Jump to content
Zoran25

Pravosudni ispit pitanja 2010. g.

Preporučene objave

Ekipa!

 

Evo mjesta gdje molim sve koji imaju pitanja s novog pravosudnog da ih stave i da probamo napraviti popis pitanja da svi lakše možemo proći spomenuti ispit. Hvala u ime svih koji će pomoću ovoga položiti ispit!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Zoran25 je napisao:

Ekipa!

 

Evo mjesta gdje molim sve koji imaju pitanja s novog pravosudnog da ih stave i da probamo napraviti popis pitanja da svi lakše možemo proći spomenuti ispit. Hvala u ime svih koji će pomoću ovoga položiti ispit!

 

je l' bi ovo bilo dovoljno dobro?

 

 

GRAĐANSKO POSTUPOVNO PRAVO

 

1. Osnovna načela parničnog postupka

2. Prethodno pitanje

3. Apsolutna nenadležnost

4. Stvarna i mjesne nadležnost

5. Sukob nadležnosti

6. Vrijednosti predmeta spora - značaj i način utvrđivanja

7. Određivanje mjesne nadležnosti od višeg suda – nužna i svrhovita delegacija

8. Izuzeće suca

9. Stranke u postupku

10. Zakonski zastupnik

11. Punomoćnici

12. Sadržaj podnesaka – sadržaj tužbe

13. Postupanje suda s nerazumljivim i nepotpunim podnescima

14. Povrat u prijašnje stanje

15. Osobna dostava – odbijanje primitka pismena

16. Parnični troškovi

17. Pretpostavke za pokretanje parničnog postupka u kojem je stranka Republika Hrvatska

18. Vrste tužbi

19. Isticanje više tužbenih zahtjeva u tužbi – protutužba

20. Preinaka tužbe

21. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva – posljedice

22. Postojanje parnice – litispendencija

23. Suparničari

- materijalni, formalni i naknadni suparničari

- eventualni suparničari

- ovlaštenja suparničara

- jedinstveni suparničari

24. Umješač

- kada se treća osoba može mješati u tuđu parnicu

- pravni položaj umješača

- osporavanje prava da sudjeluje u postupku

- umješač s položajem jedinstvenog suparničara

25. Imenovanje prethodnika i obavijest treće osobe o parnici

26. Prekid postupka

- po sili zakona

- na temelju odluke suda

- pravne posljedice

27. Mirovanje postupka

- pravne posljedice

- u sporovima male vrijednosti

- u postupku pred trgovačkim sudovima

28. Dokaza i njihova ocjena

29. Svjedoci

- dužnost svjedočenja

- tko se ne može saslušati kao svjedok

- uskraćivanje svjedočenja i uskraćivanje odgovora

30. Vještaci

- nalaz i mišljenje

- izvođenje dokaza

31. Saslušanje stranaka

32. Osiguranje dokaza

- pretpostavke

- sadržaj podneska

- vrsta postupka

33. Pripremanje glavne rasprave

- što obuhvaća pripremanje glavne rasprave

- koje presude može donijeti

- ovlaštenja suda

34. Odgovor na tužbu

- sud je dužan upozoriti na posljedice

- rok za odgovor na tužbu

35. Pripremno ročište

- rješenja koja je sud ovlašten donijeti u tijeku pripremanja glavne rasprave

- odnosno na pripremnom ročištu

36. Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza

- do kada se mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi

- posljedice

37. Međupresuda

- kad se može donijeti

- troškovi postupka

38. Dopunska presuda i ispravak presude

39. Djelomična presuda

- kad se može donijeti

- troškovi postupka

40. Presuda na temelju priznanja i presuda na temelju odricanja

- pretpostavke za donošenje

- protuzakonito donošenje

41. Presuda zbog ogluhe

- pretpostavke za donošenje

- protuzakonito donošenje

42. Presuda zbog izostanka

- pretpostavke za donošenje

- protuzakonito donošenje

43. Pravomoćnost odluke

- kad nastupa pravomoćnost presude

- na što se odnosi pravomoćnost presude

- subjektivni i objektivni identitet spora

44. Donošenje i objava presude i pismena izrada presude

45. Sadržaj presude

46. Rješenje

- rješenje kao oblik odluke

- rješenja kojima se upravlja postupkom

- dostava rješenja strankama

47. Žalba protiv presude – rok za žalbu, sadržaj žalbe i žalbeni razlozi

48. Apsolutno i relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka – pojam i razlika

49. Ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja

50. Granice ispitivanja prvostupanjske presude

51. Žalba protiv rješenja – kad je dopuštena i kad podnesena žalba odlaže ovrhu rješenja

52. Revizija protiv presude – rok, vrste, razlozi i granice ispitivanja presude

53. Revizija protiv rješenja

54. Ponavljanje postupka – pojam i nadležnost za odlučivanje o prijedlogu

55. Ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu o povredi temeljnih ljudskih prava ili slobode

56. Pravni lijekovi u posebnim postupcima

57. Platni nalog – pretpostavke za izdavanje

58. Pojam spora male vrijednosti

59. Pokretanje i predmet ostavinskog postupka.

60. Stvarna i mjesna nadležnost u ostavinskom postupku.

61. Načelo oficioznosti u ostavinskom postupku.

62. Odluke u ostavinskom postupku

63. Žalba i postupak po žalbi u ostavinskom postupku.

64. Proglašenje oporuke (pisane, usmene, nestale ili uništene te naknadno pronađene)

65. Postupak kada nema imovine ostavitelja i kada nema nasljednika ostavinske imovine.

66. Nasljednička izjava.

67. Upućivanje nasljednika u parnicu, razlozi i koga se upućuje.

 

68. Sadržaj rješenja o nasljeđivanju

69. Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

70. Naknadno pronađena imovina.

71. Koje je značenje izraza:

- tražbina

- ovrhovoditelj

- predlagatelj osiguranja

- javno ovjerovljene isprave

72. Koje je značenje izraza

- ovršenik

- protivnik osiguranja

- stranka

- sudionik

73. Pokretanje ovršnog postupaka i postupaka osiguranja

74. Sredstvo i predmet ovrhe te što ne može biti predmet ovrhe

75. Sastav suda u ovršnom postupku, odluke suda i pravni lijekovi

76. Troškovi ovršnog postupka? (postupka, tko snosi troškove unaprijed, posljedice nepostupanja po odluci suda o predujmljivanju troškova i načelo culpae i zahtjev za naknadu troškova postupka?

77. Ovrha strane sudske odluke i ovrha na imovini strane države

78. Ovršna isprava

79. Ovršnost odluke i nagodbe po Ovršnom zakonu.

80. Vjerodostojna isprava.

81. Stvarna i mjesna nadležnost suda za određivanje ovrhe

82. Sadržaj prijedloga za ovrhu i posljedice nepotpunog prijedloga

83. Sadržaj rješenja o ovrsi

84. Odlučivanje o žalbi protiv rješenja o ovrsi

85. Upućivanje u parnicu

86. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i postupanje suda

87. Protuovrha, kada se određuje, postupanje suda i rješenje o protuovrsi

88. Obustava i dovršetak ovrhe

89. Ovrha na pokretnini radi naplate novčanog potraživanja , nadležnost i ovršne radnje .

90. Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika, nadležnost i ovršne radnje, prednosni red ovrhovoditelja.

91. Ovrha radi ostvarivanja nenovčane tražbine, nadležnost, ovršne radnje

92. Ovrha radi uspostavljanja prijašnjeg stanja i ponovno smetanje posjeda

93. Ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad

94. Nadležnost javnih bilježnika u ovrsi.

95. Osiguranje tražbine, sredstva osiguranja – nabrojiti.

96. Prethodna mjera i privremena mjera.

97. Priznanje i izvršenje strane sudske odluke – pretpostavke

98. Sudski zapisnici – o kojim radnjama se sastavljaju i tko ih vodi?

99. Kada i koja rješenja se mogu donijeti upotrebom štambilja?

 

 

OBITELJSKO PRAVO

 

 

100. Odnosi koji se uređuju Obiteljskim zakonom i na kojim se načelima temelji uređenje obiteljskih odnosa

101. Pojam bračne i izvanbračne zajednice

102. Načini sklapanja braka

103. Pretpostavke za postojanje braka

104. Pretpostavke za valjanost braka

105. Načini prestanka braka

106. Razvod braka

107. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva

108. Tužba za utvrđenje majčinstva i očinstva

109. Tužba za osporavanje majčinstva i očinstva

110. Roditeljska skrb (prava i obveze)

111. Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te prestanak roditeljske skrbi

112. Posvojenje i pretpostavke za zasnivanje posvojenja

113. Pravni učinci posvojenja

114. Skrbništvo i vrste skrbništva

115. Imenovanje skrbnika

116. Tko ima pravo i dužnost na uzdržavanje

117. Uzdržavanje djece i uzdržavanje roditelja

118. Uzdržavanje bračnog druga i izvanbračnog druga

119. Način određivanja uzdržavanja

120. Ovlasti Centra za socijalnu skrb kod uzdržavanja djeteta

121. Bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova

122. Bračni ugovor

123. Stjecanje i raspolaganje imovinom malodobnog djeteta

124. Procesna ograničenja u statusnim stvarima i parnicama radi uzdržavanja malodobnog djeteta (utvrđenje činjenica i provođenje dokaza, mirovanje, priznanje i odricanje od tužbenog zahtjeva)

125. Izvanredni pravni lijekovi prema Obiteljskom zkonu

 

SRETNO SVIMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :palac:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ovo su uređeni popisi pitanja, mislim da je i ispitnoj komisiji draže da ova pitanja kruže i da se pripremimo za ispit, ionako da bi se prošlo ova pitanja vlja naučiti veći dio propisane literature

 

 

 

KAZNENO PRAVO

 

1. Kazneno djelo

2. Načelo zakonitosti

3. Obavezna primjena blažeg zakona

4. Način počinjenja kaznenog djela i posljedica u odnosu na kažnjavanje

5. Vrijeme počinjenja kaznenog djela

6. Mjesto počinjenja kaznenog djela

7. Beznačajno djelo

8. Nužna obrana

9. Prekoračenje nužne obrane

10. Kranja nužda

11. Sila ili prijetnja

12. Pripremne radnje

13. Pokušaj kaznenog djela

14. Dragovoljni odustanak

15. Poticanje

16. Pomaganje

17. Sudionici i kažnjavanje sudionika

18. Neubrojivost

19. Samoskrivljena neubrojivost

20. Smanjena ubrojivost i smanjena ubrojivost u znatnoj mjeri

21. Namjera

22. Nehaj

23. Zabluda u kaznenom pravu

24. Razlozi isključenja protupravnosti

25. Kazneno djelo kvalificirano težom posljedicom

26. Stjecaj kaznenih djela

27. Sadržaj krivnje

28. Odmjeravanje kazne za djela u stjecaju

29. Produljeno kazneno djelo

30. Kaznena djela ostvarena na mah

31. Uzročnost

32. Supočiniteljstvo

33. Dogovor za počinjenje kaznenog djela

34. Vrste kaznenopravnih sankcija i svrhe kažnjavanja

35. Kazna zatvora

36. Kazna dugotrajnog zatvora

37. Glavne i sporedne kazne

38. Novčana kazna i zamjena novčane kazne

39. Uvjetna osuda

40. Opoziv uvjetne osude

41. Sudska opomena

42. Opća pravila o izboru vrste i mjere kazne

43. Ublažavanje kazne

44. Oslobođenje od kazne, posebni slučajevi oslobođenja od kazne

45. Uvjetni otpust

46. Što se uračunava u kaznu

47. Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i opoziv te uvjetne osude

48. Zastara kaznenog progona

49. Zastara izvršenja kazne

50. Pojam, vrste i svrha sigurnosnih mjera

51. Sigurnosna mjera obvezno psihijatrijsko liječenje

52. Sigurnosna mjera obvezno liječenje od ovisnosti

53. Sigurnosna mjera zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti

54. Sigurnosna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom

55. Sigurnosna mjera protjerivanje stranca iz zemlje

56. Sigurnosna mjera oduzimanje predmeta

57. Oduzimanje imovinske koristi

58. Imovinsko pravni zahtjev

59. Rehabilitacija

60. Pomilovanje

61. Amnestija

62. Neodređene vrijednosti kao zakonsko obilježje kaznenog djela

63. Kaznena djela protiv života i tijela – ubojstvo – osnovni, privilegirani i kvalificirani oblik

64. Kaznena djela protiv života i tijela - tjelesne ozljede

65. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina – otmica

66. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina - prijetnja

67. Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom – zlouporaba opojnih droga

68. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa – silovanje -osnovni i kvalificirani oblici

69. Kaznena djela protiv časti i ugleda – kleveta i uvreda

70. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži - povreda dužnosti uzdržavanja

71. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži - zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe

72. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela krađe

73. Kaznena djela protiv imovine - kazneno djelo razbojništva i razbojničke krađe

74. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela prijevare

75. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - dovođenje u opasnost ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

76. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - Izazivanje prometne nesreće

77. Kaznena djela protiv pravosuđa - davanje lažnog iskaza

78. Kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenje isprava

79. Kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti

80. Kaznena djela protiv službene dužnosti - primanje mita

81. Kaznena djela protiv službene dužnosti – davanje mita

82. Značenje zakonskih izraza – službena osoba

83. Značenje zakonskih izraza – odgovorna osoba

84. Značenje zakonskih izraza – pravna osoba

85. Značenje zakonskih izraza – više osoba, skupina ljudi i grupa,

86. Značenje zakonskih izraza – zločinačka organizacija

87. Značenje zakonskih izraza – isprava

88. Značenje zakonskih izraza – imovinska korist

 

 

 

KAZNENO POSTUPOVNO PRAVO

 

89. Primjena kaznenog procesnog zakonodavstva u odnosu na vrijeme, prostor i osobe

90. Akuzatorno načelo

91. Načelo oficijelnosti

92. Načelo neposrednosti

93. Načelo slobodne ocjene dokaza

94. Nezakoniti dokazi

95. Sastavi suda

96. Stvarna nadležnost sudova

97. Mjesna nadležnost sudova

98. Spajanje i razdvajanje postupaka

99. Izuzeće

100.Stranke u kaznenom postupku

101.Državni odvjetnik – prava i ovlasti ZKP/97

102.Državni odvjetnik – prava i ovlasti ZKP/08

103.Oštećenik kao tužitelj

104.Privatni tužitelj

105.Žrtva – prava i ovlasti ZKP/97

106.Žrtva – prava i ovlasti ZKP/08

107.Branitelj i obavezna obrana ZKP/97

108.Branitelj i obavezna obrana ZKP/08

109.Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje

110.Molba za povrat u prijašnje stanje

111.Mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku

112.Dovođenje

¸ 113.Mjere opreza

114.Jamstvo – ZKP/97

115.Jamstvo – ZKP/08

116.Uhićenje

117.Zadržavanje ZKP/97

118.Pritvor – ZKP/08

119.Pritvor i osnovi za određivanje ZKP/97

120.Istražni zatvor i osnovi za određivanje – ZKP/08

121.Trajanje pritvora (ZKP/97) ili istražnog zatvora (ZKP/08)

122.Postupak oduzimanja imovinske koristi

123.Kaznena prijava i postupak po njoj – ZKP/08

124.Primjena načela oportuniteta ZKP/08

125.Izvidi kaznenih djela ZKP/97

126. Posebni izvidi kojima se privremeno ograničavaju ustavna prava i slobode – ZKP/97

127.Posebne dokazne radnje – ZKP/08

128.Istraga – ZKP/97

129.Istraga – ZKP/08

130.Dokazno ročište – ZKP/08

131.Istražne radnje – ZKP/97

132.Dokazne radnje –ZKP/08

133.Pretraga

134.Ispitivanje okrivljenika – ZKP/97

135.Ispitivanje okrivljenika – ZKP/08

136.Ispitivanje svjedoka

137.Krunski svjedok

138.Osobe koje ne mogu biti ispitane kao svjedoci

139.Osobe koje su oslobođene dužnosti svjedočenja

140.Prepoznavanje

141.Očevid

142.Vrste optužnih akata - ZKP/97

143.Vrste optužnih akata - ZKP/08

144.Uvjeti za podizanje optužnice – ZKP/97

145.Uvjeti za podizanje optužnice – ZKP/08

146.Prigovor protiv optužnice – ZKP/97

147.Odgovor na optužnicu – ZKP/08

148.Potvrđivanje optužnice – ZKP/08

149.Pripremno ročište – ZKP/08

150.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/97

151.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/08

152.Pretpostavke za održavanje glavne rasprave – ZKP/97

153.Odgoda i prekid glavne rasprave – ZKP/97

154.Odgoda i prekid glavne rasprave – ZKP/08

155.Tijek glavne rasprave – ZKP/97

156.Čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka

157.Vrste presuda

158.Sadržaj presude

159.Uvjeti za oslobađajuću presudu

160.Uvjeti za odbijajuću presudu

161.Redoviti pravi lijekovi

162.Žalbene osnove i postupak po žalbi

163.Bitne povrede odredaba kaznenog postupka

164.Povrede kaznenog zakona

165.Granice ispitivanja prvostupanjske presude

166.Načelo zabrane preinačenja na teže,

167.Načelo beneficium cohaesionis,

168. Načelo in dubio pro reo

169.Odluke drugostupanjskog suda u povodu žalbe

170.Žalba protiv drugostupanjske presude - ZKP/97

171.Žalba protiv drugostupanjske presude - ZKP/08

172.Izvanredni pravni lijekovi – ZKP/97

173.Izvanredni pravni lijekovi – ZKP/08

174.Obnova kaznenog postupka – ZKP/97

175.Obnova kaznenog postupka – ZKP/08

176.Izvanredno ublažavanje kazne – ZKP/97

177.Zahtjev za zaštitu zakonitosti

178.Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

179.Revizija – ZKP/08

180.Skraćeni postupak – ZKP/97

181.Skraćeni postupak – ZKP/08

182.Kazneni nalog – ZKP/97

183.Kazneni nalog – ZKP/08

184.Postupak prema okrivljenicima sa duševnim smetnjama

185.Maloljetnici – pripremni postupak i postupak pred vijećem

186.Stvarna nadležnost i djelokrug suca izvršenja

187.Odgoda i prekid izvršenja kazne zatvora

188. Pomilovanje – procesne odredbe

GRAĐANSKO PRAVO

 

1. Osnovna načela ZOO

2. Pravna sposobnost, poslovna sposobnost

3. Prava osobnosti

4. Načelo monetarnog nominalizma, valuta obveze

a. Indeksna klauzula i klizna skala

5. Ugovorne kamate

6. Zatezne kamate

7. Alternativne obveze i fakultativna obveza i tražbine

8. Djeljive obveze i nedjeljive obveze

9. Solidarnost dužnika

10. Solidarnost vjerovnika

11. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

12. Pravo zadržanja

13. Cesija

14. Preuzimanje duga

15. Pristupanje dugu

16. Preuzimanje ispunjenja

17. Jamstvo

18. Obnova – novacija

19. Nagodba

20. Prestanak obveza – ispunjenjem obveze

21. Prijeboj

22. Nemogućnost ispunjenja, sjedinjenje

23. Zastara

24. Zastoj i prekid zastare

25. Sklapanje ugovora

26. Mane volje

27. Oblik ugovora

28. Kapara

29. Tumačenje ugovora

30. Ništetni ugovori

31. Pobojni ugovori

32. Ugovorna kazna

33. Raskid ugovora zbog neispunjenja obveze

34. Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

35. Prekomjerno oštećenje

36. Ugovor o kupoprodaji – pojam, oblik i bitni sastojci

37. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

38. Ugovor o darovanju

39. Opoziv darovanja

40. Ugovor o zajmu

41. Ugovor o posudbi

42. Ugovor o zakupu

43. Ugovor o najmu

44. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

45. Ugovor o doživotnom uzdržavanju

46. Ugovor o djelu, posebno odgovornost za nedostatke

47. Ugovor o građenju

48. Ugovor o ortaštvu

49. Ugovor o ostavi

50. Ugovor o organiziranju putovanja

51. Ugovor o osiguranju

52. Osiguranje imovine

53. Osiguranje osoba

54. Isključeni rizici kod osiguranja

55. Odgovornost za štetu po osnovi krivnje

56. Odgovornost za drugoga

57. Odgovornost po osnovi uzročnosti

58. Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu

59. Odgovornost za neispravan proizvod

60. Pojam štete

61. Popravljanje neimovinske štete

62. Popravljanje imovinske štete

63. Odgovornost više osoba za istu štetu

64. Stjecanje bez osnove i pravila vraćanja

65. Poslovodstvo bez naloga

66. Nepravo poslovodstvo

67. Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava (sposobnost stvari)

68. Stvari njezine pripadnosti, dijelovi stvari, pripadak stvari i koristi stvari

69. Posjed

70. Kakvoća posjeda

71. Zaštita posjeda

72. Prestanak posjeda stvari i prava

73. Pravo vlasništva – Stjecanje

74. Pravo vlasništva, opća ograničenja i posebna ograničenja

75. Suvlasništvo

76. Poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi

77. Razvrgnuće

78. Zaštita prava vlasništva

79. Zajedničko vlasništvo

80. Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine

81. Susjedska prava

82. Višestruko ugovaranje otuđenja prava vlasništva

83. Stjecanje prava vlasništva građenjem

84. Zaštita prava vlasništva

85. Prestanak vlasništva

86. Služnosti pojam i stjecanje

87. Stvarne služnosti

88. Osobne služnosti

89. Zaštita prava služnosti

90. Prestanak prava služnosti

91. Stvarni tereti

92. Pravo građenja i zaštita prava građenja

93. Prestanak prava građenja

94. Založno pravo

95. Stjecanje založnog prava

96. Vjerovnikova ovlaštenja do namirenja (kod založnog prava)

97. Ostvarenje prava na namirenje (kod založnog prava)

98. Zaštita založnog prava

99. Prestanak založnog prava

100. Načelo pravnog jedinstva na nekretninama

101. Pravo stranih osoba na stjecanje prava vlasništva nekretnina

102. Sastav zemljišne knjige (glavna knjiga)

103. Knjižni upisi

104. Uknjižba i uknjižba hipoteke

105. Predbilježba

106. Prvenstveni red

107. Zabilježba

108. Prijedlog za upis

109. Odlučivanje o prijedlogu za upis

110. Pravni lijekovi

111. Brisovna tužba

112. Pravni temelji nasljeđivanja

113. Zakonski nasljednici – I. nasljedni red

114. Pretpostavke valjanosti oporuke i sadržaj oporuke

115. Privatne oporuke

116. Javna oporuka

117. Oporuka u izvanrednim okolnostima

118. Opoziv oporuke

119. Zapisi

120. Nužni nasljednici

121. Pravne posljedice povrede nužnog dijela

122. Ustup i raspodjela imovine za života

123. Nasljedničke izjave

124. Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja

 

TRGOVAČKO PRAVO

 

125. Trgovac, trgovačko društvo i trgovac pojedinac

126. Preddruštva trgovačkih društava

127. Odgovornost članova društva za obveze društva

128. Tvrtka trgovačkog društva

129. Predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva

130. Zastupanje trgovačkog društva – po zakonu, po punomoći, po zaposlenju

131. Prokura

132. Sudski registar

133. Javno trgovačko društvo - pojam i pravni odnosi među članovima

134. Javno trgovačko društvo i osobna odgovornost članova

135. Komanditno društvo

136. Dioničko društvo – pojam, osnivači i temeljni kapital

137. Dionice kao vrijednosni papir - sastojci i prijenos

138. Dionice

139. Simultano i sukcesivno osnivanje dioničkog društva

140. Statut dioničkog društva, sadržaj, usvajanje i izmjena

141. Unošenje temeljnih uloga u dioničko društvo

142. Stjecanje i prestanak članstva u dioničkom društvu

143. Registar dionica i načelo jednakog položaja dioničara

144. Organi dioničkog društva i njihov međusobni odnos

145. Uprava dioničkog društva

146. Nadzorni odbor dioničkog društva

147. Upravni odbor i izvršni direktori dioničkog društva

148. Odgovornost za štetu članova organa dioničkog društva

149. Glavna skupština dioničkog društva

150. Povećanje temeljnog kapitala

151. Smanjenje temeljnog kapitala

152. Ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine dioničkog društva

153. Prestanak dioničkog društva

154. Društvo s ograničenom odgovornošću – pojam i obilježja

155. Društvo s ograničenom odgovornošću- osnivanje ( društveni ugovor i izjava o osnivanju)

156. Društvo s ograničenom odgovornošću - temeljni ulozi i poslovni udjeli

157. Organi društva s ograničenom odgovornošću i njihov međusobni odnos

158. Povezana društva - pojam i vrste

159. Poduzetnički ugovori – pojam i vrste

160. Pripajanje, spajanje i podjela dioničkih društava – pojmovno razlikovanje

161. Gospodarsko interesno udruženje - pojam

162. Ciljevi stečajnog postupka, stečajni dužnik i stečajni razlozi

163. Tijela stečajnog postupka

164. Pokretanje stečajnog postupka

165. Prethodni postupak

166. Otvaranje stečajnog postupka

167. Stečajna masa, stečajni vjerovnici i vjerovnici stečajne mase

168. Razlučni i izlučni vjerovnici

169. Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka – vrijeme nastupanja, zabrane otuđenja i opterećenja, preuzimanje parnica i prijelaz prava dužnikovih tijela, zabrana ovrhe i osiguranja i prijeboj

170. Namirenje stečajnih vjerovnika – prijava i utvrđivanje tražbina

171. Namirenje stečajnih vjerovnika – osporene tražbine

172. Stečajni plan- pojam

173. Pomorskim zakonikom – što uređuje

174. Brodar – pojam i odgovornost brodara za obveze nastale u vezi s plovidbom i iskorištavanjem broda

175. Stvarna prava na brodu – pravo vlasništva, hipoteka, privilegij

176. Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova

177. Mjenica kao vrijednosni papir – pojam i bitni sastojci

178. Indosament

179. Akceptiranje mjenice

180. Avaliranje mjenice

181. Dospjelost mjenične obveze

182. Regres zbog neakceptiranja i neisplate po mjenici

183. Protest mjenice

184. Vlastita mjenica

185. Ček – razlika u odnosu na mjenicu

186. Ček - izdavanje i oblik čeka

187. Ček – isplata i regres zbog neisplate

 

OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE

 

 

1. Razlika između Europske unije i Europske zajednice

2. Osnivački ugovori

3. Koja su tri stupa Europske unije?

4. Što nazivamo Europskom pravnom stečevinom?

5. Koji su izvori prava Europske unije?

6. Koja je razlika između uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja?

7. Primjena prava Europske unije u državama članicama?

8. Koje su institucije Europske unije?

9. Nadležnost Europskog vijeća i Europskog parlamenta?

10. Nadležnost Vijeća ministara i Europske komisije?

11. Organizacija i sastav Europskog suda?

12. Metode rada i postupak pred Europskim sudom?

13. Nadležnost Europskog suda?

14. Nadležnost Suda prvog stupnja i Službeničkog suda?

15. Što je izravni učinak europske pravne norme?

16. Razlika između vertikalnog i horizontalnog izravnog učinka europske pravne norme?

17. Nadređenost Europskog prava?

18. Izravan učinak direktiva i razlika između uredbi i direktive?

19. Vertikalni i horizontalni učinak direktiva?

20. Posredni ili interpretativni učinak europskog prava?

21. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?

22. Odgovornost države za štetu u pravu Europske unije?

23. Tržišne slobode?

24. Sloboda kretanja robe i usluga?

25. Četiri koraka testa proporcionalnosti?

26. Odnos primarnog i sekundarnog prava

27. Prethodni postupak pred Europskim sudom?

28. Predmet, svrha i učinci prethodnog postupka?

29. Na što se može odnositi pitanje nacionalnog suda?

30. Podjela uloga između nacionalnih i Europskog suda?

31. Tko može pokrenuti prethodni postupak?

32. Ovlast podnošenja zahtjeva za tumačenje?

33. Ovlast podnošenja zahtjeva za ocjenu valjanosti?

34. Koji su nacionalni sudovi obavezni postaviti pitanje Europskom sudu i u kojim slučajevima

35. Kako sastaviti zahtjev Europskom sudu?

 

 

 

 

USTAVNI SUSTAV

 

36. Ustav Republike Hrvatske-općenito?

37. Izvorišne osnovne Ustava Republike Hrvatske

38. Kakva je Republika Hrvatska država i kako narod ostvaruje vlast u RH prema temeljnim odredbama Ustava

39. Suverenitet Republike Hrvatske

40. Najviše vrednote Ustavnog poretka Republike Hrvatske

41. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda?

42. Načelo trodiobe vlasti

43. Političke stranke

44. Oružane snage Republike Hrvatske

45. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina

46. Pravo na žalbu

47. Osobne slobode?

48. Političke slobode?

49. Gospodarska prava?

50. Socijalna i kulturna prava?

51. Presumpcija nevinosti

52. Pravo na pravično suđenje

53. Nepovredivost doma

54. Sloboda mišljenja i izražavanja misli

55. Jamstvo prava vlasništva

56. Poduzetničke i tržišne slobode

57. Pravo na štrajk

58. Hrvatski sabor mandat i imunitet zastupnika u Hrvatskom saboru

59. Kandidiranje – pravo predlaganja lista za Hrvatski sabor

60. Izbor zastupnika u Hrvatski sabor

61. Državno izborno povjerenstvo

62. Nadležnost Hrvatskog sabora

63. Način rada i odlučivanja u Hrvatskom saboru

64. Organski zakoni

65. Stupanje Zakona na snagu

66. Retroaktivnost propisa

67. Uredbe Vlade Republike Hrvatske prema Ustavu

68. Pučki pravobranitelj

69. Djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja

70. Izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika

71. Uloga i ovlasti predsjednika Republike Hrvatske

72. Izbor predsjednika Republike

73. Odgovornost predsjednika Republike za povredu Ustava

74. Imunitet predsjednika republike

75. Vlada Republike Hrvatske –formiranje Vlade Republike Hrvatske

76. Sastav i ovlasti Vlade

77. Način rada i akti Vlade Republike Hrvatske

78. Sudbena vlast

79. Imunitet sudaca

80. Stalnost sudačke dužnosti i razrješenje sudaca

81. Državno sudbeno vijeće po Ustavu Republike Hrvatske

82. Koja je ustavna uloga Državnog odvjetništva

83. Tko imenuje Glavnog državnog odvjetnika

84. Tko imenuje zamjenike Glavnog državnog odvjetnika

85. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

86. Nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske

87. Međunarodni ugovori

88. Udruživanje i razdruživanje

89. Promjena Ustava

90. Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

91. Odluka Sabora Republike Hrvatske o raskidu državno-pravne sveze

92. Sastav, način izbora i mandat sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

93. Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom

94. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda

95. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

96. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

97. Odluke Ustavnog suda u slučaju utvrđenja neustavnosti zakona odnosno nezakonitosti drugih propisa

98. Ustavna tužba

99. Općina – osnivanje i djelokrug

100. Grad – pojam i djelokrug

101. Županija – pojam i djelokrug

102. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju

103. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave

104. Akti jedinica lokalne i područne samouprave

105. Nadzor zakonitosti općih akata

106. Raspuštanje predstavničkog tijela i zaštita prava na lokalnu i područnu samoupravu

107. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa protokolima –općenito

108. Pravo na život

109. Zabrana mučenja, ropstva i prisilnog rada

110. Pravo na slobodu i sigurnost

111. Pravo na pošteno suđenje

112. Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života

113. Sloboda, mišljenja savjesti i vjeroispovijedi i sloboda izražavanja

114. Sloboda okupljanja i udruživanja

115. Pravo na djelotvoran pravni lijek

116. Derogiranje obveza ugovornih stranaka u vrijeme izvanrednog stanja

117. Zabrana zloupotrebe prava

118. Rezerva na određenu odredbu Konvencije

119. Protokol br. 1. uz Konvenciju (zaštita vlasništva, pravo na obrazovanje, pravo na slobodne izbore)

120. Protokol br.4. uz Konvenciju (zabrana dužničkog zatvora, sloboda kretanja, zabrana protjerivanja vlastitih državljana, zabrana kolektivnog protjerivanja stranaca)

121. Protokol br. 6. uz Konvenciju (ukidanje smrtne kazne, smrtna kazna u vrijeme rata)

122. Protokol br. 7. uz Konvenciju (postupovne garancije glede protjerivanja stranaca, pravo na žalbu u kaznenim predmetima, pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari, jednakost među supružnicima

123. Protokol br. 11. uz Konvenciju (Europski sud za ljudska prava)

 

 

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

 

124. Koji sudovi obnašaju sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj

125. Nadležnost Upravnog suda RH

126. Nadležnost Vrhovnog suda Republike Hrvatske

127. Nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

128. Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

129. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

130. Nadležnost sudačkog vijeća

131. Praćenje rada sudaca i ispunjavanje sudačkih obveza

132. Izbor predsjednika sudova

133. Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske uz sudjelovanje predstavnika drugih sudova

134. Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske

135. Sudska uprava

136. Pravosudna uprava i pravosudna inspekcija

137. Okvirna mjerila za rad sudaca

138. Opći uvjeti za imenovanje suca

139. Prava i dužnosti te ocjenjivanje sudaca

140. Kodeks sudačke etike

141. Odgovornost suca za štetu koju počini u obnašanju sudačke dužnosti

142. Izbor članova Državnog sudbenog vijeća

143. Sastav i nadležnosti

144. Postupak imenovanja sudaca

145. Stegovni postupak

146. Odvjetništvo – pojam, ovlasti i odgovornost

147. Tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za nagradu u Republici Hrvatskoj

148. Pravo na upis u imenik odvjetnika?

149. Zaštita odvjetnika protiv odluka Odvjetničke komore?

150. Organizacioni oblici odvjetništva

151. Unutarnje ustrojstvo državnog odvjetništva?

152. Tko obavlja poslove državnoodvjetničke uprave i koji su to poslovi

153. Nadležnost državnog odvjetništva

154. Imenovanje državnih odvjetnika

155. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje

156. Prestanak državnoodvjetničke dužnosti

157. Kodeks državnih odvjetnika i zamjenika

158. Državnoodvjetničko vijeće

159. Javno bilježništvo

160. Poslovi javnog bilježnika

161. Imenovanje i razrješenje javnog bilježnika

162. Odgovornost javnog bilježnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:smijeh::smijeh::smijeh::frajer:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

sorry, malo sam danas zaboravna, evo i radno i uprava...

 

UPRAVNO PRAVO

 

1. Upravni akt (definicija, bitne karakteristike, donositelj )

2. Predmet ZUP-a

3. Temeljna načela ZUP-a

4. Načelo zakonitosti

5. Načelo zaštite prava građana i javnog interesa

6. Načelo materijalne istine

7. Načelo saslušanja stranke

8. Konačnost i pravomoćnost

9. Izvršnost rješenja

10. Stvarna i mjesna nadležnost – zabrana prorogacije

11. Službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i za rješavanje

12. Izuzeće

13. Stranke i zastupanje stranaka u postupku

14. Dostavljanje pismena

15. Rokovi ( vrste, računanje )

16. Povrat u prijašnje stanje

17. Pokretanje postupka

18. Spajanje stvari u jedan postupak

19. Izmjena i odustanak od zahtjeva

20. Zapisnik

21. Nagodba

22. Skraćeni postupak

23. Poseban ispitni postupak

24. Prethodno pitanje

25. Dokazivanje ( vrste dokaza, tko odlučuje, što se ne dokazuje )

26. Uvjerenja i Zaključak

27. Rješenje ( tijela za donošenje, sastavni dijelovi, rokovi za izdavanje, ispravljanje )

28. Djelomično, privremeno i dopunsko rješenje

29. Žalba ( dopuštenost, ovlaštenici, sadržaj,postupak predaje, rok )

30. Razlozi za žalbu – mogućnost iznošenja novih činjenica

31. Ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe

32. Odluke drugostupanjskog tijela o žalbi

33. Reformatio in peius – zabrana i iznimke

34. Obnova postupka – najčešći razlozi i rokovi

35. Rješavanje u obnovi postupka – nadležnost, odlučivanje

36. Osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja

37. Pravo nadzora ( razlozi, rokovi, pravne posljedice poništavanja i ukidanja )

38. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom

39. Proglašenje rješenja ništavim

40. Sudsko i administrativno izvršenje

41. Upravni spor ( procesne pretpostavke za pokretanje, opseg ocjene, razlozi )

42. Stranke u upravnom sporu

43. Postupak po tužbi u upravnom sporu

44. Šutnja uprave

45. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

46. Obustava postupka

47. Spor pune jurisdikcije ( pretpostavke, usmena rasprava )

48. Odluke u upravnom sporu

49. Obveznost presude

50. Postupanje tijela čiji je akt poništen u upravnom sporu

51. „Naknadni“ upravni spor vezan za nepostupanje po presudi

52. Supstituiranje upravnog akta sudskim rješenjem

53. Zaštita ustavom zajamčenih prava u kvazi upravnom sporu

54. Tužba radi zaštite od nezakonite radnje

55. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

56. Ponavljanje sudskog postupka

 

 

57. Izvlaštenje ( pretpostavke, vrste, korisnik )

58. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita

59. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

60. Provedba upravnog nadzora

61. Donošenje provedbenih propisa

62. Poslovi ministarstva

63. Odnos tijela državne uprave i građana

 

 

RADNO PRAVO

 

64. Načela radnog prava

65. Zabrana diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u radnim odnosima

66. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

67. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom i primjena općih propisa obveznog prava

68. Pravni izvori koji uređuju radne odnose

69. Pojam ugovora o radu (trenutak sklapanja – perfekcije, oblik, ugovorne strane, razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora sličnog sadržaja)

70. Podjele ugovora o radu (vrste)

- prema vremenu na koje se sklapaju

- prema dužini radnog vremena

71. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

- opći uvjeti

- posebni uvjeti

72. Probni rad, obveza obrazovanja i osposobljavanja za rad, posebnosti ugovora o radu pripravnika, volonterski rad

73. Radno vrijeme (puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme, prekovremeni rad, raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena)

74. Odmori, dopusti i noćni rad

75. Zaštita majčinstva

76. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

77. Plaće (određivanje, jednakost muškaraca i žena, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

78. Zakonska i ugovorna zabrana utakmica

79. Naknada štete (odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu)

80. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

81. Prestanak ugovora o radu (načini)

82. Redoviti otkaz ugovora o radu

83. Izvanredni otkaz ugovora o radu

84. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

85. Sudski raskid ugovora o radu

86. Otpremnina

87. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

88. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

89. Sudjelovanje radnika u odlučivanju (radnička vijeća)

- temeljna ovlaštenja, savjetovanje s radničkim vijećem kod otkaza, suodlučivanje radničkog vijeća kod otkaza

90. Sindikati i udruge poslodavaca

91. Kolektivni ugovori (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

92. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

93. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti,

- ovlaštenici prava na štrajk

- sporovi u kojima je štrajk dopušten

94. Posljedice sudjelovanja u štrajku (- ako je dopušten – ako je nedopušten)

95. Isključenje s rada (lock out)

96. Radna knjižica

97. Gospodarsko socijalno vijeće i agencija za privremeno zapošljavanje

98. Državni službenici i namještenici

99. Osnovna načela ponašanja državnih službenika

100. Odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornosti državnih službenika

101. Premještaj državnih službenika

102. Ocjenjivanje rada i učinkovitosti rada državnih službenika

103. Povrede službene dužnosti - vrste povreda i tijela koja odlučuju

104. Kazne za povrede službene dužnosti

105. Prestanak državne službe

106. Odgovornost za organiziranje i provedbu zaštite na radu ( odgovornost za štetu i oslobođenje od odgovornosti )

107. Postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti ( postupak, prava, vraćanje primljene novčane naknade )

108. Rad stranaca u Republici Hrvatskoj ( tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

thx.

no ovo je poredak "starih pitanja", nakon stupanja na snagu novog ZUP-a i ZoR-a, promijenjena su (zapravo dodana neka) pitanja.

 

Ova grupa najprije počinje sa radnim, a završava sa upravnim.

 

Ako netko ima pitanja posložena po novom, neka ih ovdje stavi, ili oni koji su slušali ispit, neka u temi "Pitanja s kartica-Radno i upravno" nadopišu pitanja koja fale.

 

Fali 10-ak pitanja iz radnog i 12 iz uprave.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

hvala na upozorenju, evo ja posložila ono što je do sada objavljeno pa objavljujem; kao što je Floki rekao, neka pitanja nedostaju

 

RADNO PRAVO

1. Načela radnog prava

2. Zabrana diskriminacije

3.

4.

5. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom, primjena općih propisa obveznog prava

7. Pojam ugovora o radu

8. obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu-pismena forma nije obvezna

9. Ugovor o radu na nodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove

10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu

11.

12.

13. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenik poslova

14. Podjela ugovora o radu

15. Radno vrijeme

16. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena i noćni rad(poslovi štetni za zdravlje radi puno radno vrijeme manje od 40h)

17. Odmori i dopusti

18. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

20. Plaća

21.

22.

23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu

24. Naknada štete – odgovornost poslodavca prema radniku

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. izvanredni otkaz

28. otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora

29. sudski raskid ugovora o radu

30.

31.sudska zaštita prava iz radnog odnosa

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju

35. Sindikati i udruge poslodavaca

36.

37. Zaštita prava iz kol. ugovora - kol. sporovi

38. Gospodarsko socijalno vijeće

39. Štrajk – pretpostavke, ovlaštenici, sporovi u kojima je dopušten

40. Posljedice sudjelovanja u štrajku

41. Isključenje s rada (lockout) Lockout

42. Radna knjižica-javna isprava, sumnja u valjanost upisa staža-istinitost se može osporavati, briše se

43. Agencija za privremeno zapošljavanje

44.pravilnik oo radu

45.

46. Načela ponašanja državnih službenika

47. Povrede službene dužnosti –lakše i teže, kazne, službenički sud

48.

49. Odgovornost za organiziranje zaštite na radu

50. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

51. Rad stranaca u RH

 

UPRAVNO PRAVO

52. Upravni akti - pita karakteristike (nema u zakonu)

53.predmet zup-a i upravna stvar

54. Primjena ZUP-a

55. Stranke u upravnom postupku

56. Načela ZUP-a

57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka

58. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine(odstupa od načela akuzatornosti)-što se može ispitivati kod slobodne ocjene-svrhovitost,ovlasti

59.

60. Pravo stranke na pravni lijek

61. Načelo zaštite stečenih prava

62.stvarna i mjesna nadležnost

63. Zajednička odluka u upravnoj stvari

64. Jedinstveno upravno mjesto

65. Službena osoba i izuzeće

66. Sudjelovanje stranaka u postupku - izjašnjavanje

67.

68. Izmjena zahtjeva i odustanak od zahtjeva

69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari

70.

71. Neposredno rješavanje

72. ispitni postupak-suprotno od postupka neposrednog rješavanja

73. Prethodno pitanje

74.nagodba

75. Dokazivanje i dokazi

76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija)

77. Zapisnik

78. Zaključak

79. Rokovi

80.

81. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi

82. Dostava pismena

83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

84.

85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe

86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe

88. Postupak po žalbi , zbog nedonošenja rješenja– šutnja administracije

89. Predmnjeva usvajanja zahtjeva

90. Obnova postupka

91. Nadležnost

92.

93. Poništenje/ukidanje nezakonitog rješenja

94.

95. izvršnost rješenja

96. Postupak i vrste izvršenja-sudsko, administrativno, kad je izvršno rj., tko provodi

97. uprvani ugovor i prigovor

98. ništavost upravnog ugovora, izmjena upravnog ugovora-šta mu prethodi rj. o upr. ug.

99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela

100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

101.

102. Troškovi

103.

104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita –korisnik, vlasništvo, potpuno i nepotpuno,

105. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

106. Donošenje provedbenih propisa

107. Upravni spor- pretpostavke, vrste, pobijanje akata

108. stranke u upravnom sporu

109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima- sadržaj rokovi

110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja

111.

112. obustava upravnog spora

113. spor pune jurisdikcije-kad sud odlučuje o pravu(spor o zakonitosti-onaj koji nije s. pune jurisdik.)čl.64

114.

115.

116.

117. Supstitutiranje upravnog akta

118. Zaštita ustavnosti i zakonitosti u upravnom sporu Zaštita ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnim sporovima

119. Zahtjev za zaštitu zakonitosti zaštita od nezakonite radnje

120. Tužba radi zaštite od nezakonite radnje; ZZZ

121.

122.

123.

124.

125.

126.

:-?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Molim kolege da nadopune pitanja koja NEDOSTAJU:

 

RADNO:

 

3.

4.

11.

12.

21.

22.

30.

31.

36.

48.

 

UPRAVNO:

 

59.

67.

70.

80.

92.

94.

101.

103.

111.

114.

115.

116.

 

------------------------------------------------------------

 

Radno pravo ima sveukupno 51 pitanje. U upravnom pravu je zahtjev za zaštitu zakonitosti 120. pitanje po redu. Zna li netko postoje li daljnji brojevi kartica (od 121. pa nadalje ili je 120. zadnja?)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

evo nekih pitanja koja fale, bila na slušanju u prije tjedan dana,

 

radno:

11.upućivanje radnika na rad u inozemstvo

30. otpremnina

 

upravno:

111. odbacivanje tužbe

114. odluke u upravnom sporu

 

:namiguje:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

dakle, ako sam shvatio, omjer je sljedeći:

 

gp/trgovačko = 5 pitanja iz GP-a, 3 iz trgovačkog

gpp/obitelj = 5 gpp, 3 obitelj

kp/kpp = 5 : 5

radno/upravno = 5:5

ustav/pravosuđe/EU = 3 : 2 : 2

 

Jel sam u pravu ?!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Tyrenn07 je napisao:

dakle, ako sam shvatio, omjer je sljedeći:

 

gp/trgovačko = 5 pitanja iz GP-a, 3 iz trgovačkog

gpp/obitelj = 5 gpp, 3 obitelj

kp/kpp = 5 : 5

radno/upravno = 5:5

ustav/pravosuđe/EU = 3 : 2 : 2

 

Jel sam u pravu ?!

 

GP - TRG 7-3 (4 Obvezno, 2 stvarno, 1 nasljedno)

GPP - OBIT 7-3 (5 Gpp, 2 Nasljedno/Ovrha)

KP - KPP 5-5

RADNO UPRAVNO 5-5 ili 4-6 (ovisi o ispitivaču)

USTAV-PRAVOSUĐE-EU 3-2-2

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

24.11. u 14:00

 

GP i TRGOVAČKO

16. preuzimanje ispunjenja

48. ugovor o ortaštvu

64. stjecanje bez osnove i pravila vraćanja

66. nepravo poslovodstvo

78. zaštita prava vlasništva

101. pravo stranih osoba na stjecanje nekretnina

15. pristupanje dugu

46. ugovor o djelu

58. odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom

63. odgovornost više osoba

86. služnosti, pojam i stjecanje

93. prestanak prava građenja

107. zabilježba

147. upravni odbor i izvršni direktori dd-a

150. povećanje temeljnog kapitala

184. vlastita mjenica

 

GPP i OBITELJSKO

5. sukob nadležnosti

8. izuzeće suca

10. zakonski zastupnik

33. pripremanje glavne rasprave

49. ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja

85. upućivanje u parnicu kod ovrhe

88. obustava i dovršetak ovrhe

103. pretpostavke za postojanje braka

108. tužba za utvrđenje majčinstva i očinstva

121. bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova

 

KP i KPP

5. vrijeme počinjenja kaznenog djela

13. Pokušaj kaznenog djela

17. Sudionici i kažnjavanje sudionika

60. Pomilovanje

72. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela krađe

109.Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje

112.Dovođenje

118.Pritvor – ZKP/08

151.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/08

157.Vrste presuda

 

RADNO i UPRAVNO

8. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu

23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu

35. Sindikati i udruge poslodavaca

46. Načela ponašanja državnih službenika

51. Rad stranaca u RH

56. Načela ZUP-a

66. Sudjelovanje stranaka u postupku - izjašnjavanje

72. Ispitni postupak

111. Odbacivanje tužbe

121. Izvanredni pravni lijekovi, ponavljanje sudskog postupka

 

USTAV, ORG. PRAVOSUĐA, OSNOVE EU

39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda

40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje

79. Nadzor nad radom javnih bilježnika

89. Vijeće Europe

99. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

24.11. u 14:00

 

GP i TRGOVAČKO

16. preuzimanje ispunjenja

48. ugovor o ortaštvu

64. stjecanje bez osnove i pravila vraćanja

66. nepravo poslovodstvo

78. zaštita prava vlasništva

101. pravo stranih osoba na stjecanje nekretnina

15. pristupanje dugu

46. ugovor o djelu

58. odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom

63. odgovornost više osoba

86. služnosti, pojam i stjecanje

93. prestanak prava građenja

107. zabilježba

147. upravni odbor i izvršni direktori dd-a

150. povećanje temeljnog kapitala

184. vlastita mjenica

 

GPP i OBITELJSKO

5. sukob nadležnosti

8. izuzeće suca

10. zakonski zastupnik

33. pripremanje glavne rasprave

49. ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja

85. upućivanje u parnicu kod ovrhe

88. obustava i dovršetak ovrhe

103. pretpostavke za postojanje braka

108. tužba za utvrđenje majčinstva i očinstva

121. bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova

 

KP i KPP

5. vrijeme počinjenja kaznenog djela

13. Pokušaj kaznenog djela

17. Sudionici i kažnjavanje sudionika

60. Pomilovanje

72. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela krađe

109.Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje

112.Dovođenje

118.Pritvor – ZKP/08

151.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/08

157.Vrste presuda

 

RADNO i UPRAVNO

8. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu

23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu

35. Sindikati i udruge poslodavaca

46. Načela ponašanja državnih službenika

51. Rad stranaca u RH

56. Načela ZUP-a

66. Sudjelovanje stranaka u postupku - izjašnjavanje

72. Ispitni postupak

111. Odbacivanje tužbe

121. Izvanredni pravni lijekovi, ponavljanje sudskog postupka

 

USTAV, ORG. PRAVOSUĐA, OSNOVE EU

39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda

40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje

79. Nadzor nad radom javnih bilježnika

89. Vijeće Europe

99. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

evo nadopuna sa slušanja iz 11mj 2010.

 

RADNO:

 

12. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa(opći i posebni)

36. Kolektivni ugovor(obligat.pismeni oblik,određ i neodređ)

48. Prestanak državne službe

 

UPRAVNO:

 

67. Pokretanje postupka-uredan zahtjev

70. Obustava postupka

101. Izdavanje potvrda

111. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

114. Odluka o upravnom sporu

115. Obvezatnost presude

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo novih pitanja iz Ustava, organizacije pravosuđa i EU.

 

Sretno svima!

 

PITANJA IZ USTAVNOG SUSTAVA

 

 

 

1. Izvorišne osnovne Ustava Republike Hrvatske

 

2. Kakva je Republika Hrvatska država i kako narod ostvaruje vlast u RH prema temeljnim odredbama Ustava

 

3. Suverenitet Republike Hrvatske

 

4. Najviše vrednote Ustavnog poretka Republike Hrvatske

 

5. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda?

 

6. Načelo trodiobe vlasti

 

7. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina

 

8. Pravo na žalbu

 

9. Osobne slobode?

 

10. Političke slobode?

 

11. Gospodarska prava?

 

12. Socijalna i kulturna prava?

 

13. Hrvatski sabor mandat i imunitet zastupnika u Hrvatskom saboru

 

14. Izbor zastupnika u Hrvatski sabor

 

15. Nadležnost Hrvatskog sabora

 

16. Način rada i odlučivanja u Hrvatskom saboru

 

17. Organski zakoni

 

18. Stupanje Zakona na snagu

 

19. Retroaktivnost propisa

 

20. Uredbe Vlade Republike Hrvatske prema Ustavu

 

21. Pučki pravobranitelj

 

22. Uloga i ovlasti predsjednika Republike Hrvatske

 

23. Izbor predsjednika Republike

 

24. Odgovornost predsjednika Republike za povredu Ustava

 

25. Vlada Republike Hrvatske – formiranje Vlade Republike Hrvatske

 

26. Sastav i ovlasti Vlade

 

27. Način rada i akti Vlade Republike Hrvatske

 

28. Sudbena vlast

 

29. Imunitet sudaca

 

30. Koja je ustavna uloga Državnog odvjetništva

 

31. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske (imenovanje i ovlasti)

 

32. Nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

33. Međunarodni ugovori

 

34. Udruživanje i razdruživanje

 

35. Promjena Ustava

 

36. Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

 

37. Odluka Sabora Republike Hrvatske o raskidu državno-pravne sveze

 

38. Sastav, način izbora i mandat sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda

 

40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

 

41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

 

42. Ustavna tužba

 

43. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave

 

 

 

44. Akti jedinica lokalne i područne samouprave

 

45. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa protokolima – općenito

 

46. Pravo na pošteno suđenje prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

47. Pravo na djelotvoran pravni lijek prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

48. Rezerva na određenu odredbu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

49. Protokol br. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

 

 

 

50. Koji sudovi obnašaju sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj

 

51. Ustroj i nadležnost Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

52. Sudski savjetnici i stručni suradnici

 

53. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

 

54. Nadležnost sudačkog vijeća

 

55. Izbor predsjednika sudova

 

56. Poslovi sudske uprave i tko ih obavlja?

 

57. Prava i dužnosti, te ocjenjivanje sudaca

 

58. Odgovornost suca za štetu koju počini u obnašanju sudačke dužnosti

 

59. Izbor članova Državnog sudbenog vijeća

 

60. Nadležnost Državnog sudbenog vijeća

 

61. Imenovanje i razrješenje sudaca

 

62. Predsjednik suda (imenovanje, razrješenje i ovlasti)

 

63. Stegovni postupak protiv sudaca (stegovna djela i stegovne kazne)

 

64. Odvjetništvo – pojam, ovlasti i odgovornost

 

65. Tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za nagradu u Republici Hrvatskoj?

 

66. Zaštita odvjetnika protiv odluka Odvjetničke komore

 

67. Organizacioni oblici odvjetništva

 

68. Tko obavlja poslove državnoodvjetničke uprave i koji su to poslovi

 

69. Nadležnost državnog odvjetništva

 

70. Imenovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

 

71. Stegovni postupak protiv zamjenika državnih odvjetnika

 

72. Razrješenje državnog odvjetnika

 

73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje

 

74. Nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća

 

75. Izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća

 

76. Javno bilježništvo

 

77. Poslovi javnog bilježnika

 

78. Imenovanje i razrješenje javnih bilježnika

 

79. Nadzor nad radom javnih bilježnika

 

80. Stegovne mjere koje se mogu izreći javnom bilježniku i tko ih izriče?

 

 

 

PITANJA IZ OSNOVA PRAVA EUROPSKE UNIJE

 

 

 

81. Europska unija nakon ugovora iz Lisabona, nekadašnja tri stupa Europske unije i promjene na temelju Ugovora iz Lisabona- općenito

 

82. Osnivački ugovori

 

83. Što nazivamo Europskom pravnom stečevinom?

 

84. Koji su izvori prava Europske unije?

 

85. Koja je razlika između uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja?

 

86. Primjena prava Europske unije u državama članicama

 

87. Koje su institucije Europske unije?

 

88. Europski parlament

 

89. Europsko vijeće

 

90. Vijeće ministara

 

91. Europska komisija

 

92. Europski sud (organizacija i sastav )

 

93. Nadležnost Europskog suda

 

94. Opći sud i Službenički sud

 

95. Što je izravni učinak europske pravne norme?

 

96. Nadređenost europskog prava i izravan učinak i nadređenost europskog prava pred nacionalnim sudom

 

97. Izravni učinak direktiva – općenito i vertikalni te horizontalni učinak direktiva

 

98. Zakonodavni postupak, redovni zakonodavni postupak i posebni zakonodavni postupak

 

99. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

 

100. Odgovornost države za štetu u pravu Europske unije

 

101. Tržišne slobode

 

102. Četiri koraka testa proporcionalnosti

 

103. Odnos primarnog i sekundarnog prava

 

104. Prethodni postupak pred Europskim sudom

 

105. Oslobođenje od obveze podnošenja zahtjeva za tumačenje

 

106. Hitni prethodni postupak

 

107. Akti bivšeg trećeg stupa te posredni učinak akata bivšeg trećeg stupa

 

108. Koji su nacionalni sudovi obavezni postaviti pitanje Europskom sudu i u kojim slučajevima?

 

109. Kako sastaviti zahtjev Europskom sudu?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala na pitanjima, kolega kikinjo zanima me jeli ovo točan redoslijed pitanja sa kartica i jesu li tu sadržana sva pitanja?Pitam to zato sto sam usporedila sa starim pitanjima i vidim da po ovim novima dosta starih otpada pa me to zbunjuje...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Mislim da su tu baš sva pitanja,točno po redoslijedu. Manje ih je nego prije, a ima i nekih novih kao stručni suradnici i sl. Koliko ja znam ovo je konačna lista i točno su poredani po brojevima. Pozdrav!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Vjerujem da su ovo pitanja iz Radnog koja nedostaju:

Pojam radnika

Predmet Zakona o radu

Obveza donošenja pravilnika o radu

Postupak donošenja pravilnika o radu

Zakonska i ugovorna zabrana natjecanja

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Travolta da pitanja koja si tamo stavio iz grupa radno/upravno i ustav/organizacija/eu su zastarjela.

 

Na ovoj temi sada se nalaze sva pitanja za 4 grupe predmeta - gp/trg, gpp/obit, k/kpp i ustav/org/eu.

 

A ovo su sva pitanja za grupu radno/upravno, ukupno 121 (dopunila sam ovo gore objavljeno sa pitanjima koja su falila sa teme pitanja sa kartica upravno radno):

 

RADNO PRAVO

1. Načela radnog prava

2. Zabrana diskriminacije

3. Predmet Zakona o radu

4. Pojam radnika

5. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom i primjena općih propisa obveznog prava

7. Pojam ugovora o radu, zasnivanje radnog odnosa (trenutak sklapanja – perfekcije, oblik, ugovorne strane, razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora sličnog sadržaja)

8. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu

9. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove

10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu

11. Ugovor o radu u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo

12. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

13. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova

14. Podjela ugovora o radu (prema vremenu na koje se sklapaju, prema dužini radnog vremena)

15. Radno vrijeme

16. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noćni rad, poslovi štetni za zdravlje

17. Odmori i dopusti

18. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

20. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

21. Zakonska zabrana utakmice

22. Ugovorna zabrana utakmice

23. Naknada štete – odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu

24. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

25. Prestanak ugovora o radu (načini)

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu

28. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

29. Sudski raskid ugovora o radu

30. Otpremnina

31. Osnove traženja sudske zaštite

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju (radnička vijeća – temeljna ovlaštenja, savjetovanje s radničkim vijećem kod otkaza, suodlučivanje radničkog vijeća kod otkaza)

35. Sindikati i udruge poslodavaca

36. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

37. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

38. Gospodarsko socijalno vijeće

39. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten

40. Posljedice sudjelovanja u štrajku (- ako je dopušten, - ako je nedopušten)

41. Isključenje s rada (lock out)

42. Radna knjižica-javna isprava, sumnja u valjanost upisa staža-istinitost se može osporavati, briše se

43. Agencija za privremeno zapošljavanje

44. Pravilnik o radu – što se može regulirati

45. Državni službenici i namještenici

46. Načela ponašanja državnih službenika

47. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

48. Prestanak državne službe – nabroji, kada po sili zakona

49. Odgovornost za organiziranje i provedbu zaštite na radu (odgovornost za štetu i oslobođenje od odgovornosti)

50. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti (postupak, prava, vraćanje primljene novčane naknade)

51. Rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola)

 

UPRAVNO PRAVO

52. Upravni akt – definicija, bitne karakteristike, donositelj

53. Predmet ZUP-a i upravna stvar

54. Primjena ZUP-a

55. Stranke u upravnom postupku i postupovna sposobnost

56. Načela ZUP-a

57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka

58. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine(odstupa od načela akuzatornosti) – što se može ispitivati kod slobodne ocjene-svrhovitost,ovlasti

59. Načelo razmjernosti, načelo zaštite stečenih prava

60. Pravo stranke na pravni lijek

61. Načelo zaštite stečenih prava

62. Stvarna i mjesna nadležnost

63. Zajednička odluka u upravnoj stvari

64. Jedinstveno upravno mjesto

65. Službena osoba i izuzeće

66. Sudjelovanje stranaka u postupku – izjašnjavanje (iznimke)

67. Pokretanje upravnog postupka-uredan zahtjev

68. Izmjena zahtjeva i odustanak od zahtjeva (do kada, uvjet, po službenoj dužnosti, specifičnosti)

69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari

70. Obustava upravnog postupka

71. Neposredno rješavanje

72. Ispitni postupak-suprotno od postupka neposrednog rješavanja

73. Prethodno pitanje

74. Nagodba

75. Dokazivanje i dokazi

76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija)

77. Zapisnik

78. Zaključak

79. Rokovi

80. Povrat u prijašnje stanje

81. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

82. Dostava pismena

83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

84. Žalba – rok predaje, sadržaj

85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe

86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe

88. Postupak po žalbi , zbog nedonošenja rješenja– šutnja administracije

89. Predmnijeva usvajanja zahtjeva

90. Obnova postupka, rješavanje u bonovi postupka -tko

91. Nadležnost

92. Oglašavanje rješenja ništetnim

93. Poništenje i ukidanje nezakonitog rješenja

94. Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

95. Izvršnost rješenja

96. Postupak i vrste izvršenja-sudsko, administrativno, kad je izvršno rj., tko provodi

97. Upravni ugovor i prigovor

98. Ništavost upravnog ugovora, izmjena upravnog ugovora-šta mu prethodi rj. o upr. ug.

99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela

100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

101. Izdavanje potvrde (u slučaju kad javnopravno tijelo ne vodi službenu evidenciju)

102. Troškovi

103. Izvlaštenje – pretpostavke, korisnik i vrste

104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita –korisnik, vlasništvo, potpuno i nepotpuno,

105. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

106. Donošenje provedbenih propisa

107. Upravni spor- pretpostavke, vrste, pobijanje akata

108. Stranke u upravnom sporu

109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima- sadržaj rokovi

110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja

111. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

112. Obustava upravnog spora

113. Spor pune jurisdikcije – pretpostavke i usmena rasprava

114. Odluke u upravnom sporu

115. Obvezatnost presude i postupanje tijela čiji je akt poništen u upravnom sporu

116. Naknadni upravni spor

117. Supstitutiranje upravnog akta sudskim rješenjem

118. Zaštita ustavnosti i zakonitosti u upravnom sporu, zaštita ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnim sporovima

119. Tužba radi zaštite od nezakonite radnje

120. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

121. Izvanredni pravni lijekovi, ponavljanje sudskog postupka

 

Eto sada na ovoj temi imamo sva pitanja koja trenutno vrijede, ukupno 730.

 

Nažalost kada sam slušala ispit ispitivač grupe kazneno/kpp rekao je da će s vremenom dodavati još pitanja iz novog ZKP-a tako da tu će sigurno biti izmjena.

 

Sretno!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

@Bambola:

Kolegice mene mući to što u novom popisu pitanja nema pitanja iz dva zakona koja su do sada bila zastupljena, odnosno nema sljedećeg:

 

ZAKON O IZVLAŠTENJU

122. Izvlaštenje ( pretpostavke, vrste, korisnik )

123. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita

 

ZAKON O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

124. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

125. Provedba upravnog nadzora

126. Donošenje provedbenih propisa

127. Poslovi ministarstva

128. Odnos tijela državne uprave i građana

 

Da li mislite da je to greška? Ipak su druge grupe pitanja dosta veće...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

liriel je napisao:

Pozdrav svima,

da li je netko slušao ispit danas- pitam zbog najavljenih promjena iz novog ZKP-a?

Hvala unaprijed....

 

I literatura i pitanja su kao i do sada.

Navodno ZKP ide po novom od rujna. Ovrha po novom se razlikuje u nekolicini pitanja: definicije pojmova, naplata novčene tražbine i sl. To ako ne uvedu za svibanj isto ide od rujna (kao i izmjene po Zakonu o odvjetništvu, sudovima i dr.)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitala sam ovaj tjedan u min.glede ispitivanja po novom zkp-u od rujna, te sam dobila odgovor da je izgledno da neće pitati samo novi zkp, zbog prijelaznih odredbi.

 

Zna li netko šta je s najavom novog općeg dijela Kaznenog zakona?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pa kad si ih pitala za novi ZKP, što ih usput nisi pitala i za opći dio? Koliko ja znam još se na njemu radi.

Kakve prijelazne odredbe, ZKP08 u potpunosti stupa na snagu 01.09.2011.

pravnica_st je napisao:

Pitala sam ovaj tjedan u min.glede ispitivanja po novom zkp-u od rujna, te sam dobila odgovor da je izgledno da neće pitati samo novi zkp, zbog prijelaznih odredbi.

 

Zna li netko šta je s najavom novog općeg dijela Kaznenog zakona?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kako si i sama rekla, još se radi na novom općem dijelu KZ. U svakom slučaju aktualna literatura po kojoj treba učiti je ona objavljena na stranicama Min. Šta se tiče ZKP-08, obrati pažnju na prijelazne odredbe malo bolje, pa ćeš vidjeti da treba učiti neka pitanja i po ZKP-97 i po ZKP-08, budući da za ta pitanja još nisu doneseni posebni zakoni, po kojima bi se uređivali. Konkretno, radi se o stvarnoj nadležnosti sudova i ima još par...

 

 

 

 

lana01 je napisao:

Pa kad si ih pitala za novi ZKP, što ih usput nisi pitala i za opći dio? Koliko ja znam još se na njemu radi.

Kakve prijelazne odredbe, ZKP08 u potpunosti stupa na snagu 01.09.2011.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolege, zamolio bih na mail: damirko34@yahoo.com

 

skriptu po pitanjima iz Ustava, organizacije pravosuđa i Eu, ali novu gdje ima ukupno 109 pitanja ili bar neku smjernicu.

Hvala unaprijed.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

općenito ovrše radnje su, najkraće rečeno

zapljeni, procjeni, prodaj, namiri

 

ako imate volje i vremena pročitajte članak

predsjednice Trgovačkog suda u Zagrebu Nade Nekić Plevko, pa Vam to možda pomogne u razumijevanju i učenju.

 

http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Djelokrug-Suda/Ovrha/Strucni-clanci/Ovrha-na-pokretninama/Ovrsne-radnje

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da li netko ima konačnu listu svih pitanja? Malo me zbunjuju sve ove dopune i brisanja? Na početku sam priče koja će vrhunac doseći u 11 mjesecu... Ako mogu pomoći oko prikupljanja i uređenja rado se javljam ekipi koja marljivo sve prikuplja! Mika :-?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...