Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7281
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  92

Sve što je Spitfire objavio

 1. Kupovina nekretnine od potomka

  A onda bi idealno bilo da postoji nasljednik, a ako nije upisao to svoje pravo u ZK da barem posjeduje ispravu podobnu za upis toga svog prava čime bi dobili pravni slijed.
 2. Rekonstrukcija kuće bez dozvole

  Sasvim točno i korektno od njih. Što se toga tiče, trebaju vam njihovi posebni uvjeti koje bi odredili projektom, taj projekt bi dobio potvrdu i to je to što se njih tiče. No, sanacija krovišta prema onome što ste opisali može se tumačiti na nekoliko načina. Ako bi mijenjali samo letve i pokrov, ne treba vam ništa. Ako bi mijenjali i dotrajale rogove, glavni projekt. Međutim, ako bi mijenjali kompletno krovište prema današnjim standardima, znaći i vijenčanice, grede, podrožnice, rogove, daska, letva, kontraletva bojim se da bi u tome slučaju ovi iz upravnog odjela to protumačili kao zadiranje u statiku cijele građevine uz minimalnu ali ipak izmjenu gabarita krovišta i tražili ishodovanje GD.
 3. Rekonstrukcija kuće bez dozvole

  Za preuređenje, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama kojima se mijenja organizacija prostora treba vam glavni projekt potvrđen od strane JP tijela, posebno konzervatora. Za izmjenu krovišta, dakle ako se ne radi samo o letvama i crijepu, treba vam dozvola za rekonstrukciju.
 4. Izgradnja kata

  Glavni projekt, potvrđen od strane JP tijela, obračunava se i novidoprinos i na kraju ishoduje Uporabna dozvola, sve prema čl.128 ZOG i čl.5 i 6 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, kao i Odluci o komunalnom doprinosu JLS.
 5. Kućica

  Točno ako je postupak evidentiranja započet prema ZOPUG. Pa shodno tome, prema ZOG jer je postupak evidentiranja započet nakon stupanja na snagu ZOG.
 6. Kućica

  Rekao bih da je ovo djelomično točno. Naime da, prema ZOPUG izgrađena građevina može se početi koristiti nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi završno izvješće nadzornog inženjera. Prema ZOG, postupci započeti prije stupanja na snagu toga zakona a koji se tiču gradnje i evidentiranja u katastru završit će se prema odredbama toga zakona. Nadalje, što se tiče toga da Potvrda mijenja Uporabnu, da ali ne i u ovom slučaju jer sigurno nije evidentirana u ZK, niti je katastarski ured nadležnom sudu poslao dokumente za upis građevine u ZK do stupanja na snagu ZOG da bi ista Potvrda bila akt za uporabu koja bi u smislu čl.174 i 175 činila pozitivnu zabilježbu u posjedovnici.
 7. Kućica

  Mogu, no kao što rekoh on nema veze sa vašim slučajem. Radi se o dijelu poslova iz domene izmjere i katastra te se tim propisima kaže da nije obvezno ucrtavanje u katastar građevina do 10 m2, niti je potrebno izrađivati geodetski elaborat. Na to se Zakon o gradnji naslanja u smislu da za takove građevine (koje se ne ucrtavaju u katastar) nije potrebna uporabna dozvola. No, ako glavnim projektom i građ. dozvolom (u vašem slučaju Rješenjem o uvjetima građenja) takova građevina nije predviđena, radi se o privremenoj građevini iz navedenog čl.133 trenutno važećeg Zakona o gradnji gdje se jasno kaže da bi prije ishodovanja uporabne dozvole trebala biti uklonjena. Tako će je vidjeti i službenik koji izađe na teren u postupku izdavanja uporabne dozvole. Eventualno se takova građevina može graditi poslije bez građevinske dozvole, samo uz odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima izvedenog iz Zakona o gradnji kao pomoćna građevina na čestici postojeće zgrade i za potrebe te zgrade, može imati jednu etažu i biti do 50 m2, u skladu sa glavnim projektom za tu pomoćnu građevinu.
 8. Rekonstrukcija krova i dozvole

  Ukoliko je u skladu sa odredbama prostornog plana, ne.
 9. Kupovina nekretnine od potomka

  Da je napunila 18 i da nije iz zakonom određenih razloga lišena poslovne sposobnosti (npr.zbog duševne bolesti i sl.),
 10. Kupovina nekretnine od potomka

  Može sa punomoći. Mora biti poslovno sposoban, a sama punomoć (ili punomoći) bi valjalo da bude baš za taj posao, dakle otuđenje tog (ili tih) dijelova suvlasništva. Potpisi opunomoćenika (suvlasnika) moraju biti ovjerovljeni kod JB, kao i opunomoćenika na ugovoru.
 11. Darovni ugovor

  Zakon kaže "ako je nekretnina stečena darovanjem i otuđena u roku dvije godine..." no i darovanje je otuđenje. Pojednostavljeno, ako je stečena darovanjem i prodana, zamjenjena, darovana itd. (dakle, svaki prijenos je otuđenje) u roku dvije godine...
 12. darovni ugovor i kupnja nekretnine

  Kao i u prethodnom postu moram reagirati čisto da budemo točni. Dakle, radi se o 2 (dvije) godine i stopa je 24%.
 13. Darovni ugovor

  2 (dvije) godine, Zakon o porezu na dohodak čl.58
 14. Kućica

  Da, to se odnosi na građevine koje se ne evidentiraju u katastru, dakle do 10 m2. No, to nema veze sa zakonom po kojem ste dobili Rješenje o uvjetima gradnje, jer on kao i njegov sljednik Zakon o gradnji u čl.133 propisuju isto, (5) Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.
 15. Brisovno očitovanje za stan

  MDI vam ne može izdati brisovno očitovanje jer se ne radi o državnoj imovini. Eventualno pravni slijednik kao što je navedeno iznad, a prema svemu dostupnome, nakon obustave stečajnog postupka zbog pripajanja, sveopći pravni sljednik Hidroelektre Niskogradnja je Hidroelektra Mehanizacija u stečaju. Dakle ako je tako, valjalo bi uz potvrdu banke od stečajnog upravitelja zatražiti brisovno očitovanje. U protivnom, ako su i oni brisani iz sudskog registra, bojim se da je jedini mogući scenario slijedeći. Poradi činjenice da je stečajni dužnik brisan iz sudskog registra ne može se brisati njegovo založno pravo na nekretninama jer u postupku ostvarenja tog založnog prava nakon zaključenja stečajnog postupka sudjeluje stečajna masa stečajnog dužnika. Stoga da bi se brisala hipoteka koja glasi na tvrtku koja više ne postoji jer je stečajni postupak završen, morala bi se tužiti stečajna masa radi brisanja hipoteke. Prije toga stečajna masa mora dobiti stranačku sposobnost. To dalje znači da je potrebno u takvim slučajevima stečajnu masu upisati u sudski registar, a porezna uprava treba po službenoj dužnosti toj stečajnoj masi odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj. Stečajni zakon u čl. 438 navodi podatke koji se upisuju u sudski registar za stečajnu masu. Na ovaj način ostvarili su se uvjeti da se podnese tužba radi brisanja hipoteke pred nadležnim sudom. Nakon što se uspije u sudskom postupku, traži se od zemljišnoknjižnog suda brisanje predmetne hipoteke temeljem pravomoćne presude.
 16. Popravak/zamjena uređaja u jamstvu

  Što je zakonski točno. Zakon o obveznim odnosima, čl.425 (1) U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari. (2) Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari. (3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. te bi to trebalo biti navedeno i u jamstvenom listu. Ono što mi se čini da je vama sporno, novi jamstveni list, koji ne bi trebao biti potreban (čaki ni ako je u istom naveden identifikacijski broj uređaja) jer je servis (ili trgovina) pri povratku u istome trebala navesti daje uređaj zamjenjen drugim.
 17. Popravak/zamjena uređaja u jamstvu

  Kako se dalo pročitati iz priloženoga, dobili ste novi uređaj i produljeno jamstvo, pa bi se problem odnosio na što?
 18. Popravak/zamjena uređaja u jamstvu

  Original
 19. Darovni ugovor

  Izbjegavanje je malo nespretan izraz jer ovdje možemo govoriti samo o poreznom oslobođenju, a o čemu vezano na vaš upit čl.13 Zakona o porezu na promet nekretnina kaže, 8. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva. Prema tome, ne može se nekakova pravna radnja samo nazvati tako nego, pojednostavljeno, brat i sestra bi morali biti suvlasnici ili imati u zajedničkom vlasništvu iste nekretnine da bi mogli razvrgnućem ili diobom biti poslobođeni poreza, a što ovdje ne bi bio slučaj jer ste napisali što implicira da su trenutno suvlasnici pojednih nekretnina samo s majkom a ne i međusobno.
 20. Vodno dobro -Molim odgovor

  Što bi značilo da bi trebala biti u vlasništvu RH, a podredno da bi vrijedila i još veća ograničenja raspolaganja. Ni u mome odgovoru naglasak nije bio na gradnji nekakove zgrade nego uređenja puta kao takovoga te je poradi toga i stavljena zagrada a sama riječ uzurpacija, iako možda grubo zvući i ne znaći baš točno u smislu onoga o čemu bi se ovdje radilo, ipak je prigodna temi. Dakle, samim prisvajanjem dijela posjeda stvara se problem sa bilo kojim stvarnim posjednikom, pravnom ili fizičkom osobom, imala čestica status javnog vodnog dobra ili ne. Ono što znam da se moglo je to da su Hrvatske vode na zahtjev vlasnika susjedne čestice mogle dati pravo služnosti puta na dijelu vodnog dobra ako nije bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o vodama i Odluke o visini naknade najma, zakupa, služnosti i prava građenja na javnom vodnom dobru, ali samo ako je dio čestice javnog vodnog dobra jedini mogući pristup nekretnini podnositelja zahtjeva. Prema tome, bilo kakovo drugo samovlasno korištenje predmetne čestice bi bilo smetanje posjeda.
 21. Radi li se tu o vlasništvu posebnog dijela nekretnine (etažnom vlasništvu) pa ste tako to naslovili ili samo zbogradi toga što se otuđuje suvlasništvo? Nadalje, imate jedan problem oko Tabularne izjave, u čl.6 je naznačeno da će je prodavatelj izdati kupcu po konačnoj isplati ugovorene cijene, a onda je u čl.11.1 već imate sadržanu u ugovoru.
 22. Ispravni postupak

  Ako u rješenju piše kao što ste naveli, ne, ne treba.
 23. Pravo gradnje

  Kako bi se radilo o izvanrednom poslu, ne.
 24. Vodno dobro -Molim odgovor

  "Uzrupacija" bilo čije nekretnine bez obzira imala status vodnog dobra ili ne, uglavnom uvijek donosi i probleme. To što ima status vodnog dobra (za razliku od javnog vodnog dobra) samo znaći da je u vlasništvu pravne ili fizičke osobe a ne RH. Iako je tako, prema čemu bi javno vodno dobro imalo veća ograničenja u samom raspolaganju vlasništva a vodnim dobrom svoji vlasnici mogu raspolagati gotovo kao i vlasnici bilo koje druge nekretnine, RH ima pravo prvokupa prema Zakonu o vodama (bivši čl.19, sada 22), kao i određena ograničenja što se može (g)raditi na određenom vodnom dobru. Prema tome, odstupanja i ograničenja raspolagnja vodnim dobrom kao predmetom stvarnog prava moguća su samo uz suglasnost Hrvatskih voda. Btw, prije će biti da se radi o 3989.
×