Jump to content

Ustavna tužba-Rješenje Ustavnog suda


marijan61

Preporučene objave

Poštovani forumaši,molim pokušajte mi odgovorit i dati pravni savjet za daljnje vođenje postupka iz predhodno otvorene teme "Dioba između pok.bračnih drugova" i "Tužba zbog rušenja trešnje sorte "Maraska"

Dana 5.1.11. temeljem članka 62.stavak.1. Ustavnog zakona podnio sam Ustavnu tužbu zbog osporavanja rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske Posl,br.Rev-1322/10 od 8.11.10. povodom podnijete revizije prvotuženika M.K. u Građansko upravnom sporu,radi utvrđenja koji akt sam zaprimio 8.12.10. te pojedinačnih akta presude i rješenja Županijskog suda u Virovitici Posl.br..Gž-913/09 od 21.1.10 i presude Općinskog suda u Rijeci Posl.br.P-2408/05 od 26.1.09-

-Osporavanim rješenjem Vrhovnog suda R.H.,odbačena je moja podnijeta revizija sukladno odredbama članka 392.st.1.Z.P.P. kao nedopuštena primjenom odredbi članka 91.a. st.1.2 i 3. Moji žalbeni navodi iznijeti u podnijetoj reviziji o bitnim povredama odredbi parničnog postupka iz članka 354.st.1. ZPP te pogrešne primjene materijalnog prava iz članka 356ZPP-a a što je dovelo i do povreda mojih Ustavom zajamčenih prava pred Vrhovnim sudom nisu razmatrani.Neodgovaranjem na iznijete žalbene navode,te odbacivanjem moje podnijete revizije kao nedopuštene iz razloga što nisamodvjetnik i nemam položen pravosudni ispit,doveli su do povrede mog ustavnog prava na pravično suđenje.Postupak nije pravično vođen jer je suprotno Ustavu odbačena moja podnijeta revizija kao nedopuštena te mi samim tim nije pružena djelotvorna sudska zaštita.Pravo na pravično suđenje zajamčeno mi je člankom 29.st.1. Ustava a mogućnost da se u postupku branim sam zajamčena mi je člankom.29.st.2. alineji 4. Ustava

-Neprihvaćanjem pred prvostupanjskim sudom mog iznijetog dokaznog prijedloga potrebe saslušanmja drugotužitelja I.M. i svedoka obrane M.K. ........

-Nedonošenjem odluke prvostupanjskog suda o podnijetim tužbenim zahtjevima .........

-Moji žalbeni navodi,prema kojima su tijekom dokaznog postupka pred sudom prvog stupnja uporabljeni dokazi pribavljeni na nezakonit način,te također nismo obavješteni potanko o naravi i razlozima optužbe koja se podigla protiv mene i moje djece,te o dokazima koji nas terete.....

-Na moje traženje pred sudom prvog stupnja da mi se izda rješenje o plaćanju sudskih pristojbi,te za djecu rješenje o oslobađanju plaćanja sudskih pristojbi te samim nedonošenjem rješenja......

-Samim odbacivanjem i nerazmatranjem mojih žalbenih razloga iznijetih u podnijetoj reviziji došlo je do onemogućavanja ispunjenja člankom 64.st.1. Ustava dužnosti svih da štite dijecu i nemoćne osobe,a to iz razloga što mljt.tuženicima prije početka glavnih rasprava nije imenovan branitelj po službenoj dužnosti ili posebni skrbnik, a naknadnim imenovanjem posebnog skrbnika Centra za socijalnu skrb,koji je odbijao prihvatiti dokaze koje bi mogao koristiti u obrani maloljetnih tuženika u odgovoru na tužbu nije se očitovao o svim tužbenim zahtjevima, te je odluku o tužbenim zahtjevima prepustio sudu (tužiteljima) smatram da je došlo do povrede članka 62.Ustava .......

-Iz razloga što u postupak pred prvostupanjskim sudom nisu involvirani i praća pok. ostavitelja,inače strani državljani...........

-Iz razloga što se nije poštivalo pravomoćno donijeto prvostupanjsko rješenje suda (ukazuje se tužiteljima na potrebu iznošenja dokaza i ukazuje se na potrebu da se građevinskim vještačenjem izdvoje moja ulaganja u predmetnu nekretninu kako ona nebi bila predmet raspravljanja)i što su tužitelji prjudicirali odluku suda(U spisu priloženom troškovniku i prije objave presude je navedeno 50% uspjeha u sporu i da im djeca i ja naknadimo 20.483,50 kn.)kaop i činjenice da prvostupanjski i drugostupanjski sud nikad nisu razmatrali moj istaknuti prijedlog da se spis Posl.br.P-2408/05 uputi Općinskom državnom odvjetništvu zbog utvrđenja počinjenih Kaznenih djela u ovom postupku..........

-Potvrđivanjem od strane drugostupanjskog suda rješenjem Ustavnog suda osporene prvostupanjske presude i to prije donesene odluke Vijeća Vrhovnog suda povrijeđeno je moje pravo na pravično suđenje zajamčeno člankom 29.st1.Ustava Dok se odlukom drugostupanjskog suda da u ovom postupku kao stranka nije nastupao državi odvjetnik ili koje drugo državno tijelo (posebni skrbnik imenovan rješenjem Centra za socijalnu skrb)ozbiljno ugrožava Ustavnopravni poredak našše zemlje a samim tim i opstojnost Države Republike Hrvatske.

Dalje je sve obrazloženo,navedeno masterijalno pravo mjerodavno za ocjenu Ustavne povrede te još jednom naznačena Ustavna povreda.

SADA ĆU UKRATKO PREPISATI ODLUKU USTAVNOG SUDA KOJA NEĆE BITI OBJAVLJENA U NARODNIM NOVINAMA I NEMOŽE SE NAĆI NA STRANICAMA SUDA TE VAM NA KRAJU POSTAVITI NEKOLIKO PITANJA KAKO BI MI POMOGLI U DALJNJEM POSTUPKU PRED EUROPSKIM SUDOM U STRASBORGU USTAVNI SUD Broj:U-III-95/2011

Ustavni sud Republike Hrvatske,u Prvom vijeću za rješavanje predpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama,u sastavu sudac Ivan Matija,predsjednik Vijeća,te sudkinje Slavica Banić i Duška Šarin,članice Vijeća,u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo M.K. iz Rijeke,na sjednici održanoj 19.svibnja 2011. jednoglasno je donio RJEŠENJE

Ustavna tužba se odbacuje.

Obrazloženje

1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj:Rev-1322/10-2 od 8.studenog 2010., kojim je odbačena kao nedopuštena njegova revizija izjavljena protiv presude i rješenja upanijskog suda u Virovitici,broj:Gž-913/09 od 21.siječnja 2010.,iz razloga što je reviziju podnio osobno podnositelj kao prvotuženik u postupku,a uz reviziju nije priložio izvornik ili presliku potvrde o položenom pravosudnom ispitu,niti se takva potvrda u izvorniku uili preslici nalazi u spisu predmeta sukladno članku 91.a Zakona o parničnom postupku("Narodne novine",broj:53/91.,91/92.,112/99.,88/01.,117/03.,88/05.,2/07.,84/08. i 123/08.)

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

2.Članak 62.stavak1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske("Narodne novine"broj99/99.,29/02.i 49/02.-pročišćeni tekst,u nastavku:Ustavni zakon)propisuje:

"Članak 62. (1)Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti...kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela,povrijeđeno ljudsko prava ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom..(u daljnjem tekstu:ustavno pravo).(...)"

Sukladno tome,samo ona odluka kojom je nadležni sud meritorno odlučio o biti stvari,odnosno o pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela podnositelja,jest pojedinačni akt u smislu članka 62.stavak1.Ustavnog zakona u povodu kojega je Ustavni sud Republike Hrvatske,u postupku pokrenutom ustavnom tužbom,nadležan štititi ljudska prava i temeljne slobode podnositelja,zajamčene Ustavom Republike Hrvatske.

3. U ustavnosudskom postupku ocijenjeno je da osporavano rješenje ne predstavlja pojedinačni akt u smislu članka 62.stavak1. Ustavnog zakona protiv kojeg bi Ustavni sud bio nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu.

4. Slijedom iznijetoga,na temelju članka 72.Ustavnog zakona,riješeno je kao u izreci

SADA BI VAS ZAMOLIO DA MI POKUŠATE ODGOVORIT NA OVIH PAR POSTAVLJENIH PITANJA!

1.Postoji li mogučnost da me Europski sud kao i UNICEF odbije sa postavljenim Zahtjevom iz razloga što rješenje Ustavnog suda neće smatrati pojedinačnim aktom, u smislu članka 6.Konvencije?

2Mogu li od Predsjednice Ustavnog suda zatražiti izuzeće sudaca Ivana Matije,Slavice Banić i Duške Šarin u postupanju po slijedećim podnijetim ustavnim tužbama iz tog predmeta? a)Ustavna tužba U-III A 129/11 od 10.1.11. kojom Ustavnom sudu predlažem da odredi rok u kojem Vijeće Vrhovnog suda mora odlučiti o povredi mojih Ustavom zajamčenog prava na suđenje u razumnom roku, te dosuđenje daljnjeg iznosa pravićne naknade,zbog bitne povrede odredbi parničnog postupka kao i Ustavom zajamčenih prava napravljenih pred prvostupanjskim sudom,a to po rješenju Ustavnog suda U-III Vs-601/2010 od 2.ožujka 2010.("Narodne novine"broj;

:34/10.)

b)Ustavna tužba U-III 6928/10od 10.12.10. kojom osporavam prvostupanjsku i drugostupanjsku odluku donesenu po istom sucu koji je sudjelovao u ostavinskom postupku iza pok.ostavitelja a kojima je odlučeno da su tužitelji kao zakonski nasljednici ujedno i suposjednici prijepora i kojom je tužitelju naloženo da mi isplati 50 Kn. zbog mog 100% uspjeha u sporu (što bi bilo da sam uspio 50% u sporu koliko bi desetaka tisuća kuna ja morao tužitelju isplatit?) Vidi temu tužba zbog rušenja trešnje sorte "Maraska".

c.)Ustavna tužba U-III B 2274/11od 27.4.11. kojom osporavam rješenje Općinskog suda u Rijeci o nastavku ostavinskog postupka iza pok.ostavitelja iz razloga što navedeno rješenje kao zakonski nasljednik nisam zaprimio nego je dostavljeno samomojoj ženi kao majci oporučnih nasljednika.U obrazloženju je navedeno da je predmet u kojem su tužitelji ustali tužbom protiv mljt.oporučnih nasljednika (mene se nigdje ne spominje) pravomoćno okončan.

d.)Ustavna tužba U-III B 2037/11 od13.4.11.kojom osporavam rješenje o ovrsi Općinskog suda u Rijeci doneseno na Podnesku ovrhovoditelja (NE NA PRIJEDLOGU ZA OVRHU) koje se poćelo i primjenjivati zaplijenom !/3 moje plaće koju ostvarujem u firmi u kojoj radim. U rješenju o ovrsi se navodi da je plačanje troška parničnog postupka po pravomočnoj presudi određeno samo meni dok se mljt.tuženici nigdje ne spominju.Čudno je i to što se sa primjenom rješenja započelo i prije nego što mi je data mogućnost podnošenja Prijedloga za odgodu ovrhe kao i činjenica da na računima imam više novca koje šparam za daljnje školovanje svoje djece nego štose ovrhom potražuje 20.483,50 + trošak ovrhe. Nedvojbeno je da me se takvim postupcima želi onemogučit u angažiranju odvjetnika pred Europskim sudom tim više što je sud i u drugom predmetu bez da mi je pružena mogućnost očitovanja i iznošenje dokaza donio rješenje kojim mi se obustavlja isplata moje tražbine dosuđene pravomoćnom presudom zbog neisplate mojih 23 plaće u firmi u kojoj sam prije radio. Mogu li uz podnijeti Zahtjev od Europskog suda zatražiti da mi odvjetnik kojeg bi angažirao u Sloveniji bude plaćen iz sredstava suda nakon tako iznesenih činjenica?

Sa zahvalnošću očekujem Vaš odgovor! marijan61

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Revizija je izvanredni pravni lijek koji se podnosi prema odredbama Zakona o parničnom postupku.

 

Tim zakonom je propisano tko može sastaviti zahtjev za reviziju.

 

Budući da ste reviziju podnijeli osobno, a nemate odgovarajuće kvalifikacije koje ZPP zahtijeva, Vrhovni sud vaše navode nije niti razmatrao nego je odbacio reviziju iz formalnih razloga. Pri tome je postupio potpuno po zakonu, pa vaša prava nisu povrijeđena u tom smislu (što ne znači na nije stvarno bilo kakvih povreda zakonskih i ustavnih prava u prethodnom postupku).

 

Ako smatrate da to nije u redu, onda biste prvo trebali tražiti ocjenu ustavnosti odredbi ZPP koje onamogućuju da stranka osobno podnese reviziju, ali mislim da u tome ne biste uspjeli jer se time ne ograničava pravo na pristup sudu. Postoje i mnoge druge odredbe koje otežavaju pristup sudu, npr. obaveza plaćanja sudskih pristojbi koje su često nekima previsoke iako nemaju preduvjeta za oslobođenje, ali se to ne smatra povredom prava na pristup sudu.

 

Osim toga, revizijska odluka ne može biti predmet tužbe Ustavnom sudu, budući da ona nije konačni pojedinačni akt, odnosno revizija nije "viši žalbeni stupanj". Vaš postupak je okončan drugostupanjskom presudom, pa ste trebali podnijetu ustavnu tužbu protiv drugostupanjske presude u zakonom previđenom roku. Moguće je podnijeti i zahtjev za reviziju i ustavnu tužbu istovremeno, a na stranicama Ustavnog suda je opisano kako će u tom slučaju Ustavni sud postupiti, tj. pustit će da se okonča revizijski postupak i rezultat uzeti u obzir pri odlučivanju o tužbi.

 

Budući da su vam istekli rokovi, a niste se na valjan način obratili Ustavnom sudu, to ne možete niti na evropski sud za ljudska prava (tj. možete, ali će vaš zahtjev biti odbačen jer niste iscrpili sva domaća pravna sredstva).

 

UNICEF s tim nema baš nikakve veze, i potpuno je nejasno zašto ga spominjete budući da niti se radi o dječjim pravima niti UNICEF ima bilo kakve nadležnosti i ovlasti u sudskim postupcima. Vjerojatno ste mislili na neku drugu organizaciju.

 

Za sudske postupke nije samo materijalno pravo bitno, nego je potrebno poznavati i postupak do u detalja, pa čak i primjenu postupovnih pravila u praksi i na konkretnom sudu, pa biste sigurno - bez obzira na vaše osobno poznavanje materijalnog prava u konkretnom slučaju - sigurno puno bolje prošli da ste od početka uzeli odvjetnika.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu kronična stranka!

Zahvaljujem Vam što ste mi pokušali dati odgovor samo na neka postavljena pitanja!Oprostite što u otvorenoj temi nisam naveo sve odlučne činjenice,pa je i to možda dovelo do pomalo nejasne situacije.Reviziju VSRH sam podnio a što sam istaknuo i u podnijetoj ustavnoj tužbi primjenom članka 382.st.1.točka1.ZPP-a i članka 385.stavak 2.ZPP-a a to sukladno članku 79.stavak 1. ZPP-a Odredbe članka 91. 1 91.a. odnose se na postupanje suda povodom podnijete revizije pravnih osoba, gdje je VPS iznad 50.000kn.,a što u mom predmetu nije slučaj,VPS je 101.000,00kn. a ja i moja djeca kao tuženici nismo pravne osobe.Možda sam pogriješio ali mislim da se prava djeteta zajamčena Konvencijom o zaštiti prava djeteta mogu braniti jedino pred UNICEF-om,ako imate saznanja da je potreban neki drugi put molim Vas da mi na njega ukažete!Nažalos u otvorenoj temi nisam istaknuo ni činjenicu da me je u početku postupka kao i moju djecu zastupao odvetnik,koji je isto kao i naknadno postavljen posebni skrbnik (za djecu) odbijao da se očituje o svim postavljenim tužbenim zahtjevima kao i sudu dostaviti predložene dokaze.Također je sudjelovo i u pokušaju suda da mi se ne dozvoli prisustvovanje nanovo otvorenoj glavnoj raspravi pred novim sucem,a za koju nisam dobio poziv,kao i iznošenje dokaza kojima sam po iskazu suca dokazao neurednost tužbe.Pred prvostupanjskim sudom u ovom predmetu promjenilo se četri suca,gdje je četvrti sudac koji je donio presudu javno izgovorio "Moje kolege su zeznule stvar,ja sad moram donijeti presudu ali neznam kako"Mislim da i ova presuda koju je donio nije bila baš najsretnije rješenje! Nadalje nakon otkazane punomoći našem odvjetniku nije me htio zastupati ni jedan odvjetnik pravdajući se nedostatkom vremena i neupućenošću u predmet,a žalbu je trebalo podnijet a kasnije i reviziju pa na kraju ustavnu tužbu. Molim Vas pokušajte mi odgovorit dali imam pravo da zatražim izuzeće gore navedenih Ustavnih sudaca od postupanja po podnijetim ustavnim tužbama? Te imam li pravo da zatražim odvjetnika koji će biti plačen iz sredstava Europskog suda? pogotovo nakon što mi se a samim tim i mojoj obitelji nezakonito oduzimaju novčana sredstva kojim bi trebao platiti tog odvjetnika! I na kraju može li me kao i moju djecu pred Europskim sudom zastupati odvjetnik iz Slovenije koja Država je isto potpisnik Konvencije o zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Čl. 91a ne odnosi se samo na pravne osobe, nego i na fizičke osobe.

 

Samo čl. 91 definira posebno postupanje za pravne osobe.

 

Tako da zbog postupovnih pogrešaka ne možete dalje.

 

Upit o izuzeću sudaca Ustavnog suda ne razumijem, a i ne znam odgovoriti. Ako već čitate zakone, pogledajte ustavni zakon o ustavnom sudu. Općenito, izuzeće sudaca pred svim sudovima može se tražiti prije donošenje konačne odluke, a ne nakon nje, a Ustavni sud je o vašem zahtjevu odlučio. U žalbi se može navesti i da je sudac trebao biti izuzet iz zakonom predviđenih razloga, ali na odluke Ustavnog suda nema žalbe.

 

Također spominjete više ustavnih tužbi, što je nejasno.

 

Ostalo ne znam odgovoriti, a nije vam ni važno jer do suda za ljudska prava ne možete iz navedenih razloga.

 

Ako smatrate da su povrijeđena prava vaše djece, obratite se početak pravobraniteljici za djecu. UNICEF nema nikakve nadležnosti u smislu nadnacionalne pravne zaštite djece, a za dodatne informacije se obratite njihovom predstavništvu u Hrvatskoj.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu Kronična Stranka!

Oprostite mi ali zaboravio sam istaći još jednu važnu činjenicu,koju ni Vi u svom odgovoru niste potpuno razmotrili! Riješenjem Ustavnog suda Broj:U-III Vs-601/2010 od 2.ožujka 2010.moja podnijeta ustavna tužba,ima se smatrati žalbom upućenoj Vijeću Vrhovnog suda,te sam upoznat sa mogučnošću podnošenja ustavne tužbe temeljem članka 63 Ustavnog zakona,ako Vijeće Vrhovnog suda ne donese odlukuo povredi mojeg prava na suđenje u razumnom roku što sam dana 10.siječnja i učinio a na Ustavnom sudu je zavedeno pod brojem:U-IIIA 129/11. Smatram da Ustavni sud mora razmotriti moju podnijetu ustavnu tužbu i odrediti rok u kojem Vijeće Vrhovnog suda mora donijeti odluku.Uvažavajući Vaše pravno shvaćanje da bi mi Europski sud mogao odbaciti moj podnijeti Zahtjev,kako ćete tumaćiti činjenicu da ako Vijeće Vrhovnog suda odbaci moju podnijetu žalbu,otvara mi se ponovno mogučnost podnošenja Zahtjeva Europskom sudu, a ako pak prihvati moju žalbu i utvrdi bitne povrede parničnog postupka kao i Ustavom zajamčenih prava,te mi dosudi daljni iznos pravićne naknade veći od dosuđenih 3.500kn. kako će se to odraziti na donesenu pravomoćnu presudu suda,kao i na odluku Revizorskog suda a i Ustavnog suda kojom je odbačena moja podnijeta ustavna tužba U-III 95/2011. Sasvim je sigurno da ja nisam kriv što su sudovi zatvarali predmet a da predhodno nisu odlučili o povredi moga prava na pravićno suđenje i u razumnom roku!

Na kraju Vas molim da mi odgovorite i date svoje mišljenje dali da podneseni Zahtjev Europskom sudu baziram na tako utvrđenom činjenićnom stanju, ili da osporavam odluke prvostupanjskog,drugostupanjskog,Vrhovnog i Ustavnog suda a ovu činjenicu samo da napomenem?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku nema nikakvog utjecaja na odlučivanje o osnovnom sporu niti na odluke koje se odnose na osnovni spor (presude, rješenja) niti u toku trajanja postupka niti naknadno.

 

Po zahtjevu za suđenje u razumnom roku nadležni tj. neposredno viši sud samo utvrđuje učinkovitost postupanja nižih sudova i da li je postupak trajao dulje od roka koji se smatra razumnim u danom trenutku (uobičajeno 3 godine, Ustavni sud je u pojedinim odlukama za neke po prirodi hitne predmete smatrao da su i kraći rokovi prešli dopuštenu granicu). U skladu s trajanjem postupka dosuđuje se i naknada za povredu toga prava, te određuje rok u kojem sud kod kojega je predmet mora donijeti odluku.

 

Budući da je vaš osnovni postupak okončan i da nemate više raspoloživih pravnih lijekova, odluka po zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zapravo neće imati nikakvog učinka osim što ćete - u slučaju da zahtjev bude ocijenjen osnovanim - dobiti neku naknadu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani foromašu Kronična Stranka!

Jako mi je drago da na ovom forumu postoji čovjek koji kroz raspravu po pojedinoj temi odgovarajući kro vlastito iskustvo i znanje pokuša pomoći čovjeku u rješavanju vlastitog problema,a Vi ste jedan zasigurno od tih! Puno Vam hvala! Ipak mislim da ste malo pogriješili u predhodnom odgovoru! U podnijetoj žalbi Vijeću Vrhovnog suda, a po riješenju Ustavnog suda predloženo je da mi se dosudi daljnji iznos pravićne naknade zbog bitnih povreda odredbi parničnog postupka kao i Ustavom zajamčenih prava napravljenih pred prvostupanjskim sudom.(iznesene kod otvaranja ove teme) Kroz sudsku praksu Ustavnog suda,vidi se da je Ustavni sud u pojedinim predmetima prihvačao podnijete ustavne tužbe i dodjeljivao daljnji iznos pravične naknade.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima 29.prosinca2009. ("N.N."153/09) ustavna tužba protiv rješenja donesenog u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ima se smatrati žalbom Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u smislu članka 7.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.I sada ono najbitnije, što se dešava ako Vijeće Vrhovnog suda prihvati moju žalbu i utvrdi bitne povrede odredbi parničnog postupka kao i Ustavom zajamčenih prava napravljenih pred prvostupanjskim sudom? a ako pak odbaci nedvojbeno je da imam pravo špodnošenja Zahtjeva pred Europskim sudom,koje neće moći biti odbačeno jer je postupak završen pred domaćim sudovima!Ujedno da još jednom napomenem kad sam pitao za izuzeće Ustavnih sudaca mislio sam na izuzeće po ovoj postavljenoj ustavnoj tužbi kao i ustavnim tužbama što mi nije dostavljeno rješenje suda o nastavku ostavinskog postupka,što mi se oduzima novac temeljem PODNESKA ovrhovoditelja kao i rješenja sudo o podnijetoj tužbi zbog rušenja trešnje sorteMARASKA-VIŠNJA. Sve te ustavne tužbe sam ukratko obrazložio prilikom otvaranja ove teme. O TIM PODNIJETIM USTAVNIM TUŽBAMA USTAVNI SUD JOŠ NIJE ODLUČIO!

I na kraju da povućem jednu moguću paralelu! Što bi se desilo da gsp.Sanaderu odvjetnici otkažu zastupanje,a on nema novaca za angažiranje drugih ili ga drugi odbiju zastupati kao što su mene! Kakvo bi bilo rješenje Vrhovnog suda a onda i Ustavnog? On i njegova djeca također nemaju položen pravosudni ispit a sasvim sigurno to neće imati ni njegovi unuci ako ih dobije. Neulazeći u njegovu krivnju ili nevinost, smatram da bi sudovi trebali razmotrit bitne povrede odredbi parničnog postupka kao i Ustavom zajamčenih prava,bez obzira na pravnu formu,A POGOTOVO ŠTO SE TIĆE DJECE!!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vi ste u ovoj temi naveli niz različitih stvari (ostavinski postupak, ovrha ...) i dopustit ćete da je to sve malo teže pratiti. Bilo bi bolje da ste svako stavili u pojedinačnu temu, odnosno nastavili u već otvorenim temama. U prethodnim odgovorima sam se osvrnuo samo na predmet u kojem ste podnijeli reviziju.

 

Što se tiče izuzeća ustavnih sudaca, ne znam, ali mislim da da to nije moguće, a niste naveli niti jedan valjani razlog zbog čega biste to i tražili. To što su odbacili jednu vašu ustavnu tužbu ne može biti razlog.

 

a)U postupku po zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ne ocjenjuje se sam predmet suđenja, kao što sam već obrazložio. Prema tome, navod o bitnoj povredi odredaba parničnog postupka može se odnositi samo na sam postupak odlučivanja o zahtjevu, a ne u odlučivanju o biti stvari.

 

b) Ako dobro shvaćam, Ustavni sud o tome tek treba odlučiti. U čemu je problem?

 

c) Ako kao zakonski nasljednik niste sudjelovali u ostavinskom postupku jer niste bili pozvani, trebali ste podnijeti tužbu redovnom sudu i pokrenuti parnicu. Ustavna tužba nije odgovarajući pravni lijek za tu situaciju, jer je postupak u takvom slučaju propisan Zakonom o nasljeđivanju.

 

d)Ustavna tužba nije pravni lijek za rješenje o ovrsi. Trebali ste podnijeti prigovor na to rješenje.

 

To što je (vama) pravedno ili ne nema nikakve veze s tim je li zakonito ili ne, a sudovi su dužni postupati po zakonu a ne po (subjektivnom) osjećaju pravde.

 

Ovakvim ponašanjem samo gnjavite Ustavni sud podnescima za koje nije nadležan i gubite rokove za redovne zakonom propisane pravne lijekove. Teoretski, Ustavni sud bi vaše podneske mogao proslijediti nadležnim sudovima, kao što je učinio s vašom tužbom radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, ali sumnjam da će to učiniti, a koristiti najvišu državnu instancu kao što je Ustavni sud (kakav je da je) kao dostavljača nije baš ni pristojno.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu Kronična Stranka!

Razumijem da Vam je malo teže pratiti postupak iz ove teme,ali i ostavinski postupak,ovrha,zahtjev za suđenje u razumnom roku i tužba zbog rušenja trešnje sorte Maraska,vezani su za ovu temu.Zato bi Vas zamolio da pogledate u prije otvorenu temu "Dioba između pokojnih bračnih drugova" "Tužba zbog rušenja trešnje sorte Maraska-višnja" kao i "Revizija VSRH" pa će Vam biti sve puno jasnijei na taj način čete mi pomoći kvalitetnije riješiti nastali problem.Sada da Vam malo pojednostavim a time i otklonim neke Vaše nedoumice.

Županijskom sudu u Rijeci podnio sam zahtjev za suđenje u razumonm roku,zbog nedonošenja odluke prvostupanjskog suda više od tri godine. Najprije sam dobio presudu a nakon toga i odluku Županijskog suda kojom mi je dosuđeno 3.500 kn zbog povrede mojih prava.Prvo pitanje! Kako se donijela presuda ako se je spuis nalazio na Županijskom sudu? Nakon toga ulažem žalbu na presudu, kao i Vrhovnom suduižalbu na rješenje Županijskog suda. Zatim od Vrhovnog suda dobivam rješenje kojim se odbija moja žalba i potvrđuje rješenje Županijskog suda iz razloga što sud nije utvrdio bitne povrede parničnog postupka napravljenih pred prvostupanjskim sudom, anakon par dana i presudu i rješenje Županijskog suda u Virovitici a bez da sam znao da se moj predmet nalazi na Županijskim sudom u Virovitici te samim tim i mogučnost uvida u predmet i korištenja zakonom dozvoljenih pravnih lijekova.Drugo pitanje!Gdje se u tom vremenskom razdoblju nalazio moj spis. Na rješenje Vrhovnog suda postupajući po propisanom pravnom lijeku ulažem ustavnu tužbu a na rješenje Županijskog suda u Virovitici Reviziju Vrhovnom sudu. Nakon toga od Ustavnog suda dobivam rješenje po kojem se moja ustavna tužba mora smatrati žalbom upućenom Vijeću Vrhovnog suda.Nakon toga od Vrhovnog suda dobivam rješenje o uloženoj reviziji.Treće pitanje!Gdje se je sada nalazio spis dali kod revizorskog suda ili kod Vijeća Vrhovnog suda?(Revizorski sud=Vrhovni sud)Na dobiveno rješenje o reviziji podnosim ustavnu tužbu koja je odbačena kao i ustavnu tužbu zbog nedonošenja odluke Vijeća Vrhovnog suda a koja još nije rješena.Četvrto pitanje!Gdje se je sada nalazio spis, dali kod Ustavnog suda ili kod Vijeća Vrhovnog suda? I na kraju peto pitanje! Dali sudovi sude po vlastitom nahođenju ili po objektivnom stanju u spisu? Ako sude po objektivnom stanju u spisu kako se je onda mogla desiti tako opisana povreda postupovnog prava? Nadalje ustavnu tužbu zbog ovrhe podnio sam temeljem članka 63 Ustavnog zakona jer i prije odluke prvostupanjskog suda po podnijetom Prijedlogu za odgodu ovrhe kao i upućenoj žalbi meni se zapljenjuje 1/3moje plaće a samim tim mi se čini nenadoknadiva ili teško nadoknadiva šteta nemogučnošću plačanja odvetnika da me zastupa pred Europskim sudom. Rješenje o ovrsi je donijeto na podnesku ovrhovoditelja jer je pitanje gdje se nalazi spis sa ovršnom ispravom -pravomoćna presuda-možda kod Vijeća Vrhovnog suda? Ustavnu tužbu zbog nastavka ostavinskog postupka podnio sam temeljem članka 63 Ustavnog zakona a to izb razloga što nisam zaprimio rješenje pa nisam ni u mogučnosti podnijeti žalbu (Žalbu je podnijela majka oporučnih nasljednika inače moja supruga)kao i razloga što do tog dana još Ustavni sud nije donio odluku o podnijetoj ustavnoj tužbi(koja je sada odbačena)a ni Vijeće Vrhovnog suda o uloženoj žalbi.Također sam naveo da bi se najprije trebala održati ostavinska rasprava iza moje pok.majke,iz razloga što i moj pok.otac ima pravo nasljeđivanja iza svoje pok supruge! Vidi dioba između pok.bračnih drugova,to je sve ova tema!Nadam se da sam Vam uspio donekle objasniti ovu temu i sa zahvalnošću očekujem Vaš odgovor! marijan61

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Oprostite ali zaboravio sam vam istaći još jednu bitnu činjenicu!

Dopisom Predsjednice Općinskog suda u Rijeci od 30.lipnja2009.izvješćen sam o slijedečem:"Kod ovog suda dana 17.lipnja 2009.godine zaprimljen je Vaš zahtjev za provođenje ostavinske rasprave radi diobe vanknjižne imovine pok.S.K.(moja majka) zbog utvrđenja posjedovnog stanja.(Prijedlog za raspoređivanje naknadno pronađene ostavinske imovine moj brat i sestra sada tužitelji su podnijeli 09.03.05. te predložili sudu da zastane sa raspravljanjem dok se ne utvrdi ostavinska imovina iza našeg pok.oca po podnijetoj tužbi-Dioba između pok.bračnih drugova.Do današnjeg dana nije sazvana ni jedna rasprava)

Ovim Vas putem obavještavamo da se spis vođen u navedenom ostavinskom postupku nalazi priklopljen na spisu koji se kod ovog suda vodi pod poslovnim brojem P-2408/05,a koji spis se nalazi na Županijskom sudu u Rijeci,zbog čega nam niti spis O-1164/95 trenutno nije dostupan,te iz tog razloga Vašem zahtjevu nažalost do daljnjega nismo u mogućnosti udovoljiti"

Iz razloga što se i spis O-1608/03 (ostavina iza pok.oca) nalazi priklopljen spisu P-2408/05 a koji bi se trebao nalaziti kod Vijeća Vrhovnog suda ili Ustavnog suda, kako se misli nastaviti ostavinski postupak iza pok.oca? Vjerojatno Vijeće Vrhovnog suda ne misli donijeti odluku po upućenoj žalbi,ili će donijeti odluku bez uvida u spis! Sada mi je nejasno i na osnovi čega je i Ustavni sud kao i Revizorski sud donijeli svoje odluke?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U vezi revizije, budući da je reviziju podnijela osoba koja ju po ZPP ne može podnijeti, uvid u spis i nije bio nužan za donošenje odluke, iako vjerujem da im je spis bio dostavljen.

 

Što se tiče zahtjeva za povredu prava na suđenje u razumnom roku, VS će zatražiti podatke od onog suda kod kojeg se spis nalazi. S obzirom na situaciju kako ste opisali, to će vjerojatno trajati nešto dulje nego što je uobičajeno.

 

Ostavinski postupak iza oca nastavit će se kad bude riješeno prethodno pitanje, tj. utvrđenje imovine oca odnosno majke.

 

Što se tiče ovrhe, proučite Ovršni zakon. Ustavni sud tu nema nikakve nadležnosti. Ako vam se plijeni po ovršnom rješenju, potpuno je svejedno za što ste vi namijenili novac koji je predmet ovrhe, a za odvjetnika za Evropski sud vam taj novac neće niti trebati jer nećete naći takvoga koji bi vas zastupao u ovim stvarima koje ste opisali, osim možda po odluci Ustavnog suda u ustavnoj tužbi koju ste podnijeli protiv drugostupanjske i prvostupanjske presude. No, u tom postupku odluka još nije donesena pa i ne znate hoće li vam trebati Evropski sud ili ne.

 

Zašto se uopće opterećujete time kako će koji sud kojemu dostaviti spis?

 

Vaše opise je iznimno teško pratiti jer miješate različite postupke koji nisu u izravnoj vezi, skačete s jednog na drugo, pišete stvari koje nisu moguće (revizija rješenja?), a za proučavanje drugih tema koje ste otvorili naprosto nemam vremena tako da vam nažalost više od ovoga ne mogu pomoći.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu Kronična Stranka!

Želio bih Vam odgovoriti na Vaša postavljena pitanja iz predhodnog komentara,iz razloga što mi je sada postalo sve manje jasno na što ste mi željeli ukazati!

1.Što se tiće revizije!

članak.79.stavak1.Zakona o parničnom postupku (daljeZPP)

"Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može SAMA obavljati radnje u postupku(parnična sposobnost).

Tko može podnijeti reviziju?STRANKA!,Kako?SAMA!

Članak 382.ZPP

Stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude: 1)ako vrijednost predmeta spora pobijanog djela presude prelazi 100.000,00 kuna

Ćlanak 385.ZPP

Protiv drugostupanjske presude iz članka 382.stavak1. ovoga Zakona revizija se može izjaviti: 2)zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354.stavak1.ovoga Zakona koja je učinjena u postupku pred drugostupanjskim sudom;3)zbog pogrešne primjene materijalnog prava

SVI TI UVJETI SU ISPUNJENI IZNIO SAM IH PRILIKOM OTVARANJA TEME! u ČEMU JE PROBLEM?

2.Što se tiće ovrhe,izvješćujem Vas da sam proučio Ovršni zakon(dalje OZ)Članak 35.OZ (1)Prijedlog za ovrhu mora sadržavati zahtjev za ovrhu u kojemu će biti naznačena ovršna ili vjerodostojna isprava na temelju koje se traži ovrha,ovrhovoditelj i ovršenik,tražbina čije se ostvarenje traži te sredstvo kojim ovrhu treba provesti i,po potrebi,predmet u odnosu na koji ga treba provesti.Prijedlog mora sadržavati i druge podatke koji su potrebni za provedbu ovrhe

Stekao sam dojam da po Vama kao pravnom laiku kao što sam i ja rješenje o ovrsi može piti donjeto i na taolet papiru i kao takvo se sprovodit.Ali uvjeravam Vas nije tako,rješenje o ovrsi mora biti donjeto na prijedlogu za ovrhu uz naznačenu ovršnu ispravu.Po ovršnoj ispravi(pravomočna presuda) ovršenici su moja djeca i ja,koji smo dužni namiriti tužiteljima 20.485,50kuna+trošak ovrhe1.500kuna zbog 50%uspjeha u sporu tužitelja Naš trošak povodom 50% uspjeha u sporu vrednovan je od strane suda velikih 00000 kuna.U ovom slučaju još jednom napominjem rješenje o ovrsi doneseno je na podnesku ovrhovoditelja gdje je iznesen lažan iskaz u odnosu na ovršnu ispravu,da sam ja jedini ovršenik nad kojim se sprovodi ovrha.Zar to sve nije ustavna povreda prema mojoj djeci i meni?zar nemogu podnijeti ustavnu tužbu temeljem članka 63.Ustavnog zakona?Zašto se to ćini?Da se moja obitelj egzistencijalno ugrozi kako nebi imali novaca za svoju obranu!I sada ono najbitnije! i sam suprug tužiteljice mi je prije početka spora izjavio "Mi imamo puno novaca,moji prijatelj sudac će sve sredit,financijski čemo te iscrpit i doći do toga što tražimo,bolje ti je da nam daš što tražimo" samo je problem u tome što ni dan danas neznam kako bi im mogao nešto dati kad ja nisam vlasnik sporne nekretnine,a također neznam,niti mi je tko to objasnio zašto smo moja djeca i ja tuženi?U ostavinskom postupku kao i parničnom sam potvrđivao činjenice koje su iznosili tužitelji te i naglasio da ako i postoji udio majke u predmetnoj nekretnini s osnove bračne tečevine neka to utvrdi sud sukladno Zakonu (unijeto u Zapisnik) Iz toga proizlazi činjenioca da sam tužen i osuđen na plačanje troška parničnog postupka samo zato što sam tražio da se poštuje Zakon.Što mislite zašto sam tražio od suda da prekine postupak i spis uputi Državnom odvjetništvu?Dalje,u slučaju da Evropski sud prihvati moj podnijeti Zahtjev,naložit će da u daljnjem tjekub postupka angažiram odvetnika koji može biti plačen i iz sredstava suda.Zato ću u podnijetom zahtjevu istaći i sve ovdje iznesene činjenice.A koji odvjetnik će zastupati mene i moju djecu to ću saznati u skoroj konzultaciji sa odvjetnikom iz Slovenije ili će mi na to odgovoriti sud nakon podnesenog Zahtjeva.

3. Na Vaše ptitanje zašto se uopće opterečujem time kako će koji sud kojemu dostaviti spis?

Moram vam odgovoriti da ja time nisam uopće opterečen,nego sam opterečen time kako koji sud donosi odluku,dali uvidom u spis ili bez njega! Isto tako ako se spis o nastavku ostavinskog postupka nalazi u privitku spisa koji bi trebao biti kod Vijeća Vrhovnog suda,opterečen sam time kako će Vijeće Vrhovnog suda donijeti odluku o bitnim povredama odredbi parničnog postupka napravljenih pred prvostupanjskim sudom,uvidom u spis ili bez njega?

4.Članak 64.stavak1. Ustava

„Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe“

Pod tim ja podrazumijevam,da je to najprije dužnost pravosudnih djelatnika koji najbolje poznaju Zakon,pa onda svih ostalih kao i nas pravnih laika.Iz razloga što niste odvojili 5 min svog vremena,kako pi pročitali temu „Dioba između pokojnih bračnih drugova“ kako bi sve to mogli lakše pratit,a samim tim više pomoć ako ne meni onda barem mojoj djeci,dopustit ćete da sam zaključio da ste i Vi pravni laik kao i ja. Stoga Vam posebno zahvaljujem što ste me nekim svojim ispravnim razumijevanjem Zakonskih propisa uputili našto trebam osobito paziti i kako što bolje sastaviti Zahtjev koji se podnosi Europskom sudu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Točno je da nisam pravni stručnjak nego laik. To uvijek naglašavam.

 

1. Niste zadovoljili uvjet za podnošenje revizije iz točke 91a. ZPP. Moraju biti zadovoljeni svi uvjeti za podnošenje revizije, a ne samo neki.

 

To vam ponavljam po treći puta, a jasno vam je napisano i u odluci Vrhovnog suda kojom je revizija odbačena, a budući da ignorirate ono što vam se napiše, onda daljnje objašnjavanje nema smisla.

 

2. Uopće nisam ulazio u to da li je ovrha u vašem slučaju zakonita ili ne niti to znam ocijeniti, nego sam samo naveo da ustavna tužba nije pravni lijek u slučaju koji ste opisali.

 

Dakle, ako je ta ovrha nezakonita to još uopće ne znači da bi vam ustavna tužba pomogla, pa i ako ste u pravu.

 

Drugačije: ako primijenite pogrešan pravni lijek, potpuno je svejedno jeste li u pravu ili niste budući da sud kojem ste se obratili o tome uopće neće odlučivati.

 

Vi uporno miješate razloge zbog kojih su određene odluke možebitno nezakonite i sredstva (pravne lijekove) kojima se od toga treba štiti.

 

3. Po žalbi postupku po zaštiti prava na suđenje u razumnom roku vijeće VS-a uopće neće odlučivati o možebitnim povredama pravila parničnog postupka u osnovnom sporu, nego samo o takvim povredama u prvostupanjskom postupku po zahtjevu, a to će učiniti tako što će pribaviti spis ili presliku spisa od suda kod kojeg se spis nalazi.

 

I to vam ponavljam drugi puta.

 

Osobno sam na ovom forumu naveo više primjera sudskih odluka iz kojih proizlazi da suci uopće nisu pročitali spis, ali to ne znači da im spis nije bio dostavljen nego da su pogriješili.

 

4. Ustavno načelo koje citirate je općenito načelo, i kao sva druga opća načela u praksi se realizira kroz primjenu odgovarajućih zakonskih odredbi.

 

 

Ako mislite da ćete druge ljude uspjeti natjerati da postupaju u skladu s vašim osobnim tumačenjem zakona, onda si uz velike probleme koje imate sami pravite još i veće.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...

Poštovani forumašu Kronična Stranka !

Oprostite, ali nikada mi nije bila namjera, da bilo koga natjeravam da postupa u skladu sa mojim osobnim tumačenjem Zakona, nego jedino da postavljanjem pitanja, dobijem odgovor za rješenje određenog problema. Stoga Vas još jednom molim ako mi možete odgovorit na konkretno postavljena pitanja, te mi time najbolje pomoć u rješavanju mojeg problema.

1. Članak 80.stavak 1. Z.P.P. „Stranka koja nema parničnu sposobnost zastupa njezin zakonski zastupnik“(roditelji,posvajatelji) Kako tvrdite da se članak 91.a. odnosi na PRAVNE i FIZIČKE osobe onda slijedom toga ni djeca nemaju pravo na podnošenje pravnih lijekova (revizija) kao na na dobivanje odluke Ustavnog suda o povredi njima Ustavom i Konvencijom zajamčenih prava, iz razloga što njihovi zakonski zastupnici nemaju položen pravosudni ispit ! Ako je tome tako zar nebi trebao Ustavni sud objaviti ako ne u „Narodnim Novinama“ a onda barem na svojim web. stranicama meni dostavljeno rješenje? Nadalje moju djecu je u postupku zastupao posebni skrbnik,koji je odbijao očitovati se o postavljenim tužbenim zahtjevima,odluku o tužbenom zahtjevu prepustio je sudu,a sad se vidi da mu nije bilo ni na kraj pameti da uloži reviziju ! Mi kao roditelj svoju djecu nismo ni mogli zastupati, jer smo bili u sukobu interesa snjima! Sluijedom toga mislite li da je moralno opravdano da ako vidimo da se utapaju djeca, da ih pitamo „imate li položen pravosudni ispit ?“ pa ako nemaju da ih još dublje gurnemo pod vodu! Ako pak slučajno imaju, da dobro razmislimo dali imaju pravo na život prije nego što im pomognemo.

2. Ćlanak 63.stavak 1. Ustavnog zakona „Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put, u slučaju kad o pravima i obvezama stranke ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela nije u razumnom roku odlučio sud ili u slučaju kad se osporenim pojedinačnim aktom grubo vrijeđaju ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice.“ Članak 67.stavak 2. Ustavnog zakona „Na prijedlog podnositelja ustavne tužbe Ustavni sud može odgoditi ovrhu do donošenja odluke, ako bi ovrha prouzročila podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije suiprotna javnom interesu niti bi se odgodom nanjela nekome veća šteta“ Nezakonito donesenim rješenjem o ovrsi, te sukladno Zakonu podnesenoj ustavnoj tužbi,te donijetom odlukom o odgodi ovrhe, zaustavilo bi se daljnje uzimanje mojoj obitelji teško zarađenog novca. Uvažavam da se Vama to radi, to za Vas moguče nebi predstavljalo nikakvu štetu, ali nemojte tvrditi da bi i drugi ljudi kad bi im se oduzimao nezakonito njihov novac bili oduševljeni.

Članak 62.stavak 3. Ustavnog zakona „U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima.“ Ustavnu tužbu iznesenu u ovoj temi podnio sam sukladno članku 62. Ustavnog zakona, i vidjeli ste kakvu sam odluku dobio o povredi mojih kao i moje obitelj Ustavom zajamčenih prava. Vrhovni sud je odlučio da nemam pravo podnosit reviziju, a da se predhodno nije očitovao o bitnim povredama odredbi parničnog postupka napravljenih pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudom iznijetih u mojoj podnijetoj reviziji. Kakva bi odluka Ustavnog suda bila, da samustavnu tužbu podnio sukladno članku 63. Ustavnog zakona, nakon drugostupanjske presude, to pokušajte zaključiti sami? Drugostupanjskom presudom se nije sprovodila ovrha,nego je prvostupanjska presuda postala ovršna (pravomoćna) u dijelu dosuđenog troška parničnog postupka. Nedvojbeno je da bi mi takva ustavna tužba bila odbačena, a nakon toga ni Vrhovni sud nebi morao raspravljati i odlučivati dali smo PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE.

3. Kod podnesene ustavne tužbe zbog povrede moga prava na suđenje u razumnom roku, u potpunosti se slažem s Vama u svemu što ste iznijeli. Ali jako me zanima odluka Vijeća Vrhovnog suda iz razloga što su i pred prvostupanjskim sudom (Županijski sud u Rijeci) napravljene bitne povrede odredbi pasrničnog postupka, a koje nije utvrdio ni Vrhovni sud u osporavanom rješenju. Također me zanima koliku pravićnu naknadu će mi odrediti Ustavni sud iz razloga što Vijeće Vrhovnog suda svoju odluku nije donijelo u razumnom roku. Sve te odluke su mi itekako potrebne da ih mogu sa postojećim priložiti uz Zahtjev upućen Europskom sudu,zbog osporavanja prvostupanjskog i drugostupanjske presude,kao i odluka Vrhovnog i Ustavnog suda,tj. nakon iskorištenih svih Zakonom dozvoljenih pravnih lijekova. Ustavne tužbe koje sam podnio zbog sprovođenja ovrhe,kao i rješenja o nastavku ostavinskog postupka i odnose se na isti predmet, podnio sam sukladno članku 63. Ustavnog zakona, te nemogu biti predmet podnesenog Zahtjeva pred Europskim sudom, nego jedino mogu ukazivat na daljnje kršenje meni i mojoj obitelji Konvencijom i potisanim Protokolima zajamčenih prava. Što se tiće odvjetnika, vjerujem da će mi on nakon što predložim, i iznesem ovdje opisano činjenično stanje, biti plačen iz sredstava Europskog suda.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu Kronična Stranka !

Oprostite, ali nikada mi nije bila namjera, da bilo koga natjeravam da postupa u skladu sa mojim osobnim tumačenjem Zakona, nego jedino da postavljanjem pitanja, dobijem odgovor za rješenje određenog problema. Stoga Vas još jednom molim ako mi možete odgovorit na konkretno postavljena pitanja, te mi time najbolje pomoć u rješavanju mojeg problema.

1. Članak 80.stavak 1. Z.P.P. „Stranka koja nema parničnu sposobnost zastupa njezin zakonski zastupnik“(roditelji,posvajatelji) Kako tvrdite da se članak 91.a. odnosi na PRAVNE i FIZIČKE osobe onda slijedom toga ni djeca nemaju pravo na podnošenje pravnih lijekova (revizija) kao na na dobivanje odluke Ustavnog suda o povredi njima Ustavom i Konvencijom zajamčenih prava, iz razloga što njihovi zakonski zastupnici nemaju položen pravosudni ispit ! Ako je tome tako zar nebi trebao Ustavni sud objaviti ako ne u „Narodnim Novinama“ a onda barem na svojim web. stranicama meni dostavljeno rješenje? Nadalje moju djecu je u postupku zastupao posebni skrbnik,koji je odbijao očitovati se o postavljenim tužbenim zahtjevima,odluku o tužbenom zahtjevu prepustio je sudu,a sad se vidi da mu nije bilo ni na kraj pameti da uloži reviziju ! Mi kao roditelj svoju djecu nismo ni mogli zastupati, jer smo bili u sukobu interesa snjima! Sluijedom toga mislite li da je moralno opravdano da ako vidimo da se utapaju djeca, da ih pitamo „imate li položen pravosudni ispit ?“ pa ako nemaju da ih još dublje gurnemo pod vodu! Ako pak slučajno imaju, da dobro razmislimo dali imaju pravo na život prije nego što im pomognemo.

2. Ćlanak 63.stavak 1. Ustavnog zakona „Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put, u slučaju kad o pravima i obvezama stranke ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela nije u razumnom roku odlučio sud ili u slučaju kad se osporenim pojedinačnim aktom grubo vrijeđaju ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice.“ Članak 67.stavak 2. Ustavnog zakona „Na prijedlog podnositelja ustavne tužbe Ustavni sud može odgoditi ovrhu do donošenja odluke, ako bi ovrha prouzročila podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije suiprotna javnom interesu niti bi se odgodom nanjela nekome veća šteta“ Nezakonito donesenim rješenjem o ovrsi, te sukladno Zakonu podnesenoj ustavnoj tužbi,te donijetom odlukom o odgodi ovrhe, zaustavilo bi se daljnje uzimanje mojoj obitelji teško zarađenog novca. Uvažavam da se Vama to radi, to za Vas moguče nebi predstavljalo nikakvu štetu, ali nemojte tvrditi da bi i drugi ljudi kad bi im se oduzimao nezakonito njihov novac bili oduševljeni.

Članak 62.stavak 3. Ustavnog zakona „U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima.“ Ustavnu tužbu iznesenu u ovoj temi podnio sam sukladno članku 62. Ustavnog zakona, i vidjeli ste kakvu sam odluku dobio o povredi mojih kao i moje obitelj Ustavom zajamčenih prava. Vrhovni sud je odlučio da nemam pravo podnosit reviziju, a da se predhodno nije očitovao o bitnim povredama odredbi parničnog postupka napravljenih pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudom iznijetih u mojoj podnijetoj reviziji. Kakva bi odluka Ustavnog suda bila, da samustavnu tužbu podnio sukladno članku 63. Ustavnog zakona, nakon drugostupanjske presude, to pokušajte zaključiti sami? Drugostupanjskom presudom se nije sprovodila ovrha,nego je prvostupanjska presuda postala ovršna (pravomoćna) u dijelu dosuđenog troška parničnog postupka. Nedvojbeno je da bi mi takva ustavna tužba bila odbačena, a nakon toga ni Vrhovni sud nebi morao raspravljati i odlučivati dali smo PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE.

3. Kod podnesene ustavne tužbe zbog povrede moga prava na suđenje u razumnom roku, u potpunosti se slažem s Vama u svemu što ste iznijeli. Ali jako me zanima odluka Vijeća Vrhovnog suda iz razloga što su i pred prvostupanjskim sudom (Županijski sud u Rijeci) napravljene bitne povrede odredbi pasrničnog postupka, a koje nije utvrdio ni Vrhovni sud u osporavanom rješenju. Također me zanima koliku pravićnu naknadu će mi odrediti Ustavni sud iz razloga što Vijeće Vrhovnog suda svoju odluku nije donijelo u razumnom roku. Sve te odluke su mi itekako potrebne da ih mogu sa postojećim priložiti uz Zahtjev upućen Europskom sudu,zbog osporavanja prvostupanjskog i drugostupanjske presude,kao i odluka Vrhovnog i Ustavnog suda,tj. nakon iskorištenih svih Zakonom dozvoljenih pravnih lijekova. Ustavne tužbe koje sam podnio zbog sprovođenja ovrhe,kao i rješenja o nastavku ostavinskog postupka i odnose se na isti predmet, podnio sam sukladno članku 63. Ustavnog zakona, te nemogu biti predmet podnesenog Zahtjeva pred Europskim sudom, nego jedino mogu ukazivat na daljnje kršenje meni i mojoj obitelji Konvencijom i potisanim Protokolima zajamčenih prava. Što se tiće odvjetnika, vjerujem da će mi on nakon što predložim, i iznesem ovdje opisano činjenično stanje, biti plačen iz sredstava Europskog suda.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Odgovor na najveći dio vaših pitanja je vrlo jednostavan.

 

Ako određena zakonska rješenja i konkretni zakonski članci u konkretnom slučaju, stjecajem okolnosti, ne dovode do pravednih ili moralnih rješenja, pa čak i ako općenito uzevši nisu gledano s određenog stajališta pravedni ili moralni, oni su i dalje temelj na kojem je sud - ako valjano postupa - dužan zasnivati svoje odluke i primjenjivati ih za sve jednako.

 

Na primjer, ako djeca nisu bila valjano zastupana, to ne znači da možete očekivati od Vrhovnog suda da prihvati reviziju koja nije podnesena u skladu s odredbama ZPP, a još manje da VS prihvati da se čl. 91a odnosi samo na pravne osobe, što je vaše osobno tumačenje koje nema nikakvog temelja u tekstu zakona.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu Kronična Stranka !

Iz Vašeg odgovora se vidi da smo se usuglasili oko pitanja postavljenih iza odluke Ustavnog suda.

Sada ću vam pokušati ukazati na činjenicu da i po pitanju podnijete revizije niste u pravu !

Članak 390. Z.P.P.-

Primjerak pravodobne, potpune i dopuštene revizije sudac pojedinac,odnosno predsjednik vijeća prvostupanjskog suda dostavit će protivnoj stranci,koja može u roku petnaest dana od dostave revizije podnijeti tom sudu odgovor na reviziju.

Nepravodobno podnesen odgovor na reviziju neće se odbaciti,već će se dostaviti revizijskom sudu,koji će ga uzeti u obzir ako je to još moguće.

Nakon primitka odgovora na reviziju,odnosno nakon proteka roka za odgovor na reviziju sudac pojedinac,odnosno predsjednik vijeća prvostupanjskog suda uputit će reviziju i odgovor na reviziju,ako je podnesen,sa svim spisima izravno revizijskom sudu.

Sudac pojedinac,odnosno predsjednik vijeća prvostupanjskog suda dostavit će primjerak revizije i odgovora na reviziju ako je podnesen i drugostupanjskom sudu koji će svoje izvješće o mogućim povredama postupka pred tim sudom izravno uputiti revizijskom sudu.

Primjenom odredbi članka 390.stavak 1. nedvojbeno je da sam reviziju podnio sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku. Ujedno smatram potrebnim napomenut, da svoj odgovor na moju podnijetu reviziju nisu dali ni protivna stranka,kao ni drugostupanjski sud. Molim Vas pokušajte odgonetnut zašto nisu odgovorili ?

Članak 389.stavak 1. „Nepravovremenu,nepotpunu ili nedopuštenu reviziju odbacit će rješenjem sudac pojedinac odnosno predsjednik vijeća prvostupanjskog suda,bez održavanja ročišta.“ Iz razloga što mi prvostupanjski sud nije odbacio podnijetu reviziju, zar i dalje tvrdite da suci prvostupanjskih sudova ne poznaju odredbe Z.P.P.-a ? pogotovo primjenu odredbi članka 91.a ZPP-a

Nadalje članak 91.a ZPP-a stupio je na snagu 18.07.2008. (prije nepune tri godine) N.N.84/08 Zar i dalje tvrdite da se donošenjem toga članka išlo na daljnje smanjenje prava nemoćnih osoba,nemogučnošću zakonskog zastupnika na ulaganje izvanrednih pravnih ljekova ? Zar ne težimo daljnoj demokratizaciji našeg društva ? Da Vam dalje ne tumačim da se sporni članak odnosi samo na PRAVNE OSOBE, preporučam Vam da pogledate Sudsku praksu Vrhovnog suda povodom podnijetih revizija prije 18.07.2008. i nakon toga.

Izrazito sam Vam zahvalan što ste se uključili u raspravljanje u ovoj temi ! jer svrha ovog foruma nebi smjela biti samo puko tumačenje Zakona,nego isključivo da kroz raspravljanja,dolazimo do prijedloga kako da na najbolji način osiguramo još veću zaštitu nemoćnih osoba ! jer tako čemo najbolje zaštititi i sami sebe. Nemojmo dozvolit da se samo kroz uvedeni monitoring, osigura potpuna primjena Konvencijom zajamčenih temeljnih ljudskih prava ! učinimo nešto i sami.

Što se pak tiće otvorene teme, koja je vezana uz ovu i bit će prilog podnesenog Zahtjeva Europskom sudu, „Tužba zbog rušenja trešnje sorte Maraska“ i utvrđenja suda da su zakonski nasljednici ujedno i suposjednici prijepora,moram Vas izvjestit da bi se takvim tumačenjem Zakona , moglo ostvarivati suvlasništvo nad svim planetama Sunčevog sistema !

I na kraju tema koju nisam otvorio,a ima dodirnih točaka sa ovom:

Predmet se nalazi pred Upravnim sudom Republike Hrvatske od 28.05.2008. Posl.br. US-558/08 i na koji još nisam dobio odgovor. Radi se ukratko o slijedećem: Moj prvi susjed koji je svoju nekretninu izgradio bez lokacijske,građevne i uporabne dozvole, nastavio je sa daljnjom bespravnom gradnjom bazena i ogradnih zidova viših od 3 metra. Također je u prizemlju nekretnine otvorio Djećji vrtić koji je uredno registriran kod Trgovačkog suda, dok je nekretnina bez zabilježbe uredno upisana u zemljišne knjige Općinskog suda. Na moje pitanje upučeno njemu zašto mi uništava moj postojeći ogradni zid i metalnu ogradu na njemu? odgovorio mi je! Ja to sve mogu raditi pa i rušiti tebi koji si legalni! Od Građevinskog inspektora kod podnošenja prijave protiv bespravne gradnje, dobio sam slijedeći odgovor! Ne podnosite prijavu protiv bespravnog graditelja jer čemo inaće rušiti Vama koji ste legalni graditelj!(On je sada na još boljem radnom mjestu,pod ingerencijom Lokalne samouprave)

Kad se jedno dijete približilo neosiguranom bazenu, i zamalo se dogodio nesretan slučaj, ood djelatnika Gradskog ureda dobio sam slijedeći odgovor! Što se uzbuđujete jedno dijete više-manje. Od Gradonačelnika Grada Rijeke dobio sam slijedeći odgovor! Uvidom u fotogrametrijski snimak iz 1966 vidljivo je da je snimljena i sporna nekretnina koja se može smatrati zakonski legalna (1968) na moju opasku da su na istom fotogrametrijskom snimku snimljeni i neboderi čija je izgradnja počela 1970, odgovoreno mi je da to nije argumentirani dokaz o nelegalnosti fotogrametrijskog snimka! Od djelatnika USKOK-a dobio sam odgovor da nezaboravim u zakonskom roku uložiti tužbu Upravnom sudu. Pošto i Vi na postavljena pitanja dajete vrlo jednostavne odgovore, preporučam Vam da ih uputite i Vladi Republike Hrvatske! Zašto komplicirate sa donošenjem izmjena i dopuna Zakona o gradnji, kad je dovoljno poućeni iskustvom iz Rijeke na fotogrametrijski snimak iz 2011.godine, upisati da je snimljen prije 20.02.1968.godine i time bi rješili bespravnu gradnju !

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kao što ste i sami naveli na početku, VS vam je odbacio reviziju primjenom čl. 392.

 

Dakle, nebitno je što to nije učionio sudac prvostupanjskog suda po čl. 389, jer je odbacivanje od strane VS izrijekom dopušteno čl.392.

 

Što sudac prvostupanjskog suda koji je odlučivao o vašoj reviziji zna ili ne zna, o tome ja ništa ne znam niti mislim.

 

U pogledu toga što se učinilo donošenjem članka 91a nisam tvrdio ništa niti tvrdim, već sam vam samo skrenuo pažnju da su vaše analize postupaka sudova sa stajališta pravde i morala neplodne. Dakle, ne tvrdim da su neosnovane (niti da su osnovane) ali su nekorisne sa stajališta zaštite vaših interesa pravnim putem.

 

Ako je članak 91a stupio na snagu 18.07.2008. godine, onda ne može postojati sudska praksa u vezi s tim člankom prije toga datuma. Dakle, nešto s vašom tvrdnjom u vezi toga ne valja.

 

Što se tiče djelovanja građevinske inspekcije, iz osobnog iskustva mi je poznato njihovo (ne)djelovanje, odnosno to da sustav ne funkcionira ili funkcionira selektivno. No ne razumijem što mi želite reći primjerom koji ste opisali i kakve veza imam s tim ili s Vladom.

 

Moji su odgovori jednostavni tamo gdje je i problem jednostavan (konkretno: pitanje vaše revizije je jednostavan postupovni problem), a u vezi složenih pitanja se rijetko i javljam.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 tjedna kasnije...

Poštovani, procitao sam tekst i nasao sebe u njemu vezano za izjavljenu reviziju. Naime predao sam Reviziju na odluku Županijskog suda koja nije bila ovjerena od strane odvjetnika. Sud me tada pozvao Rješenjem kojim je od mene tražio da dostavim izvornik ili ovjerenu presliku položenog pravosudnog ispita jer u skladu čl. 91 a ZPP.

 

Na to okolnost sam u zakonskom roku od 8 dana uložio žalbu i u istoj se pozvao na ZPP

 

Povrat u prijašnje stanje

 

Član 117.

(1) Ako stranka propusti ročište i rok za poduzimanje kakve radnje u postupku i zbog toga izgubi pravo na

poduzimanje te radnje, sud će toj stranci na njezin prijedlog dopustiti da naknadno obavi tu radnju (povrat u

prijašnje stanje) ako ocijeni da postoje opravdani razlozi za propuštanje.dostavio sudu

 

Član 118.

(1) Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se sudu kod kojega je trebalo obaviti propuštenu radnju.

(2) Prijedlog se mora podnijeti u roku od petnaest dana, računajući od dana kad je prestao razlog koji je

uzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje – od dana kad je za to saznala.

(3) Nakon proteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje.

(4) Ako se povrat u prijašnje stanje predlaže zbog propuštanja roka, predlagač je dužan istovremeno s

podnošenjem prijedloga obaviti i propuštenu radnju.

 

Član 106.

(1) Tužba, odgovor na tužbu, pravni lijekovi i druge izjave, prijedlozi i saopćenja koji se daju izvan rasprave

podnose se pismeno (podnesci).

(2) Podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržati sve ono što je potrebno da bi se u vezi s njima moglo

postupiti. Oni osobito treba da sadrže: oznaku suda, ime, zanimanje i prebivalište odnosno boravište stranaka,

njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika, ako ih imaju, predmet spora, sadržaj izjave i potpis podnosioca.

(3) Ako izjava sadrži kakav zahtjev, stranka treba da u podnesku navede činjenice na kojima temelji zahtjev i

dokaze kad je to potrebno.

(4) Izjava koja se daje podneskom može se, umjesto podneskom, dati usmeno na zapisnik kod parničnog suda.

 

u vezi sa

 

Član 109.

(1) Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud će

podnosioca poučiti i pomoći mu da podnesak ispravi odnosno dopuni i u tu svrhu može ga pozvati u sud ili mu

vratiti podnesak radi ispravka.

(2) Kad sud vrati podnesak podnosiocu radi ispravka ili dopune, odredit će rok za ponovno podnošenje

podneska.

(3) Ako podnesak vezan za rok bude ispravljen odnosno dopunjen i predan sudu u roku određenom za dopunu

ili ispravak, smatrat će se da je podnesen sudu onog dana kad je prvi put bio podnesen.

GPPNet - studentski Internet projekt - http://gpp.pravo.hr Zakon o parničnom postupku - pročišćeni tekst

18

(4) Smatrat će se da je podnesak povučen ako ne bude vraćen sudu u određenom roku; a ako bude vraćen bez

ispravka odnosno dopune, odbacit će se.

(5) Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnosioca da ih u

određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud će podnesak odbaciti. Iznimno, sud

može odrediti da se podnesci i prilozi prepišu na trošak stranke.

 

Na tu žalbu je došlo odbijajuće Rješenje na način da je sud nakon pozivanja tuženika u ovom postupku sukladno čl. 91 a da dostavi dokaz o položenom pravnosudnom ispitu i utvrdio da temeljem čl. 117 i 118 ZPP nisu ispunjeni uvjeti za povrat u prijašnje stanje.

 

Županijski sud po po žalbi nije dao nikakvo obrazloženje vezano za žalbu tuženika uključujići poziv na čl. 106 u svezi čl. 109.

 

Na tu županijsku odluku sam izjavio reviziju i pozvao se na

- bitne povrede odredaba ZPP –a iz čl. 354 stav. 1 i stav 2 točka 11

- pogrešne primjene materijalnog prava

 

čl. 117 stav 1 jasno proizilazi da su .... opravdani razlozi... faktičko pitanje, a koji se razlozi smatraju ‘’ oporavdanim ‘’ stvar je slobodne ocjene suda, pa se stoga isti cijene u zavisnosti od prirode svakog slučaja.

 

- čl. 11 ZPP –a kojim je propisano da .... ‘’ Stranku koja se iz neznanja ne koristi svojim pravima što joj pripadaju prema ovom Zakonu, sud će upozoriti koje parnične radnje može poduzeti... ‘’

 

- čl. 113 stav 7 kojim je propisano da ... ako je podnesak koji je vezan za rok predan ili upućen nenadležnom sudu prije proteka roka, a stigne nadležnom sudu nakon isteka roka, smatrat će se da je na vrijeme podnesen ako se njegovo podnošenje nenadležnom sudu može pripisati NEZNANJU ili očitoj pogrešci podnosioca.

 

- čl. 109 stav 1-3 ZPP –a koji NALAŽE postupanje Suda u slučaju da.... ‘’ podnesak ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti... ‘’ , te da se dopis Suda od 28.12.2009.godine, kojim se ovaj pozvao na čl. 91 a Izmena i dopuna ZPP–a iz 2008 .g može upodobiti sa ... nalogom suda da se podnesak ispravi, odnosno dopuni... u smislu čl. 109 stav 1 ZPP -a

Novu Reviziju ovjerenu od strane odvjetnika (identicnu prvoj predatoj reviziji).

 

U obrazloženju je još navedeno:

 

 

Jednako je važno da Sud cijeni i dole navedene nesporne činjenice, i to:

 

- da Tuženik bezmalo, 10 godina vodi ovaj spor, bez pomoći stručnog lica - odvjetnika,

- da je njegovo pravo kao stranke , a obaveza Suda da ga poučava o svojim pravima kao neuku stranku,

- da je Tuženik u tjeku postupka ulagao sve pravne lijekove samostalno i bez ograničenja,

- da je u vrijeme vođenja spora, važećim zakonom ( sve do 2008.g. ) , ulaganje revizije kao izvanrednog pravnog leka bila dozvoljeno i stranci osobno,

- da je do PROMJENE Zakona u smislu čl. 91 A došlo u TIJEKU trajanja postupka, o čemu Tuženik nije bio upoznat

- da je Tuženik učinio, sve pravno dopušteno da spriječi ( odn. otkloni) štetne posljedice, na način što je uložio zahtjev za povrat u prijašnje stanje i dostavio Sudu 4 nova primjerka Revizije uredno snabdevena pečatom odvjetnika.

 

 

Kakve su šanse za usvajanje revizije na zhtjev za povrat u prijašnje stanje, temeljem gore navedenog, a čime bi i Reviziju na odluku Županijskog suda zaživjela i po njoj moralo postupati.

 

Zahvaljujem, Pozdrav

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ako ste čitali prethodni tekst, a vidim da ste čitali i Zakon o parničnom postupku, onda u člancima koji se odnose na reviziju (oko 90.-og) možete pronaći koji su uvjeti da bi revizijski zahtjev uopće bio uzet u razmatranje.

 

Ukratko i pojednostavljeno, moraju biti zadovoljeni uvjeti da je vrijednost spora iznad 100 000 kuna ili da se radi o pitanju važnom za ujednačavanje sudske prakse, ili u nekim drugim specifičnim slučajevima.

 

Osim toga, reviziju mora izjaviti ovlašteni odvjetnik ili osoba koja nije odvjetnik ali ima položeni pravosudni ispit. Budući da ste podnijeli reviziju sami, a niste odvjetnik niti ste angažirali odvjetnika, VS je zatražio od vas dokaz da ispunjavate drugi mogući uvjet tj. da imate položeni pravosudni ispit.

 

Ako ovi uvjeti nisu zadovoljeni, Vrhovni sud sadržaj zahtjeva neće niti razmatrati pa je svejedno da li su vaši revizijski razlozi utemeljeni ili ne.

 

Pouka o načinu primjene pravnog lijeka ne spada u pomoć suda pravno neukoj stranci.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Moram se ispraviti u pogledu tvrdnje koju sam napisao u prvom postu na ovoj temi.

 

Dakle, revizijska odluka jest predmet ustavne tužbe. Tamo gdje je revizija dopuštena, nije moguće podnijeti ustavnu tužbu ako prethodno nije podnesena revizija.

 

Ono što sam u prvom postu imao na umu je situacija kad nije jasno da li je revizija dopuštena ili ne (ali je zbog nespretne i nedorečene formulacije napisano dobilo potpuno drugačiji smisao).

 

U tom slučaju bolje je istovremeno podnijeti ustavnu tužbu. Sve to je detaljno razjašnjeno na stranicama Ustavnog suda, u dokumentu s obrascima ustavnih tužbi.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu Kronična stranka !

Drago mi je da ste puno dublje ušli u problematiku ove teme. Ja sam kao što možete vidjeti,u skladu sa svojim procesnim ovlaštenjima postupao kako ste predhodno Vi naveli.Drugostupanjskom presudom odbačena je moja žalba djelomično kao nedopuštena i djelomično kao neosnovana,dok je žalba maloljetnih tuženika u cijelosti neosnovana, te je potvrđena presuda prvostupanjskog suda.(Vidi temu Dioba između pok.bračnih drugova) Također je potvrđeno da maloljetni tuženici i ja tužiteljima isplatimo 20.483,50 kn. zbog njihovog 50% uspjeha u sporu. Moji troškovi koje sam imao z7a plačanje odvjetnika u početku spora(odgovor na tužbu,dolazak na ročišta,pisanje podneska) kao i sudskih pristojbi(dostava dokaza iz spisa-takse naljepljene na podnesku),kao i troškovi posebnog skrbnika u zastupanju maloljetnih tuženika, vrednovani su sa velikih 0,00 kuna. Odluku o trošku kao i visini uspjeha u sporu donijeli su tužitelji po načelu „kadija tuži-kadija sudi“ a što se može dokazat iz troškovnika tužitelja priloženog u spis prije objave presude.Činjenica da i maloljetni tužitelji moraju platiti dosuđeni trošak obrazložena je „sud je utvrdio,da sukladno članku 154a.ZPP-a u ovom postupku kao stranka nije nastupao državni odvjetnik ili koje drugo državno tijelo“(posebni skrbnik imenovan rješenjem Centra za socijalnu skrb) Slijedom toga smatrao sam da se takvim obrazloženjem dovodi u pitanje i sam ustavno pravni poredak naše zemlje,jer je Centar za socijalnu skrb svakako državno tijelo Republike Hrvatske.Iz razloga što je VPS bila 101.000,00 kn. Vrhovnom sudu RH uputio sam reviziju te dobio odgovor kakav sam na početku ove teme istaknuo(možetevidjeti prije otvorene teme, Revizija VSRH i Tužba zbog rušenja trešnje sorte Maraska) Nakon toga podnio sam ustavnu tužbu i dobio odgovor koji sam objavio u ovoj temi i o kojem raspravljamo. Ujedno da napomenem da sam i na rad posebnog skrbnika podnosio prijave Centru za socijalnu skrb,Ministarstvu zdravstva,Pravobraniteljici za dijecu,Pučkom pravobranitelju koji ju je proslijedio Ministarstvu pravosuđa iz razloga što se odbijala očitovati i po nalogu suda na postavlhjene tužbene zahtjeve,prihvatiti dokaze koje bi mogla koristiti u obrani maloljetnihn tuženika i što je odluku o tužbenom zahtjevu prepustila sudu. A sada ono najbitnije što se u međuvremenu počelo dešavat.

Dana 8.travnja 2011 zaprimio sam po sucu Velimiru Radošević rješenje o ovrsi OVR-4439/10 donijeto na podnesku ovrhovoditelja (NE NA PRIJEDLOGU ZA OVRHU) koje je istog dana bez mog znanja dostavljeno i mojoj firmi 3MAJ u Rijeci,kojim je određena ovrha 20.483,50kn uvečana za trošak ovrhe od2.653,50 kn. zaplijenom 1/3 moje plače. Na zaprimljeno rješenje uložio sam Prijedlog za odgodu ovrhe,Žalbu i Ustavnu tužbu U-III B 2037/2011. Kako mi na ništa od podnijetog nije odgovoreno,moja firma mi je dana 12.5.11. obustavila 1/3 moje plače (1.400,00kn) Otišao sam u ured plača izradio presliku podneska sa rješenjem o ovrsi te podneskom uputio ustavnom sudu i predložio hitno postupanje po podnijetoj ustavnoj tužbi. Kako Ustavni sud ni ovaj put nije poduzeo nikakve radnje,FINA mi je dana 8. i 13.7.11. postupajući po istom rješenju o ovrsi blokirara tekuči račun i zaplijenila 23.656,46 kn. te sam još ostao dužan 3.387,61 kn zbog obračunate zakonske zatezne kamate s danom isplate na iznose 20.483,50 + 2.653,50 i troška naknade od 189,00 kn. Nerdvojbeno je da je FINA obračunala zateznu kamatu na puni iznos glavnice a nije odbila od iznosa glavnice,iznos koji mi je obustavila moja firma 4.200,00kn. Po obračunu poduzeča u kojem radim nakon obustavljenih rata ostao sam još dužan 18.812,50kn. Nakon toga sam se ponovno obratio pravnoj službi u mom poduzeču kao i ravnatelju FINA, koji su mi obečali da više neće postupati po sudskom rješenju o ovrsi.Nakon toga na moj su račun počela pristizati nova sredstva ostvarena iz radnog odnosa,koja mi nisu oduzeta ali ih nisam mogao ni koristiti za podmirenje dospjelih obveza po trajnom nalogu (Dopunsko zdravstveno osiguranje,RTV-pretplata,American kartica) iz razloga što mi je tekuči račun i dalje bio blokiran. Nakon toga 18.07.11. uputio sam podnesak predsjednici Ustavnog suda gsđ.Jasni Omejec,u kojem sam iznio sve ovdje napravljene radnje,te predložio žurno donošenje odluka Ustavnog suda po mojim podnijetim a ne rješenim ustavnim tužbama,uz razmatranje mogučnosti izuzeća ustavnih sudaca Ivana Matije,Slavice Banić i Duške Šarin u donošenju odluka po tim podnijetim ustavnim tužbama. Odgovor od predsjednice Ustavnog suda još nisam dobio ali mi je na neobjašnjen način barem ponovno odblokiran moj tekuči račun,da mogu podizati svoju zarađenu plaću i skrbiti se o životu svoje djece.Nadu u bolje sutra daju mi mnoge moje kolege tvrdnjom da mi sud nemože oduzeti toliko novca koliko ga oni mogu skupiti da bi prehranio svoju obitelj i obranio našu čast ugled i dostojanstvo.Također potporu u daljnjoj borbi dobivam i od bankarskih službenika,kao i pravosudnih policajaca koji su mi obečali da me više neće sprječavati da ja i zakonski zastupnik djece(moja supruga) prisustvujemo glavnoj raspravi i iznosimo dokaze u svojoj obrani pred sudom.Sada Vam je nažalost jasno da je jedini spas mojoj obitelji pred Europskim sudom,kao i pred Ujedinjenim narodima(Konvencija o pravima djeteta) gdje bi najviše volio,a kad bi se to moglo da nas zastupa sutkinja Upravnog suda Mirjana Juričić.Kako je to nemoguče kao što najvjerojatnije u rad nije dobila ni moj predmet pred Upravnim sudom US 558/08 iz razloga što je u gore opisanoj bespravno sagrađenoj građevini otvoren djećji vrtić.Kad se jedno djete približilo bespravno sagrađenom bazenu i umalo došlo do neželjenog slučaja utapanja,od djelatnika Gradskog odjela dobio sam odgovor“što se brinete pa jedno djete više-manje“ Svima su dobro poznati stavovi časne sutkinje Mirjane Juričić u zaštiti prava nemoćnih osoba.Stoga Vas ovim putem naiskrenije molim da mi pomognete i kažete kako da najlakše stupim u kontakt sa časnom i poštenom sutkinjom Mirjanom Juričić,koju bi zamolio za savjet kako da na najbolji način zaštitim prava svoje djece,kao i sve djece naše domovine. To Vas iskreno moli Dragovoljac Domovinskog rata pripadnik 118 brigade HV i jedan od osnivača i prvih članova HDZ-a u Rijeci iz 1989.godine. (Srce me boli ali istina je!)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prvo ono manje važno.

 

Imam osobnog iskustva s obraćanjem predsjednicima Ustavnog suda.

 

Prvi puta sam to učinio prije 5-6 godina (ne sjećam se više tko je bio predsjednik, ali mije bila gđa. Omejec) s molbom za službeno tumačenje odluke po mojoj prethodnoj tužbi a koja odluka je bila potpuno nesuvisla i sasvim kontradiktorna. (Usput, potpisao ju je jedan od sudaca čije ranije ponašanje u javnosti, recimo to tako, nije ulijevalo povjerenje u njegove sudačke sposobnosti.)

 

Nikada nisam dobio odgovor.

 

Drugi puta sam se obratio gđi. Omejec prije 3-4 mjeseca u vezi toga što je moju tužbu odbacio dopisom - ovo mi nitko neće vjerovati, ali ću pisati o tome ako uhvatim vremena - glavni tajnik Ustavnog suda :-?, dakle osoba koja uoće nije sudac niti u tom smislu ima ikakvih ovlaštenja. Nepotrebno spominjati, "obrazloženje" je uobičajeno ponavljanje frazetina potpuno nerelevantnih za konkretni slučaj.

 

Do danas nisam dobio odgovor.

 

Dakle, bit ću vrlo iznenađen ako dobijete odgovor od gđe. Omejec, ali možda vam okolnosti slučaja, a i to što ste branitelj, pomognu da prema vama budu pristojni (budući da odgovaranje na dopise spada na prvom mjestu u elementarnu pristojnost, a tek onda i u obavezu).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Što se tiče ostalog dijela vaših problema, ostajem kod tvrdnje da niste primijenili valjane pravne lijekove, osim u pogledu prijedloga za odgodu ovrhe. Ustavnom tužbom u vezi s ovrhom nećete ništa postići.

 

Moja pogreška s početka ove teme ne utječe na ove zaključke.

 

Što se tiče troškova zsstupanja, Centar za socijalni rad jest državno tijelo, ali nije bio stranka nego zastupnik, pa sud formalno nije pogriješio., barem ne u smislu koji navodite.

 

Što se tiče vaše želje da vas zastupa određena sutkinja, to nije spojivo s njenim položajem sutkinje. Ne znam kako ju možete kontaktirati, valjda preko suda na kojem radi.

 

Za obraćanje Evropskom sudu nemate (još) preduvjete, a UNICEF neme sudske ovlasti.

 

Ako su vas kolege spremni podržati financijski, bilo bi puno bolje da angažirate odvjetnika koji bi vas barem stručno usmjerio u pogledu pravilne primjene pravnih lijekova i uputio na eventualne pravne mogućnosti koje biste još možda mogli iskoristitl, ako postoje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu Kronična stranka !

Zahvaljujem Vam se na vašem angažiranju, ali nažalost iz Vaših komentara nemogu iščitat nikakav odgovor na moja postavljena pitanja! Na dobivenu prvostupanjsku presudu ja kao prvotuženik i posebni skrbnik u zastupanju drugo i treće tuženika uložili smo žalbu. Na presudu drugostupanjskog suda samo ja sam uložio reviziju! Zar ste mislili da će posebni skrbnik koji je odvjetnik,nakon gore opisanih i izvršenih radnji uložiti reviziju? Nakon odbačene moje revizije makar su pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudom napravljene bitne povrede odredbi parničnog postupka (presuđeno o drugoj stvari,nedobivanje poziva za glavnu raspravu,nepoštivanje donijetih sudskih rješenja i nedorečenost same presude) podnio sam ustavnu tužbu. Nakon dobivenog rješenja Ustavnog suda kako nije nadležan za raspravljanje o povredama Ustavom zajamčenih prava,napravljenih pred prvostupanjskim,drugostupanjskim i Vrhovnim sudom,smatram da mi je preostao još jedino Europski sud za zaštitu temeljnih ljudskih prava, zbog povrede zajamčenih prava člankom 2.;člankom 6.;člankom 8. i člankom 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i člankom 1.Protokola br.1.; člankom 5. Protokola br.7. i člankom 1.Protokola br.12. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te Ujedinjenim Narodima zbog povrede zajamčenih prava člankom 2.;člankom3.; člankom 36. i člankom 40. Konvencije o pravima djeteta.STOGA MI MOLIM VAS OBJASNITE KOJE SAM PRAVNE LJEKOVE PO VAŠEM MIŠLJENJU PRED DOMAČIM SUDOVIMA PROPUSTIO NAPRAVITI ?

Što se tiće ovrhe temeljem ovršne isprave, koja je postala pravomočna drugostupanjskom presudom, podnio sam Prijedlog za odgodu ovrhe a temeljem članka 46.Ovršnog zakona žalbu. Temeljem članka 63.Ustavnog zakoma (zbog:-što mi uz osporavano rješenje o ovrsi Ovr.4439/10 nije dostavljen Ovršnim zakonom propisan Prijedlog za ovrhu,te me se time bitno onemogućilo u mjerodavnom iznošenju obrane u zakonu dozvoljenom žalbenom postupku.-što se cijelokupni iznos dosuđenog troška parničnog postupka od 20.483,50kn.po pravomoćnoj i ovršnoj presudi Općinskog suda u Rijeci P-2408/05 osporavanim rješenjem o ovrsi sprovodi samo nadamnom,a nije odlučeno dali su i u kojem iznosu su i maloljetni tuženici dužni sudjelovati u podmirenju troška parničnog postupka temeljem ovršne i pravomoćne presude P-2408/05 –kao i činjenice da je na rješenju o ovrsi nečitko napisana uputa o pravnom lijeku, došlo je do povrede moga prava na pravično suđenje zajamčeno člankom 29.stavak 1. Ustava. Dok se sprovođenjem ovrhe nad cjelokupnim iznosom od 20.423,50kn. a da nisu izuzeta presudom dosuđena davanja maloljetnih tuženika,iz razloga što ih nisu dužni namiriti,kao ni ja temeljem odredbi iz članka 1056.stavka2.i4. Zakona o obveznim odnosima,tim više što smo u potpunosti uspjeli u sporu i imali značajne izdatke koji nam nisu cjenjeni,došlo je do povrede nama osobite zaštite države,zajamčene člankom 61.stavak1.Ustava.) podnio sam ustavnu tužbu,te predložio postupanje suda sukladno članku 67.stavak2. Ustavnog zakona „Na prijedlog podnositelja ustavne tužbe Ustavni sud može odgoditi ovrhu do donošenja odluke,ako bi ovrha prouzročila podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti,a odgoda nije suprotna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta“ ZAR DVOSTRUKIM SPROVOĐENJEM OVRHE MOJOJ OBITELJI NIJE UČINJENA TEŠKO POPRAVLJIVA ŠTETA ? ZBOG NEPOSTUPANJA USTAVNOG SUDA PO PODNIJETOJ USTAVNOJ TUŽBI ! Nakon pravomočnosti prvostupanjske presude i odgovora Revizorskog suda,prvostupanjski sud je donio rješenje o nastavku ostavinskog postupka,a koje je dostavio majci (moja supruga)maloljetnih oporučnih nasljednika i (prije tužiteljima) mom bratu i sestri kao zakonskim nasljednicima. Ja to isto rješenje kao zakonski nasljednik nisam zaprimo niti mi je poslano. Stoga sam temeljem članka 63.Ustavnog zakona podnio ustavnu tužbu U-III B 2274/2011 ZAR SAM JA KAO ZAKONSKI NASLJEDNIK TUŽEN SAMO ZATO DA BIH PLAČAO DOSUĐENI TROŠAK PARNIČNOG POSTUPKA,NAKON GORE OPISANIH RADNJI POSEBNOG SKRBNIKA I PLJAČKE IMOVINE MALOLJETNIH OPORUČNIH NASLJEDNIKA ? ZAR JA KAO ZAKONSKI NASLJEDNIK NEMAM PRAVO NA RASPODJELU IMOVINE MOGA OCA ? Rješenjem Ustavnog suda U-III 95/2011 završen je postupak pred domaćim sudovima,stoga odluke o gore podnijetim ustavnim tužbama u istom ovom predmetu, mislim da nemogu puno toga promijenit ali sasvim sigurno mogu puno doprinjeti kao dokaz o nastavku daljnjeg kršenja Konvencijom zajamčenih temeljnih ljudskih prava pred Europskim sudom.

Parnično nesposobnu stranku pred sudom zastupa parnično sposobna STRANKA. U ovom slučaju posebni skrbnik imenovan rješenjem Centra za socijalnu skrb,se pojavio kao stranka u postupku,koji je samostalno obavljao sve pravne radnje i dobio odluke suda (prvostupanjska i drugostupanjska presuda a koje nisu dobila djeca) TKO BI SADA PO VAMA TREBAO PLATITI DOSUĐENI TROŠAK PARNIČNOG POSTUPKA,DALI DJECA ILI CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOJI JE I DOBIO ODLUKU SUDA ? TKO BI TREBAO PLATITI TROŠAK ZASTUPANJA PARNIČNO SPOSOBNE STRANKE-POSEBNOG SKRBNIKA? JA MISLIM SUPROTNO VAMA DA SASVIM SIGURNO NE DJECA ! Dobro poznajete nasljedno pravo, ali da bi bili još i bolj proučite malo i Obiteljski zakon,sud je dužan i njega primjenjivati.

Što se pak tiće sutkinje Mirjane Juričić istaknuo sam da je nemoguće da nas zastupa pred Europskim sudom.Ipak postoji nada da će joj netko prenijeti ovu temu, pa se možda uključi u raspravljanje i svojim savjetima doprinese pravnoj zaštiti sve djece u Republici Hrvatskoj.

Sada kada mi je odblokiran tekuči račun,mogu si uzeti odvjetnika. Ali i nadalje neznam kojeg ? Dali odvjetnika koji je prije zastupao mene i djecu i na prijevaran način pokušao onemogučit mene i majku djece da prisustvujemo glavnoj raspravi za koju nismo dobili poziv ili odvjetnike koji su me odbili zastupati pravdajući se nedostatkom vremena i nepoznavanjem materije ili pak odvjetnika- posebnog skrbnika moje djece ! KOGA MI VI PREPORUČUJETE ? POSTOJI LI JOŠ KOJI PRAVNI LIJEK ?

Pozdrav marijan61 !

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nakon odluke Ustavnog suda u vezi s revizijom koju ste podnijeli doista se možete obratiti Evropskom sudu, ali je to besmisleno. Raspravu o toj reviziji koju ste podnijeli smatram zaključenom budući da se radi o vrlo jednostavnoj stvari, pa se moja izjava da se još nisu stekli uvjeti za obraćanje Evropskom sudu ne odnosi na tu odluku već na ustavnu tužbu koju ste podnijeli u vezi s ovrhom, a koja još nije riješena.

 

Što se tiče ustavne tužbe i ovrhe, na stranicama Ustavnog suda imate dokument koji se zove Obrasci ustavnih tužbi s uputama za ispunjavanje, a u kojem - između ostalog - imate detaljno navedene pojedinačne akte koji se ne smatraju aktima iz čl. 62 st. 1, pa se za njih Ustavni sud ne smatra nadležnim. Pogledajte.

 

Tužbe po čl. 63 podnose se za sporove koji nisu okončani, a u vašem slučaju je spor okončan, pa je određena ovrha.

 

Parnično nesposobnu stranku zastupa zakonski zastupnik (čl. 82 ZPP i drugi).

 

Za odvjetnika možete uzeti bilo koga s liste Odvjetničke komore. Nažalost, ne mogu vam osobno nikoga preporučiti.

 

Ne mogu vam reći koje druge pravne lijekove biste možda mogli primijeniti i da li uopće postoje. Postoje lijekovi ili postupci koji se rijetko koriste kao ponavljanje postupka, tužba po istoj stvari ali drugom pravnom temelju itd. To može učiniti samo stručna osoba na temelju detaljnog uvida u vašu dokumentaciju. Na temelju ovoga što ste iznijeli to nije moguće jer je nepotpuno budući da se radi o složenim stvarima, vaše izlaganje je vrlo teško pratiti, posebno zbog toga što niste u stanju razdvojiti opis problema od vašeg osobnog mišljenja o tome kako bi problem trebalo rješavati, pri čemu zakonske i ustavne odredbe tumačite na svoj način. To se sigurno niti jednom odvjetniku neće sviđati. Još manje će mu se sviđati da preuzme sporove u koji su zapravo okončani i u kojima su poduzete promašene radnje. Ako od odvjetnika tražite ne da vam riješi problem, nego da provodi radnje koje ste vi zamislili i onako kako ste ih zamisli, doista ćete ga teško naći.

 

Ja vam više od ovoga ne mogu pomoći.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu Kronična stranka !

Podnijetom ustavnom tužbom U-III95/2011 osporavao sam akt rješenje Vrhovnog suda (Revizija), te pojedinačne akte presudu i rješenje prvostupanjskog i drugostupanjskog suda(izvornik i preslike presuda priloženi uz ustavnu tužbu), zbog povrede mojih Ustavom zajamčenih prava.

Jako me zbunjuje Vaše osobno tumačenje zakonskih propisa, stoga ću vam parafrazirajući slikovito pokušat opisat svoj problem.

Prvostupanjskom odlukom suda Vi i Vaša djeca osuđeni ste na smrt streljanjem, a kao trošak parničnog postupka oduzimaju vam se Vaše košulje.

Na Vašu upućenu žalbu,drugostupanjski sud potvrđuje prvostupanjsku presudu, a pošto Centar za socijalnu skrb nije državno tijelo, Vama će se umjesto dječje košulje oduzeti Vaše gaće.

Rješenjem Vrhovnog suda odbačena je Vaša žalba jer nemate položen pravosudni ispit,dok se za djecu nitko nije žalio,a sami nisu mogli jer još nemaju doktorat iz prava.

Rješenjem Ustavnog suda odbacuje se Vaša ustavna tužba,jer Ustavni sud nije nadležan za ocjenu ustavnih povreda,zbog toga što ne smatra rješenje Vrhovnog suda pojedinačnim aktom

Nakon toga Vi čete mirno čekati egzekuciju smatrajući besmislenim tražiti zaštitu svojih života zajamčenih člankomn 2. Konvencije pred Europskim sudom,kao i proučavati Obrasce za podnašanje ustavnih tužbi tražeći što je pojedinačni akt.

Što se tiće ovrhe nad Vašim košuljama,nakon što je otvoren novi postupak ovrhe,Vama se oduzima vaša košulja.Kad se utvrdi da djeca nemaju košulje Vama se skidaju vaše gaće(preinaka ovršne isprave). Pošto se radi o dvostrukoj ovrsi (3MAJ-FINA) na mjestu gdje su bile vaše gaće,dere Vam se i koža. Po uputi o pravnom lijeku na rješenje o ovrsi imate pravo žalbe,koju i podnosite. Ustavnu tužbu temeljem članka 63.Ustavnog zakona ne podnosite,jer smatrate da je postupak okončan ! Pa zašto ste se onda žalili ?

Po zaprimljenom dopisu prvostupanjskog suda (03.05.07.) Centar za socijalnu skrb U Rijeci je rješenjem Klasa:UP/I-552-02/07-01/426 od 11.05.07. maloljetnim tuženicima temeljem odredbe članka 167.stavak 1.točka 3. Obiteljskog zakona imenovao POSEBNOG SKRBNIKA, a ne pojavljuje se kako tvrdite Vi ZAKONSKI ZASTUPNIK. Proučite malo Obiteljski zakon i prosurfajte po internetu i vidjet čete da su to dva različita pojma! Po podnijetom prijedlogu za suđenje u razumnom roku,meni je dosuđena isplata 3.500 kn. zbog povrede mojih prava Zar nisu isto tako povrijeđena i prava moje djece koji su mi u ovom postupku suparničari? Jesu! samo za njih posebni skrbnik taj prijedlog nije podnio. Stoga je zanimljivo kakvu će odluku sada donijeti Vijeće Vrhovnog suda, kao i Ustavni sud po podnijetoj ustavnoj tužbi.

I na kraju da još jednom predočim i jedan od tužbenih zahtjeva,koje sam isto tako iznio i u temi Dioba između pok.bračnih drugova.

Nakon smrti našeg oca kao njegova ostavina prijavljena je i Devizna štedna knjižica na kojoj su se nalazili CAD(Kanadski dolari) Rješenjem suda prekinuta je ostavinska rasprava,te su zakonski nasljednici(moj brat i sestra)upućeni da ustanu sa tužbom protiv mene(još uvijek mi nije jasno zašto)kao i protiv moje djece kao oporučnih nasljednika,zbog osporavanja opsega ostavinske imovine s osnove bračne tečevine pok.supruge ostavitelja,pa tako i ove devizne štedne knjižice. Nakon dosta muke kad sam uspio doći na glavnu raspravu i sudu kao dokaz predočiti izvornik ove knjižice,te time dokazati i neurednost same tužbe,iz razloga što je knjižica otvorena tri godine nakon smrti naše pok.majke i stoga ne predstavlja njezinu bračnu tečevinu.Nakon toga na meni neobjašnjen način u spisu se pojavio devizni račun istog broja kao i knjižice na kom se nalazilo 6000 DEM (Njemačke marke) te su tužitelji prepravili tužbeni zahtjev,tražeći da sud utvrdi da je pola tog iznosa bračna tečevina naše pok.majke a od moje djece bake.Uzaludno su me i djeca molila da sudu kažu da je Njemačka nama bliska zemlja koja se nalazi u EU i ima valutu Euro,dok je Canada na Američkom kontinentu i ima valutu CAD,kao i činjenicu da DEM više nema a nije ih ni bilo kad su se i rodili,te ih stoga tužiteljima nemogu ni dati. Ipak je na kraju sud odbacio taj tužbeni zahtjev,iz razloga što je pok.ostavitelj DEM potrošio i nemože predstavljat bračnu tečevinu,a za to mi nismo krivi i ne moramo im DEM dati.

Što mislite kako če se u nastavljenom ostavinskom postupku raspodjelit CAD kad sud o tome nije ni odlučio?

Ne mislite li da mija djeca možda imaju i diktorat iz prava,samo ih to sudac Vrhovnog suda nije ni pitao?

Dali je pametno da od Europskog suda prvo zatražim da utvrdi kako je Centar za socijalnu skrb državno tijelo,a slijedom toga da je Republika Hrvatska država,te kako je Njemačka u EU i ima valutu EURO pa onda sve ostalo ?

A ono najvažnije što mi predhodno niste ni pokušali odgovorit! TKO BI TREBAO PLATIT POSEBNOG SKRBNIKA ? odgovorite na to i rješili ste cijeli ovaj spor !

Pozdrav marijan61!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Potpuno mi je nejasno zašto vam je toliko stalo da mene pokušate u nešto uvjeriti.

 

Ako mislite da se iza mog nicka nalazi netko tko je zapravo uključen u priču, pa da na ovaj način možete nešto postići onda se jako varate. Uopće nisam pravnik, sa sudovima imam veze samo kao stranka, a sa centrima za socijalni rad baš nikakve.

 

Dakle, moj "pravorijek" da ste u nečemu u pravu vam ne bi značio baš ništa.

 

Uključio sam se u raspravu da vam skenem pažnju da ste zbog formalnih propusta promašili neke pravne lijekove i da time smanjujete svoje šanse da zaštitite svoje interese što se tiče merituma stvari. Isto vrijedi i za vaše pogrešne interpretacije propisa. Naime, za zaštitu vaših prava pravnim putem nije dovoljno da je pravda na vašoj strani, nego ih morate braniti na propisani način.

 

Što se tiče merituma stvari, nisam se uopće upuštao u ocjenjivanje što bi bilo valjano a što ne, niti to namjeravam. Lijepo sam vam napisao da vam više od navedenoga ne mogu pomoći. Treba vam stručna pomoć, ali i nju ćete teško dobiti ako se ovako postavljate

 

Primjer: ako smatrate da je skrbnik bio nemaran prema interesima djece za koju je skrbio, onda možda (napisao sam MOŽDA, i nemojte mi kasnije podmetati da sam to tvrdio) postoji mogućnost da se zatraži naknada od njega. Može li se to doista ili ne, to vam treba reći stručna osoba.

 

Ovime smatram završenim svoje učešće na ovoj temi.

 

Ako vas ljuti što tako postupam, onda vas podsjećam da se ljutite na nekoga tko vam je barem malo pokušao pomoći, umjesto na one koji se uopće nisu javili, a možda su kvalificiraniji da nešto kažu. Mene ionako neće smetati ako se budete ljutili.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani forumašu kronična stranka !

Oprostite što ste iz mog pisanja mogli zaključiti, da me ljuti Vaše uključivanje u ovu temu. Ali to stvarno nije tako.

Mnogi pravni laici, koji tražeći pravnu pomoć iz čitanja pojedinih tema,izčitavajući Vaša nadasve stručna obrazloženja, zaključit će da mnogi mi griješimo (pa i Vi sami kod dobivenog odgovora Ustavnog suda) što formalnim propustima promašimo neki pravni lijek (samo i nadalje neznam koji sam promašio), i pogrešno interpretiramo pozitivne propise (i nadalje neznam kako i koje),te ne uzimamo stručnu pomoć(i nadalje neznam koga).Ali što je tu je ! Suočen sa svojim greškama, na koje ste mi savršeno ukazali, ipak vjerujem da će se naći neki dobronamjeran posjetitelj ove teme,oprostiti mi moje greške,te se prošetati do Američkog kontinenta i donijeti mi nekoliko vreča DEM. To će u Europskoj državi Canadi zauvijek uništiti CAD i na zadovoljstvo svih nas zaustaviti daljnji rast CHF. Da sam postupio ispravno i sukladno Vašim uvjerenjima to bi sve bilo drukćije.Također da nisam napravio iste greške i u predmetu „tužba zbog rušenja trešnje sorte Maraska“ sud bi također po Vašem mišljenju vjerojatno ispravno zaključio, da mogučim rušenjem Mangobanane, nisam u bitnome onemogučio suposjednike u korištenju posjeda.(vidi temu“tužba zbog rušenja trešnje sorte Maraska)

Što se pak tiće mog postavljanja prema stručnim osobama,moram Vam priznati da ste i tu u pravu.

Naš odvjetnik je uz odgovoru na tužbu, podnio i prijedlog za oslobađanje od plačanja sudskih pristojbi,iz razloga što sam radim i prehranjujem četveročlanu obitelj. Uzaludno sam sudu ukazivao na lažan iskaz stručnjaka,jer radi i moja supruga,te stoga tražio da mi se izda rješenje o plačanju sudskih pristojbi.Da sam postupio ispravno kao i stručnjak,vjerojatno bi mi sud izdao rješenje za plačanje sudskih pristojbi,a djeci rješenje za oslobađanje od plačanja sudskih pristojbi. Sada je ispalo puno bolje,ja sam ostao bez kože a Đržavni proračun bez novca.

Ima i jošjedna stručna osoba s kojom kao i drugi i dan danas vodim spor pred sudom. Radi se o slijedećem ! Nas 218 bivših djelatnika Torpeda opunomoćili smo 1999 i 2000g. stručnu osobu da utuži Torpedo zbog neisplate naše 22(dvadesetdvije)plaće. Nakon dobivenih pravomočnih presuda,za 26 djelatnika je napravila založno pravo(dobili su sve dosuđene plače sa propisanom zateznom kamatom),dok je za nas preostalih 192 krivotvorila naše potpise na priloženoj punomoći koju je predala Trgovačkom sudu Nakon toga naš veliki stručnjak kao član,uz suglasnost ostalih članova i Predsjednika Odbora vjerovnika(pročelnik porezne uprave za ovrhe) 2004g. donosi odluku,da se našem stručnjaku u I diobi, isplati 96.821,95kn. troška parničnog postupka (TPP) za zastupanje radnika kao razlučnih vjerovnika i 50.230,89kn. TPP za zastupanje radnika kao stečajnih vjerovnika,od ukupnog TPP-a za zastupanje svih nas od 460.770,81kn.Kad smo 2009g. saznali da smo 2000g. dobili pravomočne presude,nas nekolicina Trgovačkom sudu uložili smo prigovor na taj način isplate. Rješenjem Trgovačkog suda obustavlja se takav način isplate TPP-a, te svima nama od stručne osobe dolaze računi za plačanje preostalog djela TPP-a Iz razloga što je otprilike nas 23platilo TPP 2000g.,a za što nismo dobili račun,sada vodimo spor u ovršnoj pravnoj stvari. Dok preostali vjerovnici kad u diobama bez dosuđene zakonske zatezne kamate dobiju svoj novac, uredno stručnjaku plačaju TPP i za to dobivaju potvrdu a ne račun,bez da su ikada vidjeli i dobili svoju pravomočnu presudu koja se nalazi na Trgovačkom sudu.Konkretno moj primjer: TPP koji sam platio 2000g. sastojao se od 590,00 kn. za sastav tužbe,590,00kn. za sastav podneska od 09.06.2000.,te 590,00kn. za dolazak na ročište 09.06.2000. što iznosi 1.770,00kn. na taj iznos je trebalo biti plačeno 389,40kn. 22%PDV-ašto je ukupno iznosilo 2.159,40kn. Račun oko kojeg se sporimo izgleda ovako: 1.561,60kn. za odvjetničke usluge + 23%PDV 359,16kn. što je ukupno 1.920,76kn. što je iznos koji je umanjen za 238,64kn. koje je bez mog znanja dobila u I diobi. Sada Vam je valjda jasno da naš stučnjak nakon izvršenih radnji 2000g. nije u platio obvezatan PDV od 22% na ukupnu sumu TPP-a od 460.770,81kn.

Porezna uprava po podnijetim prijavama već 2 godine mudro šuti !

HOK tvrdi da je sve ušlo u zastaru i da na strani stručne osobe nema povreda Kodeksa odvjetničke etike.

Sud vjerojatno kao i Vi smatra da sam krivo postupio,što sam u spis priložio i dokument,kojim suci koji su vodili te predmete 2000g. izvješćuju Javno pravobrabiteljstvo R.H. da im dostavljaju popis pristojbi koje ima platiti tuženik nad kojim je otvoren stečajni postupak u svrhu eventualnog prijavljivanja potraživanja R.H. u stečajnom postupku. Moj primjer: Popis pristojbi TUŽBA 1.540,00kn.PRESUDA 770,00kn. što je ukupno, 2.310,00kn. Naravno da te pristojbe nitko nije platio pa ni ja, jer se sudske pristojbe u radnim sporovima ne plačaju, stoga ih od tuženika nisam niti dobio !

Nakon uloženih i krivotvorenih potpisa u spis,naljutila se vjerojatno još kvalificiranija stručna osoba,koja je predhodno stručnoj osobi u tom predmetu punomočenik. Vjerojatno smatra da sam postupio ispravno,dobio bi još ljepšu kvaćicu uz moj krivotvoreni potpis, ćime bi imao i pravo umjetničko djelo.

Sada sam se uvjerio ako Vas ne poslušam i postupim ispravno nikada neću postati umjetnik, naravno bez kože !

Što se tiće ostalih kvalificiranijih forumaša,oni se ne javljaju u ovoj temi,jer sigurno nisu shvatili da stalno griješim,vjerojatno misle da se u mojim sporovima radi o nečem drugom,te stoga uredno stoje u redu dok ih se kroz prazan Državni proračun šiša, živjeći u lažnoj nadi da se baš njih jednog dana neće počet i derat!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...
 • 2 tjedna kasnije...

Protiv četnika smo se bez oružja borili,pa smo pobjedu ipak izvojevali! Zar bi sada trebalo teže biti? Ujedinimo se! Uz našu Premijerku svrstajmo se! Ako sporo ide natjerajmo je! Ako se ništa ne miće smijenimo je!

To ti je moj Poštovani ap2 odgovor kako se može dalje!

Dati ću Vam sada i slijedeći primjer koji mi se upravo desio, a koji bi Kronična Stanka protumaćio kao moju grešku u postupku!

Dana 14.travnja 2011.godine Općinski sud u Rijeci je donio rješenje Posl.br.O-1608/03 o nastavku ostavinskog postupka iza pok.M.K. koji je bio prekinut iz razloga što su zakonski nasljednici bili upućeni da ustanu sa tužbom protiv mene i moje djece kao oporučnih nasljednika. To rješenje je dostavljeno samo mojoj supruzi inaće majci oporučnih nasljednika. Moja supruga kao z.z.oporučnih nasljednika ulaže žalbu na donijeto rješenje iz razloga što nije upućena kako je završio parnični postupak u kom smo bili tuženi naša djeca i ja,nije dobila presudu već ju je dobio posebni skrbnik imenovan rješenjem CZSS-Rijeka.Ja kao zakonski nasljednik i stranka u postupku P-2408/05 podnosim ustavnu tužbu U-IIIB 2274/11 iz razloga što mi nije dostavljeno osporavano riješenje,onemogućeno mi je pravo nasljeđivanja kao i pravo ulaganja zakonom dozvoljenih pravnih lijekova(Žalba na rješenje)

Dana 15.lipnja 2011. Županijski sud u Rijeci donio je rješenje Posl.br.Gž-2636/2011 kojim se odbacuje moja žalba (koju nisam podnio jer nisam ni mogao)kao i žalba oporučnih nasljednika(nije utvrđeno da su maloljetni,niti tko ih je zastupao u podnošenju žalbe) te se potvrđuje rješenje Općinskog suda u Rijeci o nastavku ostavinskog postupka O-1608/03 iza pok.M.K. Uz navedeno rješenje koje je opet dostavljeno samo mojoj supruzi bio je i poziv kojim se poziva na ročište iza pok.M.K. u predmetu O-1531/11 (novi predmet-tužbe nije izgleda ni bilo, samo je moja obitelj nezakonito ovrhom ostala bez cca 28.000,00 kuna) dana 28.09.11. Što dalje ? Uz zahtjev koji ću podnijeti Europskom sudu (na rješenje Ustavnog suda iz ove teme) iznijet ću i ove činjenice! Biti će zanimljivo vidjeti reakciju Europskog suda koji bi trebao između ostalog odlučiti i o zakonitosti ulaska Slavice Banić u Ustavni sud.

Možda i moj podneseni zahtjev nešto ubrza!

Nadam se poštovani ap2 da se može dalje!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

Poštovani forumaši,kad mi već ne odgovarate na pitanja postavljena u ovoj temi,sada Vam iznosim još jedno rješenje Ustavnog suda, da barem o njemu razmislite !

Rješenjem Ustavnog suda broj:U-III Vs-3669/2006 i dr. od 2.ožujka 2010. (N.N.34/10.)moja podnijeta ustavna tužba ima se smatrati žalbom upućenom Vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te je pod točkom 3.3. odlučeno: U svjetlu predhodno opisanih zakonodavnih promjena,Ustavni sud Republike Hrvatske smatra potrebnim podsjetiti na svoju nadležnost iz članka 63. Ustavnog zakona.

Na temelju prvog djela rečenice stavka 1.te stavka 2.i 3.članka 63.Ustavnog zakona,Ustavni sud Republike Hrvatske i nadalje je nadležan za odlučivanje o povredi ustavnog prava na suđenje u razumnom roku u slučaju kad Vrhovni sud Republike Hrvatske pred kojim se vodi postupak u poslijednjem stupnju odlučivanja o pravima i obvezama stranke ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela,ne odluči o pravnom sredstvu stranke u razumnom roku.

Zbog nedonošenja odluke Vijeća Vrhovnog suda u razumnom roku.na podnesenu ustavnu tužbu,od Ustavnog suda Republike Hrvatske dobio sam slijedeće rješenje : Broj:U-III A-129/2011.

Ustavni sud Republike Hrvatske,u Prvom vijeću za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama u sastavu sudac Ivan Matija,predsjednik Vijeća,te sutkinje Slavica Banić i Duška Šarin,članice Vijeća,u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo M.K.iz Rijeke,na sjednici održanoj 29.rujna 2011. jednoglasno je donio RJEŠENJE

Ustavna tužba se odbacuje

Obrazloženje 1. Rješenjem Ustavnog suda broj:U- IIIVs-3669/2006 i dr. od 2.ožujka 2010 odlučeno je kako se,stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima 29.prosinca 2009.(„Narodne novine“ broj 153/09.),podnositeljeva ustavna tužba protiv rješenja donesenog u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ima smatrati žalbom Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u smislu članka 7.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 153/09.) te je izvršeno njezino ustupanje na rješavanje nadležnom Vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Podnositelj je 10.siječnja 2011. podnio Ustavnom sudu ustavnu tužbu na temelju članka 63.Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 99/99.,29/02. i 49/02.-pročišćeni tekst,u daljnjem tekstu:Ustavni zakon) zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku,zajamčenog člankom 29.stavkom 1. Ustava,u kojoj navodi da o njegovoj navedenoj žalbi još uvijek nije rješeno.

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

2. Članak 63. stavak 1. Ustavnog zakona glasi:

„Članak 63. stavak 1. Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put,u slučaju kad o pravima i obvezama stranke ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela nije u razumnom roku odlučio sud. (...)“

Ustavni sud je, na temelju te odredbe,nadležan pružati ustavnosudsku zaštitu u slučaju nedonošenja akta u postupku u kojem se odlučuje o pravima i obvezama stranaka,ali ne i u slučaju nedonošenja akta u postupku u kojem se odlučuje o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku,odnosno nedonošenja akta o žalbi na rješenje o tom zahtjevu.

3. S obzirom da podnositelj od Ustavnog suda traži da odluči o dugotrajnosti postupka koji se pred Vrhovnimsudom vodi povodom njegove žalbe protiv rješenja o zahtjevu za suđenje u razumnom roku,za što Ustavni sud nije nadležan temeljem članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona,odnosno donošenja odluke o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku umjesto Vrhovnog suda, za što nije nadležan temeljem odredbi Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05.,16/07. i 113/08.),Ustavni sud je na temelju članka 72. u svezi s člankom 63. Ustavnog zakona, rješio kao u izreci.

Poštovani forumaši molio bih Vas da mi probate iznesti svoje mišljenje,kakvo će biti rješenje Europskog suda za ljudska prava i temeljne slobode,povodom moje pokrenute tužbe,temeljem konačnih akta rješenja Ustavnog suda ?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 mjeseci kasnije...

Poštovani forumaši !

Iako imam već formirano mišljenje o radu Ustavnog suda, a pogotovo sudaca Ivana Matije i Slavice Banić, koji po natpisima iz medija najvjerojatnije ni ne ispunjavaju uvjete da budu Ustavni suci, zamolio bih Vas dali po njihovim odlukama u mom predmetu i Vi možete izvući kakav zaključak !

Rješenjem Općinskog suda u Rijeci određen je nastavak ostavinskog postupka iza smrtimog pok.oca.Navedeno rješenje mi nikada nije dostavljeno (samo mojoj supruzi) te sam iz tog razloga podnio Ustavnu tužbu, dok je moja supruga u8 ime djece kao oporučnih nasljednika Županijskom sudu podnijela žalbu. Rješenjem Županijskog suda u Rijeci odbačena je moja žalba koju nikada nisam ni podnio kao i žalba djece koji je također nisu podnijeli nego moja supruga koja se u rješenju nigdje ne spominje. Podneskom sam Ustavni sud izvjestio o istom, dok je moja supruga podnijela Ustavnu tužbu jer se Županijski sud u donijetom rješenju koje hje opet samo njoj dostavljeno nije očitovalo o nijednom žalbenom navodu. Nakon takve pravomoćnosti rješenja Općinskog suda održane su ostavinske rasprave u novootvorenim predmetima (drugi Posl.broj.) te su čak donesena i djelomična rješenja o nasljeđivanju. Na sve to pogledajte sada odluku Ustavnog suda koja je dostavljena meni.

Napominjem da je Ustavni sud u svom rješenju netočno utvrdio da smatram da su mi osporenim rješenjem povrjeđena ustavna prava propisana člankom 48.stavkom 1. Ustava, nego je točno da sam se pozvao povredu ustavnog prava zajamčenog člankom 48.stavak 4. Ustava (pravo na nasljeđivanje iz razloga što mi se ne dostavljaju rješenja suda, kao niti ne upućuju pozivi za ostavinsku raspravu kao zakonskom nasljedniku. Također Ustavni sud nije nin razmatrao činjenicu da mi nije dostavljeno ni rješenje Županijskog suda, kojim je odbačena moja žalba koju nisam ni podnio. Pošto sam Europskom sudu u Strasbourgu podneskom poslao i to rješenje Ustavnog suda na broj Zahtjeva 74676/11 Sud podneseni zahtjev detaljno razmotriti.

Broj U-IIIB-2274/2011

Ustavni sud Republike Hrvatske,u Prvom vijeću za rješavanje predpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama,u sastavu sudac Ivan Matija,predsjednik Vijeća,te sudkinje Slavica Banić i Duška Šarin,članice Vijeća,u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo M.K. iz Rijeke,na sjednici održanoj 24.studenog 2011.jednoglasno je donio RJEŠENJE

Ustavna tužba se odbacuje. Obrazloženje

1. Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci(u daljnjem tekstu:Općinski sud)broj:O-1608/03 od 14.travnja 2011.,kojim se određuje nastavak ostavinskog postupka prekinutog pravomoćnim rješenjem istog suda broj:O-1608/03 od 19.svibnja 2005.

2. Ustavna tužba podnesena je na temelju drugog dijela članka 63.stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 99/99.,29/02. i 49/02-pročišćeni tekst;u daljnjem tekstu:Ustavni zakon).

Podnositelj smatra da su mu osporenim rješenjem povrijeđena ustavna prava propisana člankom 18.stavkom 1.,člankom 29.stavkom 1. i člankom 48.stavkom 1.Ustava Republike Hrvatske („Narodne Novine“broj 56/90.,135/97.,113/00.,28/01.i 76/10.),a iz razloga jer mu osporeni akt nije nikada dostavljen.

2.1 Nakon podnošenja ustavne tužbe,podnositelj je u privitku podneska od 27.rujna 2011.dostavio rješenje Županijskog suda u Rijeci broj:Gž-2636/2011 od 15.lipnja 2011.,a kojim se između ostalih odbija i žalba podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv rješenja Općinskog suda broj:O-1608/03 od 14.travnja 2011.,te se to rješenje potvrđuje.

Ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.

3. Članak 62.stavak 1. Ustavnog zakona glasi: „ Članak 62. (1) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tjela državne vlasti ... kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumji ili o optužbi zbog kažnjivog djela,povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom ... (...)“

Sukladno tome,samo ona odluka kojom je nadležni sud meritorno odlučio o biti stvari,odnosno o pravu ili obvezi ili o sumnji ili o optužbi zbog kažnjivog djela podnositelja jest pojedinačni akt u smislu članka 62.stavak 1. Ustavnog zakona, u povodu kojega je Ustavni sud u postupku pokrenutom ustavnom tužbom nadležan štititi ljudska prava i temeljne sliobode podnositelja, zajamčene Ustavom.

4. Članak 63.stavak 1. Ustavnog zakona glasi: „Članak 63. Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put, u slučaju ... kad se osporenim pojedinačnim aktom grubo vrijeđaju ustavna prava,a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice. (...)“

Iz navedenog slijedi da će Ustavni sud pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi,podnesenoj na temelju članka 63,Ustavnog zakona,samo u slučaju kad se osporenim pojedinačnim aktom grubo vrjeđaju ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice.

5. Članak 32.Ustavnog zakona glasi: „Članak 32. Ustavni sud će rješenjem odbaciti ... ustavnu tužbu ... u slučajevima kad ne postoje predpostavke za odlučivanje o biti stvari.“

Ustavni sud utvrđuje da se osporeno rješenje Općinskog suda ne smatra pojedinačnim aktom u smislu članka 62.stavka 1. Ustavnog zakona,protiv kojeg je Ustavni sud nadležan pružati ustavnosudsku zaštitu putem instituta ustavne tužbe.

Slijedom navedenog, osporeno rješenje Općinskog suda nije niti pojedinačni akt iz članka 63.stavka 1. Ustavnog zakona,protiv kojega je Ustavni sud nadležan pružati ustavnosudsku zaštitu i prije iscrpljenog pravnog puta.

6. Ustavni sud stoga utvrđuje da u povodu podnositeljeve ustavne tužbe ne postoje predpostavke za postupanje Ustavnog suda u smislu članka 63.stavka 1. Ustavnog zakona.

7. Na temelju članka 32.,u vezi s člancima 62.i63.Ustavnog zakona,rješeno je kao u izreci.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

  • No registered users viewing this page.
 • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija