Jump to content

molba- rok 19.9.


mamapravnica

Preporučene objave

USTAV

 

Što je ustav

Vrednote ustavnog poretka

Kako se bira Predsjednik i na koliko godina

Ovlasti predsjednika

Tko raspisuje izbore za predsjednika

Tko proglašava zakone

Kad je donesen ustav

Sabor što je

Koliko zastupnika ima sabor

Koliko im traje mandat

Ovlasti Sabora

Kad sabor zasjeda

Zastupnički imunitet

Ovlasti Vlade

Trodioba vlasti

Tko vrši sudsku, zakonodavnu izvršnu vlast

Pravo na život

Prigovor savjesti

Izbor zastupnika u saboru

Mandatar

Ustavni sud,

Narodne novine i objava zakona

Kako vlada nadzire rad tijela državne uprave

Međunarodni ugovori

Temeljne odredbe Ustava

Tko razrješuje predsjednika

Političke slobode

Osobne slobode

Nepovredivost doma

Imuniteti zastupnika

Himna

Grb

Koje su najviše vrijednosti ustavnog poretka

Koliko treba potpisa za kandidaturu za predsjednika

Tko zamjenjuje predsjednika (kraća i duža spriječenost)

Sudbena vlast

Temeljna prava, tko ih i kada može ograničiti

Pravo na lokalnu i područnu samoupravu

Tko sklapa međunarodne ugovore

Biračko pravo

Pučki pravobranitelj

Javno glasilo RH

Djelokrug vlade, sabora,

Grb,

Ustavni sud,

Spriječenost Predsjednika,

Tijela za provođenje izbora

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

UREDSKO POSLOVANJE

 

Koji propisi i zakoni reguliraju uredsko poslovanje

Poslovi pisarnice

Odjeljci pisarnice

Tko otvara povjerljive akte

Pečati s grbom RH i zašto se upotrebljava

Kako se uništavaju, tko daje ovlaštenje

Glavne i pomoćne knjige

Urudžbeni zapisnik

Upisnik predmeta upravnog postupka

Prijamni štambilj

Što je akt, predmet, dosje

Što mora sadržavati akt

Rokovnik predmeta

Arhivska knjiga

Klasa i urudžbeni broj

Kako se piše kratica za klasif. oznaku i urudžbeni broj

Urudžbeni broj (objasniti po strukturi)

Klasa (objasniti po strukturi)

Pečat, štambilj, žig i čemu služe

Razvođenje akata

Dijelovi pisarnice

Kako se plaćaju pristojbe

Opća i predmetna oslobađanja od plaćanja upravnih pristojbi

Dostavna knjiga

Kako se zaključuje i na koje vrijeme upisnik predmeta upravnog postupka

Interna dostavna knjiga

Tko je obvezan plaćati upravne pristojbe

Tko nije

Što ako stranka ne plati pristojbu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ZUP

 

što je ZUP i tko je dužan postupati po ZUP-u

načela

dijelovi rješenja

zapisnik

isprave

što je to nadzornost

vrste dokaznih sredstava

koji su sastavni delovi rešenja

kad odlučujemo zaključkom

koji je rok za žalbu

koje su 3 predpostavke za postupanje po žalbi

o čemu odlučujemo zaključkom u upravnom postupku

tko može biti vještak

kojim se aktom pokreće upravni spor

koga se tuži u upravnom sporu

obojnost upravnog akta u upravnom sporu

razlozi za pobijanje akta u upravnom sporu (3 grupe razloga)

Tko je stranka u postupku

Dali se protiv drugostupanjskog rješenja može podnijeti žalba ?

Koji su redovni pravni lijekovi

Rokovi kako se računaju ,dosta je samo osnovno

Žalba (nakon koliko dana)

Nakon koliko dana se pokreće upravni postupak (30 dana i to je dovoljno)

upravni postupak - razlika opći, posebni

pravo na žalbu,

skraćeni postupak

prethodno pitanje i u koja tri slučaja se privremeno obustavlja postupak

nadležnost: stvarna, mjesna,

sukob nadležnosti,

upravni akt

tko može biti svjedok

tri uvjeta koje žalba mora zadovoljiti

Rad I stupanjskog tijela po žalbi

Obnova postupka

vještačenje

što je rješenje a što zaključak

dijelovi rješenja

koji dio rješenja stiče svojstvo pravomoćnosti

u kojem djelu rješenja je odredba o nadležnosti

pravni lijek kad je II st. tijelo odbilo žalbu

tko zastupa procesno nesposobnu stranku

kako se računaju rokovi

tko pokreće postupak

izjava stranke kao dokazno sredstvo

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

SLUŽBENIČKI ODNOSI

 

Namještenici

Kako se računa plaća

povrede službene dužnosti

- nalozi

- teže povrede službene dužnosti

- tko odlučuje o njima

- udaljenje iz službe

- način prijama

- probni rad

-premještaj

koji se zakon primjenjuje na državne službenike, a koji na lokalne službenike

- kazne za lake povrede službene dužnosti

- kazne za teške povrede

- udaljenje - što je, kolika je plaća za vrijeme udaljenja, kad se ima pravo na povrat neisplaćenog dijela, a kada nema

- tko su državni službenici a tko namještenici

-prava i obveze državnih službenika

-načini prijema u državnu službu

-što piše u rješenju o rasporedu na radno mjesto

-što ako se državni službenik ne javi određenog datuma na radno mjesto

-premještaj

-stavljanje na raspolaganje

-lake i teške povrede i kazne za obe

-službenički sudovi ovlasti

-ocjenjivanje : nabroji ocjene i faze ocjenjivanja

postupak prijema u drž. službu

odbor za drž službu

tko odlučuje o povredama drž. služ

izračun plaće

. Opći i posebni uvjeti za prijem u državnu službu

2. Prijem osoba bez državljanstva i stranih državljana u DS

3. Lake povrede službene dužnosti - nabrojat

Državni službenici i namještenici,

2. Lake i teške povrede,

3. Načini prestanka državne službe,

4. Premještaj,

5. Kako se računa godišnji odmor,

6. Kako se računa plaća...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE

 

Koje su jedinice lokalne samouprave

Koja su predstavnička tijela

Kako se biraju članovi predstavničkog tijela i koliko im traje mandat

Jedinice lokalne samouprave?

Kako se zovu predstavnička tijela jedinica lok. samouprave?

Kako se financiraju jedinice lokalne samouprave?

- poslovi predstavničkog tijela

- prihodi JLS

- koji su općinski i gradski porezi

- kako se biraju članovi predstavničkih tijela

- mjesna samouprava

- poglavarstvo

-raspuštanje predstavničkih tijela

- povjerenik

- što sve definira Zakon o lokalnoj i područnoj...

-Europska povelja o lokalnoj

-jedinice lokalne i područne

-izvršna vlast

-tko bira gradonačelnika i njegove ovlasti

-ovlasti poglavarstva

-kad se imenuje povjerenik

-čime se određuju područja lokalne samouprave

-tko je na čelu upravnih tijela i služni i kome odgovara

-mandat člana predstavničkog tijela

-nespojivost dužnosti člana predstavničkog tijela

-gradski porezi

-županijski porezi

-imovina jedinice lokalne/područne samouprave

-mjesna samouprava

1. Gdje se nalazi zgrada Gradske skupštine u Gradu Zagrebu ( Gornji grad )

2. Šta je Grad Zagreb, kako je ustrojen

3. tko bira predstavničko vijeće, tko poglavarstvo

4. tko upravlja Gradskim uredima

1. Europska povelja(za pravnika posebo pitanje),

(Hrvatska ušla u Vijeće Europe 1996, 1997, potpisala povelju)

2. jedinice lokalne/regionalne samouprave

3. gradonačelnik, gradsko poglavarstvo

4. mjesna samouprava (u ZGu)

4. Lokalne jedinice samouprave

5. Predstavničko tijelo područne samouprave

Europska povelja,

Definicije općine i županije,

Djelokrug općine i grada,

Opći i pojedinačni akti,

Vladin povjerenik,

Vlastiti izvori prihoda općine i grada,

Općinski i gradski porezi...

Skupština Grada Zagreba i gradonačelnik (kako se bira)

županijski i općinski porezi prihodi

jedinica lokalne samouprave

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

EU

 

kriteriji iz Kopenhagena,

povijest ,

najveće proširenje ,

kad je Hrvatska postala zemlja kandidat (18.06.2004.),

iz kojih područja su zatvoreni pregovori

koliko ima članica

koje su države posljednje ušle u Eu 2004 Češka, Estonija, Letonija, Litva, Mađarska, Slovenija, Slovačka, Cipar, Malta, Poljska – 2007 Rumunija i Bugarska

nešto o Euru

Tijela Eu

Ciljevi za članstvo ( ona 4 kriterija)

U Kojem je statusu Hrvatska i koliko je pregovora otvorila

Zemlje kandidati

Što radi tajnik u ministarstvu

osnivački ugovori,

ugovor iz Nice,

SSP,

sapard,

ug. o pristupanju.

osnove (Pariški, Rimski i drugi ugovori)

institucije EU (i jednu zada da objasniš)

tko vodi pregovore o pristupanju

Europska komisija

Europski parlament

Vijeće ministara

Koje su zemlje ušle u EU 1973 i 1986 zašto tek tada (odgovor: zbog francuskog ministra De Golla i autoritativnog režima Franka.)

Zašto je euro 2002 naglo skočio u odnosu na dolar (odgovor: zbor rata i nafte u Iraku)

Kad je potpisan SSP

Mišljenje

Što je bolje za RH, da predsjedava mala ili velika zemlja? (odgovor: mala)

Screening

S kojom je zajednicom stvorena EU?

Druge zajednice i koje godine su bile?

Valovi širenja

Institucije EU?

Šta radi revizorski sud?

Vijeće ministara?

Komisija?

Kako je išao proces s EU i hrvatskom?

Koja dva poglavlja se uopće neće otvarati u pregovorima ?

- pariški ugovor

- tko ga je potpisao

- šengenski prostor, što znači, kakav je, kakve su krajnje granice

- tijela EU-a, nabrojati i onda je svakog pitala jedno tijelo

- kopenhaški i madridski kriteriji

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

- u kojem je statusu Hrvatska

-Institucije nabroji

-Predpristupna strategija za Hrvatsku

-pregovori

-države osnivačice

 

-osnovne institucije nabrojat (ove tri)

-europski parlament (pomagala mi je jer se meni brkaju parlament,komisija i vijeće)

-kako izgleda i teče postupak zahtjeva za članstvo

-od čega se sastoje pregovori (screening i otvaranje poglavlja).

Što je EU

glavne institucije

što je Europski parlament

Koje su zadnje dvije članice EU

koji je indentitet EU

Kopenhagenovi kriteriji nabroji i o svakom nešto

kad je hrvatska potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridrživanju

Europska komisija, parlament , vijeće EU

Kada je nastala EU

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Ugovori EZ

osnivački ugovori koje zemlje

tijela EU- ukratko tko sta radi

zahtjev za članstvo

ukratko put hrvatske prema EU

gdje je sada

koliko poglavlja 35

pregovaracka tijela

Vijeće Ministara

Nabrojati institucije EU

Odbor revizora

Programi Sapard, Ispa, Phare (namjena)

Faze u pregovorima o članstvu

Financijske institucije EU, - Evropska središnja banka i Evropska investicijska banka

Podnošenje zahtijeva za članstvo,

Predpristupni fondovi,

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 tjedna kasnije...

pozdrav od hiper- mame!!!

vidjela sam tvoju objavu,pa me zanima kak je bilo na roku 19.09.???? tvoj komentar i naravno kaj su pitali.

A najbitnije dal si uspješno položila???!!!

Ja sam prijavila i čekam poziv.Završio mi je porodiljni i vraćam se na posao,a učenje koma!!!!!!

SVAKA POMOĆ MI JE DOBRODOŠLA.

HVALA!!!!

 

 

Silvana

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

3.10. položili smo državni ispit, SSS, PUZ, trajalo je od 12 do 17:30, od nas 8 u grupi jedna cura je pala, obratite pažnju svi koji su iz PUZ-a, na pismenom dijelu dobite temu za koju imate 2 sata vremena da napišete o njoj a posebni dio odgovarate nevezano za temu već vas pita zakon o policiji (osobna, JMBG, vize, putne isprave, grb, zastava). To je razlog zašto je cura pala jer nije znala da će to pitat ko ni mi ostali. Što se tiče drugih predmeta, bitno je sve pročitati iz skripte, ispitivači su korektni i super i pomažu ako vide da ste učili i čak i pripomognu. U mojoj grupi su se vrtila pitanja: europska unija-koliko zemalja, koje su zemlje osnivači i zašto, valovi proširenja. Iz ostalih predmeta-žig, pečat, veličina table na pročelju, ovlasti predsjednika, pisarnica, U broj i klasifikacijski broj, ustav-kad je donesen i što je to, župani, tko je izvršna a tko zakonodavna vlast, općine, gradovi, pučki pravobranitelj.

NAJBITNIJE JE ZAPAMTITI ONO ŠTO SU GOVORILI NA PREDAVANJIMA.

Sretno svima, ja sam svoje odguglao :namiguje:

p.s. ponesite sendvič :smijeh:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija