Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  10238
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  111

Sve što je Matrix objavio

 1. Brisanje prava na plodouživanje

  Upiši broj maminog (davatelja izjave)OIB-a Temelj upisa prava služnosti plodouživanja Ona nema pravo plodouživanja na svom suvlasničkom dijelu,već upravo na vašem. Predlagatelj: Marko Marković,adresa OIB_______ Protustranka: (vaša majka)adresa OIB____ OPĆINSKOM SUDU U ___________ kao zemljišnoknjižnom sudu zemljišnoknjižni predmet P R I J E D L O G za brisanje prava služnosti plodouživanja na nekretninama upisanim u z.k.ul......k.o. Na temelju izjave o odricanju od prava služnosti plodouživanja od dana____________predlažem da Općinski sud u ____________ kao zemljišnoknjižni sud dopusti brisanje prava služnosti plodouživanja na suvlasničkom dijelu nekretnine predlagatelja Marka Markovića iz __________, ul.__________ OIB_______ ,označene kao k.č._______upisane u z.k.ul._____k.o._______,u naravi (opiši narav),a koje je pravo služnosti u korist protustranke upisano temeljem _______________. Prilog : -Izjava o odricanju od dana___________ U ________,dana______ Potpis: ______________
 2. Vlastoručna oporuka

  I potpisana naravno. Po izboru,svoju oporuku, neovisno o obliku u kojem je sastavljena, možete čuvati sami ili je predati na čuvanje nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Ako svoju oporuku želite povjeriti na čuvanje sudu, javnom bilježniku ili u inozemstvu konzularnom, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavniku Republike Hrvatske, oni su je dužni primiti na čuvanje i o tome bez odgode poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka. Hrvatski upisnik oporuka je javni upisnik, ali podaci iz upisnika ne mogu se prije vaše smrti nikome staviti na raspolaganje, osim vama ili osobi koju vi za to posebno ovlastite. U Upisniku se evidentira činjenica da je sastavljena, pohranjena te proglašena neka oporuka, a vodi ga Hrvatska javnobilježnička komora. U taj upisnik na vaš zahtjev podatke o navedenim činjenicama dostavljaju nadležni sudovi, javni bilježnici, odvjetnici i osobe koje su napravile oporuku. Činjenica da oporuka nije evidentirana u Hrvatskom upisniku oporuka, niti bilo gdje posebno pohranjena, ne šteti njezinoj valjanosti. Samo one kojim imate namjeru oporučno raspolagati,a sve one koje nisu obuhvaćene oporukom će nakon vaše smrti činiti ostavinsku masu koja se raspoređuje na vaše nasljednike.
 3. Ako u odredbama čl.1 npr ZPP ili ZUS piše između ostalog da se .....ovim zakonom uređuju pravila po kojima sud postupa.....onda je suvišno da stoji kako će činiti samo ono što je propisano.
 4. nasljedstvo ili podjela

  Nedopušteno,ovo iz razloga što u konkretnom slučaju ispunjenje ugovornih obveza nebi preuzela stranka koja je u ugovoru navedena kao davatelj uzdržavanja (maloljetni), nego zakonski skrbnik kao treća osoba koja nije ugovorna stranka, uslijed čega ugovor stječe obilježja prividnosti i nema učinaka (čl. 66. st. 1. Zakona o obveznim odnosima) jer obvezu ne preuzima ugovorna stranka, dok s druge strane maloljetnik nemože preuzeti obvezu uzdržavanja,obzirom da se u pravnom smislu nemože starati o samom sebi a kamo li o nekom drugom. Samo po sebi preuzimanje ispunjenja moguće je ugovoriti prema odredbi iz čl. 453 Zakona o obveznim odnosima, no bitno istaknuti da je to onda ugovor između dužnika i trećega kao njihov zasebni pravni posao, a ne kao sastavni dio ugovora o doživotnom uzdržavanju,što u bitnom gubi pravnu bit odredaba čl.579 Zakona o obveznim odnosima. Općenito na pitanje da li skrbnik u ime svog štićenika može sklopiti navedeni vid ugovora sa trećom osobom daju odredbe čl.261 st.6 Obiteljskog zakona,čije odredbe daju pozitivan odgovor uz napomenu nužnog odobrenja CZSS,no analizirajući članak 261 u cjelosti ,može se zaključiti da se u tom slučaju maloljetnik uz svog skrbnika u takvom ugovoru može pojaviti samo na strani primatelja uzdržavanja,obzirom da se odredbe istog članka odnose isključivo na zaštitu imovine maloljetnika.
 5. Neće te ni pronaći,obzirom da se radi o procesnom zakonu kojim su jasno određena postupovna pravila,što će reći da ono što nije određeno zakonom se neče ni primjenjivati,u suprotnom sud čini povredu odredaba procesnog zakona. U konkretnom slučaju se na dokazni postupak u upravnom sporu imaju primjeniti pravila dokazivanja u parničnom postupku(čl.33 st 5 ZUS).
 6. Doživotno uzdržavanje

  O sličnom se već pisalo,glede čega pratite dva linka u posljednjoj objavi TEME
 7. darovni ugovor nakon 30 godina

  Iza čije smrti se vodi trenutni ostavinski postupak. Postupkom razvrgnuća na prijedlog bilo kojeg od suvlasnika. Zašto nebi vrijedio
 8. Ostavinska rasprava

  Ako je tako,male su šanse,no ostala bi nada da nije cjelokupna imovina obuhvaćena ugovorom,odnosno da će ostati nešto što bi činilo ostavinu.
 9. ISPRAVNI POSTUPAK ZA UPIS SLUŽNOSTI

  Što ste točno dobili?Ovo pitanje iz razloga što odvjetnik ne donosi nikakva rješenja
 10. Pravo Služnosti prolaza

  Vidi odredbe čl.191 ZV
 11. Smetanje posjeda

  Kakav bude ishod tužbi Vodi ka presudi kojom se usvaja ili odbija tužbeni zahtjev tužitelja.
 12. nasljeđivanje nakon smrti bake

  Suština odgovora je ista,no uz ispravak da se imovina u konkretnom slučaju stječe nasljeđivanjem,a ne pravnim poslom u vidu ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju,slijedom čega valja primjeniti odredbe čl.15 Zakona o porezu na promet nekretnina.
 13. Uknjižba po presudi

  Pa jeste li z.k.uredu podnijeli prijedlog za upis prava vlasništva.
 14. Šuma ugrožava kuču

  Ako postoji opasnost od štete,a vlasnik ne želi mirnim putem otkloniti izvor opasnosti,upućujem vas na odredbe Zakona o obveznim odnosima
 15. državna nekretnina

  Sve dok ugovor postoji teško da se nešto učini,jer bi isti trebalo raskinuti,a raskid mogu zahtijevati samo ugovorne stranke koje po onome što ste napisali uopće ne teže ka raskidu ugovornog odnosa.
 16. tuzba od posjednika

  Znači da je osobi od koje je posjed pribavljen protekao rok za posjedovnu zaštitu.(čl.20 st 3 i čl.21 st.2 ZV) Faktično stanje(čl.10 ZV) Moglo bi se reči
 17. Raspodjela imovine za zivota

  Sukladno odredbama čl.493 st 2 Zakona o obveznim odnosima, a vezano za odredbe čl.114 st 1 Zakona o nasljeđivanju,opoziv je moguć samo ako se ustupljena imovina(dar)ili njena vrijednost još uvijek nalazi u imovini obdarenika.
 18. Pravo služnosti prolaza

  Piše li na osnovu čega je uknjiženo pravo služnosti(presuda ili ugovor)
 19. Prijenos vlasništva - teta -> nećak

  Uz več dati odgovor samo ću reči da ni citirane činjenice neče pozitivno utjecati po vas u smislu izbjegavanja poreza.
 20. Zakon o doživotnom izdržavanju

  On može darovati stan,međutim ukoliko vi ishodite odluku suda kojom se utvrđuje vaš dio u bračnoj stečevini,zabilježba spora će proizvesti učinak da će se odluka suda provesti u zemljišnoj knjizi protiv bilo koje osobe koja u momentu vašeg prijedloga za upis bude upisani vlasnik nekretnine. Kako mislite to "nisam pametna što da radim"...jel imate odvjetnika u tom postupku?
 21. Zakon o doživotnom izdržavanju

  Neče ići tako,obzirom da je nužna isprava temeljem koje se provodi upis,odnosno pravomoćna odluka suda ili isprava u smislu odredaba čl.36 st.4 i 5 Obiteljskog zakona Ako nema sporazuma,savjetujem što prije da pokrenete postupak pred sudom i zatražite od z.k.ureda da izvrši upis zabilježbe spora,ovo iz razloga što je izvjesno da vaš bivši suprug ima namjeru otuđiti nekretninu u korist djeteta,a to bi vam moglo dodatno zakomplicirati stvar.
 22. iskop na parceli i uplitanje susjeda

  Prije svega bi se trebali raspitati da li je za vaše radove potrebna kakva dozvola nadležnog tijela,obzirom da se iz činjeničnog stanja nemože utvrditi obujam radova.
 23. Prodaja suvlasničkog udjela

  Onaj tko kupi suvlasnički dio stupa u vaš pravni položaj glede konkretne nekretnine,što će reči da se na terenu ništa nije promijenilo,nije na papiru više whisper12 več whisper13,jel razumijete.
 24. Zakon o doživotnom izdržavanju

  Jel tako upisano u zemljišnoj knjizi
×