Jump to content
Sign in to follow this  
metuzalemka

Pitanja lipanj/srpanj 2009.

Preporučene objave

ROK 15.06.2009.

 

GPP, Obiteljsko pravo – Bošnjaković 16:05-17:06

 

1. Što regulira ZPP

2. U kojim granicama odlučuje sud

3. Prekoračenje tužbenog zahtjeva

4. Načelo dispozitivnosti

5. Kojim zahtjevima stranke ne mogu raspolagati

6. Kako odlučuje sud

7. Prethodno pitanje

8. Kada je sud vezan za odluku drugog tijela prilikom rješavanja prethodnog pitanja

9. Na temelju čega sud ocjenjuje nadležnost i sastav

10. Sukob nadležnosti

11. Radnje koje se poduzimaju dok se ne riješi postupak (samo one radnje koje ne trpe odgodu)

12. Nadležnost općinskih sudova

13. Nadležnost županijskih sudova

14. Nadležnost trgovačkih sudova

15. Nadležnost VSRH

16. Vrijednost predmeta spora

17. Ako se radi o povremenim davanjima, kako se određuje vrijednost predmeta spora

18. Ako nije navedena vrijednost predmeta spora, što će sud učiniti

19. Opća mjesna nadležnost

20. Nadležnost u bračnim sporovima

21. Nadležnost za zakonsko uzdržavanje

22. Nadležnost za naknadu štete

23. Apsolutno i relativno izuzeće

24. Postupak suca, ako postoji razlog za njegovim izuzećem

25. Tko odlučuje o izuzeću suca

26. Kada se ne može postaviti zahtjev za izuzećem

27. Podnesci, što moraju sadržavati

28. Postupak, ako su nerazumljivi, nedopušteni, nepotpuni

29. Rokovi i ročišta

30. Kako se računaju rokovi

31. Što ako rok pada na blagdan

32. Zapisnik, što je, sastavni dijelovi

33. Povrat u prijašnje stanje

34. Što se događa ako sud odobri povrat u prijašnje stanje

35. Kakve sud donosi odluke (presude i rješenja)

36. Kako sud odlučuje u vijeću (većinom glasova)

37. Kako završava parnica o smetanju posjeda (donošenjem rješenja)

38. Parnični troškovi

39. Što sve čini troškove

40. Oslobođenje od plaćanja troškova

41. Tužba protiv RH, što prvo poduzeti (postupak mirenja – DO)

42. Što tužba sadržava

43. Mirenje

44. Pred kim se provodi mirenje

45. Kumulacija tužbenih zahtjeva

46. Tužba na utvrđenje

47. Protutužba

48. Povlačenje tužbe

49. Razlika između odricanja od tužbenog zahtjeva i povlačenja tužbe

50. Preinaka tužbe

51. Smanjenje tužbenog zahtjeva, smatra li se preinakom (Ne smatra)

52. Prekid postupka, obvezatni i fakultativni

53. Mirovanje postupka

54. Rokovi za nastavak postupka

55. Obustava postupka (ako stranka umre, u parnici o neprenosivim pravima)

56. Dokazivanje (isprave, svjedoci, vještaci, očevid)

57. Očevid

58. Svjedoci

59. Međupresuda

60. Djelomična presuda

61. Što sadržava presuda

62. Dopunska presuda i ispravak presude

63. Žalba, općenito

64. Revizija

65. Ponavljanje postupka

66. Što je brak

67. Prestanak braka

68. Razvod braka

69. Tko ne može tražiti razvod braka

70. Kada sud razvodi brak (duboko i trajno poremećeni bračni odnosi, deklaratorna presuda)

71. Kad se ne provodi postupak posredovanja

72. Tko se smatra ocem djeteta

73. Postupak za utvrđivanje očinstva

74. Gdje se može priznati očinstvo

75. Djetetova prava

76. Propisi koji reguliraju prava djeteta

77. Tko ima pravo na susrete i druženja s djetetom

78. Mogu li stranci biti posvojitelji

79. Tko provodi postupak posvojenja (CZSS)

80. Bračna stečevina

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA – Kriletić 17:10-!7:31

 

1. Što su sudovi, nadležnost

2. Prekršajni sudovi, o čemu odlučuju

3. Sudska uprava

4. Tko dodjeljuje spise u radu suda

5. Dužnosti suca

6. Tko određuje količinu spisa koje sudac mora riješiti (mjerila određuje ministar)

7. Odgovornost suca

8. DSV

9. Odgovornost za štetu sudaca

10. Što je odvjetništvo

11. Kako su organizirani, HOK, koje opće akte donosi

12. Kako odvjetnici djeluju

13. Javno bilježništvo

14. Postoji li monopol odvjetnika

15. Javni bilježnik i nastupanje

16. Tko imenuje javne bilježnike (ministar pravosuđa)

17. Javni bilježnik kao povjerenik suda

18. Državno odvjetništvo

19. Hijerarhija DO

20. Može li DO pokrenuti upravni spor

21. Odgovornost za štetu DO

22. Upravni postupak i DO

 

UPRAVNO, RADNO – Pičuljan 18:11-19:16

 

GP, Trgovačko – Lovrić – 19:17-20:03

 

1. Presuda – Zahtjev za neimovinskom štetom, javno izvješćivanje, Zakon o medijima

2. Nadoknada imovinske štete

3. Pretpostavke za naknadu štete

4. Prava osobnosti

5. Presuda – naknada štete, nalet vozila

6. Novi ZOO i kamate

7. Odgovornost za štetu od opasne stvari i opasne djelatnosti

8. Vrste posjeda s obzirom na kakvoću

9. Izvansudska zaštita

10. Originarno stjecanje vlasništva

11. Vlasničke tužbe

12. Reivindikacija

13. Mogu li generičke stvari biti predmetom tužbe

14. Može li gotov novac biti predmetom tužbe

15. Plodovi

16. Založno pravo

17. Pravo namirenja založene stvari

18. Služnosti

19. Što se upisuje u ZK

20. Brisovna tužba

21. Brisanje starih hipoteka

22. Predugovor

23. Prava kupca na osnovi materijalnih nedostataka

24. Trgovačko društvo po ZTD-u

25. Što je tvrtka društva

26. Jezik tvrtke

27. Kako osnovati doo

28. Bitni sastojci društvenog ugovora

29. Prava iz dionica

30. Koji su postoci manjinskih dioničara (d.d. – 5 % temeljnog kapitala, doo – 10 %)

31. Nad kim se provodi stečajni postupak

32. Apsolutna zabrana provođenja stečaja (nad RH, jedinicama lokalne samouprave, HZMO, HZZO)

33. Stečajni razlozi

34. Tko može pokrenuti inicijativu za pokretanje stečajnog postupka

35. Skupine vjerovnika

36. Kako stečajni vjerovnici pokreću stečaj

37. Što ako se ospori tražbina, a ne postoji ovršna isprava (upućuje se na parnicu)

38. Pravne posljedice otvaranja stečaja

39. Glavni dužnici iz mjeničnog postupka

40. Na koga se prenosi mjenica indosamentom

41. Tko je vjerovnik iz mjeničnog odnosa

42. Što je akcept

43. Pismo i jezik mjenica

44. Razlika između čeka i mjenice

 

KP, KPP – Miljević 20:04-20:43

 

1. Presuda – krađa

2. Obična krađa

3. Oblik krivnje – namjera

4. Kad se kažnjava za nehaj

5. Kaznena prijava

6. Temelj sudskog postupanja

7. Optužni prijedlog

8. Kakav se postupak vodi povodom optužnog prijedloga (skraćeni postupak)

9. Što optužni prijedlog nema (obrazloženje!)

10. Provodi li se istraga u skraćenom postupku (ne, provode se istražne radnje)

11. Razlika između istrage i istražnih radnji

12. Vrste presuda

13. Razlozi za donošenje oslobađajuće presude

14. Žalbene osnove

15. Presuda – krivotvorenje isprave

16. Neubrojivost

17. Samoskrivljena neubrojivost

18. Optužnica

19. Kako se dokazuje krivotvorenje (vještačenjem)

20. Vještaci, njihove radnje

21. Sastavni dijelovi vještačenja (nalaz i mišljenje)

22. Razlozi za donošenje odbijajuće presude

23. Amnestija i pomilovanje – razlika

24. Kvalificirani oblik krađe

25. Razbojništvo i razbojnička krađa – razlika

26. Nehaj

27. Svjedok

28. Isključenje od dužnosti svjedočenja

29. Tko se može pozvati na beneficiju nesvjedočenja

30. Sastavni dijelovi presude

31. Najvažniji dio presude (izreka!)

32. Postupanje I-stupanjskog suda po žalbi

33. Može li se ulagati žalba kod svih osnova

34. Ovlaštene osobe

35. Izvanredni pravni lijekovi u KP-u

36. Tko podnosi zahtjev za zaštitu zakonitosti (glavni državni odvjetnik)

37. Tko odlučuje (Vrhovni sud)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo samo pitanja od Bošnjakovića budući je novi ispitivač

 

ROK 19.06.2009.

 

GPP

1. Što je regulirano ZPP-om

2. U kojim granicama odlučuje sud – što ako odluči izvan tih granica

3. Što to znači „slobodno raspolaganje zahtjevom“

4. Kako sud ocjenjuje činjenice

5. Što je prethodno pitanje

6. Kada sud ne može odlučivati o prethodnom pitanju

7. Kada je sud vezan odlukom drugog tijela

8. Temeljem čega se određuje nadležnost

9. Sukob nadležnosti tko rješava sukob nadležnosti sudova različite vrste

10. Da li će sud iapk poduzeti neke radnje iako nije nadležan

11. Vrijednost predmeta spora

12. Koja potraživanja ulaze u vrijednost predmeta spora

13. Opća mjesna nadležnost

14. Nadležnost kod zakonskog uzdržavanja

15. Nadležnost kod naknade štete

16. Što zante o izuzeću

17. Što znate o podnescima

18. Kakvi moraju biti podnesci – što ako nisu kakvi trebaju biti

19. Što tužba mora sadržavati

20. Rokovi

21. Povrat u prijašnje stanje

22. Za koje radnje sud neće dopustiti povrat u prijašnje stanje

23. Kakve odluke donosi sud

24. O čemu sud odlučuje presudom / rješenjem

25. Parnični troškovi

26. Može li se stranka osloboditi plaćanja parničnih troškova

27. Može li se tužba preinačiti

28. Povlačenje tužbe

29. Što s troškovima kod povlačenja tužbe

30. Mirovanje postupka

31. Može li svjedok uskratiti svjedočenje

32. Što presuda mora sadržavati

33. Djelomična presuda

34. Međupresuda

35. Razlozi za žalbu

36. Nabrojite 3 apsolutno bitne povrede

37. Revizija

38. Ponavljanje postupka

OBITELJSKO

39. Što je brak

40. Kad brak prestaje

41. Kako se može tražiti razvod braka

42. Tko ne može tražiti razvod

43. Kada će sud razvesti brak

44. Tko se smatra djetetovim ocem

45. Gdje se može priznati očinstvo

46. Tko osim roditelja ima pravo na druženje s djecom

47. Obveza uzdržavanja bračnog druga

48. Bračna stečevina – vlastita imovina

49. Kako se određuju troškovi u bračnim sporovima

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

DAMJANOVIĆ-

pobude,nedopustenost pobude

mane volje,koje su,kako utjecu, na sto

nedopustenost cinidbe

nekretnina

stjecanje prava vlasnistava

dosjelost

preinaka i prelaganje sluznosti

nepotpune obveze

raskid ugovora

promjena duznika

prijeboj

ugovor o kupoprodaji

tumacenje ugovora

uracunavanje darova

nuzni dio

oporucno nasljedjivanje

revizija osnivanja d.d,kad se mora obaviti

skupstina d.d

tko podnosi zahtjev za upis u trg registar

sto mora sadrzavati taj zahtejv

upravni odbor

nistavost drustva

povecanje tem kapitala iz rezervi

(uglavnom sve vec ranije navedena pitanja,nista novo)

 

:palac:

 

VIČIĆ

nadleznost opcinskog i trgovackog suda

izuzece

sastav podneska

vrste dokaza, očevid,isprave

smetanje posjeda,rokovi

specificne situacije kad svjedok ne mora svjedociti(čl 236,237,238 zpp)

zalba protiv presude i rjesenja

tko moze posvojiti

dob posvojitelja i posojenika

nadleznost css

sve o skrbnistvu

brak,vrste

pretpostavke za valjanost i sklapanje braka

ovrsne i vjerodotsojne isparve

prijedlog za ovrhu

privrmene mjere

prethodne mjere

 

:palac:

 

nastavak slijedi..... :-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

RASO

kd iz presude,u koju glavu spada nesto o njemu

koja jos kd spadaju u tu glavu

kojim oblikom krivnje se vrsi

zastara izvrsenja kazne

krajnja nuzda

rad za opce dobro na slobodi

sigurnosne mjere, trajanje

amnestija

pritvorske osnove

nepotpun podnesak

povrat u prijasnje stanje

koji su izvanredni pr lijekovi

nacelo zakonitosti i izuzeci

obnova postupka, neprava obnova

presuda sto sadrzi

zalba protiv presude,moze li protiv 2 st presude(da)

beneficium cohaesionis :-D

 

ĐUROVIĆ

najvece vrednote ustava

nacelo razmjernosti

trodioba vlasti nadleznost sabora i vlade

imunitet zastupnika

organski zakoni

koji se zak donose 2/3 vecinom

stalnost sudacke duznosti

pravni lijekovi protiv razrjesenja sudca duznosti

pravni lijek protiv neimenovanja sudca na duznost

ocjena zakonitosti tko kada,prijedlog,zahtjev

ustavna tuzba,koji postupak

pravo na sudjenje u razumnom roku,sve o tome

koji sudovi obavljaju s vlast

nadleznost upravnog,vrhovnog suda

tko bira predsjednika ustavnog

uvjeti za upis u hok

pravni lijek kod zabrane rada odvjetniku

tko bira i tko predlaze clanove DSV,sastav

sudacko vijece

(bilo je jos nekih pitanja,ne mogu se sad sjetiti,ali sva iskljucivo sa popisa) :smijeh:

 

JURIC-KNEZEVIC

ugovor o radu

tko je nadlezan za ostvarivanje zastite kod povreda prava-opcinski sud

prestanak ugovora o radu

profesionalna nesposobnost za rad

odgovornost za stetu pocinjenu na radu

izum na radu,kome pripada

gospodarsko socijalno vijece

izvanredni otkaz,rok

obveze poslodavca i radnika

registracija udruga,koje je tijelo nadlezno

prestanak ugovora o radu sudskim putem

elementi up akta

razlozi za zalbu u upravnom postupku

izvanredni pravni lijekovi

prethodno pitanje sutnja administracije

skraceni i posebni ispitni postupak

da li postoji up akt na koji se ne mozes zaliti

razlozi za proglasenje rjesenja nistavim

sto kad sud uvazi tuzbu i ponisti rjesenje,sto treba tuzeni

kad ce sud tuzbu odbaciti

ponavljanje postupka

postupak izvlastenja,stranke

tko odlucuje o izvlastenju

tko je tuzenik u up sporu

sto ako se preda zahtjev za registraciju uduge,pa tijelo ne odgovori na vrijeme,ne izda uvjerenje a vama uvjerenje treba

sudska kontrola konacnih up akata

(i jos nekoliko pitanja iz prakse na kojima sam se spetljala i uopce vise nisam sigurna sto me je pitala,jednostavno se ne sjecam,a bilo bi dobro da se sjetim,ako se sjetim,napisati cu)

:misli:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
eda    0

jos uvijek nema niti jednog pitanja ni za hamarica... pa ako je tko slucajno bio danas slusat nadam se da ce objavit..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

remenarić (po 3. put večeras :-D ) predivna, simpatična, nasmijana...

vrste sudova u RH

ko bira suce

ko bira predsjednika VSRH i na čiji prijedlog

tko bira zamjenike DO-a

kolko otprilike ima opć. i žup. sudova u RH

poslovi sudske uprave

nositelj sudke uprave

sastav DSV-a

sastav DOV-a

što je DO

pravosudna inspekcija

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

23.05.09

remenarić (predivna, simpatična, nasmijana)...

vrste sudova u RH

ko bira suce

ko bira predsjednika VSRH i na čiji prijedlog

tko bira zamjenike DO-a

kolko otprilike ima opć. i žup. sudova u RH

poslovi sudske uprave

nositelj sudske uprave

sastav DSV-a

sastav DOV-a

što je DO

pravosudna inspekcija

 

jesenković: (sva standtardna pitanja)

općemjesna nadležnost

vrste odluka

platni nalog

zapisnik i služb. bilješka

nadležnost za suparničare

nadležnost po mjestu plačanja

brak

izvanbračna zajednica

priznanje očinstva

utvrđivanje očinstva

naknadno pronađena imovina

naknadno pronađena oporuka

 

garačić:

prividni stjecaj

supsidijaritet

nužna obrana

kakav mora biti napad

uvjetni otpust

opziv uvjetnog otpusta

uvjetna osuda

opoziv uvjetne osude

pripremne radnje (3 vrste)

blanketne norme

zabluda o biću djela

prigovor protiv optužnice

neprava obnova

obvezni branitelj

 

 

Sučević:

TK kod doo-a

TK kod dd-a

stečajni upravitelj

razlozi za stečaj

poduzetnički ugovori

tvrtka

prokura

brisovna tužba, rokovi

vlasničke tužbe

smetanje posjeda, tko je aktivno legitimiran

posjed

vlasništvo

kapara

zajedničko vlasništvo

nastanak suvlasničke zajednice

zk uložak

predbilježba

nagodba

načela obveznog prava

rokovi kod naknade štete

kad bračni drug ne nasljeđuje

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

joj pa nisu mi ta pitanja od remenarić baš laka..da li ruši puno? što je to pravosudna inspekcija, toga u mojoj skripti nema..tko zna čega sve nema u mojoj skripti..a u glavi da i ne pričam.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pravosudna inspekcija: vrši nadzor nad obavljenjem poslova pravosudne uprave u sudovima..moraju imati uvjete za suca županijskog suda..nadam se da je to dovoljno znati..čl. 63 Zakona o sudovima

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pravosudna inspekcija

- Poslove nadzora pravilnog obavljanja poslova sudske uprave u sudovima obavljaju pravosudni inspektori Ministarstva pravosuđa( poslove sudske uprave obavljaju Predsjednici sudova, više tijelo je Predsjednik neposredno višeg suda , a najviše tijelo je Min. pravosuđa ).

Viši upravni savjetnici koji te poslove obavljaju moraju ispunjavati uvjete za suca županijskog suda .

Poslove pravosudne uprave i poslove nadzora obavljanja poslova sudske uprave mogu osim njih obavljati i upravni savjetnici u Ministarstvu.

Kod nas pravosudni inspektori kontroliraju upravu.Suci mogu biti posuđeni na 2 g. Ministartvu kako bi obavljali te poslove, a uočene nepravilnosti rezultiraju razrješenjem predjednika suda.

 

Evo, to meni piše u skripti. :kavica:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ja bi molila one koji su bili na ispitu 26.06. da objave pitanja od Remenarić

Žderonja je nešto objavila, ali to je jako malo, s obzirom da je do sada samo taj put ispitivala.

I još nešto, imam jako jako malo pitanja od Svedrovića pa ako netko ima možda toga više ako nije problem da mi pošalje na mail ili tu objavi.

Pozdrav svima, moram učiti svaka minuta dragocjena.

i Hvala unaprijed..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pridružujem se molbi za pitanja...hamarić-remenarić

 

tamara molim te pošalji mi skriptu....moja je očito kraća verzija...nema ništa o prosvjetnoj inspekciji...? što još nema...? zakone ne bih ponovo čitala...

xena61@net.hr

hvala unaprijed

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Sue    0

miksic gpp 3.7.

- vrste nadleznosti

- sto ce sud uciniti ako ustanovi da je apsolutno nenadlezan

- do kad pazi na aps. nenadleznost

- do kad pazi na stvarnu nenadleznost

- jel pazi ex offo na mjesnu nenadleznost

- sto mora uciniti ako je nenadlezan

- do kojeg trenutka moze sud kojem je predmet dostavljen kao nadleznom, pokrenuti sukob nadleznosti

- tko rjesava sukob nadleznosti

- sto je delegacija, vrste, o njima

- koji su to najvisi sudovi odredjene vrste

- tko moze biti stranka

- zastupnici

- sto ne moze punomocnik koji nije odvjetnik

- tko moze biti punomocnik

- zastupnik za primanje pismena

- sto je preinaka tuzbe i mora li tuzenik pristati na preinaku

- a jel moze sud ipak dopustiti preinaku

- imenovanje prethodnika (nominatio auctoris)

- prekid postupka po sili zakona i po odluci suda

- kakva su rjesenja u tim slucajevima (u prvom slucaju je utvrdjujuce, deklaratorno, a u u drugom konstitutivno)

- djelomicna presuda

- dopunska presuda

- medjupresuda

- revizija, protiv kakvih odluka i u kojem slucaju

- revizija protiv rjesenja drugostup. suda

- a koja su to rjesenja drug. stup. suda kojima se zavrsava postupak (npr. rjesenje o obustavi, odbacivanju tuzbe..)

- predmet i sredstva ovrhe

- koji izvanredni pravni lijekovi se mogu podnijeti u ovrsi

- kad je presuda ovrsna

- kad je ovrsna prije pravomocnosti

- kako se pokrece razvod braka

- kako jos brak moze prestati

- zbog cega ponistaj

- koje su bracne smetnje

- zbog cega tuzba radi nepostojanja braka

- koje su pretpostavke za postojanje braka

- ako proglasenjem osobe umrlom, u kojem trenutku brak prestaje

- u kojem ako je razveden

- zbog cega se brak moze razvesti

- kako se moze priznati ocinstvo

- jel se moze povuci priznanje

- bracni ugovor

- jel se moze izjaviti revizija u bracnom sporu

- zasto (stiti se monogamija)

- moze li se priznati ocinstvo djeteta ako je ono umrlo

- kad moze (kad ima potomke)

 

mozda ima jos, ali je to za sada sve cega se mogu sjetiti :-D

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Sue čestitam još jednom..ja necu pisati pitanja jer jednostavno sve sto su nas pitali identično je već objavljenom..i to doslovno

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pridružujem se molbi da ako još netko ima pitanja od remenarić da ih objavi i da li možda netko zna tko će biti zamjena za palarića obzirom da je izabran za suca ustavnog suda i više neće ispitivati?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
tik    0

remenarić 26.6.2009.

bila je pravo osvježenje u odnosu na druge ispitivače, pitanja nisu prelagana, ali ih postavi na dobar način, priča s tobom kao s frendom

 

vrste sudova

postoji li zakon koji određuje točnu nadležnost... tako nekako? Zakon o sjedištima i područjima sudova

kako se imenuju suci? prestanak sudačke dužnosti?

što nakon 5. godina, koji je postupak(bitno je da se ocjenjuju)

kada se još suci ocjenjuju?

tko donosi metodologiju ocjenjivanja? (sjednica predsjednika svih sudačkih vijeća)

DO

ustavna odluka 25.6.1991.

odluka 8.10.1991.

trodioba vlasti

izbor za predsjednika RH

kako se razlikuje današnja uloga predsjednika od one na početku samostalne RH (dovoljan kratak odgovor, u jednoj rečenici)

što u slučaju privremene bolesti predsjednika

Ustavni sud, imenovanje sudaca

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pičuljan--izvrstan, ugodan, nasmijan...po zakonu ide...pita osnove iz zakona :)))

 

načela upravnog postupka

tko donosi odluke u uprav. post?

granice postupanja u upr.post

koja tijela rješavaju po ZUP-u

nabroji za svako primjer

vrste postupaka

kakav je skraćeni

posebni ispitni

o čemu se pazi po službenoj dužnosti

razlozi za ništavost

kad se može izjaviti žalba

kad se ne može izjaviti žalba

šta kad se ne može izjaviti žalba

prvostupanjsko tijelo po žali

drugostupanjsko tijelo po žalbi

 

ZUS

što je upravni spor

spor pune jurisdikcije

spor u zakonitosti

tko je tuženik

tko može biti tužitelj

koji se propis supsidijarno primjenjuje

do kad se može odustati od tužbe

što kad je akt nezakonit

šutnja administracije

kad presuda zamjenjuje rješenje

 

koja su tijela državne uprave

koji poslovi drž.uprave

vrste nadzora (samo nabrojat)

što uređuje zakon o izvlaštenju

tko utvrđuje interes RH

 

ovezni sastojci ugovora o radu

koji je ugovor pravilo, akoji izuzetak

koji su opći akoji posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu

redoviti otkaz

izvanredni o.

koji propisi uređuju radne odnose

šta kad je pravo za radnika različito uređeno?

zabrana diskriminacije

vrste diskriminacije

 

na koga se primjenjuje Z o drž. slubenicima

supsidijarna primjena zakona?

načini popunjavanja radnih mjesta

javni natječaj

 

 

i to je to...

 

traži čovjek samo logičko razmišljanje!!!!

 

sretno onima koji ga imaju.........

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo pitanja s jučerašnjeg roka.

 

Zahvaljujem kolegici koja ih danas sva popisala i zamolila da ih objavim, a upravo je ona jučer odgovarala i položila...

 

KK, još jednom ČESTITAM!!!!! :-)

 

 

PIČULJAN (ok je je tip, pričljiv nije neugodan, postavlja okej pitanja osim što ponekad traži točnu riječ koji moram pogoditi, traži precizno pravno izražavanje, pita iz pitanja sa svog popisa slijedom prema zakonima)

ZOUP

- načela upravnog postupka i hijerarhija među njima (treba mu sva nabrojati, važnija su zakonitosti, materijalne istine, slobodna ocjena, sloboda odlučivanja

- načelo slobode odlučivanja

- načelo materijalne istine

- načelo slobodne ocjene dokaza

- na koga se primjenjuje ZUP

- tko su tijela, državne uprave, državna tijela (vlada, sabor) i pravne osobe s javnim ovlastima i primjer svake

- vrste upravnog postupka

- kad skraćeni (koji se više provodi u praksi)

- stranke u upravnom postupku

- žalba i što može 1.stupanjsko tijelo po žalbi

- šutnja administracije

ZUS

- što je upravni spor i koje je predmet spora

- spor o zakonitosti i spor pune jurisdikcije

- šutnja adminstracije

- stranke, tko je tuženi

- što može sud odlučiti (ne može mijenjati!!)

- kada proglašava akt ništavim

IZVLAŠTENJE

- što je predmet zakona o izvlaštenju

- tko utvrđuje interes RH (vlada na prijedlog....)

RADNO

- ugovor o radu - potrebni sastojci

- izvori radnog prava

- pretpostave za sklapanje ugovora o radu (to je ono, poslovna sposobnost, 15. god radnik.....)

- redovni i izvanredni otkaz

- hijerarhija među izvorima prava

- štrajk

SLUŽBENICI

- na koga se primjenjuje

- koji su supsidijarni izvori (zor)

- kako se popunjava službeničko mjesto (svi načini, javni natječaj, interni oglas, stipendisti, napredovanje, premještaj)

- redovno i izvanredno popunjavaje

- odluke (rješenje u prijemu i razmještaju)

 

2. NOVOSEL

- iz presude krađa i koje sve vrste krađe postoje (kazneno djelo sitne krađe)

- kako se može počiniti KD

- vrste krivnje

- načelo krivnje i što ako sud utvrdi da počinitelj nije kriv

- neubojivost

- načelo zakonitosti

- kada državni odvjetnik mora poduzeti progon

- vrste optužnih akata

- što može DO kad primi kaznenu prijavu (odluke)

- istražni zahtjev i rješenje o istrazi

- kada je istraga obvezna (za KD za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora)

- što mora napraviti istražni sudac pirje izdavanja rješenja o istrazi (ispitati okrivljenika)

- istražne radnje (koje su najčešće - ispitivanje okrivljenika i svjedoka, vještačenje)

- što ako se istražni sudac ne složi s istražnim zahtjevom

- kada je optužnica pravomoćna

- što tada radi sud (pripreme za GR, zakazivanje GR i pozivanje, koga sve poziva)

- kako teče rasprava, što ako se okrivljeni izjasni da je kriv, kada ga može ispitati na početku ako se izjasnio nedužnim (kad to sam zatraži),

- da li okrivljeni mora iskazivati

- govori stranaka

- koje odluke donosi vijeće nakon zaključene glavne rasprave (preotvaranje ili presuda)

- koje presude može donijeti (kad koju)

- žalba i žalbeni razlozi

- izvanredni pravni lijekovi (nabrojati)

 

3. LOVRIĆ

- založno pravo (što je, kako nastaje .. )

- reivindikacija i druge vlasničke tužbe

- pravo građenja

- posjed (stjecanje, zaštita, samopomoć)

- sastav ZK

- brisovne tužbe

- zakašnjenje vjerovnika

- odgovornost za materijalne nedostatke

- stečajni razlozi i tko može predložiti otvaranje stečaja

- tko su stečajni vjerovnici

- rješenje o otvaranju stečaja (što sadrži)

- kad nastupanje posljedice otvaranja stečaja i koje su

- osnivanje DOO

- organi DOO

- kako odgovaraju članovi u društvima (za sva društva)

- tvrtka i zaštita

 

4. GAGRO – standardna pitanja, već sve objavljeno

 

5. BOŠNJAKOVIĆ

- nadležnost općinskog suda

- što regulira ZPP

- dispozicija stranaka

- opća mjesna nadležnost (kako kod naknade štete)

- izuzeće suca

- tužba što sadrži

- subjektivna i objektivna preinaka tužbe

- koji dokazi postoje, ispitivanje svjedoka

- presuda što sadrži

- žalba što sadrži

- presuda radi izostanka i ogluhe (koja razlika)

- revizija

 

- što je brak

- kako prestaje

- kad će sud razvesti brak (tko ne može tražiti rastavu)

- tko može podnijeti tužbu za dokazivanje očinstva

- pred kim se može priznati očinstvo

- koja su prava djeteta

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitanja od 08.07.09.

 

KOS:

 

Presuda: davanje lažnog iskaza, s kojim oblikom krivnje je počinjeno, da li bi to bilo kazneno djelo da okrivljenik nije bio upozoren da je davanje lažnog iskaza KD? (ne)

 

- stvarna i mjesna nadležnost, dok kad sud pazi na koju?,

- Što ako sud tijekom postupka ustanovi da je nadležan niži

sud?

- Što ako sud prije početka postupka ustanovi da je mjesno

nadležan drugi neki sud?

- Da li se svatko mora odazvati pozivu da svjedoči? (da)

- da li svatko mora svjedočiti? tko ne može?tko ne mora?

- Pritvorske osnove?

- Uvjeti za podizanje neposredne optužnice?(detaljno!)

- Vrste presuda?

- Razlika optužnica/opt. prijedlog

- Kad optužni prijedlog?

- Da li je moguće podići optužnicu za KD od 3 god. (da u slučaju osoba s duševnim smetnjama)

- Izvanredni pravni lijekovi, nabrojati

- Koji su od njih vezani rokom i koji su rokovi?

- Može li se postupak obnoviti u odsutnosti optuženika? (po novom da)

- Kazneni nalog?

- Pritvor, rokovi?

- Pretraga stana?Kad može bez naloga?

- Nezakoniti dokazi?

- Kada će pretraga osobe bez 2 svjedoka biti zakonita?(uvijek)

- Presuda u istrazi?

- Kako se može počiniti KD?

- Razgraničenje neizravne namjere i svijesnog nehaja

- Elementi krivnje?

- Razlozi isključenja protupravnosti?Primjer izvan zakona?

- Krajnja nužda?Kakve se presude donose?

- Uvjeti za uvjetnu osudu?kakvo ublažavanje mora biti?-zak.

- Rok kušnje?Može li na mjesece?

- Koliko najdulje može trajati zatvor?15 god

- Složena KD? Ima li to veze sa stjecajem?(ne)

- Stjecaj?

- Produljeno KD?Kako se kažnjava ako su ista, a kako ako su istovrsna djela?

- Ublažavanje kazne? Primjeri zakonskog?

- Zastara kaznenog progona? Od kad se računa?Iznimka?

- Prekid zastare?

- Sudioništvo u najširem smislu?

- Supočiniteljstvo?

- Stadiji počinjenja KD i kako se kažnjavaju?

 

 

REMENARIĆ:

 

- Državno odvjetništvo? Ustrojstvo?

- Poslovi sudske uprave?

- DSV?Sastav, tko ga bira?

- Sudačko vijeće?O čemu odlučuje?

- Tko bira predsjednike sudova?

- Tko bira suce?

- DOV?Sastav?Tko ga bira?

- Pravosudna inspekcija? Što kontroliraju?

- Tko bira predsjednika Vrhovnog suda?Na čiji prijedlog?

- Tko bira glavnog drž odvj? Na čiji prijedlog?

- Koji zakon uređuje područja sudova?

- Što se u zadnje vrijeme mijenjalo u pogledu broja sudova?

- Što znači da je sudačka dužnost trajna?

- Kada se suci ocjenjuju?

- Kad se razrješuju dužnosti?

- Ustavni sud?

- Tko bira predsjednika sabora? Kojom većinom?

- Organski zakoni?

- Imunitet saborskih zastupnika?

- Dioba vlasti u RH?

- Kad je donesen ustav i kad je mijenjan?

- Ukratko promjene ustava?

- Okvirna mjerila za rad sudaca?tko donosi?

 

IVANIŠEVIĆ?

 

- Ugovor o radu na određeno vrijeme?

- Što ako je odredba pravilnika o radu diskriminatorna?

- Kad poslodavac mora imati pravilnik o radu?

- Kad poslodavac mora imati Program zbrinjavanja viška

radnika?Kojim kriterijima se poslodavac vodi kad odlučuje

kome će otkazati?(dob, godine staža, osobne obveze)

- Sudski raskid ugovora o radu( sve o tome)

- Kako poslodavac može otkazati članu radničkog vijeće?

- Nezakoni štrajk?Koji sud je nadležan?

- Što znači najaviti štrajk?

- Kod otkaza zbog skrivljenog ponašanja koji je postupak otkazivanja?(detaljno)

- Koja se prava prenose prilikom prijenosa poduzeća?Koji poslodavac odgovora za obveze?A kada stari odgovara?

- Konačnost rješenja?Pravomoćnost?

- Izvanredni pravni lijekovi protiv konačnih rješenja?

- Razlozi ništetnosti?

- Ako se traži izvadak iz Matice rođenih kakav je to postupak?

- Kad još skraćeni postupak?

- Može li tijelo prethodno odlučiti o braku?

- Diskrecijska ocjena?Može li o nadležnosti?

- U kojem roku se može pokrenuti upravni spor?

- Šutnja administracije u 2 stupanjskom postupku?

- Kvaziupravni spor?

- Tužba zbog nezakonite radnje? Kome se podnosi?

- Pravni lijekovi u upravnom sporu?

- Pravni lijek u postupku izvlaštenja?Koji zakon se primjenjuje(ZUS I ZPP)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

evo po sjećanju pitanja sa roka 08. 07. 2009.

 

svedrović

1. krajnja nužda

2. nužna obrana

3. beznačajno djelo

4. presumpcija nevinosti ( čl. 3. kz-a)

5. lažni iskaz

6. osuđujuća presuda

7. oslobađajuća presuda

8. mjere opreza

9. mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika ( nabroji od naslabije do najstrože)

10. pritvor ( ona 4 razloga)

dalje se ne mogu sjetiti, ali tip je skroz kul. Na izlasku nam je rakao da svima kažemo kako nam je crnić bio najgori. hahahahaha

 

crnić

ah...mislim da sva pitanja koja pita postoje već na legalisu.

jedino eto da vam kažem da su osobe javnog prava one koje su iz zakona o javnoj nabavi, iako mislim da je to već neko obajvio ovdje.

Kod njega je jedino bitno da naučite sve, ali apsolutno sve o prouzročenju štete, definicije ugovora, ništetnost, pobojnost, vlasništvo i služnost. Oko toga se najčešće vrti, ali nipošto ne zamjera ako svojim riječima kažete definiciju i pritom uključite sve bitne sastojke u nju. To se meni dogodilo, na što mi je rekao da nije tako, ali je savršeno precizno.

 

jesenković

samo po pitanjima. To već i ptice na grani znaju. Ali, odgovore na ta pitanja jaaaaaaako dobro znajte! Citirajte članke zakona od riječi do riječi, tako će kod njega ispitivanje proći za 15 minuta, jer vam on podpitanja neće postavljati da vas podsjeti na odgovor.

 

đurović

sva pitanja kao na legalisu, ali sva! Moj dojam je da koliko god bila nasmijana ipak želi znanje, i da će vas bez pardona rušiti ako ne znate

 

marković

sva pitanja koja su već objavljena , osim možda što je na tom roku pitao nedležnost ( i mjesnu i stvarnu), ostalo je sve već na legalisu. Kod njega pjevajte ZUS i imate plus :smijeh:

 

eto ljudi, nisam baš od neke velike pomoći ali smatram uistinu bespotrebnim objavljivati pitanja koja su ispitivači već postavili sto puta. Samo si povadite ta pitanja od 2004. do danas i to je to.

Svi se oni vrte oko istih pitanja, tako da od onog dana kada saznate komisiju samo radite po pitanjima. Tako sam ja i nisam zažalio.

Što se tiče komisije općenito, svi su bili jako dobri, šaljivi, ali opet lako je to reć kad si prošao.

Ljudi, puno sreće vam želim

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Rok 08. 07. 2009.

Komisija: Miletić, Mikšić, Kos i Remenarić

Sva standardna pitanja, osim što me Mikšić nije pitao NITI JEDNO pitanje o nadleznostima, što je i meni samoj bio šok jer sam se pripremala psihički na nadleznosti, a ono niti jedno jedino pitanje o tome.

Svi su bili ok i polozeno bez problema, pitanja se ne mogu sjetiti, imala sam slušača kojeg sam zamolila da ih objavi pa eto, nadam se da će osvanuti, a ako ne, sjetiti ću se ja i napisati vam jer to dugujem legalisu...

Sretno svima!!!! :-):-):-):-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

kiki eo po treći puta pokušavam odgovoriti i svaki put moja objava ode negdje u bespuće interneta

 

dakle, bolje i ostavu spomenuti nego npr. ugovor o alotmanu :smijeh:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitanja od Kliera

 

pita prvo po presudi, nabrojati kaznena djela iz te glave i pitao je još iz posebnog djela nabrojati kaznena djela protiv imovine i protiv života i tijela. Na presudi se ne zadržava previše.

 

1.načela kaznenog materijalnog prava, pa svako objasniti

2.sadržaj krivnje

3.samoskrivljena neubrojivost

4.sudionici

5.obilici krivnje

6.pokušaj

7.nabrojati sigurnosne mjere

8.siguurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom

9.pomaganje

10.nezakoniti dokazi

11.kada je pretraga nezakonita

12.nabrojati načela kaznenog procesnog prava

13.in dubio pro reo

14.aposlutno bitne nabrojati

15.nabrojati povrede kaznenog zakona

16.nabrojati izvanredne pravne lijekove

17.neprava obnova kaznenog postupku

18.koje odluke drugostupanjski sud može donijeti u povodu žalbe

19.osnove za pritvor

20.tko donosi odluku o pritvoru u pojedinim fazama postupka

21.svrha sigurnosnih mjera

22.razlozi za isključenje protupravnosti

23.nužna obrana

24.vrste kazni

25.način počinjenja kaznenog djela

26.tko je garant, primjer tko odgovara kao garant?

27.mjere upozorenja

 

 

Nadam se da će vam pomoći ova pitanja!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav kolege,

zbog malih tehničkih poteškoća nisam odmah "vratio dug legalisu", ali evo to činim sa malim odmakom.

Uglavnom, kolega Ostava1 je već sve napisao (odgovarali smo zajedno) tako da ću ja samo dopuniti nešto što bi vam moglo biti od koristi.

 

Naravno, osim što ne smijete spomenuti ostavu ili neki sličan (čitaj: "teži") ugovor kod nabrajanja svih ugovora kod Crnića (ha,ha,ha...btw. došlo mi je da ga zadavim, :smijeh: mislim na Ostavu1:))), možda će vam biti od koristi savjet kojeg je nama dao slušač neposredno prije ispita kod Svedrovića. Inače, Svedrović je super ispitivač (za poželjeti), ali mu nemojte nikako "upadati u riječ" dok priča, bez obzira da li ste usred odgovora. Pustite čovjeka da priča, a vi samo klimajte glavom u znak odobravanja i neće biti problema.

 

Inače, komisija od dana 08.07.09. (Jesenković, Crnić, Svedrović, Marković i Đurović-jedino, je Marković malo "davio", ali opet ništa strašno) je dosta dobra komisija, barem se to pokazalo u slučaju Ostave1 i mene. Naime, bez ikakvih problema smo položili. Inače, mislim da je u cijeloj ovoj priči najteže naučiti sve te predmete (i ponoviti ih a da ih pri tome i zapamtite:)), a već kad dođete "na mjesto zločina" i počnete odgovarati-to je najlakši dio ove priče. Naravno, u slučaju da vam se "poklopi" komisija, da vam je mjesec u konjukciji s jupiterom i sl. :smijeh: Uglavnom, nitko vas neće rušiti i tražiti detalje koje ne znate (kao na faxu) već ves pitaju kratko o svemu i dovoljno je da znate osnove.

Zato, bez straha i ako ste učili prolaz je zagarantiran. :palac:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolege, evo jučer sam položila pravosudni, :-D pa odmah da se odužim svima vama na legalisu, objavljujem pitanja od 15.07. kod komisije Đurović, Ivanišević, Brežanski, Jug, Baranović:

 

ĐUROVIĆ - USTAV I ORGANIZACIJA

Najviše vrednote

Načelo razmjernosti

Nepovredivost doma

Sloboda mišljenje

Pravo vlasništva

Pravo na štrajk

Imunitet zastupnika u HS

Organski zakoni

Koje se odluke donose 2/3 većinom

Tko imenuje predsjednika Vrhovnog suda RH, a tko predsjednika suda, a toko predsjednika Ustavnog suda

Stalnost sudačke službe

Kada sudac može biti razrješen

Kome se tada može žaliti

DSV

Ustavni sud - nadležnosti

Što će učiniti Ustavni sud ako je zakon neustavan, a što ako je propis neustavan ili nezakonit

Kako se pokreće postupak pred ustavnim sudom

Ustavna tužba

Postupak kod promjene Ustava

Vrste sudova

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

Sudačko vijeće

Proširena sjednica Vrhovnog suda

Državno odvjetništvo

Tko može biti odvjetnik

Kome se može žaliti ako bude razrješen

 

IVANIŠEVIĆ - RADNO I UPRAVA

Obvezni sadržaj ugovora za stalne sezonske poslove

Obvezni sadržaj ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Redoviti otakaz

Postupak prije otkazivanja

Sudski raskid ugovora o radu

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

Prenošenje ugovora na novog poslodavca

Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem

Suodlučivanje radničkog vijeća

Stranke kolektivnih ugovora

Otak kolektivnog ugovora

ŠTrajk

Pismo namjere

Lockout

Poslovi koji se ne smiju prekidati

Posljedice sudjelovanja u štrajku

Sudska zabrana nezakonitog štrajka

Sudska nadležnost za zabranu štrajka

Agencija za privremeno zapošljavanje

Skraćeni postupak

Prethodno pitanje

IPL u upravnom postupku

Koji su protiv konačnih/pravomoćnih rješenja

Konačnost

PRavomoćnost

Proglašenje rješenja ništavim

Spor pune jurisdikcije

Kako riješava sud u upravnim sporovima - nejavna sjednica

Kvaziupravni spor

IPL u upravnom sporu

ZZZZ

Ponavljanje postupka

Slobodna (diskrecijska) ocijena

Izvlaštenje - kome se podnosi tužba

Ima li prava žalbe

 

BREŽANSKI - GP I TRGOVAČKO

Posjed, i zaštita posjeda

Stjecanje prava vlasništva

Izvorno stjecanje - nabrojati

Dosjelost

Stjecanje prava slasništva od nevlasnika -pretpostavke

Građenje na tužem zemljištu

Služnosti - što su

Realni tereti

Ponuda

Promjene u obveznopravnom odnosu na strani subjekata

Personalna subrogacija

Promjene sadržaja u obveznopravnom odnosu

Novacija

Načini prestanka obveznopravnog odnosa

Ispunjenje kod novčanih/nenovčanih obveza

Prijeboj - objasniti jednostrani

Pretpostavke odgovornosti za štetu

Subjekti odnosa odgovornosti za štetu

Izmakla korist

Odgovornos za drugoga - nabrojati i objasniti odg. poslodavca za radnika

Popravljanje štete

Obujam štete

Kad ZOO odstupa od načela potpunosti naknade (ona 2 slučaja)

Stjecanje bez osnove, te opseg vraćenja

Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja

Izdvajanje u korsit potomaka

Vrste oporuka - objasniti usmenu

Vraćanje darova

Naknadno pronađena imovina

Vrste trg. društava

Zaštita prava imatelja ranije prijavljene tvrtke

Komanditno društvo

g.i.u.

Vlastite dionice

Organi d.d.

Kako odgovara uprava

Povezana društva

Poduzetnički ugovori

 

JUG - GPP I OBITELJ

Redovita i izvandredna revizija

Tko ju može podnijeti

Prethodno pitanje

Troškovi postupka

Subjektivna i objektivna preinaka tužbe

Umješač

Obustava postupka

Mirovanje postupka

Djelomična presuda

Dopuncska presuda

Do kada se mogu iznositi činjenice i dokazi

Kad se presuda objavljuje, a kad se treba izraditi i otpremiti

Žalba - u kojem roku se podnosi

Žalbene osnova

Spor male vrijednosti

Privremene mjere

Protuovrha - rokovi

Oblici sklapanja braka

Izvanbračna zajednica

Pretpostavke za postojanje/valjanost braka

Na koji način brak prestaje

Tko može posvojiti

Uzdržavanje bračnog druga

Bračna stečevina

 

BARANOVIĆ - KP I KPP

Vrste kaznenopravnih sankcija

vrste kazni

Sve o kazni zatvora

Sve o novčanoj kazni

Sve o radu za opće dobro

Namjera

Nehaj

Ublažavanje kazni i granice (znati 2-3)

Stjecaj (znati 2-3 primjera kako se odmjerava jednistvena kazna)

Produljeno k.d.

Vrste sigurnosnih mjera

Obvezno liječenje od ovisnosti

Protjerivanje stranaca iz zemlje

Nadležnost žup. sudova (i u kojem vijeću sude)

Nadležnost Vrhovnog suda (i vijeća)

Kada može vježbenik braniti okrivljenika

Kada se optuženiku može suditi u odsutnosti

Privilegirani svjedoci

Kada se može čitati njihov iskaz

Nabrojati ipl i objasniti sve osim obnove

 

Nadam se da sam nekome pomogla! :-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo moja uredska kolegica kikica i ja smo položili isti dan i prid istom komisijom...pa dqa nabodem još koje pitanje...

Jug: pored svih ovih navedenih još i općemjesna nadležnost, presuda zbog ogluhe, međupresuda...ostalo sve isto, zakon zakona revizija i malični sporovi...

 

Baranović: identična pitanja dolje navedenima, plus sudionici, poticanje, pokušaj, pomaganje, protjerivanje stranca iz zemlje, supočinitelji, pomagači...

 

Brežanski: sve ovo dolje navedeno plus poslovodstavo bez naloga, pisana oporuka, zakonski nužni dio, izdvajanje darova...

trgovačko: povezana društva i sukcesivno i simultano osnivanje...trgovac pojedinac, uglavnom za ženu iz Vedriša sve ali dosta su ipak neke osnove...

 

Đurović: sve isto, plus još malo po Eur. Konvenciji za ljud. prava...

 

Ivanišević: sve navedeno, sva njezina pitanja ali me jako neugodno iznenadila sa npr. udrugama i Agencijom za privremeno zapošavljanje...

 

Uglavnom ljudi, zadnja 3 dana sam ponavljao samo po pitanjima i to me je spasilo, nisu izlazili iz kruga svojih pitanja, poneka upadica sa strane kao ova od Brežanski i Ivanišević ali ništa strašno...

 

Evo kolegica je sve napisala, ja sam samo malo nadodao...i ne brinite ljudi, ja sam bio siguran da ću past pa sam prošao sve kao od šale...

 

Ne čitajte ova neka suluda pitanja pojedinih nadobudnih kolega tu na legalisu jer ne služe baš ničemu...bolje bi im bilo da se uhvate osnova i klasike pojedinih ispitivača i ne bi bilo nikakvih problema...nadam se da sam pomogao...držte se...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

rok 17.07.2009. komisija

 

vičić

 

bija je zadnji ispitivač, malo je pitao

 

prokazni popis imovine

pr. lijeko protiv rješenja o ovrsi ( mislim d aje i pitao što ako se prigovor uvaži a ako ne)

 

prestanak braka

br. stečevina

 

mj. nenadležnost,

aps. nenadležnost

sukob nadležnosti

trg . sud nadležnost

subjektivna preinaka tužbe

 

možda još koje pitanje ali ne mogu se sjetiti

bija je super.... ne mogu ništa posebno komentirat.... bija je skroz ok, nasmijan

 

brežanski umjesto vičića pitala je svoja standardna pitanja bez nekog ulaženja u detalje

 

novosel pita obrazlaganje oko presude , bilo je davanje lažnog iskaza

u koju grupu spada kazenih djela, kako je djelo ppočinjeno

izravna neizravna namjera svjesni i nesvjesni nesklad

pita pitanja koju se objavljena ........ pita zkp baš dosta,,,, kp mu i nije toliko bitno, ali i zakon o sudovima za mladež

 

pičuljan - čita pitanja s papira , tako da su mi bila i iz radnog i upravnog ista pitnaja koja su objavljena

treba dobro znati tijela drž. uprave koja su , poslov , primjer , nadležno upravno tijelo u županiji koje je to tijelo, pr. osobe s javnim ovalstima, pita primjer za svako tijelo....

ostala pitanja bila su klasična već objavljena

 

umjesto remenarić bio mi je hamarić

kako njegoa pitanja nisu do sada čini mi se ni objavljivana vjerujem da će dobro doći...

ustav okreće sam ustav i pita po njemu, a organizaciju pravosuđa pita iz glave...

evo pitanja

 

što su sudovi

tajnik suda u kojim sudovima djeluje

tko birA Ppredsjednika suda i predsjednika vrhovnog suda

def. drž .odvj

def j.bilježništva

glede te dvije definicije više kažeš što obavlja

opći elementi koje mora imat sudac

posebni za suca općinskog suda

razrješenje zamjenika drž. odvj.

sudjelovanje j. bilježika u ostavinama .---- rješavaju samo kad su u pitnaju nesporne stvari

ustav , što je kad je donesen--- to je inače božični ustav

pr. na štrajk

tko mijenja granice rh

nadležnost predsjednika rh, sabor , vlada... to triba detaljnije pogledati...

koga sve bira sabor

kako se birjau zastupnici u saboru

njihov imunitet

politička prava nabrojat

raspuštanje sabora

koliko sabor ima zastupnika

dov

dsv

imovinska kartica sudaca , podnose i za svoju maloljetnu djecu osim sušružnika

pormejna ustava tko odlučuje tko je inicira

organski zakoni

kako sabor odlučuje

što ako se ukine sud , što sa sucem tog suda, tko ga raspoređuje na drugi sud i na koji

ust. sud - nnadležnost

ust. tužba kad se podnosi u kojem roku

kako se pokreće postupak

tko bira glavnog do

sudsko vijeće

sudska uprava

izvori za org. pravosuđa tj. koji zakoni

tko mijenja granice rh

suverena vlast

ustavnost zakonitost akta

pučki pravobranitelj , djelovanje ( u upravnim stavrima)

kako je odvjetništvo organizirano ( kao odvjeztnik, odvj, dr, odvj, ured u tom smislu je mislio)

koja je najteža mjera ukora ( brisanje iz registra )

ustav gleda pot tekstu pa gleda kao jeste li sve rekli zato bi kao bilo ne loše da se kod nekih stvari reče što u ustavu piše.

ako se sjetim još napišem svakako jer ima još pitanja, ali nisam se ja pripremala za njega već za remenarić ili đurović pa na kraju sve je to ispalo ok

vratilo me samo upravno pravo, ovo drugo ok je sve....

ako što treba na mail adresi sam marijanaj2003@yahoo.com

:skakuce::skakuce::skakuce::skakuce::skakuce:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ukoliko netko ima pitanja i odgovore od baranović, koje je već netko spominjao da postoje, i eventualno od jesenkovića i erakovića, ili barem nekakve prikladne skripte za iste, molim da mi hitno pošalje na mail fila.v@hotmail.com

hvala!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

rok 17.7.

dug je dug hvala velika legalisu

buljan gpp obiteljsko

izvanredna revizija,mirovanje postupka,koliko traje kada i tko može predložiti nastavak postupka tužitelj i tuženik nakon isteka trimjeseca podneskom,povlačenje tužbe,općemjesna nadležnost,neuredna tužba,koliko ima apsolutno bitnih povreda odredaba par.post.,žalbeni razlozi,redovna revizija,izuzeće suca,bračne smetnje,uvjeti za brak,sporazumni prijedlog kada tužba maloljetna djeca,brak osobe s duševnim smetnjama kada se odobrava kada je u interesu tih osoba, buljan korektna ne previše zahtjevna spominje legalis

djurović organiz.

sudjenje u razumnom roku,uvjeti za odvjetnika ,pravni lijek protiv stegovne mjere za odvjetnika,upravni sud,opća proširena sjednica vs ,nadležnost sastav,što nakon priziva odvjetnici vs,prije vs upravni odbor komore 8 dana, ust tužba pa europski sud za ljudska prava priziv vs tri suca vs i dva člana koje delegira odvjetnička komora,sastav dsvijeća,tko imenuje mišljenje čije,nemaju imunitetukinuto odlukom us,broj sudaca us,tko bira predsjednika,prestanak sudačke dužnostitko imenuje jb,korektna dobronamjerna

kos kpp kp

namjera iz presude,eksces kod supočiniteljstva,poticatelj,pomagač razlike,uvjetna osuda kako se mogu počiniti kd,

kpp

tko ne može tko ne mora svjedočiti,obvezna obrana,pretraga,nezakoniti dokazi,izuzeće suca,razlika optužnica optužni prijedlog kada je još optužnica (uskok neubrojivi) postupak prema neubrojivima izvanredno preispitivanje pravomoćne presude,kada se čitaju zapisnici,neposredna optužnica kada razlike ( do 15 do 8 godina)obratiti pažnju odnos drž odvjetnik - istražni sudac

kos dobronamjeran profesionalan

gp trg.p miletić

pobojnost tužbeni zahtjev poništava se, odgov, vozača,neimovinska šteta zatezne kamate od dana podnošenja zahtjeva ili tužbe,prava osobnosti f o pravne osobe razlika,stvarne služnosti,cesija naziv strana,usmena oporuka,koji se darovi prvi vraćaju,rokovi kod pobojnosti tko može tužiti,zemljišn knjiga sastav,predbilježba,hipoteka od čega ovisi,ponuda,

blic pitanja šara po gradivu iznimna osoba iako djeluje mao strogo

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

Sign in to follow this  ×