Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

sevo

Korisnik
 • Broj objava

  201
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  5

sevo je zadnji put osvojio dan veljača 24

sevo objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O sevo

 • Rang
  Veteran
 1. Brisanje zabilježbe

  Poštovani, Naravno da sud traži da se očitujete na navode iz podneska. Koliko znam njegovi troškovi osiguranja su svi plaćeni. Osporite sve navode iz podneska kao neosnovane. Osporite osnov i visinu njegovog traženja. Potvrda od Fine je relevantan dokaz i po tome se ima jedino i postupiti. Kao što i sami navedite pod tom ovrhom više nema duga. Stoga je sud dužan obustaviti postupak osiguranja i naložiti zk odjelu brisanje zabilježbi osiguranja. Odmah. Evo nadam se da sam Vam još malo pomogao. Lp.
 2. Dioba čestice

  Poštovani, Moram odmah priznati da nisam naspretniji u ovim peripetijama s česticama u kastastru. Međutim, mišljenja sam da bi trebalo krenuti najprije od samog jasnog označavanja parkirnog mjesta na lisu mjesta (bojom, trajnim oznakama, betonskim stupićima i/ili sl.). Nakon toga angažirati geodeta koji će izraditi snimak stvarnog stanja na terenu i prijavni list (ili možda čak i parcelacijski elaborat) za katastar radi ucrta parkirnog mjesta, a zatim i odgovarajući prijavni list za gruntovnicu, radi evideniranja stvarnog stanja. Moguće je da će se sve to moći uraditi osnovom ovog kupoprodajnog ugovora kojeg spominjete. To je za vidjeti s geodetom. Evo nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 3. posjedovni list ?

  Poštovani, Suglasan sam s odgovorom uvaženog Moderatora. Predajte zahtjev za povijest promjena u katastru. Tamo će pisati sve promjene posjeda i osnovom čega su nastale. Ovako kako izlažete čini mi se malo "mutna" cijela stvar. Za istražiti. Lp.
 4. Ključ od tavana

  Poštovani, Obrazloženje Vašeg susjeda je u cijelosti paušalno i prozirno, te Vas po mom mišljenju svih skupa zadirkuje. Kažete da je isti ujedno i predstavnik stanara. Pa s obzirom da nije u primjerenom roku ugradio vrata na ulazu u svoj stan, isti više nije dostojan obnašati dužnost predstavnika stanara, te ste ga dužni smjeniti. Za to Vam treba Vam 50%+1 suvlasnika površine zgrade (ne broja stanara). Nadalje, postavlja se pitanje kako je taj stan u potkrovlju izgledao prije nego što ga je ovaj kupio? Jel taj stan imao ulazna vrata? Također se postavlja pitanje kako se ranije, prije nego što je ovaj postao vlasnik, ulazilo na tavan? Jel pristup bio ograničen ili slobodan? Ako je bio slobodan, pa ga ovaj odjednom spriječio, bili ste dužni u roku odmah ga pozvati da uspostavi prvotno stanje i omogući slobodan pristup tavanu, odnosno u roku od 30 dana podići tužbu za smetanje posjeda. Čini mi se da su ti rokovi odavno prošli. Stoga smatram da biste trebali održati još jedan sastanak stanara i odrediti rok u kojem Vam je on dužan osigurati slobodan pristup zajdničkom dijelu zgrade - tavanu (ne ugradnu vrata na njegovom stanu), uz upozorenje da ćete nakon isteka toga roka istoga teretiti za uporabu tuđe stvari u svoju korist bez pravnog temelja (članak 1120. ZOO-a), te tražiti povrat zajedničkog dijela zgrade (vlasnička tužba, reinvindikacija). Evo nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 5. Etažiranje prema diobenom ugovoru

  Odjavi se Poštovani, Za etažiranje Vam je potrabna suglasnost i drugog suvlasnika. Naime, etažitanje se uspostavlja upisom u zemljišnu knjigu posebnih dijelova nekretnine kao samostalnih cjelina (etaža). Za tu uspostavu nužno je potrebno da suvlasnici uzajamno jedni druge ovlaste da izvrše takav upisa u zemljišnu knjigu. U toj ispravi kojom se uspostavlja suvlasništvo na posebnim dijelovima nekretnine (međuvlasnički ugovor) moraju biti navedeni: ugovorne strane (vlasnik/suvlasnici) sa svom potrebnim podacima za identifikaciju osobe; nekretnina koja je predmet etažiranja prema stanju zemljišne knjige; utvrđenje da je izdana potvrda nadležnog upravnog tijela; utvrđenje diobe cijele nekretnine na posebne dijelove nekretnine koji su neodvojivo povezani sa određenim suvlasničkim udjelom (idealnim dijelom) cijele nekretnine, te dozvolu za uknjižbu. U tom smislu siobeni ugovor kojeg spominjete može biti dokaz i vodič u etažiranju, ali sam po sebi nije dovoljan da bi se etažiranje provelo. Evo, nadam se da sam Vam pojasnio. Lp.
 6. pravosudni ispit

  Poštovane, Skripte poslane na Vaše mail adrese. Molio bih sve korisnike i ostale zainteresirane ubuduće da ne pišu svoje e-mail adrese tu u objave već isključivo na PP (privatnu poruku). Sve to rad sprečavanja zloporaba i neželjenog SPAM-a. Lp.
 7. Dilema oko vlasništva

  Poštovana, Vidim da se u punomoći spominje pravo upravljanja. Kako je spomenuo uvaženi moderator Matrix, punomoć je prestala smrću davatelja punomoći. No daljnja je činjenica da se isti nikad nije pojavio u RH niti tražio nekretnine natrag, odnosno oduzeo Vašem djedu posjed. Dodatno se u punomoći navodi da neka Vaš djed plaća poreze i ostalo. Po meni se ta punomoć treba tumačit po sadržaju napisanog, a ne po njenom formalnom nazivu. Stoga bi se ta punomoć mogla smatrati odreknućem od vlasništva u korist Vašeg djeda i to iza smrti ujaka. Tim više što u punomoći se ne navodi nikakav pridržaj tih nekretnina u korist njegovih nasljednika, niti spominje bilo kakva naknada za tako plaćene poreze. Mišljenja sam da onaj tko plaća poreze ima pravo na tu zemlju. Dodatno bi se mogla povući paralela s pravom upravljanja koje se pretvorilo u pravo vlasništva donošenjem Zakona o vlasništvu (analogno tumačenje). Ako ste upisana u katastru kao posjednik, tada se Vaš posjed smatra da je zakonit, istinit i pošten! Poštenje se predmnijeva, ali se može dokazivati suprotno. Apsolutno su pretpostavke za stjecanje vlasništva dosjelošću ispunjene ako ste Vi i Vaši prednici upisani u katastru od 1979. godine neprekidno do danas. U tom dijelu smatram da Vi kao stranka brkate pojmove katastar (posjed) i gruntovnica (zemljišnoknjižni odjel; zk odjel; zemljišna knjiga; vlasništvo), te da ste upisana samo u katastar kao posjednik, a ne i u zemljišnu knjigu kao vlasnik. Ne brinite, to stranke jako često rade. Molim Vas da mi na privatnu poruku (PP) napištete broj čestica i katastasku općinu u kojoj se nalaze, pa da otklonimo sve dvojbe. S druge strane, nasljednik Vašeg ujaka iz Amerike, se poziva na jedino što može, tj. da niste pošteni posjednici, jer ste sve to radili priznavajući višu vlast njegovog prednika. U tom slučaju vašeg poštenja nema i sukladno sudskoj praksi Vrhovnog suda RH, nikada nećete moći steći pravo vlasništva dosjelošću. Mišljenja sam da ukoliko se ispostavi da ste upisana samo u katastar, a ne i u gruntovnicu, tada biste morala preduhitriti tužbu Vašeg rođaka iz Amerike i pokrenuti određene postupke da "legalizirate" Vaš sadašnji status. U suprotnom sud će imati zanimljivo pravno pitanje za otkloniti u parnici. Evo, nadam se da sam Vam još Malo pomogao. Lp.
 8. Izgubljeni originali ugovora

  Poštovani, Ako imate barem presliku (fotokopiju) tih ugovora gdje je vidljiva ovjera bilježnika, tada pokrećete pojedinačni ispravni postupak pred zk sudom osnovom članka 200. Zakona o zemljišnim knjigama. Osim tih ugovora bilo bi poželjno da se prijedlogu prilože i dokazi o požaru u vidu zapisnika vatrogasaca, MUP-a i Vaše prijave/zapisnika na MUP-u koje su Vam sve stvari u požaru stradale gdje bi bilo poželjno da se navodi poslovna i ostala dokumentacija (može i generalno, ne specifično). To prolazi bez beda. Ja tako radio. Koji je sud u pitanju? Nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 9. pravosudni ispit

  Poštovani, Nabavio sve skripte, uključujući onu "All in". Kome treba nek mi se javi putem PP i napiše mail kamo da šaljem. Lp.
 10. Darovni ugovor za poljoprivredno zemljište

  Poštovani, Sve stoji što su napisali drugi korisnici. No u Vašoj situaciji ljudi su pribjegavali daljnjim načinima stjecanja: ili osnovali trgovačko društvo u RH pa je društvo postalo vlasnik tog zemljišta/dijela zemljišta ili pak upisivali osobnu služnost prava doživotnog korištenja predmetnih nekretnina u Vašu korist. U svakom slučaju bilo bi poželjno da Vam stričevi to oporučno ostave u nasljedstvo. Evo nadam se da sam Vam još malo pomogao. Lp.
 11. Brisanje zabilježbe

  Poštovani, Ako sam dobro shvatio iz objavljenog zk upisa, radi se o prisilnom zasnivanju prava zaloga. Točnije o prethodnoj mjeri predbilježbe prava zaloga na nekretnini, koja je potom opravdana. S obzirom da je upis naložio ovršni sud, isti taj sud ima ovlast naložiti brisanje citiranog upisa. Znači potvrdu o uplati cjelokupnog duga dostaviti u taj spis Ovr i predložiti sudu da naloži ukiranje donijetog rješenja o prethodnoj mjeri i brisanje citiranog upisa. Druga je opcija čekati 30 godina, pa predložiti zk odjelu brisanje osnovom pravila o amortizaciji hipotekarnih tražbina. Evo nadam se da sam vam barem malo pomogao. Lp.
 12. Vlasnistvo nad zajednickom prostorijom

  Poštovani, Prijedlog za povezivanje KPU i glavne knjige pokreće upravitelj zgrade (v. članak 2. st.1. Pravilnika o povezivanju), ali to može pokrenuti i bilo koji suvlasnik nekretnine tj. bilo koji stanar (v. st. 3 istog članka). U Vašem slučaju to je obveza pokretnuti s obzirom da u zgradi ima neupisanih stanova tj. stana koji nije upisan ni u KPU niti u drugu evidenciju. Nužni prilozi uz prijedlog navedeni su Vam u članku 3. Pravilnika. U svakom slučaju obveza je upravitelja da izradi tablicu tj. potvrdu o posebnim dijelovima. Ona može izgledati ovako: http://prntscr.com/ietqnv Jasno mi je da niste uspjeli položiti ugovore za taj stan, jer treba ispuniti pretpostavke za polaganje ugovora, koje su strogo formalne prirode i na koje zk odjeli jako paze. No to nije bitno. Navod upravitelja "da postoji nekakv prostor" je apsolutno neprihvatljiva. Taj "nekakav prostor" plaća pričuvu, što znači da je SUC inače ne bi bio u obvezi istu plaćati. Stoga neka se uozbilje i izrade tablicu kako netom izneseno u kojoj će biti naveden i taj prenamjenjeni stan. Međuvlasnički ugovor je obavezan prilog uz elaborat etažiranja. U istome se ne reguliraju samo manje stvari, već točno određuju koji su zajednički dijelovi zgrade, a koji su samostalni i pripadaju u samovlasništvo pojedinih stanara. U istome su i navedeni svi SUC-evi s točnim opisom, te tabularna izjava da se suvlasnici zgrade međusobno ovlašćuju da ishode upis etažiranja u zemljišnu knjigu za stanove navedene u tom ugovoru, s točno određenim suvlasničkom omjerima glede cijele nekretnine. Opis stanova u ugovoru mora biti identičan opisu s Potvrde ureda državne uprave županije, odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba. Znači to je malo detaljniji i specijalniji ugovor od klasičnog međuvaslničkog kojeg upravitelji daju suvlasnicima na potpis. Upravo se njime uspostavlja etažno vlasništvo s određenim omerima. Zato svi potpisi na ugovoru moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Eto nadam se da sam Vam dovoljno pojasnio. Lp.
 13. Vlasnistvo nad zajednickom prostorijom

  Poštovani, Pa to je odlično! Mnogo toga je pokrenuto, a s obzirom da postupak povezivanja KPU i glavne knjige nije još proveden, Vaš se problem bez većih filozofija može riješiti upravo u tom postupku. No do dana održavanja ročišta u tom postupku morate odraditi više stvari, odnosno dovršiti ovo što je u tijeku. Prvenstveno tu legalizaciju prostora koju je pokrenuo stanar i etažiranje zgrade. Mišljenja sam da se njegov stan može odmah staviti u etažni elaborat kao samostalna uporabna cjelina (SUC), a pitanje legalizacije ako ne bude gotovo do trenutka potvrde etažnog elaborata, može se riješiti i naknadno. Nije mi baš jasno što se traži legalizacijom, ali neka bude, kad je već pokrenuto, nije na odmet. S obzirom da je stanar otkupio od svih ostalih stanara taj zajednički dio, upravitelj je dužan i njegov stan staviti u tablicu iz članka 5. Pravilnika o povezivanju (NN 121/13). Time je glavni dio posla obavljen. U prijedlogu za povezivanje obrazloži se situacija s tim stanom, prilože se preslike ugovora, legalizacija, te se predloži upis tog dijela kao zasebne etaže. I to je to. Sud će svakako sve te isprave cijeniti i dopustiti upis tog stana na predloženi način. Prijedlogu za povezivanje se prilaže još i etažni elaborat, potvrda o SUC-ima i međuvlasnički ugovor. I sve se to rješava u postupku povezivanja. Ostalim rokovima i zakonima se uopće ne morate zamarati. Kakvo je katastarsko stanje zgrade? Da li iz zemljišne knjige proizlazi da je zgrada sagrađena na jednoj čestici ili na više njih? Ako je zgrada na više čestica biti će potreban i geodetski elaborat s prijavnim listom za zemljišnu knjigu. Ako je na jednoj čestici onda ništa ne treba, eventualno predložiti usklađenje naziva kulture osnovom članka 16. st.1. Pravilnika o povezivanju npr. ako pište pašnjak, a u katastru piše zgrada, tada se predloži usklađenje s katastarskim operatom i upis naziva zgrada. Evo nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 14. Vlasnistvo nad zajednickom prostorijom

  Poštovani, Imao sam sličnu situaciju u jednoj zgradi kada je JLS prodala takav stan osnovom Zakona o prodaji nadstojničkog stana. No u Vašem slučaju stanari su već prodali svaki 1/18 dijela tog zajedničkog dijela (sada stana). Jesam li dobro razumio? Da li je o toj prodaji sastavljena kakva isprava/e? Kada je provedeno etažiranje zgrade? Prije prodaje ili poslije? Ili je išlo usporedo? Mišljenja sam da se ne trebate uopće zamarati o tome tko je od stanara koliko dobio. Podjela na jednake dijelove u Vašoj situaciji je poštena podjela. To iz razloga jer sve dok se etažitanje ne provede smatra se da su suvlasnički dijelovi stanara jednaki, bez obzira na stvarnu veličinu njihovih stanova. Da li je zgrada upisana u zemljišnu knjigu i da li je za zgradu proveden postupak povezivanje knjige položenih ugovora i glavne knjige osnovom Pravilnika o povezivanju? Da li zgrada ima upravitelja? Da li stanar u tom zajedničkom dijelu koji je sada stan plaća pričuvu? Po odgovoru na postavljena pitanja moći ću se detaljnije očitovati glede Vašeg slučaja. Lp.
 15. Pojedinačno ispravni postupak

  Poštovani, Ispričavam se što ste nakon mog brzog odgovora, ovaj čekali malo duže, no obaveze čine svoje. Neznam što biste tražili ispravnim postupkom na toj drugoj čestici u kojoj ćete biti upisani u 9/10 dijela? Da se upišete u cijelosti na istoj? Tu se postavlja glavno pitanje: osnovom čega to tražite? Imate li bilo kakve druge dokaze glede preostalih 1/10 dijela? Neku ispravu da je Vaš pravni prednik to koristio u cijelosti; da je uveden u posjed cjelokupne čestice ili da je to faktički mijenjao s nekim, ali da to nikad nisu proveli u knjigama i sl? Tu će Vam svakako trebati dva dobra svjedoka koja će Vaše navode o dugotrajnom korištenju moći posvjedočiti. No to nije garancija da će Vam sud povjerovati. Ovo sa dva svjedoka bio bi moguć, ali tanak upis. Jel čestica ograđena suhozidom? Što čestica predstavlja u naravi (oranicu, pašnjak, livadu...)? Druga opcija koju spominjete, tužba. Koju tužbu imate na umu? Za dosjelost? Prva je pretpostavka poštenje posjeda, koje se istina, predmnijeva, no tu se postavlja pitanje kako se došlo do tog upisa od 9/10 dijela? Ako su Vaši prednici to kupili, tada poštenja nema, jer su i oni znali da nemaju pravo na cijelu česticu, već samo na dio iste. Upravo to je razlog što smatram da je ta tužba isključena. Mišljenja sam da postoje i daljnje alternative za Vaš slučaj. Tri ukupno. Prva je parcelacija te druge čestice putem prijavnog lista na katastru na 9/10 površine i preostalu 1/10 površine. Time biste bili upisani kao vlasnik u cijelosti (1/1) na ovih 9/10 površine, dok bi preostali suvlasnici bili upisani na preostalu novoformiranu česticu koja bi predstavljala tih 1/10 površine. Druga opcija je fizičko razvrgnuće suvlasničke zajednice. To je izvanparnični postupak u kojem tražite da sud česticu fizički podijeli na ranije spomenutih 9/10 i 1/10 površine. Možete tražiti i civilno razvrgnuće tj. da se čestica proda na javnoj dražbi, pa da na taj način kupite tih 1/10 dijela. Treća opcija je pitanje: da li je na tom području gdje se čestica nalazi možda u planu nova katastarska izmjera? Ako je, tada Vam se isplati pričekati i problem s tom česticom riješiti putem tog postupka. Uvjeren sam da bi se to riješilo u Vašu korist, u cijelosti. Evo, nadam se da sam Vam još malo pomogao. Lp.
×