Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  413
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. u vašem slučaju primjereno je zaključiti ugovor o ortaštvu
 2. Kako vam je izvođač radova izdao dva računa, moguće je da jedan račun koristi vlasnik stana za uvežanje osobnog odbitka za 12.000 kuna a drugi njegov bračni drug ako godišnjoj p poreznoj prijavi priloži: dokaz da je stan u vlasništvu drugog bračnog druga, presliku osobne iskazinice s adresom stana, pisanu izjavu da trajno boravi u tom stanu, izvorni račun izvođača radova koji glasi na njega i izvod iz knjige matice vjenčanih. To proizlazi iz odredbi članka 59. stavak 7. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak.
 3. Iznos dnevnice za službeno putovanje, u pravilu, nije predmet oporezivanja posebnim porezom na primitke od nesamostalnog rada sukladno odredbi članka 3. stavak 3. Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Iznimno, iznos dnevnice koji po određenom službenom putovanju, na koji radnik ima pravo prema propisima radnog prava (ugovor o radu,pravilnik o radu, kolektivni ugovor, odluka poslodavca), a prelazi neoporezivi iznos prema uvjetima iz odredbi članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak, tj. razlika iznad neoporezivog iznosa je predmet oporezivanja porezom na dohodak
 4. Pojam pripravnika i vrijeme na koje se može s njim sklopiti ugovor o radu Članak 33. (1) Osobu koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala, poslodavac može zaposliti kao pripravnika. (2) Pripravnik iz stavka 1. ovoga članka osposobljava se za samostalni rad u zanimanju za koje se školovao. (3) Ugovor o radu može se s pripravnikom sklopiti na određeno vrijeme. Način osposobljavanja pripravnika Članak 34. (1) Način osposobljavanja pripravnika za samostalni rad mora biti uređen pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. (2) Radi osposobljavanja za sa
 5. radnik/zaposlenik ima pravo na naknadu troška prijevoza s poslna i na posao ako je to njegovo pravo utemeljeno na propisima radnog prava. prema tomu istražite postoji li granski kolektivni ugovor za djelatnost kojom se bavi vaš poslodavac (je li poslodavac obvezan primjenjivati taj ugovor i spominje li se tamo to pravo), postoji li pravilnik o radu poslodavca (je li u njemu spomenuto to pravo) ili odluka zakonskog predstavnika poslodavca. vidi prethodni post oko zahtjeva za zaštitu prava od strane @cigo1
 6. postupak ispravka pretporeza ministar financija je propisao odredbama članka 113. do 116. Pravilnika o PDV-u. Međutim, vaš slučaj je nastavak djelatnosti i prema tomu osiguravate kontinuitet oporezivanja na način da se sin upiše u registar obveznika poreza na dohodak i registar obveznika PDV-a i preuzme vođenje istih poslovnih knjiga. U slučaju kontinuiteta oporezivanja u sustavu PDV-a niste dužni ispraviti pretporez.
 7. Temeljem statuta svaka općina i grad svojom odlukom određuju : a) što je javna površina b) i koji su načini i uvjeti korištenja navedenih javnih površina. To proizlazi iz odredbe članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. O kojoj općini ili gradu je riječ?
 8. Vi ćete biti ortak u odvjetničkom uredu. Ortaci ne ostvaruju plaću za rad - primitak od nesamostalong rada već dohodak od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja. Možete kao ortaci prijeći na oporezivanje dobiti umjesto oporezivanja dohotka. U tom slučaju možete ali ne morate obračunavati i isplaćivati poduzetničku plaću. Poduzenička plaća nije plaća za rad, već porezni institut kojim se fizička osoba obveznik poreza na dobit izjednačava s drugim fizičkim osobama kako bi tijekom godine mogla iskotistiti osobni odbitak.
 9. volonteri mogu biti samo one osobe koje ispunjavaju uvjete temeljem Zakona o volonterstvu (NN 58/07.). obrtnik nije vlasnik obrta jer je obrt samo gospodarska djelatnost fizičke osobe obrtnika.Obrtnik ne može biti zaposlenik u svom obrtu. Obrtnik (obveznik poreza na dohodak)plaća predujam poreza na dohodak i doprinose po rješenju PU ili kao razliku po godišnjoj prijavi ako je to bio obrt uz radni odnos.
 10. Kako je odredbom članka 3. Pravilnika o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma određeno dospijeće svake kvartalne akontacije zaključuje se da svaka takva akontacija dospijeva u razdoblju kraćem od godinu dana.Iz toga proizlazi da je godišnja naknada i svaka njena tromjesečna akontacija povremeno davanje. Zastara je tri godine za svaku akotaciju zasebno jer se naknada za korišnje općekorisnih funkcija šuma i njene tromjesečne akontacije smatraju povremenim davanjima sukladno odredbi članka 226. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima.
 11. sukladno odredbama članka 7. stavak 2. Zakona o porezu na dobit, članka 44. stavak 7. i članka 16. stavak 3. točka 5. Pravilnika o porezu na dohodak ako se osobi koja nije zaposlenik daje na korištenje vozila i utvrđuje drugi dohodak prema iznosu neto primitka u naravi uvećano za PDV ( ili 1% nabave vrijednosti, 20% mjesečne rate poslovnog najma - godišnja najamnina/12 ili 2 kune/km)tada su svi troškovi povezani s tim vozilom porezno priznati rashodi u svrhe oporezivanja dobiti. Međutim, kako je osoba ujedno i član društva ne treba se obračunavati drugi dohodak već ona treba odlukom prizn
 12. Društvo može priznati one troškove koji su izravno povezani s obavljanjem gospodarske djelatnosti. Ti troškovi, u svrhe oporezivanja dobiti, su porezno priznati rashodi. Međutim, ovdje je posebna situacija jer društvo nema zaposlenih. Sve ispruke dobara i uslugam isplate naknadi fizičkim osobama koje nisu zaposleni, u svrhe oporezivanja dohotka, smatraju se, u pravilu, njihovim oporezivim primicima (vidi npr. čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak). Kako je osoba član društva za njega/nju je jeftinije priznati isplatu predujma dobiti nego isplatu drugog dohotka. Bitnije o toga je kojom se
 13. da bi ugovor o podnajmu koji zaključuju najmoprimac, d.., i fizička osoba koja se bavi samostalnom djelatnošću bio pravovaljan najmoprimac treba imati pisanu suglasnost najmodavca, leasing društva. To proizlazi iz odredbi članka 47. Zakona o leasingu i 567. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima. Najmoprimac, d.., je dužan pažnjom dobrog gospodarstvenika dužan je u skladu s ugovorom ili namjenom vozila koristiti predmetno vozilo. To proizlazi iz odredbe članka 46. stavak 1. Zakona o leasingu. Također, najmoprimac, d.., jamči najmodavcu, leasing društvu, da će, ako je dana suglasnost,podnajmprima
 14. Ne,nažalost ne može se uvećati osobni odbitak za kupljenu građevinski stolariju neovisno je li uvezena ili ne. Samo može uvećati osobni odbitak ako račun za naknadu za obavljenu uslugu ugradnje pored te naknade ugradnje sadrži i naknadu za ispručenu/primljenu građevinsku stolariju. To posredno znači, da građevinar (izvođač radova) sam mora (u svoje ime i za svoj račun) uvesti stolariju i ugraditi ju kako bi vi mogli iznos naknade po tom računu do ukupno 12.000 kuna koristiti kao uvećanje osobnog odbitka. čl. 59 st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak. Izdaci se priznaju poreznom obvezni
 15. jedno je nezaposleni član društva, a drugo je član društva koji nije zaposlen u društvu već je osiguran po drugoj osnovi. tu se postavlja pitanje je li član društva ujedno i direktor, zakonski predstavnik društva? primjerenije je članu društva temeljem njegove odluke isplaćivati predujam dobiti nego naknadu koja se u svrhe oporezivanja dohotka smatra drugim dohotkom jer isplaćeni iznos, kao predujam dobiti, nije predmet oporezivanja porezom na dohodak i doprinosima. oporezuje se uvjetmo samo kriznim porezom. treba voditi evidenciju o prijeđenim kilometrima. svaki prijeđeni kilometar k
 16. vidi kolektivni ugovor (ako je postoji i ako obvezuje poslodavca), pravilnik o radu (ako postoji) i ugovor o radu. Ako u odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu stoji da radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla tada je to vaše pravo i poslodavac ga obvezan ispoštovati.
 17. Trošak najma sukladno zaključenom ugovoru o poslovnom najmu (tzv. operativnom leasingu) je poslovni trošak društva ako se unajmljeno vozilo koristi za poslovne/službene potrebe društva. Član društva, koji je zaposlen negdje drugdje (osiguran po drugoj osnovi), može koristiti to unajmljeno vozilo za službene potrebe tog društva. Međutim, korištenjem unajmljenog vozila ostvaruje primitak. Taj primitak ne predstavlja primitak s osnove drugog dohotka u visini iznosa neto primitka 2 kune/km već prvenstveno predstavlja isplatu predujma dobiti s osnove korištenja dobara i usluga društva. Prema tomu,
 18. Porez na dohodak od imovine Niste obveznik plaćanja poreza na dohodak od otuđenja nekretnine sukladno odredbi članka 27. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak jer je prošlo više od 3 godine između dana kupnje i dana prodaje nekretnine neovisno o tomu što niste cijelo vrijeme živjeli tamo. Porez na promet nekretnina Kako je proteklo više od 5 godina od kupnje novosagrađene nekretnine?? u trenutku kupnje, nećete platiti porez koji ste bili prvotno oslobođeni platiti. To proizlazi iz odredbe članka 11. točka 14. Zakona o porezu na promet nekretnina. To što ste odjavili prebivališ
 19. Ad 1. Mjesečna bruto primitak od najma vozila umanjen za predujam poreza na dohodak i prireza nije predmet oporezivanja kriznim porezom ako ne prelazi iznos od 3.000 kuna sukladno odredbi čl. 4 t. 2., čl. 6. st. 1. i čl. 11. st. 2. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke. Ad 2. Obračunanih 2 kuna/km za korištenje privatnog auta u službene svrhe je neoporezivi primitak zaposleniku s osnove naknade za korištenje privatnog auta za potrebe društva. To može biti kada zaposlenik po nalogu poslodavca ode na službeni put preko 30 kilometara od sjedišta pos
 20. vidi ZTD čl. 41. Zastupnici po zakonu vidi ZTD čl. 43. Punomoćenik po zaposlenju vidi Zakon o računovodstvu čl. 6. st. 1. Sastavljanje knjigovodstvenih isprava. Prodavač u prodavaonici temeljem čl. 43 ZTD i ugovora o radu (sistematizacija radnih mjesta) može izdati izlazni račun i ovjeriti ga svojim potpisom. Društvo odgovora za svoje obveze cijelom svojoj imovinom. Uprava odgovara za upravljanje društvom.
 21. Apsolutni rok zastare nastupa u roku od šest godina nakon isteka godine u kojoj je PU utvrdila poreznu obvezu sukladno odredbi članka 90.,91. i 92. starog OPZ-a. Kako je porez na CMV utvrđen u 2004. za 2004. sukladno odredbi članka 19. stavak 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne samouprave), apsolutni rok zastare za 2004. je 01.01.2011. godine. Trebate osobno otići u PU, zatražiti ispis konta broj 1317 Porez na cestovna motorna vozila
 22. zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora ne treba ovjeriti kod javnog bilježnika sukladno Zakonu o zakupu i prodaji poslovnog prostora. Međutim ako se želi zaštititi prava zakupodavca može se ovjeriti kod javnog bilježnika na način da ugovor bude sačinjen kao ovršna isprava. nažalost, osoba sa invaliditetom ne ostvaruje nikakvu pogodnost/olakšicu vezan za plaćanje predujma poreza na dohodak od imovine utvrđenog poreznim rješenjem. plaćeni iznos predujma poreza je konačan ako se ne podnese dragovoljno ili obvezno po drugoj osnovi godišnja prijava poreza na dohodak.
 23. što se tiče poreznog nadzora ne, međutim: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma: Ograničenja u poslovanju s gotovinom Članak 39. (1) Ne smiju se u Republici Hrvatskoj obavljati naplate u gotovini u iznosu koji prelazi 105.000,00 kuna odnosno u poslovima s nerezidentima u vrijednosti koja prelazi 15.000,00 EUR prilikom: – prodaje robe i pružanja usluga, – prodaje nekretnina, – primanja zajmova, – prodaje prenosivih vrijednosnih papira ili udjela. (2) Ograničenje primanja gotovinskih plaćanja iz stavka 1. ovoga članka vrijedi i u slučaju ako se plaća
 24. obavezno zakupnik uplaćuje na žiro-račun inače krši odredbu članka 61. Zakona o porezu na dohodak kašnjiv novčanom kaznom. Prema tomu, zakupnik ne smije platiti zakupninu na tekući račun ili u gotovu novcu "na ruke". Niste dužni izdavati račune. Imate ugovor, potvrdu o primopredaji objekta i bankovne izvode.
×
×
 • Napravi novi...