Jump to content

Nova pitanja za pravosudni


anonimno

Preporučene objave

Pitanja koja slijede su iz razdoblja jesen 2006.- zima 2007. uz moje mišljenje o pojedinim ispitivačima.

Svima koji još nisu stekli to predivno uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu želim uspjeh i sreću .

Ispit je težak (na trenutke pretežak) , preopširan i zahtjevan u polaganju ( glede koncentracije i mogućnosti samokontrole ), ali sreća na kraju je zaista neizmjerna i nemjerljiva sa niti jednim drugim intelektualnim iskustvom. Ne može se govoriti o vremenu potrebnom za učenje niti o satima dnevnog učenja, jer je jedna situacija polagati ispit 18 mjeseci ili dvije godine nakon diplomiranja (najpametnija odluka ) ili polagati iz radnog odnosa , bez pravosudnog iskustva, uz obitelj i nakon 10 ili 15 godina od diplomiranja (ima nas i u ovoj zadnjoj situaciji). Ipak, u svakom slučaju, najbolje je gradivo odmah ponoviti i utvrditi bez obzira na to koliko se vremena potroši jer nijedno učenje nije uzalud, nego žuriti sa gradivom jer vrijeme ide a gradivo je opsežno, jer ako nije naučeno, kasnije će se to morati nadoknaditi.

Kada Vam bude najteže, a to je obično desetak dana prije ispita, znajte da je život

(pod) jednako dobar ili loš i nakon pravosudnog i da je to ipak samo poslovna dimenzija Vašeg života.

Ne dozvolite da Vas obuzme panika, jer sreća prati samo hrabre!

Što češće posjećujte stranicu Legalisa, jer je zaista odlična, korisna i čovjek se ne osjeća sam u «tim teškim trenucima».

Hvala svima čiji su mi komentari i zapisi na Legalisu pomogli, a svima koji će tek polagati želim dobru memoriju, čvrste živce , uspjeh i sreću!!!

 

 

Kazneno : g. Čule – Ljubazan, simpatičan traži da shvaćate, razumijete i znate, no bez pretjeranog detaljiziranja, nema klasična pitanja , nekoliko pitanja iz Kaznenog zakona i ZKP- ako vidi da znate i kužite, neće Vas dugo gnjaviti, jedino se trebate naviknuti na njegov način ispitivanja; brzinu, potpitanja i povezivanje gradiva. Pita o sastavu i nadležnosti sudova, glavnoj raspravi i donošenju presude, istragu, istražne radnje i uvijek izvanredne pravne lijekove, a vjerojatno i redovne.

 

Moja pitanja, koja sam zapamtila, bilo je vjerovatno i drugih pitanja i potpitanja kojih se ne mogu sjetiti

 

1. Sve o presudi, krivnja, način počinjenja djela, vrsta kaznene sankcije i zašto, sigurnosna mjera i zašto, pritvor, još neka kaznena djela iz te glave

2. Uvjetna osuda

3. Nezakoniti dokazi

4. Sigurnosna mjera protjerivanja stranca iz zemlje

5. Isključenje protupravnosti

6. Postupanje po službenoj dužnosti,prekoračenje ovlasti

7. Zastara, za koja djela nema zastare

8. Glavna rasprava

9. Donošenje odluka nakon glavne rasprave-tko je sve nazočan?

10. Koji su sve izvanredni pravni lijekovi

11. Jedan izv. pravni lijek opširno po izboru

12. Tko donosi rješenje o pritvoru, tko odlučuje o žalbi

13. Ukidanje pritvora

 

 

 

Građansko i trgovačko

gđa. Lovrić- draga, pristupačna, oslobađa treme, pušta kandidata da govori sve što zna o pitanju, ali pita temeljito, na trenutke «bez milosti» i na svojoj koži sam osjetila da se nije držala svojih klasičnih pitanja. Prijeđe gotovo sve obvezne Zakone , ali želi pomoći kandidatu iako «neće Vas pustiti i popustiti», no vrlo je pozitivna i dobronamjerna.

 

1. tjelesne štete, kakve su-imovinske

2. neimovinske štete prema novom ZOO

3. posudba-zajam

4. vrste upisa u zemljišne knjige

5. amortizacije hipoteke

6. zaštita prava služnosti – koje se tužbe mogu podnijeti- sve one koje može podnijeti posjednik i vlasnik

7. suvlasništvo-način upravljanja: redovita i izvanredna uprava

8. zajedničko vlasništvo

9. vrijednosni papiri

10. vlastita mjenica

11. razlozi za stečaj

12. kada se stečajni postupak smatra pokrenutim

13. faze i tijek stečajnog postupka

14. prokura-detaljno, razlika prema trgovačkoj punomoći

15. tko zastupa d.d.

16. komanditno društvo:komanditari-komplementari

17. svjedoci oporuke-svojstva

18. vrste oporuka

19. naknadno pronađena imovina

20. Etažno vlasništvo , detaljno

21. Prestanak vlasništva

22. Služnosti, na koje se načine uspostavljaju

23. Zemljišne knjige, vrste upisa

24. Brisovna tužba

25. Pravni temelji nasljeđivanja

26. 1. i 2. nasljedni red

27. Oporuka

28. Zaključenje ugovora: među nazočnima i nenazočnima

29. Ništetni ugovori

30. Prestanak potraživanja

31. Učinak raskida ugovora

32. Cesija

33. Ugovor o kupoprodaji

34. Materijalni nedostaci, rokovi, potrošački ugovori

35. J. t. d. zastupanje

36. Komanditno društvo, zastupanje

37. D.O.o.: skupština,odlučivanje na skupštini, obična većina, kvalificirana većina

38. Uprava d. O.o. , tko može biti član uprave

39. Vinkulirane dionice

40. Naplata po vlastitoj mjenici

 

g. Palarić – temeljit i standardna pitanja ( već objavljena na Legalisu) , ali pita puno i detaljno, počinje ili sa izvorišnim osnovama ili suverenitetom, a završava sa javnim bilježnicima i odvjetnicima

 

g. Marković (uprava i radno). pita gotovo sve obvezne zakone, bar pitanje, dva, ali ljubazan je i djeluje umirujuće, hoće pomoći , ali traži da se povezuje i zna

 

g. Jesenković- super, standardna pitanja

 

gđa Buljan – temeljita, ako dobro krene- dobro ide , ako ne inzistira na odgovoru i zadržava se na pitanju dugo… traži i pita po primjerima, što je za one koji nemaju iskustvo u pravosudju smatram teže, a i kad je netko pod velikim stresom možda ne razumije što se od njega zahtijeva, traži razumijevanje ali i detaljno definiranje pojmova

 

ZPP i Obiteljsko

Buljan

 

1. Kako započinje parnični postupak

2. Što ako tužitelj nije naznačio vrijednost predmeta spora

3. Preinaka tužbe

4. Kako vrijednost predmeta spora utječe na sastav suda

5. Kako vrijednost predmeta spora utječe na izjavljivanje revizije

6. Revizija, razlozi redovita, izvanredna

7. Što ako je Županijski sud dopustio reviziju u sporovima male vrijednosti

8. Razlozi za žalbu, postupak, što i na koji način radi sud (prvostupanjski i drugostupanjski) kada je izjavljena žalba

9. Pogrešna primjena materijalnog prava

10. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

11. Kada je presuda pravomoćna,

12. Odluke suda u parničnom postupku

13. Vrste presuda : prema zahtjevu, prema postupku, prema sadržaju

14. Međupresuda

15. Nagodba

16. Povlačenje tužbe, razlika prema odricanju od tužbenog zahtjeva

17. Odricanje od tužbenog zahtjeva

18. Što ako stranka ponovno podnese tužbu, a već se u istoj stvari odrekla tužbenog zahtjeva; tužba se odbacuje

19. Na koji način javni bilježnik vodi ostavinski postupak: kao povjerenik suda

20. Nasljednici, predmet nasljeđivanja, veličina nasljednog dijela, nasljednička izjava, odricanje od nasljedstva, kakvo može biti

21. Rješenje o nasljeđivanju , prigovor

22. Kako se pokreće ovršni postupak

23. Ovršna isprava, vjerodostojna isprava

24. Da li se sredstva ovrhe mogu mijenjati tijekom ovršnog postupka: da

25. Pretpostavke za postojanje braka

26. Zahtjev za uzdržavanje, u kom roku , pod kojim uvjetima

27. Pod kojim uvjetima punoljetno dijete ostvaruje pravo na uzdržavanje

28. Kako se utvrđuju potrebe djeteta pri razvodu braka

29. Tužba za razvod braka

30. Sporazumni zahtjev

31. Što sadrži presuda kojom se brak razvodi

 

 

Građansko i trgovačko

gđa. Brežanski : korektna, precizna, slušala sam je dva ili tri puta, čini mi se da ima «lakšu» i «težu» grupu pitanja

 

1. Opće pretpostavke za štetu

2. Posebne pretpostavke za štetu

3. Principi krivnje

4. Opasna stvar ili opasna djelatnost

5. Tko odgovara za štetu od opasne stvari: vlasnik, kada će odgovarati drugi

7. Odgovornost vlasnika motornog vozila, kako odgovara neovlašteni korisnik :kao vlasnik i umjesto vlasnika

8. Kada će i vlasnik odgovarati s neovlaštenim korisnikom :kada mu je omogućio neovlašteno korištenje vozila

9. Razlozi koji isključuju protupravnost:- nužna obrana

- pristanka oštećenika

- nanošenje štete po dužnosti

- dopuštena samopomoć

- viša sila

10. Definicija štete:imovinska i neimovinska

11. Kako odgovara fizička, a kako pravna osoba za štetu

12. Ugovorna i izvanugovorna odgovornost za štetu

13. Kako se vraća šteta: povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum): oblici:

a. generična restitucija b. individualna restitucija c. restitucija u obliku troškova

14. Ako se ne može nadoknaditi šteta-novčana naknada

15. Što predstavlja novčana naknada: ekvivalent za nastalu štetu

16. Opseg naknade

17. Oblici krivnje

18. Najlakši oblik krivnje:obična nepažnja_kakva šteta :predvidiva :ona koju su stranke u vrijeme sklapanja ugovora mogle predvidjeti

19.Promjene u obveznom odnosu na strani subjekata : na strani vjerovnika i dužnika

20 Da li promjene subjekata mijenjaju identitet obvezno odnosa: ne

21. Personalna subrogacija

22. Odnos ispunitelja i dužnika – dolazi do regresnog odnosa, na ispunitelja prelaze sve obveze i prava vjerovnika, najpoznatiji oblik? Jamstvo

23. Novacija

24. Nagodba

25. Kada je ugovor sklopljen

26. Oblik ugovora , ako se ne poštuje

27. Može li ništetan ugovor konvalidirati, iznimke

28. Evikcija, vrste evikcije: potpuna i nepotpuna

29. Što treba napraviti treći: pozvati prodavatelja

30. Stvarne služnosti : kako se osnivaju , da li zastarijevaju i kako

31. Realni tereti: personalni i predijalni , stjecanje realnih tereta

32. Definicija nekretnine

33. Koje se pravo izjednačava s nekretninom :pravo građenja

34. Etažno vlasništvo

35. Poslovi redovite i izvanredne uprave

36. Vlasnička tužba, detaljno

37. Nasljedno pravo : nužni nasljednici: apsolutni i relativni

38. Usmena oporuka

39. Kada potomci koji su živjeli s ostaviteljem imaju pravo na izdvajanje

40. Legat (zapis)

41. Naknadno pronađena imovina

42. Da li ima ponavljanja ostavinskog postupka :ne

43. Kada se ostavinski postupak može ponovno provesti –ako nije provedena ostavinska rasprava

44. Kada se ne provodi ostavinski postupak

45.Koje vrste društava postoje prema trgovačkom pravu: društva osoba i društva kapitala i koja su

46. Kako odgovaraju

47. Kada pravna osoba stječe pravnu osobnost prema ZOO i Zakonu o trgovačkim društvima

48.Vrste sposobnosti : pravna i poslovna, kod kojih se osoba i kako mogu te sposobnosti stupnjevati, kod fizičke samo poslovna a kod pravne samo pravna

49.Tvrtka

50. J. t. d.

51. Kako se štiti pravo na tvrtku

52. Načela registarskog prava

53. Dionice: što su ; vrijednosni papir, stvar i pravo . Kakve sve postoje : na ime , na donositelja….redovne i povlaštene: kumulativne i participativne

gđa. Brežanski

1. Izvanugovorna odgovornost

2. Izvanuugovorne obveze

3. Opće pretpostavka za štetu

4. Odgovornost za štetu

5. Odgovornost za drugoga

6. Solidarna odgovornost

7. Kako više osoba može odgovarati za istu štetu

8. Tko ima pravo na naknadu neimovinske štete :i fizičke i pravne osobe

9. Stjecanje bez osnove: pravila

10. Pošteni i nepošteni stjecatelj

11. Kada je ugovor sklopljen

12. Bitni sastojci ugovora

13. Koji još sastojci postoje osim bitnih

14. Uvjet: vrste

15. Materijalni i pravni nedostaci

16. Pravo retencije-zadržanja

17. Kapara

18. Prekomjerno oštećenje

19. Zaštita od pravni nedostataka

20. Učinci potpune evikcije

21. Nepotpuna evikcija

22. ugovor o zakupu

23. Smetanje posjeda

24. Vrste posjeda

25. Na koji se način štiti posjed:posjedovna tužba

26. Prigovori na posjedovnu tužbu

27. Kako se uračunava vrijeme prednika : za redovnu dosjelost

28. « : za izvanrednu dosjelost

29. Da li se vlasništvo može steći dogradnjom ili nadogradnjom, ne samo sporazumom

30. Građenje na tuđem zemljištu

31. Osnove nasljeđivanja

32. Nužni dio

33. Oporučno nasljeđivanje

34. Izdvajanje u korist potomaka koji su živjeli s ostaviteljem , što mogu zahtijevati, da li to ulazi u ostavinu :ne

35. Naknadno pronađena imovina, kako se raspoređuje , prema rješenju , ako ne može tako, kako: upućivanje na parnicu

36. Ugovori nasljednog prava

37. Vrste trgovačkih društava

38. Trgovac pojedinac

39. Tvrtka

40. Načela trg. Prava

41. Dionice, vlastite dionice

42. Tko odlučuje o dividendi

43. Stjecanje bez osnove

44. Kako se plaćaju kamate

45. Poslovodstvo bez naloga: nužno , korisno

46. Nepravo poslovodstvo

47. pravo na kakvu naknadu za : nužno, za korisno

48. Da li gospodar posla može naknadno odobriti , što se tada događa: to je onda ugovor o nalogu

49. Vrste šteta

50. Počinitelj ugovorne obveza kako odgovara za :običnu nepažnju , za namjeru: krajnju nepažnju i kako za običnu nepažnju

