Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8064
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  108

Sve što je Spitfire objavio

 1. Nije se promijenilo ništa posebno jer je, što se tiče uporabe građevine, sve ostalo isto, dakle izgrađena građevina, odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola, ako ovim ili posebnim zakonom nije propisano drukčije. Kako uvjerenje o starosti građevine prema posebnom propisu nije akt kojim se dokazuje uporaba građevine bila bi potrebna Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.
 2. Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora propisuje da se na postupak vođenja KPU primjenjuju pravna pravila zemljišnoknjižnog prava. To bi značilo da bi za svaku promjenu upisanih podataka u KPU trebali izraditi geodetski elaborat za evidentiranje promjena što je u vašem slučaju neisplativo jer bi morali odraditi i dio koji se tiče utvrđivanja građ. čestice, evidentiranja građevine u katastru, u biti sve ono što se može napraviti u postupku povezivanja zemljišnih knjiga i KPU, kada je to trošak svih suvlasnika i može se odraditi iz pričuve..
 3. Svaka JLS ima odluku o davanju dijelova pomoraskog dobra u koncesiju sa uvjetima za davanje iste te cijenama. Negdje je u tijelo koje izdaje koncesije uključena kapetanija a negdje ju sama izdaje. Dakle, gledajući kako je određeno pomorsko dobro, da je to dio i teritorijalnog mora, koristili vi nekakov plažni prostor ili ne trebali bi imati koncesiju za vuču padobrana.
 4. Čini mi se da vam je već odgovoreno ovdje.
 5. Spitfire

  Etažiranje kuće

  Vlasnik zemljišta sa zgradom (isto tako i ovlaštenik prava građenja) može podijeliti svoje pravo vlasništva na suvlasničke dijelove te sa svakim suvlasničkim dijelom uspostavlja vlasništvo posebnog dijela nekretnine, što znaći ne sa 3 ili 5 nego svih 10. Za to je potrebno očitovanje volje vlasnika koja zamjenjuje odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti te potvrda tijela upravne vlasti da svaki određeni prostor predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu. Nakon toga se pojavljuje u ulozi prodavatelja svakog etažnog vlasništva, čak i ako je odredio kako će se upravljati nekretninom to će djelovati prema trećima ako je zabilježeno u ZK.
 6. Spitfire

  Uporabna dozvola

  U biti, ne mora.
 7. Možete se upisati kao vlasnici onoga što je upisano u ZK. Kako nelegalni dio ne postoji u ZK tako se ne možete uknjižiti kao vlasnici nečega što pravno ne postoji. Legalizacija u normalnom postupku, ako je mogća a to znaći da sve izgrađeno mora biti u skladu sa prostornim planovima (mimo odredbi PP je dopuštao samo fleksibilniji zakon o legalizaciji ali za takovo što su rokovi prošli), veće sekazne za zadržavanje nadograđenog dijela te veći doprinosi.
 8. Spitfire

  Postupak etaziranja

  Prekinuti izvanparnični i uputiti vas u parnični postupak se radi ukoliko ima spora o vlasništvu. Koliko ja vidim i z napisanoga toga ovdje nema a po meni pokušaj pretvaranja nečega čega trenutno nema da se kao takovo upiše u ZK nema osnova ni za upučivanje u parnicu a niti za pridodavanje kao pripadak drugoj stranci. Zajedničko vlasništvo je iovako već u ovoj fazi suvlasništva, etažiranjem bi se samo kao pripadak upisalo pojedinom vlasništvu posebnih dijelova nekretnine, a ako je već postojao dogovor (posebno ako je bio pismeni, te posebno ako je sud zamjneio njihovu volju) ne vidim osnova za uspjeh u trenutnom filozofiranju, osim namjernog odugovlačenja. Možda bi valjalo također angažirati odvjetnika koji bi ih spustio na zemlju činjenicama te u slučaju propasti izvanparničnog postupka etažiranja u parnici zahtjevao naknadu štete i svih troškova u postupku etažiranja.
 9. Gledajte, ova dva pojma, nisu istoznačna. Promjena stolarije je posao redovne uprave, tj. redovnog održavanja građevine i za to vam treba natpolovićna večina suvlasnika, a prema Pravilniku ne trebate ništa prema čl.3 tč.3/b -zamjenjuju vanjski i unutarnji prozori i vrata. Međutim, vi bi umjesto prozora izbili vrata na zajedničkom dijelu nekretnine što nije redovito održavanje građevine i spada pod izvanredne poslove, jer nije dogradnja ili nadogradnja, ali je preuređenje zajedničke stvari i shodno tome je potrebna suglasnost svih. Prema pravilniku vam treba Glavni projekt prema čl.5 tč.1 koji preuređenje opisuje općenito, a posebno prema čl.5 tč.3/d -dodaju novi vanjski i unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nosivim zidovima. S time da na ovaj način još dobro i prolazite jer vam se za takove radove prema projektu iz Pravilnika ne treba Uporabna pa prema tome ni potvrda JP tijela, no da je pomalo upitno da li preuređenjem krova garaže u terasu i dodavanjem vašem stanu ne mijenjate lokacijske uvjete u skladu s kojim je građevina i izgrađena, je.
 10. ZAkon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl.41 navodi što su to izvanredni poslovi, te da se u sumnji smatra da posao premašuje okvir redovitog upravljanja. Nadalje, čl.86 navodi koji su to poslovi redovitog upravljanja te su poradi toga u jednim od izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dodani u radove za koje je potreban ili nije glavni projekt, izrazi redoviti i izvanredni. Prema tome, a kako ne zamjenjujete vanjske i unutarnje prozore i vrata da bi se radilo o redovitom održavanju građevine bez građ.dozvole i projekta nego dodajete nova vrata u nosivom zidu, trebao bi vam projekt.
 11. To za početak ovisi nalazi li se u građevinskom području prostornog plana da bi se mogla prenamjeniti u gađevinsko zemljište, što isti određuje da se može graditi i uz koje uvjete i nekakove dozvole bi vjerovatno bile potrebne.
 12. Spitfire

  Civilna dioba

  Sve vam je objašnjeno u brošuri i na stranicama FINA-e, ako vam i dalje nije jasno možete se raspitati direktno u FINA-i
 13. Ako je napravljen u skladu spropisima baš i ne. Eventualno bi se moglo raditi o imisijama zbog koji bi se od susjeda moglo zahtjevati otklanjanje uzroka tih imisija (npr. povišenjem samog dimnjaka) prema odredbama čl.110 zakona.
 14. Ako već prodavatelj nije htio prodavati čestiku koja je u biti put, prijatelj je trebao tražiti pravo služnosti pa bi bio miran. Isto tako je prodavatelj mogao prodati i tu česticu s time da prijatelj da pravo služnosti svima ostalima ako je tu bila nekakova bojazan od strane prodavatelja. Može se tražiti od JLS, međutim pitanje je dali im je to u interesu jer bi to morali napraviti pod određenim pravilima a koja, uz plaćanje tržišne vrijednosti, iziskuju određene troškove.
 15. Spitfire

  Francuski balkon

  Kako bi se u biti radilo o dodavanju vrata u nosivom zidu za koji je potreban glavni projekt, trebali bi svakako njihovu suglasnost pa bi na ovo pitanje najbolji odgovor dali oni. Za sanaciju (npr. krovišta, fasade...) to iz iskustva daju bez problema međutim ovdje se radi i o izmjeni izgleda građevine pa bez svih činjenica nema odgovora da ili ne. Možda uz obvezu izrade konzervatorskog elaborata prije izvođenja radova.
 16. Kako bi se radilo o izvanrednom poslu, suglasnost svih suvlasnika, te za vrata u nosivom zidu glavni projekt.
 17. Vidite postojeću temu i odgovor moderatora Ruby.
 18. Činjenica da je stan upisan kao poslovni prostor znaći da se u njemu može i stanovati. No za to bi vam bila potrebna prenamjena poslovnog prostora u stambeni posebno ako bi prijavljivali prebivalište. Isto više i nije toliko komplicirano ako je građevina postojeća (građevinska dozvola) te ima završni dokaz legalnosti, jer se izdaje dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine (ili samostalne uporabne cjeline) a izdaje ju nadležni ured za prostorno planiranje i gradnju.
 19. Možete. No u biti možete tražiti i predaju u posjed svog suvlasničkog udjela a koji bi to bio valjalo bi utvrditi dogovorom. No kako opisujete da bi brat tu imao štošta protiv postoji i sudska zaštita. Naime, pravo vlasništva je apsolutno subjektivno pravo iz kojeg vlasnik crpi ovlasti da sa stvarima i koristima od nje čini što ga je volja te da svakog drugog od toga isključi, pod uvjetom da ne postoje zakonska ograničenja i tuđa prava na stvari. Ako do otklanjanja povrede vlasništva ne dođe dobrovoljnom radnjom osoe koja je povredu učinila, vlasnik u odnosu na osobu koja je povredu učinila može zaštitu zahtjevati pred sudom. Prema tome suvlasnik ima pravona zaštitu svog idealnog dijela i prema drugim suvlasnicima, što uključuje i njegov zahtjev za predaju u posjed njegova suvlasničkog dijela, jer je suvlasnik glede onog idealnog dijela stvari koji odgovara njegovom suvlasničkom djelu vlasnik i pripadaju mu prema svima sve vlasničke ovlasti.
 20. Pri predavanju zahtjeva za izdavanje Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice predaje se i prijedlog parcelacije na osnovu koje bi se i izdalo rješenje i vjerovatno da se u izračun površine i određivanje međe uzeo u obzir suvlasnički omjer od 1/2, tako da je moguće da uračunat i dio koji vi trenutno koristite. Međutim, ukoliko ne postoji jasno odvojen jedan i drugi dio kuće duplim zidom, što bi značilo da se ne radi o poluprislonjenim građevinama nego o građevini sa više stamebnih jedinica, parcelacija kao takova nije moguća. Ovakovo što se moglo prije sa Idejnim projektom, no kao što rekoh ako ne postoji dupli zid više ne. Eventualno je moguće etažiranje građevine na vaš i njegov dio sa jasno određenim pripadcima i MU tko što koristi od dvorišta.
 21. Spitfire

  Sporazum o razvrgnuću

  Ovo baš i nije nešto najjasnije, tko je napravio grešku i u čemu je greška. Naime u ovisnosti u čemu je greška, to se radi na način da se ista ispravi i traži izmjena Rješenja o izvedenom stanju. Sam izraz jednostambeni objekat u rješenjima o izvedenom stanju se uopće ne spominje, osim u opisu onoga što se ozakonjuje te se tada navodi uz ostalo, da se u zgradi nalazi jedna stambena cjelina, no to se odnosi na jednostavne zgrade, jedne etaže koje nisu veće od 100 m2 GBP. Ako je tako ne vidim nekakovu grešku pa bi vam bila potrebna građevinska dozvola za nadogradnju/rekonstrukciju kojom bi nadležno tijelo moglo potvrditi da se u zgradi nalazi više samostalnih uporabnih cjelina koje se mogu etažirati. Mislite valjda na sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice. Prema tome bi se radilo o dobrovoljnom razvrgnuću što je moguće i dopušteno, no sam sporazum bi bio dio etažnog elaborata čime bi se u vašem slučaju sve to provelo kroz zemljišne knjige. Imati nekakov sporazum bez provedbe kroz ZK znaći samo da je nekretnina i dalje u suvlasništvu i kao takova se može prodati, svatko svoj udio u suvlasništvu, a sad, hoće li se naći kupac za suvlasništvo sa samo nekakovim sporazumom koji bi mogao proći kao međuvlasnički ugovor, te da kasnije ne bi radio probleme, malo je vjerovatno.
 22. Naravno da je moguće vratiti darovano no s time se ne briše pravo služnosti koje ostaje upisano kao takovo i briše se eventualno odreknućem ovlaštenika prava služnosti, što iz opisanoga ne vjerujem da će bivši napraviti. Prema tome možda vaš problem i nije u tome kada će bivši saznati za povrat dara, koliko je u tome da banke nisu (barem je tako bilo) sklone davati kredite za nekretninu na kojoj postoji upisano pravo služnosti. To bi prvo trebali provjeritit s bankama.
 23. I ništa drugo nije u pitanju ako je točno sve kako opisujete. Poradi toga, ako je to što ste napravili ilegalno sada legalizirano temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdano Rješenje o izvedenom stanju koje je pravomoćnošću provedeno kroz katastar i zemljišne knjige, tu nema posla za građevinsku inspekciju a ne znam ni koja bi to tužba bila, za što i na osnovu čega. Bilo bi zgodno da slijedeći takav pokušaj snimite s naglaskom da se taj razgovor snima, imate takav sadržaj u obliku sms poruka ili e-maila, pa ga obavijestite da vas ostavi na miru dok "vrag nije odnio šalu" ili ćete rado zatažiti pravnu zaštitu prijavom iznude u pokušaju temeljem čl.243 st.1, 2 (moguć i 3) a u svezi sa čl.34 Kaznenog zakona.
×
×
 • Napravi novi...