Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  413
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. d.. je obveznik primjene Zakona o računovodstvu za potrebe sastavljanja financijskih izvještaja. Financijsko izvještavanje se temelji na primjeni Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI). Dugotrajna imovina gibi na vrijednosti upotrebom tj. trošenjem. Da bi financijski izvještaji pokazivali realno i objektovno stanje imovine na datum bilance (31.12.) obveznik primjene HSFI-ija dužan je priznavati ispravak vrijednosti dugotrajne imovine koje koristi i iskazivati trošak amortizacije koji ima obilježje rashoda razdoblja. Dakle, primjena propisa upućuje da postoji obveza obračuna amor
 2. Zastara prava poreznog tijela na naplatu poreza počinje teći istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu. Poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost trebalo je utvrditi najkasnije 31.12.2006. godine. Zato zastarni rok počinje teći od 01.01.2007. godine. Ako zastarni rok nije prekinut ikojom službenom radnjom poreznog tijela dostavljanjem na znanje poreznom obvezniku tijekom 3 godine, smatra se da je zastara prava poreznog tijela na naplatu poreza i kamata nastupila 01.01.2010. godine. Trebate se pozvati na nastup zastare i zatražiti isknjiženje poreznog duga iz ISPU. Ako
 3. porezna uprava je službenom radnjom dostave poreznom obvezniku poziva dopune porezne prijave u prosincu 2010. godine pravovremeno prekinula zastarni rok. Inače zastara prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze trebala je nastupiti 01.01.2011. godine. Sada porezni obveznik treba sudjelovati u poreznom postupku dopune porezne prijave. Apsolutna zastara nastupa, u ovom konkretnom slučaju, s 01.01.2014.
 4. pod 1. kako nema iskazanih troškova/rashoda u poslovnim knjigama povezanih s predmetnim automobilom nema ni njihovih poreznih učinaka (porez na dobit) međutim kako koristite službeni automobil u privatne svrhe primjereno je da se utvrđuje oporezivi primitak u naravi po osnovi drugog dohotka (čl. 32 Zakona o porezu na dohodak i čl. 16. Pravilnika o porezu na dohodak) - neto 1% nabavne vrijednosti ili 2 kune/km. pod 2. kako društvo nije obveznik PDV-a, nema obveze obračuna PDV-a kod prodaje. Kupca plaća 5% poreza na promet rabljeni automobila. Ako je društvo ranije bilo obveznik P
 5. Primjereno je da autor zbirke zadataka angažira izdavača. Izdavač mu isplaćuje temeljem ugovora o autorskom djelu naknadu. Može i bez nje. Vi možete zaključiti ugovor o sponzorstvu ovog izdanja s izdavačem. Izdavač će vam izdati račun za obavljenu uslugu sponzorstva i kupoprodaju 10 primjeraka izdanja. Zbog ovoga vi nemate obvezu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak po osnovi isplate autorske naknade fizičkoj osobi. Ako fizička osoba bila izdavač, morala bi voditi poslovne knjige kao obrtnik.
 6. poduzetnik koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, neovisno je li pravni ili fizička osoba, na svojim računima ne navodi oznake niti R-1 niti R-2. Treba navesti tekst: "...nije obveznik poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbi članka 22. stavak 1. Zakona o PDV-u"
 7. Kako vaš automobil nije unesen u imovinu vašeg poduzeća, gospodarske djeloatnosti - obrta niste u mogućnosti priznavati izdake povezan s korištenjem automobila u svojim poslovnim knjigama. Dakle, vama su porezno nepriznati izdaci goriva, servisa, premija AO i kaska. Vi jedino možete priznavati u KPI kao izdatak po obračunu korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2 kune/km. Da ste ipak unijeli automobil u poduzeće i ako ste obveznik PDV-a, tada se mogli iskoristiti 70% pretporeza iskazanog na računu servisera i priznati izdatak servisa. Po isplaćenoj odšteti od strane osiguravatelj
 8. kako vam je kuća služila za stanovanje niste dužni platiti porez na dohodak od otuđenja imovine sukladno odredbama članka 27. Zakona o porezu na dohodak.
 9. to znači da trebate ili registrati obrt ili drugu djelatnost. Možete izjaviti na početku da ćete plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. kod obrta možete si priznavati izdatke tj. troškove službenog puta (smještaj, dnevnice, 2 kn/km, cestarine) sukladno uvjetima iz poreznog propisa. Možete se također priznati i prigodnu nagradu do 2.500,00 kuna godišnje neoporezivo. Kod druge djelatnosti to nije slučaj. U oba slučaja postajete obveznik plaćanja doprinosa (MIO i ZO) prema rješenju PU. Ako ste obveznik poreza na dobit niste dužni podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak po
 10. Sukladno odredbi članka 13 točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, vi ste oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina za dio nekretnine primljen na dar od vaše bake jer ste njen potomak. Nažalost, oslobođenje se ne odnosi i dio nekretnine koju se primili na dar od strica. Ne možete biti oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina na stričevu darovnicu, zbog što vam je to prva nekretnina s kojom rješavate stambeno pitanje, jer se to oslobođenje odnosi stjecanje prve nekretnine temeljem ugovora o kupoprodaji. Ovo proizlazi iz odredbe članka 11.a stavak 1. Zakona.
 11. možete ugovoriti ugovor o djelu ili možda ugovor o autorskom djelu. primljene naknade koje ostvarite podliježu oporezivanju porezom na dohodak s osnove drugog dohotka. Dužni ste u roku 8 dana od primitka naknade (neovisno jeste li primili novac u inozemstvu ili HR) prijaviti PU predujam poreza na dohodak, prirez i MIO (o djelu). predati IDD obrazac PU i R-Sm obrazac FINA-i.
 12. Fizička osoba koja je prodajom otuđila četiri stana (istovrsne nekretnine) u roku od pet godina (od dana prodaje prvog), smatra se da je obavljala djelatnost izjednačenu s obrtom samostalno s ciljem ostvarivanja dohotka (zarade). Nakon prodaje svakog od prva tri stana bila je dužna prijaviti promet PU sukldno čl. 27. Zakona o porezu na dohodak i platiti porez na dohodak od otuđenja imovine po rješenjima PU za svaki stan zasebno. Kod prodaje četvrog stana smatra se da je trebala voditi poslovne knjige od samostalne djelnosti sukladno čl. 18-24. Zakona. Plaćeni porez po rješenjima PU za prve tri
 13. neovisno o načinu naplate u Hrvatskoj ili u inozemstvu dužne ste plaćati porez
 14. morate zadovoljiti minimalno tehničke uvjete trgovine na malo na daljinu i elektroničku trgovinu sukladno odredbama Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektroničkoj trgovini. obvezno se morate prijaviti RPO - registar obveznika poreza na dohodak sukladno odredbama članka 62. Zakona o poreza na dohodak je se bavite samostalnom djelatnošću temeljem poslovnih knjiga ili paušalno. morate izdavati račune. ako već imate isporuke ne možete se retrogradno prijaviti u sustav PDV-a, tek od naredne godine.
 15. kod utvrđivanja poreza na dohodak od najma stana Porezna uprava temeljem poreznog rješenja priznaje paušalni izdatak u visini iznosa 30% primitka tj. ugovorene najamnine. Razlika je dohodak i porezna osnovica za predujam poreza na dohodak.
 16. neovisno o tomu je godišnja porezna prijava podnesena Poreznoj upravi dragovoljno ili obvezno, porezni obveznik je dužani prijaviti sve oporezive vidove dohotka. primitak dividende i/ili udjela u dobiti ostvarene nakon 01.01.2005. godine smatra se primitkom oslobođenim oporezivanja porezom na dohodak i ne uključuju se u prijavu.
 17. sve ovisi što je propisanom Odlukom općine ili grada. Trebali ste se žaliti na rješenje dokazujući da imate trajno boravište na toj adresi.
 18. Posrijedi nije davanje u najam za stambene potrebe, već usluga pružanja smještaja turistima. Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljskom djelatnošću tj. uslugom smatra se i pružanje usluge smještaja, pa je uputno da analizirate Zakon i provedbene propise.
 19. ako je posrijedi davanje u zakup poslovnog prostora i ugovoreno je da zakupnik, pored novca, snosi režijske izdatke povezane s poslovnim prostorom tada ste ugovorili ste zakupninu koja se sastoji od dvije komponente. Fiksna komponenta se odnosi na fiksni novačni iznos koji zakupnik duguje. Varijabilna komponenta su režijski izdaci. Moguće je ugovoriti slijedeće: a) da vi zaprimate i plaćate račune dobavljača i potom izdate račun za zakupninu (f. i v. komponentu) zakupniku. ukupan iznos zakupnine je porezna osnovica PDV-a neovisno što možda kod nekih ulaznih računa nema pretporeza b)da
 20. Baka vaše supruge može se smatrati uzdržavani članom obitelji ako joj isplaćena mirovina na godišnjoj razini ne prelazi iznos od 6 x 1800 = 10.800 kuna neovisno prima li ju u Srbiji. vidi čl. 36. st. 4., 5. i 7. Zakona o porezu na dohodak.
 21. Ne. Ne možete sami sebi darovati osobni automobil. Pogrešno je tumačiti da ste vlasnik obrta. Obrt je vaša poduzetnička djelatnost odnosno poduzeće, a vi ste obrtnik. Osobni automobil koji je unešen obrt je uvijek je bila i ostala vaša osobna imovina tj. vi ste vlasnik tog automobil a nikako ne obrt. Ugovor o darovanju zaključen sam sa sobom bio bi ništetan ugovor ni ne bio imao nikakvih pravnih učinaka. Ako vam je namjera povlačenja tog automobila iz obrta u privatnu, nepoduzetničku sferu, tada je dovoljno da sastavite odluku o izuzimanju osobnog automobila iz obrta. Kao primitak dužni ste pr
 22. Vaše društvo, obveznik PDV-a, nije dužno obračunati PDV na naknadu za obavljenu uslugu zastupanja ili posredovanja koju zaračunava njemačkom društvu. U ovom konkretnom slučaju, njemačko društvo prodaje dobra izvozeći ih u Hrvatsku. Mjerodavnost nadležnosti poreznog propisa, Zakona o PDV-u, određena je mjesto isporuke dobara ili mjestom obavljanja usluga. Prema odredbi članka 5. stavak 2. točka 1. Zakona, mjesto isporuke dobara, u ovom slučaju, je Njemačka. Prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona, mjesto obavljanja usluge posredovanja (i zastupanja) je mjesto ispruke dobara iz osnovno
 23. Prema odredbi članka 33. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN, br. 80/10.), koja glasi: "Za 2010. godinu uvećanje osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 12. do 25. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04. i 73/08.) i izdatke iz članka 12. stavka 9. toga Zakona, porezni obveznik rezident može koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave u ukupnom iznosu do najviše 6.000,00 kuna godišnje i to za uplate izvršene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.", moguće je uvećati svoj osobni odbita
 24. Nažalost, u 2010. godini ste ostvarili preko 10.800 kuna bruto primitka kao uzdržavana osoba. Vaš otac je dužan podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2010. godinu u kojoj vas neće navesti kao uzdržavanu osobu. Time će mu se možda pojaviti obveza plaćanja razlike poreza za 2010. godinu. U 2011. godini možete mu i nadalje biti uzdržavana osoba koja se navodi na njegovoj poreznoj kartici. Sami ste bili dužni u roku od 8 dana od svakog pojedinog primitka naknade izravno iz inozemstva obračunati, prijaviti i uplatiti u proračun predujam poreza na dohodak, možebitni prirez pore
 25. Kod primitka izravno iz inozemstva nebitno je za oporezivanje je li odobren devizni ili žiro-račun. Ako ste odredili posao za inozemnog naručitelja, smatra se da se ostvarili oporezivi primitak s osnove naknade ugovora o djelu. Dužni ste u roku od osam dana primitka čeka, a ne naplate čeka (čl. 8. st. 9. Pravilnika o porezu na dohodak), sami obračunati i uplatiti u proračun predujam poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka, možebitni prirez porezu na dohodak i doprinose iz primitka (MIO 1. i 2.). Doprinos na primitak, ZO, niste dužni obračunati i platiti. Dužni ste dostaviti PU obrazac IDD i
×
×
 • Napravi novi...