Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 14.01.2019 u svim područjima

 1. 4 bodova
  Borbena7

  ovrha bez riješenje

  Osnove za plaćanje u Finu mogu biti: ovršna odluka domaćeg suda ili upravnog tijela koja ima potvrdu ovršnosti, ovršna nagodba sklopljena pred domaćim sudom ili upravnim tijelom, ovršna nagodba postignuta u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186. a Zakona o parničnom postupku, zadužnica, bjanko-zadužnica, europski ovršni naslov i europski platni nalog, a koji glase na ispunjenje određene novčane tražbine, obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku i svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.
 2. 3 bodova
  Prema Pravilniku o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 110/10, 55/12) NN 90/10, 110/10, 55/12. prema prikazanom, da. Cijelo vrijeme baratate sa građevinskom bruto površinom, a mislim da je porezna osnovica kuće za odmor 1 četvorni metar odnosno metar kvadratni korisne površine (koja je uvijek manja od bruto) pa si i to provjerite.
 3. 2 bodova
  Zabilježba ugovora nije obveza niti će njen izostanak umanjiti pravne učinke ugovora,no treba imati u vidu da trenutkom smrti ostavitelja/primatelja uzdržavanja neće biti vidljivo postojanje takvog ugovora pa će njegova cjelokupna imovina ući u ostavinu,glede čega će te Vi u ostavinskom postupku morati zatražiti izdvajanje iz ostavine imovine obuhvaćene ugovorom ili pak da upis prava vlasništva na temelju ugovora o dož.uzdržavanju ishodite prije ostavinske rasprave,odnosno sastavljanja smrtovnice. Mišljenja sam da je i majka trebala biti ugovorna stranka na strani primatelja uzdržavanja. Da,ako se radi o imovini koja potpada pod režim bračne stečevine.
 4. 2 bodova
  Spitfire

  Iznajmljivanje legalizirane kuće

  Postojeća privremena rješenja građanima i tvrtkama ostaju važeća sve do 2020 i ne moraju tražiti nova do tada. Države ili grada, svejedno jer se primjenjuju isti zakonski propisi, neposrednom pogodbom po tržišnoj vrijednosti ako se radi o osobi koja je u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenog objekta od nadležnog tijela ishodila rješenje o izvedenom stanju.
 5. 2 bodova
  Borbena7

  Dimnjačar prisilna naplata

  Ispostavili su ga na Vaše ime, jer ste ih Vi zvali. Možete se oglušiti na dostavljeni račun, pa ove navode istaknuti u prigovoru na rješenje o ovrsi, ali mislim da nećete ništa postići osim novih troškova.
 6. 2 bodova
  Iskaz neto korisne površine nalazi se u snimici izvedenog stanja odnosno u iskazu površina koji je sastavni dio Vašeg rješenja o izvedenom stanju. Najvjerovatnije su prepisali iz rješenja o izvedenom stanju podatak o građevinskoj bruto površini (budući se neto korisna površine ne spominje u rješenj), koji nije osnovica za izračun poreza. Probajte se obratiti JLS sa spomenutim iskazom, neka izmjene rješenje. Isto tako spomenite da je ovdje je riječ o očitoj materijalnoj povredi propisa koja bi u ovom slučaju predstavljala jedan od zakonom propisanih razloga za poništenjem rješenja. Bit povrede jest pogrešna primjena GBP/NKP kao osnovice za izračun poreza.
 7. 2 bodova
 8. 2 bodova
  Ima tu još jedan skupina osoba koje primaju mirovine po posebnim uvjetima. To su bivši SAO Kraji ne milicajci koji su nakon mirne reintegracije prešli na stanu mupa, stavili šahovnicu umjesto kokarde i danas primaju mirovine od RH. Njih posebno treba istražiti i njihove uloge u miliciji SAO krijine , a istih ima više stotina.
 9. 2 bodova
  Za naknadu štete, bojim se da ne možete, jer se ustvari primjenjuje čl. 231. ZOO-a koji kaže da prekid zastare kaznenog progona povlači za sobom i prekid zastare naknade štete. Dakle, 2011. kad je donesena kaznena presuda, ponovno počinje teći zastara, pa bilo desetogodišnja ili dvadesetogodišnja, čini mi se da je svejedno.
 10. 2 bodova
  Idemo redom: - ne možete tražiti da se vodi kazneni postupak na mjestu gdje ste Vi kao oštećenik, mjesna nadležnost kaznenog postupka je tamo gdje je počinitelj radio ili bio dužan raditi, gdje je kazneno djelo počinjeno, odnosno gdje su nastupile posljedice kaznenog djela (počiniteljima je prebivalište ili boravište, pretpostavljam u Splitu) - ako su okrivljenici u istražnom zatvoru, rokovi su nešto kraći, ali ako su na slobodi, rokovi su nešto dulji, no svi rokovi za održavanje rasprava su uglavnom instruktivne prirode, što znači da ne povlače posljedice u slučaju njihovog kršenja - smisao kaznenog postupka nije da se oštećeniku omogući namirenje njegove štete, već da se počinitelj kazni za kazneno djelo, Vi ste imali i još uvijek imate opciju da radi namirenja dužnog iznosa povedete parnicu radi isplate protiv onih koji su Vas oštetili; stoga u kaznenom postupku možete postaviti imovinskopravni zahtjev, ali će o njemu sud odlučiti zajedno s odlukom o glavnoj stvari - nakon isteka roka od 3 godine od podnošenja optužnice, pretpostavljam da i Vi možete podnijeti zahtjev za suđenje u razumnom roku, ali prethodno bi bilo dobro vidjeti u kojoj je fazi kazneni postupak - ako nisu ranije osuđivani za neko od kaznenih djela protiv gospodarstva, mogu osnivati koliko god žele društava, nema zapreke za to. Dakle, kao oštećeniku, Vaše mogućnosti nisu velike, ali predlažem da pokušate saznati u kojoj je fazi postupak (putem broja predmeta možete vidjeti kroz e-Predmet jesu li zakazivane rasprave, jesu li okrivljenici osuđeni itd.) i da onda isplanirate što ćete poduzeti.
 11. 2 bodova
  LINK Gore na linku imate detalje o podnošenju zahtjeva, ja Vam mogu reći da po mom mišljenju i tuženik ima pravo da se o njegovom pravu ili obvezi odluči, jasno, kao i tužitelj.
 12. 2 bodova
  Željac047

  Obiteljsko nasilje

  1. Nasilje u obitelji može prijaviti osoba koja je doživjela nasilje u obitelji ili ima bilo kakvih saznanja o tom nasilju (susjedi, prijatelji, zdravstveni djelatnici, itd.) Prijava se može podnijeti DO ili policiji koji će postupak započeti tako da će prikupiti potrebne relevantne dokaze, te potom, ukoliko procjene da postoji osnovana sumnja da je do prekršaja zaista i došlo, podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. 2. Prekršajni zakon propisuje da ovlašteni tužitelji mogu biti državni odvjetnik (DO), tijelo državne uprave kao što je policija, kao i druga pravna osoba s javnim ovlastima ili sam oštećenik (žrtva nasilja)...
 13. 2 bodova
  drot13

  osobna iskaznica

  Nisi obavezan imati osobnu iskaznicu ako nemaš prebivalište u RH. Ako želiš, možeš u ambasadi/konzulatu izvaditi osobnu iskaznicu na kojoj će pisati adresa u inozemstvu.
 14. 2 bodova
  Upravo tako, jer po opisu događaja, radilo bi se o KD prijetnje opisanog u čl. 139. st. 2. KZ RH, a koje KD se progoni po prijedlogu žrtve..
 15. 2 bodova
  Klon

  Iznos ovrhe na plaću?

  Ako imate plaću veću od prosjeka, znaci vise od cca 6200kn, na zaštićeni račun dobijete 4156kn, ostatak do vaše plaće ide na redovan račun, odnosno u ovrhu
 16. 2 bodova
  Ne isplati vam se da si sami placate produzeno osiguranje to bi vam bilo cca 600 kn mjesecno a vi staza imate dovoljno, a sa ovim dodatnim uplatama ne dobivate na boljem prosjeku cak vam prosjek pada. Prijaviti se na produzeno osiguranje mozete u roku 12 mjeseci od kad ste se prijavili na burzu rada, ali ako mislite onda to morate sto prije jer to produzeno placate od dana kad ste se prijavili na burzu, znaci ako se prijavite za produzeno osiguranje, npr. nakon sto ste na burzi vec proveli 8 mjeseci morali bi platiti zaostatke za tih 8 mjeseci cca 4800 kn, a ako taj iznos ne platite u roku 15 dana, zaracunat ce vam grdu kamatu. Bolja vam je solucija otici u mirovinu i onda raditi 4 sata dnevno, takvim radom nakon najmanje godine dana rada (nakon prestanka rada) mozete ponovo zatraziti da vam se preracuna mirovina.
 17. 2 bodova
  reprogram

  Iznos ovrhe na plaću?

  Ako imate zaštićeni račun, trebali biste dobiti 2/3 državnog prosjeka. Od ove godine to je cca 4200 kuna. Sve ostalo ide za ovrhu tj na blokirani račun
 18. 2 bodova
  Zahtjev podnosite mjesno nadležnoj službi (upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje...) za izdavanje građevinskih, uporabnih ... dozvola.
 19. 2 bodova
  Rješenje o izvedenom stanju kao i Građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zagradi za koju je doneseno/a, također niti na zemljište na kojem je zgrada izgrađena. Vidi čl. 156. Zakona o vlasništvu.
 20. 2 bodova
  nakovac

  Dječji doplatak

  Poštovana, Imat će pravo ako ne prelazi njihove cenzuse. Ja sam se isto našla u toj situaciji pa sam pitala. No nažalost za nas samohrane majke-udovice vrijede ista pravila.. Ja se isto raspitala onda u hzmo-u. Ako će primanja njezina plus mirovina prelaziti cenzuse, neće moći ostvariti pravo..
 21. 2 bodova
  Ako Vas je Više Osoba, i želite se Udružiti, radi zajedničkog Poduzetništva - Dali Registrirati - Zadrugu ili Trg. Društvo. Kako je Ustrojen, način rada Zadruge, u odnosu na Trgovačko Društvo ..? Po pitanju - Poreznog i Knjigovodstvenog poslovanja - Razlike nema., sve je isto, razlike su samo u >vlasničkoj< strukturi,i načinu donošenja Odluka. Zadrugari ne Uplačuju - Temeljni Kapital - več, - Osnivački Ulog. Kako se Osniva Zadruga.? Minimalno 7 Fizičkih Osoba može osnovati Zadrugu ( nekad je bilo, min. 3 Osobe) Bitno je, da im Stručna Osoba - večinom je to Javni Bilježnik, sačini -Osnivački Statut Zadruge.ili Osnivački Akt.. Zadrugari , se međusobno dogovore, - tko če biti - Zapisničar - Predsjednik Skupštine a, tko Upravitelj Zadruge., iako, poneki Zadrugari , odluče da Upravitelj Zadruge, bude Osoba, koja nije ni Zadrugar, več, po Struci, odabrana Osobu koja če vršiti tu Funkciju, ujedno, to je uz eventualnog - Prokurista, jedina Osoba, koja se upisuje u Sudski Registar. Zadrugari, njihovi - ulasci i izlasci iz Zadruge,i se Upisuju u -Knjigu Zadrugara..- koju vodi Zapisničar, u prisutnosti ,predsjednika Skupštine Zadrugara i Upravitelja Zadruge. Upravitelj, prima Plaču, , u iznosu kako se dogovorio sa Zadrugarima. Zadrugari, ne primaju Plaču, osim, ako se neki od njih Zaposli u Zadruzi, na određeno radno mjesto, što nema veze, sa time što je Zadrugar, to znači, ako ne izvršava svoje obaveze, može dobiti i otkaz., što nema veze sa njegovim Osnivačkim Udjelom. Gdje je >Zarada< Zadrugara...?? Večina Zadrugara, , što i nije nužno ,, rade u Zadruzi, kao u bilo kojoj drugoj Firmi. Na Kraju Poslovne Godine, kad se sve svede,, >na nulu < Zadrugari Dijele Čistu Oporezovanu Dobit,,po Visini svog Osnivačkog Uloga., koja im se Isplačuje na njihov Račun. Za, napomenuti je, da Funkcioniranje Zadruge,, i sve ostalo, vezano i uz podjelu čiste Dobiti,,je več prije Osnivanja Dogovoreno, i unešeno u Osnivačke Akte Zadruge. Kako izači iz Zadruge..? - Svaki Zadrugar, kad poželi može izači iz Zadruge, na način, da mu Zadruga Isplati njegov Osnivački Ulog.* Isti,može da svoj Osnivački ulog Proda* novom Zadrugaru, ili ga jednostavno - pokloni zadruzi - bez naknade. Ako Zadrugar, prenosi svoj Osnivački Ulog, na novog Zadrugara, to se radi na Skupštini zadrugara, sačini se Zapisnik, i promjene se upišu u Knjigu Zadrugara. Gdje je naj veča razlika između ta Dva Pravna Subjekta..? Suština je u tome, da Zadruga Funkcionira po principu - Glasanja Zadrugara. Ne postoji - Temeljni Kapital, več - Osnivački Ulog. Minimalni Osnivački Ulog za svakog Zadrugara se regulira, prije Osnivanja - Statutom Zadruge. Gdje je Prednost Zadrugara , u odnosu na Osnivače Trg. Društva ? ( kad je u pitanju, više Fizičkih Osoba, koje bi se udružile u zajedničko poslovanje ) Prednost je u tome, što se za Kruncialne Odluke za Funkcioniranje Zadruge - Donose, na Skupštini Zadrugara, i svaki Zadrugar , neovisno o Visini svog unijetog Osnivačkog Uloga - Svojim Glasom - glasa - Za ili Protiv predloženog,. Znači, Zadrugu , nitko ne može - Prisvojiti, na naćin, da recimo uplati Osnivački Ulog - 100.000.kn. a Vi - 500.kn. Jedan Glas , ima istu jačinu. Upravitelj Zadruge je Obavezan ,minimalno , svaka 3 mj.(ako ,nije promjenjeno) sazvati Skupštinu Zadrugara.,a Skupština zadrugara se može sazivati i svaki mjesec, ovisno, o Odlukama, koje se moraju donijeti na Skupštini Zadrugara. Skupštinu Zadrugara, može >Inicirati< i par Zadrugara,, ali po pravilu, svi Prijedlozi zadrugara se, zaprimaju u pisanom obliku, i iznose se prilikom prve Skupštine Zadrugara. Svi Prijedlozi - kritike i ostalo. - O svim prijedlozima se -Glasa. Predsjednik Skupštine Otvara Skupštinu, broji prisutne zadrugare, i to -Zapisničar unosi u Zapisnik. Svaka Odluka , koja se donese na Skupštini , mora se zapisati na Zapisnik, koji potpisuju - Zapisničar - Pred. Skupštine zadrugara i Upravitelj. Da, probamo, >Dočarati< jedno Glasanje. - Po prijedlogu - Zadrugara - Xxxx Xxxxx, predlaže se da Zadruga - proda , Dostavno vozilo, i kupi si Teretno. - Zadrugari, dižu ruku, ako su ZA, - Glasovi se Broje i utvrđuje, dali je večina ZA ili nije., Ako je , Večina ZA , Prijedlog se smatra usvojenim, ide u Zapisnik - Potpisi, i dalje je na Upravitelju Zadruge, da to i realizira. *Kod Prodaje ili Prijenosa Poslovnog Udjela, je več, Druga Priča - tu se primjenjuje princip, , - kao kod Dionica .- na Slobodnom Tržištu. Što u prijevodu znači,, Vaš Osnivački Ulog, od 500, Kuna - može biti , tih -500. kn. - Ali, ako se Zadruga, s Godinama , razvila, i posjeduje Nekretnine - pokretnine ..itd. - Onda se Radi, , >Izračun<, koliko Danas Vrijedi Vaših >500<kuna. Da, malo pojasnimo, -Ako je sve skupa - 10 - Zadrugara,, i kad su počeli raditi - Ukupan Osnivački Ulog Zadruge je bio - 50.000.kn., a,, Zadruga Danas -po Revizorskom izvješču, vrijedi - 1. mil. Kuna, - NIJE teško izračunati da Vaših - 500.kn,Danas Vrijedi - 10.000.Kuna, Matematički, ali, Cijenu, određuje - Tržište, a to znači, da vaš osnivački ulog može te prodati, i Skuplje, i jeftinije od >matematičkog< izračuna,, Sve, ovisi, o trendu Zadruge na Tržištu. Poslovni Savjetnik : Frenki zg
 22. 2 bodova
  sivko

  Joint- 0.9g

  Jesi dobio obavijest da će ići optužni prijedlog?Mogu ići s njim ili poslat prekršajni nalog.Putovat možeš bez problema a i potvrda će bit čista.Ne nadaj se zastari jer je rok da dođeš do suda 4 godine.
 23. 2 bodova
  drot13

  dimnjačar

  Mora se, a određeno je aktima lokalne samouprave, pa vidi na službenim stranicama Orahovice i Slatine.
 24. 1 bod
  frenki zg

  Kombinacija djelatnosti u obrtu

  Može. Ako bi vam -najam Apartmana bila jedna ili -Osnovna djelatnoat, otvori te - Izdvojeni Pogon - Najam Bicikala i ostale Sportske opreme. Ako, bi za ,, neko vrijeme odlučili otvoriti,, recimo - Konobu - to bi bio 2. Izdvojeni pogon.. Nema zapreka u broju izdvojenih pogona - sve ono što spada pod - Obrt. Samo, morate voditi računa,kod ,recimo otvaranja - Trgovine - u Obrtu, vam je potreban - Mastorski ispit, za voditelja, tog izdvojenog pogona -a, ako je Firma u pitanju - tad ne treba -Majstorski ispit - več - KV - Srtučna Sprema,- to se odnosi na sve što Otvarate - Trgovina - Ugostiteljstvo..itd. Za,koplicirali su sa time - bez veze - ista djelatnost,,ali nije isti -Nositelj posla.
 25. 1 bod
  OK, shvatljivo no svejedno, u kontekstu napisanoga da budemo sasvim jasni.
 26. 1 bod
  sivko

  oružni list

  Kod nas je kolekcionar posebna kategorija i takav može svoje oružje upisat u eu propusnicu.Kolekcionar skuplja staro oružje a ne da ima masu raznog oružja.Ne znam kakav zakon o oružju imaju austrijanci a to je bit.
 27. 1 bod
  Da, sigurno je to što navodi poštovani drot13, jer je plaćen (stečen) prije zasnivanja bračne zajednice novcima dobivenim po kreditu....da pojasnim, dakle, kada je Vaša djevojka uzela kredit (bilo koje vrste), tim novcima od kredita je uplaćen stan i stečeno je pravo vlasništva nad njim, od tog trenutka je ona vlasnik stana bez obzira da li je banka stavila hipoteku na njega ili nije, dok je kredit ostao za otplaćivati u redovitim mjesečnim ratama, sukladno ugovoru, a dužan ga je otplaćivati onaj tko je i potpisao ugovor o kreditu, dakle ona... Još ću Vam malo pojasniti "našim riječnikom", dakle, ako ja hoću kupiti neku stvar, a za istu nemam dostatnih novčanih sredstava, ja od Vas posudim novce i dogovorimo se da Vam iste vraćem obročno (jedna vrsta kredita), tim novcima kupim tu stvar i ona je od tog trenutka moje vlasništvo, a ostaje mi da Vama, obročno, kako smo se o dogovorili, vratim novce koje sam posudio od Vas i za koje sam kupio tu stvar...
 28. 1 bod
  Zagabria

  Iznajmljivanje legalizirane kuće

  Isprike na nejasnom upitu. Dakle, prijatelj ima kuću koja se dijelom nalazi na njegovoj čestici a dijelom na gradskoj čestici. Kuća se iznajmljuje jer ima privremeno rješenje o iznajmljivanju, zbog toga što je objekt u postupku legalizacije. Ovih dana će se završiti proces legalizacije njegove kuće, i ishodit će rješenje da je objekt legalan. Da bi ishodio (trajno) rješenje o iznajmljivanju, potrebno je među ostalom dokumentacijom priložiti i vlasnički list - koji on neće moći dobiti, jer je kuća dijelom na gradskoj površini. - Prestaje li važiti privremeno rješenje o iznajmljivanju na dan kada se legalizira objekt ili vrijedi do 2020.? - Koja je procedura otkupa dijela zemljišta na kojem je izgrađena kuća od grada?
 29. 1 bod
  prof

  braniteljski dodatak

  Poštovani smucek, Nemam podatak kad punite 60.g. ali je jasno da 01.06.2019.g. imate ukupni mirovinski staž od 40.g. 11.mj. 13.d. ako sam dobro izračunao. Kako ste očito navalili u mirovinu, nakon 01.06.2019.g. kad napunite 60. rođendan morate se još pobrinuti za nepunih 1.mjesec radnog staža radi ostvarivanja prava na priznavanje starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Također imate pravo na priznavanje prijevremene starosne mirovine po općem propisu ZOMO. Kako je pred nama turistička sezona nadam se da nećete imati problema da negdje odraditi taj 1.mjesec, ne brinite se možete raditi i za minimalac, ne ulazi Vam u prosjek za određivanje prosječnog vrijednosnog boda (PVB) tijekom ukupnog radnog staža. Pribraja se beneficirani staž – borbeni sektor efektivnom radnom stažu samo za ostvarivanje starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, za priznavanje starosne mirovine po općem propisu ZOMO se ne priznaje. Priznavanje starosne mirovine po ZOMO je uvjetovano samo sa efektivnim i produženim osiguranjem. Možda bi baš produženo osiguranje od 1.mjeseca nakon 01.06.2019.g. za Vas bilo rješenje ostvarivanje onih nedostajućih mjesec dana staža, njegov trošak je oko 600 kn na mjesec. Podatak o iznosu tri posljednje bruto plaće nije dovoljan za izračun mirovine. Za izračun mirovine budućem umirovljeniku trebaju se znati njegov prosječni vrijednosni bod (PVB) za sve godine njegovog radnog staža, ako ste već u FINI izvadili pristup e-građanin možete dati izračunati mirovinu na stranicama HZMO, ako nemate "log i pass" za e-građanin, prvo otiđite u najbližu FINU i ostvarite pristup e-građanin.
 30. 1 bod
  Meri03

  Nasljedstvo nakon smrti bake

  Procitala sam, puno Vam hvala na link-u i odgovoru.
 31. 1 bod
  Borbena7

  Sredstva zajedničke pričuve

  Naravno, pogledajte pa sve što Vam je sporno, slobodno objavite pod ovom temom.
 32. 1 bod
  Poštovani, prvo hvala što ste se javili, nažalost lošim vjestima i po Vas, koliko vidim i po Vašu djecu, a ako je tome svemu tako, loše i za sve nas i svi bi se trebali zapitati što se to događa, zašto i do kada tako, iskreno suosijećam sa Vama... Jedino Vam mogu sugerirati da se obratite jednoj od sljedećih Udruga: "Udruga dijete i razvod" prof. A. Kramar, "Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo" ili Udruga "Dudeki", njihove kontakt podatke imate na netu i zatražite od njih da Vam pruže podršku i svekoliku pomoć (pravnu idr.) u toj, kako navodite, "neravnopravnoj borbi" za prava djece, a i Vaša prava, kao i jednakost roditelja pred sudovima i ostalim institucijama koja se bave rješavanjem tih, nimalo lakih, problema i da Vam, od svega srca, zaželim da uspijete u istoj... Mogu Vam, ako zatreba, predložiti i adekvatnog odvjetnika, izuzetno stručnog za Obiteljsko pravo, kao i za Međunarodno pravo... Još jednom, svaku sreću Vama i Vašoj djeci, držite se i SRETNO...!
 33. 1 bod
  Ne morate ih osigurati od nezgoda, to je dobrovoljno osiguranje, iako možete, ako sumnjate, kao što kaže Frenki, da postoji mogućnost da se ozlijede.
 34. 1 bod
  Borbena7

  osobna iskaznica

  U tom slučaju nemate "aktivnu" adresu i pismena Vam se ne mogu slati.
 35. 1 bod
  Unajmit poslovni prostor - može te od - Vlasnika ili od osobe - firme, koja je u najmu, ali u ugovoru ima pravo - pod -najma. Ugovorena cijena + PDV - Ako je prostor u vlasništvu - Pravne osobe, i ako isti spada u sustav PDV-a - Vi - PDV, koristi te , kao - pred porez, - a trošak najma vam ide u - Troškove. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A ) Vi - nema te nikakvu obavezu za navedeni prostor - osim onih obaveza koje su uglavljene u Ugovoru. Sve što u ugovoru navedete - režijski troškovi - pričuva..itd - to su vaše jedine obaveze . Ako prostor -Unajmljuje te od - Fizičke Osobe - Potrebna je ista dokumentacija, samo u tom slučaju plača te čist najam - bez - PDV -a. Obaveze Najmodavca,prema državi, su nešto što nema veze sa vama. Ako Unajmljujete od Firme - Pravne osobe - dovoljno je da se ovjeri sa Pečatom, a, od Fizičke osobe - ovjeriti ga kod Bilježnika. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vodi te računa, o jednoj jako bitnoj stvari - od - 01.01. -2018.g - prilikom prijavljivanja rada, mora te priložit - ugovor o Najmu ili Vlasnički List, ako je prodtor Vaš. - ali. mora te, za navedeni prostor uz klasične papire - imati i Uporabnu Dozvolu - to se ne odnosi na - skladišta...i te stvari, več za - Poslovni prostor, u kom se obavlja određena djelatnost - kod vas - Savjetovanje. Ako prostor nema - uporabnu dozvolu - nema otvaranja - poslovne jedinice. Nemoj te slučajno nasjedti.., na priču- ma, to vi,. sami riješi te, za jedan dan. - Suprotno - mogu proči i godine - a da prostor ne dobije uporabnu dozvolui - pre duga je tema - jednom prilikom ču ju obradi ti. P.S. - Uz ugovor o najmu mora vam - najmodavac predati i - kopiju vlasničkog lista i spomenutu uporabnu dozvolu. Jedno je dokaz - da prostor i pripada najmodavcu a,drugo -da je objekat izgrađen - onako, za što je dobio i dozvolu gradnje.
 36. 1 bod
  Željac047

  Tužba o uzdržavanju bračnog druga

  Bračni drug koji traži uzdržavanje od strane bivšeg bračnog druga, mora podnijeti zahtijev do zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici, iznimno u roku od 6 mjeseci od prestanka braka ako su pretpostavke za uzdržavanje postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici (čl. 297. st. 1. i 2. ObZ). Bračni drug to može zahtijevati kada su ispunjeni sljedeći uvjeti (čl. 295. st. 1. Obiteljskog zakona): 1. da bračni drug koji traži uzdržavanje nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, 2. da nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti i 3. da bračni drug od koga traži uzdržavanje ima dovoljno sredstava ili mogućnosti za uzdržavanje bračnog druga koji to traži ...to se mora navesti u zahtijevu za uzdržavanje (Tužbi i tužbenom zahtijevu), te potkrijepiti relevantnim dokazima (liječničkim potvrdama, potvrdom o nezaposlenosti, idr.)... Uz takav zahtijev treba priložiti i presudu o razvodu braka (ako je brak rastavljen) ili se pozvati na br. predmeta u kojem se vodi brakorazvodni postupak.. No, zahtijev za određivanjem uzdržavanja bračnog druga se može podnijeti i u samom brakorazvodnom postupku, što baš i nije preporučljivo, jer može jako produljiti sam postupak za razvod braka... Sud može takav zahtijev prihvatiti i odrediti uzdržavanje u najdužem roku od godinu dana, u opravdanim slučajevima može produljiti taj rok, ali Tužbu za produljenje obveze uzdržavanja bračni drug može podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno, No, sud može i odbiti takav zahtijev ako procijeni da bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog druga koji bi trebao plaćati uzdržavanje, tj. bračnog druga prema kojem je takav zahtijev podnesen.. Sad neznam koliko sam Vam, ovim opisom, uspio pomoći..., a što svaka tužba mora sadržavati, uz spomenuto, možete pogledati čl. 106. i 186. ZPP-a koji propisuju što svaki sudski podnesak mora sadržavati, među podneske podrazumijeva se i Tužba...
 37. 1 bod
  frenki zg

  Isplata odštete za ozljedu na radu

  To, što je Odvjetnik, Oštečenog predložio, iako je Pravnik i Odvjetnik- se zove - Pogodovanje, Vjerovniku. E, sad vi nemojte to uradi ti, po prijedlogu Odvjetnika,, več , zatraži te, bit ču malo >pokvaren< ,, da ako žele Isplatu, na taj način,,da Vam naprave - Skonto - to jest, Popust kod Plačanja,pod Obaveznim Uvjetom, Da, Oštečeni, koji ima Pravomočno Sudsko Riješenje - Ovjeri Izjavu, da je u Cijelosti namiren,po Presudi -br,,xxx, i da nema više nikakvih potraživanja -od Vas,niti od Vašeg Obrta. Vidi te,, Stara poslovica kaže -dok jednom ne -Smrkne, drugom ne Svane. Ali, u zahtjevu za - umanjenje Duga, se vodi te moralnom stranom, to jest, ,nemoj te pretjerivati,, naj bolje bi bilo,da u ovoj novo nastaloj situaciji, Postignete Ljudski Dogovor. Jer, vi niste dužni , slušati nikakve naputke i prijedloge, Odvjetnika, več se držati Sudske Presude. Prenošenje Potraživanja je - Legalno, - Ali ,zna se - kad i pod kojim uvjetima..i okolnostima. Ako vi nebi htjeli platiti, - a oni ne bi htjeli -Kompromis, onda bi vas -novi vlasnik potraživanja - njegova Supruga, morala tužiti. -ali, sad ne radi isplate Odštete na radu, - več, čista građnska parnica - radi namirenja preuzetog sudskog potraživanja. Ali, u to se neče upuštati iz razloga ,što vi znate cijelu pozadinu -preuzimanja potraživanja. Jer, ako bude te išli na >nož<, može od vas zahtjevati, da izvrši te što piše u presudi,,nije na vama - kuda če novac otiči,, več, koliko če te vi Platiti. Evo, to je prilika , da umanjite svoj Dug, ali ponavljam -pokušajte, to ljudski dogovoriti,,razgovarajte sa Odvjetnikom oštečenog, , i predložite -Kompromis.
 38. 1 bod
  Otiđite na stranicu Hrvatske odvjetničke komore, tamo imate stavku "Važeće odvjetničke tarife sa objašnjenjima" pa malo pogledajte, no, iskreno mi nije jasno da se to nebi. nekako, moglo riješiti u Uredu državne uprave, poglavito ako živite kod roditelja sa tako malim djetetom, a u pitanju su prava djeteta.... postoji mogućnost da se pokušate, dopisom u kojem ćete detaljno opistati situaciju u kojoj ste se našli, obratiti direktno Odvjetničkoj komori na adresu Koturaška 53, Zagreb, jer i oni pružaju besplatne odvjetničke usluge u određenim situacijama, ništa Vas ne košta, a možda "upali" (imate obrazac na njihovim stranicama za besplatno zastupanje)...inače, jednoj osobi, doduše malodobnoj, s istim problemima kao Vašima, sam to radio i od njih je dobila besplatno odjetničko zatupanje, tj. besplatnog odvjetnika... Još jednom sretno...! p.s. Oprostite, krivo sam napisao, ta osoba je bila mld. kad je zatrudnijela, inače je, kad sam joj slao dopis za besplatnu pravnu pomoć prema HOK-u, bila punoljetna i polaznica faxa (studirala je), moje isprike za nenamjerni lapsuz..
 39. 1 bod
  Troškovi bilježnika neće biti uvećani zbog duljine postupka, naplaćuje se po vrijednosti ostavine.
 40. 1 bod
  Željac047

  Rastava braka

  Poštovana, ista prava kao i svi što se tiče razvoda braka i podjela bračne stečevine, zakon je za sve isti i tu nema iznimke, jedino što bi mogli, poslije razvoda braka, možebitno ostvariti ZMNN kao nezaposlena osoba, nadalje, ako bi djeca bila dodjeljena Vama na skrb i odgoj (da žive sa Vama), imali bi pravo na dječji doplatak, naravno i djeca na uzdržavanje od strane oca, no, ništa ne navodite što Vas zanima da li se želite rastati ili nastaviti takav život kao što ga opisujete.? Ako se želite rastati, a pošto imate mld. djecu, trebali bi, pri nadležnom CZSS, pokrenuti postupak provođenja obveznog savjetovanje prije razvoda braka i medijacije u kojem bi Vi i Vaš suprug bili pozvani, te bi Vas se upoznalo sa posljedicama razvoda braka, kao i mogućnost dogovora oko daljnje skrbi za djecu, potpisivanje Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 106. ObZ), ako se nebi uspjeli dogovoriti oko daljnje skrbi za djecu, CZSS bi Vam izdao potvrdu (zapisnike) kako je provedeno obavezno savjetovanje prije razvoda braka, kao i medijacija, koji bi Vam bio temelj za pokretanjem tostupka za razvod braka pri nadležnom Općinskom sudu, a pokrećete ga radi ozbiljno i trajno poremećenih bračnih odnosa (čl. 51. st. 2. Obiteljskog zakona), te dalje postupak teče svojim tijekom u kojem sud, prema utvrđenim činjenicama, donosu odluku o roditeljskoj skrbi, tj. donosi odluku kojem roditelju će se djeca dodjeliti na daljnji odgoj i brigu, s kojim će živjeti, dok se drugom, primjenom čl. 310. ObZ, određuje plaćanja uzdržavanja za djecu, kao i način održavanja kontakata i viđanja sa djecom.. To bi Vam ukratko bilo to, no, koliko vidim iz opisa Vaše situacije, mišljenja sam da bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć pri Uredu državne uprave svoje županije, pa Vam je moja sugestija da se javite njima, kako bi ju i ostvarili... Sretno Vam..!
 41. 1 bod
  Sud po priznanju i kajanju ublažava ovu kaznu na 700-2000 kn, a možeš reći što god misliš da ti ide u prilog.
 42. 1 bod
  frenki zg

  Kupovina robe u Eu prodaja u Hr

  P.S - Što se tiče,Garancije, i rezervnih dijelova - to je prepušteno .- Tržištu. Što u prijevodu znači - Ako , kupac želi kupiti proizvod, na kojega nema Garanciju, i za kojega u Cijeloj Državi, nema Ovlaštenog Servisera,, neka to slobodno i uradi. Ali, je dužan, na traženje kupca - objasniti , da nema garancije ni ovlaštenog servisera,,a na kupcu je tad, da odluči, dali če kupiti proizvod ili neče. Možda to zvuči, malo čudno, ali , tolika je konkurencija, da kupci sa time nisi zakinuti, a, u pravilu, takvi proizvodi su, i do 3 puta jeftiniji -pa tko voli, nek izvoli, Za proizvode, od Pegle do Automobila, tako je regulirano, a - proizvođačima - uvoznicima- je ostavljeno slobodno tržište, a to u prijevodu znači - Borite se za Kupca - Cijenom - Garantnim rokom što dužim - što večom mrežom servisera,, a to če se u konačnici odrazit na prodaju određenog Proizvoda. Tko ima bolje navedene uvjete - Više če i Prodati.
 43. 1 bod
  gonzo-stari

  HRVI novi zakon

  E tu sad nastaje jedan problem. Kada dobiješ status HRVI moraš obnoviti postupak i ići na novo vještačenje. Radni staž će ti biti manji za ovih 12 godina i 11 mjeseci pošto puniš u osmom mjesecu 60 godina što znači da pridodani staž više ne postoji. Ako imaš ukupno 27 godina s pridodanim po starom rješenju onda ćeš u tom slučaju imati samo 13 godina i 11 mjeseci, što nikako nije povoljno za tebe.
 44. 1 bod
  Poštovana, na Vas bi se primjenjivao čl. 156. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kako je naveo i poštovani mutavi, a ne čl. 154. u kojem opisuje nepoštenog graditelja i vlasnika zemljišta ili po opisu stvari, kako Vi navodite (... Suprug i ja smo nadogradili kuću,radionu,novo krovište..), tu je bitna riječ "nadogradili", dakle izvršili ste nadogradnju i adaptaciju kuće koja je postajala, a nije bila Vaše vlasništvo, najvjerojatnije je bila vlasništvo svekrve čije je i zemljište, u kojem slučaju bi se primjenjivao čl. 153. istog zakona, a nikako se ne može primjenjivati čl. 154., kojeg Vi navodite, jer on opisuje kad su i graditelj i vlasnik zemljišta nepošteni, a graditelj je izgradio zgradu, a nije nadogradio postojeću, kako Vi navodite u svom slučaju..., citiram ga: Nepošteni i graditelj i vlasnik zemljišta Članak 154. (1) Ako graditelj nije bio pošten, zgrada je pripala vlasniku zemljišta i kad nije bez odgode zabranio gradnju, no vlasnik zemljišta tada nema pravo zahtijevati uspostavu prijašnjega stanja. (2) Graditelj je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ovlašten uspostaviti prijašnje stanje o svom trošku i uzeti za sebe svoj materijal koji je bio ugradio u zgradu, ali ne nakon što protekne rok u kojem bi po pravomoćnosti odluke suda trebao dobrovoljno predati posjed zemljišta sa zgradom njezinu vlasniku.
 45. 1 bod
  Odgovor na pitanje a): - Hrvatski branitelj kome je odredjena opca mirovina po ZOMO-u, to pravo proizlazi iz "Zakona o obrani" clanak 121., citiram: "Članak 121. (1) Pripadnicima Ministarstva obrane, Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova koji su zaposleni ili im se staž osiguranja računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u razdoblju od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996.računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, a hrvatskim braniteljima koji nisu zaposleni ili ne ostvaruju staž osiguranja po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju." A od tuda je unaseno i u clanak 55., novog ZOHBDR-a. To vrijeme provedeno u DR dodaje se u radni staz tek kad se podnese zahtjev za mirovinu prema dostavljenoj potvrdi Ministarstva obrane. Ako se opca mirovina odredjuje prema ZOMO-u na izracunatu mirovinu dodaje se dodatak za uskladjenje od 27%. Odgovor na pitanje b): - Hrvatski branitelj kome se braniteljska mirovina odredjuje po ZOMO-u uz clanak 26. i 27. ZOHBDR-a, po clanku 26. penalizira - oduzima "polazni faktor" (za prijevremene starosne braniteljske mirovine), a po clanku 27. povecavaju se osobni bodovi po postocima navedenim u tablici clanka 27. a po vremenu provedenom u borbenom sektoru u DR, takva izracunata mirovina je braniteljska mirovina i na nju se ne dodaje dodatak za uskladjenje od 27%. A postovani prof, vam je stavio u post iznad ko nema pravo na dodatak za uskladjenje od 27%, i mirovina hrvatskih branitelja je u toj skupini.
 46. 1 bod
  frenki zg

  Rad sa web shopom

  Vidi te : Trgovina, kao Trgovina, sve vam je isto, podliježe te istim zakonima - propisima i Uvjetima. Razlika je samo, u načinu, na koji ta Roba - dođe do Vas ili od Vas do krajnjeg Kupca. Ako se želite baviti - Veleprodajom - zakon je isti. Maloprodajom. Skladištenjem.- pre - pakranjem robe. Mora te , kao prvo - ima ti odgovarajuči prostor. Šta je - Odgovarajuči prostor.? Kolio sam shvatio - Vi bi se bavili ,pripremom robe za krajnjeg kupca, poslujuči sa više E.-šopova, iskreno, nije loša ideja, još ju nisam nigdje pročitao. Vi samo dobije te Adresu - vrstu robe - količinu i pakuje te, - šalje te. Sad bi samo morali povesti računa,o tome da vam se roba ne pomješa - ovisno sa kime šta radi te. Vi, u principu radi te i za poznatog naručitelja i za poznatog - Dobavljača - vi ste, jedan - Servis, koji se bavi >fizičkim< poslom, za par Šopova, dobra ideja, jer vjerovatno, ni jedan od njih. - pojedinačno , nema potrebu za zapošljavanjem stalnih radnika - ali, kad vi opslužuje te njih nekoliko,, to je dobro i vama i njima. Vi, znate, sa kojim obimom posla se planirate bavi ti - ako če vam roba dolazi ti Kamionom,. zna se šta treba za to. Mora te imati - MTU - To nije neki >bauk<, sve ovisi o vrsti robe - plastika - konfekcija - informatička oprema, svako od navedenog , traži svoje uvjete - + sanitarni čvor - može i ugovorno - sredstva za održavanje prostora. prva pomoč - vatrogasni aparat i ispitane utičnice, i rasvjeta - MTU - Papirologija,,nije više od 700 - 800.kn. To vam je vrlo jednostavno. - zamislite,svoj posao, i več vidi te, šta sve treba - dali trebaju plice - stolovi za pakiranje robe u manje kutije..itd.itd. Lakše je Vama, dati odgovor,, nego - Meni,, jer vi znate štače te raditi, i shodno tome, se i prilagodi te. I, još nešto - Izbjegavajte - OBRT. Osnivanje Jd.o.o-a, je - ccca- 1.500.kn. Ali, nemoj te dozvilit, da posao upravlja sa Vama, več vi sa njime. Čuvaj te svoj - O,I.B. - Tko zna, šta se može u poslu desi ti. Pozdrav i Sretno.
 47. 1 bod
  Mister-X

  HRVI i rad na pola radnog vremena

  -korisnicima invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i zbog opće nesposobnosti za rad nastale djelomično ili u potpunosti u vezi s obranom suvereniteta RH za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti manje od 3,5 sata dnevno mirovina se ne obustavlja, a mirovinski faktor iznosi 1,0
 48. 1 bod
  drot13

  Otudjena pokretna imovina

  Odgovor je isti kao i prije - ako ona nije za dogovor, što točno misliš da bi mogla bez sudskih postupaka? Jedino prodati stan i maknuti se...
 49. 1 bod
  frenki zg

  Trgovina na sezoni

  Dok, vas netko ne prijavi Inspekciji, ,radit će te. Ili dok , Inspektoru u Civilu ne ponudite svoju robu koju prodaje te.
 50. 1 bod
  Wanksta

  Nemocna

  Slažem se sa postom Ruby Danderfluff. Moram iznjeti i svoj stav da je postupak odobrenja iznosa kredita u uvjetima koje ste opisali ravno kaznenom djelu banke.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×