Jump to content

Pitanja za javnobiljeznicki ispit


Ane
 Dijeli

Preporučene objave

Otvaramo novi topic namjenjen iskljucivo objavljivanju pitanja za javnobiljeznicki ispiti.

 

Pozivamo vas da se malo angazirate i potrudite prepisati pitanja koja ste culi na ispitu kako bi se stvorila baza slicna onoj za ispitna pitanja na pravosudnom.

 

Na taj ce nacin svima biti olaksano pripremanje ovog ispita.

 

Kandidatima zelimo puno uspjeha!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanja sa javnobilježničkog ispita održanog 06.02.2006.g.

 

 

Jožica Matko Ruždjak

 

 

1. Koje upisnike i knjige je dužan voditi javni bilježnik

2. Da li javni bilježnik može voditi i drugwe evidencije? Tko određuje oblik tih akata i evidencija?

3. Ako javni bilježnik može voditi knjige i na elektronskim medijima da li mu je potrebna kakva suglasnost? Što je s drugim knjigama?

4. Kada javni bilježnik završi s upisnikom, kako počinje s novim upisnikom i godinom?

5. Zajednički abecedni imenik – što na kraju godine?

6. Promjena u novom Poslovniku- u vezi kakva je obveza javnog bilježnika kad ispuni cijeli upisnik?

7. Kako izgleda javnobilježnički spis? Kako se označava i kako se s njim postupa?

8. Kada javni bilježnik odluči spojiti spise kako to radi?

9. Tko odlučuje o zahtjevu za obnovu javnobilježničkog spisa? Što može odlučiti po tom zahtjevu? Ako odbije obnovu da li stranka može uložćiti žalbu i kojem sudu?

10. Kada javni bilježnik poduzima ovjeru potpisa gdje to u pravilu radi? Ako je izvan ureda kako to radi? Kako se čuva zapisnik o ovjeri? Koliko dugo?

11. Kako se gotov novac prima u javnobilježnički polog?

12. Ako se donese strana valuta kako je javni bilježnik prima i kakav je zapisnik?

13. Ukoliko se javnom bilježniku netko obrati u vezi primanja dragocjenosti, slika i sl. O čemu vodi računa? Gdje se to čuva? Što mora učiniti u vezi toga?

14. Koliko dugo se čuvaju upisnici i imenici?

15. Koliko Ov spis a koliko javnobilježnički akti?Koliko spisi povjerenih poslova?

16. Na temelju čega se određuje visina javnobilježničke naknade? Npr kod kredita? Da li je to glavnica ili glavnica s kamatama?

17. Koji iznos će javni bilježnik utvrditi kao vrijednost posla u slučaju hipoteke na anekretnini?

18. Kod zakupa i najma što je vrijednost?

 

 

Miletić?

 

1. Klauzula ovršnosti?

2. Potvrda ovršnosti. Što ako stranka smatra da je potvrda nezakonita?

3. U čemu se sastoji služba javnog bilježnika?

4. Što su to javnobiljeničke isprave?

5. Javni bilježnik je strankama što?

6. Da li javni bilježnik može biti i odvjetnik, da li može obavljati kakvu naplatnu službu?

7. Što javni bilježnik može strankama učiniti ?

8. Da li javni bilježnik može biti nekome jamac? (Da ali ne gdje je uključen)

9. Kakav značaj imaju u RH javnobilježničke isprave sačinjene u inozemstvu?

10. Pretpostavke za imenovanje javnog bilježnika?

11. Kojim aktom se imenuje javni bilježnik?

12. Tko donosi takvo rješenje?

13. Kakav pravni lijek imaju neimenovani javni bilježnici?

14. Gdje polaže prisegu?

15. kako javni bilježnik odgovara za štetu počinjenu strankama?

16. Ima li osiguranje od štete?

17. Ima li osiguravajuće društvo pravo regresa prema javnom bilježniku ako je podmirilo štetu?

18. Kako javni bilježnik dolazi do štambilja i pečata?

19. Što radi predsjednik suda sa pečatom i štambiljem kada ga dobije?

20. Kada prestaje javnobilježnička služba.

21. Službeno sjedište javnog bilježnika?

22. Kako to ministar radi? Da li traži mišljenje od nekoga?

23. Kada bi javni bilježnik obavio radnju izvan sjedišta kakav je njen značaj? A u drugoj državi?

24. Može li javnobilježnički ured ići u kompaniju sa odvjetnikom?

25. Kada javni bilježnik sastavi ispravu ali nema pečata kakva je njena snaga?

26. Čl. 53 Zakona o javnom bilježništvu?

27. Za koje pravne poslove je potreban javnobilježnički akt?

28. Kakva forma je potrebna za valjanost ugovora o doživotnom uzdržavanju?

29. Novi ZOO – ugovor o dosmrtnom uzdržavanju?

30. Zakon o nasljeđivanju – pozicija javnog bilježnika u ostavinskom postupku?

31. U slučaju da se nasljednici ne slažu što onda?

32. Ovršni zakon u odnosu prema javnim bilježnicima?

33. Što javni bilježnik radi sa nepotpunim prijedlogom za ovrhu?

34. Kako stranke dolaze do toga da sud vodi ostavinski postupak?

 

 

Vesna Buljan

 

1. Da li je moguća uplata osnivačkog uloga u lirama?

2. Unos stvari – u kojem trenutku se to radi i na koji način?

3. Sa kime osnivači društva zaključuju ugovor o unosu stvari u društvo?

4. Kod više osnivača da li je dobro pojedinačno i samostalno zastupanje ili kako to zakon predviđa?

5. Tko može biti predsjednik Skupštine?

6. ostavka člana NO?

7. Protuprijedlog dnevnog reda Skupštine?

8. Dioničar i opunomoćenik njegov na skupštini. Kako se evidentira glasanje ako to želi učiniti dioničar?

9. Može li NO imati 6 članova?

10. Da li javni bilježnik mora biti nazoćan skupštini d.O.o.?

11. promjena DU-a . Da li ga treba verificirati od strane javnog bilježnika?

12. Prijenos poslovnih udjela. U kojem se obliku to radi?

13. Zastupanje predlagatelja u sudskom registru od strane javnog bilježnika? Da li on može uložiti žalbu?

14. Prijava za upis podjele društva kapitala gdje dolazi do razdvajanja na 2 suda? Kojem sudu ide takva prijava?

15. Prijava za upis promjena TK. Treba li navesti od čega se sastoji kapital ili ne?

16. Unos stvari ( auto ), promjena kapitala a to radi uprava. Kako je to regulirano?

17. Moraju li se stvari unijeti odjednom?

18. Da li u društvu osoba mora biti javnobilježnička ovjera društvwenog ugovora?

19. Društva osoba – da li se imenuje uprava?

20. Da li se za dionice mora imati pisana isprava i da li mora imati naznačenu vrijednost?

Kada dionice nemaju nominalnu vrijednost kako se uklapaju u t

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Primio sam vaš e-mail pa odgovaram na ono što mi je poznato.

 

Sa ispita se u principu ne smije izlaziti ali si možete rezervirati "jokera

zovi", ponijeti mobitel i nejasne stvari pitati kolege znalce. Kolegica

koja je odgovarala istog dana kad i ja provela je na mobitelu barem 60

minuta.

Popis tema nažalost nemam ali su uobičajene : ugovori o ulaganju stvari ,

zapisnici sa skupština društva, ugovori gdje su učesnici hendikepirane

osobe ( gluhi, nijemi, slijepi ). No to je sve riješivo ako imate na vezi

nekog bilježnika. Osim toga i na samom ispitu uvijek je netko tko radi kod

bilježnika kao vježbenik pa ima literaturu. u vezi s tim napunite torbu

svim i svačim jer tajnik napušta ispit odmah nakon podjele tema i odlazi u

svoju sobu tako da kandidati sami pišu.

Ispitivača je puno, rotira ih tajnik komisije, tako da ne znam njihova

imena. Znam da je na roku u travnju profesor Mihajlo Dika koji navodno ima

oštar kriterij i zna rušiti kandidate ( kad sam htio odustati dva dana

prije ispita tajnik mi je preporučio da izađem jer da je "moja " komisija

dobra komisija a što je i bila ). Bila je bilježnica Jožica Matko Ruždjak,

sudac Vrhovonog suda Miletić, predsjednica Trgovačkog suda Vesna Buljan.

Šaljem Vam i popis nekih pitanja koje sa zabilježio kad sam bio na jednom

ispitu.

Nemojte se bojati neznanja. Ja sam učio tri tjedna neredovito. Nisam niti

pipnuo Zakon o zemljišnim knjigama niti Zakon o vlasništvu. Priznajem da je

važan i faktor sreće ali sreća prati hrabre .

Želim Vam puno uspjeha na ispitu.

uz pozdrav.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

Evo nekoliko tema za pismeni dio ispita:

Kupoprodajni ugovor – clausula intabulandi

Ugovor o zakupu s gluhom osobom kao ugovornom stranom

Ugovor o zajmu sa osnivanjem hipoteke na nekretnini i klauzulom ovršnosti

Sukcesivno osnivanje

Izjava o preuzimanju dionica d.d.

Ugovor o građenju (ugovorna strana – slijepa osoba)

Sporazum o osnivanju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini (slijepa osoba – hipotekarni vjerovnik)

Ugovor o prodaji traktora sa clausulom exequendi i solemnizacijom

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...

evo još malo pomoći kolegama...

Pismeni:

-izjava o preuzimanju dionica-2 osnivača,1 stranac,plačanje dionica u stvari i novcu

-osnivanje podružnice

-zapisnik sa osnivačke skupštine

-zapisnik sa glavne skupštine

-osnivanje d.O.o.-dr.ugovor

-ugovor o zakupu-gluha osoba koja ne zna čitati

-ugovor o darovanju bez predaje stvari u neposredan posjed daroprimca

-ugovor o kupoprodaji-solemnizacija

 

Kos:

javno trgovačko društvo

tajno društvo

preddruštvo

podružnica

trgovački registar

zastupanje trg.dr.

vrste trg.dr.

prokura

dioničko dr.

preuzimanje dionica

vrste dionica

prijenos dionica

sukc.osnivanje d.d.

spajanje i pripajanje trg.dr.

podjela dr.kapitala

tvrtka

pravna osobnost trg.dr.

 

Miletić

klauzula ovršnosti

izmjene ZJB

javnobilj.služba

javni bilježnik

j.b. kao zastupnik

j.b.akt

j.b.isprave

čl.53 ZJB

j.b.savjetnik

j.b.prisjednik

j.b.polog-novca,dragocjenosti

j.b.zapisnik

 

Javna bilježnica-Vesna..

upisnici

knjige

protestni upisnik

tarifa j.b.nagrade

j.b.akt-pisanje

j.b.zapisnik

j.b.spis-izgled

 

 

 

:-):-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 tjedna kasnije...

Pučar Vesna - podzakonski akti

- nalčin i oblik solemnizacije

- način pisanja akta

- što ide u zaglavlje

- kad ima većibroj stranica

- nabroji knjige i upisnike

- upisi i upisnik ovjera

- da li jb izdaje izvatke (da, iz sud.registra)

- opći poslovni upisnik (upisi, rubrike)

- kretanje spisa

- vrijednost predmeta posla, zakup, založno, prijenos udjela

- čuvanje arhiva, spisa, knjiga - rokovi, koji trajno

 

DIKA

- upozorenje o čitanju akta

- gdje dolazi potpis stranaka

- svrha solema i gdje je potpis stranaka

- jb dobrovoljno založno pravo na pokretninama

- sudsko osiguranje- izjednačeno s sudskom nagodbom

- klauzula exeqvendi

- ima li pljenidbe po sporazumu

- založnopravno osiguranje na nekretninama

- kakve tražbine moraju biti u sporazumu

- potvrda ovršnosti

- dospijeće tražbine po sporazumu

- ovlaštenja vježbenika

- zašto mjenica nije više u upotrebi toliko (zbog bjanko zaduž.)

- područje i sjedište jb

- kakva je jb služba? -javna

učinak radnji na tuđem sjedištu, u inozemstvu

- ovrha na temelju vjerodostojne isp.

- sastav prijedloga

- kako jb postupa po prijedlogu

- rj. o ovrsi

- kad ima obrazloženje (kod djelominog)

- doszava ovršeniku

- prigovor ovršenika

- dostava sudu ovršnog spisa

- nabroji vjerod.ispr.

- jb akt: sadržaj, ovršnost, javnost, kakve činidbe

- što je javna isprava, 2 presumpcije (autentičnost, istinitost)

 

 

KOS

- zastupnici td općenito

- uprava d.d., ovlasti, izbor, upis u registar

- JTD; pojam, odgovornost, zastupanje, akt osnivanja, prijava, prilozi prijavi, ulozi u društvu, prokura

- osnivanje d.O.o., temeljni kapital, ulozi

- kadnastaje i prestaje td - upisom

osnivanje podružnice

prokura

djelatnosti td

tvrtka

- sud. reg.

- tko potpisuje prijavu

- zapisnik s gl.skupštine

- kad se može odlučiti o uporabi dobiti, kad o razrješnicama

 

PISMENI

- ug. o osnivanju d.O.o.

- osnivanje podružnice

- zapisnik s glavne skupštine

 

 

(Ispričavam se na tipfelerima.)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 5 mjeseci kasnije...

12.09.2007 JAVNOBILJEŽNIČKI ISPIT

 

MILETIĆ

- pismeni: sastavljanje javne oporuke osobe koja ne može čitati – oporučitelj sve svoje ostavlja supruzi

- sporazum o osiguranju tražbine prijenosom prava vlasništva na pokretninama

 JB je strankama što ? (nepristrani povjerenik)

 može li strankama biti punomoćnik ?

 može li uskratiti provođenje radnje i kada ?

 uvjeti za imenovanje JB ?

 tko raspisuje akt da se jave kandidati koji žele biti JB-i?

 čime počinje postupak imenovanja ? tko daje rješenje ?

 je li netko postaje JB momentom imenovanja ?

 pred kim daje prisegu ? što dobiva ? (povelju)

 ovršnost JB akta, što znaš o tome ?

 činidba + izjava o dospjelosti (klauzula egzequendi). tko utvrđuje uvjete za to? može li sam jb staviti potvrdu ?

 što znaš o solemnizaciji ? što znači potvrditi, koji je učinak ? što utvrđuješ tamo a što kod ovjere potpisa.

 Što ako privatna isprava nema potreban oblik za soleminku ?

 Čime se bavi JB služba ?

 Kako se dijele JB isprave

 JB komora – o čemu se brine ? Kod stegovnih prijestupa tko je još involviran ? a kod neurednosti ?

 Što je službeno sjedište Jb-a

 Tko određuje koliko će jb-a biti u mjestu ? a korektivni kriterij ?

 Vježbenik/savjetnik/prisjednik? Koja je razlika ? koja su njihova prava ?

 Tko može od njih ovjeravati prijevode (svi ako...)

 Za koje poslove je potrebna forma jb akta

 Ug o stjecanju imovine bračnih drugova – koja forma je potrebna ? koji zakon ?

 Ug o dosmrtnom uzdržavanju ? što je ? forma ? koji zakon

 Ug o doživotnom uzdržavanju? Koja je razlika između ta 2 ugovora ?zabilježba u zk

 Za osiguranje tražbine uređene zakonom koja je forma potrebna (akt/soleminka/sud.zapisnik)

 Jb u radu napravi štetu – tko odgovara uz njega

 Je li ograničena ili neograničena odgovornost

 Imam količinu love koju želim predati osobi X za 2 dana ali nisam u zgb tada ? što bi mi savjetovao ? u koliko primjeraka idu ti zapisnici ? a što ako donesem edu murtića ? (sliku ne edu) ? (vještaka zvati) a što ako donesem kravu ? može li se sklopiti ugovor s trećom osobom na čuvanje ?

 kako jb vodi ostavine i kako dolazi do tih predmeta ? kakva je njegova ingerencija ?

 što ako osporavaju ostavinsku masu ? što ako netko traži nužni dio ?

 što jb radi s ovrhama ? što ako ovršenik prigovori ? kojem sudu to šalješ ? kada kojem od njih ?

 

ERAKOVIĆ

- pismeni: sastaviti zapisnik o radu GS ? tko ga potpisuje ? što ako nema potpisa jb-a

- sastaviti ugovor o osnivanju jtd-a. zašto ga je pisala u formi akta ?

 sud reg – reci o njemu koliko ga određuje ZTD

 što se upisuje ? čime je to određeno koji podaci se upisuju ? na temelju čega se vrši upis ?

 upis se vrši na temelju rješenja reg.suca

 načelo javnosti, reci nešto o tome

 prijava za upis – mora biti javno ovjerena ? prilažu li se uz to isprave u izvorniku ili ovjereno

 tko podnosi prijavu ? ovisno o tome o kojem društvu se radi

 učinak upisa u sud reg – zašto nešto upisujemo u javnu knjigu

 načelo povjerenja

 zapisnik sa GS – što mora sadržavati ?

 kad se održava osnivačka skupština

 razlika simultano-sukcesivno osnivanje

 što znači izjava o preuzimanju dionica

 koliko se mora uplatiti prije upisa u sud reg ?

 kad se stječe pravo glasa ?

 kako pri osnivanju unosiš stvari – kamion ? nekretninu ?

 preddruštvo ? koje organe ima d.d.? njihov odnos? nadležnost gs ?

 razrješnica ? učinak njen ?

 tko je ovlašten sazvati gs ? što se mora objaviti ? rok od saziva do održavanja

 što se može uvjetovati statutom

 punomoć za gs – može li

 kakvom većinom se donose odluke ? po čemu se određuje pravo glasa ? kad se ono stječe ? može li se dioničaru isključiti pravo glasa ?

 vrste dionica ? rod ? kako se koje prenose ?

 kako se prenose posl. udjeli ?

 

JB VESNA PUČAR

 koje upisnike i knjige mora voditi JB

 koje protestne knjige imamo

 vođenje knjige elektroničkim putem

 u kojem trenu je jb dužan izvršiti upis u upisnik ? kada najkasnije ?

 formiranje spisa

 j.b.akt- način pisanja, sadržaj I oblik

 - kad ima veći broj stranica -uvezivanje

 način utvrđivanja vrijednosti predmeta radnje – kod trg. društava, zakup, najam, osiguranje

 supsidijarni zakon kod pojave rokova u postupanju

 osnivanje pologa ? a kod dragocjenosti ? gdje će se sve upisati ?

 radno vrijeme jb ureda – tko određuje, koga se obavještava ? čime je vezan

 razlika otpravak – prijepis

 koje stranke je dužan upisati u jb upisnik

 tijela komore

 čuvanje arhiva, spisa, knjiga - rokovi, koji trajno ?

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ispitivač: vesna buljan

rok: lipanj 2007

 

1. uprava d.O.o., kako članovi uprave zastupaju, mogu li se propisati ograničenja, razlika između ograničenja i ovlasti, što su ovlasti uprave?

2. je li d.O.o. mora imati n.o., kada ga mora imati, broj radnika, kapital

3. poslovni udjel, može li se dijeliti, forma za prijenos poslovnog udjela

 

4. može li se prenositi temeljni ulog? (ne)

5. kako se zove ono što se uplaćuje kod osnivanja d.O.o.?

6. može li se kod osnivanja d.O.o u sudski registar upisati stvar, čija je to imovina? (može, osniva se preddruštvo, zajednička nepodjeljena)

7. može li stranac umjesto putovnice dati osobnu iskaznicu? (ne)

8. mogi li se u d.O.o. unijeti samo stvari? (ne, samo ako se unosi poduzeće)

9. javnoovjerena prjava za upis u sudski registar? (legalizacija)

10. zapisnik s redovite skupštine d.d.?

11. izbor članova no d.d.?

12. je li samo uprava ta koja može donijeti odlku o sazivanju skupštine d.d.? (može i no, ali teško – iznimka)

13. objava gl. skupštine d.d., je to samo poziv ili još nešto trebaju li se za članove no objaviti podaci, mogućnost suprostavljanja prijedlogu (može se)?

14. tko na gl. skupštini sastavlja popis prisutnih dioničara i od čega se popis sastoji?

15. imaju li dioničari pravo vidjeti taj popis (imaju prije skupštine, potpisuje ga predsjednik skupštine, ovjerava ga bilježnik)

16. na temelju čega se crpe podaci o dioničarima? (knjiga dioničara, sda)

17. sukcesivno osnivanje d.d.?

18. kada skupštini d.O.o. mora biti nazočan jb (izmjene i dopune društvenog ugovora), je li to konstutivan upis (da), promjene temeljnog kapitala, je li to konstitutivan upis (da)

19. upis članova uprave d.O.o., kakav je to upis? (deklaratoran)

20. podjela društava kapitala? (d.d. izmjene statuta, ako nema odluke u zapisniku, ništava je, mora se dostaviti potpisani tekst statuta), (d.O.o. društveni ugovor, potvrda da je društveni ugovor izmijenjen)

21. može li se nekome uskratiti njegovo prioritetno pravo kod povećanja temeljnog kapitala? (može, ali to mora biti predviđeno statutom i javno objavljeno)

22. osnivanje podružnice, mora li odluka o osnivanju biti ovjerena od strane jb? (da)

23. ostavka člana uprave, mora li biti u nekom obliku?

24. novi član uprave – izjava o prihvaćanju dana kod javnog bilježnika, može li takvu izjavu ovjeriti odvjetnik umjesto jb? (ne)

25. specijalna punomoć?

26. nastavak osnivanja trgovačkog društva?

27. je li preoblikovanje t.d. statusna promjena? (ne)

28. što je s onim trgovačkim društvima koja su imala temeljni kapital u dem 2003. godine? )postojao je rok za usklađivanje (čl. 319 zid ztd 118/03), ako to nije usklađeno, to je bio razlog za brisanje društva)

29. razdvajanje t.d., jedan dio ostaje u bjelovaru, a drugi ide u zagreb, kojem sudu će se podnijeti prijava za upis onog dijela koji je u zagrebu? (ts u bjelovaru)

30. osnivačka skupština d.d., tko je otvara? (jb)

 

ispitivač: andrija eraković

rok: lipanj i srpanj 2007

napomena: gleda radnju

 

1. zašto izjava o preuzimanju dionica mora biti kod javnog bilježnika?

2. osnivanje d.d., koje su radnje potebne prije izjave o preuzimanju, što je zadatak prvog no?

3. kada društvo stječe svojstvo pravne osobe?

4. kakve mogu biti dionice?

5. što znači izjava o preuzimanju dionica, što se u suštini preuzima? (obveze)

6. obveza uplate dionica, kako se mogu uplatiti?

7. mora li imenovanje no biti u obliku jb isprave? (ne, moram biti ovjerena od jb)

8. koliko se često održava skupština trgovačkog društva?

9. glavna skupština, tko ju je ovlašten sazvati?n (uprava, no, likvidatori, statutom se može odrediti da još neke osobe mogu sazvatim gl. sk.)

10. poziv na gl. skupštinu, što se objavljuje?

11. tko je ovlašten od članova sazvati gl. skupštinu? (onaj koji je upisan u sudski registar)

12. kako uprava donosi odluku o održavanju skupštine?(obična većina, oni članovi u koji su upisani u sudski registar)

13. što se objavljuje kod sazivanja gl. skupštine u glasilu društva?

14. sazivanje na zahtjev manjine, kada skupštinu mogu sazvati dioničari, ako to ne želi uprava i no?

15. zašto je to sve potrebno objaviti?

16. protek roka od sazivanja do održavanja?

17. tko daje prijedlog odluka?

18. koje prijedloge na skupštini daje no?(novi no i revizija)

19. što se prvo radi na gl. sk. (popis dioničara – radi ga )redsjednik skupštine, a popis priprema uprava)

20. na temelju čega se radi popis dioničara na gl. sk.?

21. što popis dioničara predstavlja na gl. sk.? (prilog zapisniku)

22. što je još, osim popisa dioničara prilog zapisniku? (način objave, ako nije inkorporiran u zapisnik)

23. prije nego se pristupi glasovanju na gl. sk., što je potrebno utvrditi i što se mora objaviti? (d. red, poziv – što se mora navesti u pozivu), tko daje prijedloge odluka? (uprava i no – svaki zasebno)

24. što je potrebno utvrditi na gl. sku. prije glasovanja? (daje se na uvid dioničarima popis zastupanih i prisutnih dionica, koji se pravi na temelju isprava o dionici, a ako se izdaju u nematerijaliziranom obliku treba potvrda sda)

25. mogu li članovi direkt'no sazvati gl. skupštinu? (ne- već preko uprave, a ako se uprava ogluši preko trg. suda)

26. kako se donose odluke na gl. sk., kako se određuje pravo glasa na skupštini?

27. što sve mora sadržavati zapisnik glavne skupštine (što mora učiniti javni bilježnik), je li zapisnik formalni akt (da), što je konstitutivnog značaja, što treba reći o načinu glasanja (mora se znati od koga potječe glas)?

28. upisivanje načina glasovanja na skupštini u zapisnik? (unosi se ono što je odredio predsjednik skupštine, utvrđivanje rezulatata glasovanja (predsjednik utvrđuje))

29. kako se glasuje na skupštini? (obična većina)

30. prema čemu se ostvaruje pravo glasa?

31. stjecanje prava glasa? (potpunom uplatom pod određenim uvjetima)

32. može li se na gl. sk. glasovati tajno?

33. pravni poslovi kojmi se mogu sklapati uz suglasnost skupštine?

34. unos stvari u trgovačko društvo, na koji se način može unijeti stvar kao temeljni ulog ?

35. unos stvari, ako je u pitanju nekretnina, mora li društvo biti vlasnik prije upisa u registar?

36. kad nastaje preddruštvo, ugovor o preddruštvu, tko stječe prava i obveze iz tog ugovora, što ako se društvo ne osnuje (čija su prava i obveze)?

37. što ako se društvo ne upiše u registar, što će biti s ugovorom kojim se unosi nekretnina u društvo?

38. podružnica?

39. odluka o osnivanju podružnice?

40. što sadrži tvrtka podružnice?

41. što čini predmet poslovanja?

42. sudski registar prema ztd?

43. načelo javnosti u sudskom registru?

44. od čega se sastoji sudski registar? (glavna knjiga i zbirka isprava)

45. može li jb izdavati izvod iz sudskog registra? (da)

46. kako se zove podnesak za upis u sudski registar? (prijava)

47. uloga jb kod prijave u sudski registar? (prijava mora biti ovjerena)

48. što treba učiniti prije početka glasovanja na gl. skupštini? (napraviti popis dionica)

49. je li ztd propisao kvorum gl. skupštine? (statut)

50. kako se donose odluke na gl. skupštini?

51. kako se određuje pravo glasa na gl. skupštini?

52. u kojem se trenutku stječe pravo glasa?

53. prava dioničara koji imaju dionice koje ne daju pravo glasa, kakva upravljačka prava imaju takvi dioničari (pravo sudjelovanja i pravo na obavještenost)

54. organi d.d.?

55. odnos organa d.d., je li hijerarhijski ili ne? (ne, ovlasti organi crpe iz zakona)

56. što radi uprava d.d.?

57. što sadrži statut d.d.?

58. izmjena statuta?

59. kako se navode članovi uprave u statutu?

60. dodatne kauzule u statutu?

61. dodatne obveze, što se traži od dioničara, što se traži od dioničara, suglasnost svih dioničara?

62. nakon što je donesena odluka o izmjeni statuta, što onda, kakva je uloga javnog bilježnika?

63. povećanje temeljnog kapitala ulozima, što je potrebno?

64. razlika između imovine i temeljnog kapitala društva?

65. što predstavlja temeljni kapital?

66. je li se prezaduženost odražava na temeljni kapital (tk ne odgovara imovini društva, osim u trenutku osnivanja, ostaje isti do promjene)

67. čime se može povećati temeljni kapital?

68. ako se unose stvari i prava, što se navodi u odluci?

69. pozicija postojećih dioničara kod povećanja tk, imaju li oni neko pravo (imovinsko)? (pravo prevenstva pri upisu novih dionica)

70. prava iz dionice?

71. kakva još prava pripadaju dioničaru kao imatelju dionica, što ako društvo ode u stečaj?

72. prenošenje dionica prema ztd?

73. kako se prenose indostamentom dionice? (mora biti izdana isprava o dionici)

74. prijenos dionice kada nema isprave o dionice? (sda)

75. d.O.o., koji je temeljni akt o osnivanju?

76. ugovor o osnivanju d.O.o.?

77. što se traži za valjanost društvenog ugovora? (jb akt ili solemniizirana privatna isprrava)

78. kad nastaje preddruštvo kod d.O.o.? (potpisivanjem društvenog ugovora)

79. ulozi u d.O.o.? (novac, stvari, prava)

80. kako se ulažu stvari u d.O.o?

81. temeljni ulog?

82. poslovni udjel,kako se prenosi? (ugovorom, forma jb akta ili solemnizirane javne isprave)

83. kako se izražava poslovni udjel?

84. na koji se način određuje poslovni udjel? (u postotku)

85. simultano osnivanje td?

86. razlika između imenovanja no i izjava, koja je razlika u formi?

87. u kojem trenutku društvo postaje pravna osoba?

88. tko podnosi prijavu za upis u sudski registar?

89. preuzimanje dionica?

90. uplata u novcu?

91. kako se mogu izdati dionice?

92. unos dionica, kako se moraju uplatiti dionice, način uplate dionica, viši i niži iznos?

93. koji je zadatak jb na osnivačkoj skupštini trgovačkog društva?

94. temeljena obveza jb na osnivačkoj odnosno gl skupštini?

95. kada se održava osnivačka skupština d.d., je li uvijek? (ne)

96. razlika između simultanog i sukcesivnog osnivanja?

97. prospekt kod sukcesivnog osnivanja, što je to prospekt?

98. razlika između privatne i javne ponude?

99. d.O.o, osnivanje, temeljni akt, što se traži o obliku?

100. d.O.o., kakvo značenje ima upis u knjigu poslovnih udjela?

101. tro vrši upis u knjigu poslovnih udjela?

102. kada se smatra da je upis izvršen?

103. raspolaganje poslovnim udjelom, što se traži?

104. koliko se često održava skupština trgovačkog društva?

105. koje radnje treba obaviti prije upisivanja d.d. u skuski rgistar? (dati odgovarajuće izjave – 3 izjave

106. što znači izjava o preuzimanju dionica?

107. što je potebno kod imenovanja članova no dd? (mora se ovjeriti kod jb)

108. kod likvidacije društva na što dioničari imaju pravo? (na podjelu ostatka l. mase)

109. prijenos prava iz dionica?

110. temeljni akt jtd? (društveni ugovor)

 

ispitivač: kos

rok: srpanj 2007

napomena:

 

1. pojam trgovca, t. društva, trgovca pojedinca?

2. preddruštvo?

3. tko odgovara za obveze trgovačkog društva, koje su iznimke, kako odgovara trgovac pojedinac?

4. zastupanje trgovačkog društva?

5. kako članovi uprave zastupaju trgovačko društvo? (kako je određeno statutom – skupno, pojedinačno, neogr. ogr.)

6. što je to prokura?

7. može li prokurist opteretiti nekretnine?

8. u kojem slučaju dolazi do preuzimanja dionica?

9. kako se zove osoba koja upisuje dionice, a kako se zove taj akt(upisnik, upisnica)

10. koja je glavna obveza upisnika?

11. koja dva prava proizlaze iz dionice? (upravljačko – glas i imovinsko – dividenda)

12. što je to sudski registar?

13. što je to tvrtka trgovačko društva?

14. ništavost trgovačkog društva?

15. u kojem slučaju se td ništavo? (čl. 384.a ztd)

16. pravne posljedice ništavosti?

17. što je s obvezama t.d. koje je ništavo? (isplaćuju se iz likvidacijske mase)

18. jtd?

19. tajno društvo?

20. razlika između poduzeća i poduzetnika?

21. d.O.o, kakvo je to trgovačko društvo?

22. kako se prenose poslovni udjeli, u kojem obliku mora biti takav akt? (jb akt za razliku od akta o prijenosu dinonica)

23. organi d.d.?

24. što jb radi na redovitoj gl. skupštini?

25. davanje razješnice članovima uprave i no?

26. može li gl. sk. donijeti odluku o upotrebi dobiti prije izvješća uprave?

 

pitanja javnobilježnički ispit

javnobilježnički poslovnik

ispitivač: vesna pučar

rok: lipanj 2007.

 

1. vrste poslovnih knjiga, upisnik i evidencije koje vodi javni bilježnik?

2. javnobilježnička solemnizacija u koji se upisnik upisuje?

3. tehnički poslovi kod solemnizacije?

4. solemnizacija kod zasnivanja založnog prava, koje su stranke (založni dužnik i vjerovnik)?

5. što se radi s ispravom koja je solemnizirana (formiranje spisa, evidentiranje stranaka)?

6. formiranje jb spisa, izgled spisa, rokovi čuvanja?

7. rokovi čuvanja ostalih spisa?

8. otpravi i prijepisi jb akata?

9. da li se uvijek uz otpravak mora izdati izvod iz akta?

10. određivanje vrijednosti predmetne službene radnje kod javnobilježničkog pologa?

11. vrste pologa kod javnog bilježnika?

12. novac kao polog kod jb?

13. isprave – kako se naplaćuuje javnobilježnički polog?

14. kako će se odrediti vrijednost predmeta službene radnje kod ugovora o zakupu – jednogodišnja najamnina?

15. zasnivanje založnog prava – određivanje vrijednosti službene radnje? najmanja vrijednost

16. prijenos poslovnog udjela – određivanje vrijednosti službene radnje? veća vrijednost

17. način pisanja, sadržaj, oblik jb akta?

18. može li se zapisnik pisati rukom? da, uz uvjete

19. može li se jb akt pisati rukom? ne

20. zajednički abecedni imenik, koje se stranke u njega upisuju? sve, osim onih iz upisnika povjerenih poslova

21. kako postupa javni bilježnik s ispunjenim upisnicima i depozitnom knjigom?

22. koji se propis supsidijarno primjenjuje kada u jb poslovniku nema neke odredbe, osobito kad je riječ o rokovima, kalendaru?

23. povjereni poslovi? ostavina

24. je li ovrha povjereni posao? ne, to je izvorni

25. način kako se rade ovjere potpisa? koliko primjeraka jb predaje stanci? 1 primjerak

26. zasnivanje jb pologa dragocjenosti, važni elementi? moraju li se pozvati vještaci, popis i procjena? može li se polog povjeriti na čuvanje trećoj osobi? može, zaključenjem ugovora s čuvarom.

27. kako se označavaju isprave i prilozi?

28. radno vrijeme jb, tko ga određuje, koga treba jb o tome obavijestiti (os, ts, lokalna uprava)

 

ispitivač: lada škaričić

rok: lipanj 2007.

 

1. kakve su pristojbe po tar. br. 1. i 3.?

2. vrste jb pristojbi?

3. kod kojih se radnji ne plaća pristojba na zahtjev?

4. krteriji naplaćivanja nagrade javnom bilježniku? 3 kriterija,primjer za paušalnu radnju

5. oslobođenje od plaćanja jb pristojbe?

6. jesu li umirovljenici oslobođeni jb pristojbe, pod kojim uvjetima?

7. propis kojim je predviđeno oslobođenje od troškova?

8. upisnici i imenici koje treba imati jb ured?

9. zapisnik o vanjskom uredovanju, u koju se knjigu upisuje, što se upsisuje u zapisnik?

10. zapisnik o deponiranju novca?

11. može li bilježnik odbiti stranku koja nudi gotovinu, što ako je uzeo gotovinu, a što ako je uzeo nakit (procjena putem vještaka)?

12. može li se kod jb deponirati veliki predmet? (ugovor s ovlaštenom osobom koja je ovlaštena čuvati predmete, a ako ne može naći, uskratiti će radnju (odbiti)

13. prepisivanje zapisnika o vanjskom uredovanju?

14. razdvajanje spisa?

15. kada je obvezno razdvajanje spisa? (razlučivanje, arhiviranje)

16. obnova jb spisa, postupak obnove?

17. tko ovjerava potpisa javnog bilježnika i na temelju čega?

18. apostille?

19. koliko godina se čuvaju spisi?

20. koliko se čuvaju jb akti? trajno

21. koji se spisi čuvaju trajno? sve što se odnosi na nekretnine

22. kako se zaključuju jb knjige?

23. koja je razlika između žiga, štambilja i pečata?

 

ispitivač: ivan maleković

rok: lipanj i srpanj 2007.

napomena: gleda radnju

 

1. označavanje jb spisa?

2. što je javni bilježnik?

3. osoba od povjerenja?

4. zašto su skupe pogreške javnih bilježnika?

5. odgovornost javnih bilježnika?

6. tko odgovara za postupke javnih bilježnika?

7. do kuda seže odgovornost osiguravateljskih kuća, kakva je odgovornost javnih bilježnika (kao i sudaca, ne smije biti namjera i krajnja nepažnja) ?

8. tko odgovara za postupke javnog bilježnika?

9. klauzula ovršnosti, čl. 54 zjb c. esequendi ? ( po dospijeću obveze može se provesti neposredno izvršenje)

10. što se uređuje jb poslovnikom ?

11. što se podredno primjenjuje ako jb poslovnik nema pojedinu odredbu ? (sudski poslovnik)

12. upisnici i imenici kod javnih bilježnika?

13. broj protestnih upisnika? (3)

14. što bilježnik čuva u svakom treuntku? (upisnik)

15. povjereni poslovi javnim bilježnicima?

16. izvorni poslovi javnog bilježnika? (ovrha – jb je ovlašten za izdavanje rješenja o ovrsi)

17. razlika između povjerenog i izvornog posla po zakonu?

18. upisnik povjerenih poslova, što se upisuje?

19. na temelju čega se vodi povjereni ostavinski postupak?

20. što se dostavlja javnom bilježniku u ostavinskom postupku?

21. na temelju čega se može izdati rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave?

22. što je to javna isprava? (nezin sadržaj se pretpostavlja,vidi zpp)

23. privatna isprava na kojoj je javno ovjeren potpis? (kupoprodaja automobila)

24. ugovor o kupoprodaji nekretnina?

25. rekonstrukcija jb spisa, tko može staviti zahtjev za r., kad se spis sigurno mora rekonstruirati?

26. jb isprava, razlika između jb isprava?

27. kada bilježnik ovjeri potpis? (kriterij isprave, a ne osobe)

28. što bilježnik provjerava prilikom ovjere potpisa?

29. za što odgovara jb kod ovjere potpisa? (identitet stranke)

30. označavanje priloga uz javnobilježnički akt, s čime se označavaju prilozi?

31. jb zapisnik, kada se radi i tko može tražiti da se sačini?

32. može li javni bilježnik nešto rješavati uredskom bilješkom?

33. čuvanje i arhiviranje jb spisa?

34. zamjenik javnog bilježnika?

35. kad je jb dužan tražiti zamjenika?

36. vršitelj dužnosti javnog bilježnika?

37. savjetnik jb?

38. iz kojih redova se imenuju vršitelji dužnosti javnog bilježnika?

39. statut hjk?

40. što je hjk?

41. tijela hjk?

42. broj članova upravnog odbora hjk?

 

ispitivač: jadranka borčić

rok: srpanj 2007.

napomena:

 

1. koji podzakonski akti reguliraju materiju javnog bilježništva, koje donosi ministar, a koje hjk?

2. vrste knjiga koje je dužan voditi jb?

3. obnova javnobilj. spisa?

4. pravni lijek kod odbijanja zahjtjeva za obnovu?

5. uspisnik, ovjera i potvrda? (sustav)

6. tko je ovlašten u jb uredu za primanje novca i vrijedosnih papira?

7. mogu li se polozi primati poštom?

8. kako se može primiti gotov novac?

9. što ako stranka dođe s puno novca?

10. što ako je predmet pologa strana valuta?

11. kada javni bilježnik naplati uslugu, od čega se ona sastoji? (nagrada, trošak, pristojba, pdv)

12. naplata jb pristojbe?

13. kako se naplaćuje biljezima, do koje vrijednosti?

14. kako se naplaćuje novcem, preko koje vrijednosti?

15. što se uređuje jb poslovnikom?

16. koje je upisnike dužan voditi jb?

17. osnivanje jb spisa, kako postupiti s ispravom?

18. opći poslovni upisnik?

19. gdje se upisuje primanje novca?

20. upisuju li se solemnizacije? ne

21. postupanje s poštom?

22. kako se mora vratiti stranci izvornik isprave? (posebna koverta)

23. zadaće hjk?

24. tijela hjk?

 

zakon o javnom bilježništvu, ovršni zakon, zakon o naslijeđivanju

 

ispitivač: ivica crnić

rok: lipanj 2007

 

zakon o javnom bilježništvu

1. u čemu se sastoji jb služba?

2. koji zakon regulira jb službu?

3. sudionici i stranke u postupku?

4. kada jb obavljaju javnobilj. službu?

5. što su jb u odnosu na stranke, mogu li zastupati stranku? (mogu biti zastupnici stranaka u nespornim stvarima pred sudom i povodom izdavanja isprava)

6. kako se određuje nagrada za rad jb? (odvjetnčka t.)

7. jb isprava?

8. pravna snaga jb isprava?

9. što je potrebno da jb isprava ima snagu javne isprave?

10. što ako na ispravi nema pečata i potpisa jb?

11. jb isprava izdana u inozemstvu?

12. imenovanje jb?

13. broj jb?

14. dodatni kriterij za broj jb?

15. kriteriji za određivanje jb mjesta?

16. što treba učiniti jb prije početka rada? (osigurati se, komora ili osig. društva)

17. osiguranje jb, odgovornost za štetu prema kojem kriteriju?

18. je li jb dužan naknaditi štetu? (da)

19. jeli država dužna naknaditi štetu koji učini javni bilježnik? (ne)

20. kako za štetu odgovaraju jb i prisjednik? (solidarno)

21. koliko pečata može imati jb?

22. službeno sjedište jb?

23. tko određuje sjedište jb?

24. službeno područje jb, što tamo jb mora raditi?

25. može li jb obaviti radnju na drugm sl. području i pod kojim uvjetima, mora li o tome obavijestiti hjk, vrijedi li takva isprava? (vrijedi ako je napravljena u rh)

26. pravo uskraćenja sl. radnje javnog bilježnika?

27. pritužba zbog uskrate sl. radnje? (stranka ima pravo pritužbe predsjedniku os u izvanparničnom postupku)

28. pravo na oslobođenje od snašanja troškova u postupku pred jb?

29. tko odgovara za štetu ako jb napravi štetu u svom poslovanju?

30. način pisanja jb isprave?

31. može li se isprava pisati rukom? (da, iznimno)

32. može li se isprava pisati olovkom? (zapisnik, trajnom tintom)

33. potpisivanje jb isprava?

34. potpisivanje jb isprava, kada stranka ne zna pisati? (svjedoci, 2 svjedoka)

35. pisanje brojeva u jb ispravi?

36. brisanje ili precrtavanje u jb ispravi?

37. datum u jb ispravi?

38. izmjene i dopune teksta jb isprave?

39. pravni poslovi za koje je potreban jb akt?

40. ovršnost jb akta? (odnosi se na sve činidbe)

41. ugovor o zajmu, nema klauzule ovršnosti, smije li se dodati kl. ovršnosti? (jb je dužan upozoriti, forma – akt u kojem se radnja poduzima – soloemnizacija)

42. što je to solemnizacija?

43. postupak sastavljanja jb akta?

44. utvrđivanje istovjetnosti stranaka?

45. svjedoci istovjetnosti?

46. kada su dva svjedoka neophodna kod sastavljanja jb akta?

47. tko ne može biti svjedok jb akta?

48. može li gluhonijema osoba biti svjedok jb akta?

49. što kada stranka ne zna čitati i pisati?

50. što jb akt mora sadržavati?

51. sadržaj jb akta?

52. (ovjera) legalizacija potpisa?

53. čuvanje tajni kod jb?

54. kako zjb regulira političko djelovanje jb?

55. upoznavanje javnog bilježnika sa sadržajem pismena, odgovara li on za sadržaj? (ne)

56. potvrda da je netko živ?

57. priopćenje izjave?

58. tko može dati priopćenje osim jb?

59. može li se stranku osloboditi troškova, od koga će u tom slučaju jb tražiti naknadu troškova ? (državni proračun putem suda)

60. preuzimanje na čuvanje novca i vrijednosnih papira?

61. kakav je učinak jb pologa? (isti kao i sudski)

62. kojim je zakonom reguliran sudski polog? (zoo)

63. javnobilježnički prisjednik?

64. koliko može biti prisjednika?

65. jb savjetnik?

66. kada dolazi do jb zamjenika?

67. nadzor jb službe?

68. stegovna djela?

69. kazne za stegovne prijestupe?

70. zastara gonjenja?

 

upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

 

1. tko vodi upisnik?

2. od čega se satoji upisnik?

3. tko može tražiti uvid u upisnik?

4. što se upisuje u upisnik?

5. koji su još instuti slični? (zemljišne knjige, sudski registar)

6. vrste upisa u registar

 

ovršni zakon

 

1. stranke u ovršnom postupku?

2. na temelju koje isprave se određuje ovrha?

3. kad sudska odluka postaje pravomoćna, a kad ovršna? (paricijski rok)

4. kad odluka postaje ovršna, a još nije pravomoćna?

5. vjerodostojna isprava?

6. što kada jb utvrdi da je prijedlog za ovrhu nedopušten?

7. izvansudska ovrha, na koji se predmet ovrhe odnosi?

8. ivansudska ovrha na temelju vjerodostojne isprave?

9. sudska ovrha u okviru javnobilježničkog poslovanja?

10. prigovor na rješenje o ovrsi, koji su razlozi?

 

zakon o nasljeđivanju

 

1. status jb u ostavini?

2. tko provodi ostavinu?

3. kako jb dobije ostavinski spis?

4. što utvrđuje jb u ostavinskom postupku?

5. ročište u ostavinskom postupku?

6. ugovor o doživotnom uzdržavanju, na što jb mora upozoriti stranke, koji propis regulira taj institut, u kojoj formi može biti sastavljen?

7. ugovor o dosmtnom uzdržavanju?

8. nužni nasljednici?

9. sposobnost za pravljenje oporuke?

10. vrste oporuke?

11. gdje se mogu čuvati oporuke?

12. poništenje oporuke?

 

 

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima

 

1. vrste založnog prava?

2. osnivanje založnog prava?

3. stjecanje dobrovoljog založnog prava na nekretninama?

 

zakon o zemljišnim knjigama

 

1. načelo javnosti u zk?

2. načelo povjerenja?

3. vrste upisa u zk?

4. što se upisuje u zk?

 

 

ispitivač: jakob miletić

rok: lipanj 2007

 

zakon o javnom bilježništvu

 

1. što je jb strankama?

2. može li jb biti punomoćnik stranaka?

3. može li jb nekome uskratiti obavljanje radnje?

4. disciplinske mjere?

5. solemnizacija isprave?

6. uvjeti za imenovanje jb?

7. koji je broj jb, kako se određuje?

8. sjedište jb?

9. postupak imenovanja jb, što ako je veći broj kandidata?

10. jb akt, kada postoji zakonska obveza da neki akt mora biti u formi jba akta?

11. zoo – ugovor o darovanju za slučaj smrti, ugovor o darovanje bez predaje?

12. koje jb isprave postoje?

13. koje je osoblje u jb uredu?

14. jb savjetnici i vježbenici, što rade u jb uredu?

15. kako jb možem imati prisjednika?

16. tko odgovara stranci za štetu?

17. prestanak jb službe?

18. razrješenje jb?

19. polog deviza u jb uredu?

20. na koga jb upućuje gotovinu?

 

ispitivač: mihajlo dika

rok: srpanj 2007

napomena: gleda radnju

 

zakon o javnom bilježništvu i ovršni zakon

 

1. klauzula esequendi?

2. što odvjetnik može, a jb ne? (zastupanje, osim u određenim nespornim stvarima)

3. nepristrani povjerenik stranaka, kako se manifestira? (izuzeće – pravila o izuzeću stranaka, štiti interese (obiju) stranaka, obavlja javnu službu)

4. kako se može utvrditi da je javni bilježnik osoba od posebnog povjerenja?

5. pravila o izuzeću jb?

6. pretpostavke da jb akt može postati ovršna isprava?

7. što stranke mogu predvidjeti kao dan dospjelosti? (vidi članak 26. oz)

8. je li ovrha povjereni posao? ne, izvorni

9. je li sastavljanje javne oporuke izvorni posao javnog bilježnika? (da)

10. jb sjedište i područje?

11. smije li jb poduzimati radnje izvan sl. područja?

12. treba li jb imati prebivalište na području suda?

13. sastavljanje jb akta, što treba konstatirati u završnim klauzulama? (da su stranke pročitale)

14. što znači da jb sastavlja javne isprave?

15. što jb israva potvrđuje? (autentičnost i istinitost)

16. založnpravno jb osiguranje tražbina na pokretninama, što se osigurava ako je riječ o nenovčanim tražbinama (njihova novčana protuvrijednost), kakva mora biti jb isprava (jb akti ili solemnizacija)?

17. jednostrana solemnizacija sporazuma, hoće li taj sporazum imati značenje sudske nagodbe? ne

18. dvostranoobvezni akt?

19. sadržaj jb akta?

20. jesu li prilozi sastavni dio jb akta?

21. koja je uloga svjedoka kod jb akta?

22. brisovno očitovanje?

23. plaćanje penala?

24. ugovor o osiguranju javnog bilježnika, za čiju se korist taj ugovor sklapa? (treće osobe)

 

 

upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

 

1. kad se stječe založno pravo na pokretininama?

2. javnobilježniko osiguranje tražbina na pokretninama?

3. kakve se sve tražbine mogu osigurati, što se mora utvrditi?

4. čemu oggovora k. esequendi? (k. intabulandi)

5. može li jb u ime vjerovnika ili čak dužnika poduzeti neke radnje radi zasnivanja založnopravnog osiguranja, ako može kakav status tada ima? (status odvjetnika, te radnje bi trebale dovesti do zasnivanja tog odnosa)

 

p.s. hvala prijateljičinom prijatelju koji nam je ovo proslijedio - ne znam mu ime....

 

:-?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...
 • 3 mjeseci kasnije...

javnobilježnički ispit, rok 14. veljače 2008. godine

Miletić

 

1. javni bilježnik kao punomoćnik

2. moze li biti jamac

3. sjedište j.b.

4. može li izvan sjedišta obavljati radnje

5. stegovda djela j.b.

6. teze i lakse povrede

7. j.b. isprave, nabroji

8. solemnizacija, sto je to

9. klausula ovršnosti

10. tko je izdaje, kako

11. svjedoci j.b. akta

12. kako se sastavlja j.b. akt

13. ugovori prema ZOO koji moraju biti u formi j.b. akta

14. kad mora biti j.b. akt

15. j.b. polog

16. kako se prima novac (račun za treće osobe), kako u gotovini

17. kako sa stranom valutom

18. sto je ovjera

19. sta je sa sadrzajem dokumenta kod ovjere

20. j.b. potvrde

21. uvjeti za postati j.b.

22. tko odlucuje o prostorijama j.b.

23. kad se postaje j.b.

24. j.b. kao povjerenik suda

25. u ostavini, sto kad dođe do spora među strankama

26. spor oko valjanosti oporuke

27. prestanak j.b. službe

28. ovrhe, sta radi j.b.

29. prigovor ovršenika, koji je sud nadležan

 

V. Buljan

1. prijenos posl. udjela, oblik ugovora

2. suglasnost društva, da li je potrebna

3. izvadak iz posl. knjiga

4. prijenos ½ posl. udjela

5. kada se postaje član društva

6. nasljeđivanje poslovnog udjela

7. prijenos dionica

8. treba li suglasnost društva

9. upisnica, što je to

10. ostavka člana uprave u d.d.

11. opoziv, treba li imati obrazloženje

12. javlja li se gdje bilježnik u tim radnjama (opoziv - ostavka)

13. podružnica

14. predmet poslovanja podružnice

15. djelatnost kad je potrebna posebna suglasnost-odobrenje

16. putnička agencija, što mora imati u nazivu

17. strana podružnica u RH

18. o čemu treba voditi računa

19. što je poduzeće

20. koncern

21. osnivačka skupština kod d.d.

22. prisustvo biljeznika kod d.d.

23. zapisnik s glavne skupstine, tko ga potpisuje

24. statusne promjene

25. ugovor o pripajanju

 

Jožica Matko Ruždjak

1. upisnici imenici, nabroji

2. nesto o UPP

3. kako se označava

4. tko ovjerava D.K. i ostale upisnike

5. sto kad se ispuni upisnik

6. kad je ABC imenik popunjen

7. upisnik OV, što se u njega upisuje

8. elektroničko vođenje posla

9. kako se označavaju j.b. spisi

10. sto mora stajati na omotu

11. popis pismena

12. koji spisi moraju biti uvezani

13. spajanje spisa

14. rekonstrukcija spisa

15. ko radi taj posao, tko snosi troškove

16. j.b. zapisnik, kako se pise

17. službena zabiljezba

18. ovjere, gdje se u pravilu rade

19. gotov novac kao polog, sta ako je stana valuta

20. polog dragocjenosti (trebaju se detaljno opisati da se ne zamjenu)

21. treba li vještak procijeniti

22. polog vecih dimenzija (Ug. o depozitu)

23. pečat j.b. što kad se potroši

24. tko je nadležan za izdavanje pečata

25. čuvanje spisa, sto se trajno cuva, kolko OV

26. kako se određuje visina j.b. nagrade

27. (čl. 7. i 8. PPJBT)

28. radno vrijeme j.b.

29. prostor j.b., na kojem katu moze biti (do 3. ako nema lifta)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 mjeseci kasnije...

I DIO PISMENOG

Zadaci: ugovor o zakupu poslovnog prostora gdje je jedna stranka guhonijema

Zapisnik sa ostavinske rasprave

 

II DIO USMENI

a) MILETIĆ

- kako se označavaju pogrešno označeni dijelovi teksta u jb aktu (na mjestu gdje je pogrešno precrtati, a točno napisati na kraju teksta)

- kakva je jb služba

- s čim je ta služba ustrojena

- što je predmet jb službe

- kakve su jb isprave

- gdje spadaju izjave o činjenicama

- što jb primaju na čuvanje

- da li jb može biti istovremeno odvjetnik

- kad ipak može zastupati stranku (primjer jb sastavio kupoprodajni ugovor,stranka ide izvan mjesta uknjižbe, može mu napisati prijedlog za uknjižbu)

- nabrojiti jb akte, kakvi su to akti

- da li zakon propisuje koji su to akti

- da li bračni ugovori moraju biti jb akti- čime je to propisano

- koji ugovori moraju biti u formi jb akta po novom ZOO

- razlike između ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i ugovora o doživotnom uzdržavanju

- koji su još slučajevi kad akt mora imati formu jb akta

- uvjeti za imenovanje jb

- kako se postaje jb

- da li je na zadnjem imenovanju jb bilo imenovanje na Vrhovnom sudu

- tko je prisjednik

- na što je prisjednik ovlašten

- koga još imamo u jb uredu

- kada su kod jb akta potrebni svjedoci

- potvrda ovršnosti (egzekventi)

- što je solemnizacija

- kakva isprava postaje solemnizacijom

- što ukoliko stranka donese ugovor i kaže da se isti solemnizira, da li jb to mora solemnizirati, ukoliko smatra da to nije potrebno

- što u slučaju ako se utvrdi da je ugovor- akt kojeg je sastavio jab ništav

- što ako je stranka donijela novac da joj se deponira, što je jb dužan tada napraviti, gdje stavlja taj polog

- kako jb dolazi do ostavinskih spisa

- što sastavljaju jb u ostavinskim postupcima

- što jb radi ukoliko se stranke svade u ostavinskom postupku

- može li jb odlučivati o pravnim lijekovima

- što jb donosi u ovršnim postupcima

- što jb radi u slučaju ulaganja žalbe u ovršnim postupcima

- kako može prestati jb služba

- tko razrješava jb

- što u slučaju kad jb uloži prigovor- kome ulaže prigovor

B) PUČAN

- koje sve vrsta upisnika i imenika je jb dužan voditi u svom uredu

- koje vrste jb poslova upisuju u imenik ovjere i potvrda

- što se upisuje u opći poslovni upisnik

- što se upisuje u depozitnu knjigu

- način pisanja, sadržaj i oblik jb poslova

- što je otpravak jb akta

- kako se utvrđuje vrijednost kog npr ugovora o zakupu

- kako se utvrđuje vrijednost kod prijenosa poslovnih udjela

- što u slučaju ako jb naplaćuje usluge mimo tarife (više ili niže)

- postupak spajanja spisa

- poslovanje s rokovima- dali postoji poslovanje s rokovima kod jb

- kako se vodi briga o ažurnosti- ročišni kalendar

- što ako ste nekom tijelu poslali dopis da vam nešto dostavi, a tome je prošao rok, što će tada jb učiniti

- da li jb može preuzeti pologe i dragocjenosti- kakav je postupak- da li će sam preuzimati takve vrijednost (sudski vještak)i- ko je ovlašten to uzimati-

- da li takve vrijednosti jb čuva u svom uredu- što tomu mora biti priloženo

- na koji rok se čuva arhivski materijal- što se čuva trajno

- koje imenike imamo

- koja su tijela jb komore

- obnova-rekonstrukcija spisa- tko odlučuje o obnovi spisa, na čiji prijedlog

- osnovna razlika jb akta i jb zapisnika (zapisnik se može pisati rukom)¬

- na što je ovlašten savjetnik u jb uredu

- formiranje spisa- označavanje priloga

C) VESNA BULJAN

- da li je podružnica pravna osoba

- osnivanje podružnice

- tko osniva podružnicu

- predmet poslovanja podružnice

- tko podnosi prijavu u sudski registar

- da li se kod inozemne podružnice primjenjuju iste odredbe

- može li podružnicu imati d.O.o., a d.d., a trgovac pojedinac,

- kakve sve načine osnivanja d.d. imamo

- koje su razlike sukcesivnog i simultativnog osnivanja

- kad se osniva NO da li mora imati baš broj članova koji propisuje zakon

- da li se u fazi osnivanja d.d. mora održati glavna skupština

- popis dioničara kod glavne skupštine

- razlika između razrješnice i razrješenja

- monalistički i dualistički sistem upravljanja d.d.- tko bira upravni odbor

- izvršni direktori

- može li kod dualističkog sustava, član NO biti i član uprave (u pravilu ne, ali iznimka je da da, ukoliko mijenja člana uprava, ali najduže ga može mijenjati 1 godinu, ali u tom vremenu ne smije obnašati dužnost u NO)

- razlika između imenovanja i izbora članova NO (imenovanje-radnik, izbor- članovi glavna skupština)

- forma prijenosa dionica

- poslovni udjeli, mogu li se prenositi indosamentom

- da li kod d.O.o. može obavljati raspolaganje poslovnim udjelom slobodno

- da li o isključenju člana uprave mora biti navedeno u društvenom ugovoru

- da li treba mijenjati društveni ugovor, ako je do tada bio samo 1 član uprave, a sada ih je više, i da li treba mijenjati društveni ugovor ako je bilo 3 osnivača, a sada je 1

- da li je priključenje statusna promjena

- može li se dijeliti komanditno društvo

- što treba prije pripajanja društva učiniti

- kakav učinak ima prijava u sudski registar (deklaratorni)

- da li statut mora biti u sudskom registru

- ako se statut promijeni smije li se primjenjivati prije nego je predan u sudski registar

- knjiga poslovnih udjela

- tko je nadležan voditi knjigu poslovnih udjela

- kako uprava zna da je netko postao dioničar ( prijavom zainteresirane strane)

- što je uprava dužna svake godine u sudski registar- do kada to mora napraviti- kolika je kazna za takvo ne postupanje (660€)

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 mjeseci kasnije...
 • 3 tjedna kasnije...
 • 3 tjedna kasnije...

I DIO PISMENOG

Zadaci: ugovor o zakupu poslovnog prostora gdje je jedna stranka guhonijema

Zapisnik sa ostavinske rasprave

 

II DIO USMENI

a) MILETIĆ

- kako se označavaju pogrešno označeni dijelovi teksta u jb aktu (na mjestu gdje je pogrešno precrtati, a točno napisati na kraju teksta)

- kakva je jb služba

- s čim je ta služba ustrojena

- što je predmet jb službe

- kakve su jb isprave

- gdje spadaju izjave o činjenicama

- što jb primaju na čuvanje

- da li jb može biti istovremeno odvjetnik

- kad ipak može zastupati stranku (primjer jb sastavio kupoprodajni ugovor,stranka ide izvan mjesta uknjižbe, može mu napisati prijedlog za uknjižbu)

- nabrojiti jb akte, kakvi su to akti

- da li zakon propisuje koji su to akti

- da li bračni ugovori moraju biti jb akti- čime je to propisano

- koji ugovori moraju biti u formi jb akta po novom ZOO

- razlike između ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i ugovora o doživotnom uzdržavanju

- koji su još slučajevi kad akt mora imati formu jb akta

- uvjeti za imenovanje jb

- kako se postaje jb

- da li je na zadnjem imenovanju jb bilo imenovanje na Vrhovnom sudu

- tko je prisjednik

- na što je prisjednik ovlašten

- koga još imamo u jb uredu

- kada su kod jb akta potrebni svjedoci

- potvrda ovršnosti (egzekventi)

- što je solemnizacija

- kakva isprava postaje solemnizacijom

- što ukoliko stranka donese ugovor i kaže da se isti solemnizira, da li jb to mora solemnizirati, ukoliko smatra da to nije potrebno

- što u slučaju ako se utvrdi da je ugovor- akt kojeg je sastavio jab ništav

- što ako je stranka donijela novac da joj se deponira, što je jb dužan tada napraviti, gdje stavlja taj polog

- kako jb dolazi do ostavinskih spisa

- što sastavljaju jb u ostavinskim postupcima

- što jb radi ukoliko se stranke svade u ostavinskom postupku

- može li jb odlučivati o pravnim lijekovima

- što jb donosi u ovršnim postupcima

- što jb radi u slučaju ulaganja žalbe u ovršnim postupcima

- kako može prestati jb služba

- tko razrješava jb

- što u slučaju kad jb uloži prigovor- kome ulaže prigovor

B) PUČAN

- koje sve vrsta upisnika i imenika je jb dužan voditi u svom uredu

- koje vrste jb poslova upisuju u imenik ovjere i potvrda

- što se upisuje u opći poslovni upisnik

- što se upisuje u depozitnu knjigu

- način pisanja, sadržaj i oblik jb poslova

- što je otpravak jb akta

- kako se utvrđuje vrijednost kog npr ugovora o zakupu

- kako se utvrđuje vrijednost kod prijenosa poslovnih udjela

- što u slučaju ako jb naplaćuje usluge mimo tarife (više ili niže)

- postupak spajanja spisa

- poslovanje s rokovima- dali postoji poslovanje s rokovima kod jb

- kako se vodi briga o ažurnosti- ročišni kalendar

- što ako ste nekom tijelu poslali dopis da vam nešto dostavi, a tome je prošao rok, što će tada jb učiniti

- da li jb može preuzeti pologe i dragocjenosti- kakav je postupak- da li će sam preuzimati takve vrijednost (sudski vještak)i- ko je ovlašten to uzimati-

- da li takve vrijednosti jb čuva u svom uredu- što tomu mora biti priloženo

- na koji rok se čuva arhivski materijal- što se čuva trajno

- koje imenike imamo

- koja su tijela jb komore

- obnova-rekonstrukcija spisa- tko odlučuje o obnovi spisa, na čiji prijedlog

- osnovna razlika jb akta i jb zapisnika (zapisnik se može pisati rukom)¬

- na što je ovlašten savjetnik u jb uredu

- formiranje spisa- označavanje priloga

C) VESNA BULJAN

- da li je podružnica pravna osoba

- osnivanje podružnice

- tko osniva podružnicu

- predmet poslovanja podružnice

- tko podnosi prijavu u sudski registar

- da li se kod inozemne podružnice primjenjuju iste odredbe

- može li podružnicu imati d.O.o., a d.d., a trgovac pojedinac,

- kakve sve načine osnivanja d.d. imamo

- koje su razlike sukcesivnog i simultativnog osnivanja

- kad se osniva NO da li mora imati baš broj članova koji propisuje zakon

- da li se u fazi osnivanja d.d. mora održati glavna skupština

- popis dioničara kod glavne skupštine

- razlika između razrješnice i razrješenja

- monalistički i dualistički sistem upravljanja d.d.- tko bira upravni odbor

- izvršni direktori

- može li kod dualističkog sustava, član NO biti i član uprave (u pravilu ne, ali iznimka je da da, ukoliko mijenja člana uprava, ali najduže ga može mijenjati 1 godinu, ali u tom vremenu ne smije obnašati dužnost u NO)

- razlika između imenovanja i izbora članova NO (imenovanje-radnik, izbor- članovi glavna skupština)

- forma prijenosa dionica

- poslovni udjeli, mogu li se prenositi indosamentom

- da li kod d.O.o. može obavljati raspolaganje poslovnim udjelom slobodno

- da li o isključenju člana uprave mora biti navedeno u društvenom ugovoru

- da li treba mijenjati društveni ugovor, ako je do tada bio samo 1 član uprave, a sada ih je više, i da li treba mijenjati društveni ugovor ako je bilo 3 osnivača, a sada je 1

- da li je priključenje statusna promjena

- može li se dijeliti komanditno društvo

- što treba prije pripajanja društva učiniti

- kakav učinak ima prijava u sudski registar (deklaratorni)

- da li statut mora biti u sudskom registru

- ako se statut promijeni smije li se primjenjivati prije nego je predan u sudski registar

- knjiga poslovnih udjela

- tko je nadležan voditi knjigu poslovnih udjela

- kako uprava zna da je netko postao dioničar ( prijavom zainteresirane strane)

- što je uprava dužna svake godine u sudski registar- do kada to mora napraviti- kolika je kazna za takvo ne postupanje (660€)

 

 

EVO PITANJA..PARDON

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 mjeseci kasnije...

Evo nekoliko pitanja od prosinca 2008.:

 

Javnobilježnički ispit 10.12.2008.

MARČINKO – POSLOVNIK

 

1- Tko vrši nadzor nad primjenom JB Poslovnika (Ministarstvo pravosuđa)

2.Koje upisnike i knjige je jb dužan voditi

 

3.Tko ovjerava upisnike i depozitnu knjigu, tko ovjerava protestni upisnik

 

4.Zašto se vodi zajednički ABC imenik

 

5.Kako se započinju upisi u novoj godini (crv. crta ispod zadnjeg, datum, broj upisa, potpis, pečat, pa na prvoj sljedećoj stranici početak)

 

6.Što se upisuje u opći poslovni upisnik

 

7.Što se upisuje u upisnik ovjera i potvrda

 

8.Što se upisuje u upisnik o protestima

 

9.Što se upisuje u upisnik za ovrhu

 

10.Što se upisuje u upisnik povjerenih poslova

 

11.Da li jb koji vodi knjige elektronski treba voditi knjige ručno

 

12.Da li jb može radnje obavljati izvan ureda

 

13.Sadržaj bilješke o primitku pismena

 

14.Kako se određuje oznaka spisa

 

15.Spajanje spisa i kako se to radi

 

16.Odvajanje spisa

 

17.Postupanje sa spisima vezanim za rok (posebni ormar sa pretincima za svaki datum)

 

18.Rekonstrukcija spisa

 

19.Način pisanja, oblik i sadržaj jb akta

 

20.Kako se radi solemnizacija, gdje dođe štambilj

 

21.Otpravci i prijepisi jb akta (mora sadržavati sve što sadrži jb akt, s naznakom da se radi o otpravku ili prijepisu)

 

22.Jb zapisnici

 

23.Službena bilješka

 

24.Ovjera potpisa u vanjskom uredovanju (izvan radnog vremena, sastavit zapisnik – to zamjenjuje ovjeru)

 

25.Ovjera potpisa i prijepisa (štambilj ili mehanički, ime prezime, itd, sve što dođe)

 

26.Primanje novaca i vrijednosti

 

27.Primanje strane valute (polog kod banke, iznimno kod jb-specifikacija novca, serijski br. novčanica će upisati)

 

28.Upis u depozitnu knjigu i konto karticu (Kontovnik negotovinskih pologa, Dnevnik gotovinskih pologa – služi za kontrolu, bez da se ulazi u sadržaj predmeta)

 

29.kako se čuvaju polozi (u sefu ili bančinom sefu)

 

30.Kako izgkeda jb pečat i tko ga odobrava

 

31.Kakve sve pečate i štambilje ima jb (prema Poslovniku) (svoj pečat, suhi žig i žig za vosak)

 

32.Kako se naručuju pečati (preko suda, odobrava središnji državni ured za upravu)

 

33.Što mora jb nakon prisege – tehnički (potpis i pečat deponiran u sudu, i svih ovlaštenih osoba u uredu)

 

34.Kako izgleda jb natpisna ploča

35.Što sa naplatom biljega (poništavaju se na primjerku)

 

36.Izvještaji – statistika

 

37.Jb arhiv – koliko se čuvaju spisi

 

38.Koji propis određuje naplatu jb pristojbi (ZJP)

 

39.Kad se naplaćuje u biljezima kad u novcu (100 kn < >)

 

40.Tko je oslobođen plaćanja jb pristojbi (čl. 10. ZJP)

 

41.Jb nagrada – kako se određuje (vrijednost, vrijeme, paušalno)

 

42.Kako se određuje nagrada u ostavinama i ovrhama – (Pravilnik o tarifama u ovrhama i Pravil. o ostavinama)

 

43.Pravilnik o HU Oporuka

 

44.Tko dostavlja podatke u Hrv. upis. oporuka (jb, sud, odvjetnici, Komora)

 

45.Kriteriji za određivanje broja jb na određenom području (opć sud, broj stanovnika – 15.000, broj trg. društava i pravnih osoba)

 

46.HJK, o čemu skrbi (ugled, čast, položaj jb, obrazovanje jb...)

 

47.Koja su tijela Komore

 

48.Stegovna odgovornost jb, kako se pokreće (steg. tužitelj pred upravnim odborom)

 

49.Vrijednost jb akta – određivanje tarife (dao je primjer: 100.000 kn – protest mjenice + solemnizacija = 160 kn + 1.250 kn nagrada)

 

 

 

10.12.2008. MALEKOVIĆ - JB SLUŽBA

(gleda pismenu radnju)

Ugovor – Sporazum o osiguranju novčane tražbine u iznosu od 250.000 kn)

Izjava o sastavljanju oporuke

Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u d.O.o.

 

1.Tko obavlja jb službu (čl. 2. ZJB – jb kao nepristrani zastupnik stranke, neovisni i samostalni)

 

2.Vrste jb isprava (jb akti, zapisnici, potvrde)

 

3.Što je jb isprava (klauzula ovjerene privatne isprave)

 

4.Uvjeti za imenovanje jb – čl. 13.

 

5.Tko imenuje jb (Ministar pravosuđa)

6.Kada prestaje služba

 

7.Prestanak službe i razrješenje jb, koja je razlika (razrješenje je zbog stegovnih prijestupa )

 

8.Odredbe o izuzeću jb (mora se izuzeti ako ima neku korist od tog posla, ili obitelj – Zakon o parn. postupku – pravila)

 

9.Odgovornost za štetu jb (odgovara za štetu za vrijeme službe, osobe koje rade kod njega solidarno su odgovorne sa jb trećim osobama. Jb odgovara kao i suci za vrijeme svog rada. Mora biti osiguran)

 

10.Kako može biti osiguran (može osobno ili preko Komore)

 

11.Pravni poslovi za koje je potreban jb akt – čl. 53.

 

12.Ovršnost jb akta (klauzula koja se stavlja u jb akt da je isprava ovršna)

 

13.Može li se presudom suda doći do ovrhe – pa može.

 

14.U kojem postupku se pobija potvrda ovršnosti (u ovršnom postupku)

 

15.Tko može podnijeti ispravu na solemnizaciju, kako se to radi, što se upisuje u solemnizaciju – čl. 59.

 

16.Utvrđivanje istovjetnosti stranaka

17.Ovjera prijepisa (postoji izvorna isprava)

 

18.Koji učinak ima ovjera prijepisa (potvrđuje da je u vrijeme sastavljanja postojala izvorna isprava)

 

19.Priopćenje izjave (čl. 83. - 89.)

 

20.Vršitelj dužnosti jb (ako umre jb, u slućaju trajnog lišenja posl. spos., ako bude udaljen iz službe, ako je lišen zvanja, ako se odrekne službe – mirovina, ili politički angažman. V.d. obavlja dužnost do imenovanja novog.)

 

21.Zamjenik jb (privremeno obavlja dužnost uz Rješenj Min. pravosuđa na prijedlog jb. Prisjednik ne može obavljati posao ako jb nema!)

 

22.Što ako je jb bolestan (opet zamjenik)

 

23.Tko vrši nadzor na jb službom (Ministarstvo, Upravni odbor Komore, Predsjednik Komore)

 

24.Stegovna odgovornost jb (za lakši oblik porede – npr. neurednost);

 

25.Stegovni prijestup (pismeni ukor, novč. kazna, udaljenje iz službe).

 

26.Stegovno vijeće (po županijskim sudovima, čini je član Upravnog odbora Komore...)

 

27.Povjereni poslovi (ostavina – kako to funkcionira)

 

28.Što ako stranka osporava oporuku (uputit na sud)

 

29.Tko su nužni nasljednici (potomci, njihovi potomci, posvojčad i njihovi, bračni drug)

 

30.Pravo nužnog nasljeđivanja (1/2, 1/3)

 

31.Kad prelazi ostavina na nasljednike (u trenutku smrti)

 

32.Da li se izjava o odricanju u ostavini odnosi i na naknadno pronađenu imovinu (ne)

 

33.kakav je ostavinski postupak (vanparnični)

 

34.Koje su stranke u ostavinskom postupku (nasljednici, legatari i sve osobe koje imaju pravni interes – npr. banke ako je ostavio dugove)

35.Prije davanja naslj. izjave, na što treba upozoriti stranku (na neopozivost davanja izjave)

 

36.Proglašenje oporuke, a oporuka je na sudu (sud je treba proglasiti, pa poslati jb-u da provede postupak)

 

37.Ovršni postupak – izvorna nadležnost (da) – (na temelju ovršne isprave se vodi)

 

38.Koje su ovršne isprave

 

39.U kojem roku i koji je pravni lijek protiv ovrš. rješenja (prigovor – 8 dana, 3 dana)

 

40.Može li jb izdati ovršnost ako osoba izjavi da zna da je dužna, ali nema novaca za platiti? (jb bi

to trebao uputit na sud)

 

 

10.12.2008. VESNA BULJAN – Trgovačko pravo

 

Pismeni rad: Ugovor o prijenosu posl udjela u d.O.o. (treba provjeriti reg. sudu da li je ta osoba član društva, i provjeriti u društ. ugovoru da li je podjela dopuštena. Društv. ugovor bi se morao promijeniti da bi se dopustio prijenos posl. udjela, ako to u društ. ugovoru već nije predviđeno).

 

1.Kad je nasljeđivanje, da li se dopušta podjela posl. udjela (opet pogledat u društ. ugovor da li je to moguće).

 

2.Dr. ugovor kojim se mijenja članstvo (popis članova se provjerava)

 

3.Potvrda o posl. udjelu (u knjizi posl udjela)

 

4.Knjiga posl. udjela (reg. sud mora znati podatke, i kod svake promjene treba obavijestiti reg. sud)

 

5.Podružnica – osnivanje (Odluka o osnivanju – ovjerena kod jb)

 

6.Tvrtka – što sadrži (ime, djelatnost, kratica – oznaka..)

 

7.Skraćena tvrtka (nema predmet poslovanja)

 

8.Predmet poslovanja (zbir djelatnosti kojima se td bavi)

 

9.Tvrtka podružnice (tvrtka osnivača, djelatnost podružnice, naznaka da se radi o podr.)

 

10.Da li je podr. pravna osoba (ne)

 

11.Podružnica mora obavljati djelatnost osnivača? (da, može samo dio djelatnosti, ne sve)

 

12.Prokurist

 

13.Skupna prokura, što je to

 

14.Prijava za upis podružnice – je li propisana forma za prijavu (da, obrazac. Na kraju prijave jb ovjerava potpis. Prijavu podnose svi članovi uprave i članovi NO – svi !! Važno!)

 

15.Inozemni osnivač podružnice (ne treba forma, nije obavezno)

 

16.Treba li za svako obavljanje djelatnosti strano društvo osnovati podružnicu na području RH? - (ne, ako je privremeno, jednokratno obavljanje posla NE treba osnovati podružnicu u RH. Važno!!

 

17.Može li TD osnovati podružnicu u RH odmah nakon osnivanja TD u svojoj zemlji? (može ako je to EU, npr. Francuska) Važno !!

 

18.Preoblikovanje TD (pazi na povećanje tem. kapitala)

 

19.Da li dionice kod preoblikovanja trebaju imati nominalnu vrijednost ili ne? (Ne, mogu biti dionice bez izražene nom. vrijednosti, pa je takvo preoblikovanje lako. Kod nom. dionica je teže, naročito kod preoblikovanja d.d. u d.O.o. = zbog tem. kapitala, najmanji udjel je 200 kn, a najmanja dionica 10 kn).

 

20.Kad d.O.o. treba imati NO ? (preko 200 zaposlenih...)

 

21.Što je to razrješnica (odobravanje načina rada Uprave i NO)

 

22.Da li Uprava kad stupa na dužnost treba dati izjavu da se prihvaća (da, Izjava o prihvaćanju – to je osobna izjava.)

 

23.Nastavak osnivanja društva

 

24.Vrste osnivanja d.d.

 

25.Zapisnik sa osnivačke skupštine – tko potpisuje (jb, Predsjednik)

 

26.Glavna skupština- tko potpisuje zapisnik (jb)

 

27.Odluke sa gl. sk. - što ako nije proglašena u zapisniku? (mora pisati da je proglašena, inače ništa od te odluke)

 

28.Sazivanje skupštone – rokovi (30 dana prije...)

 

29.Statusne promjene društva kapitala (spajanje, pripajanje, odvajanje..)

 

30.Podjele (razdvajanje, izdvajanje)

 

31.Koji je glavni akt podjele? (Plan podjele – jb akt)

 

32.Kod spajanja i pripajanja? (ugovor – jb akt)

 

33.Suglasnost na skupštini, da li treba? - Treba!

34.Zamjene dionica i udjela

 

35.Priključenje – (nije statusna promjena. Više dioničara ima dionice. Subjekti – 1 glavni, drugi se priključuje)

 

36.Isključenje – (samo u d.d. - prijenos manjinskih dionica - “squeeze out”)

 

37.Tko podnosi prijavu za upis priključenja u sud. reg. - (samo članovi Uprave. Još se mora upisati tog jedinog člana koji je stekao 100% u sud. reg.)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 6 mjeseci kasnije...

s roka 09.06.2009.

 

GORDANA JAKOBOVIĆ

- nabroji podzakonske akte jb

- kodeks jb etike

- što uređuje jb poslovnik

- postupanje jb na vanjskom uredovanju

- jb zapisnik – sadržaj i oblik (zapisnik se može pisati ručno, akt ne)

- kako se utvrđuje vrijednost pravnog posla kod založnog prava i fiducije

- za koje radnje iz OV upisnika stranka ne mora doći

- nabroji upisnike, imenike i dr. evidencije

- jb nagrada u ostavinskom postupku

- kako se utvrđuje vrijednost ostavinske imovine

- koje troškove može jb naplatiti u ostavinskom postupku

- kako ovjeravamo potpis osobe koja se zbog fizičkog nedostatka ne može potpisati

- koje troškove sastavljanja jb akta može jb naplatiti

 

 

IVAN MALEKOVIĆ

- gleda pismeni – zapisnik s ostavinske rasprave s proglašenjem oporuke; ugovor o doživotnom uzdržavanju s gluhonijemom osobom

 

- što mora sadržavati privatna isprava da bi bila pogodna za solemnizaciju

- potpisivanje jb isprave

- izmjene i dopune jb isprave

- pravni poslovi za koje je potreban jb akt

- što ako gluhonijema osoba zna čitati

- ovršnost jb akta

- pobijanje ovršnosti jb isprave

- priopćenje izjave

- prisjednici

- da li prisjednik može zamjenjivati jb kada ga nema u uredu (samo ako ministarstvo odobri)

- stegovna odgovornost jb – koje povrede i odgovornosti, koje sankcije

- oblici oporuke

- usmena oporuka; ako postoji, do kada traju pravne posljedice te oporuke

- odgovornost jb

- što kad jb predloži prisjednika, a ministarstvo ga ne imenuje

- što je vjerodostojna isprava; što je ovjerovljena privatna isprava

 

 

VESNA BULJAN

- gleda pismeni – zapisnik sa „izvanredne“ skupštine d.d. (nema izvanredne, sve skupštine su glavne); preoblikovanje d.O.o. u d.d. s temeljnim kapitalom 120.000,00 kn (obavezno povećati temeljni kapital)

 

- gdje se održava glavna skupština

- da li se u prijavi navode osobni podaci članova NO

- kada se može staviti protuprijedlog? Što ako je protuprijedlog druga lista na NO

- ako se donosi odluka skupštine kojom se imenuje NO, tko donosi odluku; tko donosi odluku o održavanju skuppštine

- vrste osnivanja d.d.

- kad se popisuju nazočni na skupštini da li netko ima pravo prigovora na popis

- da li se zapisniku prilažu punomoći

- što sadrži tvrtka podružnice

- što sadrži tvrtka d.d.

- mogu li se poslovni udjeli prenositi; što ako prijenos na stranca (tumač)

- potvrda jb u smislu čl. 410. ZTD-a

- temeljni kapital d.d.

- razdvajanje

- odvajanje

- podjela

- što se dostavlja registru uz izmjenu društvenog ugovora (potvrda)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 godina kasnije...

Pitanja s roka 27.11.2012.

Maleković-gleda radnju, zadatak je bilo sastaviti ugovor o zakupu

u obliku jb akta-treba staviti klauzulu ovršnosti i klauzulu o prisilnom iseljenju

(dvije klauzule egzequendi)

 

tko su stranke i sudionici u postupku?

nabroji jb isprave

vrste potvrda (najbitnija ovjera potpisa)

izuzeće jb

potvrda privatne isprave-kakvu snagu dobiva, koja je njena forma?

razlika između privatne i javne isprave

jb vježbenik koji je položio jb ispit-jb savjetnik

koliko jb vježbenik obavlja praksu

jb zamjenik

vršitelj dužnosti jb-kad se imenuje, iz kojeg kruga, da li može

sudac biti v.d. javnog bilježnika

tko vrši nadzor nad jb službom

povrede službe

neurednost, tko pokreće postupak

disciplinski postupak, tko pokreće postupak, koliko ima državnih

odvjetništva koji su ovlašteni pokrenuti postupak? (4)

povjeren posao jb

koje sve povjerene poslove mogu obavljati jb osim ostavina?

objasni ovršni postupak kod jb, nabroji vjerodostojne isprave

da li jb može izdati klauzulu ovršnosti ako je probijen rok za prigovor

rješenja o ovrsi (da, ako je evidentno da je probijen rok, spis dostavlja sudu)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanja s roka 27.11.2012.

Benc-vuku se pitanja

ovjera potpisa, rukoznaka i prijepisa

kuda se stavlja ovjera, što ako nema mjesta na ispravi za potpis

i pečat jb (stavlja se na novi list i uveže)

kako se radi prijepis rodnog lista

potvrda o vremenu kada je isprava predočena

ovjera potpisa-kako se dokazuje ovlaštenje za zastupanje pravne

osobe (uvid u sudski registar)

kako se vode knjige po novom pravilniku (elektronskim putem)

što se upisuje u pomoćne knjige

način ovjere izvoda iz trgovačkoh knjiga i prijevoda

što se naznačuje kod ovjere prijevoda (da li je jb sam preveo ili netko drugi)

statut HJK, kako se donosi

tijela HJK i broj članova

fukncija HJK u polju etike, da li postoji kakav kodeks

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pitanja s roka 27.11.2012.

Hrastinski Jurčec-ZTD

gleda radnju, bio je zadatak sastaviti ugovor o unosu nekretnine u

temeljni kapital preddruštva; obzirom kako joj je tak zadatak bio čudan, nije komentirala

napisan rad

 

podružnica, tko je može osnovati, kako se osniva, za koje djelatnosti se osniva (manje, ali ne iste ili više od duštva); u koji registar se upisuje podružnica; od čega se sastoji tvrtka podružnice

vrste dionica obzirom na sadržaj prava

koja prava daju redovne dionice

kakve su to povlaštene dionice

kako povlaštene dionice bez prava glasa postaju povlaštene dionice

s pravom glasa

do kad traje pravo glasa

sukcesivno osnivanje d.d.; o čemu odlučuje osnivačka skupština; nadležnost osnivačke skupštine (tri točke-da li su unesene dionice, izabire organe, utvrđuje troškove osnivanja), što ako skupština ne usvoji izvješće

kada se mora ispitati izvješće

tijek glavne skupštine, tko sastavlja zapisnik, što je navedeno u zapisniku

što je temeljni kapital, u kojoj valuti

da li je temeljni kapital identičan imovini društva (ne, samo u trenutku unosa)

d.O.o.-nominalni iznos poslovnog udjela

što su pripajanja i spajanja

kako d.O.o. u d.d.-pretvaranje udjela u dionice

kada je obavezno potrebna revizija pripajanja d.O.o. u d.d. (ako traži

koji od članova d.O.o.)

koja je većina potrebna kod pripajanja

koliko dugo mora postojati d.d. da bi mogao pripojiti d.O.o.

ugovor o pripajanju-kome se dostavlja; što rade skupštine s tim ugovorom (odobravaju ga)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

Drage kolege,

pripremam se za javnobiljeznicki ispit pa skupljam pitanja i citam malo o samom ispitu.

Nisam nigdje vidjela puno pitanja iz Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima, pa me zanima, obzirom da je zakon dosta velik, da li je potrebno uciti bas cijeli? U literaturi je napisano, za cijelu literaturu, samo odredbe koje se odnose na rad u javnom biljeznistvu, a sto za taj zakon nije bas dovoljno jasno.

Hvala na odgovoru!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 5 tjedna kasnije...

ispit 19.02.2013

 

Ljiljana Hrastinski Jurčec - kao ispitivač sasvim ok, smirena, prijazna

 

prvi put sam slušala j.b. ispit, možda nije tako ali nekako imam dojam da gđa sudac nema neka unaprijed pripremljena pitanja, listala je ZTD i doslovce pitala članak po članak,

 

evo pitanja, koliko sam ih mogla pohvatati

1. GIU, vezano uz radnju, osnivanje,pojam,predmet poslovanja,odgovornost članova,podjela dobiti

2.što je to tvrtka, pojam i načela, kojim aktom se određuje, rezervacija imena-ovo o rezervaciji nije ona postavila kao pitanje ali je nešto o tome rekla sama kandidatkinja

3. Dioničko društvo, osnivanje, pojam, faze sukcesivnog osnivanja društva, što je sadržaj prospekta, što ako prospekt ne sadrži sve što treba, ništetan je, kada još- e to nisam zapamtila,

kako se upisuju i kako uplaćuju dionice, zašto u valuti HRK- zato što je to zakonom određeno sredstvo plaćanja u RH,

što je to upisnica i rok za upis dionica, što ako nisu upisane

glavna skupština

poslovnik o radu skupštine

kako teče gl. skupština

na temelju čega se sastavlja popis,

što se radi sa popisom- prilaže se i stavlja na uvid svim sudionicima prije prvog glasovanja, svakom se dioničaru mora u roku 2 god. od održavanja GS omogućiti uvid u popis sudionika na toj skupštini

zapisnik , što mu se prilaže

4. institut prijenosa dionica manjinskih dioničara

-što se sve treba uzeti u obzir pri određivanju iznosa otpremnine- prilike društva

-kamate + izjava banke kojim ona solidarno s gl. dioničarem jamči da će gl. dioničar manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu uvećanu s kamatama

- što ako manjin. dioničari nisu zadovoljni-sud

5. statusne promjene, nabroji, pojam

6.Pripajanje faze, revizija pripajanja, je li je obvezna, kad nije potrebna-ako svi daju izjavu...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ISPIT 19.02.2013.

 

JAKOBOVIĆ GORDANA-kao ispitivač ok, no kandidatkinja je j.b. savjetnik s dosta prakse pa je sve teklo glatko, ne znam kako bi to izgledalo u suprotnom

 

Pitanjca

1. Zakon o j.b. pristojbama- kandidatkinja je malo ispričala o tome za koje radnje i isprave se plaćaju pristojbe i kad nastaje obveza

2. što npr. neko poštom pošalje zahtjev- odmah mora platiti, nastaje obveza odmah

a kod pisanja akta- kad je napisan i potpisan

3. Kad se lijepe biljezi, kako ide s poništavanjem.

4. Tko je oslobođen plaćanja pristojbi

5. Gdje se još ne plaćaju-ostavine-ovršni

6. Što ako ne plati - opomena- prisilna naplata Porezna , e sad bilo je tu riječi i o računu po Notaiu (računalni program)-što ja baš i ne kužim- nemam praksu, uglavnom koliko sam shvatila po tom računu koji izlazi iz računalnog programa javnog bilježnika skupno je uračunata nagrada i pristojba, a pristojba mora biti posebno sama za sebe izračunata tako da se i može prisilno naplatiti po poreznoj , inače ako je sve skupno zaračunato onda to jadan bilježnik mora sam uplatiti i naplatiti

7. Primanje pošte, bilješka o primitku, razlika posebnog zapisnika i komisijskog- pošta

8. Dostava i otpremanje j.b. pošiljki, dostavna knjiga za poštu i dostavna knjiga za mjesto, dokaz o primitku, tu je malo nešto pitala i o zadužnicama, a sve u vezi upisa u registar starih koje se šalju u izvorniku javnom bilježniku, pa onda javni bilježnik iste mora vratiti stranci, koliko to košta bilježnika i kako će to platiti odnosno refundirati trošak, odgovornost za slučajno uništenje npr pošalju zadužnicu od 1.000,000,oo kn

- kandidatkinja je isto ispričala što se sve upisuje u registar

9.PPJT, ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SLUŽBENE RADNJE- fiducija,služnosti,zakup, zakup, poslovni udjel, dala primjer prodajem poslovni udjel za 1 kn- onda uzimamo nominalnu vrijednost,

- naknada za radnje izvan radnog vremena

- naknada zbog izbivanja iz ureda - 16 bodova ZA SVAKI ZAPOČETI SAT

10. Pravilnik o radnom vremenu vezano uz vanjska uredovanja

11.Kolika je maksimalna nagrada- 40.000,00 kn, kada možemo zaračunati npr. i 60,000,00 kn- npr kada je u sastavljanju akta sudjelovalo više osoba + 10%, ali ne više od 50%, pozvani svjedoci tumači, itd.

12. J.b. poslovnik i sudski poslovnik, kada sudski - ostavine

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

IVAN MALEKOVIĆ - ne znam što bih rekla o njemu, ok je on ispitivao ali u nekim mometima kao da moraš proniknut u njegovu glavu,- ono što je pisac htio reći- npr. kolegicu pita oblik j.b. akta ona odgovara - pišu se pisaćim strojem...cijeli arak itd., a on odgovara nisam vas to pito, to svi znaju, već mi recite što mora j.b. akt sadržavati... dakle ona je dobro počela odgovarati , ali on očigledno nije znao pitati, tako da je to sve skupa izgledalo malo nategnuto... a kolegica je stvarno dobro sve znala, no dosta o tome, to je samo moje subijektivno mišljenje, evo pitanja sa ispita 19.02.2013.g.

 

radnja; darovni ugovor bez predaje stvari u neposredan posjed daroprimca

 

pitanja vezana uz radnju

- zašto akt mora biti pročitan, jb. posvjedočenje da je akt pročitan

zašto u formi j.b. akta., kad može ugovor u formi j.b. akta, kad mora,koji zakon to uređuje

1. ovršni j.b. akt, zašto je to strankama interesantno,-veća pravna sigurnost, jača pravna snaga, zašto ju bilježnici moraju strankama protumačiti

npr. ugovor o kupoprodaji- može više klauzula exequendi

2. što je bilježnik strankama

3. forma i sadržaj j.b. akta, što prvo bilježnik radi -sposobnost, ovlaštenje, prava i ozbiljna volja stranaka, upozorenje- objasniti smisao

4. što ako ima nedostataka, nije npr akt pročitan

- kolegica odgovorila o posljedicama povrede pravila o sastavljanju j.b. akta- slučajevi kad nema snagu javne isprave, i kada to sud ocjenjuje

Maleković zatim odgovara- sve će zavisiti tko pobija, i da li je povreda utjecala na ugovor - sud odlučuje

5.od čega se sastoji j.b. služba

6. vrste j.b. isprava

7. j.b. potvrda- potpisa, kakva je gdje se upisuje, zašto ispod potpisa se stavlja,

maleković- privatna isprava je tekst, dolje javna isprava- snaga javne isprave, presumpcija istinitosti

8. tko imenuje j.b.

9. da li j.b. uvijek mora paziti na izuzeće

10. kako j.b. odgovara

11. što bi bila gruba nepažnja- npr kod zadužnica ne upiše dobro oib, vrlo vjerojatna pogreška - skupa pogreška

12. priopćenje izjava NPR- OTKAZ UGOVORA , kako to ide, što mora sadržavati zapisnik, 2 vrste - kad to radi pismeno,, i kad to radi osobno- što kad osobu zatekne i kad ne zatekne, što prethodno treba napraviti-DOBRO POGLEDATI UGOVOR- NA ŠTO JE STRANKA PRISTALA

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 mjeseci kasnije...

koliko ja znam skripti nema, ali ono što ti može pomoći za razumijevanje (ako ne radiš u j.b. uredu) je nekakvi vodič koji su dobivali prvi javni bilježnici, jest da je zastario, ali meni je pomogao.nažalost morala sam ga vratiti. Ono što ti ja preporučam da odeš do nekog javnog bilježnika u svom gradu koji je u tom poslu od početaka i zamoliš ga da si tu skripticu - stvarno je malena i formatom i brojem str., fotokopiraš. Isto tako postoji i nekakav vodič za ostavine, znam da su mu korice žute boje pa pitaj i za to. Iz toga ništa ne štrebaj ali će ti pomoći kod razumijevanja i kod radnji , tamo ima i dosta primjera.

Ukoliko možeš idi na slušanje ispita što češće, ja sam bila samo jedanput i stekla skroz krivi dojam- zato preporučam što više. , tako ćeš saznati i prave odgovore, mislim ono što ispitivači žele čuti. Npr. nas su pitali ug. o doživotnom uzdržavanju, i dok ti blebečeš sve živo i neživo iz zakona , ispitivača zanima samo jedna stvar a to je da je taj ugovor aleatorni, e sad se ti toga sjeti na ispitu. Zato put Zagreba i što više slušaj, to ti je već 90% ispita.

 

e sad se ja raspisala, a tebe samo zanima skripta.

Ovako ,kod j.b. Poslovnika i dr podzakon. akata- skripta ti niš ne pomaže jer moraš znati sve što tamo piše. Lijepo si sve to skupa izfotokopiraj i uveži, i dobi ćeš jedan fini tomić,koji ćeš moći čitati svaki dan prije spavanja - to ti je sama štrebancija, koda učiš pjesmicu. (nas je bilo troje na ispitu i fino je ispitivač listala stranu po stranu i sve nas doslovce pitala, ali sve) nemoj da te sad uhvati panika, zato sam i rekla svaki dan samo čitati, čitati,....to ti na kraju ispadne najlakši ispit

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

2. trgovačko

ja sam odgovarala kod hratinski, pa to imaj na umu, ne znam kako je kod drugih ispitivača,

dakle doslovce sam naštrebala samo pitanja koja su ovdje objavljena i ništa me izvan toga nije pitala,

učila sam iz zakona, ispitivač je bila korektna i nikakva podpitanja mi nije postavila, osobno je meni bilo malo blesavo kad me je ispitivala izvješća Uprave i to, jer ne znam kakve to veze ima sa javnim bilježnicima ali dobro ja sam sve to naštrebala i izrekla tamo, e da i dosta pita GIU, osnivanje d.d., prospekt isto tako dobro naštrebaj itd.

eto meni je sve to izgledalo onako štreberski bez nekog prevelikog razumjevanja , ustvari hoću reći da pita po zakonu doslovce, ali samo objavljena pitanja

e da što se tiče radnje imala sam zapisnik sa skupštine d.d., a donosile su se svakakve odluke, odnosno odluke sa različitim većinama.... odmah sam joj rekla da sam ja pravo upisala zato što nema matematike i da sam radnju napisala najbolje što sam mogla budući nemam prakse i nikakve šprance...ona se samo nasmijala i rekla da ni ona ne zna izračunavati te postotke i udjele u temeljnom kapitalu, i da radnja sadržava sve što treba i da je to o.k. dakle oko radnji se ne zabrinjavaj, to ti je kao i na pravosudnom, koda oni baš sve to čitaju, njima je bitna forma... eto cura do mene je mašila skroz radnju i uopće joj to nije uzela za zlo, komentirala je da su radnje nenormalne jer nije pravedno da netko dobije odluku o osnivanju podružnice od 1 str., a netko preoblikovanje ili pripajanje i sl.

 

3. javnobilježnička služba

ZJB- sam dobro naučila, iako kod Miletića kod kog sam odgovarala, i nije tako bitan, ustvari od onih štreberskih stvari traži samo predpostavke imenovanja, prestanak službe,razrješenje, sve ostalo je bila logika i razumjevanje, npr kada izvanbračni i bračni drug naslijeđuju u isto vrijeme....eto to ti je pitanje da te zbuni.. ustvari hoće da mu kažeš definiciju izvanbračne zajednice... i da će ljubavnica naslijediti zajedno sa ženom samo kao oporučni nasljednik, usmena oporuka..- kad je valjana.. valjana je i ako oporučitelj umre u roku 30 dana po prestanku izvanrednih okolnosti, plomba, zašto je bitna- zbog prvenstva upisa, vrste uknjižbi, što se upisuje u list c,idt da te ne zamaram sve je objavljeno, ali ako kod njega odgovaraš odgovaraj svojim riječima i sa razumjevanjem, eto ja nisam niti takla zakon o vlasništvu, zakon o zemljišnim knjigama itd, ali sam mu rekla ja znam na primjerima ,definicije neznam- i bio je zadovoljan i prošla sam, jednom sam slušala Malekovića i kod njega je druga priča, činilo mi se da pegla ZJB i da traži definicije

 

eto sorkač ali ja sam ti kompjuterski neobrazovana, nemam pojma kak se ovo objavljuje i da li sam na pravom mjestu, ako nisam neka to drugi maknu, kad savladam majstorstvo skeniranja objavit ću i one naprijed navedene skripte kad ih se domognem,

ako te još nešto zanima ti samo pitaj ,pomoći ću ti kolko mogu

ljp

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala na odgovoru.

Ja radim u j.b. uredu, ali ipak mislim da bi mi neka skripta(ukoliko postoji) pomogla, čisto da imam iz čega ponavljati, jer često ne stižem čitati sve one opširne tekstove. Kroz praksu znam dosta toga, ali mi je potrebno svladati definicije iz zakona i podzakonskih akata; čuo sam da dosta inzistiraju na njima. Još jednom te molim, ako imaš bilo kakvu skriptu, molim te da mi ju pošalješ na mail ibnkaldun@gmail.com . Kad si ti polagala?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

polagala sam ovaj mjesec, skripti nisam imala, poučena pravosudnim i svom tom ludosti, literaturu sam svela na najmanju moguću mjeru, dakle za trgovačko uzela sam ZDT koji sam dobila kao prilog uz PRAVO I POREZI, zgodna mala knjižica od 200 str sa svim izmjenama, za j.b. službu, učila sam iz ZJB, ZJBP,ZN, koje sam kopirala i uvezala zajedno u jedan TOM, svezak, i isto tako sve pravilnike i poslovnik, dakle imala sam 3 skupine odnosno tri sveska, i sve ti to stane u jednu torbu, za razliku od pravosudnog gdje mi je doslovce cijela kuća bila u literaturi, eto meni je to pomoglo i psihički i fizički jer sam sve to vukla svaki dan na posao ne bi li i tamo učila,

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 6 mjeseci kasnije...

rok 16.12.2013.

 

JB POSLOVNIK - R.Benc

 

1. Primanje isprava, novca i vrijednosnih papira

 

2. Statut HJK- zadače HJK; Koja su tijela Komore; Ima li Komora javne ovlasti

 

3. Obnova jb spisa i kretanje spisa jb

 

4. Javnobilježnički akt; prijepis jb akta; otpravak jb akta

 

5. Pravilnik o službenoj odjeći

 

6. Što se propisuje JB poslovnikom

 

7. Tko obavlja nadzor nad primjenom jb poslovnika

 

8. Norme kojeg akta se primjenjuju ako nešto nije regulirano JB poslovnikom

 

9. Način ovjere prijepisa i preslika

 

10. Način ovjere izvoda iz trgovačkih ili poslovnih knjiga

 

11. Ovjere prijevoda

 

12. Pravilnik o oslobađanju od snašanja troškova

 

 

 

ZTD -Lj. Hrastinski

 

1. Trgovačko društvo-definicija

 

2. Sjedište trgovačkog društva

 

3. Kojim se aktom utvrđuje sjedište društva

 

4. Revizija osnivanja, tko imenuje revizore, tko određuje nagradu i naknadu revizorima

 

5. Što je glavna skupština; pravo na obaviještenost

 

6. Kako se saziva gl. skupština

 

7. Poziv za skupštinu

 

8. Temeljna podjela dionica

 

9. Pravo glasa putem kreditnih institucija

 

10. Za koga kreditna institucija može glasovati

 

11. Što je preoblikovanje društva

 

12. Tko donosi odluku o preoblikovanju

 

13. Koje će posljedice nastupiti kod preoblikovanja iz d.d. u d.O.o.

 

14. Nevaljanost odluke gl. skupštine pobojnost, ništetnost

 

15. Tko je aktivno legitimiran kod ništetnosti, a tko kod pobojnosti

 

Radnja: Zapisnik sa skupštine d.O.o. , prisutni svi članovi, izmjena dr. ugovora uz povećanje temeljnog kapitala

 

16. Trgovac pojedinac

 

17. Trgovci određeni posebnim propisom

 

18. Što znači zastupati društvo

 

19. Tko može biti čl uprave

 

20. Gl. Skupština d.d.

 

21. Što je kvorum

 

22. Obična većina; kvalificirana većina

 

23. Strana podružnica

 

 

 

Javnobilježnička služba -J. Miletić

 

1. Ostavinska rasprava

 

2. Zapisnik sa ostavine

 

3. Značaj nasljedničke izjave

 

4. Može li naslijediti bračni i izvanbračni drug zajedno

 

5. Oporuka, oblici

 

6. Usmena oporuka

 

7. 1 i 2 nasljedni red

 

8. Odgovornost za dugove ostavitelja; ovrha na vlastitoj imovini, ošasna imovina-odgovornost za dugove

 

9. Kako se piše jb akt

 

10. Založno pravo definicija

 

11. Ugovor o darovanju bez prave predaje u posjed

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...
 • 8 mjeseci kasnije...

Ja položio prije nepunih mjesec dana...

Razvalio ;-)

 

Ne sjećam se baš pitanja.

Na pisanom dijelu bilo: 1.Ugovor o zakupu poslovnog prostora, sa gluhonijemom strankom

2.Izjava o preuzimanju poslovnog udjela pri povećanju tem.kapitala unosom novih uloga, i to uplatom u novcu i unosom automobila.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 mjeseci kasnije...

Podzdrav! Vidim da si planirala na ispit, jel ideš sad u prosincu? Ja planiram siječanj/veljaču. Jesi slušala zadnji ispit, kakva su pitanja? Ajd pliz javi ako možeš! Hvala!

 

Ažurirano

 

Bilo bi dobro ukoliko ima jos kolega koji su u zadnje vrijeme polagali.

ja se pripremam izici u 11 mjesec. 28.10. cu ici slusati, pa cu napisati pitanja.

 

Podzdrav! Vidim da si planirala na ispit, jel ideš sad u prosincu? Ja planiram siječanj/veljaču. Jesi slušala zadnji ispit, kakva su pitanja? Ajd pliz javi ako možeš! Hvala!

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Samo iz poslovnika sam imao barem 50 pitanja. Žena je DOSLOVNO, od početka do kraja listala poslovnik, a sa svake stranice minimalno jedno pitanje.

 

Pozdrav! Da li su puno pitali iz ovih "sporednih zakona" (obiteljsko, ovršno, vlasništvo, nasljedno)?

Možeš li mi mejlati materijale/primjere za pisani dio? Molim za pomoć!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nisu baš puno maltretirali "sporednim" zakonima, ali je opet bilo pokoje pitanje. Znaju pitati "tehnička" pitanja, npr.gdje se stavlja potvrda ovršnosti, način upisivanja pravnih osoba u Notaio i sl.

Napisao sam već koje su mi bile pisane radnje, nemam ti šta dodati na to...

Ukratko, ako naučiš, neće biti problema. Ako znaš odgovore na sva pitanja koja imaš ovdje na Legalisu, na dobrom si putu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 godina kasnije...

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli



×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija