Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  413
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. računi koji se naplaćuju gotovinom 1-n/1/1 računi koji se naplaćuju negotovinskom putem na transakcijski račun 1-n/2/0 0-nema naplatnog uređaja storno računa je račun koji slijedi jedinstveni redoslijed broja računa 100,101,102... propisan je minimalan sadržaj oznake broja računa, zato možete (za interne potrebe) dodati fakultativno i oznaku radi li se o stornu računa, računu za primljeni predujam, knjižnom odobrenju, knjižnom terećenju ako storno računa, za isporuku iz npr. prosinca 2013. godine, bude izdan u siječnju 2014. godine moguće je da počinje s brojem 1
 2. ako ste obiteljska osoba (supružnik, djeca) tada imate prebivalište tamo gdje vam obitelj. čl. 38. OPZ-a
 3. da. možete. naknada zavoda je socijalna potpora po posebnom propisu. Bitno je da suprug nije ostvario više od 10.966,00 kuna bruto primitaka tijekom 2012. godine po nekoj drugoj osnovi
 4. zakon o porezu na dohodak i pravilnik o porezu na dohodak ne i ne osim ako je bivši poslodavac isplatio dohodak od nesamostalnog rada po osnovi ranijeg radnog odnosa
 5. ne. niste dužni podnijeti prijavu poreza na dohodak za 2012. godinu jer ste tijekom godine ispravno obračunali i platili predujam poreza. Ovo proizlazi iz odredbe čl. 39. st 2. Zakona o porezu na dohodak
 6. neovisno jeste li vi zakupnik kao obrtnik ili je zakupnik vaš d.. vaš otac ostvaruje dohodak od imovine i imovinskih prava (čl. 27. Zakona o porezu na dohodak). bez obzira je li zakupnina ugovoren dužan je plaćati porez na dohodak od imovine temeljem poreznog rješenja. Moguće je da ugovorite zakupninu u visini mjesečnog iznosa poreza kojeg obračuna Porezna uprava. Plaćeni režijski troškovi od strane zakupnika jest varijabilna komponenta zakupnine neovisno plaćate ih ocu ili izravno dobavljačima (HEP i drugi).
 7. nažalost dužni ste podnijeti poreznu prijavu i platiti razliku poreza sukladno odredbama članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak (čak i ako su poslodavci ispravno obračunali predujmove poreza) i stavak 4. Zakona. Ako sami to ne učinite, vjerojatno će vas Porezna uprava pozvati da podnesete poreznu prijavu (stavak 3.)
 8. Suprug može biti naveden u godišnoj poreznoj prijavi poreza na dohodak za 2012. godinu ako nije tijekom godine ostvario više od 10.966 kuna bruto primitaka. Dovoljno je navesti njegove podatke kako je propisano odredbom člankom 88. stavak 2. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak. PU ima podatke o njegovim primicima. više nema dodatnog uvećanja osobnog odbitka do 12.000 kuna po osnovi plaćenih kamata po stambenom kreditu.
 9. U godišnjoj poreznoj prijavi trebate navesti svih 12 osobnih odbitaka. Naime, podnosite dragovoljno poreznu prijavu da sukladno odredbi čl. 40 st. 2. t.1. Zakona o porezu na dohodak. Suprug vas ne može navesti kao uzdržavanog člana obitelji u svojoj poreznoj prijavi jer se zasigurno ostvarili više od 10.966 kuna bruto primitka tijekom 2012. godine.
 10. Neovisno o tomu na čijoj su poreznoj kartici tijekom godine djeca bila prijavljena za potrebe osobnog odbitka, podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak može promjeniti korisnik dječjeg osobnog odbitka bez promjene podataka na poreznoj kartici. To konkretno znači da će roditelj koji je imao prijavljenu djecu na svojoj poreznoj kartici podnijeti poreznu prijavu bez navođenja osobnog odbitka djece. Supružnik, koji ima interesa iskoristiti dječji osobni odbitak, navest će djecu kao uvećanje svojeg osobnog odbitka. Konačno, pozitivna razlika između možebitne uplate u Proračun i isplate iz pro
 11. Porez na dohodak se ne plaća na naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja (čl.10. t.3. Zakona o porezu na dohodak). Zato se primitak od naknade ne navodi kao oporezivi primitak u godišnjem obračunu poreza na dohodak.
 12. imate pravo na svih 12 mjesečnih osobnih odbitaka. To je jedna od svrhe podnošenja prijave poreza na dohodak. => čl. 40 st 2. t.2. Zakona o porezu na dohodak
 13. Nažalost, od 01.07.2010. godine novelom Zakona o porezu na dohodak (NN, 80/10.) brisane su odredbe o uvećanju godišnjeg osobnog odbitka za najviše 12.000 kuna po osnovi plaćenih kamata na stambene kredite i dr. Neovisno o tome, u razdoblju primjene tih odredbi nije postajala nikakva zakonska poveznica i/ili isključenje uvećanja osobnog odbitka po ovoj osnovi i oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod stjecanja prvog stana kojim se rješeva stambeno pitanje.
 14. Točno je da stuidenske stipendije od 1.600,00 kuna mjesečno i naknade redovnih studenata temeljem ugovora o djelu posredovanjem SC-a do 50.000,00 godišnje ne podliježu oporezivanju porezom na dohodak po osnovi drugog dohotka. Ovo proizlazi iz odredbi članka 10. točka 6. i točka 12. Zakona o porezu na dohodak i članka 45. stavak 1. točka 2. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak. Neovisno o neoporezivanju ovih iznosa, bruto naknade (npr. naknada preko SC-a: bruto iznos - provizija SC-a) ulaze u kalkualciju cenzusa od 11.000 kuna godišnje za 2012. godinu (5 x 2.200) sukladno odredbama članka 3
 15. Kako ste oboje vlasnici zemljišta primjereno je bilo kod osnivanja d..-a da oboje budete članovi društva u istim omjerima. Neovisno o tomu, unošenje imovine u društvo, sada i vaša supruga dokapitalizacijom postaje član društva. Ako je vaša supruga vlasnik zemljišta duže od 3 godine do trenutka unosa zemljišta u imovinu društva, tada ona neće biti obveznik plaćanja poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava (čl. 27. Zakona o porezu na dohodak. Primjereno je društvo postane stalni obveznik PDV-a tj. registrira se u sustav PDV-a prije prve isporuke (izdavanja računa). Moći će odbijati pretpo
 16. obrt će pored slobodnog zanimanja novinara uz radni odnos biti samo dodatna registrirana djelatnost. poslovanje obje djelatnosti vodi se putem jedinstvenih poslovnih knjiga. Dakle, automobil i računalo možete koristiti za obje djelatnosti i priznavati amortizaciju i povezane izdatke.
 17. ako je naručitelj producent i vlasnik autorskih prava predmetnog audio-vizualnog djela, tada je on pri isplatama naknadi svim suradnicima, fizičkim osobama, dužan obračunati i uplatiti u proračun predujam poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka, prirez i možda doprinose (ako netko od suradnike je imao isporuku djela, a ne autorskog djela). Dakle, naručitelj treba posjedovati osobne podatke svih koji rade na projektu (+ adresa, + OIB). Kada bi isplatio ukupnu naknadu na vaš žiro-račun, treba uplatiti u proračun sva javna davanja, uz posjedovanje pismenog ugovora o autorskom djelu (za svakog
 18. Ugovor o zakupu može biti ugovoren bez zakupnine. Međutim, fizička osoba - zakupodavac je obveznik plaćanja poreza na dohodak od imovine, sukladno odredbama čl. 27. st. 1. Zakona o porezu na dohodak i čl. 40. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak, neovisno ostvaruje li primitke zakupnine. Imate obvezu prijave ugovora PU. Zato, u praksi, najčešće se ugovora da zakupnik snosi izdatak poreza tj. plaća iznos poreza, utvrđenog rješenjem PU, u ime i za račun zakupodavca. Upravo bi to bila ugovorena zakupnina. PU diskrecijskim pravom utvrđuje visinu porezne osnovice.
 19. Kao paušalist koji nije trgovac i ugostitelj trebate od 01.07.2013. izdavati račune iz knjige ovjerenih računa. To je kada prodajete samo svoje vlastite proizvode. Pored toga, pružate uslugu smještaja sukladno odredbama članka 38. i 38.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i podzakonskim aktima kao seosko domaćinstvo. Vi niste obrtnik koji ima obrt uz radni odnos obavljanjem ugostiteljske djelatnosti. Zato se i dosad mogli smatrati paušalistom, a sukladno odredbama članka 2. stavak 1. i stavak 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, a slično kao da imate dohodak od imov
 20. Ako turistička agencija nastupa prema gostima u vlastitom ime i za vaš račun posrijedi je odnos komisionara (agencije) i komitenta (iznamljivača). Agencija izdaje račun gostu, a vi izdajete račun agenciji umanjeno za iznos provizije komisionara. Tada vi izdaje račun iz knjige uvezenih računa agenciji. neovisno što niste obveznik PDV-a - čl. 5. Pravilnika o PDV-u Moguće je da agencija nastupa u vaše ime i za račun prema gostu. Kako je agencija ovlaštena primiti uplatu u vaše ime smatra se vašim opunomoćenim zastupnikom. Ili agencija izdaje vaš račun po zastupanju i vama izdaje račun za zast
 21. Ako ste samac tj. niste obiteljska osoba prema definiciji članka 13. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak i nemate u vlasništvu ili posjedu (najam, roditeljska kuća ili stan) stan ili kuću za stanovanje u Hrvatskoj, tada se i prema odredbama članka 38. OPZ-a, nadležnog nacionalnog propisa, smatrate hrvatskim poreznim nerezidentom. Drugim riječima ispunjavate pretpostavke da se smatrate poreznim rezidentom zemlje u kojoj imate stalno boravište (prebivalište) i uobičajeno boravište. Dakle, u vašem slučaju je nebitno što Hrvatska nema ugovor o iznjegavanju dvostrukog oporezivanja s zemljom va
 22. osoba B je isplatitelj provizije, posredničke naknade, posredinku - fizičkoj osobi. Naknada se smatra oporezivim primitkom temeljem kojeg se utvrđuje drugi dohodak. Isplatitelj je obvezan obračunati i platiti predujam poreza na dohodak i prirez te MIO i ZO. Naknada se isplaćuje na žiro-račun fizičke osobe. Osoba nije dužna podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak.
 23. ovisi. vidite čl. 11.a st.1. t. 4. i st 2. Zakona o porezu na promet nekretnina: "ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina iz točke 4. stavka 1. ovoga članka uzimaju se i te otuđene nekretnine."
 24. da. to je moguće i dopušteno je. 1. treba anex-om ugovora umanjiti naknadu koje je isplaćena tijekom 2012. godine 2. trebate razliku neto iznosa vratiti nazad isplatitelju 3. isplatitelj treba predati PU ispravljeni obrazac IDD za mjesec kada je došlo do isplate naknade 4. isplatitelj može prepaćeni iznos na ime poreza na dohodak i doprinosa iskoristiti za povrat ili plaćanje obveza u budućnosti
 25. nažalost, morate podnijeti prijavu poreza na dohodak i platiti poreznu obvezu jer ste porezni dužnik. pitanje je li ugovorom o djelu ugovorena naknada u brutu ili netu ako vam je društvo Vjesnik d.d. isplatilo dohodak nakon poreza - "neto" iznos dohotka na žiroračun, tada je Vjesnik kao naručitelj prekršio odredbe ugovora o djelu i iznos plaćenog porez trebate potraživati od isplatitelja.
×
×
 • Napravi novi...