpremninu, potrebno je ispuniti tri uvjeta: Poslodavac otkazuje ugovor o radu, otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika i radnik je barem dvije godine neprekidno proveo u radu kod poslodavca koji otkazuje ugovor.
 39. 2 bodova
  Gubi, kako ne gubi, ako ne ide u izvanparničnom postupku, biti ćete upućeni u parnicu, u tužbi i tužbenom zahtijevu morate navesti koliko smatrate da Vama pripada, te da se na taj način razvrgne suvlasništvo...no druga strana taj tužbeni zahtijev ne mora priznati (priznati da Vama pripada toliko koliko Vi smatrate i koliko ste napisali), tada plaćate troškove sukladno postotku uspjeha u tom parničnom postupku..... Odvjetnička naknada ovisi o VPS-u (vrijednosti parničnog spora) kojeg stavite, naravno, i broju pravnih radnji odvjetnika, ako se drugačije ne dogovorite...
 40. 2 bodova
  zis

  Priznavanje HRVI

  Ako ste bili na vještačenju (bolnice s Liste) kojim je utvrđivano da li su Vaše zdravstvene tegobe posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, te ako je potvrđena ta činjenica, dokumentacija se vraća Uredu Državne uprave koje ju je i dostavilo, a ono je proslijeđuje u ZOSI na vještačenje kojim se utvrđuje postojanje i postotak invaliditeta. Na to vještačenje ćete biti pozvani. Nadam se da pravilno tumačim postupanje sukladno novom Zakonu i podzakonskim aktima. Srdačan pozdrav
 41. 2 bodova
  Željac047

  Podjela kuće

  Što se tiče utvrđivanja i podjele bračne stečevine, nije bitno tko se vodi u ZK kao vlasnik, već da li je ono proisteklo iz bračne zajednice (radom i rezultatima rada), tj. da li se isto podrazumijeva kao bračna stečevina... Ovo "skoro" bode jako oči, to ćete dokazati dosta teško, zbog toga Vam je moja sugestija da obavezno uzmete odvjetnika, jer je to izuzetno zahtijevan, pa i dugotrajan postupak.... Inače, nasljedstvo je Vaša privatna imovina koju ste, kako navodite, prodali za vrijeme trajanja bračne zajednice, ali je problem dokazivanja da je tim novcima izgrađena ta kuća koju ona smatra kao bračnom stečevinom, zbog toga Vam je najpametnije angažirati odvjetnika koji će adekvatno braniti Vaše pravo i štititi Vaše interese... Sretno..!
 42. 2 bodova
  Jednog dana iza oca, nasljednici ste Vi i majka. Biti nasljednik je pravo, ali nije obveza, nitko nije dužan biti nasljednik tj. nasljednik se ima pravo odreći svog dijela. Ali pri tome pazite, jer majka se mora odreći svoj naslijednog dijela, a ne odreći ga se u Vašu korist. Razlika je ogromna. Ako se odrekne u Vašu korist onda se kasnije to može pobijati, a sve s ciljem da se zaštiti vjerovnik.
 43. 2 bodova
  Borbena7

  Zastara duga-Visa/minus

  Zakon o parničnom postupku jasno kaže da osoba koja stupa u predmet umjesto stranke, mora primiti taj predmet u onom stanju u kakvom se on nalazi u tom trenutku kad u njega stupa, u Vašem slučaju kao ovrhovoditelj.
 44. 2 bodova
  Borbena7

  EOS Matrix, Dug, POMOC

  Pričekajte, da li će Vam dati ime javnog bilježnika, pa ćete tako najlakše dalje postupati.
 45. 2 bodova
  Spitfire

  Prava nakon etaziranja

  Da. Takovim radovima bi zadirali u zajedničke djelove nekretnine za što je potrebna suglasnost drugog suvlasnika.
 46. 2 bodova
  Borbena7

  Otpisi dugovanja građanima

  Evo imamo prvi koji je usvojen tj. Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_62_1284.html
 47. 2 bodova
  Borbena7

  Auto upit

  Novi Ovršni zakon je u izradi, ali prije iduće godine, mislim da nema šanse da stupi na snagu. Za Vas bi bile bitne, izmjene i dopune Zakona o stečaju potrošača (u fazi su da trebaju biti izglasane), a koje bi trebale značajno unaprijediti cijeli postupak. A do tada možda Vam može koristiti informacija da je u Narodnim novinama nedavno objavljen Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_62_1284.html
 48. 2 bodova
  mutavi

  Zamjena starog krova

  Pratite stranice http://www.fzoeu.hr/ pa ako bude natječaj raspisan javite se ukoliko udovoljavate uvjetima iz natječaja. Nekakvih najava je bilo da bi natječaj vezan za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća trebao biti raspisan krajem godine, mada to ništa ne mora značiti.
 49. 2 bodova
  Borbena7

  Amex

  Plaćajte koliko možete. Vjerujem da će ići sa rješenjem o ovrsi općenito na imovini, pa da će se pokušati namiriti preko novčanih sredstava, a ako ne bi bilo uspjeha onda preko nekretnine. Iskreno, mislim da nema smisla da se više ponavljam sa tvrdnjom da nema pravila u postupanju, jer je svaki ovršni postupak poseban - od visine dugovanja, sredstava osiguranja koja su na raspolaganju, prijašnjim opterećenima dužnika, volji za suradnju dužnika itd
 50. 2 bodova
  sevo

  pravosudni ispit

  Poštovani, Nabavio sve skripte, uključujući onu "All in". Kome treba nek mi se javi putem PP i napiše mail kamo da šaljem. Lp.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×