51. Konverzija

52. Građenje na tuđem zemljištu

53. Pertinencija-def.

54. Nasljednici 1. nasljednog reda

55. Sposobnost ostavitelja

56. Ustupanje imovine za života

57. Odgovornost članova uprave, zastara

58. Trgovac pojedinac,sve

 

 

g. Komadina :ljubazan i pristupačan moj dojam da ne inzistira previše na detaljima, ne mora se definirati od riječi do riječi, čini mi se da se kod njega može dobro proći ali pita sve zakone iz popisa

 

Uprava i radno

Komadina

1. Konačnost-pravomoćnost

2. Načelo saslušanja stranaka :izuzeci: skraćeni postupak

3. Dokazna sredstva

4. Povrat u prijašnje stanje

5. Osiguranje dokaza –tko predlaže: stranka u postupku

6. Kada je podnesen prijedlog što treba napraviti tijelo koje vodi postupak:donijeti zaključak

7. Stvarna nadležnost

8. Mjesna nadležnost

9. Načelo mat. istine. izuzetak: načelo reformatio in pejus

10. Što je predmet upravnog spora

11. Spor pune jurisdikcije

12. Kada u ZUSu dolazi do primjene ZPP u upravnim stvarima : kada neke situacije nisu propisane ZUSom

13. Upravni akt

14. Šutnja administracije

15. Vrste sudskih odluka u US: presuda i rješenje

16. Zakon o sustavu državne uprave: tijela prema tom Zakonu,

17. Poslovi državne uprave

18. Tko obavlja poslove državne uprave: službenici i namještenici

19. Gdje se osiguravaju sredstva: u državnom proračunu

20. Tko nadoknađuje štetu građanima vezano uz poslove drž uprave: RH

21. Postupak naknade za imovinu oduzetu za vrijeme komunističke vladavine

22. Tko su ovlaštenici

23. Kako se provodi postupak naknade

24. Kako se zasniva radni odnos

25. Načini prestanka ugovora o radu

26. Radna knjižica

27. Izvanredni i redoviti otkaz

28. Poslovna sposobnost maloljetnika za rad

29. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

30. Sudski raskid ugovora o radu

31. Radnopravni status službenika i radno pravni status namještenika u drž. upravi

32. Prava u slučaju nezaposlenosti

33. Što znači pravo na mirovinsko osiguranje

34. Pravo na novčanu naknadu . rok, postupak , tko rješava o žalbi : Središnja služba područne jedinice HZZ

35. Zakon o strancima: radna i poslovna dozvola, razlika, kvote

36. Vrste boravaka stranaca u RH: do 90 dana , privremeni i stalni boravak

37. Privremeni boravak

38. Tko je stranka u UP

39. Kako se i tko pokreće UP

40. Prethodno pitanje, kada se mora prekinuti postupak

41. Stvarna i mjesna nadležnost

42. Oblik i sastavni dijelovi rješenja, može li imati i drugi naziv-da

43. Dostava

44. Konačno-pravomoćno rješenje

45. Šutnja administracije

46. ZUS, ponavljanje postupka

47. ZUP, obnova postupka, protiv kakvog rješenja

48. Razlozi za pobijanje upravnog akta

49. ZUS-obvezatnost presude

50. ZUS pravni lijekovi

51. Sadržaj tužbe

52. Sredstva za rad državne uprave

53. Tko može tražiti naknadu za oduzetu imovinu za vrijeme komunističke vladavine

54. Naknada za izvlaštenje

55. Tko donosi odluku o izvlaštenju, što treba naznačiti u prijedlogu o izvlaštenju

56. Odgovornost radnika za štetu poslodavcu, namjera, krajnja nepažnja, štete koju prouzroči više radnika

57. Puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme

58. Sudski raskid ugovora o radu

59. Otkaz ugovora o radu, razlozi na strani radnika i poslodavca za pojedinu vrstu otkaza

60. Pravilnik o radu

61. Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti (čl. 86. ZOR-a –proč. tekst)

62. Državni službenici: radnopravni status, namještenici: radnopravni status, u kom smislu je Zakon o drž. službenicima promijenjen

63. Pod kojim uvjetima se stječe pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti, koja su ostala prava

 

Kazneno

Garačić

 

1. Presuda :kazneno djelo zlouporabe droga-oblici, drugi oblici toga djela, najteži oblik toga djela: udruživanje radi……

2. Kazneno djelo, što je , elementi, kako se može počiniti

3. Protupravnost, razlozi isključenja protupravnosti

4. Nužna obrana, kakva mora biti: prijeko potrebna, prekoračenje , kako se tada određuje kazna

5. Realni stjecaj, idealni stjecaj, složeno kazneno djelo

6. Dragovoljni odustanak

7. Amnestija, tko je donosi i u kom obliku

8. Opoziv uvjetne osude

9. Pritvor, da li se uračunava u kaznu

10. Zadržavanje

11. Ekstradicioni pritvor

12. Postupak protiv maloljetnika

13. Vijeće za mladež

14. Mjere opreza

15. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

16. Odmjeravanje kazne za k.d. u stjecaju, konkretan primjer

17. Stvarna nadležnost općinskog suda

18. Spajanje i razdvajanje postupaka, da li se može izjaviti žalba protiv tog rješenja: ne

19. Izmjene i proširenje optužnice , do kada , ima li se pravo prigovora, što poduzeti u toj situaciji

20. Hitne istražne radnje, koje se ne mogu provesti

21. Isključenje javnosti

22. Određivanje pritvora , maksimalno trajanje

 

 

 

 

 

 

 

Ustav i organizacija pravosudja

 

g. Gagro: simpatičan ali detaljizira oko Ustavnog suda i Ustava, ne staje ako nije precizan odgovor i uvijek dopuni do Ž:::: kandidata , mislim da želi pomoći, ali to ponekad izgleda kao «mučenje»

 

 

1.Kada je proglašena suvrenost i samostalnost RH - 25.6.1991.

2. Kada su raskinute sveze sa SFRJ - 8.10.1991.

3. Kada je donesen Ustav RH - 22.12.1990.

4. Najviše vrednote Ustava

5. Ljudska prava i slobode

6.Gospodarska , socijalna i kulturna prava

7.Sloboda tržišnog natjecanja

6. Pravo na rad

7. Socijalna prava

8. Vlast u RH: trodioba vlasti

9. Pravo na lokalnu i regionalnu samoupravu

10. Vrhovni sud

11. 2 situacije raspuštanja Sabora

12. Privremeni predsjednik RH

13. Ustavni sud

14. Ustavna tužba

15. Tko i kako bira suce Ustavnog suda

16. Zahtjev i prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona :detaljno, razlika zahtjeva i prijedloga, kada se smatra da je počeo postupak ustavnosti za prijedlog i zahtjev , tko može podnijeti

17. Europski sud za ljudska prava , nadležnost , kada se može podnijeti

18. Organizacija pravosuđa:vrste sudova: redovni i specijalizirani, koji su koji

19. Tko imenuje suce:DSV

20. Kako se bira DSV, detaljno tko bira, predlaže i kako se biraju

21. Sudačka vijeća

22. Pravo vlasništva

23. Što znači nepovredivost doma

24. Sloboda i osobnost su nepovredivi, značenje

25. Jedinice lokalne samouprave: općine i gradovi

26. Jed. Regionalne samouprave: županije

27. Pravo na školovanje

28. Zabrana tržišne utakmice

29. Sabor RH, kojom većinom donosi odluke i kada

30. Predsjednik RH

31. Privremeni predsjednik , 3 situacije kada ex Ustava egzistira

32. Sudska uprava

33. Pravosudna uprava

34. Tko imenuje zamjenika predsjednika suda

35. Odvjetništvo , definicija, uvjeti za odvjetnika , kada može početi s radom , pravni lijek ako je brisan iz imenika odvjetnika

36. Javno bilježništvo, poslovi, uvjeti za imenovanje, postupak

 

 

Kazneno

g. Svedrović - Kazneno: mislim da je uz Rašu najbolji ispitivač za kazneno, mene je dopao Čule, na kraju mi se on čini još bolji od navedenih

 

1. Sve o presudi

2. Članak 173. Kaznenog zakona –koja glava KZ

3. Opći kazneni objekt- koje vrijednosti štiti

4. Izravna namjera

5. Neizravna namjera

6. Što znači pristati na posljedicu

7. Pokušaj kaznenog djela

8. Zašto ste izrekli (u presudi) uvjetnu osudu a ne kaznu, radi se o specijalnom povratniku - kritika upućena kandidatu, što znači da je počinitelj specijalni povratnik-otegotna okolnost

9. Krajnja nužda

10. Tko su sudionici u kaznenom djelu

11. Kako se kažnjavaju sudionici

12. Kada je sud dužan osloboditi sudionika, a kada to može napraviti

13. Vrste sigurnosnih mjera

14. Kazneno djelo davanja lažnog iskaza

15. Nezakoniti dokazi

16. Osnove za određivanje pritvora

17. Vrste tužitelja u KZ

18. Da li je kaznena prijava dokaz u kaznenom postupku :ne

19. vrste presuda

20. Izvanredni pravni lijekovi

21. Kazna za pokušaj, kada se počinitelj može osloboditi od kazne za pokušaj

22. Zašto je izmišljen institut produljenog kaznenog djela

23. Zastara, kako se računa

24. 5 kvalifikatornih okolnosti za kazneno djelo ubojstva

25. Tijek (faze) kaznenog postupka

 

Kazneno

g. Marko Rašo

1. Glava X vezano uz presudu

2. Oblici krivnje

3. Istaga, kako se pokreće, tko donosi, cilj, kada je dovršena

4. Općinski sud: redovni, skraćeni

5. Načelo zabrane reformatio in pejus

6. Uvjetni otpust,

7. Oslobođenje od kazne : obligatorno i fakultativno

8. Pravne posljedice osude

9. Poseban slučaj oslobođenja od kazne: samo djelo pogađa i počinitelja …..

10. Supletorni zatvor

11. Teška tjelesna ozljeda, koja još djela pripadaju u tu glavu

12. Privilegirani oblici, značenje

13. Na temelju čega se pokreće kazneni postupak

14. Tko je ovlašteni tužitelj

15. Supsidijarni tužitelj

16. Načelo legaliteta, koja su k. d. po službenoj dužnosti ,: Zakon propisuje djela za koja se progoni po privatnoj tužbi, ostala su po službenoj dužnosti

17. Tko ne može svjedočiti u kaznenom postupku

18. Odustanak od svjedočenja

19. Ovlaštenici za podnošenje žalbe

20. Načelo primjene blažeg zakona

21. Načelo alternativiteta

22. Ublažavanje kazne: zakonsko, sudsko

 

 

Uprava i radno - nije evidentiran ispitivač

1. .Načela ZUP-a

2. Načelo saslušanja stranaka, što ako se povrijedi :žalbeni razlog

3. Da li u ZUPu postoje apsolutno bitne povrede postupka: ne

4. Dostava, načini

5. Dostava javnim priopćenjem

6. Obavezna osobna dostava,

7. Neuredna dostava

8. Dopunsko rješenje

9. Djelomično rješenje

10. Privremeno rješenje

11. Prethodno pitanje detaljno sve; da li se može pojaviti iz vlastite nadležnosti: ne

12. Iz kojeg se dijela presude saznaje da je postojalo preth. Pitanje: obrazloženje

13. Kako izeka djeluje: erga omnes, a obrazloženje: samo za stranke

14. Žalba, žalbeni razlozi, da li su navedeni: ne

15. Suspenzivno djelovanje žalbe

16. Hitne mjere

17. Zabrana reformatio in pejus

18. Oglasiti rješenje ništavim:posljedice

19. Poništenje po pravu nadzora

20. Da li pravo nadzora može obaviti isto tijelo: nikad

21. Stvarna nadležnost, mjesna nad.

22. Neuredna tužba

23. Spor pune jurisdikcije

24. Šutnja administracije

25. Odbacivanje tužbe ZUS

26. Obustava postupka

27. Do kada stranke mogu odustati u US

28. Kako napasti presudu Upravno suda

29. Ponavljanje postupka

30. Kako se zasniva radni odnos

31. Forma ugovora o radu

32. Za kakvu štetu radnik odgovara

33. Rodiljni dopust, kada može otac koristiti

34. Vlasništvo kod potpunog izvlaštenja

35. Hipoteka kod potpunog izvlaštenja

36. Vlasništvo kod nepotpunog izvlaštenja

37. Najniže tijelo državne uprave: upravni odjel

38. Najviše tijelo drž.uprave: ministarstvo

 

 

Ustav i ogranizacija pravosuđa - nije evidentiran ispitivač

 

1. Pravni izvori iz kojih ste učili

2. Konvencija za zaštitu osnovnih ljudskih………kada je donesena, a kada ratificirana

3. Pretpostavke za tužbu Europskom sudu za ljudska prava:ustroj, koja vijeća i odbore ima

4. Ustavni sud, pretpostavke za ustavnu tužbu

5. Tko sve može predložiti promjenu Ustava, tko i kojom većinom donosi promjene Ustava

6. Kojom većinom se odlučuje na referendumu

7. uvjeti za suca Ustavnog suda, tko ih imenuje , na koji rok

8. Hrvatski sabor koliko ima zastupnika

9. Tko odlučuje i kako o odgovornosti predsjednika Republike

10. Ovlasti Ustavnog suda u vezi referenduma

11. Pravo vlasništva prema Ustavu u koja prava spada

12. Vlada RH

13. Što je Grad V. Gorica : jedinica lok. samouprave, koja je to županija:Zagrebačka

14. Međunarodni ugovori

15. Pučki pravobranitelj, ovlasti, imenovanje

16. Zakon o sudovima, podjela sudova

17. Nadležnost Upravnog suda

18. uvjeti za suca Općinskog suda

19. Tko imenuje i razrješava suce

20. Državnoodvjetničko vijeće

21. Tko imenuje državne odvjetnike, Glavni drž odvjetnik, zamjenik

22. Koji se ugovori moraju dostaviti na mišljenje Državnom odvjetništvu

23. Tko imenuje javne bilježnike, koji su uvjeti i kako

24. Uvjeti za suca Vrhovnog suda, tko ga imenuje, tko ga predlaže

25. Nadležnosti sudačkog vijeća

26. Državna odvjetništva:

 

 

ZPP i obiteljsko

g. Vičić

 

1. Dokazi, kada sud izvodi dokaze

2. Kada sud može izvesti doka koji stranka nije predložila

3. Koja dokazna sredstva postoje

4. Kada stranka može biti sankcionirana zbog lažnog iskaza

5. Kakvo je to djelo

6. Što je vještačenje

7. Kako je to stručno znanje: ne pravno znanje, kako se sud upućuje u sadržaj stranog prava

8. Vještačenje o pravnim pitanjima

9. Što je nalaz , a što mišljenje

10. Što sud radi kada primi nalaz vještaka

11. Do kada se može podnijeti zahtjev za izuzeće vještaka

12. Prekid postupka, podjela razloga

13. Što se događa kada je prekid postupka

14. Prekid postupka zbog stečajnog postupka

15. Kada se nastavlja

16. Presuda zbog ogluhe

17. Umješač, kada postaje, ovlaštenja umješača, može li poduzimati radnje na štetu stranke kojoj se pridružio

18. Jedinstveni suparničari, primjer

19. Rok: za tužbu u smetanju posjeda, za žalbu, za žalbu u sporovima male vrijednosti, za reviziju, za prijedlog za ponavljanje postupka

20. Rok za nastavak u postupku mirovanja postupka

21. Razlika ovrhe na temelju ovršne isprave i vjerodostojne isprave, prigovor/žalba

22. Vjerodostojna isprava, da li je obračun kamata

23. Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave , kakav mora biti

24. Odgoda ovrhe

25. Što se može podnijeti proti ovršnog rješenja

26. Sklapanje braka

27. Pretpostavke za sklapanje braka

28. Pretpostavke za valjanost braka

29. Što se nosi matičaru prije sklapanja braka

30. prestanak braka

31. Imovina bračnih drugova

 

 

Uprava i radno

gđa. Dunja Jurić Knežević : Temeljita i zahtjevna ,ali korektna

 

1. Načela ZUPa

2. Što znači da je upravni akt konačan

3. Postoje li rješenja koja su dostavom konačna: ako ih donese Vlada RH, što se tada može izjaviti : Upravni spor

4. Što znači da se ZUP primjenjuje supsidijarno

5. Skraćeni postupak

6. Posebni ispitni postupak

7. Kada se mora provesti usmena rasprava

8. Kada je postupak započet na zahtjev stranke koja ne dođe, obustavlja se postupak ako ga ne treba nastaviti u javnom interesu

9. Prethodno pitanje, da li se može stranku uputiti da sam o pokrene prethodno pitanje

10. Pitanja o kojima ne može sam odlučiti

11. Upravno rješenje u kom dijelu se vidi prethodno pitanje, u obrazloženju

12. Što ako nadležno tijelo odluči o preth. pitanju drugačije: obnova postupka

13. Razlozi za obnovu postupka, rok

14. Oglašavanje rješenja ništavim razlozi

15. Upravni spor

16. Tužitelj-tuženik u US

17. Odgovor na tužbu

18. Rasprava pred US-nejavna sjednica, vijeće 3 suca

19. Odluke

20. Do kada tužitelj može odustati od tužbe –do otpreme odluke

21. Pravni lijek protiv presude US

22. Tko odlučuje o zahtjevu za zaštitu zakonitosti

23. Zahtjev za zaštitu ustavom zajamčenim pravom na zaštitu temeljnih ljudskih prava

24. Ustavna tužba, kada se može podnijeti

25. zaštita zbog nezakonite radnje

26. Upravni akt iz radnog prava: zabrana rada malodobnika

27. Najniža dob za zaposlenje , što mogu i pod kojim uvjetima radit djeca

28. kako se zasniva radni odnos

29. Rad na određeno vrijeme

30. Najpovoljnije pravo

31. Otkaz

32. Prestanak ugovora o radu

33. Sudska odluka o prestanku radno odnosa

34. Izvlaštenje

35. Može li fizička osoba biti tražitelj izvlaštenja i kako

36. Kome se podnosi zahtjev, pravni lijek

 

Kazneno Miljević: ugodan ispitivač, počinje s pitanjem osnovnih stvari i postepeno ide dublje u materiju

 

1. Dijelovi presude

2. Formalne i meritorne presude

3. Zapreke za vođenje kaznenog postupka

4. Razlika amnestije i pomilovanja

5. Kazneno djelo protiv javnog reda iz presude

6. Grupni zaštitni objekt glave 14. KZ

7. Oblici optužnog akta

8. Općinski sud

9. Županijski sud

10. Uvjetna osuda ,

11. Da li je dovoljno samo priznanje kazn.djela _ne mora biti dokazano

12. Kaznena prijava , kome treba podnijeti, kome se najčešće podnosi, kome je policija prosljeđuje

13. Vještačenje o neubrojivosti i smanjenoj ubrojivosti

14. Ubrojivost_krivnja

15. Oblici nedovoljnog duševnog razvitka

16. Što s neubrojivom osobom

17. Sigurnosne mjere

18. Kako se utvrđuje neubrojivost: med. vještačenjem

19. Višestruki recidivist

20. K.d. zlouporabe opojnih droga, iz koje grupe k.djela i koja su još iz te glave

21. Ubojstvo

22. Teško ubojstvo

23. Privilegirano ubojstvo_čedomorstvo

24. Nužna obrana , ekstenzivni eksces, prekoračenje

25. Smanjena ubrojivost

26. Toksikološko vještačenje zašto: da se utvrdi priroda materije koja je pronađena

27. Mišljenje i nalaz vještaka, da li se čita na glavnoj raspravi

28. Sumarni postupak (skraćeni)

29. Što se mora navesti u optužnom prijedlogu

30. Razlike optužnice i optužnog prijedloga

31. Prigovor protiv optužnice

32. Presumpcija nevinosti

33. Što mora biti dokazano za presudu: krivnja i dokazi

34. In dubio pro reo

35. Redovni postupak, rok za žalbu

36. Razlozi za žalbu

37. Imovinskopravni zahtjev, pod kojom pretpostavkom : da se time ne odugovlači postupak, na što se može odnositi

38. Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

 

ZPP i obiteljsko

Vičić

 

1. Sukob nadležnosti: pozitivni, negativni

2. Tko ga rješava: neposredno viši zajednički sud

3. Delegacija nadležnosti :nužna, svrhovita, generalna, zamolnica

4. Imenovanje prethodnika

5. Obavještavanje 3. osobe o parnici

6. Umješač, od kada može poduzimati radnje i kakve

7. Obični i jedinstveni suparničari

8. Revizija, detaljno

9. Postupak male vrijednosti

10. Nadležnost Trgovačkog suda, razgraničenje prema nadležnosti općinskog suda u ovrsi

11. Odgoda ovrhe

12. Ovršna isprava, kako je napasti, koji pravni lijek

13. Kako je napasti kada je ovršna isprava arbitražna odluka: zahtjev za ponavljanje postupka u roku od 3 mjeseca županijskom sudu ako se radi o fizičkim osobama, a Trgovačkom sudu u Zagrebu ako se radi o pravni osobama

14. Prethodne mjere

15. Privremene mjere

16. Prestanak braka

17. Razlozi za razvod

18. Tko odlučuje o razvodu: opć. sud

19. Proces mirenja, gdje

20. Kako glasi izreka :razvodi se brak + alimentacija + kontakti

21. Kako se određuje iznos za uzdržavanje za dijete

22. Kako se sklapa brak

23. Koliko vrijedi potvrda matičara da se može sklopiti brak : 3mjeseca

24. Tko može sklopiti brak

25. Ako nema poslovnu sposobnost

1. Koja sve dokazna sredstva postoje

2. Kada će isprave biti najčešće dokazno sredstvo: trgovački sporovi

3. Vještačenje o pravu , upućivanje suda u sadržaj stranog prava

4. Imenovanje vještaka, određivanje predmeta vještačenja , nalaz i mišljenje vještaka

5. Stranačka sposobnost, procesna sposobnost, da li pravne osobe imaju procesnu sposobnost

6. Može li se tražiti izuzeće vještaka, do kada se može postaviti zahtjev za izuzeće vještaka, zašto su važne činjenice, što mora raditi vještak o činjenicama, što ako stranka prigovori na vještačenju

7. Mirovanje postupka , tko u praksi predlaže

8. Presuda zbog izostanka

9. Revizija, sve detaljno

10. Prijedlog za ponavljanje postupka, detaljno

11. Nepravilna dostava

12. Skrbništvo, što je , koje tijelo odlučuje ,svrha, što se skrbništvom nadomješta , kakva svojstva mora imati skrbnik, skrbnik za posebni slučaj, privremeni skrbnik

13. Imovina bračnih drugova

14. Zajednička imovina, vlastita imovina , autorsko djelo,

 

 

Građansko i trgovačko

g. Mladen Sučević, meni se činilo da je on najbolji ispitivač za Građansko i trgovačko, ohrabruje, razbija tremu, traži osnove i razumijevanje….

 

1. Vrste šteta prema ZOO

2. Izvori građanskog i trgovačkog prava za polaganje

3. Neki ugovori ZOO

4. Bitni sastojci ugovora o kupoprodaji

5. Kako se u z.k. označava nekretnina

6. Kakav oblik mora imati ugovor o kupoprodaji nekretnine

7. Što još mora sadržavati

8. Vrste upisa u z. k.

9. Što mora sadržavati prijedlog za uknjižbu

10. Intabulacijska isprava

11. Posjed

12. Smetanje posjeda, rokovi: subjektivni, objektivni

13. Što mora sadržavati izreka (petit) rješenja o smetanju posjeda

14. 1. nasljedni red-izvanbračni drug

15. Vlastoručna oporuka, treba li je ovjeriti kod j. bilježnika,- ne

16. Oporuka pred dva svjedoka

17. Kako glase kratice trgovačkih društava

18. Odgovornost članova j. t.d.

19. Istupanje iz društva, što se događa sa tvrtkom , kako se zadržava ime tvrtke

20. Prodaja trgovačkog društva

21. Sjedište-podružnica

22. Osnivač d.O.o. , koliko osoba može osnovati, kako se osniva ako je samo jedan osnivač, kako se tada zove odluka, što je sve dalje potrebno poduzeti

23. Koje sve djelatnosti mogu biti predmet poslovanja

24. Poduzeće

25. Ništetnost - pobojnost

26. Opći rok zastare , sve detaljno o zastari

27. Vrste mjenica

28. Aval, gdje se piše

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovana, vaša pitanja, objavljena jučer, su prebačena u topic s nazivom "Pitanja za pravosudni ispit".

MOlim ubuduće da se ne otvaraju nove teme, jer ih pokušavamo skupiti sve na jednom mjestu, i to u topicu koji uvijek stoji na vrhu, ovako će pasti na dno.

Važi? I, da, zaista hvala na trudu, barem da ima više takvih kao vi!

P!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija