Jump to content

Izmjene ZTDa


MASTER

Preporučene objave

  • 5 mjeseci kasnije...

Predmet:

Prijedlog za ocjenu suglasnosti zakonske odredbe s Ustavom Republike Hrvatske članka 90 i 91 stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine) i prijedlog odgode primjene tih zakonskih odredbi

 

 

Člankom 90 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine – dalje u tekstu ZIDZTD) dopunjuje se članak 362. točki 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03- dalje u tekstu ZTD) iza riječi: »skupštine« dodaje se zarez i riječi: »stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine«.

U točki 3. točka na kraju se briše i dodaju riječi: »ako je stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine,«.

 

Člankom 91 ZIDZTD dopunjuje se članak 363 stav 4 ZTD dodaje se druga rečenica koja glasi: »Dioničar se u postupku može tužitelju pridružiti kao umješač najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave.«

 

Nakon tih dopuna dopunjeni članci ZTD glase

 

Ovlaštenje za pobijanje

Članak 362.

 

Odluke glavne skupštine mogu pobijati:

1. dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine, stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine i svoje protivljenje odluci izjavio u zapisnik,

2. dioničar koji nije sudjelovao u radu glavne skupštine jer mu pogrešno nije bilo dopušteno da u tome sudjeluje, ako glavna skupština nije bila uredno sazvana ili predmet odlučivanja na glavnoj skupštini nije bio valjano objavljen,

3. svaki dioničar u slučaju iz članka 360. stavka 2. ovoga Zakona ako je stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine

4. uprava društva,

5. svaki član uprave i nadzornog odbora ako bi provođenjem odluke učinio radnju koja je kažnjiva,

nezakonita ili za koju bi morao odgovarati za štetu.

 

Tužba za pobijanje

Članak 363.

 

(1) Tužba se mora podići isključivo kod suda iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 30 dana od donošenja odluke. Ako je tužitelj bio prisutan na glavnoj skupštini na kojoj je odluka donesena, taj rok počinje teći prvoga narednoga dana od dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Nije li tužitelj prisustvovao glavnoj skupštini na kojoj je donesena odluka, rok počinje teći prvoga narednoga dana od dana kada je mogao saznati za odluku.

(2) Tužba se podiže protiv društva. Društvo zastupaju uprava i nadzorni odbor. Ustanu li s tužbom uprava ili neki njezin član, društvo zastupa nadzorni odbor, a ustane li s tužbom neki član nadzornog odbora, društvo zastupa uprava.

(3) Više postupaka koji se vode o pobijanju treba spojiti. Postupak po tužbi za pobijanje je hitan.

(4) Uprava mora u glasilu društva bez odgađanja objaviti da je tužba podignuta i za kada je po tužbi zakazano ročište. Dioničar se u postupku može tužitelju pridružiti kao umješač najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave.

(5) Sud može privremenom mjerom zaustaviti primjenu odluke za koju se tužbom traži da se utvrdi ništavom, ako je vjerojatno da bi se njezinim provođenjem društvu mogla pričiniti nepopravljiva šteta.

 

Predlaže se ocijeniti suglasnost odredbe članka 90 i 91 stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine) sa Ustavom Republike Hrvatske, podredno ukinuti i/ili poništiti odredbe članka 90 i 91 stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine).

 

Obrazloženje

 

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. (članak 1 Ustava Republike Hrvatske). Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. (članak 29 Ustava Republike Hrvatske). Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. (članak 46 Ustava Republike Hrvatske). Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. (članak 49 Ustava Republike Hrvatske) Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. (članak 50 Ustava Republike Hrvatske).

 

Poziv za glavnu skupštinu objavljuje se u glasilu društva. Odluka o sazivanju glavne skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja glavne skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa. U pozivu se mora navesti sadržaj odluke o sazivanju glavne skupštine. Od dana objave poziva za glavnu skupštinu u poslovnim prostorijama u sjedištu društva moraju se izložiti za razgledanje dioničarima godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva, izvješće nadzornog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, kada su predmet razmatranja i/ili odlučivanja na glavnoj skupštini. Na zahtjev svakog dioničara mora mu se staviti na raspolaganje preslika spomenutih isprava. To vrijedi i u pogledu glavne skupštine društva majke u koncernu za godišnja financijska izvješća koncerna, izvješće o stanju koncerna i izvješće nadzornog odbora. (članak 277 stav 3 ZTDa).

 

Dnevni red glavne skupštine mora se objaviti u glasilu društva zajedno s pozivom na skupštinu. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva nakon što je sazvana glavnu skupština zahtijevaju da se objavi predmet odlučivanja na glavnoj skupštini, to se mora učiniti u roku od deset dana nakon što je objavljeno sazivanje glavne skupštine. Propust spomenutog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene. (članak 280 stav 1 ZTDa)

 

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTDa pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najkasnije dva tjedna prije dana održavanja glavne skupštine dostavi društvu na adresu za to navedenu u pozivu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Tu se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 281. stavka 3. ZTDa. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini društva. (članak 282 stav 1 ZTDa).

 

Ako sud pravomoćnom presudom utvrdi da je odluka glavne skupštine ništava, ona djeluje prema svim dioničarima i članovima uprave i nadzornoga odbora čak i kada nisu bili stranke u tome postupku (članak 364 stav 1 ZTD)

 

Prema tome neovisno o tome kada je glavna skupština dioničara sazvana, mogu donositi odluke temeljem protuprijedloga dioničara iznijetog na samoj glavnoj skupštini dioničara.

 

Osporenom odredbom članka 90 ZID ZTD umanjuju se prava dioničara društva koji su to postali nakon objave poziva glavne skupštine društva, s time da naznačeni prijedlozi u pozivu na glavnu skupštinu ne budu uopće usvojeni, a taj isti dioničar nema pravo pobijati pred sudom takvu odluku.

 

Osporene odredbom članka 91 ZID ZTD umanjuju se prava dioničara društva koji su to postali 30 dana nakon objave da se vodi spor radi pobijanja odluke skupštine. Naime nesporno je da odluka u sporu koji se vodi radi pobijanja odluke skupštine djeluje prema svim dioničarima – uključivo i onima koji su to postali 30 dana nakon objave.

 

Tužitelj u takvom sporu može i odustati od tužbe povlačenjem pri čemu aktualni dioničar zbog zakonskog ograničenja ne bi mogao imate svojstvo jedinstvenog suparničara. Stoga meritum sudskog pravorijeka u toj parnici uopće ne bi ovisio primjeni materijalnog prava već o procesnim pravima koja bi pojedina stranka imale pred sudom.

 

Ustav Republike Hrvatske jamči da su strane pred sudom ravnopravne u postavljanju zahtjevima o odlučivanju o stvarnim vlasničkim pravima bez obzira na udjelu o vlasništva u određenom stvarnom pravu. Stoga se predlaže poštovanom Ustavnom sudu Republike Hrvatske donijeti

 

ODLUKU

 

Ukida i/ili poništava se kao protivan Ustavu Republike Hrvatske

- članak 90. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine) koji glasi

U članku 362. točki 1. iza riječi: »skupštine« dodaje se zarez i riječi: »stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine«.

U točki 3. točka na kraju se briše i dodaju riječi: »ako je stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine,«.

- članak 91. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine) koji glasi

u članku 363. stavku 4. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Dioničar se u postupku može tužitelju pridružiti kao umješač najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave.«

 

Obzirom da odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine) stupaju na snagu 01 travnja 2008 godine temeljem članka 45 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike predlaže se donijeti

 

ODLUKU

 

Do okončanja postupka pokrenutog radi ocjene ustavnosti odgađa se primjena

- članka 90. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine) koji glasi

U članku 362. točki 1. iza riječi: »skupštine« dodaje se zarez i riječi: »stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine«.

U točki 3. točka na kraju se briše i dodaju riječi: »ako je stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine,«.

- članak 91. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007 od 19 listopada 2007 godine) koji glasi

u članku 363. stavku 4. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Dioničar se u postupku može tužitelju pridružiti kao umješač najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave.«

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Predmet:

Prijedlog za ocjenu suglasnosti zakonske odredbe s Ustavom Republike Hrvatske

članka 365 stav 2 Zakona o trgovačkim društvima

 

Člankom 365 stav 1 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03- dalje u tekstu ZTD) određeno je da se odluka o upotrebi dobiti društva može pobijati i ako se njome, premda pravo na podjelu nije isključeno zakonom ni statutom, odluči da se dobit ne dijeli dioničarima, iako bi prosudbom razumnog gospodarstvenika to trebalo učiniti s obzirom na okolnosti u kojima društvo posluje. Nadalje tužbu za pobijanje odluke o raspodjeli dobiti mogu podići dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva ili dio tog kapitala koji otpada na njihove dionice iznosi najmanje 4.000.000,00 kuna i nadzorni odbor.

 

Predlaže se ocijeniti suglasnost odredbe članka 365 stav 2 ZTD koji glasi: ”Tužbu za pobijanje odluke iz prethodnoga stavka ovoga članka mogu podići dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva ili dio tog kapitala koji otpada na njihove dionice iznosi najmanje 4.000.000,00 kuna i nadzorni odbor.” sa Ustavom Republike Hrvatske, podredno ukinuti i/ili poništiti odredbe članka 365 stav 2 ZTD

 

Obrazloženje

 

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. (članak 1 Ustava Republike Hrvatske). Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. (članak 29 Ustava Republike Hrvatske). Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. (članak 46 Ustava Republike Hrvatske). Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. (članak 49 Ustava Republike Hrvatske) Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. (članak 50 Ustava Republike Hrvatske).

 

Iz osporene odredbe proizlazi da nadzorni odbor dioničkog društva ima veća prava pred sudom u postupcima u kojim se odlučuje o odlukama koji su donijeli dioničari i tiču se njih samih.

Citiranim djelom članka 356 stav 2 ZTD u neravnopravan položaj pred sudom :

-stavljen je svaki (pojedinac) dioničar društva bez obzira na iznos udjela koji ima u temeljnom kapitalu društva

-stavljeni su dioničari čiji udjeli zajedno čine manje od dvadesetog dijela temeljnoga kapitala društva

 

Ustav Republike Hrvatske jamči da su strane pred sudom ravnopravne u postavljanju zahtjevima o odlučivanju o stvarnim vlasničkim pravima bez obzira na udjelu o vlasništva u određenom stvarnom pravu. Stoga se predlaže poštovanom Ustavnom sudu Republike Hrvatske donijeti

 

ODLUKU

 

Ukida i/ili poništava se kao protivan Ustavu Republike Hrvatske članak 356 stav 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03) koji glasi “Tužbu za pobijanje odluke iz prethodnoga stavka ovoga članka mogu podići dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva ili dio tog kapitala koji otpada na njihove dionice iznosi najmanje 4.000.000,00 kuna i nadzorni odbor”

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

Iako nije tema moram se nadovezati da je u aktualnom Zakonu o prostornom uređenju itd... uvedena famozna urbana komasacija bez koje nema razvitka modernog društva, ali koja u našim poznatim uvjetima nosi veliki rizik, tj. otvara ogromno područje manipulacije.

 

S druge strane navedeni Zakon potajice legalizira sramotu, nerad i neefikasnost države kroz legalizaciju svih građevina od 1991. uz minimalan uvijet da zadovoljavaju "vanjske gabarite", bez svih drugih lokacijskih parametara.

Jednom se mora podvući crta ali to se kod nas događa svakih 10-20 god.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 mjeseci kasnije...

MASTER je napisao:

Predmet:

Prijedlog za ocjenu suglasnosti zakonske odredbe s Ustavom Republike Hrvatske

članka 365 stav 2 Zakona o trgovačkim društvima

 

Člankom 365 stav 1 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03- dalje u tekstu ZTD) određeno je da se odluka o upotrebi dobiti društva može pobijati i ako se njome, premda pravo na podjelu nije isključeno zakonom ni statutom, odluči da se dobit ne dijeli dioničarima, iako bi prosudbom razumnog gospodarstvenika to trebalo učiniti s obzirom na okolnosti u kojima društvo posluje. Nadalje tužbu za pobijanje odluke o raspodjeli dobiti mogu podići dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva ili dio tog kapitala koji otpada na njihove dionice iznosi najmanje 4.000.000,00 kuna i nadzorni odbor.

 

Predlaže se ocijeniti suglasnost odredbe članka 365 stav 2 ZTD koji glasi: ”Tužbu za pobijanje odluke iz prethodnoga stavka ovoga članka mogu podići dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva ili dio tog kapitala koji otpada na njihove dionice iznosi najmanje 4.000.000,00 kuna i nadzorni odbor.” sa Ustavom Republike Hrvatske, podredno ukinuti i/ili poništiti odredbe članka 365 stav 2 ZTD

 

Obrazloženje

 

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. (članak 1 Ustava Republike Hrvatske). Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. (članak 29 Ustava Republike Hrvatske). Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. (članak 46 Ustava Republike Hrvatske). Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. (članak 49 Ustava Republike Hrvatske) Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. (članak 50 Ustava Republike Hrvatske).

 

Iz osporene odredbe proizlazi da nadzorni odbor dioničkog društva ima veća prava pred sudom u postupcima u kojim se odlučuje o odlukama koji su donijeli dioničari i tiču se njih samih.

Citiranim djelom članka 356 stav 2 ZTD u neravnopravan položaj pred sudom :

-stavljen je svaki (pojedinac) dioničar društva bez obzira na iznos udjela koji ima u temeljnom kapitalu društva

-stavljeni su dioničari čiji udjeli zajedno čine manje od dvadesetog dijela temeljnoga kapitala društva

 

Ustav Republike Hrvatske jamči da su strane pred sudom ravnopravne u postavljanju zahtjevima o odlučivanju o stvarnim vlasničkim pravima bez obzira na udjelu o vlasništva u određenom stvarnom pravu. Stoga se predlaže poštovanom Ustavnom sudu Republike Hrvatske donijeti

 

ODLUKU

 

Ukida i/ili poništava se kao protivan Ustavu Republike Hrvatske članak 356 stav 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03) koji glasi “Tužbu za pobijanje odluke iz prethodnoga stavka ovoga članka mogu podići dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva ili dio tog kapitala koji otpada na njihove dionice iznosi najmanje 4.000.000,00 kuna i nadzorni odbor”

 

Ustavni sud Republike Hrvatske održao je 27. veljače 2008. četvrtu javnu sjednicu u tekućoj godini, na kojoj je odlučivao o jedanaest predmeta.

I. U predmetu ocjene suglasnosti s Ustavom članka 365. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07, u daljnjem tekstu: ZTD) Ustavni sud nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka.

Predlagatelj je u ovom predmetu osporavao ustavnost zakonske odredbe prema kojoj su ovlaštenja nadzornog odbora dioničkog društva veća u odnosu na opseg ovlaštenja manjinskih dioničara koji (ukupno) imaju do 5% temeljnog kapitala, smatrajući da je ta odredba u nesuglasnosti s ustavnim odredbama o uvjetima ograničenja slobode i prava čovjeka, poduzetničkoj i tržišnoj slobodi te uvjetima ograničenja tih sloboda. Ustavni sud je utvrdio da navodi prijedloga nisu osnovani. Prema ocjeni Ustavnog suda, dioničari i nadzorni odbor u konkretnom slučaju imaju različit pravni položaj. Nadzorni odbor dioničkog društva nije osoba već tijelo dioničkog društva, koje u ostvarivanju nadzora može ustati s tužbom protiv odluke glavne skupštine i time štititi manjinske dioničare, a ZTD mu za to daje ius standi in iudicio. Nasuprot nadzornom odboru, dioničari su subjekti pravno odvojeni od dioničkog društva. Aktivnom legitimacijom propisanom osporenim člankom 365. stavkom 2. ZTD, prema kojem tužbu za pobijanje odluke utemeljene na nerazumnoj gospodarskoj prosudbi mogu podići samo dioničari čije dionice čine najmanje 5% temeljnog kapitala, društvo se štiti od nepotrebnog uznemiravanja od dioničara koji, primjerice, raspolaže samo s jednom (1) dionicom i time zloupotrebljava svoje upravljačko pravo na štetu društva i, ujedno, svih dioničara.

Ustav Republike Hrvatske u članku 49. stavku 1. Ustava utvrdio je poduzetničku i tržišnu slobodu kao temelj gospodarskog ustroja, ali ih nije ustanovio kao apsolutne slobode, jer su one ograničene ovlašću države da utječe na posljedice njihovog ostvarivanja. Zakonodavac ima pravo ograničiti slobode ili prava zajamčena Ustavom, no to ograničenje mora biti učinjeno zbog ostvarenja legitimnog cilja propisanog Ustavom i razmjerno cilju koji se ograničenjem želi postići. Poseban je interes Republike Hrvatske da se tržište kapitala regulira na način koji u najmanjojmogućoj mjeri utječe na ostvarivanje te eventualno ograničavanje prava svih dioničara, pa tako i onih manjinskih (stajalište izneseno u rješenju Ustavnog suda broj: U-I-4120/2003 i dr.). Ustavni sud je ocijenio da je člankom 365. stavkom 2. ZTD propisano ograničenje poduzetničke i tržišne slobode dioničara učinjeno radi legitimnog, Ustavom propisanog cilja i da je razmjerno cilju koji se ograničenjem želio postići.

Polazeći od značenja posjedovanja dionice i ovlaštenja koja dionica daje njezinom posjedniku/imatelju, Ustavni sud je utvrdio ustavnopravno neutemeljenim predlagateljevo mišljenje prema kojem "Ustav Republike Hrvatske jamči da su strane pred sudom ravnopravne u postavljanju zahtjevima o odlučivanju o stvarnim vlasničkim pravima bez obzira na udjelu o vlasništvu u određenom stvarnom pravu", jer se to mišljenje ne može primijeniti na imatelje dionica. Pritom Ustavni sud napominje da u dioničkom društvu dioničari nisu vlasnici nego u njemu imaju članstvo kao i u svakom drugom društvu. Pojam vlasništva se ni u kojem slučaju, niti s bilo kojeg ustavnopravnog aspekta, ne može odnositi na članstvo u dioničkom društvu.

 

http://www.usud.hr/uploads/priopcenje4-08.pdf

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija