Jump to content

Članci

Smetanje posjeda-smetanje suposjeda stana

Smetanje suposjeda stana jest čest slučaj u našoj sudskoj praksi. Iako nije u teorijskom smislu nešto problematičan, katkad je u činjeničnom smislu težak za dokazivanje. Čin smetanja najčešće je promjena brave na ulaznim vratima stana od strane tuženika i odbijanje da novi ključ preda tužitelju. Tuženik najčešće prigovara da se tužitelj prije utuženog čina nije nalazio u suposjedu stana, odnosno da je taj suposjed izgubio jer da u stanu nije dulje vrijeme boravio. U tom slučaju na tužitelju je t

Spitfire

Spitfire in Stvarno pravo

Smetanje posjeda-javna cesta, javno dobro

Još prema rimskom pravu nije bilo moguće steći posjed na stvarima koje se nalaze izvan pravnog prometa, a među njima su i javna dobra, uključujući i javne putove. Pa kako se ne može steći posjed, nema ni njegove zaštite. stoga je sudska praksa u RH zauzela praksu da odlučivanje u takovim postupcima za smetanje posjeda ne ulazi u sudsku nadležnost te takove tuže trea odbaciti. Iz sudske prakse: "Pružit će se posjedovna zaštita na zemljištu koje je u ZK upisano kao javni put, ali je izgu

Spitfire

Spitfire in Stvarno pravo

Smetanje posjeda-zaštita korištenja energije

Posjedovna zaštita korištenja energije, vode, plina i sl. ostvaruje se zaštitom posjeda stvari u funkciji kojoj služe, kuće, stana, poslovne prostorije itd. Iz sudske prakse: "U situaciji kada tužiteljice koriste električnu energiju u posebnom dijelu kuće, pri čemu sve troškove zbog nerazdvojenih instalacija podmiruje tuženik, jer tužiteljice neće u tome sudjelovati, nisu ostvarene pretpostavke za posjedovnu zaštitu tuženika, a slijedom toga ni za dopuštenu samopomoć, već su ostvarene

Spitfire

Spitfire in Stvarno pravo

Smetanje posjeda-verbalno smetanje i fizički napad

Radnja smetanja posjeda može biti počinjena i verbalnom prijetnjom kao i fizičkim napadom. Verbalna prijetnja Oblik smetanja kada tuženik prijeti tužitelju da će mu nauditi ako ne prestane provoditi faktičnu vlast nad nekom stvari ili ako se ne prestane koristiti nekim stvarnim pravom. Ona postoji ako je počinjeno tako ozbiljnom prijetnjom koja je onemogućila i pokolebala tužitelja da se koristi svojim pravom. Obična izjava tuženika tužitelju da se prestane koristiti sa stvari ili prav

Spitfire

Spitfire in Stvarno pravo

Odgovornost za dugove ostavitelja u sudskoj praksi

Nasljednik odgovara za dugove ostavitelja prema tržišnoj vrijednosti naslijeđene imovine koju je ona imala u momentu smrti ostavitelja. ŽS Vž Gž 748/2003-2 *********************** Prema odredbi čl. 6. Zakona o nasljeđivanju (NN 48/03) koji je stupio na snagu 6.travnja 2003. godine, a ostaviteljica je umrla 24. travnja 2003. godine, smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad određen ovim Zakonom, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostavite

Matrix

Matrix in Odgovornost za dugove

Nekretnina kao bračna stečevina kupljena kreditom u sudskoj praksi

"Ako samo jedan bračni drug otplaćuje dug (obročna otplata od 360 mjesečnih rata po ugovoru o otkupu stana iz 1994. na kojem je tužiteljica imala stanarsko pravo) nastao kupnjom stana (povećanjem imovine), taj se dug neće uzeti u obzir kod udjela bračnih drugova u zajedničkoj imovini samo ako drugi bračni drug pruži osiguranje da će prilikom isplate duga namiriti odgovarajući dio (čl. 291 st. 2 i 3 ZBPO-a)." VsRH , Rev-973/05-2 od 18. svibnja 2006.   "Prvostupanjskom presudom usvojen j

Spitfire

Spitfire in Obiteljsko pravo

Imovina stečena po posebnim privilegijama kao bračna stečevina

Sudska praksa. "Pravilno je prvostupanjski sud ocijenio sve izvedene dokaze i na temelju rezultata provedenog dokazivanja, kao i navoda stranaka tijekom postupka, utvrdio da bračnu stečevinu stranaka ne predstavlja pravo na stambeno zbrinjavanje u vidu povlaštenog kredititranja za kupnju stana u P., pobliže opisanog izrekom presude, već je to pravo osobno pravo tuženika. Također, činjenica da je pravo na stameno zbrinjavanje ostvareno tijekom trajanja braka stranaka pa da je prilikom ocjene

Spitfire

Spitfire in Obiteljsko pravo

Ulaganje bračnog druga u nekretninu koja je vlastita imovina drugoga

Kada je jedan supružnik prije početka bračne zajednice bio vlasnik neke nekretnine, a potom su u istu nekretninu supružnici tijekom bračne zajednice nastavili ulagati sredstva bračne stečevine i time povećali njenu vrijednost, dosljedno stajalište sudske prakse jest da onom drugom supružniku pripada pravo na stvarnopravni zahtjev, dakle da se ustvrdi suvlasnikom, samo ako je takvim ulaganjima bitno izmjenjen identitet nekretnine. U suprotnom, supružniku pripada samo pravo na obveznopravni zahtje

Spitfire

Spitfire in Obiteljsko pravo

Bračni ugovor

Bračni ugovor, odnosno ugovor o uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova, uveden je u naše zakonodavstvo Zakonom o braku i porodičnim odnosima 01. siječnja 1979. Takovi ugovori propisani su u pisanoj formi. Uz to, ZBPO kao i kasniji Obiteljski zakoni propisuju da potpisi na tim ugovorima moraju biti ovjereni (Oz/15 "da moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika"). Zanimljivo je za napomenuti da je Zakon o javnim bilježnicima u verzijama koje su bile na snazi od 01. listopada 1994 do 16. veljač

Spitfire

Spitfire in Obiteljsko pravo

Ugovori o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju kao bračna stečevina

Naime, kao i za sve druge imovinskopravne odnose bračnih drugova, u našem pravnom sistemu postoje dva pravna režima koja se odnose na definiranje bračne stečevine te prema stajalištu Vrhovnog suda RH na imovinu stečenu do 01.srpnja 1999 se primjenjuju odredbe Zakona o bračnim i porodičnim odnosima, a na imovinu stečenu poslije Obiteljski zakon. Općenito, prema ZBPO, je li imovina stečena ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju posebna imovina ili bračna stečevina prosuđuje se prema doprinosu

Spitfire

Spitfire in Obiteljsko pravo

Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda RH za naknadu neimovinske štete

Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda RH za naknadu neimovinske štete 19.06.2020Dana 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. pod brojem Su-IV-47/2020-5 na drugoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (2/20.) zauzeto je pravno shvaćanje kojim se mijenja dosadašnja praksa o visini naknade neimovinske (nematerijalne) štete. Novo pravno shvaćanje primjenjuje se na sve postupke naknade neimovinske (ranije nematerijalne) štete i upravo zbog toga je važno što prije uočiti zn

Matrix

Matrix in Obvezno pravo

Žalba u sudskoj praksi

Spor između oštećenika i osiguravatelja na temelju osiguranja od automobilske odgovornosti nije radni spor bez obzira na to što je osiguranik oštećenikov poslodavac i što štetni događaj ima karakter nesreće na radu. Zato u takvom sporu rok za žalbu iznosi 15 dana. Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 261/2004-2 i Gzz 67/2005-2 od 2.3.2005. ********************* Spor u kojem član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave zahtijeva isplatu naknade koja mu pripada za obnašanje

Matrix

Matrix

Zaštita prava vlasništva u sudskoj praksi

Ne predmnijeva se da je osoba upisana u zemljišnoj knjizi kao vlasnik nekretnine ujedno i njen posjednik. Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1446/2008-2 od 11.3.2009.  *********************** Tuženik koji je stvar posjedovao pa je posjed napustio nakon dostavljanja tužbe treba je o svome trošku predati tužitelju ako tužitelj nije tražio prodaju od pravog posjednika. Županijski sud u Zagrebu Gž 4738/2010-2 od 31.8.2010. ********************** U sporu radi predaje stv

Matrix

Matrix

Zemljišno-knjižno pravo u sudskoj praksi

Upis suvlasništva na određenom fizičkom dijelu katastarske čestice nije dopušten jer se suvlasništvo upisuje u zemljišnu knjigu samo u idealnim dijelovima u odnosu na cijelu katastarsku česticu. Županijski sud u Splitu Gžzk 817/2009 od 15.1.2010. ********************** Jedna katastarska čestica ne može biti sastavni dio druge katastarske čestice. Županijski sud u Varaždinu Gž 598/2007-2 od 28.2.2008. ********************** Nekretnina koja je ucrtana na katastarskom

Zastara u sudskoj praksi

„Na temelju odredbe iz čl. 361. st. 1. ZOO (sada čl. 215) zastarijevanje je počelo teći prvog dana poslije dana kada je tužitelj imao pravo zahtijevati od tuženice ispunjenje obveze‟. VS RH Rev 1795/11-2 od 10. lipnja 2015 ********************** Zastara potraživanja za stjecanje bez osnove do kojeg je došlo ulaganjem tuđeg rada i sredstava u nekretnine tuženika (čl. 215. u svezi s čl. 210. ZOO) počinje  teći  od dana kada je neosnovano obogaćeni stekao mogućnost ubirati korist od

Matrix

Matrix in Obvezno pravo

Oporuka u sudskoj praksi

Ovaj sud slaže se sa ocjenom nižestupanjskih sudova da je oporuka sada pok. B. M. od 11. svibnja 1995. godine pravovaljana. Oporučitelj je oporuku napisao svojom rukom i vlastoručno ju potpisao, te dodao i datum kada je sastavljena, pa su ispunjene sve pretpostavke pravovaljanosti vlastoručne oporuke predviđene odredbom čl. 68. ZN. Činjenica da je ostavitelj uz svoj potpis dodao i otisak kažiprsta ne čini vlastoručnu oporuku nevaljanom.” VSRH Rev 436/2003-2 ***************** Isklj

Matrix

Matrix

Opasna stvar u sudskoj praksi

Opasne stvari su one „koje po svojoj namjeni, osobinama,položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način čine povećanu opasnost štete za okolinu, pa ih se mora nadgledati i upotrebljavati s povećanom pozornošću.“. Vrhovni sud Republike Hrvatske, br. Rev 190/2007-2 od 27. ožujka 2007 ***************** Opasnu stvar između ostalog predstavlja: - Pas koji se kreće javnim putem bez kontrole vlasnika (Županijski sud u Varaždinu, br. Gž-2997/15-3 od 10. ožujka 2016.) ****

Matrix

Matrix

Ništavost ugovora o doživotnom uzdržavanju u sudskoj praksi

Ako je osnovna pobuda za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju bilo rješavanje imovinskopravnih odnosa tada se radi o nedopuštenoj pobudi za koju su obje ugovorne strane znale i zbog čega je ugovor o doživotnom uzdržavanju ništav. Sažetak: U smislu odredbe čl. 53. st. 1. ZOO pobude iz kojih je ugovor sklopljen ne utječu na njegovu pravu valjanost, međutim u smisla odredbe čl. 53. st. 2. ZOO ako je nedopuštena pobuda bitno utjecala na odluku jednog ugovaratelja da sklopi ugovor i ako je

Matrix

Matrix in Ništavost

Dosjelost u sudskoj praksi

Nepošteni posjednik ne može steći pravo vlasništva nekretnine dosjelošću.  VS RH Rev 1519/09-2, od 23. ožujka 2011 ********************* U rok za stjecanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama koje su na dan 8. listopada 1991. g. bile u društvenom vlasništvu ne računa se vrijeme posjedovanja proteklo prije 8. listopada 1991. g. Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1227/97 od 10.1.2001 ****************** Sudska praksa se u svom radu dotaknula i pitanja stjecanja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju u sudskoj praksi

Ugovorna strana u ugovoru o doživotnom uzdržavanju je osoba koja se obvezuje da uzdržava doživotno drugu ugovornu stranu ili treću osobu kao primaoca uzdržavanja kojemu ostavlja svu svoju imovinu ili jedan njezin dio, pa ako takvu obvezu uzdržavanja nije preuzela osoba navedena u ugovoru kao davatelj uzdržavanja i ne radi se o ugovoru o doživotnom uzdržavanju. Kratki tekst odluke: “Ispunjenje ugovornih obveza nije preuzela stranka koja je u ugovoru navedena kao davatelj uzdržavanja (malol

Matrix

Matrix in Obvezno pravo

Posjed i zaštita posjeda u sudskoj praksi

Posjedovanje prava stvarne služnosti u vezi s nekom nekretninom ostvaruje se kroz posjedovne čine na poslužnoj nekretnini i ne može biti otklonjeno eventualnom ništavošću pravnog posla na temelju kojeg je to pravo služnosti stečeno. Županijski sud u Splitu Gž 58/2008 od 113.2010. ***************** Onemogućavanjem korištenja vode tužitelju, tj. dotoka vode do njegove etaže, tuženici su počinili smetanje posjeda odnosno suposjeda obiteljske kuće a ne smetanje dotoka vode do etaže tu

Matrix

Matrix

Presuđena stvar u sudskoj praksi

Za postojanje presuđene stvari potrebno je da se ispune tri uvjeta: - da postoji identitet stranaka u istoj ili obrnutoj ulozi, - da postoji identitet zahtjeva i - da postoji identitet činjeničnog osnova Vrhovni sud RH Rev-668/00 16.05.2000. ********************** Ne postoji objektivni identitet spora između pravomoćno okončane parnice, u kojoj je obveznik uzdržavanja obvezan plaćati uzdržavanje u postotku od plaće, i pokrenute parnice u kojoj se traži plaćanje uzdr

Matrix

Matrix

Nužni i korisni troškovi u sudskoj praksi

Pomoćnik u posjedovanju nije dužan na temelju odredaba čl. 164. i čl. 165. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima platiti vlasniku stvari naknadu za koristi koje je imao dok je upotrebljavao stvari. Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev x 1085/2011-2 od 6.3.2012. ****************** Suvlasnika stvari (kuće) koji u njenom posjedovanju razmjerno svom idealnom dijelu nije ni isključen ni ograničen izvršavanjem posjeda od strane drugog suvlasnika, ne pripada pravo od tog suvlasnika

Matrix

Matrix

×
×
  • Napravi novi...