Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  6502
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  66

Sve što je Spitfire objavio

 1. Prodaja nekretnine i porezni limit (student)

  Prema Zakonu o porezu na dohodak, u primitke koji se ne smatraju dohotkom ulaze i primici od otuđenja osobne imovine (čl.8 st.2 podst.4). Prema tome, taj primitak vam ne bi trebao ući u tih 60 600 kn godišnje. O tome govori i mišljenje PU. Još samo nekoliko pojašnjenja: Trenutna stopa poreza na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina iznosi 3%. Ne, pobrkali ste Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na promet nekretnina gdje se ovo o istovrsnim nekretninama odnosi na prvi, a ovo oko prve nekretnine na drugi, s time da više nema oslobođenja od plaćanja poreza na prvu nekretninu (od 01.01.2017)
 2. Uknjižba posjeda,

  Za način na koji mi se čini da aludirate, nikako. Tek nakon ovoga, uz pretpostavke propisane zakonom.
 3. Suglasnost na Etažni elaborat

  Vlasništvo posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine.
 4. Uporabna dozvola

  Problem ne bi bio u katastru jer će oni sve do kraja odraditi nakon rješenja ZK odjela, no ukoliko nema nekakovog dokazivog pravnog slijeda moguće da bi zapelo kod njih.
 5. Susjed izgradio parking na parceli u mom vlasništvu

  Moguće, s time da bi tu valjalo proučiti odredbe čl.152-154 ZVDSP
 6. Uporabna dozvola

  Upis građevine u katastar i zemljišne knjige vrši se na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje podatak o građevinama. Za isti je potrebno priložiti kopiju kat.plana, izvadak iz zemljišne knjige, posjedovni list, dokaz o legalnosti objekta. Jedan od dokaza legalnosti objekta je i uporabna dozvola izdana na temelju ZOG među kojima je i uporabna za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi. Ovo je mrvu nejasno, što bi tu bilo sporno?
 7. Pravo na otkup dijela suvlasništva

  Ne. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Čl.35 (1) Republika Hrvatska i druge pravne osobe javnoga prava koje su nositelji prava vlasništva imaju kao vlasnici u pravnim odnosima jednak položaj kao i privatni vlasnici, ako zakonom nije što drugo određeno. Čl.37 (1) Kad postoji suvlasništvo neke stvari, uzima se da je ta stvar pravno razdijeljena na sadržajno jednake dijelove (idealne dijelove), kojima je veličina određena veličinom suvlasničkih dijelova. (3) U pravnom se prometu uzima da je idealni dio stvari samostalna stvar; sve što je određeno za stvari vrijedi i za idealne dijelove, ako nije što posebno propisano. (5) Suvlasnik smije samostalno pravno raspolagati svojim idealnim dijelom stvari, odnosno svojim suvlasničkim dijelom po pravilima koja vrijede za vlasnikova pravna raspolaganja stvarima ako time ne dira u tuđa prava. Kad suvlasnik prodaje svoj dio, ostali suvlasnici nemaju pravo prvokupa, osim ako im to pravo pripada na posebnom pravnom temelju. Čl.391 (1) Nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno. (3)Zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja: ...
 8. Susjedi i odobrenje gradnje

  Nema na čemu.
 9. Pitanje

  Ukoliko se ne bi mogli dogovoriti sa JLS ovo bi moglo spadati u domenu smetanja posjeda što bi mogli ostvarivati u parnici, naravno pazeći na rok od 30 dana od saznanja smetanja.
 10. Minimalna sirina pristupnog i pozarnog puta

  Vjerovatno ne jer je to propisano odredbama za provođenje prostornog plana gdje je u večini naveden minimalna širina od 3m. No, kako u nekima postoji i odredba "iznimno" gdje se kaže gdje je zatečenim građevinama definiran put, on može ostati kakav je zatečen pa i uži od 3 m. Dakle, valjalo bi proučiti odredbe PP.
 11. Problem sa susjedima_parking

  Eventualni problem i je u tome što ništa od toga nije etažirano, a dogovorna podjela je pretpostavljam učinjena usmeno. Ako vi na neki način možete dokazati da bi to pripadalo vama, spriječavanje parkiranja bi mogli napraviti temeljem samopomoći, dakle postavljanjem fizičke zapreke, ali za to postoji rok od 30 dana od dana saznanja za smetanje. I da, pauk vam vjerovatno u tome slučaju neće nešto biti od koristi.
 12. Susjedi i odobrenje gradnje

  Da, ali imaju malu pogrešku za koju se može hvatati onaj tko želi tjerati mak na konac. Naime, da, ne odnosi se na građevine čija gradnja započinje u godini u kojoj je odluka donesena, no prema doslovnom čitanju propisa, Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama a u Službenim novinama je objavljena 26. studenog 2018. Kako je računajući 26. studeni + osam dana još uvijek 2018., doslovnim tumačenjem čl.8 Odluke i čl.132 Zakona o gradnji se ta odluka ne odnosi na građenje i izvođenje radova započetih u 2018.
 13. Porez na prvu nekretninu

  Oslobođenje od plaćanja poreza na prvu nekretninu je ukinuto s 01.01.2017. godine. Trenutna stopa poreza na promet nekretnina iznosi 3%.
 14. Ulazni hodnik za garaže

  Vlasništvo se posebnog dijela nekretnine ne može uspostaviti na dijelovima nekretnine koji služe kao zajednički ili im se namjena protivi isključivoj uporabi samo u korist određenoga posebnoga dijela nekretnine. U sumnji se uzima da dio služi kao zajednički i da mu se namjena protivi isključivoj uporabi u korist određenoga posebnoga dijela (čl. 67. st. 3.-6. ZVDSP). Međutim, suvlasnici zajedničke dijelove mogu urediti i drukčije. Zajednički dijelovi nekretnine mogu služiti nekretnini kao cjelini ili samo nekim njezinim dijelovima. Ovisno o tom na tim dijelovima određena prava mogu imati svi ili samo neki vlasnici posebnih dijelova nekretnine, no na njima ne može postojati isključivo pravo uporabe jednog vlasnika posebnog dijela nekretnine. Tako se u zajedničke dijelove nekretnine koji služe nekretnini kao cjelini ubrajaju, temelji, glavni zidovi, pročelje, tavan, stubište, hodnici, dizala, instalacijska mreža, krov, bunari, dimnjaci, zajedničke prostorije, ali i zemljište na kojem je izgrađena zgrada, te zemljište koje služi redovitoj uporabi zgrade. Stoga, kako je već navedeno, na neke od njih može se protezati, kao sporedne dijelove, vlasništvo posebnog dijela nekretnine, u kom slučaju se ne smatraju zajedničkim dijelom nekretnine.
 15. Susjedi i odobrenje gradnje

  Nema na čemu.
 16. Septička na šumskoj parceli

  Mda, ljudi su iskoristili blagodat legalizacije po posebnom zakonu tj. mogučnost da se to napravi mimo prostornih planova, no u vašem slučaju bez promjene prostornog plana teško da možete nešto legalno graditi.
 17. Pristupni put garaže

  Dobio bi onakav status u ovisnosti je li garaža dio određene etaže ili kao samostalna, pa može pristupni put biti pripadak garaži ili sve skupa pripadak određenom stanu. Da se do karaja razumijemo, zakon određuje sve to na način "može" što u biti znači da se može i provesti će se sve to u ZK samo uz pismenu suglasnost suvlasnika o cjelokupnom etažnom elaboratu, da se slažu s istim i dopuštaju takov upis u ZK.
 18. uknjižba vlasništva

  Zapreka je da se provede uknjižba jer ZZK određuje da privatne isprave na osnovu kojih se dopušta uknjižba, uz ostalo moraju imati i zričitu izjavu (tabularnu) onoga čije se pravo ograničava, opterečuje ili prenosi na drugu osobu da pristaje na uknjižbu. Ta se izjava može dati u posebnoj ispravi koju možete naći ovdje.
 19. Susjedi i odobrenje gradnje

  Nekako mi se ne čini da je baš tako jer se po tome ne bi mogla zabraniti ni bespravna gradnja na vlastitom zemljištu i narediti uklanjanje. Možda je bilo problema u određenim odredbama bivše odluke, no ova je na snazi od 01.01.2019 te ne zabranjuje gradnju nego privremeno obavljanje određenih građevinskih radova u određenom razdoblju a temelji se na čl.132 Zakona o gradnji Svakako se obratite i tražite pojašnjenje u upravnom odjelu za prost.uređenje i gradnju JLS.
 20. Susjedi i odobrenje gradnje

  Ova Odluka donesena nedavno kaže drugačije. Postoji, što bi bilo ispoštovano ako se gradi u označenom građevnom dijelu građevne čestice A38. Ploču za označavanje gradilišta investitor je dužan postaviti najkasnije na dan početka građenja.
 21. Septička na šumskoj parceli

  Vjerovatno da na takovom mjestu ne bi bila dozvoljena gradnja (bez obzira je li to u biti spada pod šumu za koju je propisana najmanja površina od 0.1 ha), jer iako septička kao takova (do 27m3 ukupne zapremine) spada u radove za koje nije potrebna ni dozvola a niti projekt, ne mogu se takovi radovi izvoditi ako je to zabranjeno ili na drugi način protivno prostornom planu.
 22. Osobna (nepravilna) služnost puta

  Prema čl.43 Zakona o državnim maticama imate pravo na uvid u iste jer imate pravni interes. Tako bi trebali otići u nadležni matični ured i zatražiti podatak je li dotična osoba/e upisana u istu (maticu umrlih), te na temelju izvadaka iz matice zatražite brisanje služnosti u ZK.
 23. Pristupni put garaže

  Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, među samostalne prostorije spadaju i samostalni poslovni prostori kao i samostalne garaže, te isti zakon određuje da se vlasništvo posebnog dijela nekretnine može protegnuti na neki sporedni dio koji je dostupan s međe nekretnine ili iz njezinih zajedničkih dijelova ili iz onog stana, odnosno samostalne prostorije čiji bi bio sporedni dio.
 24. Prodaja-darovanje suvlasnikog dijela

  Ukoliko već ne postoji stambena građevina, vjerovatno. S time da bi vam ntko negdje mogao tražiti suglasnost drugog/ih suvlasnika.
 25. Da li je ova kuća legalna?

  Što se tiče banke, vi imate završni dokaz legalnosti građevine koji je njima potreban za realizaciju kredita.
×