Jump to content

MTP

Korisnik
 • Broj objava

  5
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Hvala na napomeni.. No prema službeno objavljenim izvorima u kaznenoj grupi predmeta navodi se • Kazneni zakon Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00-USRH, 129/00, 51/01,105/04,84/05,71/06,110/07,152/08 i 57/11. Zato ga stavila ... Pronaći ću i veziju prije zadnjih izmjena, pa ću staviti.. Pozivam kolege da na jednom mjestu počenom objavljivati sve što se tiče pravosudnog za 2011. Meni se već vrti od tisuću infomacija... skripte koje se vrte traže dopune/ispravke... Do sredine 9 završavam kaznenu grupu predemta.. nadam se ... pa ću staviti to što sam napravila. Da li ima netko tko bi se uhvatio u koštac s drugim granama? Ima li netko šprance koje može podijeliti s drugima... Poziv svima da na jednom mjestu ponovo objavimo sve stare nove stvari za 2011/2012Pravosudni 2011 (pitanja, skripte,šprance)...
 2. Kazneno pravo ip ostupak (zakoni prema službeno objavljenom popisu)Kazneno pravo i postupak 2011
 3. Nadam se da je od pomoći barem kao pregled ... na jednom mjestu. Hvala kolegama na prikupljenim pitanjima. GRAĐANSKO PRAVO (pitanja) 1. Osnovna načela ZOO 2. Pravna sposobnost, poslovna sposobnost 3. Prava osobnosti 4. Načelo monetarnog nominalizma, valuta obveze a. Indeksna klauzula i klizna skala 5. Ugovorne kamate 6. Zatezne kamate 7. Alternativne obveze i fakultativna obveza i tražbine 8. Djeljive obveze i nedjeljive obveze 9. Solidarnost dužnika 10. Solidarnost vjerovnika 11. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji 12. Pravo zadržanja 13. Cesija 14. Preuzimanje duga 15. Pristupanje dugu 16. Preuzimanje ispunjenja 17. Jamstvo 18. Obnova – novacija 19. Nagodba 20. Prestanak obveza – ispunjenjem obveze 21. Prijeboj 22. Nemogućnost ispunjenja, sjedinjenje 23. Zastara 24. Zastoj i prekid zastare 25. Sklapanje ugovora 26. Mane volje 27. Oblik ugovora 28. Kapara 29. Tumačenje ugovora 30. Ništetni ugovori 31. Pobojni ugovori 32. Ugovorna kazna 33. Raskid ugovora zbog neispunjenja obveze 34. Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti 35. Prekomjerno oštećenje 36. Ugovor o kupoprodaji – pojam, oblik i bitni sastojci 37. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke 38. Ugovor o darovanju 39. Opoziv darovanja 40. Ugovor o zajmu 41. Ugovor o posudbi 42. Ugovor o zakupu 43. Ugovor o najmu 44. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju 45. Ugovor o doživotnom uzdržavanju 46. Ugovor o djelu, posebno odgovornost za nedostatke 47. Ugovor o građenju 48. Ugovor o ortaštvu 49. Ugovor o ostavi 50. Ugovor o organiziranju putovanja 51. Ugovor o osiguranju 52. Osiguranje imovine 53. Osiguranje osoba 54. Isključeni rizici kod osiguranja 55. Odgovornost za štetu po osnovi krivnje 56. Odgovornost za drugoga 57. Odgovornost po osnovi uzročnosti 58. Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu 59. Odgovornost za neispravan proizvod 60. Pojam štete 61. Popravljanje neimovinske štete 62. Popravljanje imovinske štete 63. Odgovornost više osoba za istu štetu 64. Stjecanje bez osnove i pravila vraćanja 65. Poslovodstvo bez naloga 66. Nepravo poslovodstvo 67. Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava (sposobnost stvari) 68. Stvari njezine pripadnosti, dijelovi stvari, pripadak stvari i koristi stvari 69. Posjed 70. Kakvoća posjeda 71. Zaštita posjeda 72. Prestanak posjeda stvari i prava 73. Pravo vlasništva – Stjecanje 74. Pravo vlasništva, opća ograničenja i posebna ograničenja 75. Suvlasništvo 76. Poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi 77. Razvrgnuće 78. Zaštita prava vlasništva 79. Zajedničko vlasništvo 80. Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine 81. Susjedska prava 82. Višestruko ugovaranje otuđenja prava vlasništva 83. Stjecanje prava vlasništva građenjem 84. Zaštita prava vlasništva 85. Prestanak vlasništva 86. Služnosti pojam i stjecanje 87. Stvarne služnosti 88. Osobne služnosti 89. Zaštita prava služnosti 90. Prestanak prava služnosti 91. Stvarni tereti 92. Pravo građenja i zaštita prava građenja 93. Prestanak prava građenja 94. Založno pravo 95. Stjecanje založnog prava 96. Vjerovnikova ovlaštenja do namirenja (kod založnog prava) 97. Ostvarenje prava na namirenje (kod založnog prava) 98. Zaštita založnog prava 99. Prestanak založnog prava 100. Načelo pravnog jedinstva na nekretninama 101. Pravo stranih osoba na stjecanje prava vlasništva nekretnina 102. Sastav zemljišne knjige (glavna knjiga) 103. Knjižni upisi 104. Uknjižba i uknjižba hipoteke 105. Predbilježba 106. Prvenstveni red 107. Zabilježba 108. Prijedlog za upis 109. Odlučivanje o prijedlogu za upis 110. Pravni lijekovi 111. Brisovna tužba 112. Pravni temelji nasljeđivanja 113. Zakonski nasljednici – I. nasljedni red 114. Pretpostavke valjanosti oporuke i sadržaj oporuke 115. Privatne oporuke 116. Javna oporuka 117. Oporuka u izvanrednim okolnostima 118. Opoziv oporuke 119. Zapisi 120. Nužni nasljednici 121. Pravne posljedice povrede nužnog dijela 122. Ustup i raspodjela imovine za života 123. Nasljedničke izjave 124. Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja TRGOVAČKO PRAVO (pitanja) 125. Trgovac, trgovačko društvo i trgovac pojedinac 126. Preddruštva trgovačkih društava 127. Odgovornost članova društva za obveze društva 128. Tvrtka trgovačkog društva 129. Predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva 130. Zastupanje trgovačkog društva – po zakonu, po punomoći, po zaposlenju 131. Prokura 132. Sudski registar 133. Javno trgovačko društvo - pojam i pravni odnosi među članovima 134. Javno trgovačko društvo i osobna odgovornost članova 135. Komanditno društvo 136. Dioničko društvo – pojam, osnivači i temeljni kapital 137. Dionice kao vrijednosni papir - sastojci i prijenos 138. Dionice 139. Simultano i sukcesivno osnivanje dioničkog društva 140. Statut dioničkog društva, sadržaj, usvajanje i izmjena 141. Unošenje temeljnih uloga u dioničko društvo 142. Stjecanje i prestanak članstva u dioničkom društvu 143. Registar dionica i načelo jednakog položaja dioničara 144. Organi dioničkog društva i njihov međusobni odnos 145. Uprava dioničkog društva 146. Nadzorni odbor dioničkog društva 147. Upravni odbor i izvršni direktori dioničkog društva 148. Odgovornost za štetu članova organa dioničkog društva 149. Glavna skupština dioničkog društva 150. Povećanje temeljnog kapitala 151. Smanjenje temeljnog kapitala 152. Ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine dioničkog društva 153. Prestanak dioničkog društva 154. Društvo s ograničenom odgovornošću – pojam i obilježja 155. Društvo s ograničenom odgovornošću- osnivanje ( društveni ugovor i izjava o osnivanju) 156. Društvo s ograničenom odgovornošću - temeljni ulozi i poslovni udjeli 157. Organi društva s ograničenom odgovornošću i njihov međusobni odnos 158. Povezana društva - pojam i vrste 159. Poduzetnički ugovori – pojam i vrste 160. Pripajanje, spajanje i podjela dioničkih društava – pojmovno razlikovanje 161. Gospodarsko interesno udruženje - pojam 162. Ciljevi stečajnog postupka, stečajni dužnik i stečajni razlozi 163. Tijela stečajnog postupka 164. Pokretanje stečajnog postupka 165. Prethodni postupak 166. Otvaranje stečajnog postupka 167. Stečajna masa, stečajni vjerovnici i vjerovnici stečajne mase 168. Razlučni i izlučni vjerovnici 169. Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka – vrijeme nastupanja, zabrane otuđenja i opterećenja, preuzimanje parnica i prijelaz prava dužnikovih tijela, zabrana ovrhe i osiguranja i prijeboj 170. Namirenje stečajnih vjerovnika – prijava i utvrđivanje tražbina 171. Namirenje stečajnih vjerovnika – osporene tražbine 172. Stečajni plan- pojam 173. Pomorskim zakonikom – što uređuje 174. Brodar – pojam i odgovornost brodara za obveze nastale u vezi s plovidbom i iskorištavanjem broda 175. Stvarna prava na brodu – pravo vlasništva, hipoteka, privilegij 176. Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova 177. Mjenica kao vrijednosni papir – pojam i bitni sastojci 178. Indosament 179. Akceptiranje mjenice 180. Avaliranje mjenice 181. Dospjelost mjenične obveze 182. Regres zbog neakceptiranja i neisplate po mjenici 183. Protest mjenice 184. Vlastita mjenica 185. Ček – razlika u odnosu na mjenicu 186. Ček - izdavanje i oblik čeka 187. Ček – isplata i regres zbog neisplate GRAĐANSKO POSTUPOVNO PRAVO (pitanja) 1. Osnovna načela parničnog postupka 2. Prethodno pitanje 3. Apsolutna nenadležnost 4. Stvarna i mjesne nadležnost 5. Sukob nadležnosti 6. Vrijednosti predmeta spora - značaj i način utvrđivanja 7. Određivanje mjesne nadležnosti od višeg suda – nužna i svrhovita delegacija 8. Izuzeće suca 9. Stranke u postupku 10. Zakonski zastupnik 11. Punomoćnici 12. Sadržaj podnesaka – sadržaj tužbe 13. Postupanje suda s nerazumljivim i nepotpunim podnescima 14. Povrat u prijašnje stanje 15. Osobna dostava – odbijanje primitka pismena 16. Parnični troškovi 17. Pretpostavke za pokretanje parničnog postupka u kojem je stranka Republika Hrvatska 18. Vrste tužbi 19. Isticanje više tužbenih zahtjeva u tužbi – protutužba 20. Preinaka tužbe 21. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva – posljedice 22. Postojanje parnice – litispendencija 23. Suparničari - materijalni, formalni i naknadni suparničari - eventualni suparničari - ovlaštenja suparničara - jedinstveni suparničari 24. Umješač - kada se treća osoba može mješati u tuđu parnicu - pravni položaj umješača - osporavanje prava da sudjeluje u postupku - umješač s položajem jedinstvenog suparničara 25. Imenovanje prethodnika i obavijest treće osobe o parnici 26. Prekid postupka - po sili zakona - na temelju odluke suda - pravne posljedice 27. Mirovanje postupka - pravne posljedice - u sporovima male vrijednosti - u postupku pred trgovačkim sudovima 28. Dokaza i njihova ocjena 29. Svjedoci - dužnost svjedočenja - tko se ne može saslušati kao svjedok - uskraćivanje svjedočenja i uskraćivanje odgovora 30. Vještaci - nalaz i mišljenje - izvođenje dokaza 31. Saslušanje stranaka 32. Osiguranje dokaza - pretpostavke - sadržaj podneska - vrsta postupka 33. Pripremanje glavne rasprave - što obuhvaća pripremanje glavne rasprave - koje presude može donijeti - ovlaštenja suda 34. Odgovor na tužbu - sud je dužan upozoriti na posljedice - rok za odgovor na tužbu 35. Pripremno ročište - rješenja koja je sud ovlašten donijeti u tijeku pripremanja glavne rasprave - odnosno na pripremnom ročištu 36. Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza - do kada se mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi - posljedice 37. Međupresuda - kad se može donijeti - troškovi postupka 38. Dopunska presuda i ispravak presude 39. Djelomična presuda - kad se može donijeti - troškovi postupka 40. Presuda na temelju priznanja i presuda na temelju odricanja - pretpostavke za donošenje - protuzakonito donošenje 41. Presuda zbog ogluhe - pretpostavke za donošenje - protuzakonito donošenje 42. Presuda zbog izostanka - pretpostavke za donošenje - protuzakonito donošenje 43. Pravomoćnost odluke - kad nastupa pravomoćnost presude - na što se odnosi pravomoćnost presude - subjektivni i objektivni identitet spora 44. Donošenje i objava presude i pismena izrada presude 45. Sadržaj presude 46. Rješenje - rješenje kao oblik odluke - rješenja kojima se upravlja postupkom - dostava rješenja strankama 47. Žalba protiv presude – rok za žalbu, sadržaj žalbe i žalbeni razlozi 48. Apsolutno i relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka – pojam i razlika 49. Ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja 50. Granice ispitivanja prvostupanjske presude 51. Žalba protiv rješenja – kad je dopuštena i kad podnesena žalba odlaže ovrhu rješenja 52. Revizija protiv presude – rok, vrste, razlozi i granice ispitivanja presude 53. Revizija protiv rješenja 54. Ponavljanje postupka – pojam i nadležnost za odlučivanje o prijedlogu 55. Ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu o povredi temeljnih ljudskih prava ili slobode 56. Pravni lijekovi u posebnim postupcima 57. Platni nalog – pretpostavke za izdavanje 58. Pojam spora male vrijednosti 59. Pokretanje i predmet ostavinskog postupka. 60. Stvarna i mjesna nadležnost u ostavinskom postupku. 61. Načelo oficioznosti u ostavinskom postupku. 62. Odluke u ostavinskom postupku 63. Žalba i postupak po žalbi u ostavinskom postupku. 64. Proglašenje oporuke (pisane, usmene, nestale ili uništene te naknadno pronađene) 65. Postupak kada nema imovine ostavitelja i kada nema nasljednika ostavinske imovine. 66. Nasljednička izjava. 67. Upućivanje nasljednika u parnicu, razlozi i koga se upućuje. 68. Sadržaj rješenja o nasljeđivanju 69. Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju. 70. Naknadno pronađena imovina. 71. Koje je značenje izraza: - tražbina - ovrhovoditelj - predlagatelj osiguranja - javno ovjerovljene isprave 72. Koje je značenje izraza - ovršenik - protivnik osiguranja - stranka - sudionik 73. Pokretanje ovršnog postupaka i postupaka osiguranja 74. Sredstvo i predmet ovrhe te što ne može biti predmet ovrhe 75. Sastav suda u ovršnom postupku, odluke suda i pravni lijekovi 76. Troškovi ovršnog postupka? (postupka, tko snosi troškove unaprijed, posljedice nepostupanja po odluci suda o predujmljivanju troškova i načelo culpae i zahtjev za naknadu troškova postupka? 77. Ovrha strane sudske odluke i ovrha na imovini strane države 78. Ovršna isprava 79. Ovršnost odluke i nagodbe po Ovršnom zakonu. 80. Vjerodostojna isprava. 81. Stvarna i mjesna nadležnost suda za određivanje ovrhe 82. Sadržaj prijedloga za ovrhu i posljedice nepotpunog prijedloga 83. Sadržaj rješenja o ovrsi 84. Odlučivanje o žalbi protiv rješenja o ovrsi 85. Upućivanje u parnicu 86. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i postupanje suda 87. Protuovrha, kada se određuje, postupanje suda i rješenje o protuovrsi 88. Obustava i dovršetak ovrhe 89. Ovrha na pokretnini radi naplate novčanog potraživanja , nadležnost i ovršne radnje . 90. Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika, nadležnost i ovršne radnje, prednosni red ovrhovoditelja. 91. Ovrha radi ostvarivanja nenovčane tražbine, nadležnost, ovršne radnje 92. Ovrha radi uspostavljanja prijašnjeg stanja i ponovno smetanje posjeda 93. Ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad 94. Nadležnost javnih bilježnika u ovrsi. 95. Osiguranje tražbine, sredstva osiguranja – nabrojiti. 96. Prethodna mjera i privremena mjera. 97. Priznanje i izvršenje strane sudske odluke – pretpostavke 98. Sudski zapisnici – o kojim radnjama se sastavljaju i tko ih vodi? 99. Kada i koja rješenja se mogu donijeti upotrebom štambilja? OBITELJSKO PRAVO (pitanja) 100. Odnosi koji se uređuju Obiteljskim zakonom i na kojim se načelima temelji uređenje obiteljskih odnosa 101. Pojam bračne i izvanbračne zajednice 102. Načini sklapanja braka 103. Pretpostavke za postojanje braka 104. Pretpostavke za valjanost braka 105. Načini prestanka braka 106. Razvod braka 107. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva 108. Tužba za utvrđenje majčinstva i očinstva 109. Tužba za osporavanje majčinstva i očinstva 110. Roditeljska skrb (prava i obveze) 111. Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te prestanak roditeljske skrbi 112. Posvojenje i pretpostavke za zasnivanje posvojenja 113. Pravni učinci posvojenja 114. Skrbništvo i vrste skrbništva 115. Imenovanje skrbnika 116. Tko ima pravo i dužnost na uzdržavanje 117. Uzdržavanje djece i uzdržavanje roditelja 118. Uzdržavanje bračnog druga i izvanbračnog druga 119. Način određivanja uzdržavanja 120. Ovlasti Centra za socijalnu skrb kod uzdržavanja djeteta 121. Bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova 122. Bračni ugovor 123. Stjecanje i raspolaganje imovinom malodobnog djeteta 124. Procesna ograničenja u statusnim stvarima i parnicama radi uzdržavanja malodobnog djeteta (utvrđenje činjenica i provođenje dokaza, mirovanje, priznanje i odricanje od tužbenog zahtjeva) 125. Izvanredni pravni lijekovi prema Obiteljskom zakonu KAZNENO PRAVO (pitanja) 1. Kazneno djelo 2. Načelo zakonitosti 3. Obavezna primjena blažeg zakona 4. Način počinjenja kaznenog djela i posljedica u odnosu na kažnjavanje 5. Vrijeme počinjenja kaznenog djela 6. Mjesto počinjenja kaznenog djela 7. Beznačajno djelo 8. Nužna obrana 9. Prekoračenje nužne obrane 10. Kranja nužda 11. Sila ili prijetnja 12. Pripremne radnje 13. Pokušaj kaznenog djela 14. Dragovoljni odustanak 15. Poticanje 16. Pomaganje 17. Sudionici i kažnjavanje sudionika 18. Neubrojivost 19. Samoskrivljena neubrojivost 20. Smanjena ubrojivost i smanjena ubrojivost u znatnoj mjeri 21. Namjera 22. Nehaj 23. Zabluda u kaznenom pravu 24. Razlozi isključenja protupravnosti 25. Kazneno djelo kvalificirano težom posljedicom 26. Stjecaj kaznenih djela 27. Sadržaj krivnje 28. Odmjeravanje kazne za djela u stjecaju 29. Produljeno kazneno djelo 30. Kaznena djela ostvarena na mah 31. Uzročnost 32. Supočiniteljstvo 33. Dogovor za počinjenje kaznenog djela 34. Vrste kaznenopravnih sankcija i svrhe kažnjavanja 35. Kazna zatvora 36. Kazna dugotrajnog zatvora 37. Glavne i sporedne kazne 38. Novčana kazna i zamjena novčane kazne 39. Uvjetna osuda 40. Opoziv uvjetne osude 41. Sudska opomena 42. Opća pravila o izboru vrste i mjere kazne 43. Ublažavanje kazne 44. Oslobođenje od kazne, posebni slučajevi oslobođenja od kazne 45. Uvjetni otpust 46. Što se uračunava u kaznu 47. Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i opoziv te uvjetne osude 48. Zastara kaznenog progona 49. Zastara izvršenja kazne 50. Pojam, vrste i svrha sigurnosnih mjera 51. Sigurnosna mjera obvezno psihijatrijsko liječenje 52. Sigurnosna mjera obvezno liječenje od ovisnosti 53. Sigurnosna mjera zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti 54. Sigurnosna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom 55. Sigurnosna mjera protjerivanje stranca iz zemlje 56. Sigurnosna mjera oduzimanje predmeta 57. Oduzimanje imovinske koristi 58. Imovinsko pravni zahtjev 59. Rehabilitacija 60. Pomilovanje 61. Amnestija 62. Neodređene vrijednosti kao zakonsko obilježje kaznenog djela 63. Kaznena djela protiv života i tijela – ubojstvo – osnovni, privilegirani i kvalificirani oblik 64. Kaznena djela protiv života i tijela - tjelesne ozljede 65. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina – otmica 66. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina - prijetnja 67. Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom – zlouporaba opojnih droga 68. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa – silovanje -osnovni i kvalificirani oblici 69. Kaznena djela protiv časti i ugleda – kleveta i uvreda 70. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži - povreda dužnosti uzdržavanja 71. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži - zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe 72. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela krađe 73. Kaznena djela protiv imovine - kazneno djelo razbojništva i razbojničke krađe 74. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela prijevare 75. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - dovođenje u opasnost ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom 76. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - Izazivanje prometne nesreće 77. Kaznena djela protiv pravosuđa - davanje lažnog iskaza 78. Kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenje isprava 79. Kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti 80. Kaznena djela protiv službene dužnosti - primanje mita 81. Kaznena djela protiv službene dužnosti – davanje mita 82. Značenje zakonskih izraza – službena osoba 83. Značenje zakonskih izraza – odgovorna osoba 84. Značenje zakonskih izraza – pravna osoba 85. Značenje zakonskih izraza – više osoba, skupina ljudi i grupa, 86. Značenje zakonskih izraza – zločinačka organizacija 87. Značenje zakonskih izraza – isprava 88. Značenje zakonskih izraza – imovinska korist KAZNENO POSTUPOVNO PRAVO (pitanja) 89. Primjena kaznenog procesnog zakonodavstva u odnosu na vrijeme, prostor i osobe 90. Akuzatorno načelo 91. Načelo oficijelnosti 92. Načelo neposrednosti 93. Načelo slobodne ocjene dokaza 94. Nezakoniti dokazi 95. Sastavi suda 96. Stvarna nadležnost sudova 97. Mjesna nadležnost sudova 98. Spajanje i razdvajanje postupaka 99. Izuzeće 100.Stranke u kaznenom postupku 101.Državni odvjetnik – prava i ovlasti ZKP/97 102.Državni odvjetnik – prava i ovlasti ZKP/08 103.Oštećenik kao tužitelj 104.Privatni tužitelj 105.Žrtva – prava i ovlasti ZKP/97 106.Žrtva – prava i ovlasti ZKP/08 107.Branitelj i obavezna obrana ZKP/97 108.Branitelj i obavezna obrana ZKP/08 109.Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje 110.Molba za povrat u prijašnje stanje 111.Mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku 112.Dovođenje ¸ 113.Mjere opreza 114.Jamstvo – ZKP/97 115.Jamstvo – ZKP/08 116.Uhićenje 117.Zadržavanje ZKP/97 118.Pritvor – ZKP/08 119.Pritvor i osnovi za određivanje ZKP/97 120.Istražni zatvor i osnovi za određivanje – ZKP/08 121.Trajanje pritvora (ZKP/97) ili istražnog zatvora (ZKP/08) 122.Postupak oduzimanja imovinske koristi 123.Kaznena prijava i postupak po njoj – ZKP/08 124.Primjena načela oportuniteta ZKP/08 125.Izvidi kaznenih djela ZKP/97 126. Posebni izvidi kojima se privremeno ograničavaju ustavna prava i slobode – ZKP/97 127.Posebne dokazne radnje – ZKP/08 128.Istraga – ZKP/97 129.Istraga – ZKP/08 130.Dokazno ročište – ZKP/08 131.Istražne radnje – ZKP/97 132.Dokazne radnje –ZKP/08 133.Pretraga 134.Ispitivanje okrivljenika – ZKP/97 135.Ispitivanje okrivljenika – ZKP/08 136.Ispitivanje svjedoka 137.Krunski svjedok 138.Osobe koje ne mogu biti ispitane kao svjedoci 139.Osobe koje su oslobođene dužnosti svjedočenja 140.Prepoznavanje 141.Očevid 142.Vrste optužnih akata - ZKP/97 143.Vrste optužnih akata - ZKP/08 144.Uvjeti za podizanje optužnice – ZKP/97 145.Uvjeti za podizanje optužnice – ZKP/08 146.Prigovor protiv optužnice – ZKP/97 147.Odgovor na optužnicu – ZKP/08 148.Potvrđivanje optužnice – ZKP/08 149.Pripremno ročište – ZKP/08 150.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/97 151.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/08 152.Pretpostavke za održavanje glavne rasprave – ZKP/97 153.Odgoda i prekid glavne rasprave – ZKP/97 154.Odgoda i prekid glavne rasprave – ZKP/08 155.Tijek glavne rasprave – ZKP/97 156.Čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka 157.Vrste presuda 158.Sadržaj presude 159.Uvjeti za oslobađajuću presudu 160.Uvjeti za odbijajuću presudu 161.Redoviti pravi lijekovi 162.Žalbene osnove i postupak po žalbi 163.Bitne povrede odredaba kaznenog postupka 164.Povrede kaznenog zakona 165.Granice ispitivanja prvostupanjske presude 166.Načelo zabrane preinačenja na teže, 167.Načelo beneficium cohaesionis, 168. Načelo in dubio pro reo 169.Odluke drugostupanjskog suda u povodu žalbe 170.Žalba protiv drugostupanjske presude - ZKP/97 171.Žalba protiv drugostupanjske presude - ZKP/08 172.Izvanredni pravni lijekovi – ZKP/97 173.Izvanredni pravni lijekovi – ZKP/08 174.Obnova kaznenog postupka – ZKP/97 175.Obnova kaznenog postupka – ZKP/08 176.Izvanredno ublažavanje kazne – ZKP/97 177.Zahtjev za zaštitu zakonitosti 178.Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude 179.Revizija – ZKP/08 180.Skraćeni postupak – ZKP/97 181.Skraćeni postupak – ZKP/08 182.Kazneni nalog – ZKP/97 183.Kazneni nalog – ZKP/08 184.Postupak prema okrivljenicima sa duševnim smetnjama 185.Maloljetnici – pripremni postupak i postupak pred vijećem 186.Stvarna nadležnost i djelokrug suca izvršenja 187.Odgoda i prekid izvršenja kazne zatvora 188. Pomilovanje – procesne odredbe RADNO PRAVO (pitanja) 1.Načela radnog prava 2. Zabrana diskriminacije 3. Predmet Zakona o radu 4. Pojam radnika 5. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava 6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom i primjena općih propisa obveznog prava 7. Pojam ugovora o radu, zasnivanje radnog odnosa (trenutak sklapanja – perfekcije, oblik, ugovorne strane, razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora sličnog sadržaja) 8. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu 9. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove 10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu 11. Ugovor o radu u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo 12. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa 13. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova 14. Podjela ugovora o radu (prema vremenu na koje se sklapaju, prema dužini radnog vremena) 15. Radno vrijeme 16. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noćni rad, poslovi štetni za zdravlje 17. Odmori i dopusti 18. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja 19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad 20. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće) 21. Zakonska zabrana utakmice 22. Ugovorna zabrana utakmice 23. Naknada štete – odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu 24. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku 25. Prestanak ugovora o radu (načini) 26. Redoviti otkaz ugovora o radu 27. Izvanredni otkaz ugovora o radu 28. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora 29. Sudski raskid ugovora o radu 30. Otpremnina 31. Osnove traženja sudske zaštite 32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa 33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca 34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju (radnička vijeća – temeljna ovlaštenja, savjetovanje s radničkim vijećem kod otkaza, suodlučivanje radničkog vijeća kod otkaza) 35. Sindikati i udruge poslodavaca 36. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak) 37. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova 38. Gospodarsko socijalno vijeće 39. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten 40. Posljedice sudjelovanja u štrajku (- ako je dopušten, - ako je nedopušten) 41. Isključenje s rada (lock out) 42. Radna knjižica-javna isprava, sumnja u valjanost upisa staža-istinitost se može osporavati, briše se 43. Agencija za privremeno zapošljavanje 44. Pravilnik o radu – što se može regulirati 45. Državni službenici i namještenici 46. Načela ponašanja državnih službenika 47. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud 48. Prestanak državne službe – nabroji, kada po sili zakona 49. Odgovornost za organiziranje i provedbu zaštite na radu (odgovornost za štetu i oslobođenje od odgovornosti) 50. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti (postupak, prava, vraćanje primljene novčane naknade) 51. Rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola) UPRAVNO PRAVO (pitanja) 52. Upravni akt – definicija, bitne karakteristike, donositelj 53. Predmet ZUP-a i upravna stvar 54. Primjena ZUP-a 55. Stranke u upravnom postupku i postupovna sposobnost 56. Načela ZUP-a 57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka 58. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine(odstupa od načela akuzatornosti) – što se može ispitivati kod slobodne ocjene-svrhovitost,ovlasti 59. Načelo razmjernosti, načelo zaštite stečenih prava 60. Pravo stranke na pravni lijek 61. Načelo zaštite stečenih prava 62. Stvarna i mjesna nadležnost 63. Zajednička odluka u upravnoj stvari 64. Jedinstveno upravno mjesto 65. Službena osoba i izuzeće 66. Sudjelovanje stranaka u postupku – izjašnjavanje (iznimke) 67. Pokretanje upravnog postupka-uredan zahtjev 68. Izmjena zahtjeva i odustanak od zahtjeva (do kada, uvjet, po službenoj dužnosti, specifičnosti) 69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari 70. Obustava upravnog postupka 71. Neposredno rješavanje 72. Ispitni postupak-suprotno od postupka neposrednog rješavanja 73. Prethodno pitanje 74. Nagodba 75. Dokazivanje i dokazi 76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija) 77. Zapisnik 78. Zaključak 79. Rokovi 80. Povrat u prijašnje stanje 81. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje 82. Dostava pismena 83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje 84. Žalba – rok predaje, sadržaj 85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe 86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe 87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe 88. Postupak po žalbi , zbog nedonošenja rješenja– šutnja administracije 89. Predmnijeva usvajanja zahtjeva 90. Obnova postupka, rješavanje u bonovi postupka -tko 91. Nadležnost 92. Oglašavanje rješenja ništetnim 93. Poništenje i ukidanje nezakonitog rješenja 94. Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo 95. Izvršnost rješenja 96. Postupak i vrste izvršenja-sudsko, administrativno, kad je izvršno rj., tko provodi 97. Upravni ugovor i prigovor 98. Ništavost upravnog ugovora, izmjena upravnog ugovora-šta mu prethodi rj. o upr. ug. 99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela 100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga 101. Izdavanje potvrde (u slučaju kad javnopravno tijelo ne vodi službenu evidenciju) 102. Troškovi 103. Izvlaštenje – pretpostavke, korisnik i vrste 104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita –korisnik, vlasništvo, potpuno i nepotpuno, 105. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave 106. Donošenje provedbenih propisa 107. Upravni spor- pretpostavke, vrste, pobijanje akata 108. Stranke u upravnom sporu 109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima- sadržaj rokovi 110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja 111. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu 112. Obustava upravnog spora 113. Spor pune jurisdikcije – pretpostavke i usmena rasprava 114. Odluke u upravnom sporu 115. Obvezatnost presude i postupanje tijela čiji je akt poništen u upravnom sporu 116. Naknadni upravni spor 117. Supstitutiranje upravnog akta sudskim rješenjem 118. Zaštita ustavnosti i zakonitosti u upravnom sporu, zaštita ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnim sporovima 119. Tužba radi zaštite od nezakonite radnje 120. Zahtjev za zaštitu zakonitosti 121. Izvanredni pravni lijekovi, ponavljanje sudskog postupka USTAVNI SUSTAV (pitanja) 1. Izvorišne osnovne Ustava Republike Hrvatske 2. Kakva je Republika Hrvatska država i kako narod ostvaruje vlast u RH prema temeljnim odredbama Ustava 3. Suverenitet Republike Hrvatske 4. Najviše vrednote Ustavnog poretka Republike Hrvatske 5. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda? 6. Načelo trodiobe vlasti 7. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina 8. Pravo na žalbu 9. Osobne slobode? 10. Političke slobode? 11. Gospodarska prava? 12. Socijalna i kulturna prava? 13. Hrvatski sabor mandat i imunitet zastupnika u Hrvatskom saboru 14. Izbor zastupnika u Hrvatski sabor 15. Nadležnost Hrvatskog sabora 16. Način rada i odlučivanja u Hrvatskom saboru 17. Organski zakoni 18. Stupanje Zakona na snagu 19. Retroaktivnost propisa 20. Uredbe Vlade Republike Hrvatske prema Ustavu 21. Pučki pravobranitelj 22. Uloga i ovlasti predsjednika Republike Hrvatske 23. Izbor predsjednika Republike 24. Odgovornost predsjednika Republike za povredu Ustava 25. Vlada Republike Hrvatske – formiranje Vlade Republike Hrvatske 26. Sastav i ovlasti Vlade 27. Način rada i akti Vlade Republike Hrvatske 28. Sudbena vlast 29. Imunitet sudaca 30. Koja je ustavna uloga Državnog odvjetništva 31. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske (imenovanje i ovlasti) 32. Nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske 33. Međunarodni ugovori 34. Udruživanje i razdruživanje 35. Promjena Ustava 36. Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske 37. Odluka Sabora Republike Hrvatske o raskidu državno-pravne sveze 38. Sastav, način izbora i mandat sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske 39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda 40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom 41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom 42. Ustavna tužba 43. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave 44. Akti jedinica lokalne i područne samouprave 45. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa protokolima – općenito 46. Pravo na pošteno suđenje prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 47. Pravo na djelotvoran pravni lijek prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 48. Rezerva na određenu odredbu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 49. Protokol br. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA (pitanja) 50. Koji sudovi obnašaju sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj 51. Ustroj i nadležnost Vrhovnog suda Republike Hrvatske 52. Sudski savjetnici i stručni suradnici 53. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku 54. Nadležnost sudačkog vijeća 55. Izbor predsjednika sudova 56. Poslovi sudske uprave i tko ih obavlja? 57. Prava i dužnosti, te ocjenjivanje sudaca 58. Odgovornost suca za štetu koju počini u obnašanju sudačke dužnosti 59. Izbor članova Državnog sudbenog vijeća 60. Nadležnost Državnog sudbenog vijeća 61. Imenovanje i razrješenje sudaca 62. Predsjednik suda (imenovanje, razrješenje i ovlasti) 63. Stegovni postupak protiv sudaca (stegovna djela i stegovne kazne) 64. Odvjetništvo – pojam, ovlasti i odgovornost 65. Tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za nagradu u Republici Hrvatskoj? 66. Zaštita odvjetnika protiv odluka Odvjetničke komore 67. Organizacioni oblici odvjetništva 68. Tko obavlja poslove državnoodvjetničke uprave i koji su to poslovi 69. Nadležnost državnog odvjetništva 70. Imenovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika 71. Stegovni postupak protiv zamjenika državnih odvjetnika 72. Razrješenje državnog odvjetnika 73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje 74. Nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća 75. Izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća 76. Javno bilježništvo 77. Poslovi javnog bilježnika 78. Imenovanje i razrješenje javnih bilježnika 79. Nadzor nad radom javnih bilježnika 80. Stegovne mjere koje se mogu izreći javnom bilježniku i tko ih izriče? OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE (pitanja) 81. Europska unija nakon ugovora iz Lisabona, nekadašnja tri stupa Europske unije i promjene na temelju Ugovora iz Lisabona- općenito 82. Osnivački ugovori 83. Što nazivamo Europskom pravnom stečevinom? 84. Koji su izvori prava Europske unije? 85. Koja je razlika između uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja? 86. Primjena prava Europske unije u državama članicama 87. Koje su institucije Europske unije? 88. Europski parlament 89. Europsko vijeće 90. Vijeće ministara 91. Europska komisija 92. Europski sud (organizacija i sastav ) 93. Nadležnost Europskog suda 94. Opći sud i Službenički sud 95. Što je izravni učinak europske pravne norme? 96. Nadređenost europskog prava i izravan učinak i nadređenost europskog prava pred nacionalnim sudom 97. Izravni učinak direktiva – općenito i vertikalni te horizontalni učinak direktiva 98. Zakonodavni postupak, redovni zakonodavni postupak i posebni zakonodavni postupak 99. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 100. Odgovornost države za štetu u pravu Europske unije 101. Tržišne slobode 102. Četiri koraka testa proporcionalnosti 103. Odnos primarnog i sekundarnog prava 104. Prethodni postupak pred Europskim sudom 105. Oslobođenje od obveze podnošenja zahtjeva za tumačenje 106. Hitni prethodni postupak 107. Akti bivšeg trećeg stupa te posredni učinak akata bivšeg trećeg stupa 108. Koji su nacionalni sudovi obavezni postaviti pitanje Europskom sudu i u kojim slučajevima? 109. Kako sastaviti zahtjev Europskom sudu?
 4. Draga kolegice/kolega, Vidjela sam po postu da smo u istoj gabuli ... i ja idem u 11. Barem sam za sad hrabra. Molim te pomoć, da li postoji popis pita ja koji se isptuju na pravosudnom? Ako da kako do njega. Završavam kazneno pa me hvata panika. Mika
 5. Da li netko ima konačnu listu svih pitanja? Malo me zbunjuju sve ove dopune i brisanja? Na početku sam priče koja će vrhunac doseći u 11 mjesecu... Ako mogu pomoći oko prikupljanja i uređenja rado se javljam ekipi koja marljivo sve prikuplja! Mika
×
×
 • Napravi novi...