Jump to content

Pitanja od rujna 2004. do ožujka 2009.


Zex
 Dijeli

Preporučene objave

Ovaj forum posvecujemo objavljivanju ispitnih pitanja sa prijasnjih rokova za pravosudni ispit.

 

Ovdje smo preselili pitanja prethodno objavljena u forumu Pravosudni ispit. Molimo vas da vam taj forum sluzi samo za diskusije o pravosudnom ispitu, a da ispitna pitanja koja imate i zelite podijeliti s drugima radi preglednosti objavljujete u ovom forumu.

 

Pozivamo vas da ispitna pitanja koja imate objavljujete ovdje!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • Odgovora 566
  • Tema pokrenuta
  • Zadnji odgovor

najviše su sudjelovali

Prenesena objava anonimnog korisnika iz foruma Pravosudni ispit

 

21. 09. 2004. g.

 

KAZNENO PRAVO

Ispitivač: Rašo

 

1. uvjetna osuda

2. neizravna i izravna namjera

3. sigurnosne mjere

4. optužnica i njezin sadržaj

5. ukidanje prvostupanjske presude, djelomično ukidanje

6. in dubio pro reo

7. vrsta kazni i svrha njihova izričaja

8. specijalna i generalna prevencija

9. uvjetni otpust

10. rokovi za podnošenje privatne tužbe (iznimke, što ako se propuste)

11. prijedlog za kazneni progon

12. obvezna obrana uz branitelja

13. tko ne može svjedočiti u kaznenom postupku

14. svjedočenje branitelja

15. neubrojivost

16. supletorni zatvor

 

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO PRAVO

Ispitivač: Eraković

 

1. smetanje posjeda

2. šteta

3. pojam imovine

4. pravo vlasništva

5. tražbina-potraživanje

6. predugovor

7. forma pravnog posla

8. valjanost pravnog posla

9. ništavost-pobojnost

10. zastupanje

11. solidarnost na strani dužnika

12. visina kamatne stope

13. opći zastarni rok

14. zastara

15. povreda ugovorne obveze

16. vlasnička tužba

17. pošteni posjednik

18. mjenica (bitni sastojci, bjanko mjenica, prenošenje)

19. prokura

20. javno trgovačko društvo, komanditno i dioničko društvo-tko ih zastupa

21. doo (organi, temeljni akt osnivanja)

 

 

UPRAVNO I RADNO PRAVO

Ispitivač: Turkalj

 

1. stranka u postupku

2. posebna dostava pismena

3. prethodno pitanje

4. žalba-rokovi

5. reformacija in pejus i in melius

6. izvanredni pravni lijekovi

7. obnova postupka

8. upravni akt

9. odluke upravnog suda (presude i rješenja)

10. obustava postupka čl. 32. ZUS-a

11. prestanak radnog odnosa

12. invalidska mirovina

13. odgovornost radnika za štetu poslodavca

14. porodni dopust

15. izvlaštenje

16. stranac

17. poslovi državne uprave

18. državni dužnosnici (ministri, ravnatelji…)

 

 

GRAĐANSKO PROCESNO I OBITELJSKO PRAVO

Ispitivač: Vičić

 

1. mjesna nadležnost

2. izberiva nadležnost

3. delegacija suda

4. suparničari

5. umješači

6. obavještavanje trećega o parnici

7. presuda bez održavanja rasprave

8. pravomoćnost-ovršnost

9. rok za žalbu

10. posebni postupci (rokovi za žalbu)

11. prokazni popis imovine

12. privremene mjere

13. utvrđivanje očinstva

14. posvojenje

15. skrbništvo

 

 

USTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

Ispitivač: Jug

 

1. promjena Ustava

2. Ustavni sud (sastav, izbor, nadležnost)

3. ponavljanje postupka

4. naknada štete

5. ustavna tužba

6. Vlada RH (nadležnost, tko je na čelu, predsjednik Vlade)

7. pučki pravobranitelj (ovlasti)

8. jedinice lokalne samouprave

9. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

10. ustavna tužba

11. kako postati odvjetnik, javni bilježnik (uvjeti)

12. nadležnost Upravnog suda

13. nadležnost sudačkih vijeća

14. sudbeno vijeće

15. državno odvjetništvo

16. državno odvjetničko vijeće

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prenesena objava anonimnog korisnika iz foruma Pravosudni ispit

 

 

Petak, 29. listopada 2004. godine

 

 

Ustavni sustav - Božo Gagro

 

 

 kada je RH proglašena suverenom i samostalnom državom,

 kada su raskinute državnopravne sveze sa SFRJ,

 kada je donesen Ustav RH,

 o čemu govore izvorišne osnove Ustava,

 koje su najviše vrednote Ustava,

 prava i slobode koje jamči Ustav,

 koja su gospodarska prava,

 načelo trodiobe vlasti,

 najviše zakonodavno tijelo RH,

 nadležnosti Sabora,

 kada se zakoni donose kvalificiranom većinom,

 koji su organski zakoni,

 koje se odluke donose 2/3 većinom,

 što radi Vlada,

 kako se osniva Vlada,

 što radi Predsjednik RH,

 tko raspisuje izbore,

 kako se bira Predsjednik RH,

 tko se smatra izabranim na predsjedničkim izborima,

 kada se moraju održati izbori za Predsjednika RH,

 koje su ingerencije Predsjednika u pogledu raspuštanja Sabora,

 privremeni predsjednik – kada, tko,

 Ustavni sud (4. vlast) – nadležnosti,

 kako se pokreće postupak pred Ustavnim sudom,

 tko bira suce Ustavnog suda,

 koji su kriteriji za imenovanje sudaca Ustavnog suda,

 postupak izbora sudaca Ustavnog suda (tko pokreće, koga se poziva u NN, javni razgovor, lista, Sabor – pojedinačno glasovanje).

 

 

 

 

 

Petak, 29. listopada 2004. godine

 

 

Organizacija pravosuđa – Božo Gagro

 

- koji sudovi postoje u RH,

- što radi Upravni sud,

- tko imenuje suce,

- ograničenje mandata sudaca,

- kako se bira DSV,

- što se radi na općoj sjednici Vrhovnog suda,

- što je sudačko vijeće i što radi,

- tko imenuje predsjednika suda,

- tko imenuje predsjednika Vrhovnog suda,

- postupak za imenovanje sudaca,

- što je državno odvjetništvo,

- kako je organizirano državno odvjetništvo,

- tko imenuje državnog odvjetnika RH,

- tko imenuje županijske i općinske državne odvjetnike,

- tko imenuje zamjenike državnih odvjetnika,

- pravni lijek protiv odluke o razrješenju sudaca (žalba Ustavnom sudu) i državnih odvjetnika (tužba Upravnom sudu),

- što je odvjetništvo,

- konstitutivne pretpostavke za obavljanje odvjetničke službe (upis u imenik odvjetnika i prisega),

- zaštita odvjetnika protiv odluka Odvjetničke komore,

- što je Europski sud za ljudska prava,

- zašto se jurisdikcija Europskog suda za ljudska prava proteže i na RH,

- kada je iscrpljen pravni put.

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prenesena objava anonimnog korisnika iz foruma Pravosudni ispit

 

 

25.9.2004. UPRAVNO-Pejkic;

 

1. pokretanje upravnog postupka;

2. stranke u up.postupku;

3. načela

4. u kojem roku 1stupanjsko tijelo mora donijeti odluku?

5. koje je rješenje konačno?

6. konačnost, pravomoćnost, izvršnost

7. Formalna pravomoćnost

8. koji dio rješenja stječe pravomoćnost?

9. mjesna nadležnost i sukob mjesne nadl.

10. prethodno pitanje

11. kada se provodi usmena rasprava?

12. obrazloženje

13.zaključak

14. odluke povodom žalbe

15. tko rješava upravni spor

16. obvezatnost presuda

17. tužena strana u upravnom sporu

18. rok za tužbu

 

RADNO:

1. zasnivanje radnog odnosa

2. ugovor o radu

3. probni rok

4. puno radno vrijeme

5. neplaćeni dopust

6. opći uvjeti za prijam u drž.službu

7. radna dozvola (podnositelj, nadzor, kvota..)

 

 

GRAĐANSKO PROCESNO -JESENKOVIĆ;

 

1. načelo savjesnosti i poštenja, načelo monokracije;

2. opća mjesna nadležnost;

3. nadležnost - suparničari

4. nadl.po mjestu plaćanja

5. stranačka sposobnost i parnična sposobnost

6. razlika zapisnika i službene bilješke

7. odluke suda

8. što je platni nalog

9. žalba protiv presude -sadržaj

10.žalbeni razlozi

11. kako se pokreće ostav.postupak

 

OBITELJSKO

 

1. što je brak

2. pretpostavke za postojanje braka

3. kako brak prestaje

4. kada brak prestaje odlukom o proglašenju nestale osobe umrlom

5. pretpostavka za očinstvo

6. uzdržavanje bračnog druga(može li se tražiti i za vrijeme trajanja braka?)

7. rastava braka

 

 

KAZNENO I KPP - KLARIĆ BARANOVIĆ

 

1. stjecaj k.d.

2. kada je pritvor obvezatan

3. pokretanje postupka; ovlašteni tužitelj

4. dob maloljetnika, koji zakon se na nijih primjenjuje

sastav vijeća za maloljetnike

5. sve kaznene sankcije

6. u koje mjere spada sudska opomena

7. minimalna i maksimalna kazna zatvora

8. uvjetna osuda

9. ublažavanje kazne

10. uvjetni otpust

13. oblici krivnje

14. ubrojivost; koji se zakon primjenjuje kod neubrojivih osoba

15. sigurnosne mjere

16. pokušaj kaznenog djela

17. oslobođenje od kazne

18. sudionici, kažnjavanje pomagatelja i poticatelja

19. redovni sudovi

20. nadležnost ž.s.

21. ovlasti istražnog suca

22. spajanje i razdvajanje postupka

23. sukob nadležnosti

24. izuzeće sudaa

25. mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika

26. pritvor

27.osnove za pobijanje presude

28.granice ispitivanja 1stup.presude

29. apsolut.bitne povrede k.p.-samo okvirno

30.zabrana reformatio in peius

31.žalba protiv rješenja

32.trajanje pritvora u istrazi

33. izvanredni pravni lijekovi

 

 

USTAV - Galić

 

1. sloboda izražavanja misli

2. kako radi HSabor?

3. imunitet predsjednika RH

4. odgovornost predsjednika RH

5. djelokrug Ust. suda i čime je propisan

6. u koju vlast spada Ust.sud?

 

 

PRAVOSUĐE

 

1. posutpak imenovanja sudaca

2. DSV -djelokrug, izbor

3. tko može biti član sudačog vijeća

4. sudačko vijeće ž.s.

5. tko može biti imenovan za javnog bilježnika

6. pravo za obavljanje odvjet.djelatnosti

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 

Prenesena objava anonimnog korisnika iz foruma Pravosudni ispit

 

 

 

GP I TRGOVAČKO - Damjanović

 

 

1. smetanje posjeda

2. naknada štete

3. bitni elementi ugovora

4. predmet ugovora i objasniti odredivost

5. dopušteni predmet

6. kakva mora biti pravna osnova

7. utjecaj pobude na sklapanje pravnog posla

8. ugovori kioje može sklopiti pravna osoba, što se traži, tko sklapa taj posao

9. ugovor o građenju

10. raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

11. preuzimanje duga

12. naknada štete

13. zatezne kamate

14. zastara i i opći zast. rok

15. pravni temelji stjecanja vlasništva

16. podjela suvlasničke zajednice

17. stvarna služnost

18. stvarni teret

19. zaštita posjeda

20. poslovi redovite i izvanredne uprave

21. prestanak vlasništva posebnog dijela

22. sadržaj prijedloga za uknjižbu

23. kako se vrši promjena sastava zemljišnoknjižnog tijela

24. amortizacija stare hipoteke

25. vrste oporuka

26. nužni nasljednici

27. nedostojnost za naslj.-

28. odricanje od nasljedstva

29. skrbnik ostavine

30. ugovor o doživotnom uzdržavanju

31. nasljednička zajednica

 

1. vrste t.d.

2. definicija d.d.

3. zaštita manjine u d.O.o.

4. nadležnost skupštine u d.d.

5. vrste dionica

6. privremenice

7. osnivanje d.O.o.

8. razlika poslovnog i temeljnog uloga

9. prestanak društva

10. razlučni vjerovnici u stečajnom postupku

11. tko je stečajni upravitelj

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gaspar 4.10.

 

1. nasljedni redovi

2. pravo predstavljanja

3. ug.o ustupu i raspodjeli imovine za života

4. ug.o prodaji

5. ug.o komisionu

6. stjecanje bez osnove

7.vlastita mjenica

8. ug.o želj.prometu

9. steč.upravitelj -tko može biti i što je to?

10. imenovanje nadz.odbora od strane suda

11. najmanji i najveći broj članova nadz.odbora

12. suposjed

13. smetanje posjeda

14. nedostojnost za nasljeđivanje

15. užni nasljednici

16. lišenje nužnog dijela u korist potomka

17.pobojni ugovor

18. ugovor o špediciji/otpremi

19. tko može tražiti naknadu štete kod željeznice

20. trasirana mjenica

21. stečajni sudac

22. što je temeljno u stečajnom postupku

23. glavna skupština trg.društva

24. posjed stvari

25. ošasna imovina

26. osnove nasljeđivanja

27. ug.o obećanom darovanju

28. nematerijalna šteta

29. indosament mjenice

30. stečajni postupak; ciljevi i što je to? razlozi?

31. stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla

32. stjecanje prava v.na temelju sudske odluke (kondemnatorna)

 

eto, to je to. ako pribavim neka nova, objavit cu i njh.molim da se i drugi slušači jave pa da pomognu drugima.

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ispitna pitanja od 26. studenog 2004. godine

 

USTAVNI SUSTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

Ispitivač: Marija Kriletić

 

 izvorišne osnove Ustava, sastav Ustava, temeljne odredbe Ustava,

 najviše vrednote ustavnog poretka,

 kako je organizirana vlast u RH (trodioba vlasti),

 koje su jedninice lokalne samouprave, a koje područne samouprave,

 kontrola zakonitosti uprave, sudska kontrola pojedinačnih upravnih akata,

 temeljne slobode i prava koja se štite Ustavom,

 pučki pravobranitelj,

 Hrvatski sabor – ustrojstvo, ovlasti,

 odredbe o vojnoj obvezi,

 gospodarska prava zajamčena Ustavom,

 Predsjednik RH – poslovi, odgovornost, akti,

 imunitet zastupnika,

 uredbe sa zakonskom snagom – kada se donose i tko ih donosi,

 akti kojima je RH postala samostalna i suverena država – datumi,

 tko rješava o upravnim stvarima u Vladi (povjerenstva),

 sastav Vlade, mandatar,

 Ustavni sud – temeljna zadaća, sastav, tko bira suce,

 ocjena ustavnosti i zakonitosti zakona i podzakonskih akata – koja je razlika, kako postupa prvostupanjski sud pred kojim se vodi postupak u oba slučaja,

 koji se postupci vode pred Ustavnim sudom,

 kada se podiže ustavna tužba,

 Konvencija i protokoli – osnovne značajke, kada je donesena, otkada se primjenjuje, rezerva RH na čl. 6., mišljenje da li su odredbe Konvencije i pripadajućih protokola usvojene u hrvatskom pravnom poretku (jesu, posebice u Ustavu),

 sudovi – definicija, na temelju čega sude, hijerarhija sudova,

 osnovna zadaća Vrhovnog suda,

 tko može osim prekršajnih sudova voditi prekršajne postupke,

 sudačka dužnost – vrste odgovornosti (odgovornost za štetu i stegovna odgovornost), može li sudac biti član političke stranke, što sve sudac ne može,

 DSV – imunitet članova, postupak imenovanja, nadležnost, (vodi stegovni postupak – po odredbama kojih zakona - ZKP, KZ), mogućnost pravnog lijeka na njegove odluke,

 odvjetništvo – kakva je to služba, poslovi, na koji način mogu djelovati (odvjetnički ured, odvjetničko društvo, zajednički odvjetnički ured),

 javno bilježništvo – kakva je to služba, postupak imenovanja i razrješenja – uvjeti, tko provodi postupak i donosi odluku, mogućnost pravnog lijeka (odluka o razrješenju je upravni akt), može li i kada zastupati stranke pred sudom.

