Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  412
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. vi osobno možete prijaviti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina po osnovi kvadrata za sebe, supruga i djecu. u vašem slučaju, za oslobođenje od plaćanja poreza nebitno je li vaš suprug suvlasnik. Prema odrebama čl. 11. stavak 9.5. i 9.6. Zakona bitno je da vaš suprug nema drugu nekretninu koja zadovoljava vaše stambene potrebe, odnosno stan, kuću za odmor i druge nekretnine znatnije vrijednosti.
 2. Nažalost ako u ugovoru stoji, npr. sljedeće: ...Primatelj leasing snosi sve pristojbe, poreze, takse, kazne i sva druga davanja i obveze koje terete objekt leasinga za vrijeme trajanja ugovora o leasingu i/ili proizlazi i samog ugovora o leasingu... može se zaključiti da ste dužni podmiriti navedenu tražbinu.
 3. Da. temeljem odluke člana društva isplaćujete si predujam udjela u dobiti i priznajete tražbinu (potraživanje) vašeg društva od vas za isplaćeni iznos. Problem, nakon 01.07.2010. godine, postoji kod primjene odredbe članka 10.a Zakona o porezu na dobit.
 4. Pretpostavljam da obavljate samostalnu djelatnost - uzgoj kućnih ljubimaca. Ako je tako, trebate voditi poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak i upisati se u registar obveznika poreza na dohodak - RPO. Dužni ste izdavati račune za isporuke kućnih ljubimaca svom kupcu. Ako niste u sustavu PDV-a, izdajte račun br. xxx bez navođenja oznake R-2. Ostali elementi su propisani odredbom članka 15. stavak 3. Zakona o PDV-u. Na računima obvezno navedite da niste u sustavu PDV-a sukladno odredbi članka 22. st. 1. Zakona o PDV-u.
 5. Istražite rješenja o licencama, certifikatima i dozvolama glase li na ime i prezime, odnosno mogu li glasiti na pravnu osobu, ili će uvijek glasiti na ime i prezime neovisno bavi li se fizička osoba samostalnom djelatnošću ili je zaposlena u trgovačkom društvu. Moguć je slučaj i dozvola izdavatelj licenci, certifikata i dozvola za se one prenesu na pravnu osobu. Znači, sve ovisi što piše u rješenjima i propisima koji uređuju izdavanja licenci, certifikata i dozvola.
 6. Ne. Niste obveznik plaćanja poreza na dohodak od otuđenja nekretnine jer prodajete nekretninu 5 godina nakon stjecanja. To proizlazi iz odredbi članka 27. stavak 5. i stavak 6. Zakona o porezu na dohodak.
 7. Prema odredbi članak 13. stavak 2. Zakona o PDV-u, na izvozne isporuke iz stavka I. točke 1. ovoga članka koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju, plaća se porez na dodanu vrijednost. od 01.01.1998. do 17.06.2003., prema odrebi članka 7. stavak 6. Zakona o PDV-u, obveza za porez je nastala u slučaju iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona istekom obračunskog razdoblja u kome je protekao propisani rok. 18.06.2003. godine stupio je snagu Zakon o deviznom poslovanju (NN, br. 96/03.). Stupanjem snagu prestale su važiti odredbe prethodnog Zakona i
 8. banka nije obveznik obračuna i plaćanja posebnog poreza, već dioničar. nažalost, smatram da je datum isplate dividende datum kada je inozemno dioničko društvo isplatilo dividendu.
 9. Nažalost, poseban porez se plaća istodobno s isplatom dividende od strane isplatitelja (čl. 6. st. 1. Zakona). Porezna uprava je izdala uputu 06.08.2009. prema kojoj se porez plaća u roku od 8 dana od primitka - 8 dana od isplate inozemnog isplatitelja.
 10. Savjetujem vas da podnesete žalbu protiv predmetnog poreznog rješenja. Vi ste u pravu jer u postupku oporezivanja primjenjuju se propisi koji su bili na snazi u vrijeme nastanka činjenica na kojima se temelji oporezivanje. (čl. 5. OPZ-a) Ovim postupkom su povrijeđena vaša prava kao poreznog obveznika:"Prije donošenja poreznog akta kojim se utvrđuju prava i obveze poreznog obveznika, porezno tijelo mora poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje poreznog akta." (čl. 7. OPZ-a) Porezni nadzor u smislu OPZ-a je dio porezno-pravnog od
 11. da. jedanko se postupa kao i kod hrvatskih građana. radna i poslovna dozvola s time nemaju veze jer stranac, u biti, ne treba doputovati u Hrvatsku radi potrebe zaključenja ugovora o zakupu, prijave ugovora PU, plaćanja poreza. Razlika je u tomu da stranac treba prehodno zahtjevati dodjelu OIB-a od strane ispostave PU gdje se nekretnina nalazi.
 12. Ugovor o djelu je imenovani ugovor prema odredbama Zakona o obveznim odnosima. On je pojmovno "širi" od ugovora o radu. Da bi se zaštitila prava radnika, poseban propis - Zakon o radu je propisao postupanja ugovornih strana temeljem ugovora o radu. Točno je da je porezni obveznik poreza na dohodak kod ugovora o djelu isporučitelj djela. Međutim, poreznim propisom, Zakonom o porezu na dohodak propisano je da se u Hrvatskoj predujmi poreza na dohodak po većini izvora dohotka (nesamostalni rad, drugi dohodak, dohodak od osiguranja, dohodak od kapitala) oporezuje na izvoru (porez na dohodak po
 13. krester

  zadruga

  prema odredbi čl. 7. st. 1 Zakona o zadrugama, zadrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. prema odredbi čl. 11. Zakona, pravila zadruge koje donosi osnivačka skupštima moraju sadržavati način podjele dobiti. prema odredbi čl. 15. st. 3. Zakona, skupština odlučuje o raspodjeli dobiti. prema odredbi čl. 20. st. 1. Zakona, dobit pripada zadrugarima sukladno odredbama ugovora o osnivanju i pravilima zadruge.
 14. krester

  'ubacivanje' auta u obrt

  dakle, nema odbitka pretporeza kod nabave automobila. Nabavna vrijednost je ukupan iznos računa. Priznajete trošak amortizacije kao izdatak na godišnjoj razini. račun za mjesečni anuitet pozajmice (dio glavnice + kamata) nakon 01.01.2010. g. ne treba sadržavati PDV na kamatu jer se izmijenio Zakon o PDV-u.(čl. 11.a st. 1.b)Zakona) članak 78. stavak 1. Pravilnika o PDV-u Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je odobravanje i ugovaranje kredita. Kreditima se u smislu članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona smatraju i zajmovi, uključujući potrošačke kredite i zajmove, h
 15. krester

  'ubacivanje' auta u obrt

  Temeljem računa dobavljača i odluke o unosu automobila u popis dugotrajne imovine možete unijeti automobil u obrt. Ako je automobil kupljen u 2010. godini, a obveznik se PDV-a, možete odbiti 70% pretporeza iskazana na računu dobavljača u 2010. godini, kroz naredni PDV obrazac odnosno obrazac PDV-K. U popis dugotrajne imovine (obrazac DI) početno priznajete trošak nabave u iznosu nabavne vrijednosti (cijena bez PDV-a) i eventualno i 30% neiskorištenoh pretporeza. To vam je osnovica za obračun amortizacije. Možete si priznati u izdatke 70% iznosa računa, i odbiti 70% pretporeza iskazanog
 16. nažalost nije moguće primati mirovinu i biti zakonski predstavnik društva. To proizlazi iz odredbi članka 13. i članka 90. stavak 3. Zakona o mirovinskom osiguranju. Naime, obvezno su osigurani članovi uprave trgovačkih društava, ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi. Kada ste umirovljenik onda niste osigurani po drugoj osnovi. Korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja osim u slučaju iz članka 16.a ovoga Zakona, isplata mirovine se obustavlja. Dakle, ne možete biti u istom trenutku korisnik mirovine i obv
 17. Prema prethodnom i sada važećem Zakonu o obveznim odnosima, protekom roka zastare od 3 godine od dospijeća tražbine vjerovnika protekao nastupila je zastara. nadležnost suda ovisi kako je ugovoreno.
 18. U točki 59. stavak 1. članka 630. ZTD-a je propisano da pravna osoba čini prekršaj ako članovima društva s ograničenom odgovornošću isplati dobit protivno odredbama članka 406. ovoga zakona. Za ovaj prekršaj za pravnu osobu se može izreći kazna do iznosa od 50.000 kuna, a za odgovornu osobu do 7.000 kuna. Smatra se da ovaj prekršaj postoji u slučajevima kada je iznos isplaćenih predujmova udjela u dobiti za tekuću godinu veći od iznosa neto dobiti koji je utvrđen u financijskim izvještajima za istu poslovnu godinu. U ovom se slučaju primjenjuju odredbe o nedopuštenim primanjima za članak 407.
 19. Nažalost, kod darovanja automobila roditeljima, roditelji plaćaju poseban porez na promet automobila (vidi čl. 7. Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove).
 20. od 01.01.2010. godine, kada stupila na snagu zadnja novela Zakon o PDV-u, prema odredbi članka 20. stavak 12., porezni obveznik ne može odbiti 30% pretporeza obračunanog za obavljene mu isporuke, uvoz ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te isporuke dobara, obavljene usluge ili uvoz dobara u vezi s njihovom nabavom, najmom ili korištenjem. Prema tomu, svi obveznici PDV-a mogu dobiti samo 70% iznosa pretporeza iskazanog na računu dobavljača goriva.
 21. Da. Neovisno o tomu što je trošak nabave automobila u cijelom iznosu ispravljen, tj. knjigovodstvena vrijednost automobila je nula, dužni ste sve dok direktor koristi služebno vozilu u službene i privatne svrhe i nadalje obračunavati predujam poreza na dohodak mjesečno temljem ostvarenog oporezivog primitka.
 22. U slučaju zakonito iznajmljivanja stana, vaša supruga treba zaključiti ugovor o najmu stana, a sukladno Zakonu o najmu stanova. U vašem slučaju najamnina se sastoji od varijabilne (režijski izdaci) i fiksne najamnine. U ugovoru navedite da najmoprimac snosi i plaće sve režijske izdatke. Vaša supruga treba prijaviti ugovor nadležnoj ispostaviti PU. PU će izdati rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak od najma stana. Izdaci po osnovi ulaganja u stana i bilo koji drugi izdaci se ne priznaju u smanjenje porezne osnovice. U izračunu predujma poreza primitak (fiksna najamnina) se umanjuje za
 23. Vlasnik vozila je leasing društvo. Po isteku ugovora o najmu, a ovisno o ugovorenome možete vi otkupiti vozilo ili netko treći (dakle, ovisi što piše u ugovoru). Ako ćete otkupiti vozilo od leasing društva, ono vam izdaje račun s PDV-om (kupoprodajni ugovor). PDV ne možete odbiti jer više niste obrtnik. Leasing društvo svoju tražbinu temeljem prodaje vozila prebija s jamčevinom. Razliku vi plaćate njima ili obrtnuto. S računom idete na policiju. Niste dužan platiti porez 5% jer ćete platiti PDV 23%.
 24. Da. Može. To je obavljanje samostalne poljoprivredne djelatnosti uz radni odnos. Možete biti obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili na vlastiti zahtjev obveznik poreza na dobit. pored toga i dalje ostvarujete oporezive primitke od nesamostalnog rada temeljem ugovora o radu. iznimno ne možete, ako nekim posebnim propisom (zakonom) nije izričito zabranjeno.
 25. Nažalost, u svrhe oporezivanja, definicija osobnog automobila je navedena u odredbi članka 3. stavak 1. točka 1. Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove: "osobni automobil – motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunano i sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i kao »kombi-vozilo« kojemu se obaranjem ili vađenjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz karoserije osobnog automobila". Dakle, neovisno što piše u knjižici vozila, za VW Caddy se može zaključiti da to osobni
×
×
 • Napravi novi...