Jump to content

Spitfire

  • članaka
    14
  • komentara
    0
  • čitanja članka
    2703

Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi


Spitfire

169 puta pročitano

 Dijeli

Prvi dio

Glava I

Temeljne odredbe zakona

Odluka Zaklade HBDR-nije odluka JP tijela

"Osporenim rješenjem Upravnog suda u Splitu odbačena je tužba tužitelja kao neosnovana temeljem članka 30. stavak 1. točka 7. Zakona o upravnim sporovima...

...Prema stanju spisa razvidno je da je tužitelj podnio tužu radi poništavanja odluke Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, donesene na temelju članaka 3. Zakona o zakladi hrvatskih brenitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te članaka 16., 17., 18. i 19. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a kojom je odbijen njegov zahtjev za financijsku pomoć sukladno članku 3. stavku 2. navedenog Zakona...

..prvostupanjski Sud je pravilno, imajući u vidu naprijed citirane odredbe ZUS-a i ZUP-a, utvrdio da ne postoje pretpostavke za vođenje spora u konkretnom slučaju, jer se ne radi o stvari koja sukladno važečim propisima može biti predmet upravnog spora. U obrazloženju osporenog rješenja dani su valjani razlozi zbog kojih je ocijenjeno da predmetna stvar nije upravna stvar o kojoj se odlučuje u upravnom postupku odnosno da osporena odluka ne predstavlja odluku javnopravnog tijela u smislu članka 3. stavka 1 u vezi s člankom 2. ZUS-a koja može biti predmet upravnog spora, a koje razloge prihvaća i ovaj Sud." Vus RH, Usž-1824/15-2 od 28. listopada 2015.  

 

Upozorenje na obveze iz radnog odnosa-CZSS-nije upravni akt

"Osporenim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba tužiteljice izjavljena protiv upozorenja na obveze iz radnog odnosa i mogućnost otkaza ugovora o radu izdane od ravnateljice Centra za socijalnu skrb, klasa..., temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 7 Zakona o upravnim sporovima...

U predmetnoj stvari tuženi nije odlučio o pravu, obvezi ili pravnom interesu tužiteljice u upravnoj stvari, dakle nije donio upravni akt već je temeljem odredbe članka 111. tada važećeg Zakona o radu, prije redovnog otkazivanja uzrokovanog ponašanjem radnika, poslodavac pisano upozorio na obvezu iz radnog odnosa i ukazao mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze. Dakle, radi se o aktu poslodavca u postupku primjene Zakona o radu na radnike Centra za socijalnu skrb koja je javna ustanova, a ne javnopravno tijelo u smislu članka 3. stavka 1. točke 1 i 2. Zakona o upravnim sporovima. Stoga je pravilno zaključio sud prvog stupnja da upozorenje izdano u smislu Zakona o radu u odnosu na prava i obveze zaposlenika CZSS kao javne ustanove na čije se radne odnose primjenjuje Zakon o radu nema svojstvo upravnog akta ili postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava koji bi mogao podlijegati ocjeni zakonitosti u upravnome sporu." Vus RH, Usž-1813/15-2 0d 22. listopada 2015. 

 

Rješenje o ovrsi JB-nije upravni akt

"Naime, iz ovršnih prijedloga i rješenja o ovrsi imenovanih javnih bilježnika radi ovrhe neplaćenog duga po računima tuženika izdanih tužitelju za plaćanje pristojbe za radijski prijamnik, a protiv kojih akata je tužitelj pokrenuo tužbom predmetni upravni spor, proizlazi da osporenim aktima nije odlučeno o kakvom pravu ili obvezi tužitelja u upravnoj stvari, o kojoj se odlučuje upravnim aktom u upravnom postupku. Navedeno ima za posljedicu da se ovdje niti ne radi o pojedinačnoj odluci kakvu ima u vidu citirana odreda članka 3. stavka 1. ZUS-a, a koja odluka isključivo može biti predmet upravnog spora." Vus RH, Usž-3276-16 od 29. prosinca 2016.   

 

Rješenje Visokog prekršajnog suda RH-nije upravni akt

"Pravilno je i prema ocjeni ovog žalbenog Suda postupio prvostupanjski upravni sud kada je odbacio kao nedopuštenu tužbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Prekršajnog suda RH kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv rješenja Prekršajnog suda u Z, stalna služba u S.

Rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske o odgovornosti za prekršaj nije upravni akt niti je Visoki prekršajni sud javnopravno tijelo u smislu citirane zakonske odredbe protiv kojeg se može tražiti zaštita pred Upravnim sudom." Vus RH, Usž-3124-17-2 od 18. listopada 2017.

 

Pritužba na rad javnog bilježnika-nije upravna stvar, nema šutnje uprave

"Prvostupanjski je sud pravilno ocijenio da predmetni podnesak-pritužba na rad javnog bilježnika, koji je tužiteljica podnijela tuženiku, po svojem sadržaju predstavlja prijedlog za pokretanje stegovnog postupka. Prema podacima spisa predmeta proizlazi da je tuženik navedeni prijedlog proslijedio Hrvatskoj javnobilježničkoj komori tj., tijelu koje je u smislu Zakona o javnom bilježništvu i Statuta Hrvatske javnobilježničke komore, jedino nadležno za provođenje odgovarajućeg postupka u kojem se ispituje da li u postupanju javnog bilježnika postoje obilježja koja ukazuju na stegovni prijestup, o čemu je tuženik izvjestio tužiteljicu.

Iz navedenog slijedi da se u ovome slučaju nije radilo o upravnoj stvari pa tužiteljica nije niti mogla pokrenuti upravni spor zbog šutnje uprave, kako je provstupanjski sud pravilno zaključio i obrazložio, pozvavši se pri tome na mjerodavne odredbe ZUS-a, ZoUP-a te ZoJB." Vus RH, Usž-561/15-2 od 2. srpnja 2015. 

 

Odluka javnopravnog tijela-mora biti obrazložena

"Sud nalazi da tužitelj osnovano prigovara tome da tuženik pobijanim rješenjem o imenovanju ravnatelja nije dao valjano obrazloženje za takvu svoju odluku. Naime, tuženik je u pobijanom rješenju nedovoljno obrazložio kao nositelj diskrecijske ocjene razloge zbog kojih daje prednost izabranom kandidatu u odnosu na ostale kandidate te ne obrazlaže o kojem se radnom iskustvu izabranog kandidata radi tj. na kojim je poslovima isti radio. Tuženik je u pobijanom rješenju trebao obrazložiti iz kojih razloga daje prednost izabranom kandidatu, što je u predmetnom slučaju izostalo, jer se ne može sagledati niti ispitati činjenično stanje kao ni razlozi koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na rješenje kakvo je dano u izreci." Vus RH, Usž-922/15-3 od 3. veljače 2016.  

 

Ocjena suglasnosti zakona s Ustavom-zastajanje s postupkom

"Osporenim rješenjem Upravnog suda u Osijeku zastalo se s postupkom u tom upravnom sporu do donošenja odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Vezano za prigovor tužitelja da Upravni sud u Osijeku nije pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Republike hrvatske pa time nije imao niti zakonske osnove zastati s postupkom, ovaj Sud je na stajalištu da ukoliko jedan sud podnese zahtjev za ocjenu suglasnosti odrešene zakonske odredbe s Ustavom, drugi sud može zastati s postupkom temeljem odredbe članka 37. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske jer prihvaća stajalište da je ta odredba neustavna i pritom nije nužno da podnese istovjetan ili sličan zahtjev za ocjenu ustavnosti." Vus RH, Usž-261/14-2 od 26. ožujka 2015.

 

Stranke-izjašnjavanje

"U konkretnom slučaju ovaj Sud utvrđuje da je prvostupanjski sud pobijanu presudu donio pravilnom primjenom mjerodavnog postupovnog i materijalnog prava, svoju odluku obrazložio (članak 60. stavak 4. ZUS-a), odnosno nije postupio arbitrarno niti odstupio od sudske prakse. Prvostupanjski je sud u ovom sporu održao raspravu (na koju nije pristupio ovdje žalitelj, iako je prema zapisniku uredno pozvan na raspravu), sukladno članku 6. ZUS-a svakoj stranci je dana mogućnost izjasniti se o zahtjevima i navodima drugih stranaka te o svim činjenicama i pravnim pitanjima koje su predmet upravnog spora, dakle Sud je proveo postupak u kojem je žalitelju bilo omogućeno sudjelovanje i praćenje postupka, te sagledavajući upravnosudski postupak u cjelini, upravo suprotno žalbenim navodima, žalitelj je bio u mogućnosti poduzimati sve zakonom dopuštene postupovne radnje i ulagati pravne lijekove (žalba u upravnom postupku, tužba i žalba u upravnom sporu). Odluke i tuženika i prvostupanjskog suda su donesene i obrazložene prema u konkretnom slučaju mjerodavnim odredbama materijalnog i postupovnog prava, pa ovaj Sud ocjenjuje da žalitelju nisu povrijeđena prava iz odredbi Ustava Republike Hrvatske na koje se poziva u žalbi." Vus RH, Usž-1119/16-2 od 21. travnja 2016.

 

Upravni spor treba riješiti bez odugovlačenja-učinkovitost

"Proizlazi kako je prvostupanjski sud postupio sukladno načelu učinkovitosti propisanom člankom 8. ZUS-a prema kojem će sud upravni spor brovesti brzo i bez odugovlačenja, uz izbjegavanje nepotrebnih radnji i troškova, onemogućit će zloupotrebu prava stranaka i drugih sudionika u sporu te odluku donijeti u razumnom roku. U odnosu na žalbene prigovore valja istaknuti kako je ZUS-om propisana načela vođenja upravnog spora potrebno tumačiti u njihovoj sveukupnosti i staviti ih u međusobni odnos ovisno o okolnostima konkretnog slučaja." Vus RH, Usž-1592/16-2 od 23. lipnja 2016. 

 

Osiguran prijevod na jeziku stranke-ovlašteni prevoditelj

"Osporavanom presudom Upravnog suda u Zagrebu pod točkom I odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za upravne i inspekcijske poslove...

Prigovor tužitelja glede problema u sporazumijevanju s tuženikom, odnosno povrede načela pomoći neukoj stranci od strane tuženika, Sud otklanja kao neosnovan. Naime, prema podacimaspisa neosporno je da je tužitelj dobrovoljno poduzimao sve radnje u postupku, te da mu je tuženik omogućio sudjelovanje u postupku u kojem su sve radnje prevođene na farsi dari jezik putem ovlaštene prevoditeljice." Vus RH, Usž-2880/17-2 od 20. rujna 2017.

 

Neukost stranke-ne može biti na štetu prava koja stranka ima na temelju zakona

"Po ocjeni ovoga Suda, prvostupanjski sud je povrijedio odredbe ZUS-, i to odredu članka 9. prema kojoj će sud voditi brigu o tome da neznanje i neukost stranke i drugih sudionikau upravnom sporu ne bude na štetu prava koja imaju na temelju zakona. Iz svega navedenog proizlazi da je u konkretnom slučaju prvostupanjski sud propustio dvije tužbe tužitelja, a koje se odnose na ocjenu zakonitosti jednog upravnog akta spojiti i o istima odlučiti jednom odlukom čime je povrijeđen zakon na štetu tužitelja." Vus RH, Usž-1624/17-2 od 4. listopada 2017. 

 Dijeli

0 komentara


Preporučeni komentari

Još nema komentara.

Posjetitelj
Dodaj komentar...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija