Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  7720
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  137

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. Evo slične teme: https://legalis.hr/topic/106127-nekonzumirani-ugovor-o-radu/
 2. Po mom mišljenju, nema, jer se radi o imovini koja je stečena po drugoj osnovi od rada, odnosno o imovini koja potječe iz takve imovine (prihod od najma).
 3. Također, za ubuduće, ne postoji neprijavljeni probni rad, to je također rad na crno. Zakon kaže da radnik mora biti prijavljen prije prvog stupanja na rad.
 4. 1. ne bi trebao moći, možete uputiti zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa na takvu odluku poslodavca, no protiv takve odluke nemate pravo na sudsku zaštitu, pa zaobilaznim putem odgovor glasi da poslodavac u tom smislu ima mogućnost postupiti kako je postupio, jer nema sankcije za to. 2. s obzirom na situaciju, može, posebno ako ne postoji pravilnik o radu koji bi na drugačiji način regulirao dostavu. 3. može, jer je raspored korištenja godišnjeg odmora u nadležnosti poslodavca.
 5. Već ste odgovorili da plaćate porez na dohodak od iznajmljivanja u Hrvatskoj. To je porez koji trebate plaćati u Hrvatskoj, pretpostavljam. Druge poreze plaćate po poreznoj rezidentnosti u Njemačkoj.
 6. Za odjavu putem sustava HZMO-a čak nije niti potreban nikakav popratni dokument koliko je meni poznato.
 7. Angažirajte odvjetnika, tužbe vezane uz ograničena stvarna prava na stvarima su rijetke i nekakve velike prakse oko njih nema, pa je dobro da se barem posavjetujete s osobom koja je imala iskustva u stvarnom pravu, moje iskustvo je da svaki grad ima barem jednog odvjetnika koji se specijalizirao za nekretnine i stvarna prava.
 8. Evo, ovdje je sve objašnjeno - načelno, ako priložite potvrdu A1 iz Irske, smatra se da ste obvezno osigurani u nekoj drugoj državi članici i ovdje ne morate plaćati doprinose.
 9. Moguće je, uz ugovor o tajnom društvu, gdje su osnivač i članovi uprave neki "zastupnici" kao što Vi kažete, a financijer i glavni ulagač, tajni član je netko drugi. No valja napomenuti da tajno društvo nema pravnu osobnost, već da ima obilježja ugovora o ortaštvu.
 10. Koliko je meni poznato, ne šalje. Isto tako, ugovor o zakupu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, Porezna ga prihvaća i samo s potpisima ugovornih strana.
 11. Kao građanin, plaćate porez na dohodak od kapitala kao stjecatelj vlastitih dionica ili kao korisnik opcijskog prava. Taj se porez ne prijavljuje u godišnjoj poreznoj prijavi niti se provodi poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak od kapitala, već je obveznik obračuna poreza društvo koje dodjeljuje vlastite dionice.
 12. Žalite se na konačno porezno rješenje, nemate što izgubiti. Zastara još nije, nastupit će tek 2024. godine, ako se ne varam (6 godina od isteka godine u kojoj je prvi put utvrđena porezna obveza). Porezna uprava ima pravo usporednom metodom procijeniti vrijednost nekretnine, ali vrijedi prigovoriti da su navedene nekretnine neusporedive.
 13. Evo što se prema Statutu HOK smatra težom povredom dužnosti i ugleda odvjetništva (sve ostalo su, dakle, lakše povrede): Članak 96. Teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva postoji: 1. ako odvjetnik unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik odvjetnika 2. ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje odvjetništva 3. ako tijekom obustave odvjetništva obavlja odvjetničke poslove ili ako tu mjeru ne poštuje na bilo koji način 4. ako protivno zakonu i ovlastima koje ima u zastupanju stranke posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu, ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima 5. ako nesavjesno obavlja odvjetničke poslove ili nestručno zastupa stranku 6. ako nesavjesno obavlja poslove oko preuzimanja odvjetničkog ureda 7. ako povrijedi dužnost čuvanja odvjetničke tajne 8. ako protivno propisima traži i prima nagradu od stranke koju je bio dužan zastupati besplatno, ili ako traži nagradu veću nego što je propisano Tarifom 9. ako nesavjesno vodi materijalno poslovanje stranke, a napose ako stranci bez opravdana razloga ne položi obračun ili joj ne isplati novac čim ga za njezin račun primi 10. ako na javnoj dražbi, na kojoj zastupa vjerovnika, kupi sebi ili svojim srodnicima stvari koje se prodaju ili to učini za druge osobe protivno nalozima i interesima zastupane stranke 11. ako traži ili pribavlja stranke na nedostojan način ili ako potpomaže nadripisarstvo tako što potpisuje podneske nadripisara 12. ako postupa suprotno odredbama pravilnika kojim je uređena materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika, 13. ako protivno Zakonu o odvjetništvu ili ovom Statutu drži drugu pisarnicu izvan sjedišta svog ureda 14. ako ne obavlja materijalne obveze, koje proistječu iz članstva u Komori, duže od tri mjeseca 15. ako teže povrijedi zakonske obveze prema vježbeniku koji je kod njega na vježbi, ili ako mu omogući fiktivno obavljanje prakse 16. ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima upravljanja ili prema tijelima Komore 17. ako u roku od 15 dana od primitka prijave pojedine stranke protiv njega, odnosno od primitka obavijesti disciplinskog tužitelja iz čl. 106. st. 1. ovog Statuta, ne podnese nadležnom tijelu Komore očitovanje, odnosno izjavu da se ne želi poslužiti pravom obrane 18. ako preseli odvjetnički ured ili pisarnicu protivno odredbama Zakona o odvjetništvu ili ovog Statuta, ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena odvjetničkog ureda ili pisarnice 19. ako teže povrijedi odredbe Zakona, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike o radu zajedničkoga odvjetničkog ureda, odvjetničkog društva ili o povezivanju odvjetničkih ureda. Članak 97. Težom povredom ugleda odvjetništva smatra se i ponašanje i rad odvjetnika u privatnom životu, ako se tim ponašanjem i radom narušava ugled odvjetništva.
 14. Ako bude kaznenog postupka, nekakve značajne novčane kazne neće biti (pretpostavit ću do 500,00 kn paušalnih troškova kaznenog postupka), jedino što ćete morati podmiriti odvjetničku nagradu svom odvjetniku. Uvjetna osuda bi značila da u određenom periodu (npr. dvije godine) ne biste smjeli počiniti nikakvo drugo kazneno djelo, inače Vam se uvjetna kazna može opozvati i morat ćete izvršiti izrečenu zatvorsku kaznu (npr. 6 mjeseci, 8 mjeseci ili koliko Vam već bude izrečeno).
 15. Toj osobi je, ako i dalje nema imovinu i šansu da će istu u bližoj budućnosti steći, možda opcija da pokrene redovni stečaj potrošača, u kojemu će mu se dodijeliti stečajni povjerenik, te će nakon isteka 5 godina provjere, sve te postojeće obveze biti izbrisane ako u cijelom tom razdoblju provjere bude pošten potrošač.
 16. Ruby_Danderfluff

  nemojte izlaziti

  Nažalost, koliko znamo, sudovi ne rade ništa što nije hitno (čini mi se da se to odnosi i na predmete koji se po ZPP-u smatraju hitnima, kao što su radni sporovi ili smetanja posjeda), tako da ako čovjek ima potrebu sudskog rješavanja pravnog problema, u dogledno vrijeme ništa od toga.
 17. Ugovor koji ste sklopili jest usmeni ugovor o djelu. Vi ste naručitelj, a tvrtka je izvođač. Sve što se tiče ugovora o djelu možete pronaći u Zakonu o obveznim odnosima. Ne postoji zakonski propis koliko traje izrada web-stranice, pretpostavljam da to ovisi o tome koliko je izrada komplicirana. Pokušajte se sporazumjeti s tom tvrtkom, a ako ne, uvijek možete raskinuti ugovor i tražiti svoj novac natrag.
 18. Neće Vam biti prevelik problem taj već postojeći ugovor izmijeniti što se tiče datuma te ponovno poslati poreznoj upravi kada zakupnik stvarno uđe u posjed i počne plaćati zakupninu.
 19. Poštovani, zbog Vaše i tuđe zaštite privatnosti, maknula sam Vam prvu stranicu rješenja s obzirom da su u njemu vidljivi svi osobni podaci, pa Vas molim da ako ćete ponovno stavljati rješenje, da učinite sve osobne podatke nečitljivima, mada mislim da s obzirom na to da ste jasno opisali u upitu, neće niti biti potrebno ponovno stavljati rješenje. Osobno Vam načelno mogu reći da se nemate pravni interes žaliti na dio tužbenog zahtjeva koji je odbijen, odnosno koji je dosuđen u Vašu korist, pa bi Vam žalba trebala biti odbačena kao nedopuštena. Mislim da to odgovara na Vašu dilemu.
 20. U tom slučaju mislim da imate razumne šanse da u sudskom sporu utvrdite da je ugovor o radu zapravo cijelo vrijeme bio na neodređeno vrijeme.
 21. Dok god ste na bolovanju i dok god ne dobijete nekakvu pismenu odluku ili ponudu poslodavca, Vaš radni status ostaje nepromijenjen. Ako dobijete odluku o poslovno uvjetovanom otkazu, a s time niste zadovoljni ili se krše Vaša prava, moći ćete uložiti zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa, tražeći da poslodavac svoju odluku u cijelosti opozove, odnosno djelomično izmijeni. Do tada ne možete ništa napraviti po tom pitanju niti spriječiti poslodavca u tome da odluči kako će odlučiti, jer su odluke o otkazu jednostrane odluke poslodavca, a ne rezultat sporazumijevanja. S obzirom na Vaše zdravstveno stanje i dugotrajni staž, razmotrite i prava koja biste imali kao nezaposlena osoba, odnosno eventualna prava na mirovinu.
 22. 1. tko je direktor tog j.d.o.o.-a? Ako ste Vi, onda nećete imati pravo na novčanu naknadu dok za direktora ne imenujete nekoga drugoga. 2. moguće je donijeti aneks koji će trajati na određeno vrijeme od 3 mjeseca. Nakon isteka tri mjeseca, tada djelovanje aneksa prestaje i uspostavlja se stanje kakvo je bilo po prethodnom ugovoru o radu. Naravno, moguć je i ovaj način koji Vi mislite da će biti, u kojemu slučaju djelovanje aneksa može biti i dulje. Zato pažljivo čitajte aneks prije nego što ga potpišete.
 23. Član ste, ali niste nositelj OPG-a? Tada s te osnove nemate nikakvo opterećenje što se tiče novčane naknade, koliko je meni poznato.
 24. U tom slučaju vjerojatno možete poslati raskid, tako da se ne mora niti donositi rješenje, iz upita sam shvatila da zakup traje već dulje vrijeme i se porezna obveza već utvrdila.
 25. Jeste li Vi strani ili hrvatski državljanin, jeste li u Hrvatskoj porezni rezident?
×
×
 • Napravi novi...