Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  412
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. Kako je posrijedi davanje u zakup poslovnog prostora više mjeseci, a koji će zakupnik koristiti za obavljanje svoje poduzeničke djelatnosti iznajmljivanja soba turistima, zakupodavac je ima obvezu obračuna PDV-a mjesečno neovisno kada će ispostaviti račun zakupniku. Daklem moguće je izdati račun na početku, ili svaki mjesec, ili na kraju davanja u zakup. Ugovorne strane mogu slobodno svojom voljom ugovoriti dospijeće tražbine zakupodavca. Prema tomu, dospijeće tražbine može biti i neki datum naredne godine.
 2. žalba protiv poreznog rješenja se podnosi samostalnoj služnbi za drugostupanjski upravni postupak. Prema odredbi člank 170. stavak 5. Općeg poreznog zakona, rješenje o žalbi porezno tijelo mora donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od dva mjeseca računajući od dana predaje žalbe.Primjereno onda dostaviti podnesak požurnice drugom stupnju.
 3. na primitak po osnovi odštete ne plaća se porez na dohodak. to proizlazi iz odredbe članka 9. stavak 2. točka 2.5 Zakona o porezu na dohodak. Nažalost, prema odredbi člank 36. stavak 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak, odšteta ako prijeđe iznos od 6 x 1.800=10.800 kuna utječe da te godine ne možete se smatrati uzdržavanim djetetom odnosno članom obitelji. Zato će vaš otac morati podnijeti godišnju poreznu prijavu i vas ne navesti kao uzdržavanu osobu. od 01.01.2011. vi se i nadalje smatrate uzdržavnim članom.
 4. relativni rok zastare je pet godina, a apsolutni 10 godina. vidi Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja i zakon o doprinosima. pitanje je li PU službenom radnjom dostave opomene ili ovršnog rješenja prekinula rok zastare koji onda teće ispočetka za svaku godinu zasebno.
 5. posrijedi je kontnuirano obavljanje usluge kroz više obračunskih razdoblja, pa ako je riječ o poslovnom zakupu tada pravnoj osobi mjesečno dospijeva obveza za PDV neovisno što će račun za godišnji iznos zakupnine izdati sa 31.12.2011. fizička osoba može podmiriti dug po osnovi zakupnine u 2012. godini. nasuprot tomu, ako je riječ o stambenom najmu, nema pdv-a i u ovom slučaju pravna osoba može izdati račun bez pdv-a za godišnju najamninu sa 31.12.2011. kojeg fizička osoba može podmiriti tijekom 2012. godine
 6. bez obzira na opg i obrt, ako je osoba postala obveznik poreza na dodanu vrijednost treba i u obrtu i u opg-u izdavati r-2 račune s iskazanim PDV-om. Osoba je jedinstveni poslovni subjekt, a opg i obrtu su samo njezina poduzeća tj. poduzetničke djelatnosti.
 7. Prema odredbama članka 38. Općeg poreznog zakona, niste hrvatski porezni rezident ako u Hrvatskoj nemate u posjedu stan (kuću). Posjed po Zakonu o vlasništvu znači vlasništo nad nekretninom ili u najmu. Ako ipak imate u posjedu nekretninu, vi ili vaša supruga (ako ste oženjeni), tada se smatrate hrvatskim poreznim rezidentom, neovisno o tomu jeste li boravili izvan Hrvatske preko 183 dana.
 8. kako ste potvrdili da je postrijedi uplata ugovorene kupoprodaje cijene iz inozemstva hoćete li biti dužni platiti porez na dohodak ovisi o tomu: je li otuđenje web portala otuđenje poslovnih udjela u subjektu koji je vlasnik tog web portala ili je posrijedi otuđenje web portala kao vaše imovine, odnosno otuđenje prava intelekualno vlasništva.(vidi članak 9. Zakona o porezu na dohodak) Kod otuđenja poslovnih udjela niste dužni platiti porez. Kod otuđenja imovine dužni ste u roku od 8 dana od isplate ugovorene cijene prijaviti sami primitak poreznoj upravi i obračunati i platiti pred
 9. oboje suvlasnika je obveznik poreza na promet nekretnina razmjerno suvlasničkom udjelu. Dakle, u vašem slučaju svatko na svojih 50% površine stana. dužne ste prijaviti promet nekretnine stjecanjem po osnovi nasljeđivanja. PU će vam rješenjem obračunati poreznu obvezu svakome zasebno. Iznimno ste oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina ako ste s ostaviteljem živjeli u gospodarskoj zajednici u vrijeme izgradnje građevine, stjecanja druge nekretnine ili ostaviteljeve smrti. Gospodarskom zajednicom smatra se zajedničko stjecanje prihoda i imovine te raspolaganje prihodima i imovinom ko
 10. dopuštena je isplata povrata glavnice zajma fizičkoj osobi zajmodavcu u gotovini ili na tekući račun građana. Bitno je da je pozajmica beskamatna - tada ne nastaje obveza obračuna poreza ndohodak od kapitala pri isplati kamate.
 11. bitno je imati dokument iz kojeg se može utvrditi da je primljeni novac dar. iznos novca nije ograničen. Iznos dara preko 50.000,00 kuna dara dužni ste prijaviti PU i platiti porez na dar od 5% osim ako zadovoljavate uvjete o osobnom oslobođenju. Tada prijavite iznos i pozovite se na odredbe o oslobođenju.
 12. Nažalost, ne moežete odbijati pretporeze iskazane na onim računima dobavljača koji sadrže podatke o kupcu, zakupodavcu poslovnog prostora, a ne vas, zakupniku. To proizlazi iz odredbe članka 20. stavak 10. povezano s odredbom člank 15. stavak 3. Zakona o PDV-u. U vašem slučaju primjereno da pokušate zatražiti od navedenih dobavljača promjenu podataka o kupcu. Vaš zahtjev se temelji na ugovoru o zakupu. HEP ima javno objavljenu proceduru promjene podataka potrošača na web stranici.
 13. glavnica duga po kreditu x bila je, pretpostavljam, evidentirana kao dugoročna obveza odobrena glavnica kredita y evidentira se: - u prvom koraku, kao dugoročna obveza (potražuje) i potraživanje za odobreni kredit (duguje) - u drugom koraku, ako je glavnica isplaćena zatvara se potraživanje za odobreni kredit i priznaje je se novac na računu za redovno poslovanje - u trećem koraku, kada je novac uplaćen na račun banke x, zatvare se dugoroćna obveza po kreditu x dakle ostaje samo dugoročna obveza po kreditu y
 14. Definicija pojma "osobni automobil" za potrebe oporezivanja navedena je u odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. pod pojmom "i druga sredstva za osobni prijevoz" podrazumijevaju se motocikli, motorne sanjke, plovila, helikopteri, zrakoplovi i dr.
 15. Pretpostavljam da niste sastavili i predali financijske izvještaje u FINA-u sukladno Zakonu o računovodstvu. Uprava ih nije sastavila, a osnivač (-i) ih nisu usvojili. Iz toga proizlazi da još možete ispraviti računvodstvene pogreške na dan 31.12.2009. godine i skazati obvezu poreza na dobit (temeljem obračuna). Direktor - Uprava (zakonski predstavnik) odgovoran je za imovinu i obveze vaše ustanove. Uprava (uz pomoć računovodstva) sastavlja godišnje financijske izvještaje. Osnivači na godišnjoj skupštini ili jedan osnivač izjavom utvrđuje usvajanje godišnjih financijski izvještaja.
 16. Privatan dom za starije i nemoćne osobe u Hrvatskoj može se registrirati kao ustanova. To proizlazi iz odredbe članka 1. stavak 2. i 3. Zakona o ustanovama:" Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti,ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti.Na pravnu osobu koja djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti primjenjuju se propisi o trgovačkim društvima." Prema tomu, vaša ustanova smatra se privatnom ustanov
 17. Sukladno odredbama članka 6. stavak 2. i članka 9. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Porezna stopa je 5%. Porezna uprava može procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina koje se zamjenjuju. To proizlazi iz odredbe članka 9. stavak 6. Zakona.
 18. imate alternativu - ugovor o radu za inozemnog poslodavca temeljem kog ostvarujete oporezivi primitak od nesamostalong rada ili - kao obrtnik (vodite poslovne knjige uz planirani mjesečni dohodak=primici - izdaci od 10.000 kuna po)ili - druga djelatnost - čl 47. Pravilnika o porezu na dohodak (vodite poslovne knjige kao obrtnik, ali nemate pravo na izdatak dnevnica, putnih troškova i dr.) temeljem ugovora o djelu trgovačkog putnika ili ugovora o posredovanju posrednika ili - d..
 19. koje se je godine osoba prestala baviti djelatnošću iznajmljivanja? To je trenutak koji je relevantan da primjenu poreznog propisa koji je tada bio na snazi.
 20. Ako je 2002. godine tražbina dobavljača (R-1) po zaprimljenom računu podmirena u cijelosti od strane obrtnika(R-2) banke po osnovu odobrene glavnice kredita obrtniku, tada je obrtnik ostvario pravo na odbitka sveg pretpora iskazanom na računu dobavljača. Tražbina dobavljača je podmirena ako i netko drugi u ime i za račun obrtnika podmiri dio ili cijeli iznos tražbine. Dakle, ako banka uplati glavnicu kredita izravno dobavljaču predmeta leasinga smatra se da je tražbina/račun podmiren. Razlika je u tomu, što obrtnik može priznavati kamatu kao poslovni izdatak u KPI, iskazanu u dospijelom an
 21. Fizička osoba može se baviti djelatnošću socijalne skrbi kao profesionalnom djelatnošću putem poslova savjetovališta. To proizlazi iz odredbe članka 121. i 122.-135. Zakona o socijalnoj skrbi. Iz navedenih odredbi proizlazi da se fizička osoba bavi samostalnom djelatnošću. U smislu oporezivanja dohotka, bavljenje djelatnošću poslova savjetovališta djelatnosti socijalne skrbi uvjetuje vođenje poslovnih knjiga sukladno Zakonu o porezu na dohodak (ili čak "dobitaš"). Dakle, ovu djelanost se ne može obavljati temeljem ugovora o djelu. Iz prethodno navedenog proizlazi da naknada zaračunana
 22. trebate platiti 5% posebnoh poreza na promet rabljnih automobila osim ako niste kupili automobil čiji se promet oporezuje PDV-om. Porezna osnovica za 5% poreza je kupoprodajna cijena iz ugovora ili procjena PU temeljem praćenja cijena Centra za vozila Hrvatske. Sukladno odrebi članka 8. stavak 3. Zakona, obveznik posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila mora nastanak porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana kupnje ili stjecanja.
 23. Pretpostavljam da je posrijedi obračun poreza na dohodak za 2009. godinu. Ako ste obrascu DOH za 2009. naveli da koristite uvećanje svog osobnog odbitka i za svoje jedno djete (0,5) imate pravo koristiti ukupan godišnji osobni odbitak u iznosu od 32.400 kuna neovisno o tomu je li koeficijent osobnog odbitka dijeteta bio naveden na obrascu PK (porezna kartica), koji se nalazi u posjedu vašeg poslodavca, isplatitelja primitka od nesamostalnog rada. Ako ste u svojoj poreznoj prijavi naveli samo prvo dijete (0,5), a Porezna uprava vas privremenim poreznim rješenjem obavještava da ne možete
 24. Prema odredbi članka 53. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu odnosno pri utvrđivanju iznosa od 10.800,00 kuna godišnje, ne uzimaju se u obzir primici . prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja. Dakle,nažalost, stipendija bez obzira tko je isplatitelj ulazi u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji.
 25. Točno ste sve naveli vezano za upravni postupak porezno-dužničkog odnosa poreznog tijela i poreznog obveznika. Sukladno odredbi članka 116. stavak 6. Općeg poreznog zakona (NN,br. 147/08.), ako je povodom pokrenutog upravnog spora u pravomoćno dovršenom postupku poništeno, izmijenjeno ili ukinuto rješenje ili drugi akt o zaduženju na temelju kojeg je plaćen porez, tada obračun kamata počinje teći od dana uplate poreza. U vašem slučaju to bi značilo da vam je porezno tijelo dužno platiti kamate od dana uplate poreza, kad bi Upravni sud presudio u vašu korist. Ako bi Samostalna slu
×
×
 • Napravi novi...