Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  6829
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  78

Spitfire je zadnji put osvojio dan srpanj 10

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

2 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

10264 pregleda profila
 1. Velicina građevinske cestice

  Da, propisana je za gradnju u odredbama za provođenje prostornog plana, no sama parcelacija je propisana Zakonom o prostornom uređenju te na osnovu tih odredbi ni ja ne vidim kako bi ste odvojili 40 m2 u zasebnu česticu. Eventualno da tih 40 m2 susjed pripoji svojoj čestici.
 2. Pozicija bazena na parceli

  Može li se i na kojoj udaljenosti bi trebalo biti definirano odredbama za provođenje prostornog plana.
 3. Nadstrešnica

  Da, spada pod Pravilnik no nadstrešnica do 20 m2 izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade, terasa uz postojeću zgradu do 20 m2 i natkrivena terasa nisu jedno te isto. Kako je vaša terasa već u tlocrtnim gabaritima postojeće zgrade, natkrivanje iste ne bi bilo u svezi čl.2 Pravilnika, koji počinje sa "bez građevinske i glavnog projekta". A pride bi vam trebala i suglasnost suvlasnika.
 4. Etažiranje zgrade

  Elaborat je skupa sa sporazumom i suglasnostima trebao bit predan tamo, a kako su ZK javne isprave isti bi mogli dobiti na uvid.
 5. Uporabna dozvola

  Prvenstveno, mjere građevinskog inspektora su: 1. otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja 2. zabranu ugradnje građevnog proizvoda 3. otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini 4. usklađivanje građenja 5. uklanjanje građevine 6. zabranu uklanjanja građevine 7. obustavu građenja. Prema tome, rješenjem građ. inspektor naređuje jednu od tih mjera. Ukoliko je određena mjera usklađivanja građenja i to nije ispoštovano u danom roku, naređuje uklanjanje građevine ili njenog dijela. Na to se nadovezuje prisiljavanje na izvršenje izricanjem novčanih kazni koje kreću, za fizičke osobe i građevine iz 2 skupine, sa 30 000 kn.
 6. Prenamjena garažnih parkirnih mjesta u garažu.

  Ovako kako ste opisali, a gledajući Zakon o vlasništvu i drukim stvarnim pravima te Pravilnik proizašao iz Zakona o gradnji za takovo što ne vidim nekakove zapreke, osim za ovo što ste naveli oko protupožarne zaštite. No to je pitanje za sasvim drugu instituciju (nadležna PU).
 7. Prevara kod kupnje broda

  Odredba Zakona o obveznim odnosima u vašem slučaju kažu, čl.404 (1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. čl.406 (1) U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkom ugovoru. čl.410 (1) Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru: 1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni, 2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka, 3) zahtijevati sniženje cijene, 4) izjaviti da raskida ugovor. (2) U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima. (3) Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. (4) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj. Dakle, prema navedenome mogli ste i trebali pismeno uz troškovnik popravka obavijestiti prodavatelja o skrivenom nedostatku, tražiti popravak o svom trošku ili snižavanje kupoprodajne cijene pod prijetnjom tužbom. Kada bi taj dopis sastavila osoba pravne struke (odvjetnik) imala bi dodatnu težinu.
 8. Kupnja stana za državljane BiH

  Državljanin ili pravna osoba iz zemalja članica EU stječu vlasništvo pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, dok ostali uz suglasnost MP RH.
 9. Poboljšice na nekretnini

  Da. To je ukratko skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i radova. Izrađuje ga ovlaštena osoba strukovnog naziva ovlašteni arhitekt tj. u biti ovlašteni arhitektobski ured. Ne, nije.
 10. Uređenje kuće "Povijesna baština"

  Niste napisali tko je vlasnik kulturnog dobra. No pretpostavimo da je to majka (uglavnom, u privatnom vlasništvu) te bi za ovo što ste napisali trebali glavni projekt. Prije toga za obnovu iste bi trebali odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela. U toj fazi konzervatori daju posebne uvijete zaštite kulturnog dobra na temelju kojih projektant izrađuje glavni projekt. Kada konzervatori daju potvrdu glavnog projekta, tada se može pristupiti radovima. Što se tiče prodaje, ako je u privatnom vlasništvu, RH, županija ili JLS tu ima samo pravo prvokupa prema čemu bi se prvo navedenima trebalo ponuditi kupnja.
 11. Adaptacija nakon legalizacije

  Da, glavni projekt prema čl.5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. No, koliko bi to koštalo je "otprilike" uvijek nezahvalno za napisati jer bi približno točan iznos saznali u ovl.arh. uredu. Ili još bolje, više njih pa bi mogli ocijeniti što vam je povoljnije.
 12. Poboljšice na nekretnini

  Što se tiče pristupa i suglasnosti, tu je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl.87 st.3 jasan. Dakle ne treba suglasnost svih suvlasnika. Nadalje, Zakon o gradnji i Pravilnik izveden iz njega propisuje u čl.3 da se bez glavnog projekta i građevinske dozvole mogu izvoditi radovi, 6. Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, ako se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ,ehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na denivelaciji, ugradbi zvučnih semaforskih uređaja i ugradbi taktilnih površina u građevinama na javno-prometnim površinama. Također u čl.4 bez građevinske dozvole ali u skladu sa glavnim projektom mogu se na postojećoj zgradi dodavati novi vanjski i unutarnji prozori, vrata idrugi otvori u nosivim zidovima. Prema tome, što se tiče građevinske strane za izgradnju pristupa osobama s teškočama u kretanju ne treba ništa, ali za dodavanje vrata u zajedničkom nosivom zidu potrebno je izraditi glavni projekt.
 13. Prodaja stana/kupnja kuće/vlasništvo-na što paziti?

  Izrađuje ga ovlaštena osoba provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje. Vjerovatno ste (ako je veće mjesto) primjetili poneku reklamu "usluge energetskog certificiranja)". Moguće da se još radi po sistemu "kupac ne traži pa mi ni ne treba", no Zakon o gradnji u čl.24 propisuje, (2) Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je: 1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat 2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju 3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga 4. u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade. te u prekršajnim odredbama propisuje novčane kazne za isto, čl.171 (1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao vlasnik zgrade ako: 2. ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezina posebnog dijela prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing (članak 24. stavak 2. podstavak 1.) 3. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga ne preda energetski certifikat ili njegovu fotokopiju (članak 24. stavak 2. podstavak 2.) 4. u oglasima za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing koji se objavljuje u medijima ne izrazi energetsko svojstvo zgrade ili njezina posebnog dijela (članak 24. stavak 2. podstavak 4.) (2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se vlasnik zgrade fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
 14. Prodaja stana/kupnja kuće/vlasništvo-na što paziti?

  Bez obzira, zakonski ste dužni prije prodaje pribaviti en.certifikat i predati ga (ili njegovu fotokopiju) kupcu. Bilo bi idealno da je vlasništvo 1/1, da nema "milion" suvlasnika. Svakako bi bilo dobro da se posjeduje uporabna kao završni dokaz legalnosti objekta, ili rješenje o izvedenom stanju ako je vršena legalizacija. Baš i nije. Može, no pitanje je kakav ima ugovor s agencijom i na koji oni uzimaju proviziju. Ili ste samo vi vlasnik, ili ste suvlasnici oboje u 1/2. Dakle, može biti ili jedan vlasnik ili suvlasnici. U slučaju razvoda, lako bi bilo dokazivo da darovana nekretnina ako bi ste u njoj živjeli nije bračna stečevina, no u eventualnom prodaje iste te kupovine druge, trebalo bi puno dokazivanja da je to novac potekao od prodaje vaše vlastite imovine, te u kojem je omjeru tko uložio u ovu drugu.
 15. Građevinska dozvola

  Gleda se mogućnost priključenja građevine (građevne čestice) na postojeću prometnu površinu.
×