Jump to content

koja šifra šta znači


asdfgh
 Dijeli

Preporučene objave

F00 Demencija kod Alzheimerove bolesti (G30.-+)

F00.0 Demencija kod Alzheimerove bolesti s ranim početkom (G30.0+)

F00.1 Demencija kod Alzheimerove bolesti s kasnim početkom (G30.1+)

F00.2 Demencija kod Alzheimerove bolesti, atipična ili miješani tip (G30.8+)

F00.9 Demencija kod Alzheimerove bolesti, nespecificirana (G30.9+)

F01 Vaskularna demencija

F01.0 Vaskularna demencija s akutnim početkom

F01.1 Multiinfarktna demencija

F01.2 Supkortikalna vaskularna demencija

F01.3 Miješana kortikalna i supkortikalna vaskularna demencija

F01.8 Ostale vaskularne demencije

F01.9 Vaskularna demencija, neoznačena

F02 Demencija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

F02.0 Demencija kod Pickove bolesti (G31.0+)

F02.1 Demencija kod Creutzfeldt-Jakobove bolesti (A81.0+)

F02.2 Demencija kod Huntingtove bolesti (G10+)

F02.3 Demencija kod Parkinsonove bolesti (G20+)

F02.4 Demencija kod infekcije virusom humane imunodeficijencije /HIV/ (B22.0+)

F02.8 Demencija kod ostalih specificiranih bolesti svrstanih drugamo

F03 Nespecificirana demencija

F04 Organski amnestički sindrom koji nije uzrokovan alkoholom ili drugim psihoaktivnim tvarima

F05 Delirij koji nije uzrokovan alkoholom ili ostalim psihoaktivnim tvarima

F05.0 Delirij koji nije superponiran na demenciju, tako opisan

F05.1 Delirij superponiran na demenciju

F05.8 Ostali delirij

F05.9 Delirij, neoznačen

F06 Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću

F06.0 Organska halucinoza

F06.1 Organski katatoni poremećaj

F06.2 Organski uvjetovana sumanutost (shizofreniji sličan poremećaj)

F06.3 Organski afektivni poremećaji (poremećaj raspoloženja)

F06.4 Organski anksiozni poremećaj

F06.5 Organski disocijativni poremećaj

F06.6 Organski poremećaj s emocionalnom labilnošću /astenični/

F06.7 Blagi kognitivni poremećaj

F06.8 Ostali označeni duševni poremećaji vezani uz oštećenje i disfunkciju mozga i fizičku bolest

F06.9 Neoznačeni duševni poremećaj vezan uz oštećenje i disfunkciju mozga i fizičku bolest

F07 Poremećaj ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga

F07.0 Organski poremećaj ličnosti

F07.1 Postencefalitični sindrom

F07.2 Postkomocijski sindrom

F07.8 Ostali organski poremećaji ličnosti ili poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga

F07.9 Neoznačeni organski poremećaj ličnosti i poremećaj ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga

F09 Neoznačeni organski ili simptomatski duševni poremećaj

F10 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

F10.0 Akutna intoksikacija

F10.1 Štetna uporaba

F10.2 Sindrom ovisnosti

F10.3 Stanje apstinencije

F10.4 Stanje apstinencije s delirijem

F10.5 Psihotični poremećaj

F10.6 Amnestički sindrom

F10.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F10.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F10.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F11 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem opijata

F11.0 Akutna intoksikacija

F11.1 Štetna uporaba

F11.2 Sindrom ovisnosti

F11.3 Stanje apstinencije

F11.4 Stanje apstinencije s delirijem

F11.5 Psihotični poremećaj

F11.6 Amnestički sindrom

F11.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F11.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F11.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F12 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem kanabinoida

F12.0 Akutna intoksikacija

F12.1 Štetna uporaba

F12.2 Sindrom ovisnosti

F12.3 Stanje apstinencije

F12.4 Stanje apstinencije s delirijem

F12.5 Psihotični poremećaj

F12.6 Amnestički sindrom

F12.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F12.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F12.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F13 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem sedativa i hipnotika

F13.0 Akutna intoksikacija

F13.1 Štetna uporaba

F13.2 Sindrom ovisnosti

F13.3 Stanje apstinencije

F13.4 Stanje apstinencije s delirijem

F13.5 Psihotični poremećaj

F13.6 Amnestički sindrom

F13.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F13.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F13.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F14 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem kokaina

F14.0 Akutna intoksikacija

F14.1 Štetna uporaba

F14.2 Sindrom ovisnosti

F14.3 Stanje apstinencije

F14.4 Stanje apstinencije s delirijem

F14.5 Psihotični poremećaj

F14.6 Amnestički sindrom

F14.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F14.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F14.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F15 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem drugih stimulativnih sredstava, uključujući kofein

F15.0 Akutna intoksikacija

F15.1 Štetna uporaba

F15.2 Sindrom ovisnosti

F15.3 Stanje apstinencije

F15.4 Stanje apstinencije s delirijem

F15.5 Psihotični poremećaj

F15.6 Amnestički sindrom

F15.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F15.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F15.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F16 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem halucinogena

F16.0 Akutna intoksikacija

F16.1 Štetna uporaba

F16.2 Sindrom ovisnosti

F16.3 Stanje apstinencije

F16.4 Stanje apstinencije s delirijem

F16.5 Psihotični poremećaj

F16.6 Amnestički sindrom

F16.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F16.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F16.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F17 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja vezani uz duhan

F17.0 Akutna intoksikacija

F17.1 Štetna uporaba

F17.2 Sindrom ovisnosti

F17.3 Stanje apstinencije

F17.4 Stanje apstinencije s delirijem

F17.5 Psihotični poremećaj

F17.6 Amnestički sindrom

F17.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F17.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F17.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F18 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani hlapljivim otapalima

F18.0 Akutna intoksikacija

F18.1 Štetna uporaba

F18.2 Sindrom ovisnosti

F18.3 Stanje apstinencije

F18.4 Stanje apstinencije s delirijem

F18.5 Psihotični poremećaj

F18.6 Amnestički sindrom

F18.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F18.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F18.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F19 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem više droga ili pak uzimanjem ostalih tvari

F19.0 Akutna intoksikacija

F19.1 Štetna uporaba

F19.2 Sindrom ovisnosti

F19.3 Stanje apstinencije

F19.4 Stanje apstinencije s delirijem

F19.5 Psihotični poremećaj

F19.6 Amnestički sindrom

F19.7 Psihotični poremećaj, rezidualni ili s kasnim početkom

F19.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F19.9 Neoznačeni duševni poremećaj i poremećaj ponašanja

F20 Shizofrenija

F20.0 Paranoidna shizofrenija

F20.1 Hebefrena shizofrenija

F20.2 Katatona shizofrenija

F20.3 Nediferencirana shizofrenija

F20.4 Postshizofrena depresija

F20.5 Rezidualna shizofrenija

F20.6 Shizofrenija simpleks

F20.8 Ostala shizofrenija

F20.9 Shizofrenija, nespecificirana

F21 Shizotipni poremećaj

F22 Perzistirajući sumanuti poremećaji

F22.0 Sumanuti poremećaj

F22.8 Ostale perzistirajuće sumanutosti

F22.9 Perzistirajuća sumanutost, nespecificirana

F23 Akutni i prolazni psihotični poremećaji

F23.0 Akutni polimorfni psihotični poremećaj bez simptoma shizofrenije

F23.1 Akutni polimorfni psihotični poremećaj sa simptomima shizofrenije

F23.2 Akutni psihotični poremećaj nalik na shizofreniju

F23.3 Ostali akutni pretežno sumanuti poremećaji

F23.8 Ostali akutni i prolazni psihotični poremećaji

F23.9 Akutni i prolazni psihotični poremećaji, nespecificirani

F24 Inducirana sumanutost

F25 Shizoafektivni poremećaji

F25.0 Shizoafektivni poremećaj, manični tip

F25.1 Shizoafektivni poremećaj, depresivni tip

F25.2 Shizoafektivni poremećaj, miješani tip

F25.8 Ostali shizoafektivni poremećaji

F25.9 Shizoafektivni poremećaj, nespecificiran

F28 Ostali neorganski psihotični poremećaji

F29 Nespecificirana neorganska psihoza

F30 Manična spizoda

F30.0 Hipomanija

F30.1 Manija bez psihotičnih simptoma

F30.2 Manija s psihotičnim simptomima

F30.8 Ostale manične epizode

F30.9 Manična epizoda, nespecificirana

F31 Bipolarni afektivni poremećaj

F31.0 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda hipomanična

F31.1 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda manična bez psihotičnih simptoma

F31.2 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda manična s psihotičnim simptomima

F31.3 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda blaga ili umjerena depresija

F31.4 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija bez psihotičnih simptoma

F31.5 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija s psihotičnim simptomima

F31.6 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda miješana

F31.7 Bipolarni afektivni poremećaj, sada u remisiji

F31.8 Ostali bipolarni afektivni poremećaji

F31.9 Bipolarni afektivni poremećaj, nespecificiran

F32 Depresivne epizode

F32.0 Blaga depresivna epizoda

F32.1 Srednje teška depresivna epizoda

F32.2 Teška depresivna epizoda bez psihotičnih simptoma

F32.3 Teška depresivna epizoda s psihotičnim simptomima

F32.8 Ostale depresivne epizode

F32.9 Depresivna epizoda, neoznačena

F33 Povratni depresivni poremećaj

F33.0 Povratni depresivni poremećaj, sadašnja epizoda blaga

F33.1 Povratni depresivni poremećaj, sadašnja epizoda srednje teška

F33.2 Povratni depresivni poremećaj, sadašnja epizoda teška, bez psihotičnih simptoma

F33.3 Povratni depresivni poremećaj, sadašnja epizoda teška, s psihotičnim simptomima

F33.4 Povratni depresivni poremećaj, sada u remisiji

F33.8 Ostali povratni depresivni poremećaji

F33.9 Povratni depresivni poremećaj, neoznačen

F34 Perzistirajući afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F34.0 Ciklotimija

F34.1 Distimija

F34.8 Ostali perzistirajući afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F34.9 Perzistirajući afektivni poremećaj, neoznačen

F38 Ostali afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F38.0 Ostali pojedinačni afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F38.1 Ostali povratni afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F38.8 Ostali označeni afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F39 Neoznačeni afektivni poremećaj (poremećaj raspoloženja)

F40 Fobični anksiozni poremećaji

F40.0 Agorafobija

F40.1 Socijalne fobije

F40.2 Specifične (zasebne) fobije

F40.8 Ostali fobijski anksiozni poremećaji

F40.9 Fobijski anksiozni poremećaj, nespecificiran

F41 Ostali anksiozni poremećaji

F41.0 Panični poremećaj (epizodna paroksizmalna anksioznost)

F41.1 Opći anksiozni poremećaj

F41.2 Miješana anksioznost i depresivni poremećaj

F41.3 Ostali miješani anksiozni poremećaji

F41.8 Ostali označeni anksiozni poremećaji

F41.9 Anksiozni poremećaj, nespecificiran

F42 Opsesivno-kompulzivni poremećaj

F42.0 Pretežno prisilne (opsesivne) misli ili ruminacije

F42.1 Pretežno prisilne (kompulzivne) radnje (opsesivni rituali)

F42.2 Miješane prisilne misli i radnje

F42.8 Ostali opsesivno-kompulzivni poremećaji

F42.9 Opsesivno-kompulzivni poremećaj, nespecificiran

F43 Reakcije na teški stres i poremećaji prilagodbe

F43.0 Akutna reakcija na stres

F43.1 Posttraumatski stresni poremećaj

F43.2 Poremećaji prilagodbe

F43.8 Ostale reakcije na teški stres

F43.9 Reakcija na teški stres, nespecificirana

F44 Disocijativni /konverzivni/ poremećaj

F44.0 Disocijativna amnezija

F44.1 Disocijativna fuga

F44.2 Disocijativni stupor

F44.3 Stanje transa i opsjednutosti

F44.4 Disocijativni motorni poremećaji

F44.5 Disocijativne konvulzije

F44.6 Disocijativna anestezija i gubitak osjeta

F44.7 Miješani disocijativni /konverzivni/ poremećaji

F44.8 Ostali disocijativni /konverzivni/ poremećaji

F44.9 Disocijativni /konverzivni/ poremećaj, nespecificiran

F45 Somatoformni poremećaji

F45.0 Somatizacijski poremećaj

F45.1 Nediferencirani somatoformni poremećaj

F45.2 Hipohondrijski poremećaj

F45.3 Somatoformna autonomna disfunkcija

F45.4 Perzistirajući somatoformni bolni poremećaj

F45.8 Ostali somatoformni poremećaji

F45.9 Somatoformni poremećaj, nespecificiran

F48 Ostali neurotski poremećaji

F48.0 Neurastenija

F48.1 Sindrom depersonalizacije - derealizacije

F48.8 Ostali označeni neurotski poremećaji

F48.9 Neurotski poremećaj, nespecificiran

F50 Poremećaji hranjenja

F50.0 Anorexia nervosa

F50.1 Atipična anoreksija nervoza

F50.2 Bulimija nervoza

F50.3 Atipična bulimija nervoza

F50.4 Pretjerano jedenje udruženo s ostalim psihološkim poremećajima

F50.5 Povraćanje udruženo s ostalim pshološkim poremećajima

F50.8 Ostali poremećaji hranjenja

F50.9 Poremećaj hranjenja, nespecificiran

F51 Neorganski poremećaji spavanja

F51.0 Neorganska nesanica

F51.1 Neorganska hipersomnija (pretjerano spavanje)

F51.2 Neorganski poremećaj ritma spavanja i budnosti

F51.3 Mjesečarenje /somnambulizam/

F51.4 Noćni strahovi

F51.5 Noćne more

F51.8 Ostali neorganski poremećaji spavanja

F51.9 Neorganski poremećaj spavanja, neoznačen

F52 Seksualna disfunkcija koja nije uzrokovana organskim poremećajem ili bolešću

F52.0 Nedostatak ili gubitak spolne želje

F52.1 Seksualna averzija ili nedostatak spolnog užitka

F52.2 Izostanak genitalnog odgovora

F52.3 Disfunkcija orgazma

F52.4 Prijevremena ejakulacija

F52.5 Neorganski vaginizam

F52.6 Neorganska dispareunija

F52.7 Pretjerani spolni nagon

F52.8 Ostale spolne disfunkcije koje nisu uzrokovane organskim poremećajem ili bolešću

F52.9 Neoznačena spolna disfunkcija koja nije uzrokovana organskim poremećajem ili bolešću

F53 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u vezi s babinjama, koji nisu drugamo svrstani

F53.0 Blagi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u vezi s babinjama koji nisu drugamo svrstani

F53.1 Teški duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u vezi s babinjama koji nisu drugamo svrstani

F53.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u vezi s babinjama koji nisu drugamo svrstani

F53.9 Puerperalni duševni poremećaj, nespecificiran

F54 Psihološki i bihejvioralni čimbenici u vezi s drugamo svrstanim poremećajem ili bolesti

F55 Zlouporaba tvari koje ne izazivaju ovisnost

F59 Neoznačeni bihejvioralni sindromi povezani s fiziološkim poremećajima i fizičkim čimbenicima

F60 Specifični poremećaji ličnosti

F60.0 Paranoidni poremećaj ličnosti

F60.1 Shizoidni poremećaj ličnosti

F60.2 Dissocijalni poremećaji ličnosti

F60.3 Emocionalno nestabilna ličnost

F60.4 Histrionični poremećaj ličnosti

F60.5 Anankastični poremećaj ličnosti

F60.6 Anksiozni (izbjegavajući) poremećaj ličnosti

F60.7 Ovisna ličnost

F60.8 Ostali specifični poremećaji ličnosti

F60.9 Poremećaj ličnosti, neoznačen

F61 Miješani i ostali poremećaji ličnosti

F62 Trajne promjene ličnosti koje se ne mogu pripisati oštećenju ili bolesti mozga

F62.0 Trajne promjene ličnosti nakon katastrofalnih doživljaja

F62.1 Trajna promjena ličnosti nakon psihijatrijske bolesti

F62.8 Ostale trajne promjene ličnosti

F62.9 Trajna promjena ličnosti, nespecificirana

F63 Poremećaji navika i nagona

F63.0 Patološka sklonost kockanju

F63.1 Patološko potpaljivanje vatre (piromanija)

F63.2 Patološka sklonost krađi (kleptomanija)

F63.3 Trichotillomania (manija čupkanja dlaka)

F63.8 Ostali poremećaji navika i nagona

F63.9 Poremećaj navika i nagona, nespecificiran

F64 Poremećaji uloge spola

F64.0 Transseksualizam

F64.1 Transvestizam

F64.2 Poremećaj uloge spola u djetinjstvu

F64.8 Ostali poremećaji uloge spola

F64.9 Poremećaji uloge spola, nespecificirani

F65 Poremećaj seksualne sklonosti

F65.0 Fetišizam

F65.1 Fetišistički transvestizam

F65.2 Egzibicionizam

F65.3 Voajerstvo

F65.4 Pedofilija

F65.5 Sadomazohizam

F65.6 Višestruki poremećaji seksualne sklonosti

F65.8 Ostali poremećaji seksualne sklonosti

F65.9 Poremećaj seksualne sklonosti, nespecificiran

F66 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa seksualnim razvojem i orijentacijom

F66.0 Poremećaj seksualnog sazrijevanja

F66.1 Egodistonička seksualna orijentacija

F66.2 Poremećaj seksualnih odnosa

F66.8 Ostali psihoseksualni poremećaji razvoja

F66.9 Poremećaji psihoseksualnog razvoja, nespecificirani

F68 Ostali poremećaji osobnosti i ponašanja odraslih

F68.0 Pomna obrada fizičkih simptoma zbog psiholoških razloga

F68.1 Namjerno izazivanje ili simulacija simptoma ili nesposobnosti, ili fizičkih ili psihičkih (lažna nesposobnost)

F68.8 Ostali označeni poremećaji osobnosti i ponašanja u odraslih

F69 Nespecificirani poremećaj osobnosti i ponašanja u odraslih

F70 Laka duševna zaostalost

F70.0 Nepostojanje ili minimalno oštećenje ponašanja

F70.1 Znatno oštećenje ponašanja koje zahtijeva nadzor ili liječenje

F70.8 Ostala oštećenja ponašanja

F70.9 Bez spominjanja oštećenja ponašanja

F71 Umjerena duševna zaostalost

F71.0 Nepostojanje ili minimalno oštećenje ponašanja

F71.1 Znatno oštećenje ponašanja koje zahtijeva nadzor ili liječenje

F71.8 Ostala oštećenja ponašanja

F71.9 Bez spominjanja oštećenja ponašanja

F72 Teška duševna zaostalost

F72.0 Nepostojanje ili minimalno oštećenje ponašanja

F72.1 Znatno oštećenje ponašanja koje zahtijeva nadzor ili liječenje

F72.8 Ostala oštećenja ponašanja

F72.9 Bez spominjanja oštećenja ponašanja

F73 Duboka duševna zaostalost

F73.0 Nepostojanje ili minimalno oštećenje ponašanja

F73.1 Znatno oštećenje ponašanja koje zahtijeva nadzor ili liječenje

F73.8 Ostala oštećenja ponašanja

F73.9 Bez spominjanja oštećenja ponašanja

F78 Ostala duševna zaostalost

F78.0 Nepostojanje ili minimalno oštećenje ponašanja

F78.1 Znatno oštećenje ponašanja koje zahtijeva nadzor ili liječenje

F78.8 Ostala oštećenja ponašanja

F78.9 Bez spominjanja oštećenja ponašanja

F79 Nespecificirana duševna zaostalost

F79.0 Nepostojanje ili minimalno oštećenje ponašanja

F79.1 Znatno oštećenje ponašanja koje zahtijeva nadzor ili liječenje

F79.8 Ostala oštećenja ponašanja

F79.9 Bez spominjanja oštećenja ponašanja

F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezika

F80.0 Specifični poremećaj izgovora

F80.1 Poremećena sposobnost jezičnog izražavanja

F80.2 Poremećaji razumijevanja

F80.3 Stečena afazija s epilepsijom (Landau-Kleffner)

F80.8 Ostali poremećaji razvoja govora i govornog jezika

F80.9 Poremećaji razvoja govora i govornog jezika, nespecificirani

F81 Specifični razvojni poremećaji vještina učenja i formalnih (školskih) znanja

F81.0 Specifični poremećaj čitanja

F81.1 Specifični poremećaj izgovaranja

F81.2 Specifični poremećaj u vještini računanja

F81.3 Mješoviti poremećaj vještina učenja i studiranja

F81.8 Ostali razvojni poremećaji vještina učenja i studiranja

F81.9 Poremećaj razvoja vještina učenja i studiranja, nespecificirani

F82 Specifični poremećaj razvoja motoričkih funkcija

F83 Specifični miješani razvojni poremećaji

F84 Pervazivni razvojni poremećaji

F84.0 Autizam u djetinjstvu

F84.1 Atipični autizam

F84.2 Rettov sindrom

F84.3 Drugi dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu

F84.4 Poremećaj hiperaktivnosti povezan s duševnom zaostalošću i stereotipnim kretnjama

F84.5 Aspergerov sindrom

F84.8 Ostali poremećaji razvoja u djetinjstvu

F84.9 Pervazivni poremećaji u razvoju, nespecificirani

F88 Ostali poremećaji psihološkog razvoja

F89 Nespecificirani poremećaj psihološkog razvoja

F90 Hiperkinetski poremećaji

F90.0 Smetnje aktivnosti i pažljivosti

F90.1 Hiperkinetički poremećaj ophođenja

F90.8 Ostali hiperkinetički poremećaji

F90.9 Hiperkinetički poremećaj, nespecificirani

F91 Poremećaji ponašanja

F91.0 Poremećaji ponašanja ograničeni na obitelj

F91.1 Nedruštvenost kao poremećaj ponašanja

F91.2 Socijalizirani poremećaj ponašanja

F91.3 Prkosljivost

F91.8 Ostali poremećaji ponašanja

F91.9 Poremećaj ponašanja, nespecificiran

F92 Mješoviti poremećaji ponašanja i osjećaja

F92.0 Poremećaji depresivna tipa

F92.8 Ostali mješoviti poremećaji ponašanja i emocija

F92.9 Mješoviti poremećaj ophođenja i osjećaja, nespecificiran

F93 Emocionalni poremećaji koji se pojavljuju osobito u djetinjstvu

F93.0 Anksioznost zbog odvajanja u djetinjstvu

F93.1 Fobični strah u djetinjstvu

F93.2 Društvena tjeskoba u djetinjstvu

F93.3 Rivalitet između braće i sestara

F93.8 Ostali emocionalni poremećaji u djetinjstvu

F93.9 Emocionalni poremećaji u djetinjstvu, nespecificirani

F94 Poremećaji u socijalnom funkcioniranju s početkom specifičnim za djetinjstvo ili adolescenciju

F94.0 Elektivni mutizam

F94.1 Reaktivni emocionalni poremećaj u djetinjstvu

F94.2 Poremećaj neinhibiranosti u djetinjstvu

F94.8 Ostali poremećaji socijalnog funkcioniranja u djetinjstvu

F94.9 Poremećaj socijalnog funkcioniranja u djetinjstvu, nespecificiran

F95 Tikovi

F95.0 Prolazni tik

F95.1 Kronični motorički ili glasovni tikovi

F95.2 Kombinirani glasovni i višestruki motorički tikovi (de la Tourette)

F95.8 Ostali tikovi

F95.9 Tik, nespecificiran

F98 Ostali poremećaji ponašanja i osjećanja koji se obično javljaju u djetinjstvu i adolescenciji

F98.0 Neorganska enureza

F98.1 Neorganska enkopreza

F98.2 Poremećaj uzimanja hrane u dojenačkoj dobi i djetinjstvu

F98.3 Nastrani apetit u dojenačkoj dobi i u djetinjstvu (pika)

F98.4 Poremećaji sa stereotipnim pokretima

F98.5 Mucanje

F98.6 Cluttering (konfuzan, brzi govor)

F98.8 Ostali specificirani poremećaji ponašanja i osjećaja s pojavljivanjem, obično u djetinjstvu i u adolescenciji

F98.9 Nespecificirani poremećaji ponašanja i osjećaja s pojavljivanjem, obično u djetinjstvu i u adolescenciji

F99 Mentalni poremećaj, nesvrstan drugamo

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala na odgovoru,(inače pitam za prijatelja koji nije u stanju komunicirati kompjuterom)

ali moram priznati da me čudi taj postotak koji ste rekli jer se radi o jednom od najtežih slučajeva poremećaja osobnosti i mentalnoj disfunkciji mozga koji je uzrokovan fizičkom ozljedom mozga tj ranjavanjem gelerom ,dokazanim CT i ostalim tehničkim medicinskim uređajima ,poslije teškog ranjavanja i izlijeva krvi u mozak

Istina da je mjerodavno za određivanje postotka liječničko povjerenstvo,to je naravno jasno ,ali pitao sam da imam neku orijentaciju i zato što se promjenila Lista t.o. jer želim pomoći prijatelju.

Ja sam gledao novu Listu i ne mogu nigdje naći pod koju točku liste bi to spadalo.

Naime starom Listom t.o.NN br62/92

Ova se dijagnoza nalazila pod točkom 196-organski traumatski psihosindrom

i za lakši stupanj je predviđen postotak 50-60%,a za teži 50-100%.

Zato ne razumijem odakle ste sad procjenili da po novoj Listi

to treba iznositi oko 20%.

Ponavljam radi se o jednoj od najtežih mogućih dijagnoza tj traumatska ozljeda mozga koje za posljedicu ima:

-teški poremećaj osobnosti,

-oštećenje govora

-oštećenje vida

-oštećenje moždanih živaca lica,

-gašenje niz tjelesnih refleksa-

-hemiparezu(lakšu oduzetost jedne strane tijela)

Moj prijatelj želi podnijeti zahtjev za povećanje invalidnosti,treba da ide na komisiju i traži da mu se prizna teži stupanji problem je što te točke (196 ) nema više u novoj Listi.

pokušao sam kako sam naveo nešto naći u novoj Listi što bi tomu odgovaralo koja točka po novoj Listi i koliko bi mogao iznositi postotak za teže oštećenje,međutim ne znam pod koju točku bi se to moglo podvesti.

Zato sam pitao,pa ako g.Mrljavac ili netko drugi može pogledati Listu i po kojoj točki bi se moglo to cijeniti odnosno tražiti u zahtjevu pogoršanje. :misli:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Imate dolje u attachmentu (u Wordu) u ovoj objavi dio Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja org. HRVI koji se odnosi na ozljede glave pa pogledajte listu bolesti prema kojoj bi povjerenstvo odlučivalo po kojoj točki bi moglo eventualno donijeti novo rješenje o invalidnosti.

 

S obzirom da (Vi ili Vaš prijatelj) najbolje poznajete njegovu medicinsku dokumentaciju, ne bi bilo naodmet da porazgovarate sa njegovim liječnikom opće prakse i psihijatrom-psihologom, vezano za Vaše mišljenje o zahtjevu za povećanje invalidnosti.

 

Mi možemo samo nagađati, a povjerenstvo će odlučiti.

 

Rekao bih da se tu radi o više točaka, a ne samo jednoj.

 

Postoji mogućnost pored ostalog i da se tu uvrsti čl.238 spomenutog pravilnika:

 

238. Psihički poremećaji vezani uz ratnu traumu(akutna reakcija na stres, poremećaj prilagodbe,posttraumatski stresni poremećaj i trajne promjene osobnosti nakon ratnog

PTSP)ako se utvrdi da prije rata nije bolovao od psihičkih poremećaja

 

a) lakog stupnja manje od 20%

b) teškog stupnja 20 do 40%

c) teškog stupnja s komorbiditetom(psihički i psihosomatski) 40 do 60%

 

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

 

Obratite pozornost na ove dijagnoze:

F43.1 Posttraumatski stresni poremećaj

F62.0 Trajne promjene ličnosti nakon katastrofalnih doživljaja

 

Niste napisali koliko Vaš prijatelj ima trenutno postotak invalidnosti i ima li status branitelja?

 

Za napomenuti je da do novog stalnog rješenja o statusu HRVI (povećanju) postotka invalidnosti može čekati i 4-5 godina, a do tada će nekoliko puta morati ići na PLP (prvostupanjsku komisiju) ovisno o novoj dijagnozi i dok ne dobije novo stalno rješenje (nakon 4-5 god.) vjerojatno će cijelo vrijeme dobivati privremeno rješenje o statusu HRVI, jer rješenje koje trenutno ima će biti izvan snage i više neće vrijediti.

Naravno, na starom rješenju O STAUSU hrvi to neće pisati ali će pisati na novom.

 

Isto tako neće dobivati osobnu invalidninu sve dok ne dobije rješenje DLP-a, a to se zna otegnuti i do godinu dana.

Dakako, poslije svakog drugostupanjskog rješenja dobije sve zaostatke odjednom.

 

Niste napisali koliki postotak HRVI ima Vaš prijatelj i ima li status branitelja te dali je već u mirovini (braniteljskoj mirovini)?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

g.Mrljavac hvala na iscrpnom odgovoru,

u mirovini je opća nesposobnost od 95g. i ima 70% invalidnost ,ranjavanje

među ostalim točkama ima tu točku Liste(stare)196...lakši stupanj traumatskog psihoorganskog sindroma,koje sad više nema.

Pošto se stanje u zadnjih 15 g znatno pogoršalo..zaboravlja ,gubi se..i ne može nigdje sam, savjetovano mu je da traži viši stupanj međutim te točke više nema u novoj Listi.

Koliko sam gledao listu to mi se jedino moglo podvesti pod

postraumatsku demenciju (simptomi su isti)zbog ozljede mozga i postotci u Listi su slični .

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija