Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  5438
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  56

Spitfire je zadnji put osvojio dan svibanj 24

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

1 pratitelj

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

8592 pregleda profila
 1. Razvrgnuće suvlasničke zajednice

  Što se tiće razvrgnuća suvlasničke zajednice, bojim se da su vas krivo savjetovali. Naime, u postupku razvrgnuća sud je vezan u prvom redu strogim zakonskim odredbama, a podredno valjanim sporazumom stranaka o načinu razvrgnuća, ako takav postoji, a moguć je i dopušten, a i pravom na razvrgnuće isplatom koje bi imao pojedini suvlasnik na temelju pravnoga posla ili zakona. Dakle, na taj način kojim će on vas isplatiti, moguć je samo ukoliko postoji takav sporazum između vas dvoje što bi spadalo u dobrovoljno razvrgnuće, no iz objave ne vidim da bi bilo moguće, niti brata netko na to može obvezati. U sudskom postupku, razvrgnuće isplatom moguće je na način da vi imate osobito ozbiljan razlog za takovo razvrgnuće, pa će sud odrediti da vama stan pripadne u cijevlosti a vi isplatite ostale suvlasnike, što vam sigurno ne odgovara. Način sudskog razvrgnuća koji bi vama eventualno odgovarao je civilno razvrgnuće tako da sud odredi da se stan proda na dražbi a dobiveni iznos podjeli razmjerno suvlasničkim omjerima.
 2. Prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

  Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja. Što se tiće ostalog dijela pitanja, u već postojeći odgovor ću vam staviti brojeve pa možda bude jasnije.
 3. Diskriminacija ljudi koji ne koriste mobitel

  Poštovani Mladene, pravo kao takovo je ukupnost pravnih pravila razvrstanih u razne grane prava koje pojedincu daju određena prava i obveze, stoga je vaš put do ESLJP u ovom slučaju relativno dalek. Posebno stoga što ni sami niste iskoristili pravni put koji je večini laika, pa i vama, moguće dostupna i poznata, a ako već i nije, toliko puta je spominjana na ovom forumu te je trebalo samo malo proći slične teme. Dakle, želite korak po korak sa člancima. Pa evo, temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i odredbi čl.50 imate pravo na prigovor operatoru u svim drugim slučajevima iz stavka 1. navedenog članka u roku od petnaest dana od dana saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. Operator vam je dužan odgovoriti u roku 15 dana. Nadalje, ukoliko niste zadovoljni odgovorom ili nije ispoštovano ono u istom, imate pravo na pritužbu povjerenstvu za pritužbe potrošača pri operatoru, u roku od 30 dana od dostavljanja prvog pisanog odgovora. Povjerenstvo vam je dužno odgovoriti u roku 30 dana od zaprimanja pritužbe. U slučaju za vas neprihvatljivog rješenja povjerenstva, temeljem čl.51 imate pravo na zahtjev Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) za rješavanje spora između krajnjeg korisnika i operatora u roku od 30 dana, od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva. Za naglasiti je da HAKOM rješava sporove iz čl.51 na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, na temelju prijedloga Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga, u skladu s odredba Zakona o elektroničkim komunikacijama i posebnih propisa. Pa kao što navedoh na početku, o daljnjim postupcima preko Upravnog suda pa sve do ESLJP, bez iscrpljivanja cijelog navedenog pravnog puta je trenutno nepotrebno pisati. S poštovanjem & lijep pozdrav.
 4. Dnevni najam

  OK, hajdemo se onda usredotočiti na to. Pitanje namjene. U RH legislativi namjena građevine podjeljena je u nekoliko skupina, stambena, poslovna, sakralna, javna, športska, višenamjenska... Pa ukoliko bi došlo do pitanja namjene u nekakovoj parnici, sud će izvesti dokaz vještačenjem kada je radi utvrđivanja ili razjašnjivanja kakove činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže. I u tom slučaju se zove vještak građevinske struke. Poradi toga jer to pitanje i regulira legislativa naslonjena na građevinsku struku. Pa bi tako vještak vjerovatno, a pozivajući se na zakone o gradnji i prostornom uređenju te izvednim pravilnicima iz istih, naveo da je stambena zgrada, dakle zgrada stambene namjene ona kojoj je u cijelosti ili 90% građevinske (bruto) površine namjenjeno stanovanju. Nadalje, višestambena zgrada je zgrada stambene namjene sa četiri i više stana, stambeni blok, zgrada za stanovanje zajednica (dom umirovljenika, radnički, dječji, studentski, đački dom...), zgrada sa apartmanima za povremeni boravak i sl. Pa ako je zgrada sa apartmanima za povremeni boravak i sl. stambene namjenene vidim kako bi i stan iz zgrade stambene namjene koji služi najmu ili iznajmljivanju bio nekakove druge namjene.
 5. Darivanje vikendice unuci

  4% od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.
 6. Nadogradnja kata u vlasništvu oca

  No, evo nekoliko pojašnjenja bez čekanja odgovora na postavljena pitanja. Jedan od dokaza pravnog interesa iz čl.109 Zakona o gradnji, 1. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi 2. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja 5. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine, od čega je za kasniji upis vlasništva bolji izbor 1 ili 2, ili sam otac ishoduje dozvolu za nadogradnju/rekonsrukciju pa vam daruje taj dio. E ovo ovisi o postavljenim pitanjima. Ukoliko je građeno prema izvršnom aktu za gradnju, završiti građevinu, ishodovati uporabnu, evidentirati građevinu u katastru, zatražiti dozvolu za nadogradnju ukoliko je to prostornim planom moguće te etažirati. Ukoliko je izvršni akt za gradnju novijeg datuma eventualno bi se moglo ići na izmjenu i dopunu istog akta. Investitor, vi (supruga) ili otac, ovisi smo o onome navedenom iznad. Isto ovisi o navedenom iznad. Ili temeljem priloženim dokazom pravnog interesa, ili darovnim ili nekim drugim pravnim poslom.
 7. Nadogradnja kata u vlasništvu oca

  Građeno prema izvršnom aktu za gradnju? izdan kada? U tome aktu predviđena ravna ploča ili i krov?
 8. Gradnja apartmana i stanova

  Treba provjeriti u JLS koje su odredbe UPU-om propisane o obliku i veličini građevinske čestice te bi se prije svega mogla izvršiti parcelacija zemljšta od strane vlasnika. Te što se na takovoj čestici može graditi. Ovo prvo iz razloga što vam je tada sve čisto te nema dodatnih peripetija ukoliko bi vlasnik sada cijele imao interes nešto svoje graditi ili prodati. Za ishodovanje izvršnog akta za gradnju vam nije potrebno vlasništvo nego je moguć i neki drugi dokaz pravnog interesa iz čl.109 Zakona o gradnji, s time da je pravo građenja izvedenio iz odredbi Zakona o vlasništvu pomalo kompliciranije od svih ostalih iz navedenog članka.
 9. Prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

  Za početak bi trebalo biti u građevnom području. Kupiti zemljište ili imati nekakakov drugi dokaz pravnog interesa prema Zakonu o gradnji koji će vam trebati za ishodovanje izvršnog akta za gradnju, te s njim u uredu državne uprave dobiti rješenje o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u građevinsko uz plačenu naknadu za prenamjenu prema odredbama čl.24 Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
 10. Kupnja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine

  Takovo nešto. Svejedno je kako ćete ga nasloviti, bitno je da u njemu razvidna namjera kupnje navedene čestice te zamoljavate gradonačelnika da donese odluku o javnom natječaju za istu ili je stave u sklopu nekoga već planiranoga. Naravno, moram ponovno napomenuti da ako nemaju interesa za prodaju, ne moraju, čisto da vas mogući odgovor ne bi razočarao.
 11. Kupnja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine

  To će vam biti dosta teško za kupiti jer JLS kada imaju interes za nešto prodati, rade to za nekoliko nekretnina poradi odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima da nekretnine u svome vlasništvu mogu otuđiti samo na način da raspišu javni natječaj a to za jednu nekretninu (ako im je uopće intetes otuđiti) rijetko rade jer ih sve oko toga natječaja košta. No, ništa vas ne košta poslati upit JLS imaju li interes za prodati to zemljište.
 12. Dnevni najam

  Naravno da nije, no spomenuli ste članke zakona koji se odnose na isključenje iz suvlasničke zajednice, pa bi bio red da krenemo od početka prava i obveza vlasništva na posebnom dijelu nekretnine, a o tome govori čl.66. S kojim je nadalje za vaš slučaj vezan čl.81. te podredno i čl.38. Pa skoro da je tako. Naravno za zakup poslovnog prostora vrijede također odredbe čl.81, no tu se radi o promjeni namjene za koju bi bila potrebna suglasnost suvlasnika do dijela ako je za tu promjenu potrebna dozvola vlasti. O presudi, Austrijskom ABGB (Opći građanski zakonik) i MRG (Zakon o najmu stanova) ne bih jer je u tome dijelu Eu država (Austrija, Njemačka) čak 60% domačinstava smješteno u iznajmljenjim nekretninama pa je i sama legislativa na tome polju detaljnija, dok je u RH obrnuto, prevladava vlasništvo kao takovo. No, da se razumijemo, ni sam ne bih nešto posebno bio sretran da mi zgradom paradiraju nepoznate osobe, ali poradi svega navedenog ne vidim baš da ste naveli neki valjan razlog iz čl.98 te ne vidim nekakov poseban uspjeh u parnici po tome ili bilo kojem drugom osnovu iz ZVDSP, što zbog takovo postavljene legislative (poradi čega napomenuh razliku između Austrije i življenja u najmu te RH u svome vlasništvu), što zbog ne postojanja sudske prakse.
 13. Dnevni najam

  Čl.66 st.2 Isto govori i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sa izuzetkom čl.82 st.2 I u najmu i iznajmljivanju namjena je ista, stambena. Promjena namjene bi bila potrebna ukoliko bi se isti koristio kao ured i sl. Nažalost, čini mi se da na osnovu navedenih razloga i onoga što radi nemate nekakove velike izglede za uspjeh u tome. Glavno pitane je po meni, radi li to legalno. Naime, za iznajmljivanje bi trebao registrirati turističku djelantnost, kategorizirati, što za najam nije potrebno. No i tu ima potpuno legalna opcija, ugovor o najmu se može sklopiti na period po izboru, 2-3 dana.
 14. prijepis vlasnistva

  Punomoć kome i za što?
×