Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  412
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. Mogli ste odbijati pretporez po ulaznim računima dobavljača, po načelu blagajne, iako je imovina u pripremi. Trebali ste samo u popisu dugotrajne imovine (obrazac DI) postupno uvećavati knjigovodstvenu vrijednost građevinskog dijela objekta. Prvo ste trebalo formalno, zapisnikom/odlukom, unijeti postojoći građevinski dio nekretnine u popis DI (zemljište ne). Potom, cijelo razdoblje renoviranja, za nastale izdatke uvećavati trošak nabave. Naravno, trebate biti vlasnik nekretnine ili temeljem izjave vlasnika, vama blisko povezane osobe, da vam prepušta objekt. Nastali izdaci još ne bi bili izdac
 2. Da. vidi zakon o zaštiti potrošača povezano s čl. 35. st 3. Zakona
 3. 2. na temelju razlike prihoda i rashode poslovne godine +/- korekcije porezne osnovice. razlika je računovodstvena dobit prema načelu nastanka poslovnog događaja a po načelu blagajne (uplata i isplata) - Zakon o porezu na dobit (čl. 5.) 3. prve godine ništa. oslobđeno plaćanja predujmova do prve porezne prijave - 30.04.2013., tada se mjesećno za prethodni mjesec plaća (porezna obveza 2012.)/12 4. da 5. po zakonu o radu ne. iznimno, da rad na nepuno radno vrijeme kod dva poslodavca 6. kontakirati HZZO i HZMO - članak 90. Zakona o doprinosima; ili možda kao ugovor o djelu preko učeničkog se
 4. jedno je račun kao elektronički zapis a drugo je odštampani račun na papiru. za račune na papiru je nebitno jesu li sastavljeni ručno u MS Excelu ili putem AOP u npr. SAP-u. prema 1. Zakonu o računovodstvu čl. 4. st 2. Isprave sastavljene elektroničkim računalom mogu umjesto potpisa imati faksimil ili drugu prepoznatljivu oznaku osoba koje su sastavile ispravu. prema 3. Zakonu o računovodstvu čl. 6. st. 2. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronički zapis može umjesto potpisa osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika ili osobe na koju je prenesena ovlast sadržavati ime i pre
 5. Zakon o računovodstvu - čl. 5 i čl. 6. R-1 račun mora sadržavati potpis ili faksimil potpisa osobe ovlaštene za izdavanje računa. Pritom, čim se račun odštampa na papiru ne smatra se računom u obliku elektroničkog zapisa. Česti tekst: "Račun je izdan elektroničkim putem i vjerodostojan je bez pečata i potpisa" je pogrešan i nezakonit. Račun ne treba sadražavati otisnuti pečat izdavatelja Opći porezni zakon - čl. 56. stavak 1. i stavak 2. Zakon o PDV-u - čl, 15. st. 3. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom - čl.9. st 1. točka 1,2,3 i čl. 11. Zakon o trgovačkim društvima - čl. 21.
 6. načelno, fizička osoba obveznik poreza na dobit može ali i ne mora sebi isplaćivati poduzetničku plaću. U ovom slučaju posrijedi je obrt uz radni odnos. Obrtnik je zaposlenik u d..-u i ostvaruje plaću za rad - dohodak od nesamostalnog rada. Zato nije uputno da odluči sebi isplaćivati poduteničku plaću. Time bi ostvarivao dohodak od nesamostalnog rada istovremeno.Naravno, ovo je rad kod dva poslodavca prema Zakonu o radu. Međutim, nastati će obveza podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak s posljedicom prijave oba dohotka i ulazak u viši razred oporezivanja dohotka.
 7. Za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina trebaju u razdoblju prije nastupa zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje i naplatu poreza svi propisani uvjeti. Stoga, kako je jedan od uvjeta da bračni drug nema ijednu nekretninu značajnije vrijednosti, to se odnosi i na trenutak kupanje stana i na naredno razdoblje jer ...ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje...
 8. ili ćete ugovorom prenijeti svoje poslovne udjele na druge članove društva ili će društvo smanjiti temeljni kapital i isplatiti vas zajedno s pripadajućim dijelom ukupnog kapitala ili će društvo od vas otkupiti vlastite poslovne udjele po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti poslovnih udjela
 9. Sama aktivnost proizvodnje maslinovog ulja ili prerada za druge je nedvojbeno poduzetnička djelatnost. Prema tome, primjereno je osnovati d.. ili otvoriti obrt. Savjet je da se otvori d.. jer kao član društva ne odgovarate svom svojom imovinom za nastale obveze društva.
 10. ako je iznos do 2% ukupnog prihoda prethodne godine moguće ga je darovati javnoj ustanovi - fakultetu koji bi time financirao troškove znanstvenog rada. Pritom, bitna je suglasnost fakulteta. Tada je nastali rashod od darovanja porezno priznati rashod u svrhe oporezivanja dobiti. Ako bi se isplatilo fizičkoj osobi tada je to njoj oporezivi drugi dohodak. I u tom slučaju to je porezno priznati rashod sukladno odredbi članka 7. stavak 2. Zakona o porezu na dobit
 11. ako u razdoblju do 01.01.2007. porezno tijelo nije vas ikojom službenom radnjom obavijestilo o postojanju duga PDV-a (dostava na adresu poštom ili faxom) opomene, izlist IOS-a PU tada je nastupila zastara prava poreznog tijela na naplatu poreznog duga za PDV iz 2003. isto se odnosi na porez na dohodak ili porez na dobit te ostale poreze iz 2003. od 01.01.2008. za doprinose iz 2003. od 01.01.2009. ako je pak došlo do prekida zastare prije navedenih datuma, apsolutna zastara je za PDV 01.01.2009., poreze 01.01.2010. i doprinose 01.01.2013.
 12. i nakon kupnje stana od strane zaručnika, a do isteka zastarnog roka za utvrđivanje i plaćanje poreza na promet nekretnina, da bi sve pretpostavke za oslobođenje od plaćanja poreza bile ispunjene, zaručinca se ne smije smatrati, u svrhe oporezivanja, članom uže obitelji odnosno suprugom. Dakle, nije bitno samo da u trenutku kupnje stana nisu u braku, već i u razdoblju nakon kupnje i tijekom razdoblja stanovanja u njemu.
 13. može se pretpostaviti da je isplaćen iznos novca članu društva ili predujam udjela u dobiti ili glavnica zajma. primjereno je da postoji pismena odluka skupštine društva o isplati predujma udjela u dobiti ili ugovor o zajmu. dokaz predujma udjela u dobiti moglo biti i plaćeni porez na dohodak od kapitala na udjel u dobiti, ako je novac isplaćen nakon 01.03.2012. g. Kod zajma je bitno je li društvo obračunavalo kamatu min 3% godišnje ili ne. Ako se ne može dokazati da je to ili predujam udjela u dobiti ili zajam, moguće je to definirati kao izuzimanje poduzetničke imovine od strane člana druš
 14. nažalost, kako ste vlasnica jedne nekretnine (građevine ili zemljišta), sukladno odredbama članak 11.a. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na promet nekretnine, vi ne ispunjavate uvjet za oslobođenje od plaćanja poreza. Proizlazi da bi vaš zaručnik trebao kupiti stan, i nažalost, ostati s vama u izvanbračnoj zajednici minimalno 3 godine od kupnje, a i kasnije sljedeće 3 godine od isteka roka zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje poreza.
 15. kao odgovor na opomenu pred ovrhu podnesite ovršitelju zahtjev za utvrđivanjem zastare prava poreznog tijela (grada ili općine kojem pripada lokalni porez na kuću za odmor) na naplatu poreznog duga s prijedlogom da se obustavi daljnji postupci prema ovrsi na imovini poreznog obveznika. Na zastaru prava poreznog tijela na naplatu poreznog duga primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona. Ako porezno tijelo dosad nije ijednom službenom radnjom dalo poreznom obvezniku na znanje o stanju duga poreza na kuća za odmor (opomena, izvod iz knjigovodstvene evidencije PU putem pošte ili fax-a), tada je
 16. da. sukladno odredbi čl. 10 t. 10 Zakona o porezu na dohodak i čl. 25. st.1 . t. 8. Pravilnika o porezu na dohodak do 2.500,00 kuna godišnje neoporezivo. To može biti i obrt uz radni odnos. Ako je obrtnik obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ne može neoporezivo ostvariti primitak u naravi do 400,00 kuna iz članka 16. Pravilnika. Ako je obveznik poreza na dobit i isplaćuje si poduzetničku plaću onda može ostvariti i 400,00 neoporezivog primitka u naravi pored 2.500,00 kuna prigodnih nagrada u novci i u naravi.
 17. iznamljivanje stana od strane pravne sobe turistima je ugostiteljska djelatnost sukladno odredbama Zakona o ugostiteljstvu i članka 11. i 12. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli. Tada se stan smatra turističkim apartmanom ili pansionom (sobe). Nužna je kategorizacija.
 18. ugovor u radu studenata preko posrednika, Studentskog centra, je ugovor o djelu - vidi čl. 5. Pravilnika o posredovanju zapošljavanja redovnih studenata. ako njihov rad nije nešto složen to je dovoljno za potrebe nadzora nadležnih tijela, Porezna uprava i inspekcija rada. kako studenti mogu raditi u proizvodnji, trošak naknade predstavlja dio utrošenog direktnog rada kod obračuna troškova proizvodnje, zato je primjereno da se vodi interna evidencija o stvarno utrošenim radnim satima studenata kako bi se ispravno i objektivno utvrdili troškovi rada studenata u pogonu. to su "šihterice" i
 19. može. temeljem ugovor o radu, a porezni propisi to brane. zamisli ugovor o radu slično kao s kućnom pomoćnicom ili vrtlarom...bitno je da se zaposlenik ne može klasificirati kao supoduzetnikom - čl. 2 st. 1. t.2 . Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti...da ne bi Porezna uprava, u slučaju nadzora, nezakonito utvrdila da je ugovor o radu prividni pravni posao,a ugovor o ortakluku stavrni, prikriveni ugovor
 20. krester

  Hobi

  ovisi o vašoj djelatnosti - vidi paušalno oporezivanje dohotka od samostalne djelatnost i obrt uz radni odnos ili j.d.. ako osoba obavlja djelatnost i izdaje račune obvezno mora voditi poslovne knjige
 21. da, moguće je. nekretninu je društvo moglo prodati odmah nakon povećanja upisanog temeljnog kapitala društva. To bi bila samo primjena oblika imovine - umjesto dugotrajne materijalne imovine imali bi ste na kraju novac na računu. dakle, pravno i ekonomski temeljni kapital nije povezan s tom nekretninom. društvo je moglo biti dokapitalizirano s novcem pa potom je moglo kupiti tu nekretninu od članova društva.
 22. Obrtna sredstva su dio poslovnih sredstava poduzeća koja se u jednom poslovnom ciklusu (najčešće godinu dana) u cijelosti troše i svu svoju vrijednost prenose na nov proizvod. npr.: sirovine, nedovršeni proizvodi, gotova roba, pogonsko gorivo, el. energija, pomoćni materijal, poluproizvodi i novčana sredstva. Trajna obrtna sredstva su: (1) obrtni kapital, dio ukupnog kapitala uložen u obrtna sredstva potrebna za normalno odvijanje proizvodnje (poslovanja). (2) koncept koji se definira kao ulaganje u tekuću aktivu poduzeća. izvor: Ekonomski leksikon, Masmedia, 1995.
 23. ako zadruga, pravna osoba osnovana prema odredbama Zakona o zadrugama, ostvari 230.000 kuna na godišnjoj razini tijekom 2012. godine oporezive naknade, od 2013. je obveznik PDV-a "po sili zakona". Imat će obvezu obračunavanja PDV HEP-u i pravo odbitka pretporeza. 230.000/12 = 19.166 kuna x 2 = 38.333 kuna za studeni i prosinac 2012.g.
 24. ako je prekršajni događaj nastao prije pet godina - 2012-5=2007. ili 2008. godine. Tada je na snazi bio stari OPZ <= čl. 3. st. 1. Prekršajnog zakona. Pravo poreznog tijela na pokretanje prekršajnog postupka zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastara prava na pokretanje prekršajnog postupka počinje teći nakon isteka godine u kojoj je počinjen prekršaj. čl. 90. st. 1. i st 2. starog OPZ-a
 25. Software je dobro. Međutim, posrijedi je usluga prijenosa/davanja prava korištenja software-a. Zbog ovoga imate obvezu obračuna i plaćanja PDV-a na naknadu inozemnom poduzetniku jer je, u ovom slučaju, mjesto oporezivanje naknade mjesto primatelja usluge. Vaša obveza proizlazi iz odredbi članka 6. stavak 1. točka 5. i članka 19. stavak 2. povezano s odredbom članka 5. stavak 5. i stavak 6. točka 1. Zakona o PDV-u. Kako nećete biti stalni obveznik PDV-a, plaćeni iznos PDV-a predstavlja vam dodatni trošak nabave sofware-a kao predmeta dugotrajne imovine koji trebate evidentirati u popisu dugotra
×
×
 • Napravi novi...