Jump to content

Vježbeništvo - pisana provjera znanja za pravosudna tijela, ožujak 2021.


Preporučene objave

Pozdrav,

stavljam u sljedeći post pitanja od jučer, fali mi njih 10ak. Pa bih molila ako se netko može sjetiti preostalih pitanja da ih napiše, a slobodno možete i moju listu ispraviti /dopuniti ako sam negdje pogriješila ili ostavila prazno. Hvala:)

EDIT: Boldala sam odgovore koje smatram točnima i brojeve za pitanja kojih se ne mogu sjetiti (napomena - rasporedila sam ih u predmete po sjećanju, možda količina pitanja u pojedinom predmetu nije ovakva kako sama navela...).

uređeno: od naopaka_bajka
Link to post
Dijeli na drugim stranicama

ZV, ZK:

1.       Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima. (nadopuna)

 

2.       Zajedničko vlasništvo nastaje:

a)       Pravnim poslom

b)       Odlukom zajedničara

c)       Samo na temelju zakona

 

3.       Što je služnost?

a)       Stvarno pravo koje mora biti naplatno…

b)      Stvarni teret koji daje svomu korisniku stvarno pravo na nekretnini koju opterećuje ovlašćujući ga da mu se na teret njezine vrijednosti ponavljano daju stvari ili čine radnje koje su sadržaj toga stvarnog tereta.

c)       Ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da se na određeni način služi tom stvari (poslužna stvar) ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik je dužan to trpjeti ili pak zbog toga glede nje nešto propuštati.

 

4.       Vlasništvo prestaje:

a)       …

b)      Promjenom u A listu…

c)       Uknjižbom i predbilježbom koja će se kasnije opravdati

 

5.       Zaokružiti točnu odredbu vezano za suvlasništvo:

a)       svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika

b)      svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva uz suglasnost ostalih suvlasnika

c)       …

 

6.       Vlasništvo prestaje:

a)       Propašću stvari koja je bila predmetom toga prava

b)      Smrću ovlaštenika

c)       Tuđe stjecanje…

d)      …

 

7.         

8.        

9.        

10.    

 

ObZ:

11.   Očinstvo se može utvrditi presumpcijom bračnog očinstva, priznanjem ili sudskom odlukom. (nadopuna)

 

ZOO:

12.   Zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine, te dužnikovim priznanjem duga. (nadopuna)

 

13.   Odredba ugovora kojom se predviđa da će na kamate, kad dospiju za isplatu, početi teći kamate ako ne budu isplaćene je ništetna. (nadopuna)

 

GPP:

14.   Sporovi male vrijednosti u postupku pred trgovačkim sudovima jesu sporovi u kojima se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi svotu od:

a)       10.000,00 kn

b)      50.000,00 kn

c)       100.00,00 kn

 

15.   Ako je stranka izdala odvjetniku punomoć za vođenje parnice, a nije pobliže odredila ovlaštenja u punomoći, odvjetnik je ovlašten na temelju takve punomoći:

a)       Sklopiti nagodbu

b)      Primiti dosuđene troškove

c)       Prenijeti punomoć na drugog odvjetnika

d)      Podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, ako je od pravomoćnosti odluke proteklo više od 6 mj

 

16.   Sukob nadležnosti između sudova iste vrste rješava:

a)       Vrhovni sud RH

b)      Županijski sud

c)       Zajednički neposredno viši sud

 

17.   Sud se može proglasiti, po službenoj dužnosti, mjesno nenadležnim samo kad postoji isključiva mjesna nadležnost nekoga drugog suda najkasnije do upuštanja tuženika u raspravljanje o glavnoj stvari.

a)       Točno

b)      Netočno

 

ZTD:

18.   Tko su članovi upravnog odbora DD?

a)       Dioničari

b)      Izvršni direktori

c)       Prokuristi

d)      Osnivači društva

 

19.   DOO prestaje postojati:

a)       Odlukom članova

b)      Rješenjem o zabrani rada

c)       Brisanjem iz registra

 

20.   Preddruštvo DOO nastaje:

a)       Upisom u sudski registar

b)      Sklapanjem društvenog ugovora

c)       Dogovorom o statutu, …

 

21.    

 

ZUP i ZUS:

22.   Sukob nadležnosti tijela državne uprave i drugih državnih tijela rješava:

a)       Vlada RH

b)      Upravni sudovi

c)       Županijski sudovi

 

23.   Opunomoćenik stranke u postupku:

a)       Samo odvjetnik

b)      Svaka poslovno sposobna osoba koja se ne bavi nadripisarstvom

c)       Službena osoba određuje opunomoćenika…

 

24.    

25.    

 

KZ i ZKP:

26.   Za djela za koja se kazneni postupak pokreće po privatnoj tužbi ovlašteni tužitelj je privatni tužitelj. (nadopuna)

 

27.   Neubrojiva osoba:

a)       Nije kriva i ne može se osuditi

b)      Kriva je, ali se može osloboditi kazne

c)       Kriva je i mora se osuditi

 

28.   Istraga se mora provesti:

a)       Ako je počinitelj opet učinio isto KD

b)      Ako se sumnja da je postojalo prekoračenje nužne obrane

c)       Ako postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora teža od petnaest godina ili kazna dugotrajnog zatvora, te ako postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio protupravno djelo u stanju neubrojivosti

 

29.   Nehaj može biti svjesni ili nesvjesni nehaj. (nadopuna)

 

30.   Tko provodi dokazno ročište? Sudac istrage. (nadopuna)

 

31.   O zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude odlučuje Vrhovni sud. (nadopuna)

 

32.   Vrste presuda: odbijajuća, osuđujuća, oslobađajuća. (nadopuna)

 

33.   Tko odlučuje o određivanju istražnog zatvora?

a)       DO

b)      Sudac istrage

c)       Pritvorski nadzornik

 

34.   Sud može izreći kaznu blažu od propisane za određeno kazneno djelo:

a)       Kad to zakon izričito propisuje

b)      Riječ je diskrecijskom pravu isključivo suca

c)       Olakotne okolnosti…

 

35.   Sporedna kazna se može izreći:

a)       Zakon ne propisuje sporedne kazne

b)      Novčana kazna

c)       …

 

36.   Obavezno će se oduzeti:

a)       Imovinska korist koja je rezultat KD

b)      Predmeti kojima je počinjeno KD

c)       …

 

37.   Posebne obveze mogu se izreći uz:

a)       Uvjetnu kaznu

b)      Novčanu kaznu

c)       Kaznu zatvora

 

38.    

39.    

40.    

 

uređeno: od naopaka_bajka
Link to post
Dijeli na drugim stranicama

1.       Pravo vlasništva je ___stvarno pravo______ i neposredni posjednik i pomoćnik u posjedovanju. (trebalo je nadopuniti)

2.       Zastara i priznanje duga

3.       Utvrđivanje očinstva?

4.       Što nisu trgovački ugovori? bilo je punuđeno 3 odgovora

5.       Vrste presuda.

6.       Tko odlučuje o zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomočne presude? Vrhovni sud

7.       Ovlašteni tužitelj po privatnoj tužbi je?

8.       Zajednički vlasnici mogu biti vlasnici samo na? Na temelju zakona.

9.       Isključiva mjesna nadležnost? Prigovor

10.   Mjesna nadležnost u odnosu na nekretnine

11.   VPS male vrijednosti u trgovačkim sporovima? 50.000

12.   Tužba koja ne ide u sudsku nadležnost u upravnim sporovima? Rješenjem odbaciti

13.   Neubrojiva osoba nije kriva ....

14.   Kazneno zakonodavstvo se primjenjuje___________

15.   Opća punomoć kada nije određeno što ulazi u nju? Izvanredne pravne lijekove ne može

16.  

 

17.   Sukob nadležnosti između tijela uprave? Vlada Rh?

18.   Sukob nadležnosti? Neposredno viši sud

19.   Tko određuje pritvor?

20.   Opunomoćenik stranke? Samo odvjetnik, parnično poslovna osoba ili ona koju odredi služb.

21.   Žalba, nove činjenice i dokazi jel se mogu podnijeti?

22.   Preddruštvo d.o.o. nastaje:

___sklapanjem društvenog ugovora_______

usvajanjem statuta i preuzimanjem svih dionica od strane osnivača trgovačkog društva

23.   Kad gubi svojstvo pravne osobe?

·         Brisanjem iz sudskog registra

·         Otvaranjem stečajnog postupka

·         Odlukom nadležnog organa

24.   Predbilježba i uknjižba prava vlasništva?

25.   Zajednički vlasnici kako mogu postupati sa svojim dijelom? Pravo prvokupa ostalima

26.   Što su služnosti?

27.   Kazneno djelo se može počiniti svjesnim i nesvjesnim nehajem

28.   Mjesna nadležnost bez pristanka tužnika dokad se može prigovoriti?

29.   Poticanje sa namjerom? Obavezno se kazniti, kaznit će se kao da ga je sam počinio?

30.   Novčana kazna i zatvor, može se izreći kao glavna i sporedna kazna

31.   Posebne obveze? Uz zatvor, novčanu kaznu ili uvjetnu osudu?

32.   Ublažavanje kazne ispod minimuma? Kad je to izričito zakonom propisano, kad sud utvrdi olakotne okolnosti?

33.   Oduzimanje imovinske koristi?

34.   Upravni odbor se sastoji ? od dioničara, prokurista, izvršnih direktora, osnivatelja

35.   Dokazne radne provodi?

36.   Tko određuje pritvor?

37.   Podizanje optužnice? Optužno vijeće, raspravno vijeće?

38.   Provođenje istrage? Kd u nužnoj obrani, 15 god., stanje neubrojivosti

39.   Promjena tužbe dokada?

40.   Kamate na kamate?

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 17 minuta, naopaka_bajka je napisao:

Mislim da su ovo ista pitanja.

Neka pitanja na nadopunu nisu bila precizno postavljena, poput onog "vrste presuda", jer nije bilo navedeno traže li iz gp ili kp postupka. Tako da bi trebali tu priznati obje verzije.

Nama su rekli da su rezultati najkasnije do 10.3.

Joj to za presude sam se ja zeznuo, htio pisati o presudi zbog ogluhe, odricanja, na temelju priznanja, pa sam na kraju napisao međupresudu, djelomičnu i dopunsku, al mislim da je svugdje u suštini isto, oslobađajuća, osuđujuća i odbijajuća.

Zeznulo me i utvrđivanje očinstva: bile su tri crte, _____ _______ _______, sudski i priznanjem. Ja napisao presumpcijom i medicinskim postupkom :/, a trebalo je samo presumpcija bračnog očinstva.

Neke stvari nisam dobro naučio, al dosta pitanja što kažeš nisu bila precizna, malo onako dvosmislena.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Upravo sad, Miokard_NG je napisao:

Ma i prošli natječaji su dugo trajali. Tko zna koliko će se još čekati na rješenje o prijmu (oni koji uspiju dobiti vježbeništvo).

Misli da je ovaj dosad najgori, odnosno najduži, znam da je korona, bili su i godisnji preko ljeta, i izbori i svasta nesta, ali ovo je ruganje. Tko god dobije, krenut ce radit na jesen u najboljem slucaju.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Ne znam jel sam prosao. Sve ovisi o konkurenciji i za koje lokacije su se prijavili. 

Na intervjuu pitaju da kazete nesto o sebi. Gdje bi vise volili raditi, vrline, mane, kakve osobine mora imat sudac, jel se vi uklapate u te osobine, kakvi ste kad radite pod stresom i vremenskim rokovima...

Bude i psiholog koji vecinu pitanja postavi, ostali vecinom tehnicke stvari itd.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 11 minuta, Rubiur je napisao:

Pozdrav kolege, zna li netko mozemo li biti primljeni kao vjezbenici na sudu ako vec radimo u odvjetnickom/jb uredu kao vjezbenici nekoliko mjeseci?

Pa mislim da sam negdje procitao da mozes, radis na sudu dok ne steknes uvjete za pravosudni. Staz na sudu ti je kraci za onoliko koliko si vec odradio kod odv ili jb.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

ZAKON  O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

 ....................

IV. STRUČNO OBRAZOVANJE ZA PRISTUPANJE POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

                                 Članak 17.

Odvjetnički vježbenici  mogu radi stručnog obrazovanja obavljati praksu u sudu, a raspoređuju se na stručno obrazovanje u općinski sud rješenjem suda.

 

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Pa kolege uljepšali ste mi dan. Ja sam prijavila Split, Zadar, Šibenik, Rijeku i Zagreb. Znam da je za Zagreb velik interes tako da to sigurno otpada, al posto sam iz Splita ja se nadam da cu uspjeti upast u Split ili Šibenik. Zato sam vas i pitala jer me zanima koliki je interes za te gradove. Sretno vam u svakom slucaju :)

 

, Gregor Samsa je napisao:

Vinkovci, Osijek i Slavonski brod. Nadam se da je najvise prijava za Zagreb. Tesko da cu upasti jer sam u sredini tablice rezultata.

Najviše prijava je za Zagreb, ja mislim sigurno polovica kandidata. Imas velike sanse upast ako si po sredini.. dosta njih odustane jer ovo sve skupa pre dugo traje a i pogotovo ako nisu iz tih mjesta koja su prijavili. Ja isto ne stojim dobro u tablici, al se isto nekako nadam uspjehu.. al opet sve ovisi koliki je interes za ove moje gradove..

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 17 minuta, Nellicaaa je napisao:

Najviše prijava je za Zagreb, ja mislim sigurno polovica kandidata. Imas velike sanse upast ako si po sredini.. dosta njih odustane jer ovo sve skupa pre dugo traje a i pogotovo ako nisu iz tih mjesta koja su prijavili. Ja isto ne stojim dobro u tablici, al se isto nekako nadam uspjehu.. al opet sve ovisi koliki je interes za ove moje gradove..

Kakve su mi šanse ako sam 70 i neki po rezultatima, ja se nadam da ih je vecina za Zg, al na intervjuu cemo svi dobiti 9 ili 10 bodova tak da. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 13 minuta, Gregor Samsa je napisao:

Kakve su mi šanse ako sam 70 i neki po rezultatima, ja se nadam da ih je vecina za Zg, al na intervjuu cemo svi dobiti 9 ili 10 bodova tak da. 

Pa ako pogledamo natječaj od prije 2 godine imas skroz dobre sanse da upadneš. Znam momka koji je upao u Šibenik a bio je pri kraju tablice.. nije bio velik interes za taj grad, a cura prije njega je odustala jer je iz nekog drugog grada. Mislim da je najteže upast u Zagreb, a za ove manje gradove ima nade u svakom slucaju.. ja sam jos ispod od tebe u tablici pa se svejedno nadam.. al sta bude bit ce. Jel znas mozda kad cemo otprilike znat jesmo li primljeni? Hoćemo znat do ljeta? 😅

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 10 sati , Nellicaaa je napisao:

Pa ako pogledamo natječaj od prije 2 godine imas skroz dobre sanse da upadneš. Znam momka koji je upao u Šibenik a bio je pri kraju tablice.. nije bio velik interes za taj grad, a cura prije njega je odustala jer je iz nekog drugog grada. Mislim da je najteže upast u Zagreb, a za ove manje gradove ima nade u svakom slucaju.. ja sam jos ispod od tebe u tablici pa se svejedno nadam.. al sta bude bit ce. Jel znas mozda kad cemo otprilike znat jesmo li primljeni? Hoćemo znat do ljeta? 😅

Tko ce s njima znati, al ocekujem poslije uskrsa rijesenja, 4. mjesec da se pribave i posalju svi potrebni papiri i da se krene raditi pocetkom 5 mjeseca. Natjecaj je od 6. mjeseca iako je ono bio obustavljen i raspisan novi u 12 mjesecu. Ima li jos netko da se prijavio za Slavoniju? 😬

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 6 sati , Gregor Samsa je napisao:

Tko ce s njima znati, al ocekujem poslije uskrsa rijesenja, 4. mjesec da se pribave i posalju svi potrebni papiri i da se krene raditi pocetkom 5 mjeseca. Natjecaj je od 6. mjeseca iako je ono bio obustavljen i raspisan novi u 12 mjesecu. Ima li jos netko da se prijavio za Slavoniju? 😬

To bi bilo odlicno, nadam se da ce sta prije, samo da vise nisam u neizvjesnosti. Mislim da je jedna cura koja je pisala samnom u dvorani rekla da je iz Slavonije..to je sve sta znam jer ih je većina iz Zagreba. A nadajmo se da ih nema puno ni iz Slavonije ni iz Dalmacije 😂. Sretno u svakom slucaju 😊

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 6 sati , Rubiur je napisao:

Bilo bi super kada bi se počelo raditi prije ljeta.😅

Na prošlom natječaju su dobivali ljudi i sa 64-67 bodova tako da uvijek postoji nada.

Sretno svima!

Znas li mozda s koliko bodova se u Zg upadalo na proslom natjecaju? Kad je uopce bio? Znam samo da je onaj iz lipnja 2020. obustavljen. 

Najnovije što nalazim na netu su rješenja iz 2019., po kojima se na neke sudove u Zg upalo i sa 70 bodova. Npr. Os - 70, Os N. Zg. - 72, Ts - 72. Dok su primljeni u DO Zg bili u rasponu od 74 do 83, a u DO Velika Gorica 70.

Pa evo mozda vam bude od neke pomoci :)

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 2 minuta, naopaka_bajka je napisao:

Znas li mozda s koliko bodova se u Zg upadalo na proslom natjecaju? Kad je uopce bio? Znam samo da je onaj iz lipnja 2020. obustavljen. 

Najnovije što nalazim na netu su rješenja iz 2019., po kojima se na neke sudove u Zg upalo i sa 70 bodova. Npr. Os - 70, Os N. Zg. - 72, Ts - 72. Dok su primljeni u DO Zg bili u rasponu od 74 do 83, a u DO Velika Gorica 70.

Pa evo mozda vam bude od neke pomoci :)

Na taj natjecaj iz 2019. sam mislila.😊

uređeno: od Rubiur
Link to post
Dijeli na drugim stranicama
, Nellicaaa je napisao:

Pa ako pogledamo natječaj od prije 2 godine imas skroz dobre sanse da upadneš. Znam momka koji je upao u Šibenik a bio je pri kraju tablice.. nije bio velik interes za taj grad, a cura prije njega je odustala jer je iz nekog drugog grada. Mislim da je najteže upast u Zagreb, a za ove manje gradove ima nade u svakom slucaju.. ja sam jos ispod od tebe u tablici pa se svejedno nadam.. al sta bude bit ce. Jel znas mozda kad cemo otprilike znat jesmo li primljeni? Hoćemo znat do ljeta? 😅

Tko ce s njima znati, al ocekujem poslije uskrsa rijesenja, 4. mjesec da se pribave i posalju svi potrebni papiri i da se krene raditi pocetkom 5 mjeseca. Natjecaj je od 6. mjeseca iako je ono bio obustavljen i raspisan novi u 12 mjesecu. Ima li jos netko da se prijavio za Slavoniju? 😬

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Mene su pitali zašto sam prijavila sud, zašto DO, koja grana prava me najviše zanima, gdje bi od prijavljenih mjesta najviše željela raditi, da li sam do sad imala dodira s pravosuđem, koje su moje vrline. Ugodna atmosfera, 5-10 minuta razgovora.

Da li netko ima informaciju kad će se objaviti konačna rang lista?

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 1 sat, anavrin je napisao:

Mene su pitali zašto sam prijavila sud, zašto DO, koja grana prava me najviše zanima, gdje bi od prijavljenih mjesta najviše željela raditi, da li sam do sad imala dodira s pravosuđem, koje su moje vrline. Ugodna atmosfera, 5-10 minuta razgovora.

Da li netko ima informaciju kad će se objaviti konačna rang lista?

A koja mjesta si prijavila? 😁mislim da kontaktiraju izabrane kandidate, a na stranicu objave rjesenja o primljenim clanovima. Znat ce se u roku mjesec dana valjda sve

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
, Nellicaaa je napisao:

Pa ako pogledamo natječaj od prije 2 godine imas skroz dobre sanse da upadneš. Znam momka koji je upao u Šibenik a bio je pri kraju tablice.. nije bio velik interes za taj grad, a cura prije njega je odustala jer je iz nekog drugog grada. Mislim da je najteže upast u Zagreb, a za ove manje gradove ima nade u svakom slucaju.. ja sam jos ispod od tebe u tablici pa se svejedno nadam.. al sta bude bit ce. Jel znas mozda kad cemo otprilike znat jesmo li primljeni? Hoćemo znat do ljeta? 😅

A koji su ti prioriteti? 😄

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 5 sati , Gregor Samsa je napisao:

A koja mjesta si prijavila?

Prijavila sam Split, Zagreb i Veliku Goricu.

prije 5 sati , Gregor Samsa je napisao:

mislim da kontaktiraju izabrane kandidate, a na stranicu objave rjesenja o primljenim clanovima. Znat ce se u roku mjesec dana valjda sve

Aha, vidjela sam da su na prijašnjim natječajima objavljivali bodove s intervjua pa sam mislila da će tako biti i ove godine. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 5 minuta, anavrin je napisao:

Prijavila sam Split, Zagreb i Veliku Goricu.

Aha, vidjela sam da su na prijašnjim natječajima objavljivali bodove s intervjua pa sam mislila da će tako biti i ove godine. 

Navodno su rekli da ce odmah objavit rjesenja o prijemu, bez tablica.

Btw koja si po redoslijedu? 😊

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
, Rubiur je napisao:

Danas su rekli da neće objaviti konačnu listu nego će odabrane kandidate kontaktirati i nakon toga objaviti rješenja. Moglo bi to sve ubrzo biti. Tako da sada ostaje samo čekanje.😁🤞

Meni je kolegica rekla jucer da su rekli da ce sljedeci tjedan objavit konačnu listu. Moguce da ce objavit i nakon toga odma kontaktirat kandidate. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 17 minuta, Gregor Samsa je napisao:

Volio bi znati koliko bodova sam dobio na razgovoru. Bilo bi lijepo da objave tablicu sa prosjekom, testom i razgovorom.

I mene bas zanima kako su mi bodovali razgovor. Trebala bi bit konačna lista sa svime, pogotovo sta nisu svi ni pristupili razgovoru pa ce doc do manjih promjena u tablici. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 51 minuta, naopaka_bajka je napisao:

Nama su u petak rekli da nece biti konacne liste kao inace, s dodanim brojem bodova s razgovora. Vjerojatno da ubrzaju proces, mada mi nije jasno kako misle osigurati transparentnost? Ocito tek kad naknadno objave rjesenja o prijmu mozemo dobiti vise info o bodovima. 

To za konačnu listu mi je rekla kolegica iz druge grupe. U mojoj grupi nista nisu rekli tako da stvarno ne znam.. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 5 minuta, naopaka_bajka je napisao:

U mojoj grupi isto to nisu rekli (dv.701, petak). Rekli su da ce se potruditi maksimalno ubrzati, pa naveli ovo sto sam napisala u prijasnjem postu.

Edit: mislim na to da nisu rekli kad ce rezultate objaviti.

A vidjet cemo. Mozda se jos nisu dogovorili između sebe pa daju različite info

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Evo neka pitanja od petka, mozda pomogne nekome za buduce natjecaje.

Komisija: DO, sutkinja VS, psihologica i predstavnica ministarstva pravosudja.

Mene je ispitivala DO, a ostale clanice komisije nisu imale pitanja. Nisam se trebala predstavljati, odmah je pitala koje pravosudno tijelo preferiram i prokomentirala popis koji sam navela u prijavi. Dalje: zasto sud/do, koji su vam motivi za prijavu, jeste li se prijavili zbog sigurnosti radnog mjesta/place, smatrate li da u javnosti vlada dobro misljenje o pravosudju, kako bi vi utjecali na misljenje javnosti o pravosudju, kako biste se nosili s negativnom kritikom, kako biste reagirali ako vas doceka negativna atmosfera na poslu, sto ako dobijete vise zadataka istog roka i vaznosti a nemate dovoljno vremena, gdje se vidite u buducnosti, jeste li individualni ili timski igrac, sto za vas predstavlja stresnu situaciju na poslu... Ugl hrpa pitanja, relativno kratak odgovor traze. Ugodna atmosfera, 10ak minuta je svaki kandidat bio unutra.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 3 minuta, naopaka_bajka je napisao:

Evo neka pitanja od petka, mozda pomogne nekome za buduce natjecaje.

Komisija: DO, sutkinja VS, psihologica i predstavnica ministarstva pravosudja.

Mene je ispitivala DO, a ostale clanice komisije nisu imale pitanja. Nisam se trebala predstavljati, odmah je pitala koje pravosudno tijelo preferiram i prokomentirala popis koji sam navela u prijavi. Dalje: zasto sud/do, koji su vam motivi za prijavu, jeste li se prijavili zbog sigurnosti radnog mjesta/place, smatrate li da u javnosti vlada dobro misljenje o pravosudju, kako bi vi utjecali na misljenje javnosti o pravosudju, kako biste se nosili s negativnom kritikom, kako biste reagirali ako vas doceka negativna atmosfera na poslu, sto ako dobijete vise zadataka istog roka i vaznosti a nemate dovoljno vremena, gdje se vidite u buducnosti, jeste li individualni ili timski igrac, sto za vas predstavlja stresnu situaciju na poslu... Ugl hrpa pitanja, relativno kratak odgovor traze. Ugodna atmosfera, 10ak minuta je svaki kandidat bio unutra.

Jel mislis da smanjuju bodove ako smo se opredijelili da želimo bas sud a ne DO? Jer mi je članica komisije rekla da sam razočarala njenu kolegicu u DO( kao u šali je rekla)

Mene su jos pitale kakva mi je bila provjera znanja, koliko dugo sam studirala i jesam li vec u radnom odnosu ili nezaposlena. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 12 minuta, naopaka_bajka je napisao:

Mislis da bi mogli vec ovaj tjedan?

Ja se nadam da hoće. Ovdje kruže svakakve informacije, mislim da će kao i dosad objaviti tablicu sa svim rezultatima, da znamo koliko smo dobili na intervjuu, a onda će oni kontaktirati izabrane kandidate i na internetu samo objaviti rješenja o prijmu. Dok ne objave rješenja, oni koji ne budu izabrani će morat čekati pa bi volio da svatko javi kad se bude nešto događalo.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Pozdrav svima,

evo od nekih 15h pokušavala sam dobiti Ministarstvo da pitam koja je od gore navedenih informacija točna jer sam osobno čula kad su ispred dv. 701 rekli da je novost u odnosu na ranije godine to što sada neće objavljivati konačnu rang listu već će samo kontaktirati odabrane kandidate, a oni koji nisu uspjeli dobiti vježbeništvo o tome će biti obaviješteni tek po objavi Rješenja o prijmu na web stranice. I rekli su to netom prije početka usmenih kako ne bi svaki kandidat pojedinačno pitao kad će objaviti rezultate, kao nepotrebno oduzimanje vremena i tako to.... Uglavnom, nikog nisam dobila. Pokušati ću ponovno sutra. Bilo bi dobro da svakih par dana zvrcnemo, malo da ih poguramo :D

Mene između ostalog zanima na koji su način bodovali prosjek s faksa kandidatima koji su dostavili težinsku ocjenu, jer u natječaju piše da potvrda mora sadržavati podatak o prosječnoj ocjeni. Ranijih godina nisu prihvaćali potvrdu o težinskoj jer nije u skladu s Pravilnikom, već su do pismenih kontaktirali ljude i rekli da u nekom kraćem roku dostave prosječnu ocjenu. Inače su stavljali pod prosjek "O bodova". Sad vidim da tablica s rezultatima sadrži pored zaporke i oznake T ili P, pa mi nisu jasna pravila ove godine.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Da se nadovežem na komentar o prosjeku - kod izračuna bodova s faksa uzimali su cijeli broj i samo prvu decimalu kakva god ona bila (npr. 4.369 su 43 boda), makar su ranije poštivali pravilo o zaokruživanju decimale ako je druga znamenka 5 ili veća. Bod više plus okolnost da na toj razini imaš najbolje riješen test lijepo bi te podignuo na rang listi..... Baš me iz tog razloga zanima ta preciznost u preračunu težinske ocjene.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 3 sati , MikiMaus0 je napisao:

Pozdrav svima,

evo od nekih 15h pokušavala sam dobiti Ministarstvo da pitam koja je od gore navedenih informacija točna jer sam osobno čula kad su ispred dv. 701 rekli da je novost u odnosu na ranije godine to što sada neće objavljivati konačnu rang listu već će samo kontaktirati odabrane kandidate, a oni koji nisu uspjeli dobiti vježbeništvo o tome će biti obaviješteni tek po objavi Rješenja o prijmu na web stranice. I rekli su to netom prije početka usmenih kako ne bi svaki kandidat pojedinačno pitao kad će objaviti rezultate, kao nepotrebno oduzimanje vremena i tako to.... Uglavnom, nikog nisam dobila. Pokušati ću ponovno sutra. Bilo bi dobro da svakih par dana zvrcnemo, malo da ih poguramo :D

Mene između ostalog zanima na koji su način bodovali prosjek s faksa kandidatima koji su dostavili težinsku ocjenu, jer u natječaju piše da potvrda mora sadržavati podatak o prosječnoj ocjeni. Ranijih godina nisu prihvaćali potvrdu o težinskoj jer nije u skladu s Pravilnikom, već su do pismenih kontaktirali ljude i rekli da u nekom kraćem roku dostave prosječnu ocjenu. Inače su stavljali pod prosjek "O bodova". Sad vidim da tablica s rezultatima sadrži pored zaporke i oznake T ili P, pa mi nisu jasna pravila ove godine.

Kako god bilo, ovo mi djeluje nekorektno i netransparentno. Ne vidim razlog zašto se ovih godina ne bi objavila tablica s konačnim brojem bodova ako je to prijašnjih godina bila praksa. 🙄

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 1 minutu, ina13 je napisao:

Kako god bilo, ovo mi djeluje nekorektno i netransparentno. Ne vidim razlog zašto se ovih godina ne bi objavila tablica s konačnim brojem bodova ako je to prijašnjih godina bila praksa. 🙄

Apsolutno se slažem. Boduju nešto na temelju čega će odlučiti tko je dobio posao ali neće to javno objaviti, a pritom je svaki bod važan, presudan...hahaha

I natječaj traje koliko već... 9 mjeseci?!

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 3 minuta, Rubiur je napisao:

Apsolutno se slažem. Boduju nešto na temelju čega će odlučiti tko je dobio posao ali neće to javno objaviti, a pritom je svaki bod važan, presudan...hahaha

I natječaj traje koliko već... 9 mjeseci?!

Natječaj službeno traje od kraja prosinca, za onaj od lipnja piši kući propalo, ne računa se.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 13 minuta, MikiMaus0 je napisao:

Natječaj službeno traje od kraja prosinca, za onaj od lipnja piši kući propalo, ne računa se.

Jedino nam preostaje nadati se da zbog tog "piši kući propalog natječaja" ovaj trenutni ubrzaju i spase nas muke čekanja. 😅

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 17 sati , MikiMaus0 je napisao:

Pozdrav svima,

evo od nekih 15h pokušavala sam dobiti Ministarstvo da pitam koja je od gore navedenih informacija točna jer sam osobno čula kad su ispred dv. 701 rekli da je novost u odnosu na ranije godine to što sada neće objavljivati konačnu rang listu već će samo kontaktirati odabrane kandidate, a oni koji nisu uspjeli dobiti vježbeništvo o tome će biti obaviješteni tek po objavi Rješenja o prijmu na web stranice. I rekli su to netom prije početka usmenih kako ne bi svaki kandidat pojedinačno pitao kad će objaviti rezultate, kao nepotrebno oduzimanje vremena i tako to.... Uglavnom, nikog nisam dobila. Pokušati ću ponovno sutra. Bilo bi dobro da svakih par dana zvrcnemo, malo da ih poguramo :D

I ja sam jutros zvala, ni meni se nitko nije javio. Ako ih netko drugi prije dobije molim da javi novosti :D

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Evo "informacija" 😂, dobila sam ih jutros:

1. ne mogu reći hoće li objaviti konačnu rang listu ili samo Rješenja o prijmu jer još o tome nije donijeta konačna odluka,

2. nakon usmenih nikakve druge radnje nisu učinjene (nisu uopće posložili rang listu, niti za interne potrebe),

3. ne mogu reći kada će sastavili listu pod 2. i krenuti sa pozivanjem, mole za još malo strpljenja. 

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Brojevi telefona koji su stavljeni kao kontakti za informacije o natječaju je Kadrovska u Ministarstvu..one jedino što rade u vezi natječaja je da stavljaju obavijest na stranicu kada im to kažu nadređeni..tako su i rekle kada sam zvala kada je testiranje, žena je rekla da to nije do njih i da ne znaju ništa već da objavljuju informacije kako im kaže Povjerenstvo te one nisu upoznate sa nikakvim detaljima koje želite saznati. Tako da se ne trebate truditi oko zivkanja jer one tamo pojma nemaju.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama