Jump to content

Pitanja ožujak 2009.


Zex
 Dijeli

Preporučene objave

Objavio: mirnab

 

 

23.3.2009.

KPP - KOS

 

- disciplinski pritvor (u odnosu na okrivljenika)

- kada okrivljenik mora imati branitelja

- slučajevi obvezne obrane pri prvom ispitivanju

- uvjeti za određivanje mjere pritvora

- iteracijska opasnost - da li je univerzalno primjenjiva na sve počinitelje kaznenog djela - postoje ograničenja - imovinska kaznena djela ili kaznena djela 3+

- postoji li kod nas obligatorni pritvor

- postoje li kakva ograničenja na visinu trajanja pritovra

- što su i koje su mjere opreza

- posebni izvidi kaznenih djela kojima se ograničavaju ustavna prava

- uvjeti za njihovu mogućnost primjene

- kada ih može tražiti državni odvjetnik

- tko donosi odluku o njihovu nalaganju

- pretraga stana - uvjeti za zakonitost takve pretrage

- da li je moguća pretraga stana bez naloga i da li je moguća pretraga stana bez svjedoka

- kada državni odvjetnik podiže optužnicu

- kada se mora provesti istraga

- kada sud može pročitati zapisnik o ranijem ispitivanju svjedoka, vještaka, okrivljenika

- kada je moguće provesti glavnu raspravu bez optuženika

- iz kojih razloga sud može donijeti oslobađajuću presudu

- nezakoniti dokazi

- vrste presuda

- vrste redovnih pravnih lijekova

- NOVI ZKP - žalba na II stupanjsku - razlika novog i starog zakona - nema rasprave - Vrhovni sud RH više ne može suditi u raspravi

- izvanredni pravni lijekovi - kojeg više nema po novom ZKP

- obnova - suštinska novina u obnovi po novom ZKP

 

KAZNENO MATERIJALNO - KOS

 

- kako određujemo vrijeme a kako mjesto počinjenja kaznenog djela

- gdje može biti važno kako određujemo vrijeme počinjenja kaznenog djela - kod instituta zastare i kada određujemo koji će se zakon primjeniti

- elementi krivnje

- oblici namjere i nehaja - definicije

- razlozi isključenja protupravnosti

- krajnja nužda - definicija

- stadiji počinjenja kaznenog djela i kažnjivost

- da li je donošenje odluke da se počini kazneno djelo kažnjivo (nije)

- jesu li priprmne radnje kažnjive - u pravilu nisu, već samo onda kada same po sebi predstavljaju samostalno kazneno djelo

- pokušaj - kada je kažnjiv

- svršeni i nesvršeni pokušaj

- sudinici kaznenog djela

- stjecaj kaznenih djela - kako ide sa kažnjavanjem

- kako može netko jednom radnjom počiniti više kaznenih djela

- produljeno kazneno djelo - kako je sa kažnjavanjem

- uvjeti za izricanje uvjetne osude

- krajnji rok za opoziv uvjetne osude

- poticatelji

- kako netko može vršiti poticanje

- pojam ublažavanja kazne

- slučajevi zakonskog ublažavanja

- zastara kaznenog progona

- kada zastara počinje teći - da li uvijek od počinjenja kaznenog djela - kaznena djela počinjena na štetu djece i mldb. - od punoljetnosti

 

 

GPP - JASENKOVIĆ

 

- nsčelo monokracije po ZPP

- kada sudi sudac pojedinac

- kada sudi vijeće

- opća mjesna nadležnost

- pravne osobe - mjesna nadležnost

- nadležnost po mjestu plaćanja - u kakvim sporovima (sporovi između imatelja mjenice ili čeka)

- stranačka sposobnost

- tko može biti stranka u postupku

- kako državni odvjetnik postaje stranka (na temelju posebnog porpisa)

- parnična sposobnost

- tko ima punu parničnu sposobnost

- kako maloljetnici postaju stranke (sklapanjem braka, roditelj koji je navršio 16 god. - sud mu to mora priznati u vanparnici)

- kako se postaje zakonski zastupnik odnosno staratelj - na temelju zakona

- kako se postaje privremeni zakonski zastupnik

- kada se u sudu sačinjava zapisnik, a kada službena bilješka

- u kakvom obliku sud donosi svoje odluke

- kada sud odlučuje rješenjem (onda kada ne odlučuje presudom)

- postoji li u izreci dio koji se procesnopravno smatra rješenjem(odluka o troškovima)

- razlozi za pobijanje presude

- presuda na temelju priznanja - zbog čega se može pobijati

- granice ispitivanja prvostupanjske presude

- na što pazi sud po službenoj dužnosti

 

 

 

- nasljednička izjava o odricanju od nasljedstva - na što treba upozoriti nasljednika

- naknadno pronađena oporuka

- izvanbračna zajednica - što je

- pretpostavke za sklapanje braka (pretpostavke za postojanje i pretpostavke za valjanost braka)

- pretpostavke za valjanost braka

- utvrđivanje očinstva

 

GRAĐANSKO MATERIJALNO - SUČEVIĆ

 

- aktivna legitimacija za podnošenje tužbe za zaštitu posjeda ( miran i zadnji posjednik)

- subjektivni i objektivni rok

- privremena mjera (ne izdaje se, nego određuje)

- prigovor promašene pasivne legitimacije (ne odbacuje se, nego se može ocijeniti kao neosnovan)

- u parnici - medicinsko vještačenje, u kpp - sudsko medicinsko vještačenje

- kriteriji za nematerijalnu štetu - orijentacijski kriteriji

- načela obveznog prava i zašto su važna

- može li se primjenom načela donijeti sudska odluka

- što znači načelo dispozitivnosti

- koje norme stranke ne mogu mijenjati

- primjena običaja i prakse u obveznim odnosima (trgovci, a kako ostali sudionici)

- zatezne kamate - razlika kod trgovaca i netrgovaca

- aktivno legitimirani za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

- što je pobojnost

- kada se smatra da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika i koji je rok za podnošenje tužbe

- nagodba - ukoliko su je stranke odlučile sklopiti, na što odvjetnik mora paziti

- rokovi za prekomjerno oštećenje

- razlika ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

- forma ugovora o doživotnom uzdržavanju

- darovanje bez prave predaje

- pretpostavke odgovornosti za štetu - pet pretpostavki - jedino pitanje koje pita iz knjige (tako kaže)

- objektivna protupravnost

- objektivna odgovornost - kada će se osloboditi

- razlika između namjere i nepažnje

- postoji li definicija nekretnine ( u ZV) - načelo jedinstva nekretnine

- dopuštena samopomoć kod smetanja posjeda - rokovi

- stjecanje nekretnina od stranaca - uvjeti za stjecanje - izmjene i dopune ZV

- nabrojati vlasničke tužbe

- aktivno legitimiran kod rei vindicatio

- prigovori koje može staviti tuženik

- formulirati tužbeni zahtjev kod brisovne tužbe

- zabilježba

- knjižni upisi

- razlika između uknjižbe i predbilježbe

- služnosti i kako se osnivaju

- kada izvanbračni drug nema pravo na nasljedstvo - kod trajnog prestanka

- kada bračni drug nema pravo na nasljedstvo

- vrste oporuka

- kako bi sastavili vlastoručnu oporuku - kakvi moraju biti svjedoci i gdje se potpisuje

- forma ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života

- jesu li dopušteni po našem pravu nasljednopravni ugovori

 

 

- vrste trgovačkih društava

- temeljni kapital kod d.O.o.

- na temelju kojeg akta će se osnivati d.O.o.

- tko sastavlja izjavu o osnivanju, a tko društveni ugovor

- ugovor o trgovinskom zastupanju - pravo na proviziju

- ugovor o komisionu

- da li su odvjetnici trgovci (nisu)

- tvrtka trgovačkog društva

- kada će osnivači d.O.o. odgovarati za obveze d.O.o.

- odgovornost članova jtd

- primjer za jtd

- pp - što znači - gdje se upisuje prokura

 

 

- tko može biti stečajni upravitelj

- kada postoje uvjeti za stečaj trgovačkog društva

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: clea

 

23.03. - nastavak

 

KP i KPP – KOS

 

- kod presude pitao da obrazloži kaznu, napomena: kod uvjetne osude treba odvojeno obrazlagati izrečenu kaznu i primjenu uvjetne osude (zašto se smatra da nije potrebno izdržavanje kazne).

- obvezna obrana

- razlozi za pritvor, što je disciplinski pritvor, vremensko ograničenje trajanja pritvora, obligatorni pritvor?

- mjere opreza - što su, nabroji?

- pretraga - uvjeti, kad može bez naloga?

- nezakoniti dokazi?

- kada DO može neposredno podići optužnicu?

- vrste presuda? kada sud donosi odbijajuću presudu?

- vrste redovnih pravnih lijekova?

- izvanredni pravni lijekovi? Kojeg nema u novom ZKP-u? (nema zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne!!!)

- mjesto i vrijeme počinjenja kd-a?

- razlozi isključenja protupravnosti?

- krajnja nužda? kad je počinjeno zlo jednako onom koje je prijetilo kakva je presuda? –okrivljujuća jer kd postoji!, kriv je, ali se oslobađa od kazne!

- stadiji odlučivanja i izvršenja kd i kažnjivost?

- svršeni i nesvršeni pokušaj?

- poticanje, pomaganje?

- stjecaj?

- produljeno kd-o?

- ublažavanje kazne? Sudsko i zakonsko? Navedite primjer zakonskog ublažavanja iz općeg dijela?

- uvjetna osuda – uvjeti?

- zastara kaznenog progona? Kada počinje teći zastara? Iznimka? (kd-a na štetu djece i mlt.)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: clea

 

evo pitanja od 23.3., za sada samo Jesenković i Knežević, ostalo natipkam kad stignem...

 

GPP i OBITELJSKO – Jesenković

GPP sam uspjela propustiti iako sam došla točno u 4, ali slušala sam Jesenkovića u 1. mjesecu i tip pita uvijek isto pa nije neka šteta.

 

- naknadno pronađena imovina?

- kako se pokreće ostavinski postupak?

- na što treba upozoriti nasljednika koji se sprema odreći nasljedstva?

- naknadno pronađena oporuka?

- koliko obitelji poznaje ObZ?

- što je brak? izvanbračna zajednica?

- pretpostavke za sklapanje braka?

- pretpostavke za sklapanje, pretp. za postojanje braka?

- koliko dugo vrijedi potvrda matičara?

- brak u vjerskom obliku?

- tko je ovlašten podnijeti tužbu da brak postoji ili ne postoji?

- pretp. Za valjanost braka?

- tko ne može sklopiti brak?

- tko je ovlašten za poništaj braka?

- prestanak braka?

- kad brak prestaje proglašenjem osobe umrlom?

- uzdržavanje bračnih drugova?

- uzdržavanje djece?

- kada otac djeteta ne može tražiti razvod braka? Kada ipak može?

- tko može osporiti očinstvo djeteta začetog umjetnom oplodnjom?

 

UPRAVA I RADNO – Knežević

 

- karakteristike upravnog akta?

- iz čega proizlazi autoritativnost upr. Akta?

- tko može donositi upr. akte (osim pr. Osoba s javnim ovlastima)?

- kada pojedina postupovna pitanja mogu biti riješena drugačije nego li je propisano ZUP-om i pod kojim uvjetima?

- nabroji načela ZUP-a?

- postoje li upravne stvari kad se postupak vodi po službenoj dužnosti?

- što ako je nužan zahtjev stanke, a rješenje je doneseno bez njega?

- razlozi ništavosti?

- kakvo je rješenje kojim se ranije rješenje proglašava ništavim? (deklaratorno)

- kada po ZUP-u stranka nema pravo žalbe?

- ako je rješenje postalo konačno, a da žalba nije podnesena – može li upravni spor? (ne, jer stranka nije iskoristila dopušteni pr. put)

- žalba je suspezivan pr. lijek, iznimno nije, kada? Je li i devolutivan pr. lijek?

- što prvostupanjsko tijelo čini po žalbi? Ako ne odbaci, što onda?

- beneficium novorum u žalbi?

- izvanredni pravni lijekovi – ukidanje po pravu nadzora? Razlozi? Ukidanje – poništaj, razlika? Rok? Bitno! – rok teče od konačnosti rješenja, a ističe datumom dostave jer od dostave počinje učinak za stranku, ali u praksi Upravnog suda bitan je datum otprave iz tijela ( jer je to objektivni moment, a dostavu je teško kontrolirati)

- svrha upravnog spora?

- spor pune jurisdikcije?

- spor o zakonitosti? Ako tijelo po presudi ne donese novi akt?

- nezadovoljstvo odlukom DSV-a o izboru suca – to je kvazi upravni spor! Koji uvjeti?

- šutnja uprave? Postupak?

- bitno! – uzima se da je počeo postupak od trenutka kad je žalba podnesena upravnom tijelu – bitno jer od tada teče rok za suđenje u razumnom roku!

- ugovor o radu? Oblik, sklapanje, prava i obveze radnika i poslodavca?

- odgovornost radnika za štetu poslodavcu? Kada solidarna odgovornost?

- kolektivni ugovori, tko ih sklapa?

- in favorem laboratores?

- tko vodi spor oko primjene kolektivnog ugovora?

- put pravne zaštite kod povrede individualnih prava radnika iz ugovora o radu?

- prestanak ugovora o radu? Bitno! – može ugovor o radu i nakon 65-e jer u zakonu stoji da prestaje sa 65 godina starosti i 20 staža, osim ako se stranke drugačije ne dogovore!

- profesionalna nesposobnost za rad?

- oblici nepotpunog izvlaštenja?

- tko vodi postupak izvlaštenja u 1., a tko u 2. stupnju?

- sudska zaštita? (Županijski sud vodi postupak prema Zakonu o upravnim sporovima, a supsidijarno se primjenjuje ZPP – jer je ovo sudski postupak).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: vent28

 

PITANJA – 26.03.2009.

 

Garačić – KP i KPP

 

1. pripremne radnje – da li su kažnjive (u načelu nisu)

2. kada se može kazniti za pripremnu radnju (u slučaju kaznenih djela protiv RH – čl. 153. KZ)

3. složena kaznena djela

4. produljeno kazneno djelo

5. da li je moguće ubojstvo kao produljeno kazneno djelo (ne) – kod kaznenih djela protiv imovine da

6. pokušaj kaznenog djela

7. kazneno djelo s kvalificiranom težom posljedicom (teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti)

8. neizravna namjera

9. sigurnosne mjere

10. mirovanje zastare – kada može doći do toga (faktički razlozi: npr. elementarna nepogoda, pravni razlozi: npr. imunitet)

11. kako započinje kazneni postupak

12. što radi istražni sudac kada je završena istraga

13. što raspravno vijeće može učiniti s prigovorom – što najčešće radi (u 90% slučajeva prihvaća prigovor i vraća radi nadopune istrage; u tom slučaju mora se provesti zatražena istražna radnja)

14. tko se zove na glavnu raspravu

15. što se optuženika prvo pita na glavnoj raspravi – zašto je važno očitovanje o krivnji

16. što mora sadržavali žalba

17. kako se žalba ispituje pred drugostupanjskim tijelom

18. izvanredni pravni lijekovi

19. obnova postupka

20. kada će se zbog novih činjenica dopustiti obnova postupka

 

Eraković GP i TP

 

1. pismena zadaća: zajam (ugovor je bio ništav)

1. ništavost ugovora

2. posljedice ništavosti

3. tko se može pozvati na ništavost

 

2. pismena zadaća: iseljenje i predaja posjeda

1. kada postoji suvlasništvo

2. kakva su ovlaštenja suvlasnika u pogledu njegova suvlasničkog dijela

3. kako suvlasnici upravljaju u cjelini

 

1. vlasnička tužba – što ako tuženik više nije u posjedu stvari

2. koje prigovore može istaknuti tuženik

3. što je potrebno za valjanost oporuke

4. zbog kojih mana se može traćiti poništenje oporuke – tko može tražiti, u kojem roku

5. oblici oporuke

6. tko može oporučiti javnom oporukom

7. tko sastavlja javnu oporuku

8. usmena oporuka – kada je moguća

9. što oporuka može sadržavati

10. fakultativni dijelovi oporuke

11. razlika između legatara i nasljednika

12. sklapanje ugovora

13. što je potrebno za valjanost ugovora

14. što je konverzija

15. zelenaški ugovor

16. solidarna obveza – iz čega proizlazi

17. raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti – kako dolazi do raskida

18. raskid zbog neispunjenja (raskida se izjavom)

19. pojam trgovca

20. da li je obrtnik trgovac (da)

21. trgovac pojedinac

22. što se upisuje u sudski registar – čime su određeni podaci koji se upisuju (zakonom)

23. načelo javnosti sudskog registra

24. podružnica

25. što sadrži odluka o osnivanju podružnice

26. što je tvrtka

27. dioničko društvo – organi

28. što radi uprava i izvršni direktor dioničkog društva

29. tko saziva glavnu skupštinu

30. prava imatelja dionica

31. nad kim se provodi stečajni postupak

32. kada je dužnik nesposoban za plaćanje

33. što ulazi u stečajnu masu

34. bitni sastojci mjenice

35. mjenični avalist

 

 

Jug – GPP i OP

 

1. kumulacija tužbenih zahtjeva

2. vrijednost predmeta spora

3. izberiva mjesna nadležnost

4. opća mjesna nadležnost

5. što sve tužba mora sadržavati

6. da li je sud vezan pravnom osnovom u tužbenom zahtjevu, a činjeničnim stanjem

7. u kojem roku se podnosi žalba (15 dana) – kod smetanja posjeda (8 dana) – radnog spora (8 dana) – trgovačkog spora (8 dana)

8. razlozi za izjava žalbe

9. apsolutno i relativno bitne povrede

10. teret dokazivanja

11. kada se donosi presuda zbog izostanka

12. revizija

13. da li nešto sud ispituje po službenoj dužnosti kod revizije

14. tko je ovlašten podnijeti reviziju

15. kakva je to izvanredna revizija

16. ako tužitelj povuče tužbu tko snosi troškove

17. međupresuda

18. pravni lijek protiv rješenja o ovrsi – rok

19. kojem sudu javni bilježnik dostavlja rješenje o ovrsi

20. tko vodi ostavinski postupak

21. pravni lijek protiv rješenja o nasljeđivanju

22. pronađe imovina nakon rješenja o nasljeđivanju

23. uzdržavanje maloljetnog djeteta

24. kada se može tražiti uzdržavanje maloljetnog djeteta, a povišenje uzdržavanja

25. kriteriji za uzdržavanje maloljetnog djeteta

26. kako se određuje uzdržavanje ( u fiksnom novčanom iznosu)

27. kada prestaje brak

28. kada će se brak poništiti

29. bračna stečevina

 

GAGRO – organizacija pravosuđa

 

1. što je Europski sud za ljudska prava

2. koje vrste suda postoje

3. tko razrješuje sudca

4. koliko traje mandat sudca

5. tko bira članove DSV

6. tko utvrđuje kandidate iz reda sudaca

7. što radi sudačko vijeće

8. kada se vrši obavezno ocjenjivanje sudaca

9. tko imenuje predsjednika suda, a tko predsjednika VSRH

10. što je državno odvjetništvo

11. kako je organizirano državno odvjetništvo (po teritorijalnom principu)

12. tko imenuje glavnog državnog odvjetnika, s tko državne odvjetnike

13. koji je pravni lijek protiv odluke o razrješenju državnog odvjetnika (tužba – upravni spor)

14. lijek protiv odluke o imenovanju državnog odvjetnika (nema redovnog pravnog lijeka – zahtjev za zaštitu ustavom zajamčenog prava – kvazi-upravni spor)

15. što je odvjetništvo

16. pretpostavke za odvjetnika

17. pravna zaštita u slučaju brisanja iz registra odvjetnika (na VSRH)

18. javni bilježnik

19. tko imenuje javnog bilježnika

20. koji pravni lijek je moguć protiv rješenja ministra

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: mirnab

 

PITANJA OD 25.3.

 

UPRAVA I RADNO

Vlahinja

1. koje rješenje može postati konačno?

2. vrste dostava!

3. vrste rokova!

4. koji su produživi, do kojeg roka se može tražiti produljenje roka?

5. od kad počinje teći rok? Kako računamo rokove?

6. nabrojiti dokazna sredstva

7. može li svaka osoba biti svjedok(može i dužna je!)

8. koje osobe ne mogu svjedočiti?

9. ukidanje po pravu nadzora!

10. proglašavanje rješenja ništavim – rok?

11. rok za tužbu!

12. što je upravni akt?

13. što se tužbom može tražiti?

14. kada će sud obustaviti postupak?

15. što uređuje Zakon o radu?

16. najmanji godišnji odmor?

17. može li dijete od 5 godina zasnovati radni odnos?

18. radno vrijeme?

19. zaštita materinstva? Može li otac na porodiljni – zakonska formulacija – muž majke –ne! Otac djeteta! (Štef veli ženi, oprosti moram na porodiljni, Marija iz susjednog sela je rodila – mala digresija ispitivača, pa tako i moja!)

 

USTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

Đurović

1. trodioba vlasti!

2. ograničenje trodiobe (lokalna i regionalna samouprava)

3. moraju li Vlasti međusobno surađivati?

4. ingerencija izvršne u sudbenu vlast? (tko bira predsjednike sudova – ministar pravosuđa – predstavnik izvršne vlasti – to nam Europa zamjera!)

5. Nadležnost Ustavnog suda!

6. predstavnik zakonodavne vlasti tko je ?

7. koga imenuje Sabor?

8. Kako se pred ustavnim sudom može pokrenuti postupak?

9. Ustavna tužba! tko odlučuje o Ust.tužbi? kakav sastav suda? Kako odlučuju?

10. što ako se ne postigne jednoglasnost?

11. što sud čini ako se u postupku pokrene pitanje ustavnosti zakona? Što se događa s konkretnim predmetom? – rješenje o prekidu postupka

12. što ako sud posumnja da je podzakonski akt protuustavan?

13. što je najvažnije da zakon saživi u pravnom prometu? – objava

14. retroaktivno djelovanje zakona? Podzakonskih propisa?

15. načela!

16. pravo na štrajk?

17. poznaje li Ustav načelo razmjernosti?

18. presumpcija nevinosti?

19. sloboda izražavanja misli?

 

20. tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za naknadu?

21. upis u imenik odvjetnika

22. zabrana obavljanja odvjetništva (postoji li još neki put osim redovnog? Priziv Vrhovnom sudu – u kojem vijeću odlučuje?)

23. koji sudovi obnašaju sudbenu vlast?

24. Zahtjev za zaštitu prava suđenja u razumnom roku pred općinskim sudom?

25. nadležnost Vrhovnog suda!

26. što znači da je sudačka dužnost stalna?

27. kad se sudac može razriješiti?

28. što protiv odluke DSV o imenovanju?

 

 

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO

Lovrić

Zadaća – naknada štete u prometnoj nesreći

1. kako se popravlja materijalna šteta? (naturalna restitucija i satisfakcija)

2. stvarna prava prema ZOV-u!

3. što je vlasništvo, ograničenja prava vlasništva?

4. pravne osnove za stjecanje vlasništva

5. načini izvornog stjecanja vlasništva!

6. Dosjelost!

7. stjecanja nalazom!

8. glavna knjiga i od čega se sastoji?

9. zabilježba!

10. tužbe vezane uz zemljipšnoknjižno pravo?

11. tko može biti oporučitelj?

12. nužni djelovi oporuke!

13. tko može biti nasljednik?

14. vlastoručne oporuke i njihov sadržaj!

15. izvanredna oporuka!

16. pravne osnove za nastanak obveze!

17. javno obećanje nagrade!

18. Pravne posljedice zakašnjenja – sa strane dužnika i vjerovnika! – koje su posljedice ako su vezane uz rok (ovisno o tome da li je rok bitan sastojak ugovora)! Može li se ugovor raskinuti prije roka?

19. Kako novi ZOO uređuje zatezne kamate? (od kada se primjenjuju te odredbe – od 2008!); osim zateznih, kakvih još ima kamata (ugovorna)

20. tužba za utvrđenje ništetnosti pravnih poslova! (deklaratorna tužba; ako se radi o pobojnosti – konstitutivna!) – razlozi: manje volje, prekomjerno oštećenje...

21. materijalni nedostaci iz ugovora o prodaji; kojim se pravima kupac može poslužiti? (otklanjanje nedostatka, sniženje cijene, raskid ugovora...+ naknada štete)

 

TRGOVAČKO

1. sjedište trgovačkog društva

2. što je tvrtka td?

3. može li se u imenu tvrtke koristiti riječ «Hrvatska» - (samo uz dopuštenje) nadležnog organa; da li je nešto propisano za naziv tvrtke i jezik (– hrvatski jezik!)

4. kako se štiti tvrtka (načela!)

5. što znači načelo prvenstva i kad će se od njeg odstupiti? ; Kako će dokazivati da je već poslovao pod tom tvrtkom u redovnom prometu; kakva tužba, tko ju podnosi i u kom roku?

6. kako se osniva dd?

7. ako se društvo upiše u sudski registar a nije označena tvrtka i predmet poslovanja – posljedica? (upis je nezakonit, nije udovoljeno zakonskim pretpostavkama za upis)

8. što je sudski registar i tko ga vodi?

9. na čiju se inicijativu pokreće upis? (na prijedlog predlagatelja-nabrojati ih; po službenoj dužnosti – koji su to slučajevi iz ZTD-a?)

 

10. kako se prenose dionice? (s obzirom na način prenošenja, kakve su dionice vrijednosni papiri?)

11. pravo doničara kod povećanja temeljnog kapitala!

12. kategorije vjerovnika stečajnog dužnika prema Stečajnom zakonu?

13. tko su vjerovnici stečajne mase?

14. razlučni vjerovnici! – što može stečajni upravitelj ako nije na vrijeme podnio zahtjev?

15. tko može biti stečajni upravitelj?

16. dužnosti stečajnog upravitelja! – ulogu uprave u TD; kakav je odnos sa skupštinom vjerovnika?

17. kad nastupaju pravne posljedice stečaja? (sve se parnice moraju prekinuti u trenutku pokretanja stečajnog postupka; nadležnost parničnog suda prestaje)

18. ovrhe i postupci osiguranja!

19. akceptiranje mjernice – što je i koje su posljedice?

 

KAZNENO

 

Garačić, 17.50

Traži da se slučaj (zadaća) dobro objasni, ne u detalje ali suvislo!

 

1. što je kazneno djelo? – njegova obilježja

2. radnja!

3. prosta i složena KD!

4. trajna KD! (stvaranje i održavanje; početak zastare?)

5. KD počinjenja na mah! – koji se oblik krivnje traži? Namjera!

6. KD kvalificirana težom posljedicom? Nehaj! Kad bi imali slučaj da je teža posljedica počinjena s namjerom – to je ubojstvo – nova kriminalna pozadina – želi smrt!

7. krajnja nužda! – suština tog pravnog instituta – razlozi isključenja protupravnosti! – sve ih nabrojati!

8. Razlozi isključenja protupravnosti kojih nema u zakonu!

9. nesvjesni nehaj! –

10. supsidijaritet! (način priidnog stjecaja,1. svaki daljnji stadij obuhvaća onaj prethodni; 2. supsidijaritet u samoj normi, npr. pustošenje šuma)

11. fakultativno opozivanje uvjetne osude!

12. idealni stjecaj!

13. neodređene vrijednosti KD? (npr. kd ugrožavanja npr – učinio je štetu velikih razmjera;znatna šteta, mala imovinska korist – zakonodavac u biću djela tako naveo – tko utvrđuje visinu takove štete?)

14. zastara!

15. prekid zastare! (s čim se prekida zastara? Nekim aktom koje provodi tijelo koje provodi postupak, npr tjeralica!)

16. sigurnosna mjera protjerivanja stranca iz zemlje!

17. zakon o sudovima za mladež? Čim se bavi (mješoviti – materijalnopravne i procesne odredbe)

18. stvarna nadležnost županijskog suda!

19. što radi Vrhovni sud? Kada odlučuje u 2. a kad u 3. stupnju ( u 3. – kad je odlučio već jednom pa ponovno u 3.st. – kazna dugotrajnog zatvora – još jednom se preispituje odluka!); izvanredni pravni lijekovi (sukob nadležnosti – kad je neposredno viši različitim sudovima npr.2 općinska suda koja nisu na istom području županijskog suda – između dva općinska ili 2 županijska suda ako su različita područja županijskih sudova)!; ujednačavanje sudske prakse!

20. kad optuženik mora imati branitelja?

21. kad možemo suditi u odsutnosti? (važni razlozi a sve smo poduzeli da ga nađemo, prijeti zastara!) Obnova postupka?

22. osnove za određivanje pritvora – opće i posebne

23. koluzijska opasnost (što je i razlika u odnosu na ostale – to je sprečavanje utjecaja okrivljenoga na svjedoke; u čemu se razlikuje od opasnosti od bijega npr. – pritvor može trajati do saslušanja!)

24. kakav je to pritvor koji može trajati samo 30 dana i kad se može izreći? – disciplinski!

25. zabrana reformacije in peius!

26. odluke 2.st.suda povodom žalbe?

27. izvanredni pravni lijekovi!

28. ZZZ

29. kakve odluke povodom ZZZ može donijeti Vrhvovni sud Rh? (ukinuti obje presude ili samo drugu? Kada utvrđujuća ili deklaratorna odluka u pogledu zzz? – ako je u korist optuženika – samo utvrđujemo jer je presuda već postala pravomoćna)

30. neubrojive osobe – koji sud određuje a koji primjenjuje odredbe Zakona o osobama s duševnim smetnjama? (nešto se radi po ZKP, a nešto po Zods – što?)

31. do kad se može izmjeniti i proširiti optužnica? (do završetka dokaznog postupka)

32. kad ćemo izreći presudu kojom se tužba odbija?

 

 

GPP + OBITELJSKO

Mikšić – 18.45

1. pokretanje parničnog postupka (tužba)

2. stranke u postupku

3. sudjelovanje trećih u parnici!

4. suparničarstvo !

5. preinaka tužbe! (objektivna, subjektivna - može li se tuženik protiviti preinačenju? )

6. sudska nadležnost?

7. stvarna nadležnost?

8. prekid postupka – vrste i razlozi!

9. što je prethodno pitanje?

10. rokovi i računanje rokova!

11. Zastupanje stranaka! (za koje radnje posebno dopuštenje?)

12. djelomična presuda

13. međupresuda

14. sadržaj žalbe – koja su dva najvažnija dijela žalbe?

15. kako će sud odlučivati ako u žalbi nisu navedeni žalbeni razlozi? (ispitivat će samo neke od apsolutno bitnih i primjenu materijalnog prava)

16. izvanredni pravni lijekovi?

17. revizija

18. pravni lijekovi u ovršnom postupku!

19. povrat u prijašnje stanje u ovršnom postupku!

20. Ovršne isprave!

21. Kad je sudska odluka ovršna? (ovisno je li kondemnatorna ili na trpljenje! Može li sudska odluka biti ovršna i prije pravomoćnosti? Koja? - za fizičke osobe do 1000 kn, za pravne osobe do 5.000 kn)

 

22. Izvanbračna zajednica po OZ

23. načini prestanka braka

24. u slučaju razvoda braka, kad prestaje?

25. što su bračni sporovi?

26. u bračnom sporu ako bračni drug umre mogu li nasljednici nastaviti spor?

27. pretpostavke uzdržavanja bračnog druga? - ako postoje te pretpostavke može li sud ipak odbiti uzdržavanje?

28. kad prestaje obveza uzdržavanja?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: mirnab

 

 

PITANJA 24.3. (ponuđene bilješke o odgovorima ne uzmite za provjereno!!)

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO Damjanović

 

1. STVARNO PRAVO

1. što je posjed, kvalitete posjeda i stjecanje posjeda

2. za stjecanje stvari dosjelošću posjed mora biti barem kakav?

3. stjecanje posjeda prava služnosti

4. pravni temelj i način stjecanja posjeda

5. stjecanje služnost odlukom suda od kada (pravomoćnošću sudske odluke, konačnošću odluke upravnog tijela)

6. navedite jedan upravni postupak u kojem bi moglo doći do stjecanja služnosti odlukom upravnog tijela (komasacija)

7. nužni prolaz

8. što je pravo vlasništva, zaštita prava vlasništva

9. kako se štiti posjed

10. kako se štiti pravo građenja

11. stjecanje služnost dosjelošću

 

2. OBVEZNO PRAVO

1. načini prestanka duga

2. novacija (obnova) duga

3. otpust duga, što je opći otpust duga

4. prijeboj

5. subrogacija, u čemu je razlika između zakonske i ugovorne (zakonska samo ako ima opravdani interes da umjesto dužnika ispuni dug)

6. kad se smatra da je izvršeno plaćanje putem pošte ili banke

7. zakašnjenje dužnika i zakašnjenje vjerovnika

8. koje su 2 mogućnosti namirenja oštećenika u slučaju zastare (ako je šteta nastala kaznenim djelom do zastare kaznenog gonjenja, može se namiriti iz stvari štetnika koje se nalaze u njegovom posjedu)

9. kupoprodaja s pravom prvokupa

10. bankarsko jamstvo

 

3. NASLJEDNO PRAVO

1. Vrste oporuka

2. uračunavanje darova (uvijek osim ako nije postojala volja ostavitelja da se ne uračunavaju; da li tu spadaju i troškovi školovanja, da redovitog, ne izvanrednog, procjenjuje se ovisno o potrebama djeteta)

3. nužni dio

4. nasljedni redovi

 

4. TRGOVAČKO PRAVO

1. pravna osobnost trg. društva

2. preddruštvo, tko odgovara za obveze preddruštva

3. tko odgovara za obveze trg. društva, proboj pravne osobnosti

4. zaštita tvrtke

5. o čemu odlučuje skupština društva (+ svi poslovi iznad 1/5 tk)

6. statut, kako se usvaja, što mora imati (obvezatni sadržaj)

7. ako nema, tko i koju tužbu može podnijeti (za utvrđenje ništetnosti, svatko tko za to ima pravni interes, npr. svaki dioničar)

8. razlozi za prestanak d.d.

9. o čemu uprava d.d. mora izvještavati skupštinu

10. sudjelovanje uprave u odbiti društva (može ali moraju se prvo namiriti dugovi i rezerve)

11. krediti upravi (uz suglasnost nadzornog odbora)

12. povećanje tk iz rezervi društva

 

 

 

KAZNENO I KAZNENO PROCESNO Klier

 

U vezi s presudama: koja su druga kaznena djela iz te glave

 

KAZNENO PRAVO

1. načelo zakonitosti (+ kako na latinski)

2. izuzeća od načela zakonitosti

3. načelo krivnje

4. svrha kaznenih sankcija

5. ograničenja u propisivanju i izricanju kazni

6. način počinjenja kaznenih djela (činjenjem i omisivna)

7. vrijeme počinjenja

8. mjesto počinjenja, za što je bitno (sudsku nadležnost)

9. beznačajno djelo

10. pokušaj

11. neprikladni pokušaj

12. dragovoljni odustanak

13. sudioništvo

14. što je više osoba (najmanje 2 ili više)

15. što je skupina ljudi (najmanje 5 ili više)

16. što je grupa ljudi (udruženje od najmanje 3 koje su povezane radi trajnog ili povremenog činjenja kaz. djela, pri čemu svaka od tih osoba daje svoj udio u počinjenju kaz. djela)

17. što je zločinačka organizacija (udruženje od najmanje 3 čiji članovi su se udružili radi činjenja kaz. djela, odlikuje je visok stupanj povezanosti članova, unutarnji ustroj na temelju odnosa hijerarhije i stege te podjela rada; temelj je pojma organizirani kriminal)

18. genetski istovjetno ljudsko biće (Genetski istovjetno ljudsko biće je ono ljudsko biće koje s drugim živim ili mrtvim ljudskim bićem dijeli isti set gena stanične jezgre).

19. oblik krivnje koji je involentan (nesvjesni nehaj)

20. stjecaj kaz. djela

21. kažnjavanje za stjecaj po načelo aspiracije, apsorbcije i kumulacije

22. produljeno kazneno djelo

 

KAZNENO PROCESNO PRAVO

1. Što utvrđuje ZKP

2. ustavna kategorija presumcije nevinosti

3. nezakoniti dokazi, što ako ipak na njima se temelji presuda

4. načelo in dubio pro reo

5. koji postupak prema neubrojivima

6. pritvo za neubrojive

7. druge osnove za pritvor

8. koliko maksimalno može trajati pritvor u istrazi, a koliko u uskočkim djelima

9. koja osnova za pritvor najproblematičnija (ona za kd >12 g. s obzirom na termin „naročito teške okolnosti djela“)

10. načelo razmjernosti kod određivanja pritvora

11. istražne radnje nabrojati

12. zakonitost pretrage, tko daje nalog kako nazivamo svjedoke koji pri pretrazi moraju biti prisutni (solemnitetni)

13. osnove pobijanja presude

14. bitne povrede kaznenog postupka

15. povrede materijalnog zakona

16. granice ispitivanje 1stupanjske presude

17. sastav drugostupanjskog suda za mladež (3 profesionalna suca različitog spola)

18. tko brine o zaštiti prava zatvorenika (sudac izvršenja, u 2 stupnju izvanraspravno vijeće županijskog suda „sudsko vijeće“)

19. izvanredni pravni lijekovi (po novom ZKP ispast će zahtjev za ublažavanjem kazne)

20. uvjeti za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

21. zahtjev za zaštitu zakonitosti

 

 

USTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA Palarić

 

USTAV

1. što je Ustav

2. kada je donesen Ustav RH

3. kada je bila odluka o raskidu državno pravnih veza

4. što je bilo u međuvremenu (nisu znali)

5. kontinuitet hrvatske državnosti

6. najviše vrednote

7. suverenitet, što je i gdje se prostire

8. što je narod

9. kako vlada narod

10. dioba vlasti

11. ostvarivanje prava na lokalnu samoupravu

12. nositelj zakonodavne vlasti

13. tko raspisuje izbore za Sabor i kada moraju biti održani

14. tko saziva prvo zasjedanje Sabora

15. koliko zastupnika može imati, koliko ih ima trenutno

16. kada imamo redovita zasjedanja Sabora

17. izvanredna sjednica Sabora

18. nadležnost Sabora

19. tko predlaže donošenje zakona

20. što se donosi sa 2/3 većinom, što s apsolutnom većinom a što sa običnom većinom

21. put zakona od donošenja do stupanja na snagu

22. zakonodavna delegacija

23. raspuštanje Sabora

24. nadležnost predsjednika RH

25. kako se bira predsjednik

26. kako mu prestaje dužnost prije isteka mandata

27. kako se imenuje Vlada

28. kako odlučuje Vlada

29. nadležnost Ustavnog suda

30. uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda i postupak

31. pučki pravobranitelj

32. odluka o udruživanju s drugim državama tko donosi (referendum, zato birači)

33. promjena Ustava

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

 

1. Državno sudbeno vijeće

2. Državno odvjetničko vijeće

3. stvarna nadležnost općinskog suda

4. stvarna nadležnost županijskih sudova

5. stvarna nadležnost Vrhovnog suda

6. stvarna nadležnost Upravnog suda

7. stvarna nadležnost trgovačkih sudova

8. stvarna nadležnost prekršajnih sudova

9. uvjeti za izbor suca Vrhovnog suda

10. uvjeti za izbor suca županijskog suda

11. uvjeti za izbor suca općinskog suda

12. sudački imunitet

13. suci porotnici

14. sudačko vijeće

15. prestanak sudačke dužnosti

16. uvjeti za upis u imenik odvjetnika

17. HOK

18. disciplinski postupak HOK-a

19. odvjetničko društvo

20. mirovanje odvjetničke prakse

21. javnobilježnička služba

22. javnobilježnički akt

23. solemnizacija privatne isprave

24. kriteriji za broj javnobilježničkih mjesta

25. tko ih bira, uloga komore (provodi natječaj)

 

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I OBITELJSKO PRAVO Jug

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

1. pravni izvori GPP (ispitna literatura nabrojati)

2. kad je stupila na snagu novela ZPP-a (1.10.2008)

3. spor male vrijednosti

4. što se sve do kraja prethodnog postupka u tim sporovima mora postaviti (sve činjenice i dokaze, materijalnopravni i procesnopravni prigovori, preinaka tužbe, protutužba)

5. posebni parnični postupci

6. smetanje posjeda da li može revizija (samo izvanredna)

7. da li sud može odrediti da žalba ne zadržava ovrhu u tim sporovima (da)

8. a privremenu mjeru po službenoj dužnosti (da)

9. u kojima još sporovima to može (radnim)

10. izvanredna revizija (za trgovačke je isto 100.000 kn ne 500.000 kuna prema odluci Ustavnog suda)

11. procedura kod izvanredne revizije

12. redovna revizija kada može

13. iz kojih razloga može revizija

14. da li po službenoj dužnosti revizijski sud vodi računa o nekim povredama (stranačka sposobnost i materijalno pravo)

15. objektivna preinaka tužbe

16. subjektivna preinaka tužbe

17. međupresuda

18. djelomična presuda

19. rješenje o ispravku presude kad može

20. presuda bez održavanja glavne rasprave

21. do kada nove činjenice i dokazi, da li mogu u žalbi

22. prigovor stvarne nenadležnosti

23. svrsishodna delegacija

24. sukob mjesne nadležnosti tko rješava

25. opća mjesna nadležnost

26. a ako je RH tužena

27. izberiva mjesna nadležnost

28. obustava postupka

29. ako povuče tužbu kome idu parnični troškovi

30. a koja je iznimka od toga

31. objava presude kad mora

32. pretpostavke za izdavanje privremene mjere po ovršnom zakonu

33. protuovrha (ako izvan rok, što će moći parnica zbog stjecanja bez osnove)

34. pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi

35. prigovor treće osobe u ovrsi

36. tko provodi ostavinski postupak

37. koji pravni lijek može protiv odluke javnog bilježnika u ostavinskom postupku

 

 

OBITELJSKO

1. izvanbračna zajednica

2. bračna stečevina

3. forma bračnog ugovora

4. uzdržavanje bračnih drugova

5. kada može sud odbiti to uzdržavanje

6. uzdržavanje maloljetne djece da li može unazad

7. ostale vrste uzdržavanja da li mogu unazad

8. prestanak braka

9. ništetan brak

 

UPRAVNO Ivanišević

 

Načelo diskrecijske ocjene? Koja pitanja se tako mogu rješavati?

Načelo konačnosti – pravni lijek se ne može uložiti

Pravomoćnost

Kada je odluka konačna ako zakon ne dopušta izjavljivanje žalbe?

Kad će postati pravomoćna ako zakon ne dopušta izjavljivanje žalbe?

Kad će postati pravomoćnost ako stranka nije izjavila žalbu?

IPL protiv konačne odluke

Koji IPL protiv pravomoćne odluke?

Koje vrste ovrhe poznaje ZUP? --- radi isplate plaće iz radnog odnosa, ovršenik

Može li upravno tijelo odlučiti o postojanju braka kao prethodnom pitanju?

Kakva bi ta odluka bila kada bi unatoč zabrani upravno tijelo odlučilo?

Koji su još razlozi ništavosti? Koje bi bile grube nepravilnosti?

Ako je stranka pokrenula upravni spor da se poništi akt iz drugih razloga, a ne razloga ništavosti?

Kada upravno tijelo osim ove situacije mora prekinuti postupak? KD, ..., neki drugi slučajevi

Kako upravno tijelo rješava po prethodnom pitanju koje je od važnosti, ako može i samo odlučivati? Može i ne rješavati?

Kada tražite izvod iz MR, po kakvom postupku odlučuje tijelo? Skraćenom.

Koji još postupci idu po skraćenom postupku?

Što znači kad kažemo da je upravni sud sud pune jurisdikcije?

Šutnja administracije postupak do upravnog spora? U kojem se roku pokreće upravni spor?

Što ako stranka podnese tužbu 3 dana nakon požrnice?

Kvaziupravni spor? Jesu li to upravni akti? Ne.

Da li netko osim osobe protiv koje je upravljena upravna radnja može podnijeti? Samo ako ona nije u mogućnosti

Koji pravnim lijekovima se može pobijati presuda Upravnog suda?

ZZZ? U kojem roku se pokreće? Kada se predmeti dostavljaju VS, da li se VS može kretati izvan povreda istaknutih u ZZZ? Ne.

Koje pravno sredstvo zaštite postoji za stranku nakon prvostupanjskog tijela u postupku izvlaštenja?

 

RADNO

Načelo zabrane diskriminacije? Šteta po općim načelima obveznog prava. Kome se može obratiti? U kojem roku? 10 dana i da obavijesti poslodavca. Teret dokaza na kome? Poslodavcu koji mora dokazati da nije bilo diskriminacije.

Ako je jedna odredba pravilnika diskriminirajuća? Tko je ovlašten? Radničko vijeće koje će od suda tražiti ...

Kako prestaje ugovor o radu na određeno vrijeme? Da li može prestati otkazom?

Koje vrste otkaza postoje? Kad prerasta u ugovor na neodređeno vrijeme? Ako je u međuvremenu bio prekid?

Koja su prava radnika kojega je poslodavac uputio na rad u inozemstvo?

Kako će se radnik zaštititi radnik kojem je otkazao poslodavac? Prvo se obratiti poslodavcu, rok 15 dana, zahtjev za zaštitu prava, ako se ne očituje poslodavac, radnik ima pravo obratiti se sudu... nedopuštenost otkaza pred sudom

U ovoj situaciji 15+15+15 kad će početi rok za utuženje?

Izvanredni otkaz ugovora o radu, što mora poslodavac ispoštovati?

Koja je dodatna zaštita radnika ako se radničko vijeće protivi otkazu?

Kad kažemo da ugovor o radu prestaje odlukom suda, o kojoj situaciji govorimo? Deklaratorna odluka, a vraćanje na rad je posljedica utvrđenja. Što će se u izreci utvrditi? Ako je otkaz nedopušten, koji je dan prestanka ugovora? Naknada štete iza toga.

Da li će to sud po službenoj dužnosti? Ne, samo na zahtjev?

Mora li takav zahtjev u nekom drugom postupku (zatražiti sudski raskid)? Koja je bitna pretpostavka koja isključuje pokretanje ovog postupka, iz koje zaključujemo da je to adhezioni postupak, a ne samostalni. To što se mora postaviti do zaključenja glavne rasprave unutar ovog postupka.

Što znači najaviti štrajk? Što ako se radnici samoorganiziraju i obustave rad? Koju tužbu poslodavac podnosi? Radi zabrane štrajka. Odvjetnici traže utvrđenje da je štrajk nezakonit.

Može li nezakoniti štrajk biti razlog za raskid ugovora o radu? Što je s poslovima za vrijeme štrajka?

Prijenos poduzeća - što je s pravima radnika? Situacija kad odgovara i stari i novi poslodavac?

Kad radnik ima pravo na otpremninu?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: zderonja

 

ROK 21.3.2009.

 

MILETIĆ- GP i TP (jako ugodan, izmislja primjere da olaksa kandidatima, smije se, prvo je pitao neka pitanja u vezi napisanih presuda, ispitivao 2 cure cca 1h, cure su stvarno dobro znale)

 

- promjene u novom ZOO-u

- novosti u pogledu naknade štete

- što se štitilo po starom, a što po novom Zakonu

- pravo osobnosti?kakva se šteta može naknaditi kod povrede prava osobnosti

- odgovornost roditelja za dijete od 7 godina koje razbije prozor susjedu?što može tražiti susjed?koji novčani iznos je u pitanju?

- Je li vlasnik motornog vozila imatelj opasne stvari?po kojem načelu odgovara taj imatelj?kad odgovara po načelu dokazane krivnje?

- Kako odgovaraju treće osobe?

- Solidarna odgovornost

- Podijeljena odgovornost

- Ugovor o cesiji

- Notifikacija? Svrha notifikacije?

- Prijeboj tražbine? Primjer?

- 2 vrste kompenzacije?

- Zastarni rok za naknadu štete?od kad počinju teći ti rokovi?

- Kako su normirane zatezne kamate prema novom ZOO-u?kako se računaju?

- Od kad teku zatezne kamate na neimovinsku štetu?

- Ug. O doživotnom uzdržavanju?koji je oblik potreban?kad imovina prelazi na nasljednika?

- Ug o dosmrtnom uzdržavanju?

- Stjecanje pr. Vlasništva dosjelošću?kakav je to oblik stjecanja?

- Kvalificirani posjednik?

- Kojeg trenutka se dosjelošću stječe pr. Vlasništva?

- Poštenje posjeda kod dosjelosti?tko to dokazuje?

- Što se može posjedovati?

- Pravo služnosti?što pravo služnosti daje ovlašteniku?

- Pravo suvlasništva?

- Odnos suvlasnika u odnosu na cijelu stvar i u odnosu na suvlasnički dio?

- Poslovi izvanredne uprave

- Što ako imamo poslove redovne uprave, a nemamo suglasnost svvih suvlasnika, a što u slučaju izvanredne uprave?

- Koliko listova ima zk uložak?

- Što se upisuje u list A?što znači kultura?

- Razlika zk čestice i katastarske čestice?

- Koju oznaku nosi parcelacijskielaborat?

- Zbog čega najčešće dolazi do razlika u broju i površinama k. Čestica i zk čestica?

- Plomba?koje načelo ona štiti?

- Vrste upisa u zk knjige?

- Predbilježba?

- Gdje se upisuje pravo hipoteke?

- Pravo hipoteke?što pretpostavlja hipoteka?

- Osnove nasljeđivanja?

- Kad ostavina prelazi na nasljednike

- Grupe nužnih nasljednika?

- Dio kod relativnih nasljednika?

- Izvanredna oporuka?

- Kakvu oporuku može sastaviti nepismena osoba?

- Kolko godina moraju imati svjedoci oporuke?

- Kako nasljednik odgovara za dugove ostavitelja?

- Ako je više nasljednika kako oni odgovaraju?

- Trgovac?

- Oblici TD-a?

- JTD?

- Tvrtka?

- Podružnica?ima li pr. Osobnost?da li se negdje upisuje?

- Komanditno društvo?kako se zovu članovi?

- Prokurist? Tko može biti prokurist?

- Tko provodi stečaj?kad se može pokrenuti s. Postupak?

- Tijela s. Postupka?

 

 

 

RAŠO- KP i KPP (ugodan, ne gnjavi puno i bio je vrlo brzo gotov sa ispitivanjem, cure su znale)

 

- nabrojite kd iz glave u kojoj se nalazi lažno iskazivanje?

- Optužnica?sadržaj optužnice?tko je podnosi i protiv koga?kojem sudu se podnosi?

- Ima li DO rok za podizanje optužnice?

- Pr. Sredstvo protiv optužnice?prigovor! u kojem roku?

- Cilj istrage?kad se istraga obustavlja?tko ju obustavlja?kad ju istražni sudac obustavlja?

- Zbog čega vijeće može obustaviti istragu?

- Razlika između DO i ostalih ovlaštenih tužitelja?

- Što ako ne dođe na raspravu?

- Razlika između nehaja i namjere?

- Izravna i neizravna namjera?

- Svjesni i nesvjesni nehaj?

- Oslobođenje od kazne?

- Amnestija?kojim propissom Sabor daje amnestiju?

- In dubio pro reo?

- Nešto o glavi KD-a u kojoj se nalazi izazivanje prometne nesreće?

- Pritvor?

- Redovni i skraćeni postupak?

- Prijedlog DO-u?

- Odobrenje DO-u?

- Način počinjenja KD-a?

- Opća i specijalna KD

- Jednostavna i složena KD

- Nužna obrana? Krajnji pr. Učinak n. Obrane?

- Krajnja nužda?

- Nužna obrana i prekoračenje n. Obrane?

- Načelo zakonitosti? 2 iznimke?

 

 

VLAHINJA- UP i RP (zakon tip, smije se, frflja i pita jako kratko, cure su znale

 

- kako se pokreće upr. Postupak?

- Podnesak? Kako se šalje?

- Žalba zbog šutnje administracije?

- Nerazumljivi podnesak?

- Dokazna sredstva?

- Može li svaka osoba biti stranka u postupku?

- Stranačka sposobnost?

- Zak. Zastupnik maloljetnog djeteta

- Ukidanje po pravu nadzora

- Proglašenje rješenja ništavim?

- Rok za tužbu?

- Protiv kojeg akta se može pokrenuti upr. Spor?

- Da li su presude obvezatne? Da!

- Što može tražiti stranka ako upr. Tijelo ne postupi po presudi?

- Što uređuje Z. o radu?

- Vrste diskriminacije?

- Postoji li diskriminacija koja je propisana zakonom?

- Koje poslove ne mogu obavljati žene?

- Najmanji GO?

- GO za maloljetnike?

- 30 dana za koje osobe?

 

PALARIĆ- UST i ORG.PRAVOSUĐA (jako ozbiljan, rešeta po pitanjima i do dosta, ne postavlja baš potpitanja, cure su standardno dobro znale)

 

- kad je donesen Ustav?

- Koliko puta je mijenjan?

- Najviše vrednoste ust poretka

- Suvrenitet? Gdje se proteže?

- Nosutelj suvereniteta?

- Nadležnost Hrv. Sabora

- Kako se biraju zastupnici?

- Kad moraju biti održani izbori?tko ih raspisuje?

- Koliko Sabor može imati zastupnika?

- Kad Sabor redovito zasijeda?

- Može li biti sazvan na izv. Sjednicu?

- Koliko traje mandat Sabora?4 g

- Može li biti raspušten prije?kada?

- Može li se Sabor sam raspustiti?

- Nadl. Predsj. RH? Kako se bira?tko raspisuje izbore i kad oni moraju biti održani?

- Može li pedsj. Biti razriješen dužnosti?

- Nadl. Ust. Suda?koliko sudaca ima i kako se biraju?uvjeti za kandidata?

- Kako se imenuje Vlada?tko ju čini i kako Vlada odlučuje?

- Uredba sa zak. Ovlasti

- U kojem periodu Vlada može donositi te Uredbe?

- Pučki pravobranitelj?

- Kako se bira predsjednik VSRH?

- Kako se bira glavni DO?

- DSV?nadležnost?sastav DSV-a?

- Sastav DO vijeća?nadležnost?

- Tko obavlja sudb. Vlast u RH?

- Stvarna nadležnost opć. Suda?

- Nadl. Žup. Sudova?

- VSRH?

- Uvjeti za izbor suca općinskog, županijskog i vrhovnog suda?

- Kako može prestati sud. Dužnost?

- Sudački imunitet?

- Sudačko vijeće?

- Tko imenuje predsjednike sudova?

- Uvjeti za upis u imenik odvjetnika?

- Odvjetnička komora?

- Odvjetničko društvo

- Kodeks odvjetničke etike?tko ga donosi?

- Sankcije za teške povrede?

- Kad može, a kad mora mirovati odvjetnička praksa?

- JB služba?

- Solemnizacija privatne isprave?

- Uvjeti da bi netko bio imenovan JB-om?

- Tko obavlja nadzor na JB službom?

 

 

VIČIĆ- GPP i OP (čovjek sa leptir mašnom, malo nervozan i neugodan, ali se cure nisu dale smesti ;) )

 

- tko sudi u prvom, a tko u drugom i trećem stupnju? (traži da se ispriča sve, tako da ne mora postavljat potpitanja)

- subjektivno preinačenje tužbe?nekoliko situacija?

- Objektivno preinačenje tužbe?

- Svjedoci?što ako ne kažu istinu?

- Je li zabrana svjedočenja zbog čuvanja službene tajne apsolutna?

- Tko još može odbiti da svjedoči?odgovori na pojedina pitanja?

- Kako počinje svjedčenje?

- Dužnost istinitog iskazivanja kod stranaka?

- Vještačenje?može li izvan liste satalnih sudskih vještaka?

- Što se navodi u nalazu vještaka?

- Može li se tražiti izuzeće vještaka?do kad se mora iznijeti taj zahtjev?

- Prigovor protiv nalaza konkretnog vještaka?

- Može li sud ex offo tražiti vještačenje? NE!

- Vrste odluka koje sud donosi?

- Razlika između presuda i rješenja?

- Da li je dopuštena žalba protiv rješenja?

- Troškovi postupka?nabroji ih?

- Kriterij cause i culpe?

- Koje troškove sud uzima u obzir? Potrebne!

- Može li stranka izgubiti spor, a dobiti troškove spora? Da!

- Od čega se sastoji presuda?

- Što je uvodu, a što u izreci i obrazloženju?

- Koji prigovori ulaze u izreku? Prigovori nenadležnosti suda!

- Rok za žalbu u trg sporovima?

- Međupresuda?kakva je po svojoj naravi? Samostalna!

- Dopunska presuda? Rok?

- Rok od 30 dana u ZPP-u?

- Prijedlog za ponavljanje postupka? Rok?

- Skrbništvo?koji centar je mjesno nadležan?

- Režim imovine br. Drugova?

- Kako mora biti sklopljen bračni ugovor?

 

 

Ispit je trajao cca 3 h (od 8-11h), cure su se stvarno dobro spremile, komisija mi se činila super, osim Vičića koji može izbaciti kandidata iz takta svojom nervozom i neugodnim komentarima, ali bitno je nedati se smesti , od 6 kandidata koji su taj dan odgovarali svi su prošli i otišli to proslaviti u obližnju birtiju

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: mirnab

 

Pitanja 18.3.09.

 

Ustavna organizacija (ispitivač Đurović):

1. najvište vrednoste Ustavnog poretka RH

2. da li naš Ustav poznaje načelo razmjernosti; kakvo to ograničenje može biti

3. da li naš Ustav počiva na diobi ili jedinstvu vlasti

4. tko nadzire sve te tri vlasti (Ustavni sud RH)

5. da li se državljanstvo može oduzeti

6. tko je predstavnik zakonodavne vlasti u RH

7. koje se odluke donose 2/3 većinom

8. oružane snage RH; da li mogu djelovati izvan granica RH

9. koje organske zakone poznajete (npr. kazneni zakon)

10. da bi neki zakon prouzročio učinke koja je procedura

11. da li zakoni mogu retroaktivno djelovati (NE, samo neke odredbe i to ako je zakonom propisano)

12. nadležnosti Ustavnoga suda RH

13. dodirna točka između Ustavnoga suda i sudbene vlasti (odlučuju o razrješenju sudaca)

14. što znači da je sudačka dužnost stalna

15. kada sudac može biti razriješen sudačke dužnosti

16. imunitet saborskih zastupnika

17. koja je razlika između zahtjeva i prijedloga pred Ustavnim sudom RH

18. tko je ovlašten za pokretanje ocjene zakonitosti

19. koja je uloga pučkoga pravobranitelja

20. tko može podnijeti ustavnu tužbu

21. da li se u nekim situacijima može podnijeti ustavna tužba i prije nego što je iscrpljen pravni put (postoje dvije situacije, navesti koje)

22. kako se na Ustavnom sudu odlučuje o ust. tužbi

23. kako će postupiti Ust. sud kada utvrdi da neke odredbe zakona nisu u skladu s Ustavom; a kako kada neku drugi propisi (npr. statut) nije u skladu s Ustavom i zakonom

 

Organizacija pravosuđa:

1. koji sudovi obnašaju sudbenu vlast (redovni i specijalizirani)

2. tko odlučuje u postupcima za suđenje u razumnom roku u zahtjevu za zaštitu prava (neposredno viši sud) i kako glasi izreka (nalaže se općinskom sudu da u roku od ...)

3. postoji li mogućnost pravnoga lijeka iznad Ustavnoga suda

4. Vrhoni sud RH - uloga i nadležnost

5. proširena sjednica Vrhovnoga suda (tko sudjeluje)

6. o čemu se odlučuje na tim sjednicama

7. DSV - tko ih bira i mandat

8. da li predsjednik suda može biti član DSV (ne)

9. tko imenuje predsjednike sudova, a tko predsjednika Vrhovnoga suda

10. da li se suci Ustavnoga suda imenuju ili biraju (biraju)

11. upis u imenik odvjetnika

12. da li odvjetnik može biti u radnom odnosu negdje drugdje (ne)

13. uloga javnoga bilježnika; da li protiv odluke o imenovanju psotoji neki pravni lijek

14. zabrana obavljanja odvjetništva u roku od godine dana; ima li pravo prigovora i tko o tome odlučuje

 

Građansko materijalno pravo (ispitivač Crnić)

1. tema zadaće

2. koji ste propis primjenili

3. koji je princip kada se primjenjuje novi ZOO

4. kako je ZOO strukturiran, na koja dva dijela

5. nabrojiti ugovore

6. darovni ugovor

7. kakvi su ugovori (kon. i realni)

8. bitni sastojici ugovora o kupoprodaji

9. ugovor o zajmu

10. razlika posudbe i zajma

11. što je kapara

12. kako se tumače ugovori

13. novčana renta

14. kod kojega se instituta regulira pitanje rente

15. naknada štete

16. kapitalizacija

17. što zakon kaže što je šteta

18. povreda prava osobnosti

19. tko ima prava osobnosti

20. prava pravne osobe

21. koji su načini popravljanja neimovinkse štete

22. koji zakon regulira pitanje naknade novčane neimovinske štete (ZOO i Zakon o medijima)

23. koji su uvjeti da bi netko dobio pravičnu novčanu naknadu (istaknuo da se čl. 19, 1100 i 1104 ZOO mora znati od riječi do riječi)

24. zastara, što se gubi zastarom, što je suprotno od zastare (dosjelost)

25. koji zakon uređuje dosjelost, što je bitno kod dosjelosti, kakav posjed mora biti

26. stjecanje prava vlasništva građenja

27. kako se štiti vlasništvo

28. kako se štiti posjed

29. koje su osnove nasljeđivanja

30. tko je u prvom nasljednom redu

31. tko su nućni nasljednici

32. tko vodi ostavinski postupak, kako j. b. dobije spis

33. vrste oporuke

34. što čini nužni dio

 

Trgovačko pravo

1. trgovačka društva; radi čega se osnivaju

2. trgovac pojedinac

3. tvrtka

4. prokurist

5. tajno društvo

6. punomoćnik po zaposlenju

7. vrste trgovačkih društava

8. tko je uprava u javnom trgovačkom društvu

9. da li dioničari odgovaraju za obveze d.d.

10. organi d.d.

11. mandat izvršnog direktora

12. može li se uprava d.d. opozvati u tijeku mandata

13. tko je opoziva i koje su pretpostavke za njeno opozivanje

14. opoziv društva s ograničenom odgovornošću

15. organi d.O.o.

16. ima li d.O.o. nadzorni odbor

17. može li skupština opozvati upravu d.O.o.; moraju li postojati razlozi za opozivanje

 

Radno pravo i upravno pravo (ispitivač Knežević)

- ugovor o radu

- od čega se sastoji brutto plaća

- što u slučaju da poslodavac ne može radniku isplatiti plaću

- što su Pravilnici

- stranke kolektivnoga ugovora

- tko je nadležan za ocjenu zakonitosti štrajka

- ako je neko pravo povrijeđeno gdje se ostvaruje zaštita (općinski sud)

- na koji način ugovor o radu može prestati

- mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad

- pravo na zaposlenje u slučaju profesionalne nesposobnosti za rad

- izvanredni otkaz

- pravila odgovornosti za štetu kada je šteta počinjena na radu; a kako je više radnika počinilo štetu

- gospodarsko socijalno vijeće

- Upravni sud RH

- upravni akt

- primjeri pravne osobe s javnim ovlastima (HZZO, Hrv. zavod za mir. osig.)

- razlozi za žalbu u upravnom postupku

- izvanredni pravni lijekovi

- razlozi za obnovu upravnoga postupka

- prethodno pitanje

- šutnja administracije

 

Kazneno materijalno pravo i kazneno procesno (ispitivač Svedrović)

- prvi kandidat:

- zadaća

- naziv djela iz glave + još neka djela iz te glave

- od čega se sastoji svjesni nehaj

- olakotne i otegotne okolnosti

- vrste kaznenih sankcija

- što znači da je sud obvezan primjenjivati blaži zakon

- beznačajno kazneno djelo

- definicija nužne obrane

- vrsta presude koju sud donosi u slučaju nužne obrane

- drugi kandidat:

- zadaća

- vrste kazeni

- uvjetna osuda

- svrha uvjetne osude

- kod kojih kaznenih djela je moguće izreći uvjetnu osudu

- osuđujuća presuda; što mora sadržavati

- od čega se sastoji izravna namjera

- eventualna namjera

- što znači pristati na počinjenje djela

- sigurnosne mjere

- svhra sig. mjera

- nabrojati mjere osiguranja okrivljenika u kaz. postupku

- osnove za pobijanje presude

- nabrojati izvanredne pravne lijekove

- razlika između izranve i neizravne namjere

- sadržaj žalbe

- tko odlučuje o zahtjevu za zaštitu kazne

- kada je sud dužan osloboditi počinitelja od kazne

- pritvor

- pretpostavke okrivljenikove nedužnosti

- pod kojim pretpostavkama više okrivljenika može imati jednoga branjenika

- u kojim slučajevima se optuženik oslobađa od optužbe

- tko može podnijeti žalbu

- jesu li oštećenikova prava sužena kod podnošenja žalbe

GPP i obiteljsko (ispitivač Mikšić)

- kada počinje teći parnica

- sadržaj tužćbe

- kada treba biti naznačena vrijednost predmeta spora

- ako se odnosi na buduća davanja kako se određuje vrijednost predmeta spora

- kondemnatorna, deklaratorna i konstitutivna presuda

- preinaka tužbe

- je li potreban pristanak tuženika kod preinake (uvijek je potreban)

- isticanje više tužbenih zahtjeva

- sudska nadležnost

- pazi li sud po služb. dužnosti i do kada

- a ako utvrdi da nije nadležan (odbaciti tužbu)

- stvarna nadležnost

- mjesna nadležnost

- sukob nadležnosti; a kad je između sudova različite vrste (Vrhovni sud odlučuje)

- o čemu odlučuje najviši sud određene vrste

- tko odlučuje o nućnoj delegaciji

- prekid postupka

- prethodno pitanje

- obustava postupka

- presuda bez održavanja glavne rasprave

- presuda na temelju odricanja

- djelomična presuda

- kada je sud dužan donijeti djelomičnu presudu

- žalbeni razlozi

- vrste bitnih povreda

- izvanredni pravni lijekovi

- pravni lijekovi u ovršnom postupku

- vrste revizije

- rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

- prigovor

- izvanbračna zajednica

- način prestanka braka

- koje su vrste tužbi u bračnom sporu

- bračna stečevina

- kako se utvrđuje br. steč.

- u kojem se obliku sklapa taj ugovor

- uzdržavanje bračnoga druga

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: mirnab

 

Pitanja od 19.03.09.

 

Kazneno (Miljević)

 

Naglasio da je jako bitno znati sve o svojoj presudi, prvi dio je ispitivao samo temeljem toga (KD izazivanja prometne nesreće).

 

1. Što je krivnja, vrste, sve definicije vezane uz to, svjesni, nesvjesni nehaj, izravna, neizravna namjera

2. Blanketna norma (norma koja je prazna ako se ne popuni drugim opisom – ovdje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama)

Optužni prijedlog (vrste optužnog akta, razlike optužnice i optužnog prijedloga, za koja djela ide jedno, za koja drugo, imaju li obrazloženje – optužnica da, prijedlog ne, razlike u sadržaju, koji sadrži prijedlog vrste i mjere kaznene sankcije – ima kod prijedloga, nema kod optužnice, postoji li pravni lijek protiv optužnog prijedloga – ne, protiv optužnice prigovor, koji je rok – 8 dana, iz kojih razloga se podnosi prigovor; kako se vodi postupak po optužnici, kako po prijedlogu)

3. Što je očevid (procesna radnja kojom sud neposrednim opažanjem utvrđuje odlučne ili važne činjenice)

4. Što je vještak? Na koji način ga sud imenuje – pisanim nalogom. Kojim aktima sud može odlučivati – presudom, rješenjem, nalogom. Što je nalaz (popisuje i opisuje činjenice), mišljenje.

5. Svjedoci? Vrste svjedoka? Tko ne smije svjedočiti, tko ima pravo ne svjedočiti, tko još može odbiti svjedočiti – tko bi sebe ili bliskog srodnika izložio kaznenom progonu, teškoj sramoti.

6. Što se mora izdvojiti iz spisa? Nezakoniti dokazi.

7. Dijelovi presude

8. Vrste presude – oslobađajuća, osuđujuća, odbijajuća. Kada se koja donosi?

9. Rokovi za žalbu u redovnom i sumarnom postupku

10. Žalbene osnove zakonskim redoslijedom

11. Može li sud odlučivati o imovinskopravnom zahtjevu? Može, u adhezijskom postupku. Što se može tražiti? Naknada štete, povrat stvari, utvrđenje ništavosti pravnog posla. Kada se to rješava? Kada to traži oštećenik, ako ne bi znatno usporilo postupak.

12. Izvanredni pravni lijekovi? Zbog čega se podnose? Ako je postupkom ili presudom povrijeđen... Tko ga podiže? GDO. Tko ga rješava? VS

 

Građansko i trgovačko (Eraković)

Pitao također prilično detaljno presudu. Tema: tužitelja – zaposlenika ugrizao je pas na radnom mjestu i tuži poslodavca. Ima li pravo na naknadu štete, po kojoj osnovi?

 

1. Tko odgovara za štetu od opasne stvari? Tko osim vlasnika? Odgovornost zaposlenika za štetu?

2. Raskid ugovora zbog neispunjenja? Izjava+ naknadni rok, nakon toga raskinut je ex lege. Kad nije potrebno ostaviti naknadni rok? Kada može i bez izjave?

3. Raskid zbog promijenjenih okolnosti? Sudski raskid je konstitutivna presuda. Bitno im je da li je raskid ex lege ili odlukom suda, ili izjavom, ili...

4. Promjene na strani vjerovnika

5. Cesija? Pristnak dužnika/vjerovnika? Zašto nije potreban? Sve prigovore koje je imao prema prijašnjem vjerovniku može izjaviti i prema novom. Čak i osobne. Za što odgovara i u kojem trenutku? Za naplatnost, bonitet – ako je tako dogovoreno između njih.

6. Promjene na strani dužnika? Kojim pravnim poslom dolazi do promjene na strani dužnika?

7. Kada dužnik pada u zakašnjenje? Kada kod trgovaca? Ako je novčana obveza? Sada je zakonom određeno.

8. Što su trgovački ugovori? Ugovor između trgovaca mora biti u okviru djelatnosti barem jednog od njih ili u vezi s tom djelatnošću.

9. Što ako dužnik zakasni s ispunjenjem nenovčane obveze? Što dužnik može potraživati? Naknadu kakve štete? Izmaklu korist.

10. Ugovorna kazna. Za kakva neispunjenja? Što može tražiti vjerovnik u slučaju neispunjenja? Može ispunjenje ili ugovornu kaznu, a može i naknadu štete. Ako tužbom traži i ugovornu kaznu i štetu, što treba dosuditi? Ako je šteta veća od kazne, onda kaznu i tu razliku do namirenja štete.

11. Suvlasništvo? Razvrgnuće suvlasništva. Čega se sud dužan pridržavati?

12. Založno pravo? Kako se zasniva? Pravna osnova? Sudsko, zakonsko založno pravo? Način stjecanja nekretnina – upisom u ZK. Kako se stječu stvarna prava? Uknjižbom i predbilježbom (pod uvjetom naknadnog opravdanja). Zabilježba≠predbilježba. Kako se prenosi vlasništvo kod pokretnina – predajom. Kako se stječe založno pravo na mjenici – založni indosament.

13. Oblici oporuke? Što mora sadržavati? Razlika između naslejdnika i legatara? Kakav je zahtjev – obveznopravni, prema nasljedniku. Kad dolazi do otvaranja nasljedstva? Što se tada događa? Prelazi imovina. Odgovaraju li za dugove? Da, do visine naslijeđene imovine.

14. Organi d.d.? Upravni odbor? Što rade izvršni direktori? Da li je direktor dužan postupati po nalogu NO? Ne, uprava postupa na vlastitu odgovornosti, odgovornost samo prema 3. Koja prava pripadaju imatelju dionice?

15. Koji je temeljni akt doo? Što se traži za valjanost društvenog ugovora? Prijenos poslovnih udjela – isto ugovorom u obliku JB akta.

16. Kako se prenose dionice indosamentom? Potpis na poleđini smatra se indosamentom. Ako su izdane u nematerijalnom obliku, onda kod SDA.

17. Kad nastupaju posljedice otvaranja stečaja? Zbog čega se može otvoriti stečaj? Što ulazi u stečajnu masu? Nad kojom se fizičkom osobom može otvoriti stečaj? Što ulazi u tu imovinu? Nad kojom imovinom se ne može otvoriti stečaj?

 

Ustav, organizacija (Hrvoj – Šipek)

 

1. Što je DO? Da li daje mišljenja? Kada? Tko imenuje zamjenike? Što radi državnoodvjetničko vijeće?

2. Vrste sudova? Što radi upravni sud? Što radi u upravnom sporu (ispituje zakonitost upravnog akta). Tko i kako imenuje suce? Što radi sudačko vijeće? Kakav je mandat suca?

3. Što je JB služba? Tko imenuje JB?

4. Načelo trodiobe vlasti, tko je tko.

5. Sabor – kakvo je to tijelo, o čemu i na koji način odlučuje? Koje MU potvrđuje?

6. Pučki pravobranitelj?

7. Koja su gospodarska i socijalna prava?

8. Mogu li propisi djelovati retroaktivno? Koji je izuzetak?

9. U kojem se roku štiti pravo na suđenje u razumnom roku? Zahtjev županijskom sudu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ukoliko je do povrede došlo u postupku pred općinskim sudom. Što se određuje? Naknada i određuje se sudu da presudi...

10. Nadležnost ustavnog suda? Da li ustavni sud ikada odlučuje po žalbi? Da. Koji je PL protiv odluka DSV-a – žalba Ustavnom sudu.

 

Građansko (Buljan)

 

1. Što tužba mora sadržavati? Što ako je tužba nepotpuna? Što ako ne dopuni tužbu?

2. Tko mogu biti stranke u postupku?

3. Tko su zakonski zastupnici? Može li stranka biti osoba bez stranačke/parnične sposobnosti?

4. Tko su punomoćnici? Punomoćnici po zaposlenju? U kojim postupcima?

5. Na što se odnosi sudska izreka, što obuhvaća? Glavni zahtjev i sporedne tražbine. Što spada u sporedne tražbine? Jesu li kamate uvijek sporedni zahtjev? Ne.

6. Kada sud odlučuje presudom, kada rješenjem? Npr. smetanje posjeda.

7. Postoji li PL protiv rješenja? Protiv kojih rješenja je dopuštena žalba?

8. Vrste presuda s obzirom na tužbeni zahtjev? S obzirom na postupak? Kada presuda zbog izostanka? Kada zbog priznanja? Djelomična presuda? Međupresuda?

9. Pravni lijekovi? Revizija – protiv kojih odluka, razlozi?

10. Kad 2st sud odlučuje o žalbi, što može? Kad može preinačiti presudu? Tko provodi ovrhu? JB, sud. Što su ovršne isprave?

11. Pod kojim uvjetima se priznaje strana sudska odluka?

12. Što su predmeti ovthe? Stvari i prava. Sredstva ovrhe? Pljenidba, javna dražba...

13. Pretpostavke za valjanost braka? Razlozi za razvod braka? Na koji način brak može prestati? Mogu li svi bračni drugovi podnijeti zahtjev za sporazumni razvod? Kada že se zahtjev za sporazumni raskid braka smatrati tužbom?

14. Tko se smatra ocem djeteta? Tko može tražiti utvrđivanje očinstva? Tko može osporavati majčinstvo?

15. Tko ima pravo na uzdržavanje? Kojim se kriterijima sud rukovodi?

 

Radno i uprava (Komadina)

(pita svaki zakon s popisa literature)

 

1. Dokazna sredstva prema ZUP-u? Koji su najčešći dokaz? Isprave. Da li je uvjerenje upravni akt? Ne. Zašto? Što je upravni akt? Što je uvjerenje?

2. Kad je rješenje konačno, kad pravomoćno?

3. Prethodno pitanje?

4. Obnova postupka?

5. Kad tijelo mora prekinuti postupak? Bračni spor, utvrđivanje očinstva, kazneno djelo, zakonom tako propisano.

6. Šutnja uprave – kompletan postupak.

7. Tko su stranke u upravnom postupku? Kako i u kojem roku se pokreće upravni spor?

8. Razlozi za pobijanje upravnog akta?

9. Tijela državne uprave, koja su? Koji su poslovi tijela državne uprave?

10. Tko su ovlaštenici naknade za imovinu? Oblici naknade – povrat u novcu, VP, naravi.

11. Vrste izvlaštenja? Potpuno, nepotpuno. Pred kojim sudom? Županijskim. Ima li pravo žalbe pred županijskim sudom?

12. Žalba protiv odluke upravnog suda? Ne, revizija.

13. Način prestanka radnog odnosa?

14. 3 slučaja redovnog otkaza ugovora o radu?

15. Što je sudski raskid ugovora o radu? Kad radnik pokrene spor jer je otkaz bio nedopušten, a poslodavac kaže da više ne mogu zajedno, pa sud donese odluku o raskidu.

16. Kako poslodavac i radnik odgovaraju za štetu počinjenu u obavljanju poslova jedan prema drugom? Radnik – za namjeru i krajnju nepažnju, poslodavac?

17. Kako se prije zvao Zakon o državnim službenicima? Zakon o državnim službenicima i namještenicima. Koje njegovoe odredbe se još primjenjuju? One koje se odnose na plaće.

18. Koji se propisi primjenjuju na radni odnos službenika? ZODS. A na namještenike? ZOR.

19. Koja prava su obuhvaćena zakonom o zapošljavanju? Termini i rokovi – koliko radnik mora raditi i u kojem periodu da bi imao pravo na naknadu s burze?

20. Pravo na mirovinsko? Uvjeti i prava temeljem tog zakona?

21. Zakon o strancima i kome se izdaju dozvole?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: vent28

 

PITANJA od 03.03.2009.

 

GPP & OP – Jasenković

1. načelo monokracije

2. opća mjesna nadležnost

3. nadležnost po mjestu plaćanja – kakva je to nadležnost

4. tko je nadležan kod izberive nadležnosti

5. tko su stranke u parničnom postupku

6. parnična sposobnost

7. kako se postaje zakonski zastupnik

8. kada se sačinjava službena bilješka, a kada zapisnik

9. u kakvom obliku sud odlučuje – kad odlučuje presudom, a kad rješenjem o tužbenom zahtjevu

10. što je kad se izdaje platni nalog  rješenje

11. sadržaj žalbe

12. što je dovoljno za žalbu

13. razlozi za pobijanje presude

14. presuda na temelju priznanja – zbog čega se može pobijati

15. granice ispitivanja prvostupanjskih presuda – na što se pazi po službenoj dužnosti

16. što se utvrđuje u ostavinskom postupku

17. tko su stranke u ostavinskom postupku

18. kako se pokreće ostavinski postupak

19. na što treba upozoriti osobu koja se želi odreći nasljedstva

20. što s naknadno pronađenom imovinom

21. naknadno pronađena oporuka

22. koliko obitelji poznaje obiteljski zakon  3

23. što je izvanbračna zajednica

24. što je brak

25. pretpostavke za postojanje braka

26. pretpostavke za sklapanje braka

27. kako prestaje brak

28. utvrđivanje očinstva

29. gdje se priznaje očinstvo

30. uzdržavanje bračnog druga – što se traži na strani tuženika

31. uzdržavanje djece

32. kada muž ne može tražiti razvod braka – kada se brak ipak može razvesti

 

GP & TP – Crnić

1. kako je strukturiran ZOO

2. koji su izvanugovorni odnosi

3. nabrojiti ugovore iz posebnog dijela

4. konsenzualni ugovori

5. bitni sastojci ugovora o kupoprodaji

6. da li je bitno plaćanje za nastanak ugovora o kupoprodaji

7. kod kupoprodaje – kada se postaje vlasnikom, što je titulus, a što modus

8. ugovor o zajmu

9. ugovor o kreditu

10. ugovor o doživotnom uzdržavanju – forma ugovora

11. ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

12. ugovor o djelu – razlika u odnosu na ugovor o radu

13. ugovor o osiguranju – podjela

14. načini popravljanja štete – vrste štete

15. što je neimovinska šteta – kako se može popraviti

16. da li je uvijek moguće dosuditi novčanu naknadu za neimovinsku štetu  ne

17. kako se utvrđuje visina štete

18. od kada teče zatezna kamata na neimovinsku štetu

19. kamate – vrste – kada se plaća zatezna kamata

20. tko su osobe javnog prava  one na koje se odnose propisi o javnoj nabavi

21. kako se stječe pravo vlasništva

22. slučajevi stjecanja vlasništva na temelju zakona

23. derivativno stjecanje vlasništva

24. izvorno stjecanje vlasništva

25. stjecanje od nevlasnika – primjer  npr. stjecanje putem javne dražbe

26. dosjelost – rok dosjelosti u odnosu na državne nekretnine

27. tužba za zaštitu prava vlasništva

28. načini razvrgnuća suvlasničke zajednice

29. može li stranac steći vlasništvo nekretnine u RH

30. služnosti

31. pravne osnove nasljeđivanja

32. nužni nasljednik

33. vrste oporuke

34. kako se oporuka može opozvati

35. vrste uknjižbe

36. što je uknjižba

37. što je predbilježba

38. što je trgovac

39. trgovac pojedinac

40. tvrtka

41. prokurist

42. što prokurist ne smije

43. tko je punomoćnik po zaposlenju

44. vrste trgovačkih društava

45. koji su organi dioničkog društva

46. tko je u sastavu upravnog odbora

47. tko saziva skupštinu dioničkog društva

48. što sadrži oglas o održavanju glavne skupštine – što treba sadržavati dnevni red

 

ORG. PRAVOSUĐ. – Hrvoj Šipek

1. sudovi u RH

2. što radi Upravni sud

3. tko imenuje sudce

4. postoje li ograničenja u pogledu imenovanja sudaca

5. da li državno odvjetništvo može davati mišljenja

6. što je sudačko vijeće

7. uvjeti za sudca općinskog suda

8. tko imenuje predsjednika suda – glavnog državnog odvjetnika – općinskog/županijskog državnog odvjetnika

9. nadležnost općinskih sudova

10. javnobilježništvo

11. javnobilježničke isprave

12. tko provodi disciplinski postupak

13. dužnosti sudaca

 

 

KP & KPP – Klier

1. načelo zakonitosti

2. izuzetak od načela zakonitosti

3. načelo krivnje

4. sadržaj krivnje

5. frankova formula

6. nužna obrana

7. pokušaj kaznenog djela

8. dovršeni i nedovršeni pokušaj

9. sudioništvo

10. tajna po članku 89. KZ

11. što je isprava

12. produljeno kazneno djelo

13. stjecaj

14. vrste kazni

15. kada može biti novčana kazna

16. sigurnosne mjere

17. što uređuje Zakon o kaznenom postupku

18. što uređuje Zakon o sudovima za mladež

19. nezakoniti dokazi – što sud radi s njima

20. koja su dva uvjeta da pretraga bude zakonita

21. pritvorske osnove

22. sadržaj pisane presude

23. sadržaj obrazloženja kod osuđujuće presude

24. osnova pobijanja prvostupanjske presude

25. na što viši sud pazi po službenoj dužnosti

26. apsolutno bitne prvostupanjske povrede

27. izvanredni pravni lijekovi

28. tko je ovlaštenik za zahtjev za zaštitu zakonitosti – rok

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija