Jump to content
MTP

Pravosudni ispit 2011 (pitanja)

Preporučene objave

Nadam se da je od pomoći barem kao pregled ... na jednom mjestu. Hvala kolegama na prikupljenim pitanjima.

 

GRAĐANSKO PRAVO (pitanja)

1. Osnovna načela ZOO

2. Pravna sposobnost, poslovna sposobnost

3. Prava osobnosti

4. Načelo monetarnog nominalizma, valuta obveze

a. Indeksna klauzula i klizna skala

5. Ugovorne kamate

6. Zatezne kamate

7. Alternativne obveze i fakultativna obveza i tražbine

8. Djeljive obveze i nedjeljive obveze

9. Solidarnost dužnika

10. Solidarnost vjerovnika

11. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

12. Pravo zadržanja

13. Cesija

14. Preuzimanje duga

15. Pristupanje dugu

16. Preuzimanje ispunjenja

17. Jamstvo

18. Obnova – novacija

19. Nagodba

20. Prestanak obveza – ispunjenjem obveze

21. Prijeboj

22. Nemogućnost ispunjenja, sjedinjenje

23. Zastara

24. Zastoj i prekid zastare

25. Sklapanje ugovora

26. Mane volje

27. Oblik ugovora

28. Kapara

29. Tumačenje ugovora

30. Ništetni ugovori

31. Pobojni ugovori

32. Ugovorna kazna

33. Raskid ugovora zbog neispunjenja obveze

34. Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

35. Prekomjerno oštećenje

36. Ugovor o kupoprodaji – pojam, oblik i bitni sastojci

37. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

38. Ugovor o darovanju

39. Opoziv darovanja

40. Ugovor o zajmu

41. Ugovor o posudbi

42. Ugovor o zakupu

43. Ugovor o najmu

44. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

45. Ugovor o doživotnom uzdržavanju

46. Ugovor o djelu, posebno odgovornost za nedostatke

47. Ugovor o građenju

48. Ugovor o ortaštvu

49. Ugovor o ostavi

50. Ugovor o organiziranju putovanja

51. Ugovor o osiguranju

52. Osiguranje imovine

53. Osiguranje osoba

54. Isključeni rizici kod osiguranja

55. Odgovornost za štetu po osnovi krivnje

56. Odgovornost za drugoga

57. Odgovornost po osnovi uzročnosti

58. Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu

59. Odgovornost za neispravan proizvod

60. Pojam štete

61. Popravljanje neimovinske štete

62. Popravljanje imovinske štete

63. Odgovornost više osoba za istu štetu

64. Stjecanje bez osnove i pravila vraćanja

65. Poslovodstvo bez naloga

66. Nepravo poslovodstvo

67. Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava (sposobnost stvari)

68. Stvari njezine pripadnosti, dijelovi stvari, pripadak stvari i koristi stvari

69. Posjed

70. Kakvoća posjeda

71. Zaštita posjeda

72. Prestanak posjeda stvari i prava

73. Pravo vlasništva – Stjecanje

74. Pravo vlasništva, opća ograničenja i posebna ograničenja

75. Suvlasništvo

76. Poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi

77. Razvrgnuće

78. Zaštita prava vlasništva

79. Zajedničko vlasništvo

80. Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine

81. Susjedska prava

82. Višestruko ugovaranje otuđenja prava vlasništva

83. Stjecanje prava vlasništva građenjem

84. Zaštita prava vlasništva

85. Prestanak vlasništva

86. Služnosti pojam i stjecanje

87. Stvarne služnosti

88. Osobne služnosti

89. Zaštita prava služnosti

90. Prestanak prava služnosti

91. Stvarni tereti

92. Pravo građenja i zaštita prava građenja

93. Prestanak prava građenja

94. Založno pravo

95. Stjecanje založnog prava

96. Vjerovnikova ovlaštenja do namirenja (kod založnog prava)

97. Ostvarenje prava na namirenje (kod založnog prava)

98. Zaštita založnog prava

99. Prestanak založnog prava

100. Načelo pravnog jedinstva na nekretninama

101. Pravo stranih osoba na stjecanje prava vlasništva nekretnina

102. Sastav zemljišne knjige (glavna knjiga)

103. Knjižni upisi

104. Uknjižba i uknjižba hipoteke

105. Predbilježba

106. Prvenstveni red

107. Zabilježba

108. Prijedlog za upis

109. Odlučivanje o prijedlogu za upis

110. Pravni lijekovi

111. Brisovna tužba

112. Pravni temelji nasljeđivanja

113. Zakonski nasljednici – I. nasljedni red

114. Pretpostavke valjanosti oporuke i sadržaj oporuke

115. Privatne oporuke

116. Javna oporuka

117. Oporuka u izvanrednim okolnostima

118. Opoziv oporuke

119. Zapisi

120. Nužni nasljednici

121. Pravne posljedice povrede nužnog dijela

122. Ustup i raspodjela imovine za života

123. Nasljedničke izjave

124. Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja

 

 

 

 

TRGOVAČKO PRAVO (pitanja)

125. Trgovac, trgovačko društvo i trgovac pojedinac

126. Preddruštva trgovačkih društava

127. Odgovornost članova društva za obveze društva

128. Tvrtka trgovačkog društva

129. Predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva

130. Zastupanje trgovačkog društva – po zakonu, po punomoći, po zaposlenju

131. Prokura

132. Sudski registar

133. Javno trgovačko društvo - pojam i pravni odnosi među članovima

134. Javno trgovačko društvo i osobna odgovornost članova

135. Komanditno društvo

136. Dioničko društvo – pojam, osnivači i temeljni kapital

137. Dionice kao vrijednosni papir - sastojci i prijenos

138. Dionice

139. Simultano i sukcesivno osnivanje dioničkog društva

140. Statut dioničkog društva, sadržaj, usvajanje i izmjena

141. Unošenje temeljnih uloga u dioničko društvo

142. Stjecanje i prestanak članstva u dioničkom društvu

143. Registar dionica i načelo jednakog položaja dioničara

144. Organi dioničkog društva i njihov međusobni odnos

145. Uprava dioničkog društva

146. Nadzorni odbor dioničkog društva

147. Upravni odbor i izvršni direktori dioničkog društva

148. Odgovornost za štetu članova organa dioničkog društva

149. Glavna skupština dioničkog društva

150. Povećanje temeljnog kapitala

151. Smanjenje temeljnog kapitala

152. Ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine dioničkog društva

153. Prestanak dioničkog društva

154. Društvo s ograničenom odgovornošću – pojam i obilježja

155. Društvo s ograničenom odgovornošću- osnivanje ( društveni ugovor i izjava o osnivanju)

156. Društvo s ograničenom odgovornošću - temeljni ulozi i poslovni udjeli

157. Organi društva s ograničenom odgovornošću i njihov međusobni odnos

158. Povezana društva - pojam i vrste

159. Poduzetnički ugovori – pojam i vrste

160. Pripajanje, spajanje i podjela dioničkih društava – pojmovno razlikovanje

161. Gospodarsko interesno udruženje - pojam

162. Ciljevi stečajnog postupka, stečajni dužnik i stečajni razlozi

163. Tijela stečajnog postupka

164. Pokretanje stečajnog postupka

165. Prethodni postupak

166. Otvaranje stečajnog postupka

167. Stečajna masa, stečajni vjerovnici i vjerovnici stečajne mase

168. Razlučni i izlučni vjerovnici

169. Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka – vrijeme nastupanja, zabrane otuđenja i opterećenja, preuzimanje parnica i prijelaz prava dužnikovih tijela, zabrana ovrhe i osiguranja i prijeboj

170. Namirenje stečajnih vjerovnika – prijava i utvrđivanje tražbina

171. Namirenje stečajnih vjerovnika – osporene tražbine

172. Stečajni plan- pojam

173. Pomorskim zakonikom – što uređuje

174. Brodar – pojam i odgovornost brodara za obveze nastale u vezi s plovidbom i iskorištavanjem broda

175. Stvarna prava na brodu – pravo vlasništva, hipoteka, privilegij

176. Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova

177. Mjenica kao vrijednosni papir – pojam i bitni sastojci

178. Indosament

179. Akceptiranje mjenice

180. Avaliranje mjenice

181. Dospjelost mjenične obveze

182. Regres zbog neakceptiranja i neisplate po mjenici

183. Protest mjenice

184. Vlastita mjenica

185. Ček – razlika u odnosu na mjenicu

186. Ček - izdavanje i oblik čeka

187. Ček – isplata i regres zbog neisplate

 

 

GRAĐANSKO POSTUPOVNO PRAVO (pitanja)

1. Osnovna načela parničnog postupka

2. Prethodno pitanje

3. Apsolutna nenadležnost

4. Stvarna i mjesne nadležnost

5. Sukob nadležnosti

6. Vrijednosti predmeta spora - značaj i način utvrđivanja

7. Određivanje mjesne nadležnosti od višeg suda – nužna i svrhovita delegacija

8. Izuzeće suca

9. Stranke u postupku

10. Zakonski zastupnik

11. Punomoćnici

12. Sadržaj podnesaka – sadržaj tužbe

13. Postupanje suda s nerazumljivim i nepotpunim podnescima

14. Povrat u prijašnje stanje

15. Osobna dostava – odbijanje primitka pismena

16. Parnični troškovi

17. Pretpostavke za pokretanje parničnog postupka u kojem je stranka Republika Hrvatska

18. Vrste tužbi

19. Isticanje više tužbenih zahtjeva u tužbi – protutužba

20. Preinaka tužbe

21. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva – posljedice

22. Postojanje parnice – litispendencija

23. Suparničari

- materijalni, formalni i naknadni suparničari

- eventualni suparničari

- ovlaštenja suparničara

- jedinstveni suparničari

24. Umješač

- kada se treća osoba može mješati u tuđu parnicu

- pravni položaj umješača

- osporavanje prava da sudjeluje u postupku

- umješač s položajem jedinstvenog suparničara

25. Imenovanje prethodnika i obavijest treće osobe o parnici

26. Prekid postupka

- po sili zakona

- na temelju odluke suda

- pravne posljedice

27. Mirovanje postupka

- pravne posljedice

- u sporovima male vrijednosti

- u postupku pred trgovačkim sudovima

28. Dokaza i njihova ocjena

29. Svjedoci

- dužnost svjedočenja

- tko se ne može saslušati kao svjedok

- uskraćivanje svjedočenja i uskraćivanje odgovora

30. Vještaci

- nalaz i mišljenje

- izvođenje dokaza

31. Saslušanje stranaka

32. Osiguranje dokaza

- pretpostavke

- sadržaj podneska

- vrsta postupka

33. Pripremanje glavne rasprave

- što obuhvaća pripremanje glavne rasprave

- koje presude može donijeti

- ovlaštenja suda

34. Odgovor na tužbu

- sud je dužan upozoriti na posljedice

- rok za odgovor na tužbu

35. Pripremno ročište

- rješenja koja je sud ovlašten donijeti u tijeku pripremanja glavne rasprave

- odnosno na pripremnom ročištu

36. Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza

- do kada se mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi

- posljedice

37. Međupresuda

- kad se može donijeti

- troškovi postupka

38. Dopunska presuda i ispravak presude

39. Djelomična presuda

- kad se može donijeti

- troškovi postupka

40. Presuda na temelju priznanja i presuda na temelju odricanja

- pretpostavke za donošenje

- protuzakonito donošenje

41. Presuda zbog ogluhe

- pretpostavke za donošenje

- protuzakonito donošenje

42. Presuda zbog izostanka

- pretpostavke za donošenje

- protuzakonito donošenje

43. Pravomoćnost odluke

- kad nastupa pravomoćnost presude

- na što se odnosi pravomoćnost presude

- subjektivni i objektivni identitet spora

44. Donošenje i objava presude i pismena izrada presude

45. Sadržaj presude

46. Rješenje

- rješenje kao oblik odluke

- rješenja kojima se upravlja postupkom

- dostava rješenja strankama

47. Žalba protiv presude – rok za žalbu, sadržaj žalbe i žalbeni razlozi

48. Apsolutno i relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka – pojam i razlika

49. Ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja

50. Granice ispitivanja prvostupanjske presude

51. Žalba protiv rješenja – kad je dopuštena i kad podnesena žalba odlaže ovrhu rješenja

52. Revizija protiv presude – rok, vrste, razlozi i granice ispitivanja presude

53. Revizija protiv rješenja

54. Ponavljanje postupka – pojam i nadležnost za odlučivanje o prijedlogu

55. Ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu o povredi temeljnih ljudskih prava ili slobode

56. Pravni lijekovi u posebnim postupcima

57. Platni nalog – pretpostavke za izdavanje

58. Pojam spora male vrijednosti

59. Pokretanje i predmet ostavinskog postupka.

60. Stvarna i mjesna nadležnost u ostavinskom postupku.

61. Načelo oficioznosti u ostavinskom postupku.

62. Odluke u ostavinskom postupku

63. Žalba i postupak po žalbi u ostavinskom postupku.

64. Proglašenje oporuke (pisane, usmene, nestale ili uništene te naknadno pronađene)

65. Postupak kada nema imovine ostavitelja i kada nema nasljednika ostavinske imovine.

66. Nasljednička izjava.

67. Upućivanje nasljednika u parnicu, razlozi i koga se upućuje.

68. Sadržaj rješenja o nasljeđivanju

69. Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

70. Naknadno pronađena imovina.

71. Koje je značenje izraza:

- tražbina

- ovrhovoditelj

- predlagatelj osiguranja

- javno ovjerovljene isprave

72. Koje je značenje izraza

- ovršenik

- protivnik osiguranja

- stranka

- sudionik

73. Pokretanje ovršnog postupaka i postupaka osiguranja

74. Sredstvo i predmet ovrhe te što ne može biti predmet ovrhe

75. Sastav suda u ovršnom postupku, odluke suda i pravni lijekovi

76. Troškovi ovršnog postupka? (postupka, tko snosi troškove unaprijed, posljedice nepostupanja po odluci suda o predujmljivanju troškova i načelo culpae i zahtjev za naknadu troškova postupka?

77. Ovrha strane sudske odluke i ovrha na imovini strane države

78. Ovršna isprava

79. Ovršnost odluke i nagodbe po Ovršnom zakonu.

80. Vjerodostojna isprava.

81. Stvarna i mjesna nadležnost suda za određivanje ovrhe

82. Sadržaj prijedloga za ovrhu i posljedice nepotpunog prijedloga

83. Sadržaj rješenja o ovrsi

84. Odlučivanje o žalbi protiv rješenja o ovrsi

85. Upućivanje u parnicu

86. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i postupanje suda

87. Protuovrha, kada se određuje, postupanje suda i rješenje o protuovrsi

88. Obustava i dovršetak ovrhe

89. Ovrha na pokretnini radi naplate novčanog potraživanja , nadležnost i ovršne radnje .

90. Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika, nadležnost i ovršne radnje, prednosni red ovrhovoditelja.

91. Ovrha radi ostvarivanja nenovčane tražbine, nadležnost, ovršne radnje

92. Ovrha radi uspostavljanja prijašnjeg stanja i ponovno smetanje posjeda

93. Ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad

94. Nadležnost javnih bilježnika u ovrsi.

95. Osiguranje tražbine, sredstva osiguranja – nabrojiti.

96. Prethodna mjera i privremena mjera.

97. Priznanje i izvršenje strane sudske odluke – pretpostavke

98. Sudski zapisnici – o kojim radnjama se sastavljaju i tko ih vodi?

99. Kada i koja rješenja se mogu donijeti upotrebom štambilja?

 

 

OBITELJSKO PRAVO (pitanja)

100. Odnosi koji se uređuju Obiteljskim zakonom i na kojim se načelima temelji uređenje obiteljskih odnosa

101. Pojam bračne i izvanbračne zajednice

102. Načini sklapanja braka

103. Pretpostavke za postojanje braka

104. Pretpostavke za valjanost braka

105. Načini prestanka braka

106. Razvod braka

107. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva

108. Tužba za utvrđenje majčinstva i očinstva

109. Tužba za osporavanje majčinstva i očinstva

110. Roditeljska skrb (prava i obveze)

111. Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te prestanak roditeljske skrbi

112. Posvojenje i pretpostavke za zasnivanje posvojenja

113. Pravni učinci posvojenja

114. Skrbništvo i vrste skrbništva

115. Imenovanje skrbnika

116. Tko ima pravo i dužnost na uzdržavanje

117. Uzdržavanje djece i uzdržavanje roditelja

118. Uzdržavanje bračnog druga i izvanbračnog druga

119. Način određivanja uzdržavanja

120. Ovlasti Centra za socijalnu skrb kod uzdržavanja djeteta

121. Bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova

122. Bračni ugovor

123. Stjecanje i raspolaganje imovinom malodobnog djeteta

124. Procesna ograničenja u statusnim stvarima i parnicama radi uzdržavanja malodobnog djeteta (utvrđenje činjenica i provođenje dokaza, mirovanje, priznanje i odricanje od tužbenog zahtjeva)

125. Izvanredni pravni lijekovi prema Obiteljskom zakonu

 

 

KAZNENO PRAVO (pitanja)

1. Kazneno djelo

2. Načelo zakonitosti

3. Obavezna primjena blažeg zakona

4. Način počinjenja kaznenog djela i posljedica u odnosu na kažnjavanje

5. Vrijeme počinjenja kaznenog djela

6. Mjesto počinjenja kaznenog djela

7. Beznačajno djelo

8. Nužna obrana

9. Prekoračenje nužne obrane

10. Kranja nužda

11. Sila ili prijetnja

12. Pripremne radnje

13. Pokušaj kaznenog djela

14. Dragovoljni odustanak

15. Poticanje

16. Pomaganje

17. Sudionici i kažnjavanje sudionika

18. Neubrojivost

19. Samoskrivljena neubrojivost

20. Smanjena ubrojivost i smanjena ubrojivost u znatnoj mjeri

21. Namjera

22. Nehaj

23. Zabluda u kaznenom pravu

24. Razlozi isključenja protupravnosti

25. Kazneno djelo kvalificirano težom posljedicom

26. Stjecaj kaznenih djela

27. Sadržaj krivnje

28. Odmjeravanje kazne za djela u stjecaju

29. Produljeno kazneno djelo

30. Kaznena djela ostvarena na mah

31. Uzročnost

32. Supočiniteljstvo

33. Dogovor za počinjenje kaznenog djela

34. Vrste kaznenopravnih sankcija i svrhe kažnjavanja

35. Kazna zatvora

36. Kazna dugotrajnog zatvora

37. Glavne i sporedne kazne

38. Novčana kazna i zamjena novčane kazne

39. Uvjetna osuda

40. Opoziv uvjetne osude

41. Sudska opomena

42. Opća pravila o izboru vrste i mjere kazne

43. Ublažavanje kazne

44. Oslobođenje od kazne, posebni slučajevi oslobođenja od kazne

45. Uvjetni otpust

46. Što se uračunava u kaznu

47. Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i opoziv te uvjetne osude

48. Zastara kaznenog progona

49. Zastara izvršenja kazne

50. Pojam, vrste i svrha sigurnosnih mjera

51. Sigurnosna mjera obvezno psihijatrijsko liječenje

52. Sigurnosna mjera obvezno liječenje od ovisnosti

53. Sigurnosna mjera zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti

54. Sigurnosna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom

55. Sigurnosna mjera protjerivanje stranca iz zemlje

56. Sigurnosna mjera oduzimanje predmeta

57. Oduzimanje imovinske koristi

58. Imovinsko pravni zahtjev

59. Rehabilitacija

60. Pomilovanje

61. Amnestija

62. Neodređene vrijednosti kao zakonsko obilježje kaznenog djela

63. Kaznena djela protiv života i tijela – ubojstvo – osnovni, privilegirani i kvalificirani oblik

64. Kaznena djela protiv života i tijela - tjelesne ozljede

65. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina – otmica

66. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina - prijetnja

67. Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom – zlouporaba opojnih droga

68. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa – silovanje -osnovni i kvalificirani oblici

69. Kaznena djela protiv časti i ugleda – kleveta i uvreda

70. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži - povreda dužnosti uzdržavanja

71. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži - zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe

72. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela krađe

73. Kaznena djela protiv imovine - kazneno djelo razbojništva i razbojničke krađe

74. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela prijevare

75. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - dovođenje u opasnost ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

76. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - Izazivanje prometne nesreće

77. Kaznena djela protiv pravosuđa - davanje lažnog iskaza

78. Kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenje isprava

79. Kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti

80. Kaznena djela protiv službene dužnosti - primanje mita

81. Kaznena djela protiv službene dužnosti – davanje mita

82. Značenje zakonskih izraza – službena osoba

83. Značenje zakonskih izraza – odgovorna osoba

84. Značenje zakonskih izraza – pravna osoba

85. Značenje zakonskih izraza – više osoba, skupina ljudi i grupa,

86. Značenje zakonskih izraza – zločinačka organizacija

87. Značenje zakonskih izraza – isprava

88. Značenje zakonskih izraza – imovinska korist

 

 

 

KAZNENO POSTUPOVNO PRAVO (pitanja)

89. Primjena kaznenog procesnog zakonodavstva u odnosu na vrijeme, prostor i osobe

90. Akuzatorno načelo

91. Načelo oficijelnosti

92. Načelo neposrednosti

93. Načelo slobodne ocjene dokaza

94. Nezakoniti dokazi

95. Sastavi suda

96. Stvarna nadležnost sudova

97. Mjesna nadležnost sudova

98. Spajanje i razdvajanje postupaka

99. Izuzeće

100.Stranke u kaznenom postupku

101.Državni odvjetnik – prava i ovlasti ZKP/97

102.Državni odvjetnik – prava i ovlasti ZKP/08

103.Oštećenik kao tužitelj

104.Privatni tužitelj

105.Žrtva – prava i ovlasti ZKP/97

106.Žrtva – prava i ovlasti ZKP/08

107.Branitelj i obavezna obrana ZKP/97

108.Branitelj i obavezna obrana ZKP/08

109.Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje

110.Molba za povrat u prijašnje stanje

111.Mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku

112.Dovođenje

¸ 113.Mjere opreza

114.Jamstvo – ZKP/97

115.Jamstvo – ZKP/08

116.Uhićenje

117.Zadržavanje ZKP/97

118.Pritvor – ZKP/08

119.Pritvor i osnovi za određivanje ZKP/97

120.Istražni zatvor i osnovi za određivanje – ZKP/08

121.Trajanje pritvora (ZKP/97) ili istražnog zatvora (ZKP/08)

122.Postupak oduzimanja imovinske koristi

123.Kaznena prijava i postupak po njoj – ZKP/08

124.Primjena načela oportuniteta ZKP/08

125.Izvidi kaznenih djela ZKP/97

126. Posebni izvidi kojima se privremeno ograničavaju ustavna prava i slobode – ZKP/97

127.Posebne dokazne radnje – ZKP/08

128.Istraga – ZKP/97

129.Istraga – ZKP/08

130.Dokazno ročište – ZKP/08

131.Istražne radnje – ZKP/97

132.Dokazne radnje –ZKP/08

133.Pretraga

134.Ispitivanje okrivljenika – ZKP/97

135.Ispitivanje okrivljenika – ZKP/08

136.Ispitivanje svjedoka

137.Krunski svjedok

138.Osobe koje ne mogu biti ispitane kao svjedoci

139.Osobe koje su oslobođene dužnosti svjedočenja

140.Prepoznavanje

141.Očevid

142.Vrste optužnih akata - ZKP/97

143.Vrste optužnih akata - ZKP/08

144.Uvjeti za podizanje optužnice – ZKP/97

145.Uvjeti za podizanje optužnice – ZKP/08

146.Prigovor protiv optužnice – ZKP/97

147.Odgovor na optužnicu – ZKP/08

148.Potvrđivanje optužnice – ZKP/08

149.Pripremno ročište – ZKP/08

150.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/97

151.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/08

152.Pretpostavke za održavanje glavne rasprave – ZKP/97

153.Odgoda i prekid glavne rasprave – ZKP/97

154.Odgoda i prekid glavne rasprave – ZKP/08

155.Tijek glavne rasprave – ZKP/97

156.Čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka

157.Vrste presuda

158.Sadržaj presude

159.Uvjeti za oslobađajuću presudu

160.Uvjeti za odbijajuću presudu

161.Redoviti pravi lijekovi

162.Žalbene osnove i postupak po žalbi

163.Bitne povrede odredaba kaznenog postupka

164.Povrede kaznenog zakona

165.Granice ispitivanja prvostupanjske presude

166.Načelo zabrane preinačenja na teže,

167.Načelo beneficium cohaesionis,

168. Načelo in dubio pro reo

169.Odluke drugostupanjskog suda u povodu žalbe

170.Žalba protiv drugostupanjske presude - ZKP/97

171.Žalba protiv drugostupanjske presude - ZKP/08

172.Izvanredni pravni lijekovi – ZKP/97

173.Izvanredni pravni lijekovi – ZKP/08

174.Obnova kaznenog postupka – ZKP/97

175.Obnova kaznenog postupka – ZKP/08

176.Izvanredno ublažavanje kazne – ZKP/97

177.Zahtjev za zaštitu zakonitosti

178.Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

179.Revizija – ZKP/08

180.Skraćeni postupak – ZKP/97

181.Skraćeni postupak – ZKP/08

182.Kazneni nalog – ZKP/97

183.Kazneni nalog – ZKP/08

184.Postupak prema okrivljenicima sa duševnim smetnjama

185.Maloljetnici – pripremni postupak i postupak pred vijećem

186.Stvarna nadležnost i djelokrug suca izvršenja

187.Odgoda i prekid izvršenja kazne zatvora

188. Pomilovanje – procesne odredbe

 

 

 

 

RADNO PRAVO (pitanja)

1.Načela radnog prava

2. Zabrana diskriminacije

3. Predmet Zakona o radu

4. Pojam radnika

5. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom i primjena općih propisa obveznog prava

7. Pojam ugovora o radu, zasnivanje radnog odnosa (trenutak sklapanja – perfekcije, oblik, ugovorne strane, razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora sličnog sadržaja)

8. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu

9. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove

10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu

11. Ugovor o radu u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo

12. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

13. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova

14. Podjela ugovora o radu (prema vremenu na koje se sklapaju, prema dužini radnog vremena)

15. Radno vrijeme

16. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noćni rad, poslovi štetni za zdravlje

17. Odmori i dopusti

18. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

20. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

21. Zakonska zabrana utakmice

22. Ugovorna zabrana utakmice

23. Naknada štete – odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu

24. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

25. Prestanak ugovora o radu (načini)

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu

28. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

29. Sudski raskid ugovora o radu

30. Otpremnina

31. Osnove traženja sudske zaštite

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju (radnička vijeća – temeljna ovlaštenja, savjetovanje s radničkim vijećem kod otkaza, suodlučivanje radničkog vijeća kod otkaza)

35. Sindikati i udruge poslodavaca

36. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

37. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

38. Gospodarsko socijalno vijeće

39. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten

40. Posljedice sudjelovanja u štrajku (- ako je dopušten, - ako je nedopušten)

41. Isključenje s rada (lock out)

42. Radna knjižica-javna isprava, sumnja u valjanost upisa staža-istinitost se može osporavati, briše se

43. Agencija za privremeno zapošljavanje

44. Pravilnik o radu – što se može regulirati

45. Državni službenici i namještenici

46. Načela ponašanja državnih službenika

47. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

48. Prestanak državne službe – nabroji, kada po sili zakona

49. Odgovornost za organiziranje i provedbu zaštite na radu (odgovornost za štetu i oslobođenje od odgovornosti)

50. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti (postupak, prava, vraćanje primljene novčane naknade)

51. Rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola)

 

 

 

 

UPRAVNO PRAVO (pitanja)

52. Upravni akt – definicija, bitne karakteristike, donositelj

53. Predmet ZUP-a i upravna stvar

54. Primjena ZUP-a

55. Stranke u upravnom postupku i postupovna sposobnost

56. Načela ZUP-a

57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka

58. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine(odstupa od načela akuzatornosti) – što se može ispitivati kod slobodne ocjene-svrhovitost,ovlasti

59. Načelo razmjernosti, načelo zaštite stečenih prava

60. Pravo stranke na pravni lijek

61. Načelo zaštite stečenih prava

62. Stvarna i mjesna nadležnost

63. Zajednička odluka u upravnoj stvari

64. Jedinstveno upravno mjesto

65. Službena osoba i izuzeće

66. Sudjelovanje stranaka u postupku – izjašnjavanje (iznimke)

67. Pokretanje upravnog postupka-uredan zahtjev

68. Izmjena zahtjeva i odustanak od zahtjeva (do kada, uvjet, po službenoj dužnosti, specifičnosti)

69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari

70. Obustava upravnog postupka

71. Neposredno rješavanje

72. Ispitni postupak-suprotno od postupka neposrednog rješavanja

73. Prethodno pitanje

74. Nagodba

75. Dokazivanje i dokazi

76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija)

77. Zapisnik

78. Zaključak

79. Rokovi

80. Povrat u prijašnje stanje

81. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

82. Dostava pismena

83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

84. Žalba – rok predaje, sadržaj

85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe

86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe

88. Postupak po žalbi , zbog nedonošenja rješenja– šutnja administracije

89. Predmnijeva usvajanja zahtjeva

90. Obnova postupka, rješavanje u bonovi postupka -tko

91. Nadležnost

92. Oglašavanje rješenja ništetnim

93. Poništenje i ukidanje nezakonitog rješenja

94. Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

95. Izvršnost rješenja

96. Postupak i vrste izvršenja-sudsko, administrativno, kad je izvršno rj., tko provodi

97. Upravni ugovor i prigovor

98. Ništavost upravnog ugovora, izmjena upravnog ugovora-šta mu prethodi rj. o upr. ug.

99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela

100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

101. Izdavanje potvrde (u slučaju kad javnopravno tijelo ne vodi službenu evidenciju)

102. Troškovi

103. Izvlaštenje – pretpostavke, korisnik i vrste

104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita –korisnik, vlasništvo, potpuno i nepotpuno,

105. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

106. Donošenje provedbenih propisa

107. Upravni spor- pretpostavke, vrste, pobijanje akata

108. Stranke u upravnom sporu

109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima- sadržaj rokovi

110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja

111. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

112. Obustava upravnog spora

113. Spor pune jurisdikcije – pretpostavke i usmena rasprava

114. Odluke u upravnom sporu

115. Obvezatnost presude i postupanje tijela čiji je akt poništen u upravnom sporu

116. Naknadni upravni spor

117. Supstitutiranje upravnog akta sudskim rješenjem

118. Zaštita ustavnosti i zakonitosti u upravnom sporu, zaštita ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnim sporovima

119. Tužba radi zaštite od nezakonite radnje

120. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

121. Izvanredni pravni lijekovi, ponavljanje sudskog postupka

 

 

 

 

USTAVNI SUSTAV (pitanja)

1. Izvorišne osnovne Ustava Republike Hrvatske

2. Kakva je Republika Hrvatska država i kako narod ostvaruje vlast u RH prema temeljnim odredbama Ustava

3. Suverenitet Republike Hrvatske

4. Najviše vrednote Ustavnog poretka Republike Hrvatske

5. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda?

6. Načelo trodiobe vlasti

7. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina

8. Pravo na žalbu

9. Osobne slobode?

10. Političke slobode?

11. Gospodarska prava?

12. Socijalna i kulturna prava?

13. Hrvatski sabor mandat i imunitet zastupnika u Hrvatskom saboru

14. Izbor zastupnika u Hrvatski sabor

15. Nadležnost Hrvatskog sabora

16. Način rada i odlučivanja u Hrvatskom saboru

17. Organski zakoni

18. Stupanje Zakona na snagu

19. Retroaktivnost propisa

20. Uredbe Vlade Republike Hrvatske prema Ustavu

21. Pučki pravobranitelj

22. Uloga i ovlasti predsjednika Republike Hrvatske

23. Izbor predsjednika Republike

24. Odgovornost predsjednika Republike za povredu Ustava

25. Vlada Republike Hrvatske – formiranje Vlade Republike Hrvatske

26. Sastav i ovlasti Vlade

27. Način rada i akti Vlade Republike Hrvatske

28. Sudbena vlast

29. Imunitet sudaca

30. Koja je ustavna uloga Državnog odvjetništva

31. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske (imenovanje i ovlasti)

32. Nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske

33. Međunarodni ugovori

34. Udruživanje i razdruživanje

35. Promjena Ustava

36. Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

37. Odluka Sabora Republike Hrvatske o raskidu državno-pravne sveze

38. Sastav, način izbora i mandat sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda

40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

42. Ustavna tužba

43. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave

44. Akti jedinica lokalne i područne samouprave

45. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa protokolima – općenito

46. Pravo na pošteno suđenje prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

47. Pravo na djelotvoran pravni lijek prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

48. Rezerva na određenu odredbu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

49. Protokol br. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

 

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA (pitanja)

50. Koji sudovi obnašaju sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj

51. Ustroj i nadležnost Vrhovnog suda Republike Hrvatske

52. Sudski savjetnici i stručni suradnici

53. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

54. Nadležnost sudačkog vijeća

55. Izbor predsjednika sudova

56. Poslovi sudske uprave i tko ih obavlja?

57. Prava i dužnosti, te ocjenjivanje sudaca

58. Odgovornost suca za štetu koju počini u obnašanju sudačke dužnosti

59. Izbor članova Državnog sudbenog vijeća

60. Nadležnost Državnog sudbenog vijeća

61. Imenovanje i razrješenje sudaca

62. Predsjednik suda (imenovanje, razrješenje i ovlasti)

63. Stegovni postupak protiv sudaca (stegovna djela i stegovne kazne)

64. Odvjetništvo – pojam, ovlasti i odgovornost

65. Tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za nagradu u Republici Hrvatskoj?

66. Zaštita odvjetnika protiv odluka Odvjetničke komore

67. Organizacioni oblici odvjetništva

68. Tko obavlja poslove državnoodvjetničke uprave i koji su to poslovi

69. Nadležnost državnog odvjetništva

70. Imenovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

71. Stegovni postupak protiv zamjenika državnih odvjetnika

72. Razrješenje državnog odvjetnika

73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje

74. Nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća

75. Izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća

76. Javno bilježništvo

77. Poslovi javnog bilježnika

78. Imenovanje i razrješenje javnih bilježnika

79. Nadzor nad radom javnih bilježnika

80. Stegovne mjere koje se mogu izreći javnom bilježniku i tko ih izriče?

 

 

OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE (pitanja)

81. Europska unija nakon ugovora iz Lisabona, nekadašnja tri stupa Europske unije i promjene na temelju Ugovora iz Lisabona- općenito

82. Osnivački ugovori

83. Što nazivamo Europskom pravnom stečevinom?

84. Koji su izvori prava Europske unije?

85. Koja je razlika između uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja?

86. Primjena prava Europske unije u državama članicama

87. Koje su institucije Europske unije?

88. Europski parlament

89. Europsko vijeće

90. Vijeće ministara

91. Europska komisija

92. Europski sud (organizacija i sastav )

93. Nadležnost Europskog suda

94. Opći sud i Službenički sud

95. Što je izravni učinak europske pravne norme?

96. Nadređenost europskog prava i izravan učinak i nadređenost europskog prava pred nacionalnim sudom

97. Izravni učinak direktiva – općenito i vertikalni te horizontalni učinak direktiva

98. Zakonodavni postupak, redovni zakonodavni postupak i posebni zakonodavni postupak

99. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

100. Odgovornost države za štetu u pravu Europske unije

101. Tržišne slobode

102. Četiri koraka testa proporcionalnosti

103. Odnos primarnog i sekundarnog prava

104. Prethodni postupak pred Europskim sudom

105. Oslobođenje od obveze podnošenja zahtjeva za tumačenje

106. Hitni prethodni postupak

107. Akti bivšeg trećeg stupa te posredni učinak akata bivšeg trećeg stupa

108. Koji su nacionalni sudovi obavezni postaviti pitanje Europskom sudu i u kojim slučajevima?

109. Kako sastaviti zahtjev Europskom sudu?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala na napomeni.. No prema službeno objavljenim izvorima u kaznenoj grupi predmeta navodi se

• Kazneni zakon Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00-USRH, 129/00, 51/01,105/04,84/05,71/06,110/07,152/08 i 57/11. Zato ga stavila ... Pronaći ću i veziju prije zadnjih izmjena, pa ću staviti..

 

Pozivam kolege da na jednom mjestu počenom objavljivati sve što se tiče pravosudnog za 2011. Meni se već vrti od tisuću infomacija... skripte koje se vrte traže dopune/ispravke...

Do sredine 9 završavam kaznenu grupu predemta.. nadam se ...:-) pa ću staviti to što sam napravila. Da li ima netko tko bi se uhvatio u koštac s drugim granama? Ima li netko šprance koje može podijeliti s drugima... Poziv svima da na jednom mjestu ponovo objavimo sve stare nove stvari za 2011/2012Pravosudni 2011 (pitanja, skripte,šprance)...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pogledaj, glede zastarijevanja ratnog profiterstva.

Novi KZ stupa na snagu ulaskom Hrvatske u EU.

Nadam se da si učila po ovom iz 98!

 

Lp,

 

MTP je napisao:

Hvala na napomeni.. No prema službeno objavljenim izvorima u kaznenoj grupi predmeta navodi se

• Kazneni zakon Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00-USRH, 129/00, 51/01,105/04,84/05,71/06,110/07,152/08 i 57/11. Zato ga stavila ... Pronaći ću i veziju prije zadnjih izmjena, pa ću staviti..

 

Pozivam kolege da na jednom mjestu počenom objavljivati sve što se tiče pravosudnog za 2011. Meni se već vrti od tisuću infomacija... skripte koje se vrte traže dopune/ispravke...

Do sredine 9 završavam kaznenu grupu predemta.. nadam se ...:-) pa ću staviti to što sam napravila. Da li ima netko tko bi se uhvatio u koštac s drugim granama? Ima li netko šprance koje može podijeliti s drugima... Poziv svima da na jednom mjestu ponovo objavimo sve stare nove stvari za 2011/2012Pravosudni 2011 (pitanja, skripte,šprance)...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Htjetod reći, to je tek jedna rečenica, da bi se uskladilo sa Ustavom.

Uči po KZ 98!

 

DorisSt je napisao:

pogledaj, glede zastarijevanja ratnog profiterstva.

Novi KZ stupa na snagu ulaskom Hrvatske u EU.

Nadam se da si učila po ovom iz 98!

 

Lp,

 

MTP je napisao:

Hvala na napomeni.. No prema službeno objavljenim izvorima u kaznenoj grupi predmeta navodi se

• Kazneni zakon Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00-USRH, 129/00, 51/01,105/04,84/05,71/06,110/07,152/08 i 57/11. Zato ga stavila ... Pronaći ću i veziju prije zadnjih izmjena, pa ću staviti..

 

Pozivam kolege da na jednom mjestu počenom objavljivati sve što se tiče pravosudnog za 2011. Meni se već vrti od tisuću infomacija... skripte koje se vrte traže dopune/ispravke...

Do sredine 9 završavam kaznenu grupu predemta.. nadam se ...:-) pa ću staviti to što sam napravila. Da li ima netko tko bi se uhvatio u koštac s drugim granama? Ima li netko šprance koje može podijeliti s drugima... Poziv svima da na jednom mjestu ponovo objavimo sve stare nove stvari za 2011/2012Pravosudni 2011 (pitanja, skripte,šprance)...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

MTP, pitanja su ti aktualna, samo iz ZKP-a treba izbaciti stara, a u 9. mjesec će mo dobiti nova, tako nam je sudac Kos rekao na predavanju u 6.mjesecu. Biti će seminar, pa će sudac Kos diktirati, a nadam se netko od kolega staviti i na legalis! Vjerojatno još par pitanja iz GPP-a!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

hm...sad ste me zbunili....je ovo stari zakon iz KZ-a?

 

Kazneni zakon Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00 -USRH, 129/00, 51/01,105/04,84/05,71/06,110/07,152/08

 

a ovo je kao novi zakon?

Kazneni zakon Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00-USRH, 129/00, 51/01,105/04,84/05,71/06,110/07,152/08 i 57/11

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolega, sve je to jedan kazneni zakon,"stari i aktualni" samo ovaj sa izmjenom 57/11 vas možda buni, to je samo dodatak jedne riječi (Ustavom...) u čl 18. čini mi se..

dakle koji god imali dobar imate.. ;)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolege,novim popisom literature objavljenim na stranicama ministarstva obuhvaćeno je dosta zakona s izmjenama i dopunama. Da li je možda netko usporedio s ispitnim pitanjima, pa bi molila ako može navesti na koja pitanja se odnose izmjene(osim zkp-a naravno)???

Također da li netko zna hoće li pitanja iz kpp-a ostati ista samo po novom zkp-u ili će ih skroz izmjeniti?

Unaprijed se zahvaljujem....!!!!!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Moguća nova pitanja iz kpp-a sastavljena na temelju slide-a sa seminara:

1. Okrivljenik

2. Pouka o pravima

3. Subjekti kaznenog postupka (pojmovnik)

4. Zapisnik

5. Poziv

6. Pritvorski nadzornik

7. Istražni zatvor u domu

8. Troškovi postupka

9. Imovinsko pravni zahtjev

10. Odluke koje donosi sud

11. Vijećanje i glasovanje

12. Dostava pismena

13. Dokazne radnje prije početka postupka

14. Radnje suca istrage

15. Suočenje

16. Svjedočki iskaz-nezakonit dokaz

17. Ugroženi svjedok

18. Vještačenje

19. Dokazi suda (članak 419.)

20. Zakon o sudovima za mladež (procesne odredbe, nadležnost, posebnosti)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Nije uveden drugi raspored.točno je ovakav kako si ti napisao. Na zadnjem roku je prva grupa pitanja bila Ustav, Org., Eu tako da to sad ide na zadnje mjesto. Nešto slično kao kod prethodnog i potonjeg vlasništva. Inače, zvao sam ministarstvo jučer jer više nisam izdržao pa su mi rekli da ovaj tjedan ništa od rezultata jer da se puno toga još nije vratilo(pretpostavljam s VSRH) pa da očekujemo tijekom sljedećeg tjedna dakle srijeda, četvrtak ili petak. Tko će više znati. :-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolege,

 

Interesuje me seminar pravosudni ispit, kad i gde se organizuje? Koji su uslovi i slicno?

 

Pre nekoliko meseci sam se doselila u Hr, priznali su mi diplomu, ali pravosudni moram ponovo da polazem. Ovih dana cu poslati molbu Ministarstvu pravosuđa da mi se odobri polaganje, tj. priznanje barem staža iz Srbije i onda sve ispocetka :).

Srecno kolegama koji uskoro polazu. Tesko je, ali moze se.

 

Pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

organizira ti ga HOK(odvjetnička komora) svojim vježbenicima, ali ga možeš ko padobranac slušat(naravno praviš se da si vježbenik), a za pravi rezultat tj. da vježbaš i pisanje presuda možeš si ga uplatiti i to u HGK(gospodarska komora).

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

16.11.

 

KP

smanjili su broj kartica, ali mi se čini da nisu dirali u pitanja već je sad jednim obuhvaćeno više

 

17- 18,19,20(neubrojivost,samosk.neubr.,smanjen.ubr.)

50- 59,60,61(rehabilitacija,pomilovanje,amnestija)

 

to se vidi i po broju kartica,bilo ih je 88,a sad je kartica 77 (što ju je kandidat izvukao)već bila zkp

 

KPP

77. vremensko i prostorno važenje ZKP-a

92.privatni tužitelj

103.uhićenje

111.vrste i donošenje odluka u kaz. postupku

114.odbačaj kaznene prijave

119.sudac istrage, koje radnje obavlja

120.dokazno ročište

123.pretraga

141.održavanje rasprave bez okrivljenika u redovnom post.;u skraćenom potupku(paziti na to da više nema glavne rasprave)

142.suđenje u odsutnosti

147.čitanje zapisnika o svjedočenju, vještačenju

148.vrste presuda

150.uvjeti za oslobađajuću presudu

151.uvjeti za odbijajuću presudu

152.redoviti pravni lijekovi

 

naravno da je smanjenje broja kartica iz kp-a utjecalo i na brojeve kartica iz kpp-a

 

-ostalo je bilo isto ko prije, novi ZUS su mi rekli da neće pitati u sijećnju, a misle ni u ožujku

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

binka-tinka je napisao:

organizira ti ga HOK(odvjetnička komora) svojim vježbenicima, ali ga možeš ko padobranac slušat(naravno praviš se da si vježbenik), a za pravi rezultat tj. da vježbaš i pisanje presuda možeš si ga uplatiti i to u HGK(gospodarska komora).

 

Hvala! :)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

20.01.2012.

 

GPP- dva nova pitanja iz ovrhe s obzirom na Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima – “Narodne novine”, broj 91/10.

 

90a. značenje pojmova ovrhovoditelj, ovršenik, osnova za plaćanje, nadležno tijelo

90b. provedba ovrhe na novčanim sredstvima

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani kolege,

počela sam učiti za pravosudni ispit pa me zanima da li je dvoljno učiti samo po pitanjima odnosno da li oni zakoni koji se ne pojavljuju u pitanjima (npr. za GP o osiguranju, kamatama i najmu stana) ne treba uopce učiti. Nekako mi se to čini predobro da bi bilo istinito pa sam htjela provjeriti s iskusnijim kolegama. Unaprijed hvala na odgovoru

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovana kolegice!

Koliko ja imam saznanja, ispitivači se striktno drže pitanja i eventualno potpitanja u okviru tih pitanja. Obzirom da počinjete s učenjem možda vam se čini da je toga svega malo i da je predobro ali vjerujte nije uopće. Mterija je ogromna i u okviru ovih pitanja.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala kolegice na odgovoru. Nipošto nisam misla reci da je ispit lagan ili ga trivijalizirati. Znaći, koliko sam shvatila, ne treba učiti zakone koji se ne pojavljuju u pitanjima. Iako je to možda malo naspram cijele literature, mene cini jako sretnom :)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Trebala bih odgovor na pitanje iz GPP-a, 43.Pravomoćnost odluke....subjektivni i objektivni identitet spora, na što se odnosi pravomoćnost odluke?...pretpostavljam odgovore...ali ne bih da pogriješim pa help. :)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Majdaaa

 

Za odgovor na to pitanje bitni su elementi pravomoćnosti - ne bis in idem, utvrđenje sadržaja u presudi treba smatrati istinitim, presuda pravno obvezuje stranke i druge na koje se odnosi.

 

Objektivi i subjektivni identitet spora zakonski nije definiran, nego se kroz praksu provlače različita stajališta o tome kada će se raditi npr. o istom subjektivnom ili objektivnom identitetu spora i sve je usko vezano uz načelo ne bis in idem.

 

Bitno je znati:

Objektivne granice pravomoćnosti - pravomoćnost se odnosi samo na izreku - odluku o tužbenom i protutužbenom zahtjevu, nikada na obrazloženje (iznimka - odluka o prigovoru tuženika radi prijeboja)

 

Subjektivne granice pravomoćnosti - pravomoćnost djeluje među parničnim strankama. Izuzeci: univerzalni i singularni sukcesori, suparničari, u statusnim parnicama i kroz intervencijski efekt.

 

Nadam se da je pomoglo!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

98. sudski zapisnici

zapisnik se sastavlja:

• o svakoj sudskoj radnji obavljenoj u tijeku postupka na raspravama ili ročištima

• o važnijim izjavama i priopćenjima koje stranke ili drugi sudionici daju izvan ročišta

• i o ostalim radnjama suda kad je to posebnim propisima određeno

zapisnike o sudskim radnjama vodi zapisničar, ako je po propisima postupka predviđeno sudjelovanje zapisničara

=vođenje zapisnika može se povjeriti sudskim i drugim vježbenicima te osobama na stručnom usavršavanju u sudu. Zapisnike i bilješke o obavljenim sudskim radnjama, kad se zapisničar ne može osigurati, sastavlja osoba kojoj je povjereno obavljanje radnje.

 

zapisnik potpisuje sudac ili službenik koji provodi određenu radnju, u sredini ispod teksta zapisnika. =zapisničar stavlja svoj potpis ispod potpisa suca/službenika koji provodi određenu radnju

na desnoj strani zapisnika ispod teksta ostavit će se prostor za potpisivanje stranaka, ako je to propisima postupka predviđeno

 

zapisnik koji se sastavlja u povodu obavljanja sudske radnje izvan sudske zgrade, mogu se iznimno pisati kemijskom olovkom i sl., ako nema mogućnosti za uporabu pisaćeg stroja ili osobnog računala

=u takvu slučaju zapisnik se mora prepisati pisaćim strojem ili osobnim računalom odmah nakon dolaska u sud

 

 

 

 

 

p.s...imam neku skriptu gdje piše da je rješenje koje se donosi uporabom štambilja, rješenje o ovrsi....a sad sam našla ovakav odgovor

 

-------99. kada i koja rješenja se mogu donijeti upotrebom štambilja?

ako se traži izdavanje:

1. rješenja o ovrsi

2. rješenja o privremenoj pljenidbi

3. platnog naloga i tomu slično

• kad podnesak tako sastavljen da sadržaj prijedloga potpuno odgovara tekstu rješenja koje bi se trebalo donijeti

• kad je takav podnesak podnesen u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke

rješenje o prihvaćanju prijedloga može se donijeti i stavljanjem štambilja na primjerku podneska namijenjenom sudu

=rješenje sadrži tekst kojim se takav prijedlog prihvaća

takav štambilj stavit će se i na primjerke podneska namijenjene za dostavljanje strankama i drugim osobama

sudovi trebaju utjecati na stranke da u slučajevima gdje je to moguće sastavljaju podneske na naveden način i dostavljaju ih sudu u onolikom broju primjeraka koliko je potrebno za sud i stranke

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo kolege mala pomoć...

 

Iz tog zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ili kako se već zove imate tri pitanja, jedno je ta provedba ovrhe na novčanim sredstvima(općenito), drugo je značenje izraza osnova za plaćanje,ovrhovoditelj, ovršenik, nalog, to vam je ono na početku tog malog zakona, a treće pitanje je Jedinstveni registar računa i u tom zakonu također imate o tome registru samo jednu stranicu, odnosno dva tri članka....čisto da ne učite sve bezveze jer sve što se da skratiti svakako skrati :namiguje: te

 

pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ciao kolegice,

 

i ja bi rekla da se to samo treba učit, nemojte se zamarat sa detaljnim učenjem, sročite kratko i jasno o tim penalima..ja nisam jos dosla do toga ali koliko vidim u zakonu, to je i te kako dosta..nema nista vise osim toga sto bi se mogli reći..po meni..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

= sudski penali

Plaćanje sudskih penala može se tražiti sve dok se ne predloži: ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine.

 

Kad dužnik ne izvrši u roku neku svoju nenovčanu obvezu (na činjenje/trpljenje..)

utvrđenu pravomoćnom sudskom odlukom /nagodbom /JB ispravom:

= sud će u ovršnom postupku (na prijedlog vjerovnika kao ovrhovoditelja)

odrediti dužniku naknadni primjereni rok

(teče od dostave ovršeniku 1st rješenja kojim je taj rok određen)

+ upozoriti ga da će, ako ne ispuni svoju obvezu u tom roku,

biti dužan ovrhovoditelju platiti određeni iznos novca za svaki dan zakašnjenja

(počevši od isteka tog roka)

 

Mjesna nadležnost = prebivalište /sjedište ovršenika

= prebivalište /sjedište ovrhovoditelja

= gdje se nalazi imovina ovršenika

 

Na temelju pravomoćnog rješenja o plaćanju sudskih penala

= sud će na prijedlog vjerovnika u istom ovršnom postupku u kojem je donio to rješenje

donijeti rješenje o ovrsi radi prisilne naplate dosuđenih penala

 

 

to je to...nemojte ići previše u sirinu jel cete se pogubiti od milijon informacija i rokova

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

mislim da bi to bilo to...

 

radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava.

 

Ako poslodavac u roku od 15 dana od dostave zahtjeva radnika ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom. Ako je zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu predviđen postupak mirnoga rješavanja nastaloga spora, rok od 15 dana za podnošenje zahtjeva sudu, teče od dana okončanja toga postupka.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolega Umut, to na žalost nije odgovor na to pitanje....ja sam bila na usmenom i točno ovim riječima odgovorila i ispitivač mi je na taj odgovor dao minus...na kraju me taj ispitivač i srušio...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Majdaaa je napisao:

Kolega Umut, to na žalost nije odgovor na to pitanje....ja sam bila na usmenom i točno ovim riječima odgovorila i ispitivač mi je na taj odgovor dao minus...na kraju me taj ispitivač i srušio...

 

 

kolegice koji ispitivač vas je srušio? nama je u hok-u Miletić baš tako izložio to pitanje. pratila sam pažljivo njegova predavanja (osim jednog) po skripti koju imam.

i ne znam koji bi bio drugi odgovor na pitanje.

a i oni nekad znaju cjepidlačit... moja sućut zbog pada.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

mozda traze osnove za taženje sudske zaštite:

 

-povreda prava iz radnih odnosa

-zaštita dostojanstva radnika

-diskriminacija na radnom mjestu(spolna,vjerska,dobna)

-isplata plaća(kašnjenje)

 

mislim da bi to bilo to,ima ih jos al se sad nemogu sjetit svih.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ovisi na koji način se shvati to pitanjr, možda je to tražio, ali bi bilo korektno da je kolegici koja je možda eventualno bila na krivom tragu, pomogne na način da je usmjeri jer nije netočno odgovorila. sve u svemu nadam se da će idući put imat više sreće...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kazeno-5(4 plus 1.K.d.)

Kpp-5

Radno-5

Uprava-5 ( 3 zup,2 zus)

Ustav-3

organizacija pravosuđa 2

EU-2

Građansko 7(nasljedno 1,stvarno 2,obvezno 4)

Trgovačko-3(nema pravila,moze i 3 iz stečaja ak nemate sreće)

GPP-7(ovrha 1)

Obiteljsko-3

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Majdaaa je napisao:

iz gpp-a sam ja vukla 7 ali nisam niti jedno izvukla iz ovrhe....a iz gp-a nisam ni jedno iz nasljednog.

onda kriva procjena.

sreća ili nesreća?

tko je bio tajnik za vrijeme ispita?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

mozda traze osnove za taženje sudske zaštite:

 

-povreda prava iz radnih odnosa

-zaštita dostojanstva radnika

-diskriminacija na radnom mjestu(spolna,vjerska,dobna)

-isplata plaća(kašnjenje)

 

 

kolega umut mislim da je to točan odgovor na to pitanje, barem si ja tako mislim i tako ću odgovoriti ako me zadesi.

 

usput zar nitko nije išao slušati ispit da podijeli pitanja iz zusa???????

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pitanja iz ZUS-a

 

-načela zus-a

-prethodno pitanje

-žalba,odbijanje,odricanje?rokovi?(sve 1 pitanje)

-ovlasti Visokog upravnog suda?

-obnova spora?rokovi?

-ogledni spor?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Vezano uz pitanja iz građanskoga (objavljena tu na forumu) primijetila sam da su 78. i 84. ista: Zaštita prava vlasništva.

 

Očito je neka pogreška pa ako netko ima drugačija pitanja pod tim brojevima pliz podijelite :)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pa kao specificno je kod suvlasnistva da suvlasnik moze trazit od treceg predaju u posjed samo svim suvl zajedno a samo sebi ako je na to ovlasten od ostalih

neznam sta drugo ali moras priznat da je glupo da je to oboje isto pitanje pravo zastite vlasnistva pa je barem malo logicnije da je jedno suvlasnistva, ionako cesto ima pitanja koja se preklapaju pa mozes nesto rec pod jedno i pod drugo pitanje (ne u stvarnom nego u drugim grupama)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama