Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7855
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  103

Sve što je Spitfire objavio

 1. Spitfire

  Darovni ugovor

  Postoji i Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života, kojim otac može napraviti to što bi vi htjeli, s time da je u načelu isti besplatan pravni posao s kojim ugovorom se odmah možete uknjižiti kao vlasnik a otac i mačeha imati upisano pravo plodouživanja. Poanta ovakovog ugovora je da s isitim moraju biti suglasni svi suugovaratelji, dakle uzak krug potencionalnih nasljednika, potomci te bračni/izvanbračni drug. Također, kao dvostrani pravni posao u kojem svoju suglasnost daju potpisom navedeni nasljednici, sve što je ugovoreno istim ne ulazi u sastav ostavine, ne uzima se u obzir pri izračunavanju vrijednosti nasljedstva, te se nema pravo na nužni dio. Ugovor mora biti ovjeren od suca nadležnog suda, sastavljen u obliku JB akta ili solemniziran po JB.
 2. Spitfire

  korona

  Zakon o zdravstvenoj zaštiti čl.197, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti čl.47 st.2 tč.8, Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS Cov-2, Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija). A zemalja na popisu ima 73. A što se tiće pekršajnih kazni, to će se riješiti temeljem Zakna o državnom inspektoratu koji je prošle godine stupio na snagu i zamjenio Zakon o sanitarnoj inspekciji.
 3. Spitfire

  Prodaja kuće

  Svejedno, idu li na ruku ili ne, je li ta zaigranost traženjem bila dobronamjerna, na pravnom portalu se osobu koja ipak nije dala sama sve podatke pita mogu li se provjeriti te onda iznijeti svoje mišljenje. Jer privatnost joj štiti nekoliko zakona i uredbi, pa molim za pažnju ubuduće.
 4. Spitfire

  Prodaja kuće

  Ugovorom prodajete ono što je navedeno u zemljišnim knjigama pa ako stara kuća nije navedena nema (što je moguće s obzirom da se nekad samo promjena stanja prijavljivala u katastru) nema svrhe nekog obvezivati na legalizaciju. Čak i da je navedena u ZK vjerovatno ni tada nema smisla jer je moguće da se ista neće ni moći legalizirati s obzirom da na istoj čestici ne mogu biti dva stambena objekta. U biti nije, ali da je sigurnije, je.
 5. Moguće i da se ne razumijemo jer pišete kao da se radi o dvije višestambene građevine (više vlasnika posebnog dijela nekretnine na XX i YY, sad samo jedan vlasnik nekretnine YY) a na kraju se radi o obiteljskim kućama od kojih je jedna etažirana? No svejedno, da bi se etažni elaborat proveo u ZK (a kažete da je) potreban je MU, sporazum i suglasnost suvlasnika, pa i onoga kome bi stubište kao takovo pripadalo.
 6. Kakove veze bi ovrhovoditelj trebao imati sa stubištem? Ono kao takovo je zajednički dio nekretnine i pripada svim suvlasnicima, posebno ako je nekretnina etažirana. Uredba jasno određuje, ako suvlasnici MU ne odrede drugačije što se smatra zajedničkim dijelovima i uređajima.
 7. Ja bih ostao pri svome odgovoru,
 8. Ugovor bi bio vid dobrovoljnog razvrgnuća, a ako dogovora kao što kažete nema preostaje sudsko razvrgnuće koje može sniziti moguću vrijednost na dražbi ili jednostavno prodati svoj udio bilo kome, no takovoga kao što je napomenuo Miroslav6 treba naći.
 9. Nejasno je i dalje. Kažete da bi radili nešto što odredbama za provođenje prostornog plana nije moguće pa mijenjali projekt pa radili oni po nekakovom izmjenjenom projektu ili ne samu svrhu ugovora baš i nevidim jer bi iovako imali pravnu zaštitu u vidu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o građevinskoj inpekciji i na kraju Zakona o obveznim odnosima u vidu solidarne odgovornosti naručitelja i izvođača radova za štetu prema trećoj osobi.
 10. Ne znam što se dobija time ugovorom i izmjenjenim projektom ovjerenim kod JB. Čini mi se kao nekakav dogovor da netko odobrava nešto ili će se suzdržati od zvanja inspekcije ili bilo čega drugog za nekakovu protuuslugu. No to sve pada u vodu jer se glavni projekt, pa i izmjenjen ne ovjerava kod JB, isti bi u ovom slučaju morao svejedno biti sukladan uvjetima građenja propisanim PP a ako je potrebno imati ponovne potvrde JP tijela na osnovu čega bi se tražila izmjena građevinske dozvole. Kako to po vašem opisu nije moguće, bitna je samo pravomoćna građevinska dozvola kao i projekt na osnovu kojeg je izdana, a svi ostali dogovori ne mogu pobiti činjenicu da se nešto gradi nelegalno, tj. mimo pravomoćne g.d. i projekta a to povlaći za sobom i odgovornost izvođača pa i projektanta i nadzora.
 11. Da, nije baš jasno zašto se navode propisi susjedne države ukoliko se nekretnine nalaze u RH. Ukoliko se nalaze u RH tada jesino vrijede propisi RH. Kao što kaže korisnik Miroslav6 mogli bi napraviti dobrovoljno razvrgnuće sporazumom i ugovorom o diobi kojim se stjeću posebni dijelovi tih nekretnina te prema Zakonu o porezu na promet nekretnina u tome slučaju niste obveznici istog poreza. Jedini mali problem bi bio ako su u ZK upisane pokojne osobe ali bi onda nasljednici mogli dokazivati svoja prava vlasništva rješenjem o nasljeđivanju.
 12. Primjeri jednostavnog i opširnijeg predugovora može se naći u Predlošcima i lako se prilagode osobnim potrebama. Inaće, kako uglavnom prodavatelj sastavlja iste, vjerujem da APN ima već šprance istih.
 13. Bilo bi to potrebno jer pustite za sada katastar. Što je upisano u ZK? Na svim ste navedenim česticama u suvlasništvu ili samo na nekim? Ako ste na svima onda nema "vaših čestica". I zašto bi ostali suvlasnici imali pravo prvokupa? Radi se o RH ili je to pravo određeno nekim ugovorom i upisano u ZK?
 14. Založno pravo prati nekretninu dok god se ne namiri potraživanje po istom te izbriše iz ZK.
 15. U ovisnosti radi li se o ugovoru na određeno ili neodređeno, kod ugovora na određeno radi se o raskidu ugovora ali na način da prije toga najmoprimac obaviještava najmodavca o nedostatcima te mu daje određeni rok za otkalanjanje nedostataka, pa ukoliko to nije moguće može tražiti smanjenje ugovorene najamnine ili raskinuti ugovor. Ali uz otkazni rok. Eventualno, bez otkaznog roka, otkazati ugovor o najmu može najmoprimac ako se radi o nedostacima opasnim po zdravlje, u slučaju ugovora na neodređeno vrijeme.
 16. Ja bih volio da ste od MORH-a tražili pismo namjere u kojem bi vam naveli točan iznos njihovog potraživanja a ujedno vas obavijestili o brisovnom očitovanju, kome i kada bi ga izdali. No svejedno, taj čl. ugovora bi trebao glasiti (uz prilagodbu već napisanim člancima) da su "Stranke suglasne da je ugovorena kupoprodajna cijena 100 000 Eur, plativo u HRK prema prodajnom tečaju na dan isplate Banke u kojoj je kupac ishodio stambeni kredit a Banka će izvršiti uplate na slijedeći način: -100 000 HRK uplatiti će se na račun državnog proračuna IBAN..... , temeljem isplate ostatka (ili čega već) potraživanja od strane RH prema prodavateljima i upisanog založnog prava iz čl. xy, -ostatak ugovorene kupoprodajne cijene isplatiti će se u jednakim dijelovima na tekući račun prodavatelja I koji se vodi kod Banke X pod brojem 123456789, te na tekući račun prodavatelja II koji se vodi kod Banke Y pod brojem 987654321. Tu možete dodati i kaparu ako se umanjuje iz ugovorene cijene.
 17. Spitfire

  Vankjižni vlasnik

  Ovo bi bio odgovor i za pitanje postaveljeno u driugoj temi. Za postupanje prema nelegalnom objektu trebala bi prvo postojati nekakova prijava nadležnoj inspekciji. U tom postupku nadzora građ. inspektora stranke mogu biti sudionici u gradnji, vlasnik građevine, vlasnik zemljišta na kojemu je izgrađena građevina i nositelji drugih stvarnih prava na tome zemljištu odnosno građevini. Ako do toga dođe, kao i dalje trenutni vlasnik zemljišta, otac bi trebao dokazivati ugovorom da je dotični stekao pravo vlasništva njime da bi se inspekcijski nadzor odnosno mjere izrečene rješenjem provele prema kupcu kao investitoru.
 18. Formalno pravno ima kao upisani vlasnik zemljišta (tj. firma ako sam dobro shvatio). No nakon bilo kakovog postupanja sa istim može se pojaviti taj, trenutno vanknjižni vlasnik, i pokrenuti parnicu za utvrđivanjem istoga i eto problema. Zašto se do sad nije uknjižio, samo nebo zna, no kako se pri katastarskoj izmjeri utvrđuju vlasnici, ovalštenici i svi drugi, majka se može pojaviti po pozivu i iznijeti svoja saznanja o vanknjižnom vlasniku. Na kraju krajeva, podatci katastarske izmjere se na kraju daju na javni uvid pa isti može i tada staviti svoje primjedbe i prigovor oko vlasništva.
 19. Spitfire

  Salonit ploce

  Što se tiče postupanja komunalnog redara, smatram da nema tu nekog većeg osnova za postupanje. Eventualno može rješenjem narediti vlasniku građevine otklanjanje oštečenja pročelja ili pokrova zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, što bi u ovome slučaju bio popravak pokrova i eventualno učvrščivanje istoga. Ne može narediti skidanje cijelog pokrova od salonit ploče jer ne postoji zakonski rok za isto, jedino su JLS slale pozive građanima da prijave postojanje istih da bi se mgolo jednog dana organizirati zbrinjavanje istih.
 20. Spitfire

  Uporabna dozvola

  Ja se u zadnje vrijeme suzdržavam od odgovora na ovakova pitanja poradi nekoliko činjenica. Zakonom o gradnji iz 2013 je sve nekako bilo jasno posloženo i točno određeno. Pa dođe promjena na vlasti pa tako i promjene zakona. Pa više onoga što je jasno određeno nema i stavlja se izraz "po pravilima struke" a ta će pravila svatko tumačiti na svoj način. Što se tiče same Uporabne i fasade, za nove građevine se traži ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, dakle nešto što nije određeno građ. dozvolom nego glavnim projektom. Pa ako ni tu nije određena fasada ili čak i je, investitor ima određeni rok da građevinu zgotovi u pogledu vanjskog izgleda građevine te uređenja okoliša. Kod starijih građevina taj rok se ne uzima u obzir, samo također ako je nešto projektom određeno, tako bi trebala izgledati i građevina pri zahtjevu za izdavanje Uporabne dozvole. Ako fasada nije oodređena, ja bih rekao da nije od važnosti za izdavanje dozvole. No svim tim izmjenama i dopunama zakona, zbunilo se i referente koji su znali svoj posao a kako neće i one koji baš i ne znaju. Pa kako se poradi navedenih činjenica dešava sve češće i ovo, "Predao sam zahtjev na temelju akta za građenje izdanog do 1.10.2007. međutim tu dolazi do velikog nesporazuma sa službenikom. Naime, doista prilikom predaje zahtjeva trebam priložiti samo građevinsku dozvolu i platiti pristojbe međutim on kaže kako će mi prilikom očevida tražiti 1. građevinsku, 2. geodetsku sliku izvedenog stanja, 3. završno izvješće nadzornog inžinjera, 4. izjava izvođača o izvedenim radovima. Ja međutim smatram prema informacijama od njegovih kolega u drugim ispostavama da ne trebam ovo pod 3. i 4. jer da bi on prema članku 182. utvrdio: a) namjenu, b) vanjske mjere, c) oblik i veličinu građevne čestice i d) smještaj građevine na građevnoj čestici dovoljno je samo vidjeti geodetsku sliku izvedenog stanja gdje su iscrtane sve mjere u horizontalnoj ravnini a i u visine zgrade do sljemena i oluka kako će biti u mom slučaju. Dakle došli smo do situacije u kojoj meni službenik kaže da ako želim neka se žalim nadležnima pa će se vidjeti tko je u pravu te bih volio čuti Vaša iskustva i preporuke kome da se obratim ako mislite da sam u pravu. Ako nisam u pravu onda moram ustvrditi da svaka sredina ima svoja pravila." a mišljenje i točno pojašnjenje zakona od MGiPU, koje se nekada moglo dobiti u kratkom roku, se čeka toliko da ispada da će se prije dobiti Eurojackpot nego isto...
 21. OK, mogu shvatiti da iako namjerno navedem članak zakona da bi ga korisnici pročitali pa ako ga baš ne shvačaju potraže pojašnjenje, mogu shvatiti i da se večini ne da pogledati slične već objavljene teme, ali ne mogu shvatiti da u nekim, nazvat ću ih tako, servisima građana još uvijek rade roboti kojima je teško kada pogledaju prijedlog reči stranci da im fali nešto i na koji način to ostvariti. Točka 2, stavka 1 navedenog članka govori o tome, pa što se tiče Saveznog sekretarijata za narodnu obranu, Uredbom iz 1990 pravni slijednik je RH, tj. kasnijim propisima Ministarstvo obrane. U istom ministarstvu postoji povjerenik za informiranje kojem se pošalje upit i zahtjev za pismenim očitovanjem je li MORH pravni slijednik i što se tiče ovoga imovinskog pitanja te ako nije da vam se ukaže tko je. Kako vjerovatno nisu a niti im je poznato tko je s takovim očitovanjem vi dokazujete da se ne može naći ovlaštenik ili njegov slijednik. Koliko se to kod nas znalo zakomplicirati dovoljno govori i poznat mi sličan slučaj kada je osoba čak pronašla pravnog slijednika u obliku banke u susjednoj državi, ishodovala očitovanje kojim ista banka nema nikakova potraživanja prema toj osobi, suglasna je sa amortizacijom i brisanjem, napravljen prijevod kod ovlaštenog sudskog vještaka i predano u ZK, međutim isti je odbijen jer se time ne dokazuje da nema pravnog slijednika u RH i na tome je ostalo jer povjerenici za informiranje nisu postojali a šetanje između MORH-a, Porezne uprave i Ministarstva pravosuđa nije dalo rezultata.
 22. Trenutno nikako, izvanparnični je pokrenut i čekat će se epilog parničnog pa nastaviti izvanparnični. Da su vas kao predlagatelja uputili u parnicu onda bi se i pitanje razvrgnuća završilo u praničnom postupku. Sada skoro nikako jer i o ovome se moglo zahtjevati da sud odlući u izvanparničnom postupku, pod uvjetom da nema spora tko su suvlasnici niti o veličini njihovih suvlasničkih dijelova. Međutim sada spora ima. Eventualno, ako postoji nešto hitno za održavanje, moglo bi se poduzeti nešto prema pravilima o poslovodstvu bez naloga i odredbama Zakona o obveznim odnosima, no i to je upito kako bi završilo u ovakovim okolnostima. Eventualno da ste im ponudili najam svoga suvlasničkog udjela pa prihvatili ili ne, na osnovu toga potraživali naknadu za korištenje. Probajte razgovarati s majkom i objasniti joj što je u pitanju i o čemu se zapravo radi, te da ukoliko je ovo sve što ste napisali tako da će pokretanjem parnice samo imati troškove a nikakove koristi i opet će se svesti na isto, razvrgnut će se suvlasnička zajednica na ovaj ili onaj način a međusobni odnosi narušiti još i više. Pa ako postoji mrva razuma svima vam je u interesu da se ovo riješi sa barem malo sporazuma i što prije.
 23. Spitfire

  Brisanje teme

  Ne briše se. Imate još nešto vremena pod "Uredi" dodati ono što ste htjeli priupitati te promijeniti naslov držanjem lijevog klika miša na istome. Ukoliko vam to baš i ne uspjeva napišite novu objavu ispod već pokrenute pa će vam se urediti.
 24. Ukoliko se u parnici ne pojavljuje Upravitelj kao zastupnik svih suvlasnika, najjednostavniji odgovor na ova pitanja dala bi sudska praksa u dijelu presude Gž-5018/09-2 gdje se postavlja i pitanje moraju li svi suvlasnici tužiti onoga koji ne plaća pričuvu kao i mogu li se sudski troškovi plaćati iz pričuve, "U pogledu prigovora nedostatka aktivne legitimacije tužitelja, prvostupanjski sud je utvrdio da su dva tužitelja upisana kao suvlasnici zgrade, a za preostale je utvrdio kako raspolažu pravnom osnovom za stjecanje suvlasništva (ugovorima na temelju kojih ostvaruju pravo na stjecanje vlasništva posebnih dijelova zgrade, odnosno suvlasništva cijele nekretnine). Sud je zaključio da čak i u slučaju da se utvrdi kako su samo dva tužitelja suvlasnici zgrade, to tuženika ne bi oslobađalo obveze jer bi ti tužitelji, kao zajednički vlasnici, bili ovlašteni u pogledu cijele stvari postavljati ostalim zajedničarima zahtjeve koji proizlaze iz zajedničkog vlasništva. Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine (članak 90. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Prema odredbama koje uređuju zajedničko vlasništvo, svaki zajedničar (suvlasnik nekretnine) ima u pogledu cijele stvari pravo postavljati protiv svakoga one zahtjeve koje može staviti vlasnik stvari (članak 62. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Prema tome, doista je dovoljno da u postupcima naplate zajedničke pričuve od pojedinog suvlasnika kao tužitelj nastupi i samo jedan suvlasnik. Prvostupanjski je sud na temelju elektroničkog izvatka iz zemljišne knjige utvrdio da su barem tužitelji A. Ć. i F. L. suvlasnici nekretnine. Budući da se spor u vezi s naplatom sredstava zajedničke pričuve i troškovi tog postupka rješavaju u korist ili na teret računa zgrade, a ne u korist ili na teret računa pojedinih suvlasnika koji imaju procesnu ulogu tužitelja (kako pogrešno ističe žalitelj), neosnovano je i pozivanje tuženika na tvrdnju da neki od preostalih tužitelja nisu aktivno legitimirani u ovom postupku.
 25. Da tu je već bio u prekršaju, građenju je mogao pristupiti na temelju pravomoćne građ.dozvole. Eventualno je na vlastitu odgovornost mogao pristupiti građenju i na temelju izvršne građ.dozvole. Radi se o istoj dozvoli samo je razlika u tome da pravomoćna postaje nakon isteka mgućnosti za pravni lijek. Ako to nije u skladu sa glavnim projektom i građ. dozvolom, tada bi bio u prekršaju.
×
×
 • Napravi novi...