Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7279
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  92

Spitfire je zadnji put osvojio dan siječanj 12

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

3 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

11217 pregleda profila
 1. Kupovina nekretnine od potomka

  A onda bi idealno bilo da postoji nasljednik, a ako nije upisao to svoje pravo u ZK da barem posjeduje ispravu podobnu za upis toga svog prava čime bi dobili pravni slijed.
 2. Rekonstrukcija kuće bez dozvole

  Sasvim točno i korektno od njih. Što se toga tiče, trebaju vam njihovi posebni uvjeti koje bi odredili projektom, taj projekt bi dobio potvrdu i to je to što se njih tiče. No, sanacija krovišta prema onome što ste opisali može se tumačiti na nekoliko načina. Ako bi mijenjali samo letve i pokrov, ne treba vam ništa. Ako bi mijenjali i dotrajale rogove, glavni projekt. Međutim, ako bi mijenjali kompletno krovište prema današnjim standardima, znaći i vijenčanice, grede, podrožnice, rogove, daska, letva, kontraletva bojim se da bi u tome slučaju ovi iz upravnog odjela to protumačili kao zadiranje u statiku cijele građevine uz minimalnu ali ipak izmjenu gabarita krovišta i tražili ishodovanje GD.
 3. Rekonstrukcija kuće bez dozvole

  Za preuređenje, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama kojima se mijenja organizacija prostora treba vam glavni projekt potvrđen od strane JP tijela, posebno konzervatora. Za izmjenu krovišta, dakle ako se ne radi samo o letvama i crijepu, treba vam dozvola za rekonstrukciju.
 4. Izgradnja kata

  Glavni projekt, potvrđen od strane JP tijela, obračunava se i novidoprinos i na kraju ishoduje Uporabna dozvola, sve prema čl.128 ZOG i čl.5 i 6 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, kao i Odluci o komunalnom doprinosu JLS.
 5. Kućica

  Točno ako je postupak evidentiranja započet prema ZOPUG. Pa shodno tome, prema ZOG jer je postupak evidentiranja započet nakon stupanja na snagu ZOG.
 6. Kućica

  Rekao bih da je ovo djelomično točno. Naime da, prema ZOPUG izgrađena građevina može se početi koristiti nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi završno izvješće nadzornog inženjera. Prema ZOG, postupci započeti prije stupanja na snagu toga zakona a koji se tiču gradnje i evidentiranja u katastru završit će se prema odredbama toga zakona. Nadalje, što se tiče toga da Potvrda mijenja Uporabnu, da ali ne i u ovom slučaju jer sigurno nije evidentirana u ZK, niti je katastarski ured nadležnom sudu poslao dokumente za upis građevine u ZK do stupanja na snagu ZOG da bi ista Potvrda bila akt za uporabu koja bi u smislu čl.174 i 175 činila pozitivnu zabilježbu u posjedovnici.
 7. Kućica

  Mogu, no kao što rekoh on nema veze sa vašim slučajem. Radi se o dijelu poslova iz domene izmjere i katastra te se tim propisima kaže da nije obvezno ucrtavanje u katastar građevina do 10 m2, niti je potrebno izrađivati geodetski elaborat. Na to se Zakon o gradnji naslanja u smislu da za takove građevine (koje se ne ucrtavaju u katastar) nije potrebna uporabna dozvola. No, ako glavnim projektom i građ. dozvolom (u vašem slučaju Rješenjem o uvjetima građenja) takova građevina nije predviđena, radi se o privremenoj građevini iz navedenog čl.133 trenutno važećeg Zakona o gradnji gdje se jasno kaže da bi prije ishodovanja uporabne dozvole trebala biti uklonjena. Tako će je vidjeti i službenik koji izađe na teren u postupku izdavanja uporabne dozvole. Eventualno se takova građevina može graditi poslije bez građevinske dozvole, samo uz odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima izvedenog iz Zakona o gradnji kao pomoćna građevina na čestici postojeće zgrade i za potrebe te zgrade, može imati jednu etažu i biti do 50 m2, u skladu sa glavnim projektom za tu pomoćnu građevinu.
 8. Rekonstrukcija krova i dozvole

  Ukoliko je u skladu sa odredbama prostornog plana, ne.
 9. Kupovina nekretnine od potomka

  Da je napunila 18 i da nije iz zakonom određenih razloga lišena poslovne sposobnosti (npr.zbog duševne bolesti i sl.),
 10. Kupovina nekretnine od potomka

  Može sa punomoći. Mora biti poslovno sposoban, a sama punomoć (ili punomoći) bi valjalo da bude baš za taj posao, dakle otuđenje tog (ili tih) dijelova suvlasništva. Potpisi opunomoćenika (suvlasnika) moraju biti ovjerovljeni kod JB, kao i opunomoćenika na ugovoru.
 11. Darovni ugovor

  Zakon kaže "ako je nekretnina stečena darovanjem i otuđena u roku dvije godine..." no i darovanje je otuđenje. Pojednostavljeno, ako je stečena darovanjem i prodana, zamjenjena, darovana itd. (dakle, svaki prijenos je otuđenje) u roku dvije godine...
 12. darovni ugovor i kupnja nekretnine

  Kao i u prethodnom postu moram reagirati čisto da budemo točni. Dakle, radi se o 2 (dvije) godine i stopa je 24%.
 13. Darovni ugovor

  2 (dvije) godine, Zakon o porezu na dohodak čl.58
 14. Kućica

  Da, to se odnosi na građevine koje se ne evidentiraju u katastru, dakle do 10 m2. No, to nema veze sa zakonom po kojem ste dobili Rješenje o uvjetima gradnje, jer on kao i njegov sljednik Zakon o gradnji u čl.133 propisuju isto, (5) Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.
 15. Brisovno očitovanje za stan

  MDI vam ne može izdati brisovno očitovanje jer se ne radi o državnoj imovini. Eventualno pravni slijednik kao što je navedeno iznad, a prema svemu dostupnome, nakon obustave stečajnog postupka zbog pripajanja, sveopći pravni sljednik Hidroelektre Niskogradnja je Hidroelektra Mehanizacija u stečaju. Dakle ako je tako, valjalo bi uz potvrdu banke od stečajnog upravitelja zatražiti brisovno očitovanje. U protivnom, ako su i oni brisani iz sudskog registra, bojim se da je jedini mogući scenario slijedeći. Poradi činjenice da je stečajni dužnik brisan iz sudskog registra ne može se brisati njegovo založno pravo na nekretninama jer u postupku ostvarenja tog založnog prava nakon zaključenja stečajnog postupka sudjeluje stečajna masa stečajnog dužnika. Stoga da bi se brisala hipoteka koja glasi na tvrtku koja više ne postoji jer je stečajni postupak završen, morala bi se tužiti stečajna masa radi brisanja hipoteke. Prije toga stečajna masa mora dobiti stranačku sposobnost. To dalje znači da je potrebno u takvim slučajevima stečajnu masu upisati u sudski registar, a porezna uprava treba po službenoj dužnosti toj stečajnoj masi odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj. Stečajni zakon u čl. 438 navodi podatke koji se upisuju u sudski registar za stečajnu masu. Na ovaj način ostvarili su se uvjeti da se podnese tužba radi brisanja hipoteke pred nadležnim sudom. Nakon što se uspije u sudskom postupku, traži se od zemljišnoknjižnog suda brisanje predmetne hipoteke temeljem pravomoćne presude.
×