Jump to content

ggordanic

Korisnik
 • Broj objava

  9
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Nije mi jasno kako sam dobio da polažem 13.06.2014. u 14,30 sati ispit. Koliko vidim svi dobivate pozive za subotu. Da li možda dobijete poseban poziv za posebni dio u petak i za opći dio u subotu?
 2. Meni poslali prijavu 05.05. danas dobio rješenje da polažem 13.06.
 3. Položio sam DSI za srednju spremu. Završio sam za prvostupnika, i napredovanjem raspoređen na radno mjesto za prvostupnika. Rješenjem sam dobio obvezu polaganja DSI - opći i posebni dio. Pronašao sam odluku Odbora za državnu službu: "Rješenjem kl. UP/II-112-07/09-01/984, ur. br. 566-01/1-09-3 od 30.studenoga 2009. poništeno je rješenje o rasporedu državnog službenika tijela prvog stupnja u dijelu koji se odnosi na polaganje državnog strucnog ispita. Naime, službenik koji je po dosadašnjim propisima položio državni strucni ispit nema obvezu polaganja posebnog dijela, osim kad je to predviđeno posebnim zakonom. Rješenjem Ministarstva financija kl. UP/I-112-02/09-01/64, ur. br. 513-02-5796/1-09-1 od 13. srpnja 2009. A. B. raspore"en je na radno mjesto inspektora u Ministarstvo financija, Carinsku upravu, Carinarnicu X, Odjel za nadzor, Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumcarenja i istrage, r. br. 19. Sistematizacije radnih mjesta, uz utvrđenje place i dodataka na placu, a u tocki VII. utvr"uje se obveza polaganja posebnog dijela državnog strucnog ispita za visoku strucnu spremu do 3. kolovoza 2010. te raspored sukladno stecenim strucnim uvjetima kao posljedica neispunjavanja obveze. Protiv dijela rješenja, tocke VII. navedenog rješenja, A. B. iz P., zastupan od ..., odvjetnika iz O., pravodobno je podnio žalbu u kojoj navodi da je državni strucni ispit položio 1999. i da je tocka VII. nejasna i ne zna se koji se to posebni dio treba položiti, a u suprotnosti je s pozitivnim propisima. Navodi da se vec jednom žalio na rješenje od 27. studenoga 2007., kojim mu je vec jednom bila naložena obveza polaganja ispita, te da je ta obveza rješenjem Odbora za državnu službu poništena. Dodaje i da mišljenja pojedinih državnih tijela ne mogu biti iznad zakona. Žalba je osnovana. Iz spisa predmeta proizlazi da je podnositelj žalbe pred Državnom ispitnom komisijom pri Državnom ravnateljstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu 11. studenoga 1999. položio državni strucni ispit za pristava III. vrste, kao i da je 2004. stekao visoku strucnu spremu. Prema ZDS-u, obveza polaganja ispita predvi"ena je odredbom cl. 56/1. samo za službenike koji su zadovoljili na probnom radu, a nemaju položen državni strucni ispit. Kako citirani propis ne pravi distinkciju ispita s obzirom na stupanj strucne spreme niti sadržava prijelazne odredbe po kojima bi zateceni službenici koji nemaju položen državni ispit za onaj stupanj strucne spreme prema radnom mjestu na koje su raspore"eni bili u obvezi u odre"enom roku položiti ispit, naložena obveza nije u skladu sa Zakonom. Prvostupanjsko tijelo poziva se u obrazloženju rješenja na mišljenja Središnjeg ureda za upravu od 19. prosinca 2008. i 24. prosinca 2008. koji je naglasio da ako je posebnim zakonom propisano da odre"ene poslove može obavljati samo osoba koja ima ispit za te poslove, navedeni posebni ispit prema tom zakonu takva je osoba dužna položiti. Citirano tumacenje u duhu je odredbe cl. 3/2. Uredbe o postupku, nacinu polaganja i programu državnog strucnog ispita (NN 61/06) po kojoj je državni strucni ispit dužan položiti službenik primljen redovitim ili izvanrednim postupkom prijma u državnu službu koji zadovolji na probnom radu i nema položen državni strucni ispit. Iznimno, ako je posebnim propisom utvr#ena obveza polaganja ispita za obavljanje odre#enih poslova, službenik polaže ispit za obavljanje tih poslova. Me#utim, posebni državni ispit za poslove inspektora u Carinskoj upravi nije propisan opcim službenickim zakonodavstvom niti je predvi#en u vrijeme rasporeda važecim Zakonom o carinskoj službi (NN 67/01), koji se kao poseban zakon primjenjuje na carinske službenike, te je temeljem cl. 243/1. ZUP-a (NN 53/91, 103/96) trebalo poništiti tocku VII. koja se odnosi na polaganje ispita, pa je riješeno kao u izreci." Ovi iz Uprave mi odgovorili suprotno Odboru: "Slijedom navedenog, a temeljem činjenice da je državni stručni ispit način provjere osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova određene stručne spreme, da Zakon o državnim službenicima ne predviđa mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja od dužnosti polaganja državnog stručnog ispita, te ne propisuje mogućnost parcijalnog polaganja državnog stručnog ispita, odnosno razlike predmeta, službenik koji tijekom službe, nakon polaganja državnog stručnog ispita bude raspoređen na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja od onog za koji službenik ima položen državni stručni ispit, nema obvezu obavljanja vježbeničke prakse, međutim ima obvezu polaganja državnog stručnog ispita za stupanj obrazovanja koji je propisan za radno mjesto na koje je raspoređen i to u cijelosti, tj. njegov i opći i posebni dio." Imam li šanse u ovoj borbi protiv ovih iz Uprave, jer analizirajući sve Uredbe, posebno o napredovanju, ispada je u suprotnosti sa zakonom o državnim službenicima.
 4. Uredba O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI (NN 77/07) Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u smislu ove Uredbe je radno iskustvo ostvareno u drţavnoj sluţbi ili u radnom odnosu izvan drţavne sluţbe u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima za sve kategorije i potkategorije radnih mjesta drţavnih sluţbenika utvrĎeno je odredbama ove Uredbe ili uredbom kojom se ureĎuje napredovanje u drţavnoj
 5. Položio sam DSI za srednju spremu. Završio sam za prvostupnika, i napredovanjem raspoređen na radno mjesto za prvostupnika. Rješenjem sam dobio obvezu polaganja DSI - opći i posebni dio. Pronašao sam odluku Odbora za državnu službu: "Rješenjem kl. UP/II-112-07/09-01/984, ur. br. 566-01/1-09-3 od 30.studenoga 2009. poništeno je rješenje o rasporedu državnog službenika tijela prvog stupnja u dijelu koji se odnosi na polaganje državnog strucnog ispita. Naime, službenik koji je po dosadašnjim propisima položio državni strucni ispit nema obvezu polaganja posebnog dijela, osim kad je to predviđeno posebnim zakonom. Rješenjem Ministarstva financija kl. UP/I-112-02/09-01/64, ur. br. 513-02-5796/1-09-1 od 13. srpnja 2009. A. B. raspore"en je na radno mjesto inspektora u Ministarstvo financija, Carinsku upravu, Carinarnicu X, Odjel za nadzor, Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumcarenja i istrage, r. br. 19. Sistematizacije radnih mjesta, uz utvrđenje place i dodataka na placu, a u tocki VII. utvr"uje se obveza polaganja posebnog dijela državnog strucnog ispita za visoku strucnu spremu do 3. kolovoza 2010. te raspored sukladno stecenim strucnim uvjetima kao posljedica neispunjavanja obveze. Protiv dijela rješenja, tocke VII. navedenog rješenja, A. B. iz P., zastupan od ..., odvjetnika iz O., pravodobno je podnio žalbu u kojoj navodi da je državni strucni ispit položio 1999. i da je tocka VII. nejasna i ne zna se koji se to posebni dio treba položiti, a u suprotnosti je s pozitivnim propisima. Navodi da se vec jednom žalio na rješenje od 27. studenoga 2007., kojim mu je vec jednom bila naložena obveza polaganja ispita, te da je ta obveza rješenjem Odbora za državnu službu poništena. Dodaje i da mišljenja pojedinih državnih tijela ne mogu biti iznad zakona. Žalba je osnovana. Iz spisa predmeta proizlazi da je podnositelj žalbe pred Državnom ispitnom komisijom pri Državnom ravnateljstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu 11. studenoga 1999. položio državni strucni ispit za pristava III. vrste, kao i da je 2004. stekao visoku strucnu spremu. Prema ZDS-u, obveza polaganja ispita predvi"ena je odredbom cl. 56/1. samo za službenike koji su zadovoljili na probnom radu, a nemaju položen državni strucni ispit. Kako citirani propis ne pravi distinkciju ispita s obzirom na stupanj strucne spreme niti sadržava prijelazne odredbe po kojima bi zateceni službenici koji nemaju položen državni ispit za onaj stupanj strucne spreme prema radnom mjestu na koje su raspore"eni bili u obvezi u odre"enom roku položiti ispit, naložena obveza nije u skladu sa Zakonom. Prvostupanjsko tijelo poziva se u obrazloženju rješenja na mišljenja Središnjeg ureda za upravu od 19. prosinca 2008. i 24. prosinca 2008. koji je naglasio da ako je posebnim zakonom propisano da odre"ene poslove može obavljati samo osoba koja ima ispit za te poslove, navedeni posebni ispit prema tom zakonu takva je osoba dužna položiti. Citirano tumacenje u duhu je odredbe cl. 3/2. Uredbe o postupku, nacinu polaganja i programu državnog strucnog ispita (NN 61/06) po kojoj je državni strucni ispit dužan položiti službenik primljen redovitim ili izvanrednim postupkom prijma u državnu službu koji zadovolji na probnom radu i nema položen državni strucni ispit. Iznimno, ako je posebnim propisom utvr#ena obveza polaganja ispita za obavljanje odre#enih poslova, službenik polaže ispit za obavljanje tih poslova. Me#utim, posebni državni ispit za poslove inspektora u Carinskoj upravi nije propisan opcim službenickim zakonodavstvom niti je predvi#en u vrijeme rasporeda važecim Zakonom o carinskoj službi (NN 67/01), koji se kao poseban zakon primjenjuje na carinske službenike, te je temeljem cl. 243/1. ZUP-a (NN 53/91, 103/96) trebalo poništiti tocku VII. koja se odnosi na polaganje ispita, pa je riješeno kao u izreci." Ovi iz Uprave mi odgovorili suprotno Odboru: "Slijedom navedenog, a temeljem činjenice da je državni stručni ispit način provjere osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova određene stručne spreme, da Zakon o državnim službenicima ne predviđa mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja od dužnosti polaganja državnog stručnog ispita, te ne propisuje mogućnost parcijalnog polaganja državnog stručnog ispita, odnosno razlike predmeta, službenik koji tijekom službe, nakon polaganja državnog stručnog ispita bude raspoređen na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja od onog za koji službenik ima položen državni stručni ispit, nema obvezu obavljanja vježbeničke prakse, međutim ima obvezu polaganja državnog stručnog ispita za stupanj obrazovanja koji je propisan za radno mjesto na koje je raspoređen i to u cijelosti, tj. njegov i opći i posebni dio." Imam li šanse u ovoj borbi protiv ovih iz Uprave, jer analizirajući sve Uredbe, posebno o napredovanju, ispada je u suprotnosti sa zakonom o državnim službenicima.
 6. Jel ima tko kakvih informacija o ovome studiju?
 7. Pozdrav, razmišljam iduće godine o tome studiju, može li ako ima tko više informacija pružiti: da li su predavanja obavezna (zbog posla i udaljenosti nemogu prisustvovati), te s obziro na to kakvi su profesori na ispitima, da li je bio i kakav prijemni ispit, i drugo Hvala
×
×
 • Napravi novi...