Jump to content

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  329
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  12

Sve što je mutavi objavio

 1. Kućica

  Na koji način i prema kojem Zakonu bi bila izdana onda Uporabna dozvola? Jer ZOPUG nakon Rj o uvj građenja, ne poznaje Uporabnu dozvolu. Problem je što navodite: ali isto tako u praksi sam vidio slučajeva: 1. ishodi se Potvrda o predanom završnom izvješću 2. Napravi se parcelacijski elaborat u skladu s aktom (rješenjem o uvjetima građenja- jer je njime definirana parcela) koji se preda na potvrdu uredu za graditeljstvo 3. Elaborat se provode u katastru sa pozitivnom zabiljeđbom (potvrda o predanom završnom izvješću) 4. Katastar dostavlja rješenje zk odjelu
 2. Izgradnja kata

  Treba.
 3. Kućica

  Nakon izdanog Rješenja o uvjetima građenja, potrebno je predati završno izvješće nadzornog inženjera i energetski uredu za graditeljstvo te će oni izdati Potvrdu o predanom završnom izvješću nadzornog inženjera, a ta potvrda mijenja Uporabnu dozvolu. Tako da možda i nema potrebe za izlazak na teren
 4. Spremište za alat na poljoprivrednom zemljištu

  Ostajem pri ovome, ukoliko to dozvoljava prostorni plan, za gradnju izvan granica građevinskod područja potrebno će biti ispuniti određene uvjete, što će te utvrditi u razgovoru sa projektantom. MOguće je samo umanjiti doprinose za komunalni i vodni doprinos nakon izdavanja građevinske dozvole. Ali ovdje je riječ o maloj kubikaži pa vidite koliko bi Vas to koštalo i da li se isplati.
 5. Gradnja kuće i udaljenost od dalekovoda

  Ovlašteni inženjeri koji projektiraju takve stvari već su dobro upoznati sa ovakvim slučajevima. Temeljem idejnog projekta (opis i grafički prikaz građevine) ili sl. projektant mora zatražiti sukladno zakonu putem upravnog tijela graditeljstva ishođenje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta. Između ostalih javnopravnih tijela i Hep će u zakonom danom roku (e konferencija) morati se očitovati svojim posebnim uvjetima u kojima će između ostalog biti navedena i udaljenost Vaše građevine.
 6. https://ispu.mgipu.hr/ zgrade za koje je izdano rješenje o izvedenom stanju označenu su "kružićima", bojama zavisno o namjeni zgrade (žuta- stambeno, gospodarske -crveno i sl)
 7. Okućnica

  Kako se zemljište nalazi izvan građevinskog područja, parcelacija je moguća prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (članak 3.) Što se tiče gradnje/obnove potrebno je izvrišiti uvid Prostorni plan odnosno na dio koje se odnosi na gradnju izvan granica građevinskog područja.
 8. Uporabna dozvola

  Nije na vama da ocjenjujete da li je projekt izrađen u skladu sa GUP-om. Tužba za naknadu štete i svakako prijava komori inženjera. Vidi članak 163. Zakona o gradnji
 9. Gradnja školskih igralušta

  U prostornom planu grada. Prema čl. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole a u skladu sa glavnim projektom može se graditi: "Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;"
 10. Proširenje kuće bez vlasništva

  Čak i da na neki način uspijete ishoditi građevinsku, kasnije nakon izdavanja dozvole, nebi mogli provesti parcelaciju u zemlišnim knjigama zbog ne sređenog ZK stanja i onda Vam sve to zajedno nema smisla.
 11. Legalizacija/Komunalni doprinos/ Plan Infrastrukture grada

  Naravno, takva je procedura propisana zakonom, nakon pravomoćnog rješenja o izvedenom stanju na zahtjev upravnog tijela, jedinice lokalne samouprave/gradovi obračunavaju komunalni doprinos
 12. Legalizacija/Komunalni doprinos/ Plan Infrastrukture grada

  Nema se tu šta puno pomoći. Imate nelegalno dograđene m3 x 40kn za 2. zonu. , pomalo ne razumljivo. Zašto ste onda išli na legalizaciju? , aha
 13. Upis u zemljišne knjige i etažiranje

  Izraditi geodetski elaborat kojim će upisati nekretninu u zemljišne knjige i katastar. Tako će Vam u vlasničkom listu stajati pozitivna zabilježba da je za xy građevinu priloženo pravomoćno rješenje o izvedenom stanju. Osim navedenog rješenja nije ništa više potrebno. Na cijelu
 14. Izracun tlocrtne povrsine nadstresnice

  Sve je to meni jasno, al npr. tlocrtna površina se uzima u obzir kod koeficijenta izgrađenosti. Isto tako, npr. ako se ta nadstrešnica bude neka upisivala u katastar, uzet će se njen tlocrt, bez napusta ? A u pravilniku piše, do 20m2 tlocrtne površine
 15. Izracun tlocrtne povrsine nadstresnice

  Prvi puta čujem, da se u tlocrtnu površinu računa napust (tih 20, 30cm). Iako, pravilnik kaže, tlocrtna površina je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih, natkrivenih konstruktivnih dijelova zgrade, osim balkona, na građevnu česticu.
 16. Izracun tlocrtne povrsine nadstresnice

  Od oboda nosive konstrukcije. U ovom slučaju od od zida zgrade do stupa na koji se oslanja.
 17. Etaziranje i raspodjela stanova

  Glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom te kasnije uporabnom, bi trebalo predvidjeti da je zgrada izgrađena sukladno planu posebnih dijelova nekretnine, odnosno da ti dijelovi/stanovi predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu. Nakon ishođenja takve uporabne dozvole iz koje su razvidni posebni dijelovi, bilo bi potrebno sklopiti "međuvlasnički ugovor" te bi se sva četvorica upisali kao vlasnici posebnog dijela nekretnine.
 18. Micanje el.vodova na gradevinskom zemljistu

  Pogledajte imate li upisan kakav teret u vlasničkom listu. Također, prije izdavanja građevinske dozvole, elektra je dala potvrdu na glavni projekt pa pogledajte šta u piše u potvrdi/posebnim uvjetima.
 19. Podjela čestice

  Nakon provedbe parcelacije i dobivanja novog broja katastarske čestice, potrebno je sklopiti pravni posao na osnovu kojeg će se provesti uknjižba prava vlasništva u gruntovnici. Je.
 20. Legalizacija - neprovedivost pravomoćnog rješenja

  Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da stranka koja se nija odazvala pozivu za uvid u spis, ne može zbog toga tražiti obnovu postupka.
 21. Rok za predaju dokumentacije za legalizaciju bespravne gradnje

  Ovisi, kada Vam je izdano rješenje o uklanjanju. "zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti" Ako je rješenje o uklanjanju doneseno prema navedenom članku, zahtjev je trebao biti odbačen.
 22. energetski certifikat

  nije potreban za zgradu s ukupnom neto površniom manjom od 50m2 kao i za zgradu stambene namjene koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje.
 23. Gradnja i dokumentacija - poljoprivredno tlo

  Slažem se sa navedenim, ali valjalo bi malo više se raspitati kod upravnog odjela za graditeljstvo i uvidom u prostorne planove. Za početak šta je građevna čestica? Čestica koja se nalazi unutar građevinskog područja određenim prostornim planom. Budući imate izdan akt, i platili se promjenu namjene zemljišta i proveli elaborat u katastru i zemljišnim knjigama, smatram da je i Vaša čestica građevna čestica. Koliko se sjećam u nekim PP bilo je odredbi koje su tumačile ovakve situacije pa se probajte još raspitati kod UO. O kakvom objektu je riječ? šta sada stoji u vlasničkom listu. Jer smatram da je vaša čestica građevna a iako se nalazi izvan granica građevinskog područja, određeni objekti PP-om se mogu graditi izvan granica građevinskog područja (objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje)
 24. gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  15 dana od dana zadnjeg primitka građevinske dozvole. Nakon što prođe uvid, dozvola će se izdati. Dostavlja se vama te strankama koje su izvršile uvid u spis predmeta. Kada zadnja stranka u postupku primi GD, od toga dana jos 15 dana se čeka pravomoćnost ukoliko ne bude žalbe. Nadalje, ukoliko stranke ne izvrše uvdi u spis, njima se GD dostavlja na putem oglasne ploče u trajanju od 8 dana. Nakon proteka tih osam dana, još treba čekati 15 dana pravomoćnost. Postoji mogućnost da se sve stranke u postupku odreknu prava na žalbu pa tako građevinska može biti pravomoćna na dan kada se da izjava o odricanju prava na žalbu. Ne bi trebalo trajati dugo, jer geodetski projekt "stoji" u katastru i čeka pravomoćnu GD da se provede. Rok je propisan ZUP-m i iznosi 30 dana. Kada se provede katastar automatizmom šalje jedan prijavni list u gruntovnicu i već su vidljive promjene u vlasničkom listu.
×