Jump to content
lana.k

gradnja na poljoprivrednom zemljistu

Preporučene objave

imam maslinik od 8600m2 na bracu, udaljen vise od 2km od mora..zanima me koliku kucicu bez dozvole mogu u masliniku izgraditi (bez struje,vode...) i mogu li napraviti 2-3 takve?

Hvala na odgovoru... :-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Na poljoprivrednom zemljištu se legalisti bave poljoprivredom a ne gradnjom. :-?

Nebi mogli ni jednu kućicu graditi po zakonu na poljoprivrednom zemljištu, a kamoli 2-3 takve. :no-no::no-no:

Preporučljiva je ipak poljoprivreda, masline i vinogradi... :bananko::bananko:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Na Poljoprivrednom se zemljistu moze napraviti gospodarsko-stambeni objekt cija velicina je u svezi sa povrsinom zemljista te vrstom kulture. Nsto je otprilike 100 M2 povrsine na hektar zemlje ali se raspitajte u Vasoj Opcini.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

moguće je graditi na poljoprivrednom zemljištu, dakako ne stambene objekte, već one koji će služiti kao spremišta za alat i slično. To ovisi o prostornim planovima vaše općine (u tim dokumentima definira se pod kojim uvjetima se dopušta izgradnja kakvog objekta) Dakle, u općini bi trebalo tražiti odgovore.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Prema čl. 116. Zakona o gradnji koji se primjenjivao do listopada 2007., izgradnji gospodarskih građevina građevinske (bruto) površine do 100 m2, raspona konstrukcije do 6 m i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost moglo se pristupiti bez građevinske dozvole.

 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji koji se primjenjuje od listopada 2007. ne daje mogućnost takve gradnje. Građevine čijem se građenju može pristupiti bez rješenja o uvjetima građenja, građevinske dozvole, odnosno potvrđenog javnog projekta određene su Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima NN 101/07, a takvi objekti u njemu nisu spomenuti.

 

Ima tu jedan znalac će nadopunu ispljunut iz rukava ako sam ja nešto izostavila, pa će biti još više razloga za :zivili:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Novi ultrakomunistički (stvoren u sprezi komunista i krupnog kapitala!), zakon o građenju spominje u svom čl. 51, st. 2:

 

– građevinu za vlastite gospodarske potrebe građevinske (bruto) površine do 30 m2 i na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 1.000 m2, ako se nalazi na području otoka izvan 1.000 m od obalne crte,

 

Što bi se moglo tumačiti da jedino na otoku mora biti poljoprivredno zemljište izvan 1000 m obalne crte.

 

Za pak gradnju poljoprivrednog objekata za prijavljeno obiteljsko gospodarstvo to je moguće tek ako prostorni plan to planira!

 

 

 

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

lana.k je napisao:

imam maslinik od 8600m2 na bracu, udaljen vise od 2km od mora..zanima me koliku kucicu bez dozvole mogu u masliniku izgraditi (bez struje,vode...) i mogu li napraviti 2-3 takve?

Hvala na odgovoru... :-)

Najosnovnije kaj je potrebno za korektan odgovor a niste naveli je namjena te vaše kak velite kućice...?

U poljoprivrednom zemljištu Vi bi mogli napraviti, ali bez dozvole nikako eventualno mošun ili pak kažun kako to zovu u Istri. A takvi objekti su nekad služili kao sklonište za pastire i stoku od nevremena, kad ste se našli na pašnjaku primjerice na Bracu na 2km od mora, a ne stignete doma.

A u poljoprivrednom zemljištu masliniku možda bi i mogli napraviti, ali opet bez dozvole nikako, spremište za alat a za isključive potrebe korištenja poljoprivrednog zemljišta-maslina. E tu se postavlja pitanje: A koji alat treba za berbu maslina ili obradu maslinika, osim dobrih koljena, najlon vreće kad otresete masline sa stabla i eventualno dohvatila maslina koje ostanu na stablu....?

A za razne vreće pri skupljanju maslina netreba nikakva kućica i onda još 2-3 takve???

A maslinici se po otocima i u kršnom kamenitom kraju ne okopavaju ili obrađuju baš kombajnom ili traktorom i plugom kao žitnice u Slavoniji i dr. da bi recimo izgradili kućicu za alat i orudje za maslinike ili garažu za nekakav kombajn i traktor?

Naravno po prostornom planu za Brač u jedinici lokalne samouprave možete dobiti komplet informacije koje uvjete trebate ispunjavati za nesmetano korištenje poljoprivrednog zemljišta -maslinika od 8600m2 ali gradnja ne dolazi u obzir.

Provjerite to pa javite dali je to tako i kaj su rekli?

Ali obično to tako počne, (trebam samo kućicu bez struje i vode, pa onda još 2-3 takve, na 8.600m2, pa od toga nastanu bungalovi, pa mi onda treba prenamjena maslinika u golf igralište ili farmu, pa sad kad imam te 2-3 kućice a njih bi ako se da prenamjenio u apartmane, pa ako može u takve kućice po 2-3 apartmana...i eto naselja za radnu snagu koja bi brala masline ili turiste...?

I zato kak i napisno: Legalisti se na poljoprivrednom zemljištu bave poljoprivredom, a ne gradnjom i preporučaju isto, posebno u maslinicima.

:smijeh:;-)

Svatko može graditi i gradi na vlastitu odgovornost ako radi ili bez dozvola ili sa dozvolama... :-o

Problemi nastanu tek ako se ne poštuje pravno uređena država odnosno ako se ne poštuju i ne primjenjuju zakoni i struka ovisno o čemu se radi.

 

:kavica::-P

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Vi drzite moralna predavanja umjesto da pokusate dati konkretne odgovore.

Nedavno sam bio u Dingacu na Poluotoku Peljescu gdje se intenzivno obraradjuju stari i novi vinogradi i gdje male kucice (kamene i betonske) nicu u brojnim vinogradima i to uza samo more!

Drzava im dava cestu,struju, vodu, telefon, ..... :-?

Sve legalno!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

onako nemogu vjerovati. Osoba nije tražila vaše mišljenje o gradnji objekta na poljoprivrednom zemljištu već je pitala dali je netko upoznat sa pojmom: PRENAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRADILIŠTE i traži nečije mišljenje :-o

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo malo iz Zakona o prostornom uređenjeu i gradnji NN 76/07:

- - - - -

2.4. Zaštićena područja od posebnog interesa za Državu

 

 

Članak 48.

 

 

Zaštićeno obalno područje mora (u daljnjem tekstu: ZOP), zaštićene prirodne vrijednosti i kulturnopovijesne cjeline su područja od posebnog interesa za Državu.

 

 

Zaštićeno obalno područje mora

 

 

Članak 49.

 

 

(1) U svrhu zaštite, te održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog korištenja određuje se ZOP, koje obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1.000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte. Granice i područje ZOP-a prikazane su na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) dopunjenoj ortofotokartama.

 

(2) U ZOP-u se planiranjem, odnosno provođenjem prostornih planova obvezuje:

 

– očuvati i sanirati ugrožena područja prirodnih, kulturnopovijesnih i tradicijskih vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtone vegetacije,

 

– odrediti mjere zaštite okoliša na kopnu i u moru te osobito zaštititi resurse pitke vode,

 

– osigurati slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u korištenju, osobito pomorskog dobra,

 

– očuvati nenaseljene otoke i otočiće prvenstveno za poljoprivredne djelatnosti, rekreaciju, organizirano posjećivanje, istraživanje i bez građevinskih područja,

 

– uvjetovati razvitak osobito javne infrastrukture zaštitom i očuvanjem vrijednosti krajolika,

 

– ograničiti međusobno povezivanje i dužobalno proširenje postojećih građevinskih područja, odnosno planirati nova građevinska područja izvan površina koje su u naravi šume,

 

– sanirati napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina i proizvodna područja prvenstveno pejzažnom rekultivacijom ili ugostiteljsko-turističkom i sportsko-rekreacijskom namjenom.

 

(3) U ZOP-u se u neizgrađenom dijelu građevinskog područja može izdati lokacijska dozvola odnosno rješenje o uvjetima građenja samo ako je donesen urbanistički plan uređenja usklađen s odredbama ovoga Zakona.

 

 

Određivanje građevinskih područja u ZOP-u

 

 

Članak 50.

 

 

(1) U ZOP-u se građevinsko područje planira tako da se:

 

– može proširiti za najviše 20% površine njegova izgrađenog dijela, ako je taj dio veći od 80% površine toga građevinskog područja,

 

– mora smanjiti na najmanje 70% njegove površine, ako je njegov izgrađeni dio manji od 50% površine toga građevinskog područja.

 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja koji se nalaze u pojasu 100 m od obalne crte ne mogu se proširiti niti se mogu planirati takvi novi dijelovi.

 

(3) Novo izdvojeno građevinsko područje izvan naselja proizvodne namjene može se planirati samo izvan pojasa od 1.000 m, osim za one djelatnosti koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.).

 

(4) Ako se građevinsko područje nalazi izvan granice ZOP-a s više od polovice svoje površine, na planiranje i uređenje tog dijela ne moraju se primijeniti odredbe iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Ograničenja zahvata u prostoru ZOP-a

 

 

Članak 51.

 

 

(1) U ZOP-u se ne može planirati, niti se može izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja za građevine namijenjene za:

 

– istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,

 

– iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju,

 

– skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena,

 

– uzgoj plave ribe,

 

– vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.),

 

– privez i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja,

 

– sidrenje, ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama.

 

(2) Stavak 1. podstavak 1. i podstavak 5. ovoga članka ne odnosi se na:

 

– istraživanje i iskorištavanje morske soli, energetskih mineralnih sirovina (nafta i prirodni plin), mineralne i geotermalne vode te na iskorištavanje tehničko-građevnog kamena u svrhu građenja na otocima površine do 5.0 ha i godišnje proizvodnje do 5.000 m2 i arhitektonsko-građevnog kamena u svrhu nastavljanja tradicijske djelatnosti na otoku Braču,

 

– građevinu za vlastite gospodarske potrebe građevinske (bruto) površine do 30 m2 i na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 1.000 m2, ako se nalazi na području otoka izvan 1.000 m od obalne crte,

 

– građevinu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljač­kom domaćinstvu, ako se nalazi na građevnoj čestici površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 300 m, odnosno 100 m na otocima, te koja ima prizemlje (P) i ukupnu građevinsku (bruto) površinu do 200 m2.

 

(3) U građevinskom području naselja u kojem manje od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju, odnosno njegovom izdvojenom dijelu u pojasu najmanje 70 m od obalne crte, te u izdvojenom građevinskom području izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.

 

(4) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja prostornim planom županije može se odrediti veći broj prostornih cjelina jedinstvenog urbanističkog koncepta, tako da pojedina cjelina ima:

 

– površinu do 15 ha,

 

– osiguran najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale širine najmanje 15 m, ako je cjelina dužobalne širine veća od 500 m,

 

– osiguran pripadajući broj parkirališnih mjesta unutar svake cjeline i pristup na prometnu površinu.

 

- - - - - -

 

3.3. Građenje građevina

 

 

Članak 209.

 

 

(1) Građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m, može se pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja.

 

(2) Građenju građevina iz članka 105. stavka 2. ovoga Zakona može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole.

 

(3) Rješenje o uvjetima građenja i građevinska dozvola su upravni akti.

 

(4) Građenju ostalih građevina može se pristupiti na temelju potvrđenoga glavnog projekta.

 

(5) Jednostavne građevine i radove čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje određuje ministar pravilnikom.

 

(6) U građenju građevina i izvođenju radova iz stavka 5. ovoga članka investitor i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje.

- - - - -

mislim da će vam ovo poslužiti. u svakom slučaju provjerite prostorni plan ili urbanistički plan općine na čijem području se nalazi zemljište.

i još nešto. ne možete napraviti prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko ako to nije predviđeno drugim aktima JLS.

 

:-D

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Netočno, ovisi o prostornom planu općine, na poljoprivrednom zemljištu iznad 5001 m2 možete izgraditi objekat za potrebe poljoprivrede do 100 m2, te možete dobiti vodu, ukoliko dokažete da će vam biti potrebna za zalijevanje poljoprivrednih proizvoda.

Prije toga trebate donijeti dokaz da ste poljoprivredni proizvođač.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

OK, sve je jasno u ovom slučaju. Znači, gradi nelegalno ako hoćeš, ali znaj da je rizično i ne buni se previše kad dođe bager :-) .

 

Ove odredbe vezano uz male objekte najviše, po mom mišljenju, pogađaju male, obične ljude koji nemaju love za velebne vile i kućetine, apartamanska naselja i slično, ali s druge strane u redu je da se stanje jednom sredi.

 

Ipak, ima drugo rješenje problema:

 

Na stranici http://www.euromodul.hr/eu/po-mobilne-kuce.htm

i na stranici http://www.sunk.hr/miniweb/index.asp mogu se naći lijepe (i relativno povoljne) mobilne kućice.

 

E, sad. Imam poljoprivredno zemljište na jednom našem otoku, i želja mi je postaviti takvu kućicu tamo. Kućica nije nikako vezana sa zemljištem (na kotačima i podupiračima je).

 

Prvo pitanje glasi : trebam li ikakvu i ičiju dozvolu za to (parkiram kamp kućicu na svoje zemljište), a ista se može odvesti bilo kada. Dođe kamion, zakači je i bog...

 

Drugo pitanje glasi: Kako srediti priključak struje i vode, s obzirom da se želim priključiti i trošiti, tj. plaćati struju i vodu. Znam da se može nešto riješiti ako je npr. poljoprivredno dobro, nekakav privremeni (kao građevinski) ormar itd, ali ne znam točno. OK, struja se još i da sredit' jer ima bezbroj drugih izvora (sunce, vjetar, agregat), ali voda je nekako imperativ, ako je moguće.

 

Treće pitanje: Ako postavim tako nešto, može li se itko od susjeda i žitelja osnovano buniti za to, bez nekog osobitog razloga (čista predostrožnost).

 

Također, ako nema priključaka na vodovodni i elektro sustav, s prednje strane planiram postaviti nadstrešnicu sa solarnim panelima, a skupljat kišnicu za neke potrebe vode (za piće i kuhanje iz kupovnih 5l boca).

 

Volio bih kad bi se javio netko tko ima slično iskustvo, ili pouzdano zna kakva pravila vladaju.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Što je s objektima na polj. površinama većim od 10.000 m2?

ima li takva gradnja drukčiji tretman?

naime, na nekim sajtovima (urbanizam.hr i sl.) nailazim na podatak da obično lokalni planovi i vlastodršci dozvoljavaju, ne znam koliko je tada "strog uvjet" NAMJENE dotične površine (u kojoj je zoni, tj. je li moguća prenamjena). Mene konkretno zanima gradnja ruralne kuće za odmor za potrebe iznajmljivanja na površini cca 1.5 ha.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Što je s objektima na polj. površinama većim od 10.000 m2?

ima li takva gradnja drukčiji tretman?

naime, na nekim sajtovima (urbanizam.hr i sl.) nailazim na podatak da obično lokalni planovi i vlastodršci dozvoljavaju, ne znam koliko je tada "strog uvjet" NAMJENE dotične površine (u kojoj je zoni, tj. je li moguća prenamjena). Mene konkretno zanima gradnja ruralne kuće za odmor za potrebe iznajmljivanja na površini cca 1.5 ha.

I mene isto zanima,zna li netko odgovor,naime radi se o zemljištu na otoku Cresu,možda je netko bolje informiran....

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
I mene isto zanima,zna li netko odgovor,naime radi se o zemljištu na otoku Cresu,možda je netko bolje informiran....

 

Ako ste u ZOP-u, treba Vam 3 ha za obiteljsko domaćinstvo (koje mora biti registrirano obiteljsko domaćinstvo).

Zbog mnogo gluposti ovdje napisanih ne da mi se u dubinu ...ali ono što alfaro piše je - točno ;)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Molim savjet.

Posjedujem poljoprivredno zemljište u Zagorju Donja Stubica cca 2.000,00 m2

Postavio bi tamo kamp prikolicu ili kontejner 6x2,4x2,2.

Zanima me dali smijem ili je to protuzakonitu.

Inače do samog zemljišta je asfaltirana cesta i svi priključci struja i voda.

Unaprijed hvala.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×