Jump to content

14 dokumenata

 1. Primjer predloška tužbe za povećanje iznosa uzdržavanja

  OPĆINSKI SUD U ZAGREBU
  Pravna stvar:
  Tužitelj: 1. mlt. XXX YYY iz Zagreba (napišite adresu djeteta)              
                  OIB: ......................
              2. mlt. XXXX YYY (adresa djeteta)
                  OIB: ......................
             Obadvoje zastupani po majci kao zakonskoj zastupnici YYYY XXX (svoju adresu)
                  OIB: .........................
  Tuženik: Marko Marković iz Zagreba, Maksimirska 1
                 OIB: ....................
   
                                                        T U Ž B A
  X3
  dokazi

   - radi povišenja uzdržavanja
  ______________________________________________________________________________________________
  1. Presudom Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj P-.... od dana ....... godine, naloženo je tuženiku da daje za      uzdržavanje prvotužitelja iznos od 900,00 kn mjesečno, dok za drugotužitelja iznos od 1.000,00 kn, što je ukupno iznosilo 1.900,00 kn mjesečno sve na račun majke kao zz tužitelja  
      Dokaz: preslika pravomoćne i ovršne presuda Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj  P.... od dana ..... .

  2. U međuvremenu su se promjenile okolnosti na temelju kojih je donesena presuda označena pod t. 1. ove tužbe. Troškovi života znatno su porasli, a iznos uzdržavanja im je određen ispod minimalnog iznosa predviđenog za njihov uzrast
   - Potrebe tužitelja su povećane jer moraju kupiti niz učila prijeko potrebnih za nastavu koja su znatno skuplja nego što su bila u vrijeme kada je donesena važeća presuda  
   - Nadalje, porasle su i druge potrebe tužitelja - za prehranu, odjeću, obuću kao i za kulturne i sportske svrhe.
  - U slobodno vrijeme tužitelji polazi tečaj stranog jezika, tečaj informatike te se bave košarkom isl. (ne morate pisati ako se ne bave nekom izvannastavnom aktivnošću)
      Dokaz: potvrda o redovitom pohađanju škole.....(upisati koju školu pohađa i koji razred)                  
                 saslušanje stranaka prema potrebi..
  3. Ukupne potrebe za prvotužitelja za uzdržavanje iznose najmanje ........ kuna mjesečno, dok za drugotužitelja iznose minimalno.......kuna mjesečno
                       Dokaz: procjena suda
  4. Majka Tužitelja je zaposlena ............, te ostvaruje plaću od 3.200,00 kuna mjesečno, o tužiteljima isključivo brigu vodi majka. (netrebate navoditi ako niste zaposleni)
  - Za tužitelje prima dječiji doplatak u iznosu od ........ kuna. Drugih prihoda nema
      Dokaz: potvrda o plaći i dječjem doplatku (ako ste zaposleni)
  5. Otac Tužitelja je zaposlen kao ........u tvrtki 'XXXXX' u Zagrebu, te ostvaruje plaću od 6.000 kuna, a nema drugih obaveza za uzdržavanje 
         Dokaz: kao pod 4. ove Tužbe.
  6. Uzimajući u obzir promjenjene okolnosti na koje je ukazano, tužitelji smatraju da su se ispunile pretpostavke da se povisi iznos uzdržavanja koji im je dužan davati tuženik i predlažu da naslovni Sud, kao stvarno i mjesno nadležan, nakon održane glavne rasprave donese:
  PRESUDU:
  Nalaže se tuženiku da za uzdržavanje prvotužitelja daje iznos od ...... kuna mjesečno, a za uzdržavanje drugotužitelja daje iznos od ............kuna mjesečno, što ukupno iznosi ........kn mjesečno od dana podnošenja tužbe s time da dospjele obroke plati odjednom u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude. a ostale kako budu dospijevali unaprijed, najkasnije do svakog 5-tog u mjesecu, kao i da tužiteljima naknadi parnični trošak 
  U Zagrebu: ........upisati datum
                                                                                   Zakonski zastupnik tužitelja: xxx yyy (Vi kao roditelj)
                                                                                                                              ______________ - Vaš potpis

  28 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Objavljeno

 2. Tužba radi vraćanja zajma

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška

  158 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Objavljeno

 3. Isplata dvostruke kapare

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška

  67 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 4. Utvrđenje i dioba bračne stečevine

  Predložak tužbe radi utvrđenja i diobe bračne stečevine koja se može podnijeti kako nakon razvoda tako i tijekom braka.
  Da nebi bilo zabune,u predlošku je kao predmet utvrđenja i diobe navedena jedna nekretnina,što neznači da se jednom tužbom nemože obuhvatiti sva pokretna i nepokretna imovina koja predstavlja bračnu stečevinu naprotiv,svu takvu imovinu obuhvatiti tužbom uz činjenice i dokaze te precizno postaviti tužbeni zahtjev.
  Ako određene nekretnine nije moguće fizički razvrgnuti,zahtjev bi trebao biti usmjeren isključivo na upis suvlasničkog omjera,slijedom čega bi stranke nakon pravomočnog okončanja parnice imale na raspolaganju pokrenuti postupak razvrgnuča suvlasništva na jedan od mogućih i dopuštenih načina (isplata,dražba)uređenim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
  Obzirom da se radi o složenim postupcima,pomoč   stručne osobe se preporučuje.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  1859 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 5. Utvrđenje ništavosti kupoprodajnog ugovora i uspostave prijašnjeg Z.K. stanja

  Predložak tužbe kojom se pred nadležnim sudom pokreće postupak kumulacijom tužbenih zahtjeva radi utvrđenja ništavosti kupoprodaje nekretnine i brisanja upisa prava vlasništva temeljenom na ništavom pravnom poslu.
  U predlošku tužbe je dat prijedlog za zabilježbu spora koji se može podnijeti i samostalno prema z.k.uredu uz dokaz o podnesenoj tužbi.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  215 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 6. Predaja poslovnog prostora u posjed

  Predložak tužbe kojom se pred nadležnim sudom pokreće postupak radi  predaje poslovnog prostora u posjed.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  85 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 7. Tužba radi iseljenja iz kuče

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  109 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Objavljeno

 8. Tužba radi otklanjanja nedostataka na građevini

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  79 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 9. Tužba radi razvoda braka

  Predložak tužbe kojom se pred nadležnim sudom pokreće postupak radi razvoda braka.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  181 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 10. Tužba radi ukidanja prava služnosti

  Predložak tužbe kojom se zahtijeva ukidanje služnosti prolaza pješice i progona stoke putem,obzirom na novonastalu situaciju zbog koje služnost gubi razumnu svrhu.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  93 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 11. Kaznena prijava

  Kaznena prijava je obavijest državnom odvjetniku o postojanju osnovane sumnje da je određena osoba počinila u zakonu propisano kazneno djelo.
  Svaka pravna i fizička osoba koja ima ozbiljna i određena saznanja o kaznenom djelu i počinitelju odnosno koja je oštećena počinjenim kaznenim djelom, može o tome izvijestiti policiju, odnosno podnijeti na zapisnik prijavu u državnom odvjetništvu ili policiji.
  Lažno prijavljivanje kaznenog djela predstavlja kazneno djelo.
   Zakon o kaznenom postupku ne propisuje formu kaznene prijave, ali da bi državni odvjetnik mogao postupati, prijava protiv poznate osobe trebala bi sadržavati:
  - ime i prezime počinitelja i adresu, a ako su nam poznati i podatke o starosti počinitelja, imenima njegovih roditelja, zanimanju te druge podatke za lakšu identifikaciju počinitelja
  - što detaljniji opis događaja i obavezno mjesto i vrijeme počinjenja kao i druge okolnosti koje mogu pomoći policiji i državnom odvjetništvu u daljnjem radu
  - po mogućnosti naziv i zakonski članak određenog kaznenog djela iz Kaznenog zakona, ali nije nužno - na osnovu kojih dokaza i činjenica proizlazi da je prijava osnovana: imena osoba koje imaju saznanja o počinjenom kaznenom djelu (ako imamo te podatke), treba priložiti sve dokaze kojima raspolažemo, pismena koja mogu pomoći državnom odvjetniku i policiji u provođenju izvida
  - ime i prezime oštećene osobe i njegova adresa - podatke o podnositelju kaznene prijave (ime i prezime adresa).
  Ako je kaznenu prijavu podnijela određena osoba, državni odvjetnik mora tu prijavu riješiti uz obavijest oštećenoj osobi. Državni odvjetnik i policija postupaju i na osnovu anonimne prijave. Državno odvjetništvo u pravilu postupa samo po onim anonimnim kaznenim prijavama iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo odnosno razumna vjerojatnost da će se izvidima o tome i prikupiti potrebni podaci. U pravilu to je ona anonimna prijava koja sadrži relevantne podatke o osobama i činjenicama na temelju kojih se prijavljeno kazneno djelo može dokazati.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  113 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 12. Tužba radi smanjenja uzdržavanja(alimentacije)

  Predložak tužbe kojom osoba obvezana na uzdržavanje djeteta a zbog nastale određene situacije zahtjeva smanjenje visine mjesečne alimentacije/uzdržavanja.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  492 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 13. Tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji

  Primjer Tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji-actio pauliana

  414 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Objavljeno

 14. Tužba radi smetanja posjeda

  Za preuzimanje dokumenta klikne se na Preuzmi ovu datoteku

  140 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u
×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija