Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  413
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. da. možete podnijeti zahtjev PU za utvrđivanjem zastare prava poreznog tijela na naplatu javnih davanja čije se obveze sami prijavili svojim obračunskim prijavama. porez na dohodak: za 2004. godinu 01.01.2012. nastupila je apsolutna zastara PDV: za 2004. godinu 01.01.2011. nastupila je apsolutna zastara doprinosi: za 2004. godinu 01.01.2015. nastupa apsolutna zastara doprinos HOK-u: za 2004. godinu 01.01.2011. nastupila je apsolutna zastara
 2. Pod 1. ako vam nekretnina nije služila za stanovanje ili ako ste je prodali u razdoblju kraćem od 3 godine (u slučaju prethodnog naplatnog stjecanja) dužni ste bili odmah po prodaji svoje 1/3 nekretnine prijaviti otuđenje Poreznoj upravi (čl. 27. Zakona o porezu na dohodak). Ako niste to možete obaviti po godišnoj poreznoj prijavi. Pod 2. Ne. Porez na dohodak i porez na promet nekretnina su dva različita poreza.
 3. Da. Temeljem ovog ugovora ostvarujete oporezive primitke temeljem kojeg se utvrđuje dohodak od imovine po osnovi davanja u zakup imovine za potrebe oglašavanja. Ovo proizlazi iz odredbi čl. 27. Zakona o porezu na dohodak. Dužni ste prijaviti ugovor Poreznoj upravi. Ona vam izdaje porezno rješenje o plačanju mjesečnog predujma poreza na dohodak od imovine. Kod obračuna poreza na dohodak, priznaje se 30% paušalnih izdataka, a predujam se plaća po stopi od 12%+prirez. Po dragovoljnom podnošenju godišnje porezne prijave moći ćete iskoristiti svoj osobni odbitak i povratiti plaćeni porez. Zakupnik
 4. Ne. Nažalost ne može se tražiti povrat porez na kuću za odmor temeljem godišnje prijave poreza na dohodak. To su dva zasebna poreza. Naime, porez na kuće za odmor plaća se temeljem odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rubrika dohodak od imovvine i imovinskih prava odnosi se na dohodak od iznajmljivanja imovine, prodaje nekretnina i dr. prema odredbama članka 27. Zakona o porezu na dohodak.
 5. da. možete sklopiti ugovor o sponzorstvu s sportskim klubom bez obzira na iznos. Oni vam trebaju izdati račun za obavljenu uslugu promidžbe - sponzorstva. To vam je porezno priznati izdatak ili rashod (ako se obveznik poreza na dobit). Mogli bi im uplatiti temeljem darovnice do 2% primitaka prethodne godine ili u naravi s uključenim PDV-om (vašim proizvodima. To bi vam bilo uvećanje osobnog odbitka sukladno odredbi članka 36. stavak 12. Zakona o porezu na dohodak. To ostvarujete podnošenjem godišnje prijave. Ako se obveznik poreza na dobit darovanje do 2% prihoda prethodne godine je porezno pr
 6. Da. Obrtnik je obvezan dokazati evidencijom o prijeđenim kilometrima da se ukupan broj prijeđenih kilometara odnosi isključivo na korištenje vozila u poslovne, službene, svrhe.
 7. Prema odredbi člank 68. stavak 2. Zakona o doprinosima, obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem za obveznike koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu. Prema odrebi članka 70. Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4.
 8. Kako niste izdali račun za obavljenu uslugu u drugom kvartalu smatra se da ste napravili računovodstvenu pogrešku jer time niste priznali potraživanje i iskazali prihod. Međutim, kako još nije završila poslovna godina, možete sada u listopadu izdati račun za obavljenu uslugu u drugom kvartalu. Kako ste naveli, da naknada ne podliježe oporezivanju PDV-om u Hrvatskoj, ne postoji porezni rizik plaćanja PDV-a. Isto tako, nema rizika od plaćanja poreza na dobit jer se on obračunava po isteku poslovne godine.
 9. Iznos šestorostrukog osobnog odbitka od 10.800 kuna (6 x 1.800) predstavlja uvjet do kojeg osoba može biti uzdržavani član obitelji pri obračunu dohotka od nesamostalnog rada roditelja ili skrbnika. Kako ste ostvarili ukupan iznos primitaka preko 10.800 tijekom 2010. godine, vaša majka, korisnik vašeg osobnog odbitka tijekom 2010. godine bila je dužna podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2010. godinu bez navođenja vas kao uzdržavanog člana obitelji. To ne znači da vas mora odjaviti sa svoje porezne kartice (obrazac PK) u narednoj 2011. godini.
 10. U svrhe oporezivanja općenito smatrate se hrvatskim, tuzemnim, poreznim rezidentnom imajući stalno boravište u Hrvatskoj - ako imate u posjedu (vlasništvu ili najmu) i nadalje stan ili kuću za stanovanje. To može biti čak i u posjedu supružnika. Ipak, prema OECD-ovom načelu rezidentnosti, uključenom u ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije, smatra se rezidentom one zemlje u kojoj su vam životni interesi. To znači da ako se obiteljska osoba, ako vam je i ostatak uže obitelji (supružnik i djeca) u Austriji, smatrate se hrvatskim poreznim nerezidentom. Ako ste s
 11. Kako obrtnik i član društva nisu jedna te ista osoba, u ovom slučaju nije moguće provesti dodatno ulaganje imovine člana društva u društvo kao dodatnu činidbu sukladno ZTD-u. Naajprije bi trebalo da supruga, član društva, nastavi obrtničku djelatnost i preuzme na sebe poduzetničku imovinu (imovinu unesenu u poslovne knjige obrtničke djelatnosti). Tu bi bi osiguran kontinuitet poslovanja. Ne bi nastala obveza krajnjeg oporezivanja PDV-a. Po zakonu, ne bi nastala niti obveza plaćanja poreza na promet nekretnina niti posebnog poreza na automobile. Međutim, postoji nezakonita praksa Porezne uprave
 12. Prema odredbi članka 6. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave, plaća se porez na nasljedstvo na gotov novac, novčanu tražbinu ili vrijednosni papir ako je tržišna vrijednost veća od 50.000 kuna. Prema ovomu, vaš suprug nije dužan platiti predmetni porez. Prema odredbi članka 9. stavak 2. točka 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak, primitak nasljedstva ne smatra se dohotkom tj. nije predmet oporezivanja porezom na dohodak. Osobno smatram da ovo nije slučaj ostvarenog oporezivog primitka temeljem kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalong rada su
 13. Prodaja putem automata je oblike trgovine na malo sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika prodaje na malo (NN 39/09.).
 14. Porez na promet nekretnina ne plaća bračni drug temeljem primanja nekretnine na dar od supružnika sukladno odredbi članka 13. t. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina. Nažalost, porezni propis ne slijedi Obiteljski zakon, pa se u vašem slučaju ne može koristiti predmetno osobno oslobođenje.
 15. Proizvodnja rukotvorina i njihova prodaja smatra se obavljanjem samostalne djelatnosti. Primjereno je da se registrirate u registru poreznih obveznika PU. Možete se prijaviti da ćete plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu sukladno Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 143/06) i ne trebate se registirati kao obveznik poreza na dodanu vrijednost. Kako su vaši kupci fizičke osobe, potrošači (Zakon o zaštiti potrošača), možete primati uplati na tekući račun jer se na njihove uplate ne odnosi ograničenje iz odredbe članka 61. st. 1. Zakona o porezu na dohodak. Također
 16. Nažalost, smatrate se obveznikom posebnog poreza na rabljenih automobila i u slučaju primanja automobila na dar od svekrve. Naime, ne zadovoljavate uvjet za osobnim oslobođenjem od plaćanja poreza jer niste u odnosu na svekrvu daroprimatelj u prvom nasljednom redu sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju. Ovo proizlazi iz odredbe članka 7. stavak 2. Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna voziila, plovila i zrakoplove. Da izbjegnete plaćanje ovog poreza primjereno je da svekrva daruje automobil vašem suprugu. Naime, on zadovoljava prethodno navedeni uvjet za osobno oslob
 17. Prema odredbama čl. 62. Pravilnika o porezu na dohodak Federacije BiH, isplatitelj je dužan obustaviti 10% poreza od ukupne naknade. Obustavljeni porez smatra se konačnim porezom. http://www.pufbih.ba/ba/propisi/zakoni/zakon-o-porezu-na-dohodak/pravilnici Prema odredbi članka 22. st. 1. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i BiH, ostvareni primitak rezidenta se oporezuje samo u Hrvatskoj. Zato je potrebno prije isplate isplatitelju iz BiH dostaviti potvrdu hrvatske PU da ste rezident i obveznik poreza na dohodak u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ste dužni sami
 18. temeljem urednog popunjenog HUB obrasca koji je ovjeren od osobe koja ima ovlaštenje za podizanje novca (ugovara se s bankom). Na HUB-u može se navesti tekst za potrebe blagajne. Potom, ako se odmah gotovina ne iskoristi treba ju položiti u blagajnu ili priznati kao dani predujam ovlaštenoj osobi za materijalne troškove ili službeni put.
 19. da. možete zakonito temeljem ugovora o asignaciji (uputi) uplatiti novac vjerovnicima vašeg vjerovnika. Obračunsko plaćanja obavlja vaš vjerovnik i time on čini prekršaj protivno Zakonu o ovrsi nad novčanim sredstvima. U ovom predmetnom slučaju, primjereno je uplatiti i dospjela javna davanja u proračun (porezi i doprinosi) i druge obustave (rate kredita, alimentacije i sl.) zajedno s iznosom koji isplaćuje na tekuće račune radnika.
 20. Nažalost, ne slažem se ovim navodom. Naime, prema odredbama članka 16. stavak 2. i članka 17. stavak 2. Zakona o PDV-u, u pravilu, obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Porezni obveznik obračunava porez na dodanu vrijednost, prema izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge u obračunskomu razdoblju. Daklem za mjesec prosinac zadnji dan obračuna obveze PDV-a je zadnji dan u mjesecu, 31. prosinca. Tada nastaje porezna obveza. Obveza plaćanja, pak, dospijeva zadnji dan narednog mjeseca, 31. siječnja. Prema odrdedbi članka 93. stavak 4. OPZ-a, zastara pra
 21. Ulaganja u dugotrajnu imovinu predstavljaju trošak nabave predmeta dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Koja je imovina dugotrajna utvrđeno je odredbom čl. 24. st. 1. Zakona o porezu na dohodak: trošak nabave veći od 3.500,00 i korisni vijek upotrebe u obavljanju djelatnosti dulji od dvanaest mjeseci od stavljanja predmeta u upotrebu.
 22. Nažalost, morate platiti ukupan iznos porezne obveze. Naime, sukladno odredbi članka 19. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pri promjeni vlasništva cestovnoga motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku. Iz propisa samo proizlazi da je porez na cestovna motorna vozila povezan s činjenicom datuma registracije automobila (čl. 17 st 1.). Radnja godišnje registracije automobila je samo indikator Poreznoj upravi da je netko i te godi
 23. jedno je trošak amortizacije temeljem procijenjenog vijeka upotrebe i uključenok ostatka vrijednosti. Ostatak vrijenosti je vrijednost koja se očekuje na kraju vijeka upotrebe. Ako predmet dugotrajne imovine izgubi na vrijednosti po osnovi kretanja njegove tržišne vrijednosti, primjereno procjenom utvrditi novi iznos ostatka vrijednosti. dakle, amortizacija će u budućem razdoblju biti viša. U nekim slučajevima je opravdano vrijednosno uskladiti vrijednost imovine u upotrebi. To nema veze s amortizacijom. Gubitak iskazan kao rashod od v.u. dugotrajne imovine je porezno priznati rashod.
 24. za glavnice dugova javnih davanja (porezi i doprinosi) koje su nastala prije 01.01.2009. godine primjenjuju se odrebde starog Općeg poreznog zakona i Zakona o obveznim odnosima (satrog i novog od 01.01.2006.). U tom razdoblju, do 01.01.2009. godine, porezi i doprinosi smatrali su se povremenim davanjima. Zakon o obveznim odnosima priječi da se uknjiži založno pravo nad imovinom dužnika po osnovi povremenih davanja. Dakle, uknjižba založbog prava PU za porez i doprinose nastalih prije 01.01.2009. godine ne nevažeća sukladno sudskoj praksi Upravnog suda. Kako je uknjižba nevažeća ne prekida se r
 25. ako ima posjeduje stan ili kuću (ili uža obitelj) u Hrvatskoj, smatra se hrvatski rezidetnim poreznim obveznikom. Obvezno podnosi godišnju poreznu prijavu i ima obvezu da odmah prijavi ugovor o radu nadležnoj PU radi plaćanja doprinosa. Obveznik sam obračunava predujam poreza na dohodak i prirez i podnosi obrasce ID. PU rješenjem obračunava i zadužuje doprinose. Ako Hrvatska ima zaključen ugovor o izbjegavnja dvostrukog oporezivanja primjenjuju se odredbe ugovora. Moguće je plaćeni predujam poreza u inozemstvu uključiti godišnju prijavu.
×
×
 • Napravi novi...