Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  413
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. Software je dobro. Međutim, posrijedi je usluga prijenosa/davanja prava korištenja software-a. Zbog ovoga imate obvezu obračuna i plaćanja PDV-a na naknadu inozemnom poduzetniku jer je, u ovom slučaju, mjesto oporezivanje naknade mjesto primatelja usluge. Vaša obveza proizlazi iz odredbi članka 6. stavak 1. točka 5. i članka 19. stavak 2. povezano s odredbom članka 5. stavak 5. i stavak 6. točka 1. Zakona o PDV-u. Kako nećete biti stalni obveznik PDV-a, plaćeni iznos PDV-a predstavlja vam dodatni trošak nabave sofware-a kao predmeta dugotrajne imovine koji trebate evidentirati u popisu dugotra
 2. nikako. Fizičke osobe koje iznajmljuju sobe, apartmane i kuće ostvaruju dohodak od imovine, sukladno odredbi članka 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak, nisu obveznici plaćanja članarine TZ. Naime, te osobe nisu obrtnici koji se bave djelatnošću pružanja usluga smješataja pa nisu obuhvaćene definicijom obveznika plaćanja članarine navedene u odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o članarinama TZ.
 3. kod prodaje apartmana trebate platiti porez na dohodak od imovine, sukladno odrdbama članak 27. Zakona o porezu na dohodak, na razliku između prodajne cijene i izdataka građenja. Porez na dohodak se plaća po stopi od 25%+prirez. Naime, apartmani, nakon što su izgrađeni, neće biti u vašem vlasništvu dulje od tri godine niti će služiti za stanovanje vama ili članovima vaše uže obitelji. Ako prodate više od 3 istovrsne nekretnine u roku od 5 godina, tada se smatra da ste ostvarili dohodak od imovine koji se utvrđuje temeljem vođenja poslovnih knjiga propisanih za obrt i s obrtom izjednačnim djela
 4. sukladno odredbama OPZ-a koji tada bio na snazi - do 31.12.2008. godine, prema čl. 5. OPZ-a, čl. 55. st 15.: "(15) Evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu moraju se čuvati najmanje tri godine, a ostale evidencije, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave najmanje do nastupa apsolutne zastare prava na utvrđivanje porezne obveze. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave preko toga roka čuvaju se u skladu s posebnim propisima." 2006 + 7 = 2013 = do 01.01.2014.
 5. porezni sljednik kod fizičke osobe je osoba koja npr. nasljeđuje nekretninu i porezne obveze povezane s nekretninom (npr. nepodmireni dug poreza na promet nekretnina) solidarni dužnik je npr. poslodavac kod duga javnih davanja kod isplata plaća
 6. ostvarivati ćete drugi dohodak izravno iz inozemstva. Neovisno mogućem plaćanju poreza po odbitku na izvoru, u Americi, imate obvezu da sami obračunate i platite predujmove poreza na dohodak i prireza u roku od 8 dana od primitka novca. Morate PU predati i mjesečni IDD obrazac. Ako tako šinite nećete imati obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak. Ako američki isplatitelji ipak u vaše ime i račun plaćaju porez po odbitku u Americi, možete temeljem potvrda IRS-a ili poreznih agenata uračunati dio plaćenog poreza u dragovoljno podnesenoj prijavi i možda ostvariti povrat poreza. A
 7. zastara prava poreznog tijela na naplatu doprinosa počinje teći od isteka godine u kojem je obveza plaćanja nastala. Primjenjuje se onaj zastarni rok koji je bio na snazi kada je obveza plaćanja nastala. od 01.01.2003. relativni rok zastare prava naplate doprinosa je 5 godina a apsolutni 10 godina. do 31.12.2002. prema odredbama članka 57. odnosno 60.a Zakona o zdravstvenom osiguranju zastara nastupa u svakom slučaju nakon pet godina.
 8. prvo zatražite od PU izlistaj stanja preznog duga po godinama iz njihove evidencije. Tamo treba stajati kada je dug nastao. Obvezno podnesite zahtjev za utvrđivanje nastupa zastare prava PU za naplatom poreznog duga.
 9. pod 1. Kako je prvostupanjsko porezno rješenje postalo izvršno, temeljem dostavljenog drugostupanjskog rješenja, porezni dug, koji sporan, je nastao i postoji. Porezna uprava ima pravo, iako je dug sporan, evidentirati ga u svojoj evidenciji i posljedično tomu javnog ga objaviti. pod 2. Možete, ali oni imaju zakonsko pravo. Primjereno je prepostaviti da će vas odbiti. pod 3. da pod 4. upućujem vas na čl. 5. OPZ-a. Vaša odgovornost za zloupotrebu može se utvrđivati za dug koji je nastao nakon stupanja na snagu zadnje novele OPZ-a. Prepostavljam da je prvostupanjsko porezno rješenje postalo i
 10. podnesite podnesak Zahtjev za ispravkom računovodstvene pogreške u poreznoj evidenciji Ministarstva financija, Porezne uprave preporučenom poštom uz povratnicu uz plaćanje 20 kuna biljega u Zahtjevu zatražite storniranje - brisanje nepostojećeg duga uz obrazloženje zašto. Kao dokaz priložite presliku žalbe i dokaz da je ona podnesena poreznom tijelu.
 11. ako bi netko otkupio vaša prava flash igrice i prodavao kao svoj priozvod, tada je primjereno da sklopite ugovor o autorskom djelu jer je flash igrica jedinstveno orginalno samostalno autorsko djelo. Moguće je da se vaša naknada utvrđuje u fiksom i varijabilnom iznosu. Varijabilni iznos bi se utvrđivao ovisno o broju prodanih licenci potrošačima. Trebate otvoriti žiro-račun u banci - ako se redovan student već ga možda imate ako ste radili preko studentskog servisa. Isplatitelj je dužan u vašem ime i račun uplatiti porez na dohodak i prirez. Na račun dobivate neto iznos. Oprez - ako ste tijeko
 12. Odredbe čl. 41. OPZ-a određuju koje se osobe u svrhe oporezivanja, općenito, smatraju povezanim osobama. Suština je da porezni obveznici koji se smatraju povezanim osobama stavlja na teret dokazivanja da su njihovi ugovorni odnosi zaključeni pod istim uvjetima koje bi inače u uobičajenom prometu postigle nepovezane osobe (čl. 41. st. 3.). Dosad je defincija povezanih osoba, po OPZ-u, bila vrlo uska. Sada, od stupanja odredbi zadnje novele OPZ-a na snagu pojam povezanih osoba je znajčajno proširen. Međutim, to nema nikakve veze s plaćanjem poreza određenog poreznog obveznika. Porez plaća on, po
 13. Ako je vaša supruga u posjedu (najam) ili vlasništvu stana ili kuće u Hrvatskoj, smatrate se hrvatskim poreznim rezidentom. Također, vaši životni interesi su u Hrvatskoj. Dužni ste u roku od 8 dana od primitka svake plaće , neovisno je li isplaćena u gotovini ili na računu u inozemstvu, sami obračunati i u platiti predujam poreza na dohodak od nesamostalong rada i možebitni prirez u Proračun. Dužni ste ugovor o radu prijaviti Poreznoj upravi kako bi vam izdali rješenje za obvezu plaćanja doprinosa. Dužni ste podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak.
 14. čl 51. OPZ-a (4) Ako se sudionik prema kojem se treba izvršiti osobna dostava ne zatekne na mjestu dostave određenom stavkom 2. ovoga članka, dostavljač će ostaviti potpisanu pisanu obavijest o vremenu pokušane osobne dostave i o vremenu sljedeće osobne dostave, koja se ne može izvršiti prije proteka roka od 24 sata od prvog pokušaja. (5) Porezni akt se vraća poreznom tijelu: 1. ako nakon drugog pokušaja dostava ne bude izvršena ili 2. ako sudionik odbije primiti porezni akt. (6) U slučajevima iz stavka 5. ovoga članka na mjestu dostave ostavlja se potpisana pisana obavijes
 15. ako se smatrate izdavačem, tada prodajete knjige temeljem računa koji ima obilježje pisanog kupoprodajnog ugovora. Dužni ste se prijaviti u registar obveznika poreza na dohodak i voditi poslovne knjige za samostalnu djelanost, te plaćati porez na dohodak ili umjesto toga porez na dobit. Zbog pitanja trajnosti obavljanja izdavačke djelatnosti primjerenije je da angažirate neku pravnu osobu (trgovačko društvo ili udruga) za izdavača koji će vam isplatiti autorsku naknadu.
 16. Ako je dug za poreze nastao temeljem vaših obračunskih poreznih prijava u razdoblju do kraja 2001. godine, tada je 01. siječnja 2009. u svakom slučaju nastupila zastara prava poreznog tijela na naplatu poreznog duga. Također, protekom desetogodišnjeg roka apsolutne zastare prava poreznog tijela na naplatu doprinosa za 2001. godine, zastara je nastupila 01. siječnja 2012. godine. Ponovno pošaljite zahtjev PU za otpisom dijela glavnice poreznog duga i u zahtjevu ujedno izjavite da je nastupila zastara.
 17. ako ste dostavili godišnju prijavu poreza na dobit za 2011. godinu 28.02.2012. godine tada vam je dospijela obveza plaćanja poreza na dobit za 2011. godinu. Prema odredbi članka 34. st 1. Zakona o porezu na dobit, porezni obveznik plaća predujam poreza na osnovi porezne prijave za prethodno porezno razdoblje. Iz ovog proizlazi da se dužni plaćati predujam poreza na dobit od veljače 2012. g. nadalje. Dakle, do 31.03.2012. dužni se uplatiti predujam poreza za veljaču 2012. u iznosu 1/12 utvrđene porezne obveze za 2011. godinu.
 18. ako se vlasnik stana, koji je u posjedu vašeg brata, ne ispunjavate uvjet iz odredbe članka 9. stavak 1. točka 4.1. i 4.2. Zakona za osobno oslobođenje od plaćana poreza na promet nekretnina kod kupnje nekretnine s kojom prvi puta rješavate stambeno pitanje. Iz upita se ne može zaključiti jeste li već postali vlasnik/suvlasnik stana temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju ili ne.
 19. prijava ostvarenog drugog dohotka iz inozemstva u godišnjoj poreznoj prijavi je zadnji rok za dragovoljno prijavljivanje od strane poreznog obveznik. Primjereno što prije platiti predujam poreza i prireza i možebitno doprinos iz primitka (MIO).Sankcije su plaćanje zateznih kamata i novčane kazne.
 20. Na vaš slučaj se odnosi prethodno važeći Opći porezni zakon (NN 127/00.). Pravo poreznog tijela na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastara prava na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate, troškove ovrhe i novčanu kaznu. Vaš slučaje je 1. - podebljano. Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na napl
 21. pored vođenja evidencije o prijeđenim kilometrima dužni ste 30% izdataka povezanih s automobilom ne priznati. Da automobil nije unesen u imovinu obrta, mogli ste pravdati 2 kn/km temeljem obračuna vožnje u mjestu sjedišta obrta ili putnog naloga izvan mjesta. Ova naknada pokriva trošak goriva, održavanja i amortizacije automobila.
 22. Ako je obrtnik iskoristio pretporez kod nabave kombi vozila, u ovom slučaju unosa poduzetničke imovine u trgovačko društvo, ako se unos obavlja po zatečenim knjigovodstvenim vrijednostima ostvaruje se kontinuitet u obavljanju poduzetničke djelatnosti. Također, bitno je da je i trgovačko društvo obveznik poreza na dodanu vrijednost. Zbog ovakvog unosa kombi vozila, predmeta poduzetničke imovine, u društvo kao dodatne činidbe člana društva (bivšeg obrtnika), ne nastaje obveza plaćanja PDV-a njemu niti obveza plaćanja posebnog poreza na promet rabljenih automobila jer je vozilo i nadalje u sustav
 23. Da. Nažalost morali ste u roku od osam dana od dana primitka isplate sami obračunati javna davanja ovisno je li to ugovor o djelu (MIO i porez/prirez) ili ugovor o autorskom djelu (porez/prirez), uplatiti ih u Proračun i dostaviti obrasce PU. Također, obvezni ste podnijeti godišnju porezu prijavu sukladno odredbi članka 39. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak. Ako niste uzdržavani član obitelji, po godišnjoj poreznoj prijavi, korištenjem svog osonog odbitka, moći ćete povratiti plaćeni porez.
 24. Pod 1. Da. Kako ste tada bili obveznik poreza na dodanu vrijednost, a zakupnina kod davanja u zakup zemljišta je oporeziva naknada dužni ste bili obračunati PDV i zakupniku izdati račun za obavljenu uslugu zakupa zemljišta s PDV-om. Ako to niste učinili, trebate po preračunanoj stopi iz primljene naknade "izbiti" PDV. Pod 2. Kada ste dostavili PDV-K PU za razdoblje poslovanja u 2011. godini?
 25. Da. Unuci mogu biti uzdržavani članovi obitelji sukladno odredbi članka 36. stavak 7. Zakona o porezu na dohodak (potomci u izravnoj liniji - prema odredbama Zakona o nasljeđivanju). Prebivalište nije bitno. Bitno je da unuk tijekom 2011. godine nije ostvario više od 10.800 kuna bruto primitaka (čl.36 st. 4. i 5. Zakona).
×
×
 • Napravi novi...