Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  3209
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  42

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. Direktor u j.d.o.o.

  Onda treba poduzeti dvije radnje: dati otkaz osnivaču u smislu: Dajem otkaz na radno mjesto to i to, s datumom tim i tim, predlažem da me se odjavi tada i tada (to s osnove radnog prava). I treba dati ostavku na mjesto direktora u smislu: "Dajem ostavku na mjesto direktora u smislu odredbe čl. 244. a" i to odnijeti javnom bilježniku na provedbu u sudskom registru. Poslije toga taj j.d.o.o. nije njegov problem.
 2. Direktor u j.d.o.o.

  Je li on i vlasnik i osnivač tog j.d.o.o.-a? Jer ne samo da bi trebao dati otkaz i ostavku na mjesto direktora, već bi trebao i ugasiti (likvidirati) taj j.d.o.o. ili ga odvesti u stečaj. Ako on nije vlasnik, tada samo daje ostavku i to provodi u sudskom registru, te prepušta osnivaču da imenuje novog direktora, no ako jest, neće moći ostvarivati ni naknadu kao nezaposlena osoba jer će biti dužan biti prijavljen u taj j.d.o.o.
 3. Ugovor o doživotnom uzdržavanju

  Po mom mišljenju, postoji sukob interesa, ta osoba će vjerojatno trebati biti saslušana kao svjedok pa bi bilo dobro da ne zastupa protivnu stranu. Evo po Kodeksu odvjetničke etike, a isto glasi i čl. 9. Zakona o odvjetništvu: "46. Odvjetnik mora uskratiti pružanje pravne pomoći: 1. ako je on ili koji drugi odvjetnik koji je radio ili radi u istom uredu u istoj stvari ili stvari koja je s njome pravno povezana zastupao protivnu stranku ili obje stranke, dao im pravni savjet ili od njih primio uputu; 2. ako je u istoj stvari ili stvari koja je s njome pravno povezana radio kao odvjetnički vježbenik kod odvjetnika koji je zastupao protivnu stranku; 3. ako je u istoj stvari ili stvari koja je s njome pravno povezana radio kao sudac, državni odvjetnik, javni pravobranitelj ili kao službena osoba u upravnom ili drugom postupku; 4. osim u kaznenim predmetima, ako je ono što stranka traži obijesno ili očito protivno zakonu, tako da se s velikom vjerojatnošću može predvidjeti neuspjeh; 5. u drugim slučajevima predviđenim zakonom, Statutom i Kodeksom. 47. Odvjetnik koji obavlja neki pravni posao za dvije ili više stranaka treba otkloniti zastupanje bilo koje od tih stranaka dođe li do spora između njih u vezi s tim pravnim poslom."
 4. Ugovor o ortaštvu

  Raskid zbog neispunjenja je moguć, gdje svaka strana vraća drugoj ono što je primila na ime ispunjenja ugovora, ako ne dobrovoljno, a onda sudskim putem, u kojem slučaju je moguće staviti i zabilježbu spora u zemljišne knjige, i osigurati tražbinu zabranama po odredbama Ovršnog zakona o osiguranju i slično. No bez uvida u ugovor i njegove relevantne odredbe teško je više reći o tome koje sve mogućnosti postoje, jedino Vas mogu uputiti da odredbe o ugovoru o ortaštvu stoje u Zakonu o obveznim odnosima, te da, ako je vrijednost imovine ortaštva velika (a čini mi se da jest, jer se radi o stambenoj zgradi), pa makar i opreza radi, valja se obratiti za stručnu pravnu pomoć odvjetniku koji će izvršiti uvid u dokumentaciju i na temelju nje moći dati upućenije pravno mišljenje o mogućnostima rješavanja Vašeg spora.
 5. komplikacije u trudnoci i porodiljna naknada

  Formula je običnom smrtniku nepoznata, ali vodite računa da je ograničenje za vrijeme komplikacija u trudnoći 4.270,00 kn, i da se vjerojatno uzima samo čista plaća, bez dodataka i putnih troškova, i da ste ovaj mjesec dobili za razdoblje od 14.08.-31.08., a da ćete za razdoblje od 01.09.-05.09. dobiti naknadu idući mjesec. Bi li onda to odgovaralo?
 6. Skrbništvo nad djeteom

  Je li podobna za brigu o djetetu, kao i je li otac podoban, može utvrditi samo medicinski vještak vještačenjem medicinske dokumentacije. Stoga je nama medicinskim laicima teško procijeniti kakve su šanse za majku, a kakve za oca; međutim, trebalo bi biti govora o puno težem zanemarivanju i zlostavljanju djeteta (a ne majke i ne glede njihovih narušenih odnosa) da bi dijete bilo oduzeto roditeljima i da bi bilo smješteno u udomiteljsku obitelj, to Vam mogu reći. Ako se otac ne pridržava sudske odluke o održavanju osobnih odnosa djeteta s majkom, majka ga može kazneno prijaviti za kazneno djelo neprovođenja odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, te možda kazneni postupak bude pozitivno utjecao na njega.
 7. Privremena mjera viđanja djeteta - zapravo ne postoji?

  To su posebni postupci osiguranja, gledajte čl. 529.-536. Obiteljskog zakona.
 8. razvod

  Hm, nedavno je ovdje bio slučaj da je imovina stečena ugovorom o doživotnom uzdržavanju bračna stečevina, bez obzira na to tko je davatelj uzdržavanja, jer je uzdržavanje rad (odnosno, taj ugovor je naplatan). Ako je ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen i izvršava se za vrijeme trajanja bračne zajednice, može se dogoditi da supruga po smrti Vaše majke i Vašem upisu vlasništva u zemljišnu knjigu zahtijeva utvrđivanje njezine bračne stečevine u polovici, jer takav vlasničkopravni zahtjev, po mom mišljenju, ne zastarijeva. Auto i ušteđevina, ako su stečeni radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, također su bračna stečevina. S obzirom na to, predlažem da sastavite sporazum o uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova prije razvoda braka, kojim ćete definirati kako dijelite imovinu i da supruga nakon podjele potpiše da više nema nikakvih daljnjih potraživanja po osnovi bračne stečevine.
 9. dodjela kaznenog predmeta drugom sucu

  https://gov.hr/moja-uprava/pravna-drzava-i-sigurnost/pravna-zastita/sudjenje-u-razumnom-roku/1623
 10. dodjela kaznenog predmeta drugom sucu

  Ne, Sudski poslovnik kaže ovo: Članak 283. (1) Predsjednik županijskog suda ili sudac kojeg on odredi dužan je najmanje jedanput u tri mjeseca obaviti pregled rada na predmetima prethodnog postupka i utvrditi poštuju li se zakonski rokovi u provođenju radnji. (2) Predsjednik županijskog suda ili sudac kojeg on odredi dužan je jedanput u mjesec dana obaviti pregled rada na predmetima prethodnog postupka u predmetima iz nadležnosti USKOK-u i predmetima ratnih zločina i utvrditi poštuju li se zakonski rokovi u provođenju radnji. (3) Ako predsjednik županijskog suda pri pregledu predmeta koji se odnose na istragu utvrdi veće nedostatke u radu, upozorit će suca istrage i narediti poduzimanje mjera kako bi se osigurao uredan i hitan postupak. Sa zapaženim nedostacima i poduzetim mjerama upoznat će se, po potrebi, i svi suci koji rade na predmetima koji se odnose na istragu. I ovo: Članak 5. (1) Predsjednik suda upravlja sudom, odgovoran je za pravilno i zakonito obavljanje poslova sudske uprave u sudu, obavlja nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem svih poslova u sudu te brine o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta, a posebno o rješavanju predmeta u kojima postupak traje više od tri godine. (2) U obavljanju svojih ovlasti i dužnosti predsjednik suda donosi upravne akte, izdaje naredbe i daje upute. (3) Nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem poslova u sudu predsjednik suda obavlja uvidom u rad sudaca i sudskih vijeća, službenika i namještenika, uvidom u spise i odluke, pregledom poslovnih dnevnika (ročišnika), upisnika, pomoćnih knjiga i upravljačkih izvješća informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda, nadzorom rada sudske pisarnice i drugih ustrojstvenih jedinica suda. (4) O obavljenom nadzoru i rezultatima nadzora te poduzetim mjerama predsjednik suda dužan je najmanje jedanput mjesečno sastaviti izvješće koje će uložiti u za to osnovani spis sudske uprave. (5) Predsjednik suda skrbi za pravilne odnose i postupanje sudaca i drugih zaposlenika suda prema strankama, državnim tijelima i drugim pravnim osobama te za pravilne odnose među zaposlenicima suda. O pojavama u sudu kojima se u znatnoj mjeri narušavaju odnosi u sudu, ometaju građani u ostvarivanju svojih prava, o zloporabi ili prekoračenju službenog položaja ili ovlasti te drugim pojavama koje štete ugledu suda, predsjednik suda dužan je izvijestiti neposredno viši sud i Ministarstvo pravosuđa. (6) Predsjednik suda dužan je jednom godišnje, najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu, podnijeti izvješće neposredno višem sudu, Državnom sudbenom vijeću i Ministarstvu pravosuđa o obavljenim poslovima sudske uprave, mjerama i aktivnostima poduzetim za unapređenje rada i učinkovitosti suda u rješavanju predmeta, a posebno o mjerama poduzetima radi ostvarenja svog programa rada.
 11. dodjela kaznenog predmeta drugom sucu

  Zato i kažem "načelno".
 12. Utvrđivanje/osporavanje očinstva

  Tko predlaže dokaz, predujmljuje trošak - dakle, otac. Nisam dugo čula za takav predmet, ali vještačenje je bilo 6.000,00 kn, po 2.000,00 kn za svakog sudionika.
 13. zalba na Fina e Drazbu

  Premješteno u odgovarajući PF.
 14. Odricanje odgovornosti za ozljede

  Ja bih rekla da može samo i na engleskom, ako potpisom potvrde i da razumiju sadržaj izjave.
 15. Ugovor o doživotnom uzdržavanju

  Znači, osoba koja je raspolagala nekretninom ugovorom o doživotnom uzdržavanju je umrla 05.07.2018. godine? Tada zaista ne znam na koji biste način sada osporavali taj ugovor. I sada je situacija takva da su kao suvlasnici upisani Vaš suprug i Vaša nećakinja, od njegove polusestre kći? Uz uvjet adekvatnog zastupanja, što je ispunjeno, Vaša je svekrva za života mogla sa svojom imovinom raspolagati kako je htjela, i tu se više ništa ne može učiniti. Ako je Vaš suprug učinio ulaganja u cijelu nekretninu, koja su poboljšala cijelu nekretninu, tada on može zahtijevati da mu polovinu naknadi nećakinja koja je suvlasnica. Međutim, ako nije sudjelovao u uzdržavanju majke, tada može očekivati i protutužbu u tom smjeru, po mom mišljenju, iako smatrate da se svekrva uzdržavala sama od svoje mirovine; međutim, radi se o uzdržavanju u brizi, skrbi i sl. Dakle, da odgovorim na Vaše prvo pitanje, najbolji interesi psihički bolesne osobe su da netko o njoj skrbi jer nije u stanju ispunjavati svoje egzistencijalne potrebe, i da joj osigura potrebnu njegu i medicinsku skrb.
 16. dodjela kaznenog predmeta drugom sucu

  Načelno, kako čujem, ako sudac 6 mjeseci ne poduzme nikakvu radnju u nekom predmetu (ali baš nikakvu,niti zakazivanje ročišta, niti traženje nekog očitovanja ili dokumentacije), predsjednik suda će ga pozvati da se očituje zašto je tome tako. Predmet će se dati drugom sucu ako je prvi sudac zatrpan i slično, ne moraju to biti razlozi koji mirišu na izuzeće, da se tako izrazim. Konačno, odluke o upravljanju postupkom su u domeni suca, pa sudac samostalno odlučuje hoće li svjedoka kazniti, dovesti po policiji i slično, nema njegove odgovornosti u tome u smislu kažnjavanja suca, po mom mišljenju, barem se to dosad nije događalo.
 17. Skrbnistvo

  Aha, mislila sam da imate dijete starije od 2 godine. Definitivno se slažem sa Željcem u tom slučaju, premala su to djeca da bi se razdvajala od mame na dulje vrijeme, be obzira na Vaše imovinsko stanje (primate rodiljnu naknadu, niste bez prihoda).
 18. Otvaranje obrta/ rad na terenu

  Premješteno u odgovarajući PF. Paušalni obrt plaća samo paušalni porez, a ne porez na dohodak, ali je ograničen na godišnji prihod do 300.000,00 kn. Evo ovdje više o paušalnom obrtu. Morate imati upisano sjedište obrta, a ako se radi o poslu koji se obavlja kod klijenata, sjedište će biti Vaše prebivalište upisano u osobnu iskaznicu, što ne znači da je to jedino mjesto gdje smijete obavljati djelatnost, već da je to Vaš poslovni nastan.
 19. Uzdrzavanje roditelja - odbijanie

  Tako je, rješenje o nasljeđivanju ide tek kad se u parnici pravomoćno razriješe sporna pitanja. Mislim da bi to bila tužba na utvrđenje bračne stečevine, ne postoji jedinstven obrazac za to.
 20. Skrbnistvo

  Ali pišete da imate dvoje djece, gdje je drugo dijete i koliko je ono staro?
 21. Alimentacija nakon 18 - pomoć

  A ovrha se izvršava dok god ovrhovoditelj (odnosno Vi) ne povuče ovršnu ispravu od poslodavca, odnosno u Vašem slučaju, od HZMO; znači, sve i dalje ide automatizmom dok god oac ne zatraži putem suda prestanak obveze uzdržavanja, kao što Vam je napisao i korisnik Željac.
 22. Morate otići na HZZO, tamo se dogodila ta situacija. Trebali ste u periodu od 10.09. do 14.09. imati zdravstveno u svojstvu nezaposlene osobe. No nakon 14.09. i prijavom kod novog poslodavca opet ćete imati zdravstveno.
 23. molim za pomoć

  Shvaćam o čemu pišete. Gle, ako se nakon četverogodišnje škole prvi put zapošljavate na radnom mjestu u struci, poslodavac može koristiti za Vas stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na način da godinu dana radite za 2.600,00 kn koje plaća HZZ, a poslodavac Vam je dužan platiti samo putne troškove. Nakon toga, ako ste osoba mlađa od 30 godina, ako se ne varam, poslodavac može koristiti za Vas određeno oslobođenje od plaćanja doprinosa, ili umanjenje na plaćanje doprinosa. Sve to možete koristiti pri pregovorima.
 24. Ugovor o radu-javni sektor

  Po mom mišljenju, moralo bi odgovarati, ne mogu snižavati kriterije, ne samo zbog Vaše kolegice, već i zbog svih drugih koji bi se možda javili na natječaj da su uvjeti bili niži. Međutim, nemam pri ruci regulativu koja bi to potvrđivala.
 25. Razvod

  Tko je upisan kao vlasnik kuće? Tko je u ugovoru bio naveden kao davatelj uzdržavanja? Je li otac umro?
×