Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7855
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  103

Sve što je Spitfire objavio

 1. Ima li ta čestica HC status javnog dobra u općoj uporabi?
 2. Nismo li ovdje već razjasnili večinu stvari?
 3. Spitfire

  Agentska provizija

  Njihov način tumačenja
 4. Spitfire

  Agentska provizija

  Ne piše baš tako nego da se ugovor o posredovanju sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme. Ukoliko to vrijeme nije određeno, dakle ugovorne strane nisu odredili rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je isti ugovoren na rok od 12 mjeseci. Baš sam htio upozoriti na to jer i sam Zakon o posredovanju nekretninama u čl. 17 propisuje, (3) Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno. tako da u ovome slučaju nema nekakove koristi od čekanja isteka godine dana pa da se onda ide u sklapanje pravnog posla.
 5. Spitfire

  Definicija galerije

  Prema propisima o prostornom uređenju i gradnji definiciju galerije propisuju PPU (prostorni plan uređenja) JLS, gdje je ista definirana kao otvoreni prostor unutar etaže koji nema izdvojenih zasebnih prostorija i može se prostirati na max 60% površine etaže. Ako k tome dodamo i arhitektonski smisao da je galerija dugačka uska natkrita prostorija, najčešće s vanjske strane zgrade, izgrađena za spajanje odijeljenih dijelova građevine moglo bi vam biti jasnije o čemu se pod pojmom galerije radi.
 6. U vašem slučaju nažalost ne. Naime Zakon o gradnji predviđa mogućnost da investitor osim po pravomoćnosti građevinske dozvole može na vlastitu odgovornost i rizik pristupiti gradnji na osnovu izvršne građevinske dozvole. Međutim kako je izdavanje građevinske dozvole upravni postupak na koji se odnosi Zakon o općem upravnom postupku, izvršna građevinska dozvola u vašem slučaju bi bila da je drugostupanjsko tijelo (MGiPU) potvrdilo građevinsku dozvolu a susjed pokrenuo upravni spor. U tome slučaju ne bi bila pravomoćna ali bi bila izvršna.
 7. Ako imate, nama druge nego s tim argumentima iskoristiti navedeni pravni lijek.
 8. Malo me čudi jer ih večina JLS ima, doduše prošle godine su iste izmjenjene jer su investitori novih građevina to koristili na način da su dodavali stambene jedinice na uštrb parkirnih mjesta jer im odnos zarade na stanu i plaćanja naknade za parkirno mjesto išao u korist, pa su naknade višestruko podignute (i do 100 000 kn), no za rekonstrukcije je ostala mogućnost naknade u iznosu oko 10% predviđene naknade.
 9. Etažno vlasništvo ovlašćuje suvlasnika (etažnog vlasnika) da izvršava sve vlasničke dužnosti i ovlasti na tom etažnom vlasništvu, kao da je samo on vlasnik istog dijela, da s njim raspolaže kako želi te da svakog drugog, pa i ostale suvlasnike, isključi iz upravljanja i raspolaganja istim. Pri tome valja naglasiti da etažni vlasnik nije samovlasnik posebnog dijela nekretnine već je on i dalje suvlasnik, ali glede tog posebnog dijela nekretnine ostvaruje vlasnička ovlaštenja. Pri tome ovakav pripadak tom posebnom dijelu nije samostalna uporabna cjelina da bi mogao biti u samostalnom prometu nego kao takav prati vlasništvo posebnog dijela nekretnine. Je, no moram upozoriti da je pri razvrgnuću suvlasničke zajednice uspostavom etažnog vlasništva, iako je prije bilo drugačijih odluka, ukoliko nema suglasnosti oko istog, sudska presuda ne može nadomjestiti suglasnost suvlasnika (Odluka Vrhovnog suda Rev-916/10 od 8. travnja 2015).
 10. Vi vodite neku veliku borbu s tim parkirnim mjestima, kod obnove stanova, kod povećanja kafića, te sad kod mehaničarske radionice. Dakle, vjerovatno će se morati zadovoljiti parkirna mjesta za cijelu građevinu (legalizirani dio+rekonstrukcija), no ukoliko ih nije moguće osigurati, kao što sam napisao skoro prije godinu dana, trebali bi moći otkupiti ista od JLS na postojećim javnim površinama. U bit plaćate naknadu za korištenje ili za izgradnju nekog imaginarnog parkirnog mjesta na javnim površinama JLS.
 11. Ovo baš i neće biti moguće jer je parcelacija sasvim nešto drugo a ne nekakova suvlasnička podjela okučnice. Prema tome, nad tim dijelovima se neće moći niti steći vlasništvo. Eventualno će se moći upisati kao pripadak određenom vlasništvu posebnih dijelova nekretnine (etažiranom stanu) i to u ovom slučaju bih rekao samo ovim stanovima u prizemlju koji imaju direktan pristup na istu, a nekakav udio za ostale stanove na katu kao dogovor u međuvlasničkom ugovoru tko što koristi. Naime, pripadak određenom stanu može biti nešto čvrsto i jasno omeđeno (parkirno mjesto i sl.) ili ako se radi o vrtu, da ima pristup iz toga stana kojem bi kao pripadak bio upisan. Tako da ne vidim što bi ona tu mogla prodati osim svoga vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažiranog stana).
 12. Eventualno ako šteta nastane. (2) Za štetu koju su njegovoj nekretnini prouzročile žile, korijenje ili grane tuđega drveća, a što se ne bi dogodilo da je njihov vlasnik postupao dovoljno obzirno, vlasnik susjednoga zemljišta ima pravo tražiti naknadu.
 13. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ima nešto odredbi po tome pitanju oko susjedskih prava (čl. 105), a prema Zakon o prostornom uređenju su to pitanje trebale urediti JLS u odredbama za provođenje prostornih planova. Nažalost, jako malo ih ima nešto konkretno određeno. Na ovo pitanje daje odgovor čl.106 i 107 Zakona.
 14. U postupku sudskog uređenja međa, sud može među urediti prema katastarskom nacrtu, sporazumu susjeda, posljednjem mirnom posjedu ili pravičnoj osjeni suda. Dakle, sud će među urediti (obnoviti ili ispraviti) prema katastarskom nacrtu ako je to moguće i ako stranke na to pristaju. Ne bude li postignut sporazum između stranka, sud će među urediti, prema posljednjem mirnom posjedu, a ukoliko niti tako ne bude moguće urediti među, onda prema pravičnoj ocjeni suda. Što se tiče pravične ocjene suda, ista će se urediti na taj način ukoliko ne uspije utvrditi kome pripada posljednji miran posjed. Za takvo arbitrarno odlučivanje ne postoje posebna pravila, odnosno sud će iz okolnosti slučaja izvesti zaključak treba li spornu međašnu površinu podijeliti na jednake dijelove (što je pravilo u praksi) ili postoje neki opravdani razlozi za drukčiju odluku. U praksi najčešće dolazi do primjene načela uređenja međe po pravičnoj ocjeni suda. Odluka o uređenju međa ovršna je isprava, koja se provodi odmah pri samom donošenju, na mjestu događaja stavljanjem međašnih znakova, što je ujedno i predaja posjeda. Nakon što je sud u postupku uređenja međe među obnovio ili ispravio, svatko može u parnici dokazivati vlasništvo i zahtijevati da se u skladu s njim označi međa, ali susjed koji je sudjelovao u postupku uređenja međe ne može to zahtijevati po proteku roka od šest mjeseci od dana pravomoćnosti odluke donesene u postupku uređenja međe.
 15. Svakako bi trebali još sve provjeriti s ministarstvom (uredu državne uprave) i JLS što se tiče ovoga što je Borbena napomenula za grobno mjesto, no što se tiče ostalih troškova pogreba, ministarstvo sufinancira izabrani lijes kod pogrebne tvrtke u iznosu od 1800 kn te izradu vijenca u ime ministarstva u iznosu od 600 kn. Uz to umrli HB ima pravo na počasnu paljbu i zastavu RH, kao i sam čin slaganja iste i predavanje obitelji. Trenutno zbog ove pandemije počasne paljbe nema a zastava se naknadno dostavlja obitelji.
 16. Kako je ovo vrst elaborata koji se izrađuje kada se međe i druge granice kat. čestice mogu smatrati nepromijenjenima te pod uvjetom da nisu sporne, izvješće o utvrđivanju međa sadrži potpise i nositelja prava na susjednim česticama čime potvrđuju da su im podaci izrađenog elaborata predočeni, što je u biti davanje suglasnosti na predočeni elaborat. Kako je to upravni postupak, na isti se ima pravo žalbe.
 17. Spitfire

  Izvor vode

  Dužan je održavati onaj tko je upisan u ZK kao pravna osoba koja upravlja tim dobrom. Ako je upisano "javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske", pravna osoba su Hrvatske vode.
 18. U biti u ovakovo opisanom slučaju ja ih baš i ne vidim. Ne. Ili je dimnjak ili nije, što znaći da ga je trebao sanirati onakvog kakav je bio ili ga cijeloga ukloniti. Naime samo projektiranje, izvedba, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za dimnjake su dio propisa o gradnji. Konkretno, postoji Tehnički propis za dimnjake u građevinama donesen temeljem Zakona o gradnji a prema kojem je tehničko rješenje dimnjaka dio glavnog projekta tj. obuhvaćen je arhitektonskim ili građevinskim projektom. Kako se istim, među ostalime, dimnjak projektira tako da ne prouzroči i/ili prenese požar, ne proizvodi buku preko dozvoljene granice prema posebnom propisu te uslijed odvođenja dimnih plinova ne bude ugrožena higijena i zdravlje ljudi, gledajući oba dimnjaka tu bi vjerovatno imala što za reći građevinska inspekcija temeljem zakona o gradnji i tehničkog propisa za dimnjake a vjerovatno i protupožarna temeljem čl. 38 Zakona o zaštiti od požara. Na sve to se nadovezuje i čl.110 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 19. Je li protupravan ili ne, znalo bi se iz projekta i izdanog akta kojim se dozvoljava gradnja jer se prema tadašnjem Pravilniku o jednostavnim građevinama ogradni zid ni ne spominje, samo potporni zid do 1 m visine mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke zida, odnosno ograde visine do 1.6 m. No, u svakom slučaju što se tiče tužbe (jer je sve oko legalnosti zida možda sud neće ni uzeti u obzir, tko znau koji vremenski okvir bi se gradnja stavila, što bi rekli eventualni svjedoci itd.) ne ide vam u prilog niti odredba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz čl. 109.
 20. Može jer se istim uređuju i međusobni odnosi suvlasnika iako se isti nisu uredili prema odredbama glave 4, III dijela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (vlasništvo posebnog dijela nekretnine-etaže). Potpisuju ga upisani suvlasnici, pri čemu se MU prilaže popisna lista suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima.
 21. Je ako je točno ovo što ste napisali, Što se tiče predbilježbe ista bi trebala, ako se tako odluči presudom, postati opravdana te njenom pravomoćnošću zamijeniti ispravu podobnu za upis. Eventualno uložiti žalbu. Predbilježba djeluje dok ne bude opravdana ili izbrisana. Rok za opravdanje može donijeti sud, a riječ je o roku ne od podnošenja prijedloga, nego od prijma sudske odluke, koja pri tome i podliježe žalbi, pa ako dođe do žalbe, rok se računa do odluke suda drugog stupnja. Tu treba naglasiti da je uvijek riječ o nečem što je moguće ispuniti, jer ne daje se rok za, primjerice, dostavljanje clausule intabulandi (dozvola za uknjižbu koju daje onaj tko svojim pravom raspolaže, npr. prodaje), nego rok u kojem će se ta clausula ili dostaviti ili će se umjesto nje dostaviti dokaz da je pokrenuta parnica za donošenje presude koja će poslužiti kao zamjena za clausulu intabulandi.
 22. Spitfire

  Dio k.č

  Mrvu je ovdje teško sve poloviti, no jedna stvar mi je upala u oko o kojoj zavisi civilno razvrgnuće i bilo kakova drugačija prodaja. Je li ovo ispod što je naznačeno u teretovnici Izvanparnični postupak razvrgnuća koji je zbog spornog vlasništva prešao u Parnični, ili se radi o sasvim nekom drugom postupku?
 23. Radi li se o uspostavljenom vlasništvu posebnih dijelova nekretnine (etažirano) te je taj dio terase kao pripadak upisan u ZK?
 24. Uredba o održavanju zgrada propisuje da se zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade za koja se namjenjuju sredstva zajedničke pričuve, ako se suvlasnici međuvlasničkim ugovorom ne dogovore drugačije, među ostalime smatraju, - instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna, - vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,
×
×
 • Napravi novi...