Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  413
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. za drugi dohodak primljen iz inozemstva nema obveze obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje. Plaćaju se doprinosi za mirovinska osiguranja (1. i 2. stup). Vidi čl. 112. st. 1. i čl. 113. st. 2. Zakona o doprinosa podnosi se obrazac RPO (1. puta) i JOPPD. U RPO navedi Izrael. Ovisno o ugovou Fiverr može biti agent/zaatupnik https://www.fiverr.com/business/terms_of_service 4.6.Invoice. Invoices for purchases made by Team Members will be issued in the name of the Client.
 2. prodaja osobne imovine, izvan poduzetničke sfere fizičke osobe, oslobođena je od oporezivanja porezom na dohodak prema odredbi članak 8. stavak 2. točka 4. Zakona o porezu na dohodak. Drvo u trupcima nije otpad, posebna imovina iz odredbe članka 59. Zakona.
 3. pitanje je koliko je dugo vremena stan bio u vlasništvu vaših roditelja i jeste li vam stan služio za stanovanje. ako je kumulativno prošlo više od tri godine ili ako vam je stan služio za stanovanje, tada niste obveznik plaćanja poreza na dohodak od imovine i imovinski prava temeljem poreznog rješenja. vidi odredbe članka 27. Zakona o porezu na dohodak
 4. da. porez se plaća sukladno odredbi članka 8. stavak 1. zakona o porezu na promet nekretnina
 5. Nemate pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje sestrinog stana jer ste imali nekretninu značajnije vrijednosti u vlasništvu prije kupnje. ovo proizlazi iz odredbe članka 11.a stavak 1. točka 4.1. i stavak 2. Zakona o porezu na promet nekretnina. Iznimno, ako je darovani stan površinom manji za više od 10m2 od sestrinog stana tada ostvarujete pravo na porezno oslobođenje. Ne plaćate porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (čl. 27. st 9. Zakona o porezu na dohodadak), ako je darovani stan bio u vlasništvu vaših roditelja dulje od 3 godine od dana k
 6. ne trebate platiti porez na promet nekretnina jer vlasništvo nad pripadajućim dijelom zemljišta po etažiranju (koja vama pripada) nije promjenjeno
 7. odredbe članka 54., 56., 78. ,79. i 82. Općeg poreznog zakona
 8. prekršaj je nastao. možete podijeti žalbu protiv naloga tražeći minimalno propisanu kaznu. ako postoji interni akt (pravilnik o radu, ugovor o radu) kojim je određeno da blagajnik solidarno odgovora za manjak i prekršajne kazne tada možete potraživati nadoknadu od njega.
 9. to je zakup poslovnog prostora. fizička osoba, zakupdavac, obveznik je plaćanja poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava sukladno odredbama članka 27. Zakona o porezu na dohodak. Neovisno što je zakupnina nije ugovorena, Porezna uprava zakupdavca traži plaćanje poreza na dohodak od imovine. Porezna osnovica je usporediva zakupnina na područuju gdje se nekretnina nalazi. Rizik plaćanja poreza postoji. Plaćanje režija je varijabilna komponenta zakupnine jer je zakupnina sve ono što zakupnik plaća zakupodavcu. Ugovorite zakupinu u visini režijskih troškova i da porez snosi zakupnik. Zakupo
 10. članak 3. točka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ne, jer udruga kao pravna osoba osnovama po Zakonu o udrugama nije obveznik poreza na dobit.
 11. internim aktom - pravilnikom ili ugovorom o radu kojim se određuje (propisuje) solidarna odgovornost zaposlenika u slučaju plaćanja prekršajne novčane kazne i inventurnog manjka
 12. sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi OPG je djelatnost fizičke osobe. Fizička osoba koja ima djelatnost OPga- može voditi poslovne knjige kao: - paušalni obveznik poreza na dohodak (jer nije stalni obveznik PDV-a) ili - obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (kao obrt) plaćajući porez po stvarno ostavrenom dohotku (može ali i ne mora biti obveznik PDV-a) ili - obveznik poreza na dobit kao d.. (može ali i ne mora biti obveznik PDV-a) neovisno o načinu vođenja poslovnih knjiga i plaćanja izravnog poreza postoji obveza izdavanja računa
 13. ako sin u 2013. godini ostvari preko 5 x 2.200,00 (11.000) kuna bruto primitaka od sezonskog rada ne može biti nikome uzdržavani član obitelji. Povezano s time, ako je vaš poslodavac tijekom 2013. godine koristio podatak o uvećanju vašeg osobnog odbitka za sina kao uzdržavanog člana obitelji morat ćete podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak izostavljajući njegov koeficijent. On sam može imati interesa da podnese godišnju poreznu prijavu koristeći svoj godišnji osobni odbitak od 12 x 2.200 (26.400) kuna. bez obzira na 2013., možete ga i nadalje imati navedenog na PK kartici tijekom 20
 14. da. bruto iznos stipendije i naknade temeljem ugovora o djelu (studenski servis) ulaze u izračun hoćete li biti uzdržavani član obitelju za tu godinu. Ako ostvarite iznos koji prelazi propisanu granicu, roditelj je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu bez da u njoj navede vaš koeficijent kao uzdržavanog člana obitelji. Pritom, postoji i vaš osobni interes ako ste tijekom godine platili ikakav predujam poreza na dohodak da podnesete poreznu prijavu i iskoristite svih svojih 12-mjesečnih osobnih odbitaka. Dakle, roditelj će platiti razliku poreza a vi ostvariti povrat poreza. To nema
 15. račun obveznika primjene Zakona o računovodstvu, koji je otisnut na papiru, mora sadržavati potpis ili faksimil potpisa zakonskog predstavnika ili osobe na koju je on prenio ovlasti (prema sistematizaciji radnig mjesta (čl. 6. st. 1. Zakona o računovodstvu). Nije propisano da račun na papiru treba sadržavati i otisak pečata izdavatelj računa. Nije isto račun kao elektronički zapis i račun sastavljen na računalu. Čim se račun isprinta on više nije elektronički zapis i treba imati potpis ovlaštene osobe. Zato je pogrešno izdavati račune bez potpisa s tekstom, npr. račun je sastavljen na raču
 16. ne 50,00 kuna biljega je upravna pristojba kao cijena usluge - činidbe
 17. da. kao prodavatelj niste obvezni prijaviti PU promet i platiti predujam poreza na dohodak od prodaje nekretnine jer je bila u vlasništvu dulje od tri godine računajući pritom i razdoblje vlasništva vašeg oca. čl. 27. stavak 5.-9. Zakona o porezu na dohodak.
 18. samo za info: odredba članka 51. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima: Ugovor na temelju kojeg se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava (autorskopravni ugovor) mora biti sklopljen u pisanom obliku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. pritom nije bitno tko sastavlja i nudi ugovor. Ipak, vi obavljate uslugu prevođanja pa je primjereno da vi dajete prijedlog ugovora. načelno da. ako nije bilo isplate nema ni potvrde o isplaćenom drugom dohotku. sve se svodi na načelo blagajne tijekom godine (čl. 12. st. 4. Zakona o porezu na dohodak)
 19. pretpostavljam da vam naručitelji isplaćuju naknadu temeljem ugovora o autorskom djelu na žiro-račun i pritom obračunavaju i uplaćuju u Proračun predujam poreza na dohodak po odbitku. drugim riječima, isplaćuju vam dohodak nakon poreza. dakle, vi nemate registriranu samostalnu djelatnost prevoditelja. iako nije uobičajeno, fizička osoba i ako ne vodi poslovne knjige i ako nije stalni obveznik PDV-a, ipak može izdati račun za obavljenu uslugu prevođenja sukladno sklopljenom ugovoru. Takav račun treba arhivirati i na njemu navesti da isplatitelj je dužan obračunati i obustaviti porez na dohodak
 20. najmoprimac je dužan platiti najamninu najmodavcu. dakle, sve što najmoprimac plaća najmodavcu jest najamnina. ugovorena najamnina sastoji se od dvije komponente - fiksne i varijabilne. režijski izdaci su varijabilna komponenta najamnine. uz pretpostavku da je najmodavac ugovorna strana s HEP-om, ZG Holdingom i drugim dobavljačima nastali režijski izadci njemu predstavljaju poslovni trošak ' rashod pri obavljanju usluge davanja stana u najam. ekonomski je opravdano da ukupna najamnina pokriva sve nastale troškove povezane s tim stanom. najamnina koju potražuje najmodavac je naknada za obavljen
 21. Ako ste dragovoljno podnosili godišnje prijave poreza na dohodak radi ostvarenja povrata poreza zbog korištenja poreznih olakšica (dodatnog uvećanja osobnog odbitka) bili ste dužni u prijavama uključiti sve ostvarene vidove dohotka. Dakle, bili ste dužni pored dohotka od nesamostalnog rada prijaviti i dohodak od imovine i imovinski prava. Ovo proizlazi iz odredbe članka 40. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak.
 22. ako je beskamatni zajam onda se kamate ne kalkuliraju i zajmoprimac ne priznaje obvezu za kamate i ne iskazuje rashod od kamata. To je zajam koji nadomješta kapital sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Uputno je da zajam bude beskamatan jer u suprotnom pri isplati kamata član društva je obveznik plaćanja poreza na dohodak od kapitala po stopi od 40%. Zajmoprimac obračunava i plaća porez na dohdak po odbitku pri isplati sukladno načelu blagajne.
 23. marketinški odjel kao jedan po poslovnih funkcija trgovačkog društva u drugom gradu/općini odmah ne znači da je posrijedi podružnica trgovačkog društva i da postoji obveza registracije podružnice u Sudskom registru. Hipotetski razmatrano, kada bi društvo sve funkcije bitne za obavljanje gospodarske djelatnosti dislocirala u drugi grad/općinu tada postoji obveza, po ZTD-u, registracije podružnice (npr. nabava, proizvodnja, prodaja; skladište trgovine na veliko, maloprodaja).
 24. nažalost porezni propisi (opći porezni zakon i zakon o porezu na dohodak) nisu usklađeni s obiteljskim zakonom. u pogledu bračne zajednice tj. uže obitelji obiteljiski zakon je lex generalis a porezni propisi su lex specialis. za uvećanje osobnog odbitka po poreznoj prijavi važe porezni propisi.
 25. osnovno načelo, prema odredbama članka 5. Zakona o PDV-u (mjerodavnost hrvatskog Zakona u svezi oporezivanja naknade za obavljene usluge hrvatskim PDV-om), jest podliježe li usluga za koju se posreduje hrvatskim PDV-om. ako je mjesto obavljanja osnovne usluge inozemstvo tada posrednička naknada, provizija, ne podliježe oporezivanju hrvatskim PDV-om. U obrascu PDV iznos posredičke provizije iskazuje se na poziciji I.1. (čl. 5. st. 4. t 4.) Ako je posrednička provizija povezana s izvozom tada je ona oslobođena oporezivanja PDV-om sukladno odredbi čl. 13. st 1. t. 1. => pozicija I.2.1. obras
×
×
 • Napravi novi...