Jump to content

bambola

Korisnik
 • Broj objava

  80
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. ponovno natječaj... 10 i 10 samo, ne znam ima li se smisla uopće javljati...
 2. Došli pozivi za psihološko testiranje!
 3. hvala caribou! kakvih iznenađenja???
 4. ima li kakvih informacija hoće li natječaj biti i ove godine?
 5. bambola

  Rok u Svibnju?

  ah umorna sam. fali mi vremena. sreća zbog prolaska pismenog kratko je trajala kad sam vidjela da sam na početku roka. netko ima 15 dana a netko mjesec i pol i sve to neproporcionalno trenutku odlaska na učenje
 6. bambola

  Rok u Svibnju?

  objavljeni su rezultati
 7. bambola

  Rok u Svibnju?

  Eh da bar! U 3. mj je građanska bila iz stvarnog a u 1.mj. iz obveznog ali ne znam kako je na rokovima prije toga bilo da li je to pravilo, sumnjam. Btw ovo nosenje hrpe zakona je koma, treba mi kofer samo za njih.
 8. bambola

  presude s rokova

  a kakva je težina građanske presude - bude li često protutužba, alternativni tužbeni zahtjev, prigovor radi prebijanja i slično?
 9. bambola

  Rok u Svibnju?

  Da bit će dva roka valjda, ali drugi rok je za ove ljude koje su odbili zbog pomaka, a mi fino moramo na ovaj sretnici. Joj ja se nadam da ćemo imati vremena nakon pismenog jer ako ne , nisam još ni pogledala: europsko, organizaciju, upravu, ovrhu, a trgovačko kao da i nisam... Usmeni od roka u ožujku traje do 8.6. tako da barem toliko vremena imamo valjda. Šta je vama još ostalo?
 10. bambola

  Rok u Svibnju?

  I ja isto ne znam hoću li uopće stići pogledati presude. Sad ponavljam obvezno i ničega se ne sjećam, muka mi je, ovaj ispit je koma. A nakon pismenog šta me još čeka ... 4 predmeta koja još nisam uopće pogledala + ovo šta jesam a zaboravljam.
 11. bambola

  Rok u Svibnju?

  Fale ova 2 tjedna jako Tko sve ide sa foruma sad u 5.mj? U kojoj ste fazi?
 12. Nema 125, 127 i 128 od ovih koje ste vi naveli, a ova ostala su sada koliko vidim pod brojem 103, 104, 105 i 106.
 13. bambola

  pitanje iz kp-a

  Za posebni dio KZ-a zakonski tekst bude na kartici. Tako je bilo kada sam ja slušala a tako su nam i na predavanjima rekli da će biti. Ti odgovaraš o obliku krivnje, da li je to djelo moguće počiniti činjenjem ili nečinjenjem, da li je to jednostavno ili složeno kazneno djelo itd. - ono šta piše u komenataru KZ-a za to djelo. Znaju pitati do koliko se može ublažiti kazna kod tog konkretnog djela i može li biti u stjecaju sa tim i tim djelom... Za prolaz moraš imati minimum 6 bodova iz svake radnje, jedino ne znam šta je sa trećom, neki su pričali da ta nije eliminacijska, ali ne znam je li to točno, nisam provjeravala u zakonu???
 14. Travolta da pitanja koja si tamo stavio iz grupa radno/upravno i ustav/organizacija/eu su zastarjela. Na ovoj temi sada se nalaze sva pitanja za 4 grupe predmeta - gp/trg, gpp/obit, k/kpp i ustav/org/eu. A ovo su sva pitanja za grupu radno/upravno, ukupno 121 (dopunila sam ovo gore objavljeno sa pitanjima koja su falila sa teme pitanja sa kartica upravno radno): RADNO PRAVO 1. Načela radnog prava 2. Zabrana diskriminacije 3. Predmet Zakona o radu 4. Pojam radnika 5. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava 6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom i primjena općih propisa obveznog prava 7. Pojam ugovora o radu, zasnivanje radnog odnosa (trenutak sklapanja – perfekcije, oblik, ugovorne strane, razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora sličnog sadržaja) 8. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu 9. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove 10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu 11. Ugovor o radu u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo 12. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa 13. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova 14. Podjela ugovora o radu (prema vremenu na koje se sklapaju, prema dužini radnog vremena) 15. Radno vrijeme 16. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noćni rad, poslovi štetni za zdravlje 17. Odmori i dopusti 18. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja 19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad 20. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće) 21. Zakonska zabrana utakmice 22. Ugovorna zabrana utakmice 23. Naknada štete – odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu 24. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku 25. Prestanak ugovora o radu (načini) 26. Redoviti otkaz ugovora o radu 27. Izvanredni otkaz ugovora o radu 28. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora 29. Sudski raskid ugovora o radu 30. Otpremnina 31. Osnove traženja sudske zaštite 32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa 33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca 34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju (radnička vijeća – temeljna ovlaštenja, savjetovanje s radničkim vijećem kod otkaza, suodlučivanje radničkog vijeća kod otkaza) 35. Sindikati i udruge poslodavaca 36. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak) 37. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova 38. Gospodarsko socijalno vijeće 39. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten 40. Posljedice sudjelovanja u štrajku (- ako je dopušten, - ako je nedopušten) 41. Isključenje s rada (lock out) 42. Radna knjižica-javna isprava, sumnja u valjanost upisa staža-istinitost se može osporavati, briše se 43. Agencija za privremeno zapošljavanje 44. Pravilnik o radu – što se može regulirati 45. Državni službenici i namještenici 46. Načela ponašanja državnih službenika 47. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud 48. Prestanak državne službe – nabroji, kada po sili zakona 49. Odgovornost za organiziranje i provedbu zaštite na radu (odgovornost za štetu i oslobođenje od odgovornosti) 50. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti (postupak, prava, vraćanje primljene novčane naknade) 51. Rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola) UPRAVNO PRAVO 52. Upravni akt – definicija, bitne karakteristike, donositelj 53. Predmet ZUP-a i upravna stvar 54. Primjena ZUP-a 55. Stranke u upravnom postupku i postupovna sposobnost 56. Načela ZUP-a 57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka 58. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine(odstupa od načela akuzatornosti) – što se može ispitivati kod slobodne ocjene-svrhovitost,ovlasti 59. Načelo razmjernosti, načelo zaštite stečenih prava 60. Pravo stranke na pravni lijek 61. Načelo zaštite stečenih prava 62. Stvarna i mjesna nadležnost 63. Zajednička odluka u upravnoj stvari 64. Jedinstveno upravno mjesto 65. Službena osoba i izuzeće 66. Sudjelovanje stranaka u postupku – izjašnjavanje (iznimke) 67. Pokretanje upravnog postupka-uredan zahtjev 68. Izmjena zahtjeva i odustanak od zahtjeva (do kada, uvjet, po službenoj dužnosti, specifičnosti) 69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari 70. Obustava upravnog postupka 71. Neposredno rješavanje 72. Ispitni postupak-suprotno od postupka neposrednog rješavanja 73. Prethodno pitanje 74. Nagodba 75. Dokazivanje i dokazi 76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija) 77. Zapisnik 78. Zaključak 79. Rokovi 80. Povrat u prijašnje stanje 81. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje 82. Dostava pismena 83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje 84. Žalba – rok predaje, sadržaj 85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe 86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe 87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe 88. Postupak po žalbi , zbog nedonošenja rješenja– šutnja administracije 89. Predmnijeva usvajanja zahtjeva 90. Obnova postupka, rješavanje u bonovi postupka -tko 91. Nadležnost 92. Oglašavanje rješenja ništetnim 93. Poništenje i ukidanje nezakonitog rješenja 94. Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo 95. Izvršnost rješenja 96. Postupak i vrste izvršenja-sudsko, administrativno, kad je izvršno rj., tko provodi 97. Upravni ugovor i prigovor 98. Ništavost upravnog ugovora, izmjena upravnog ugovora-šta mu prethodi rj. o upr. ug. 99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela 100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga 101. Izdavanje potvrde (u slučaju kad javnopravno tijelo ne vodi službenu evidenciju) 102. Troškovi 103. Izvlaštenje – pretpostavke, korisnik i vrste 104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita –korisnik, vlasništvo, potpuno i nepotpuno, 105. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave 106. Donošenje provedbenih propisa 107. Upravni spor- pretpostavke, vrste, pobijanje akata 108. Stranke u upravnom sporu 109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima- sadržaj rokovi 110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja 111. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu 112. Obustava upravnog spora 113. Spor pune jurisdikcije – pretpostavke i usmena rasprava 114. Odluke u upravnom sporu 115. Obvezatnost presude i postupanje tijela čiji je akt poništen u upravnom sporu 116. Naknadni upravni spor 117. Supstitutiranje upravnog akta sudskim rješenjem 118. Zaštita ustavnosti i zakonitosti u upravnom sporu, zaštita ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnim sporovima 119. Tužba radi zaštite od nezakonite radnje 120. Zahtjev za zaštitu zakonitosti 121. Izvanredni pravni lijekovi, ponavljanje sudskog postupka Eto sada na ovoj temi imamo sva pitanja koja trenutno vrijede, ukupno 730. Nažalost kada sam slušala ispit ispitivač grupe kazneno/kpp rekao je da će s vremenom dodavati još pitanja iz novog ZKP-a tako da tu će sigurno biti izmjena. Sretno!
×
×
 • Napravi novi...