Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11566
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  140

Sve što je Matrix objavio

 1. Mišljenja sam da bi pravomoćno ovršno rješenje u odnosu na novu tužbu,neovisno o promjeni na strani vjerovnika,imalo učinke presuđene stvari(ne dva puta o istoj stvari)
 2. Matrix

  Podjela imovine

  Provjerite da li su se uopće upisali,pa ako več jesu,na osnovu čega je izvršen upis.
 3. Matrix

  Podjela imovine

  U ostavinskom postupku utvrđuje se tko su nasljednici,što čini ostavinu i prava koja pripadaju nasljednicima,tako da je nebitan dogovor,obzirom da donesenim rješenjem o nasljeđivanju nastaje suvlasništvo koje suvlasnici mogu razvrgnuti u drugom postupku(razvrgnuče suvlasništva) Nebitno,taman da je umro prije 100 godina.
 4. Vidi odredbe čl.192 i 193 Zakona o nasljeđivanju(smrtovnica) Općinski sud u mjestu sa posljednjim prebivalištem umrle osobe.
 5. Od dospijeća tražbine a ne od poduzete radnje pred nadležnim organom u svrhu prisilne naplate(ovrha,tužba)
 6. Relevantne odredbe Zakona o nasljeđivanju glase; čl.232 st.4 Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju nisu vezane osobe koje tvrde da im je zbog ostaviteljeve smrti pripalo nasljedno pravo na temelju oporuke ili zakona, ili da im je pripalo pravo na neki zapis, ako nisu kao stranke sudjelovale u ostavinskoj raspravi, niti su na nju bile uredno osobno pozvane. čl. 236 Osoba koju ne veže pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili zapisu, a koja smatra da ima pravo kao nasljednik ili zapisovnik, može to svoje pravo ostvarivati samo u parnici. čl. 138 (1) Pravo zahtijevati ostavinu kao nasljednik ostavitelja prema poštenom posjedniku koji također tvrdi da na nju ima pravo kao nasljednik zastarijeva za godinu dana od kada je nasljednik saznao za svoje pravo i za posjednika ostavine, a najkasnije za deset godina računajući za zakonskog nasljednika od smrti ostaviteljeve, a za oporučnog nasljednika od proglašenja oporuke. (2) Prema nepoštenu posjedniku ovo pravo zastarijeva za dvadeset godina.
 7. Matrix

  Raskid darovanja

  ostajem pri stavu da pravno nije dopušteno na temelju konkretnog sporazuma uspostaviti prijašnje zemljišno knjižno stanje,no da bi otklonili svaku sumnju nekošta vas ništa da se obratite z.k.uredu i predočite sporazum.
 8. Matrix

  Podjela imovine

  Ostavinsku postupak je svakako nužno provesti kako bi se utvrdilo tko je smrću ostavitelja postao njegov pravni sljednik i što čini ostavinu. Iz činjeničnog stanja je jasno da bi se rješenjem o nasljeđivanju konkretna imovina prema stanju koje odražava katastar utvrdila kao izvanknjižna,slijedom čega vas upučujem po tom pitanju na odluku Županijskog suda u Varaždinu; Sentenca: Ako je nekretnina u rješenju o nasljeđivanju utvrđena kao izvanknjižno vlasništvo ostavitelja a prednica ostavitelja također nije bila upisana u zemljišnoj knjizi kao vlasnica, onda se nasljednik može upisati u zemljišnu knjigu kao vlasnik samo ako pokrene pojedinačni ispravni postupak ili postupak pred parničnim sudom, ali ne i na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. -Kratki tekst odluke: “No u pogledu nekretnina koje su u rješenju o nasljeđivanju utvrđene kao izvanknjižno vlasništvo treba upozoriti žalitelja da niti njegova prednica nije bila upisana u zemljišnoj knjizi kao vlasnica, a što znači da se na tim nekretninama, a na temelju predmetnog rješenja o nasljeđivanju, ne može upisati niti on kao nasljednik, jer nije udovoljeno materijalnoj pretpostavci knjižnog prednika iz čl. 40. Zakona o zemljišnim knjigama. To ne znači da nasljednik nije također izvanknjižni vlasnik tih nekretnina, budući da je on vlasništvo tih nekretnina stekao nasljeđivanjem, kao jednim od zakonom dopuštenih načina stjecanja prava vlasništva na nekretninama u smislu odredbe čl. 114. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06). Međutim, nasljednik se ne može upisati u zemljišnoj knjizi kao vlasnik na temelju rješenja o nasljeđivanju, već isti može pokrenuti pojedinačni ispravni postupak ili postupak pred parničnim sudom, radi sređivanja vlasništva ili utvrđivanja prava vlasništva na predmetnim nekretninama.” Županijski sud u Varaždinu, Gž-511/09-2, od 29. IV. 2009.
 9. Matrix

  Raskid darovanja

  mišljenja sam da nije dovoljno. Naime,raskid ugovora moguć je sporazumom stranaka koje su ga, jednako kao što su ga bile ovlaštene sklopiti, ovlaštene i raskinuti,međutim, ako je ispunjen, nema mogućnosti raskida – u tom slučaju može se samo sklopiti novi ugovor, ali tada sa suprotnim (obrnutim) ugovornim ulogama.
 10. Matrix

  Raskid darovanja

  što će reči da je ugovor ispunjen,slijedom čega isti nije moguče raskinuti,no jedino kako kaže Spitfire se radi o …
 11. O kojem se točno dokumentu radi Jel iza umrlog djeda proveden ostavinski postupak,odnosno postoji li rješenje o nasljeđivanju iz kojeg se vidi tko su pravni sljednici umrlog djeda. Trenutno ste i Vi i susjed u takvom položaju,glede čega nevidim zbog čega bi ga vi doveli u goru situaciju od one u kojoj ste trenutno i jedni i drugi. Kao što je več rečeno prije … E sad koji će postupak biti potreban da bi se uknjižba provela na vas je stvar prethodnih upita na koje trebate dati odgovor.
 12. zar nije več odgovoreno na istovjetan upit
 13. Da,pretražite predloške
 14. u vašem slučaju vrijedi oslobađanje od plaćanja poreza,no kao i u svakom drugom slučaju kod sklapanja pravnog posla koji za cilj ima prenos prava vlasništva na nekretninama,dužnost je prijaviti nastanak porezne obveze. Mogućnost osporavanja postoji tek nakon smrti majke
 15. Ugovorom kojim osnivate služnost korištenja stana do opoziva
 16. Nebitno,zakonom nije propisana ovjera potpisa na takvom ugovoru. Ne,obzirom da konkretni ugovor nepredstavlja ovršnu ispravu temeljem koje bi se provela ovrha. Po svemu sudeći upravo tako. mišljenja sam da je u vašem slučaju rok zbog prirode posla bitan sastojak ugovora,glede čega bi se isti trebao smatrati raskinutim po samom zakonu
 17. Takvo je faktično stanje na terenu,no u zemljišnim knjigama je i dalje upisana osoba ili njegovi pravni sljednici s kojom je vaš djed sklopio pravni posao usmjeren na zamjenu nekretnina. Ako je tako,recite da li je živ vaš djed,da li je živa osoba s kojom je zamijenio nekretnine i da li ugovor o zamjeni udovoljava uvjetima za provedbu kroz zemljišne knjige. Vi bi trebali riješiti pitanje prava vlasništva na nekretnini u cijelosti,a nakon toga određenim pravnim poslom na susjeda prenijeti pravo vlasništva po usmenom dogovoru kakvim je imao sa djedom.
 18. Prema rješenju o izvršenju sa prijedlogom koji ste dostavili putem PP,žalba u smislu zastare tražbine bila bi neosnovana. Naime,u temi ste propustili iznijeti bitnu činjenicu,a to je da se protiv vas vodio parnični postupak,odnosno za dug ste tuženi,slijedom čega ste presudom koja je stekla svojstvo pravomočnosti i izvršnosti obvezani da platite dug. Prema odredbama čl. 379.ZOO koji se primjenjuje u BiH,sva potraživanja koja su utvrđena pravomočnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa, ili poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, zastarijevaju za deset godina, pa i ona za koja zakon inače predviđa kraći rok zastarjelosti. Kako se pod sudskom odlukom u smislu navedene odredbe zakona podrazumijeva svaka odluka suda (presuda ili rješenje) pod uslovom da je takvom odlukom utvrđeno neko potraživanje, novčano ili nenovčano,to je i više nego jasno da u vašem slučaju nije nastupila zastara,obzirom da pravomočna presuda datira iz 2012.godine.
 19. Nemoguće da uz rješenje suda nema prijedloga tražitelja izvršenja
 20. Odlično,hvala na povratnoj informaciji
 21. jer čine troškove kaznenog postupka koji se isplaćuju iz sredstava tijela koje vodi postupak, a naplaćuju se kasnije od osoba koje su ih dužne nadoknaditi.
 22. u smislu odredaba čl.468 ZKP nesmatra se bitnim povrijedama odredaba kaznenog postupka.
 23. nije pitanje može li ili ne,več im je to obveza
 24. Matrix

  Izuzeće

  Bitno je da vaši prijedlozi budu uneseni u zapisnik,što bi u slučaju nepovoljnog ishoda po vas predstavljalo žalbeni razlog.
 25. U rješenju o izvršenju stoji da sud usvaja predloženo izvršenje,glede čega vidite kad je sud zaprimio Eronetov prijedlog za izvršenje i za koji period traže naplatu.
×
×
 • Napravi novi...