Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11563
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  140

Sve što je Matrix objavio

 1. ishod konkretne parnice uopće nemože utjecati na upis knjižnog prava, njegovu promjenu, prestanak ili ograničenje,pa je po meni osobno prijedlog za upis zabilježbe spora neutemeljen.
 2. teško za odgovorit jer niste naveli o kakvom se sporu radi,no sasvim izvjesno da će sud odbiti svaki zahtjev za zabilježbu spora kojim se izravno ne može utjecati na upis knjižnog prava, njegovu promjenu, prestanak ili ograničenje, kao što je npr. tužba zbog smetanja posjeda, tužba radi naknade štete, radi isplate i sl. mišljenja sam da nemate,obzirom da niste spriječeni pravno raspolagati nekretninom,kao što je to npr slučaj kod upisa zabilježbe privremene mjere osiguranja.
 3. ako žalba bude usvojena i odluka z.k.ureda bude preinačena,upisuje se zabilježba spora i plomba briše,ako žalba bude odbijena kao neutemeljena,odnosno potvrđena odluka z.k.ureda,nema upisa zabilježbe spora i plomba se briše.
 4. naravno več vam je obrazloženo što predstavlja plomba,ona nije u vezi sa sporom več sa prijedlogom za upis zabilježbe spora možete prodati,no pođite od sebe i stavite se u ulogu kupca
 5. Matrix

  Ovrha i moja prava

  davno vam je rečeno sve. ovo je samo primjer nekorektnog ponašanja prema forumu i korisnicima koji su izdvojili vremena da bi vam se javili,jer vi ste imali mogućnost savjetovati se sa odvjetnikom ,no izabrali ste forum iz jednostavnog razloga…odvjetnik se plaća. Tema ide pod ključ.
 6. od 01.01.2017.god kad je na snagu stupio Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/2016) općenito o poreznim izmjenama više u članku moderatora Spitfire pogledajte OVDJE kao i TU
 7. ako je samo maloljetnost osnov zbog kojeg bi tražio ponavljanje postupka,onda je to isključivo gubljenje vremena i bacanje novca,jer kad bi se samo iz tog razloga dopustilo ponavljanje to bi stvorilo pravnu nesigurnost u smislu da nijedno pravomočno rješenje o nasljeđivanju u kojem je preko svog zakonskog skrbnika učestvovao maloljetnik ,nebi bilo sigurno.
 8. Matrix

  Ograda

  sve rečeno,dvije opcije; 1.ugovor o suposjedovnim odnosima 2.dioba,odnosno razvrgnuče.
 9. do odluke po žalbi. koliko se može uočiti da u konkretnoj situaciji nepostoji zabilježba spora več plomba koja čini vidljivim da je u tijeku određeni zemljišno knjižni postupak,u ovom slučaju rješavanje po prijedlogu za upis zabilježbe spora. pa nebi se baš moglo reči da Vi nemožete raspolagati nekretninom
 10. teško da Vam se odgovori sa nekom preciznošču,može trajati godinu dana a može se otegnuti u nedogled,ovisno o sudu i parničnim radnjama koje će stranke poduzimati u postupku kako??ako to možete dokazati pred sudom,onda tužba.
 11. Matrix

  Brisanje fiducije

  o kakvom žigu je riječ, ovo mi nema smisla,vjerovnik je taj koji je osobno morao pristupiti pred javnog bilježnika kako bi potpis bio ovjeren,jer vaš otac to nikako nije mogao za drugog učiniti,u suprotnom bi nastupilo totalno bezvlašće.
 12. Matrix

  Ovrha i moja prava

  pravo na nužni dio se izvodi iz nasljednog prava,što če reči iza nečije smrti,glede čega u konkretnoj situaciji nema govora ni o kakvom nužnom dijelu,čak što više Vi ste imali svoj nasljedni dio koji ste ustupili. nemate osnov na takav zahtjev,obzirom da Vi odgovarate za dug ostaviteljice/majke,a druga je priča na koji način je majka za života raspolagala sa novčanim sredstvima stečenim kreditom. i takva poduzeta pravna radnja daje za učinak odgovornosti za dugove ostavitelja.
 13. obzirom da može dokazati neprekinuti slijed stjecanja(pravomoćna presuda+ugovor o darovanju),primjenom odredaba čl.41 Zakona o zemljišnim knjigama,upis bi bio dopušten izravno na dotičnu kčer. Članak 41. "" Ako su zemljište ili neko knjižno pravo preneseni izvanknjižno na više osoba uzastopno, može posljednji stjecatelj zahtijevati da se knjižni prijenos provede neposredno na njega, ako dokaže neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja od knjižnoga prednika do sebe.""
 14. dovoljno da unesete uglavak …i sva pokretna i nepokretna imovina koja se u trenutku smrti zatekne u vlasništvu primatelja uzdržavanja…obzirom da predmetom ugovora o doživotnom uzdržavanju može biti i buduća imovina.
 15. ""Naknadno pronađena imovina, za koju se nije znalo u vrijeme donošenja rješenja o nasljeđivanju, raspoređuje se na nasljednike bez ponovnog raspravljanja ostavine na temelju rješenja o nasljeđivanju i među nasljednicima se ponovno uspostavlja nasljednopravna zajednica, pa ako su ranije izvršena ustupanja ili odricanja od nasljedstva pojedinih nasljednika, sud će pozvati sve nasljednike radi rasporeda naknadno pronađene imovine, koji se može izvršiti drugačije od ranijeg rasporeda uključujući i sporazum nasljednika. Kratki tekst odluke: “Kad se radi o naknadno pronađenoj imovini i u tom slučaju se radi o nasljedničkoj zajednici između sunasljednika, pa ako je u ostavinskom postupku došlo do ustupanja nasljedstva, sud će u pogledu naknadno pronađene imovine, pogotovo ako se radi o vrednijoj imovini, pozvati sve nasljednike prije nego donese rješenje o rasporedu naknadno pronađene imovine, kako bi se izjasnili da se ustupanje ostavine odnosi i na naknadno pronađenu imovinu.” Županijski sud u Bjelovaru, Gž-2473/00-2, od 21. XII. 2000. prije upuštanja u jedan od dva citirana postupka,potrebno je postupiti prema mišljenju korisnice Ruby,buduči da ispravnim postupkom ili tužbom se nemogu preskakati redovni postupci. kao i dokaz da je konkretna izvanknjižna imovina prešla upravo na osobe koje iniciraju parnicu ili ispravni postupak. Sentenca: ""Ako je nekretnina u rješenju o nasljeđivanju utvrđena kao izvanknjižno vlasništvo ostavitelja a prednica ostavitelja također nije bila upisana u zemljišnoj knjizi kao vlasnica, onda se nasljednik može upisati u zemljišnu knjigu kao vlasnik samo ako pokrene pojedinačni ispravni postupak ili postupak pred parničnim sudom, ali ne i na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. "" Kratki tekst odluke: “No u pogledu nekretnina koje su u rješenju o nasljeđivanju utvrđene kao izvanknjižno vlasništvo treba upozoriti žalitelja da niti njegova prednica nije bila upisana u zemljišnoj knjizi kao vlasnica, a što znači da se na tim nekretninama, a na temelju predmetnog rješenja o nasljeđivanju, ne može upisati niti on kao nasljednik, jer nije udovoljeno materijalnoj pretpostavci knjižnog prednika iz čl. 40. Zakona o zemljišnim knjigama. To ne znači da nasljednik nije također izvanknjižni vlasnik tih nekretnina, budući da je on vlasništvo tih nekretnina stekao nasljeđivanjem, kao jednim od zakonom dopuštenih načina stjecanja prava vlasništva na nekretninama u smislu odredbe čl. 114. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06). Međutim, nasljednik se ne može upisati u zemljišnoj knjizi kao vlasnik na temelju rješenja o nasljeđivanju, već isti može pokrenuti pojedinačni ispravni postupak ili postupak pred parničnim sudom, radi sređivanja vlasništva ili utvrđivanja prava vlasništva na predmetnim nekretninama.” Županijski sud u Varaždinu, Gž-511/09-2, od 29. IV. 2009.
 16. Matrix

  Ometanje posjeda

  citirane činjenice treba sagledati u svjetlu odredaba čl.10 st.5 i čl.17 Zakona o vlasništvu i dr.stvarnim pravima. Naime,iz opisanog činjeničnog stanja može se zaključiti da je dotična gospođa do svoje smrti bila u posjedu prava služnosti,glede čega su njeni nasljednici ovlašteni da štite i takav posjed od svakog samovlasnog smetanja,ovo iz razloga što je njenom smrču na nasljednike prešao posjed stvarne služnosti u obimu i kvaliteti kakvog je ista imala do svoje smrti. vlasničke tužbe su nešto sasvim drugo,obzirom da se u istim rješava pitanje prava na posjed,u konkretnom slučaju dotični kroz parnicu zahtijevaju utvrđenje prava vlasništva na spornom dijelu k.č.,a da li če u tome uspjeti je stvar dokazivanja,no jedno je izvjesno da ako isti tvrde da su preko svoje pravne prednice na dijelu k.č.za kojeg utvrđuju pravo vlasništva u biti izvršavali služnost,onda vlasnički zahtjev treba odbiti presudom kao neutemeljen,ovo iz razloga što se izvršavanjem sadržaja stvarnog prava služnosti nemože stjecati i pravo vlasništva poslužne nekretnine,jer se u takvom slučaju radi o zlouporabi povjerenja. neke zanimljive informacije vidite OVDJE
 17. Matrix

  Brisanje fiducije

  sasvim izvjesno da dokument koji navodite predstavlja brisovnicu a ne ugovor, glede čega recite da li je izvršena ovjera potpisa za osobu koja je u ime fiducijarnog vjerovnika bila ovlaštena potpisati tu ispravu.
 18. neznam šta se ovog držite kad Vam niko netvrdi suprotno,dokažite pred sudom ništetnost ugovora i nikakva provedba kroz zemljišne knjige ga neče i nemože osnažiti. p.s.svjestan sam da vam osobno moji odgovori neodgovaraju,no ja neču i nemogu nikom davati lažne nade,več jednostavno u skladu sa činjeničnim stanjem koje ste iznijeli u temi,ovo iz razloga što je vaša greška,odnosno odvjetnika što je olako pristupio postupku,zanemarujuči svjedoke,koje nažalost više nije moguče predložiti kao ni druge dokaze koji su se mogli iznositi u prvostupanjskom postupku. Trebate znati da pravda i pravo nisu jedno te isto,pa tako vas samo jedna procesna greška u postupku može koštati gubitka parnice,ma koliko Vi znali da ste upravu. L.P.
 19. ovlaštenik prava služnosti na nekretnini i njen vlasnik mogu biti u suposjedu. očigledno da jest,pročitajte obrazloženje presude. neutemeljeno,zemljišno knjižni odjel Općinskog suda neutvrđuje činjenicu prave predaje posjeda ,več dali ugovor udovoljava uvjetima za upis sukladno odredbama ZZK. nažalost niste uvjerili sud da je iskaz u suprotnosti sa izvedenim dokazima. laički rečeno,da je obdarenik uspostavio faktičnu vlast na nekretnini koja je predmet darovanja.
 20. nažalost nikakvog učinka. neke zanimljive stvari u vezi rokova možete pročitati OVDJE
 21. nevidim da je postojala neposredna opasnost kako bi vaša poduzeta radnja bila opravdana u smislu dopuštene samopomoći
 22. od dana kad ste imali saznanja o učiniocu i činu smetanja ,što znači da poduzete radnje prema pomenutim institucijama prije podnošenja tužbe neutječu na rokove. to je netočno,obzirom da poduzimanjem takvih radnji nakon proteka roka u kojem ste mogli štititi posjed Vi u biti činite smetanje posjeda. več ste svi prekršajno procesuirani,tako da se za isto djelo nemože i kazneno odgovarati ""ne dva puta o istoj stvari"" to što vam dotični savjetuje nije nikako dobro.
 23. problem je što je dug osiguran upisom u zemljišnoj knjizi,odnosno zalogom,a tu je več druga stvar po pitanju zastare pod pretpostavkom da je proteklo vrijeme potrebno za zastaru a dug kao u ovom slučaju osiguran zalogom,vjerovnik se može namiriti samo iz založene stvari i to bez kamata. dopušteno,obzirom da na novog vjerovnika cesijom sa glavnom tražbinom prelaze i sporedna prava,u ovom slučaju založno pravo,međutim postojala je mogučnost osnovanog pobijanja prenosa založnog prava,pa bi u tom slučaju zalog morao ostati i dalje na starom vjerovniku,no kako Vi time ništa nedobijate,prigovor bi bio ""Sizifov posao""
 24. zamjena je oporeziva nemora značit da će sve na prodaju,ovisi o načinu razvrgnuča. imate osnov za tužbu radi povrata izdatka za drugog postupak se pokreče prijedlogom,u tražilicu foruma unesite ključnu riječ ""razvrgnuče"" pa vidite dosta obrađenih tema.
×
×
 • Napravi novi...