Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11893
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  151

Sve što je Matrix objavio

 1. Da, no da bi došlo do ovrhe je nužno ishoditi ovršni naslov, a to znači parnica u kojoj bi bilo bitno.
 2. Ovako na prvu ne vidim poseban rizik, no da se razumijemo, kupujete nekretninu, a ne kutiju cigareta, glede čega vam niko neće ovako virtualno sa 100%-tnom sigurnošću tvrditi da nema rizika.
 3. Sve upućuje na takav scenarij.
 4. Na pravomoćnu presudu nema mogućnosti žalbe, pa glede citiranog upita to znači "na svaku prvostupanjsku odluku", no jasno je da Županijski sud više neće ukidati prvostupanjsku presudu pa sve i kad bi postojali razlozi za ukidanje, već donijeti konačnu odluku,odnosno odbiti žalbu i potvrditi prvostupanjsku presudu ili žalbu usvojiti i prvostepenenu presudu preinačiti.
 5. Glede citiranog nije riječ o odricanju, već o nasljedničkom sporazumu, no u konkretnoj situaciji problem može biti gospođa koja će isticati prigovor da je i ona nasljednica, a što će druga strana osporiti i u takvoj situaciji se javlja spor koji neće riješavati javni bilježnik. Da
 6. To je već kompliciranje, pa ako već postoji doza straha od pobijanja oporuke glede potpisa, preporuka da se sastavi javna oporuka uređena odredbama čl. 32 ZN
 7. Kad je riječ o stjecanju bez osnove, krivnja je nebitna. U konkretnom sporu se postavlja pitanje pasivne legitimacije, odnosno tko je izvršenom radnjom stjecao bez osnova, majka ili banka, neovisno o činjenici odgovornosti nasljednika za dugove ostavitelja, obzirom da je banka itekako bila upoznata sa njegovom smrću, no i dalje je iskorištavala pogrešno uplaćena sredstva i namirivala minus.
 8. Da, no takvo odobrenje će dobiti samo ukoliko dokažu da je otuđenje imovine u korist djeteta.
 9. Jel postupak još uvijek pred sudom prvog stupnja?
 10. Prijedlog z. k. uredu za brisanje zabilježbe spora, obzirom da parnica više ne postoji. Uz prijedlog predočite pravomoćnu odluku o povlaćenju tužbe.
 11. Citirano je neutemeljeno. Ispuštate iz vida da su se u konkretnoj situaciji nasljednici prvog nasljednog reda odrekli nasljedstva.
 12. Matrix

  Oporuka

  Da bi utvrđivali ništavost oporuke je nužno pokrenuti parnični postupak, odnosno tužba protiv oporučnog nasljednika. Između ostalog u tužbi iznosite citiranu činjenicu i kao dokaz takvoj tvrdnji predlažete vještaćenje po vještaku odgovarajuće struke
 13. Ok, a gdje vidite da se taj dio stana vodi na svekru.
 14. Matrix

  Otuđenje imovine

  Da li ste prijavili kazneno djelo
 15. Pravi služnosti u konkretnoj situaciji je trebalo prestati samim upisom prava vlasništva u korist ovlaštenika služnosti, ovo iz razloga što na nekretnini ista osoba ne može imati istovremeno upisano pravo vlasništva i pravo služnosti. Nadalje, prema odredbama čl. 244 st. 2 Zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima, ako je pravo osobne služnosti izričito osnovano i za ovlaštenikove nasljednike, nasljeđivanjem će ono prijeći na one koji nasljeđuju zbog smrti prvoga ovlaštenika; smrću nasljednika koji je naslijedio pravo osobne služnosti ona se gasi, ako nije drukčije određeno. Prema odredbama čl. 5 st. 3.Zakona o nasljeđivanju, ostavina se sastoji od svega što je bilo ostaviteljevo u trenutku njegove smrti:, dakle da bi glede čl.244 st. 3 ZV nastupio učinak prelaska osobne služnosti na nasljednike, nužno je da ona mora postojati u trenutku smrti ostavitelja kao njegova osobna služnost, a koji uvjet u konkretnoj situaciji ne bi bio ispunjen ukoliko pravo služnosti bude brisano za života ovlaštenika služnosti. tj. vašeg eventualnog prodavatelja.
 16. Zašto bi darovali ako se kuća već prodaje, jednostavnije je da u toj kupoprodaji i vi nastupite kao jedan od prodavatelja, nego da svoj suvlasnički dio prenosite na brata i time proizvedete bespotrebno plaćanje poreza.
 17. Matrix

  Punomoć

  Što želite Vi glede konkretne imovine.
 18. Matrix

  Darovni ugovor

  Sasvim izvjesno da ste čitali tekst koji je vezan za porez glede darovanja nekretnine u odnosu roditelj - dijete.
 19. Prema odredbi članka 12. st. 1.Zakona o parničnom postupku, kad odluka suda ovisi o prethodnom rješenju pitanja postoji li neko pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugo nadležno tijelo (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje, ako posebnim propisima nije drukčije određeno . Prema stavku 3. istog članka, u parničnom postupku sud je glede postojanja kaznenog djela i kaznene odgovornosti vezan uz pravomoćnu presudu kaznenog suda kojom se optuženik oglašava krivim. Prema odredbi članka 213. st. 2. Zakona o parničnom postupku, sud može odrediti prekid postupka ako odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o tome je li učinjen trgovački prijestup ili je učinjeno kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnost, tko je učinilac i je li on odgovoran. Dakle, ako odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o rješavanju kaznenog postupka protiv tuženog , sud prekida postupak u toj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka ili kad utvrdi da više ne postoje razlozi da se čeka na završetak toga postupka na temelju odredaba članka 213. st. 2. i 215. st. 3. Zakona o parničnom postupku.
 20. Matrix

  Nasljedjena kuca

  Do razvrgnuća na drugi način.
 21. Sestra je vlasnica stana, a činjenica da neko spori njeno upisano pravo ne čini je ne-vlasnicom toliko dugo dok se pravomoćnom odlukom ne utvrdi suprotno.
 22. Stvar dogovora. Oporuka je vezana za nasljeđivanje, tako da vam to nije opcija, između darovanja i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju izabrao bi ovaj drugi, tim više što će uzdržavanje i biti pružano.
 23. U tom slučaju se o predmetnom stanu uopće neće raspravljati u ostavinskom postupku, obzirom da ne čini ostavinu iza umrle majke.
 24. Jednostavno presudom se utvrdi da mu po osnovu nužnog dijela pripada određeni dio na nekretnini iz koje se namirio nužni dio, i na temelju takve presude se upiše kao suvlasnik u omjeru prava koji je određen presudom. Naravno da vrijedi, takav scenarij je najbolji ako suprotna strana ima volju za sporazum.
 25. Sklopio je kupoprodaju sa nevlasnikom, zbog čega isti ugovor prema upisanom vlasniku nema nikakvog pravnog učinka. Jedno je vikati, a drugo takvo vikanje i valjano dokazati Ponavljam, neka dokažu svoju tvrdnju, u suprotnom se radi o goloj tvrdnji. Zbog čega sestra nije upisala svoje pravo vlasništva na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju.
×
×
 • Napravi novi...