Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  413
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. Ne. Dividenda i/ili udjeli u dobiti su primici građana koji se ne smatraju dohotkom sukladno odredbi članka 9. Zakona o porezu na dohodak. Kako nisu dohodak ne podliježu oporezivanju, te posljedično tomu se ne iskazuju u godišnjoj prijavi poreza na dohodak. Iznimno da, ako se dividenda ili udio u dobiti odnosi na dobit ostvarenu u razdoblju od 01.01.2001. do 31.12.2004. godine jer je isplatitelj u Hrvatskoj dužan obustaviti i platiti 15% poreza na dohodak od kapital po odbitku.
 2. niste dužni prijaviti i platiti porez na dar sukladno odredbama članka 6. i 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Porez na nasljedstva i darove plaća se...na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.Porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se na naslijeđene ili darovane pokretnine plaća porez na dodanu vrijednost. Obveznici poreza na nasljedstva i darove su fizičke i pravne osobe, koje na teritoriju Republike Hrvatske naslijede ili prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez na
 3. Moglo bi se zaključiti da je ovo vaša druga nekretnina kojom rješavate svoje vlastito stambeno pitanje i sukladno odredbi članka 11. točka 9. ne bi mogli ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine neovisno o tomu što možda niste koristili oslobođenje kod stjecanja prve nekretnine osim ako možete dokazati da ta prva nekretnina nije udovoljavala uvjete stambene potrebe tročlane obitelji.mišlenje PU Moglo bi se zaključiti da sukladno odredbama članka 11. točka 9.5 - 9.7 Zakona o porezu na promet nekretnina nemate pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kup
 4. Stjecanjem nekretnine, u svrhe oporezivanja prometa nekretnina, smatra se, pored ostalog navedenog, i darovanje sukladno odredbi članka 4. stavak 2. Zakona o porezu na promet nekretnina. Sudska praksa Upravnog suda potvrđuje da stjecanje nekretnine nastalo kod prijenosa vlasništva neovisno što je ugovor naknadno raskinut. Analogno tomu, isto načelo se može primjeniti i slučaju vaše supruge. www.upravnisudrh.hr Pitanje svih pitanja: Određuje li odredba članka 36. stavak 17. točka 2. Zakona o porezu na dohodak:"...do trenutka kupnje ili gradnje prvoga stambenog prostora reziden
 5. Da. računaju se sve godine uzdržavanja Sukladno odredbi članka 127. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05.) vaši roditelji su 2006. godine izvršili prijenos ugovora na vas. Time ste postali nositelj svih prava i obveza vaših roditelja iz ugovora. Ugovor je sklopljen 1983. i prema tomu kako je proteklo 27 godina, kao obveznik poreza na promet nekretnina oslobođeni ste plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno članku 8. stavak 2. Zakona. Navedite to u prijavi poreza na promet nekretnina.
 6. Nažalost, porezni propisi (Zakon o porezu na promet nekretnina i Zakon o porezu na dohodak) različito definiraju stjecanje vlasništva na nekretninama od Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Obveza poreza na promet nekretnina nastaje samim sklapanjem ugovora neovisno o tomu je li vlasništvo nad nekretninom upisano u zemljišne knjige. Ponovno izražavam bojaznost da je vaša supruga, za potrebe oporezivanja dohotka, već stekla vlasništvo nad nekretninom prije kupnje novog stana. (čl. 36. st. 17. t. 2. Zakona o porezu na dohodak) Porezna vlast primjenom poreznih propisa nije
 7. Bojim se obje osobe ne mogu koristi više nakon sklapanja braka uvećanje osobnog odbitka po osnovi izdatka kamata temeljem namjenskog stambenog kredita sukladno odredbama članka 36. stavak 17. točka 3. Zakona o prezu na dohodak i članka 58. stavak 10. točka 1.4 i stavak 15. Pravilnika o porezu na dohodak. članak 58. stavak 10. točka 1.4: ...pisana izjava poreznog obveznika i njegova bračnog druga da u trenutku i do trenutka kupnje prvog stambenog prostora, prema članku 36. stavku 17. Zakona,nemaju u vlasništvu i/ili suvlasništvu odnosno nisu imali u vlasništvu i/ili suvlasništvu stambeni
 8. Ako je ugovor o darovanju nekretnine bio raskinut, onda vaša supruga nije bila porezni obveznik poreza na promet nekretnina koji je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno odredbi članka 13. Zakona o porezu na promet nekretnina. Ugovor o darovanju prijavljuje u roku od 30 dana od sklapanja ugovora. Raskid ugovora o darovanju nekretnine voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika razlog je za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina odnosno oslobođanja od plaćanja u slučaju vaše supruge.
 9. Da. Imate pravo uvećati osobni odbitak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2009. godinu za nastali izdatak u 2009. sukladno odredbi članka 59. stavak 3. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak ako su udovoljeni svi propisani uvjeti.
 10. članak 57. stavak 8. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak: "...Vjerodostojnim ispravama iz stavka 1. točke 5. ovoga članka osobito se smatraju ... 3. pisana izjava poreznog obveznika da izdatke za zdravstvene usluge nije platio sredstvima dobivenih darovanja pravnih i fizičkih osoba. Izjava ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika."
 11. primjereno je da vlasnik kuće i d.. zaključe ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ugovorom će se d.. obvezati da izvrši građevinske radove. To se smatra predujmom zakupnine za buduće razdoblje zakupa. Vlasnik kuće izvršenim građevinskim radovima ostvaruje oporezivi primitak od imovine (članak 12. Zakona o porezu na dohodak) koji se oporezuje porezom na dohodak po odbitku ako već vlasnik kuće ne vodi poslovne knjige kao obrtnik. Vlasnik kuće je dužan dostaviti ugovor o zakupu poreznoj upravi da mu rješenjem razrežu plaćanje predujma poreza na dohodak od imovine (zakupnine) po odbitku sukladno od
 12. da. sukladno odredbama članka 57. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak i članka 41. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima uz izjavu da niste platili račun sredstvima dobivenih darovanja pravnih i fizičkih osoba niti na teret osnovnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja. Izjava ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika. ako ste naručili naočale u 2010.,plaćeni iznos kao uvećanje osobnog odbitka možete koristiti tek po godišnjoj prijavi za 2010. godinu
 13. Supružnici su porezni obveznici i oslobođeni su plaćanja posebnog poreza na osobne automobile 5% kada primaju automobil na dar od drugog supružnika sukladno odredbama članka 7. stavak 2. Zakona o posebnom porezu na osobne automobil, ostala motorna vozila plovila i zrakoplove i članka 9. stavak 1. Zakona o nasljeđivanju. Supružnici su porezni obveznici i oslobođeni su plaćanja posebnog poreza na promet nekretnina 5% kada primaju nekretninu na dar od drugog supružnika sukladno odredbi članka 13. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina.
 14. Ugovor o radu volontera zaključuje se sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 68/07.). Volonteri su izjednačeni s zaposlenicima u svemu osim u naknadi za rad (plaći) koju ne primaju. Prepostavljam da pod troškovima volontiranja podrazumijevate naknada troška putovanja na posao, naknada troškova službenog puta i drugo (članak 15.). Naknadu tih troškova isplaćuje se na tekući račun, a ne na žiroračun volontera. Naknade troškova nisu osnovica za porez na dohodak ni doprinose. I ti se primljeni iznos ne navode godišnjoj prijavi poreza na dohodak sukladno odredbi članak 10. stavak 9. Zakona o porezu
 15. prema Zakonu o porezu na promet nekretnina a. postotak invaliditeta ne utješe na iznos poreza ili oslobođenje od poreza b. ako suprug proda stan, a datum stjecanja novog stana je nekih budući datum kada se može potvrditi da vi i članovi vaše obitelji nemaju drugu nekretninu u posjedu, vi osobno možete koristiti pravo oslobođenja od poreza za sebe i svog supruga(65 m2) - u slučaju da ste vi jedini vlasnik novog stana
 16. predmeti sitnog inventara čiji je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci od stavljanja u upotrebu jesu redovna dugotrajna materijalna imovina. U suprotnom to su sirovine i materijali - kratkotrajna imovina.
 17. Zakon o HRT www.narodne-novine.nn.hr
 18. preporučeno poštom s povratnicom dostavite PU u žalbenom roku žalbu na porezno rješenje s isticanjem činjenice da protekao relativni rok zastare poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze jer je porezno rješenje dostsvljeno poreznom obveniku nakon isteka relativnog roka zastare. Iako je rješenje sastavljeno 16. prosinca 2009. godine, sukladno odredbi članak 91. stavak 1. starog OPZ-a i članka 95. stavak 1. novog OPZ-a prekid relativnog roka zastare nastaje službenom radnjom dostave (26.01.2010.) poreznog akta poreznom obvezniku. Tijek zastare prava na utvrđivanje, odnosno prava na n
 19. kod svih oblika donacija od strane pravnih i fizičkih osoba dovoljeno je imati odluku donatora koju je ovjerila ovlaštena osoba ili ugovor o donaciji. Kada se prima donacija u naravi, primjereno je da donator u svojoj odluci iskaže procijenjenu vrijednost doniranog dobra. ako je procijenja vrijednost realna i objektivna primatelj donacije u tom iznosu priznaje imovinu i prihod od donacije. nije bitno koja je knjigovodstvena vrijednost u poslovnim knjigama donatora. odluka o donaciji može biti i zahtjev za donacijom ovjeren od ovlaštene osobe donatora. kada članovi pored članarine skupl
 20. Postoji alternativni načini ugovaranja zakupa neuređenog poslovnog prostora. a. Društvo u razdoblju preuređenja (građevinskih radova) plaća zakupninu za neuređeni prostor. Kada su radovi gotovi, nastali trošak građevinske usluge jest rashod razdoblja i društvo potražuje naknadu za uređenje s PDV-om od zakupodavca fizičke osobe. Svoju tražbinu prebija s budućim zakupninama sada uređenog prostora (viši iznos)u budućem razdoblju zakupa. PDV na isporuku dospijeva odmah. Društvo ima pravo korištenja pretpreza kod nabavki za uređenje. Zakupodavac je dužna plaćati porez na dohodak od imovine neo
 21. Vi ne biste platili porez. Kako se stjecatelj, porezni obveznik, dužni ste prijaviti poreznoj upravi promet nekretnina i u prijavi navest razlog oslobođenja. Porez na promet nekretnina pri darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaja, pored drugih navedenih, bračni drug darovatelja sukladno odredbi članka 13. Zakona o porezu na promet nekretnina.
 22. vidi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti narodne novine
 23. Može li zastupnik po punomoći, uz usmenu suglasnost zastupane stranke, drugoj osobi zamjensku punomoć za zastupanje stranke u jednom točno određenom predmetu? Zastupnik po punomoći ima opću punomoć i posebnu punomoć za zastupanje za taj točno određeni predmet. Hvala unaprijed.
 24. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave Članak 35. (1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. (2) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Članak 38. (1) Obračun i način plaćanja poreza na kuće za odmor uređuju se odlukom općine ili grada. (2) Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu
 25. sukladno odredbama članka 11a. stavak 1. točka b) Zakona o PDV-u od 01.01.2010. i članka 78. stavak 1. novog Pravilnika o PDV-u od 01.01.2010. odobravanje i ugovaranje kredita oslobođeno je plaćanja PDV-a. Kreditima se u smislu članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona smatraju...zajmovi dani kao element financiranja u vezi s isporukama dobara ili usluga pod uvjetom da element financiranja nije sastavni dio naknade.
×
×
 • Napravi novi...