Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  5876
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  58

Sve što je Spitfire objavio

 1. Dosjelost na državnom zemljištu

  Možete probati, s time da bi vam za to svakako valjalo imati pomoć stručne osobe koja bi obratila pozornost na presude ESLJP Jakeljič protiv RH i Radomilja protiv RH.
 2. Raskid kupoprodajnog ugovora

  Zakonu o obveznim odnosima u dijelu o tumačenju ugovora kaže da se odredbe ugovora tumače onako kako glase. Nadalje, u slučaju kad je ugovor sklopljen prema unaprijed otisnutom sadržaju, ili kad je ugovor na drugi način pripremila i predložila jedna ugovorna strana, nejasne odredbe tumačit će se u korist druge strane. No, iz citiranog dijela ugovora ne vidim što to nije jasno.
 3. Šutnja uprave

  To je jasno iz pitanja pa bi trebao biti i kraj odgovora,
 4. Podjela parcele sa susjedom

  Katastar je isto tako javan te bi mogli napraviti uvid u elaborat kojim je to učinjeno da se vidi na koji način jer Zakon o prostornom uređenju jasno propisuju kada se može izvršiti parcelacija zemljišta. Tako da predmnjevam da ukoliko se ne radi o nekom drugom načinu provođenja parcelacije, u ovom bi slučaju bio potreban i ugovor o diobi zemljišta na osnovu kojeg bi se ista provela.
 5. Šutnja uprave

  Bojim se da vam je sad kasno za žalbu. Zakon o općem upravnom postupku propisuje da ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i dostavi ga stranci, stranka ima pravo izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor ako se radi o drugostupanjskom tijelu. Ali i ti rokovi za podnošenje žalbe ili spora su propisani, što bi značilo da ste trebali nakon isteka od 30 dana za donošenje rješenja podnijeti žalbu zbog šutnje uprave u roku 15 dana.
 6. vlasništvo nekretnine u izvanbračnoj zajednici

  Kako niste dali odgovor na pitanje poštovanog prof-a, na osnovu toga što ste napisali ne bi mogao potraživati dio bilo kojeg stana kao imovinu koja bi ulazila u bračnu stečevinu. Oba bi bila vlastita imovina prema Obiteljskom zakonu.
 7. Dokazivanje dosjelosti

  Iz ovoga što ste napisali, vjerovatno je jer je postojala faktična vlast dotadašnjih posjednika. Doduše vrata uvijek može staviti, no time oduzima ili orgraničava faktičnu vlast te je moguća posjedovna zaštita i privremene mjere.
 8. Više dvojbi oko izvlaštenja te pravo prolaza

  A na što bi ste se još žalili? Uputiti žalbu kao dio pravnog lijeka imate na nekakov akt/rješenje što bi u ovom slučaju bilo postupak izvlaštenja. O žalbi odlučuje misnistarstvo na što više nemate pravo žalbe ali možete porenuti upravni spor.
 9. Korištenje suvlasničkih dijelova nekretnine

  Onda ste suvlasnica 1/4 kuće (vjerovatno i svega ostaloga što čini nekretninu) u nekom idealnom dijelu. U biti, u ovom slučaju prema odredbama Zakona o vlasništvu vi svojim idealnim dijelom možete raspolagati samostalno bez suglasnosti drugih suvlasnika pa tako i prodati, iznajmiti i sl. No, kako nije etažirano pa stoga nema ni međuvlasničkog ugovora ili bilo čega što u slučaju vlasništva posebnog dijela nekretnine određuje koji je to dio, postavlja se pitanje, kada se radi o suvlasništvu, upravo u tome koji bi ste vi to dio iznajmili s obzirom na narav idealnog dijela.
 10. Uz glavni projekt, građ. dozvola za rekonstrukciju.
 11. Dokazivanje dosjelosti

  Problem bi bio u ovome "puštao". Ukoliko mogu to dokazati na bilo koji način, s obzirom na te okolnosti moglo bi se govoriti da nisu imali dovoljno razloga posumnjati da im ne pripada pravo na posjed što bi bilo dio barem poštenog posjeda.
 12. Kupovina zemljista sa ucrtanim putem kroz isto?

  Jedinica Lokalna Samouprave-Općina, Grad...
 13. Kupovina zemljista sa ucrtanim putem kroz isto?

  Što god značila ta crtica, iz sličice je barem meni vidljivo da nije dobro uplanjena u digitalni snimak. Ukoliko bi se točno pomakla, ispada da ide desnom međom te gore nastavlja susjednom regulacijskom linijom. Kao što napomenuh prije, bilo bi vam oportuno provjeriti ima li JLS tu kakav već ucrtani ili planirani put.
 14. Gradevinska dozvola za dizanje kata

  Može. Naime, Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zemljištu na kojem je izgrađena. Slično je i sa građevinskom dozvolom no kako je u pitanju nešto određeno prostornim planom bojim se da će vam sama JLS biti problem u samom postupku.
 15. Darivanje nekretnine za rušenje

  Koliko vidim iz napisanoga vi bi ste tražili kredit za gradnju kuće. Kako je tu APN i njihovi uvjeti, posebno onaj dio o stanju uporabljivosti, i sam dvojim što bi bilo najpametnije, Naime, za takav kredit prema odredbama zakona vam je svakako potreban već sačinjen projekt te na osnovu njega ishođena građevinska dozvola koju morate priložiti zahtjevu za subvencioniranje kredita, kao i troškovnik iz glavnog projekta iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje. To bi ste (da nema APN-a i navedenog uvjeta) možda mogli napraviti u istom postupku ishodovanja akta za gradnju, i projekt uklanjanja i gllavni projekt za novu građevinu. Ovako, a bez informacija što bi oni točno smatrali stanjem uporabljivosti i higijensko-tehnički uvjeti za život, bojim se da bi trebali posebno ići na uklanjanje građevine i to uklanjanje evidentirati u katastru i ZK (jer vama u biti treba zemljište i dokaz pravnog interesa) pa tek onda zatražiti akt za gradnju koji prilažete zahtjevu za subvencioniranje. A to je sve kompliciranije i vremenski i novčano. Bilo bi vam oportuno zatražiti mišljenje APN što smatraju stanjem uporabljivosti i hogijensko-tehničkim uvjetima za život, kao i vidjeti ima li kod vas koji ovl.arh. ured koji se susreo sa takvim ili sličnim problemom jer vam njihove usluge ionako trebaju.
 16. Tužba za ispravak - pitanje

  Preminuli ne mogu biti tužitelji niti tuženi.
 17. Kupovina zemljista sa ucrtanim putem kroz isto?

  Ne jer bi u tome slučaju bilo označena kao zasebna čestica. To su trenutno samo tragovi vozila na zemljištu vidljivi na snimci iz zraka. Bilo bi oportuno u JLS provjeriti ima li slučajno tu nekakov planirani put. Naknadu možete tražiti ukoliko bi osnovali pravo služnosti tome nekome za provoz, ili naknadu eventualne štete u sudskom postupku za posjedovnu zaštitu.
 18. Vlasništvo

  Vidite temu u kojoj su odgovori na identično pitanje.
 19. Korištenje suvlasničkih dijelova nekretnine

  Malo ste ovo nespretno napisali, pa jeste li suvlasnica jednog stana od dva ili ste u jednom u suvlasništvu s još nekim? Etažirano?
 20. Prodaja stana

  Zakon o porezu na dohodak čl.58, (2) Dohodak od otuđenja nekretnina iz stavka 1. ovoga članka ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave.
 21. Ugovor o darivanju nekretnine

  Ne vjerujem da ćete je naći negdje gotovu pa vam je može sačiniti netko stručan (odvjetnik, JB) ili sami što ne bi trebalo biti nešto posebno komplicirano, npr. Ja, (podatci supruga, ime i prezime, adresa, OIB) kao vlasnik 1/1 nekretnine koja se nalazi na kat.čest. xy, K.O. xx, broj ZK uloška 1234, sve upisano kod zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u XY, u naravi stan koji se sastoji od (u biti upisujete sve kako se vodi u ZK), temeljem čl. 36 st. 4 Obiteljskog zakona dajem slijedeću IZJAVU kojom izričito i bez ikakovog uvjeta dopuštam da se bračni drug (supruga), vaši podatci, na iznad navedenoj nekretnini kao bračnoj stečevini uknjiži u zemljišnoj knjizi pod B u Vlasničkom listu kao suvlasnik 1/2 navedene nekretnine. Ovu izjavu potvrđujem svojim potpisom. Ime i prezime (potpis) U ___________, dana_______________. Btw, uz ovo ne bi bilo zgorega u ZK ponijeti i vjenčani list.
 22. Ugovor o darivanju nekretnine

  Htjeli bi se upisati kao suvlasnik ili kao vlasnik cijelog stana? Za poreznu vama nisu potrebni nikakovi. Prilikom ovjere JB jedan primjerak dostavlja u poreznu, te bi vi kao supruga bili oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina.
 23. Vlasnički i posjedovni list

  Ne. Kako katastar ne bi baš bez veze upisao oca kao posjednika u posjedovnom listu, moguće je da je i trenutni posjednik vanknjižni vlasnik. Naravno, i to prije on vama nego vi njemu pošto je u posjedu. Tako da se bez parnice s bilo koje strane to vjerovatno ne bi razrješilo sa ishodom na koji vas je upozorio Matrix, te bi sami trebali, bez obzira na "male novce", odvagnuti koliko bi vas to na kraju koštalo i što bi dobili.
 24. Vlasništvo

  Kako ste naveli i otplatu kredita i da APN više nešto ne može, što bi ste vi zapravo htjeli? Brisati založno pravo ili samo upisati supruga kao suvlasnika? Predmnjevam da je ovo drugo te bi to mogli napraviti prema odredbama čl.36 st.4 i 5 Obiteljskog zakona.
×