 

 

MATERIJALNO KAZNENO PRAVO I PROCESNO KAZNENO PRAVO

Ispitivač: Damir Kos

 

 presuda – krađa, zašto je stjecaj, a ne produljeno kazneno djelo, elementi produljenog kaznenog djela,

 presuda – kada je neki zakon blaži (onaj koji propisuje nižu gornju granicu kazne,…),

 vrijeme i mjesto počinjenja KD (teorija ubikviteta), zašto je to važno, specifičnost glede KD počinjenih putem tiska,

 krivnja – elementi, oblici namjere, razlika između svjesnog nehaja i neizravne namjere,

 nužna obrana,

 stadiji počinjenj KD,

 supočinitelji – teorija vlasti nad djelom (novi KZ),

 poticanje i poomaganje – bitna razlika (pomaganje nakon počinjenja KD, ali bez unaprijed danog obećanja – posebno KD),

 vrste kazni – minimum, maksimum,

 uvjetna osuda – za koja KD, najduži rok, uvjeti i rok opoziva (obligatorni, fakultativni opoziv),

 posebi dio – razbojništvo – obilježja, razbojnička krađa – obilježja,

 stranke u kaznenom postupku, tko sve može biti tužitelj i pod kojim uvjetima,

 koliko policija može zadržati osobu zatečenu u počinjenju kaznenog djela,

 da li se policijski razgovori mogu koristiti kao dokaz,

 da li istražni sudac može narediti zadržanje osobe prije određivanja pritvora, koliko, pod kojim uvjetima,

 pritvor u istrazi – kako se određuje, koliko ukupno može najviše trajati,

 pretraga – kakva je to istražna radnja, uvjeti za valjanost, kad se može provesti bez naloga, zašto moraju biti prisutna dva svjedoka (zaštita od nezakonitog rada policije),

 prigovor protiv optužnice,

 sastav prvostupanjskog suda – kada sudac pojedinac, kada vijeće (1+2, 2+3),

 kada se donosi odbijajuća presuda,

 postupak prvostupanjskog suda po žalbi,

 iz kojih osnova se može pobijati presuda,

 bitne povrede odredaba kaznenog postupka,

 izvanredni pravni lijekovi,

 uvjeti za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, rokovi,

 kakvu presudu sud donosi kad u tijeku postupka utvrdi da je okrivljenik djelo počinio u stanju neubrojivosti (deklaratornu).

 

 

UPRAVNO PRAVO I RADNO PRAVO

Ispitivač. Bojana Pejkić

 

 tko pokreće upravni postupak, kada se smatra pokrenutim,

 da li je moguće upravni spor pokrenuti po službenoj dužnosti,

 osnovna načela upravnog postupka,

 načelo materijalne istine,

 načelo ocjene dokaza, koje činjenice ne treba dokazivati,

 stranke u postupku,

 procesna sposobnost stranaka,

 tko može biti punomoćnik stranke,

 kada rješenje postaje pravomoćno i koji njegov dio postaje pravomoćan (izreka), koga vezuje formalna pravomoćnost, a koga materijalna pravomoćnost,

 povrat u prijašnje stanje,

 dostavnica,

 prethodno pitanje,

 usmena rasprava – kada se može, a kada se mora,

 zapisnik, službena bilješka,

 tko može biti svjedok,

 deklaratorna rješenja,

 oblik rješenja, sastavni dijelovi rješenja, što sadržava uvod, što obrazloženje, zašto je obrazloženje važno (radi ostvarenja prava na žalbu), rok za donošenje rješenja,

 postupak prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela po žalbi,

 odbijanje žalbe,

 kada se donosi zaključak,

 razlozi za obnovu postupka,

 pokretanje upravnog spora, tko odlučuje o tužbi (kada 3 suca, kada 5 sudaca), što tužba mora sadržavati, rok za tužbu, da li stranka može odustati od tužbe,

 razlozi za pobijanje upravnog akta,

 kako sud rješava spor (presudom),

 što regulira Zakon o radu,

 tko je radnik, tko je poslodavac,

 zasnivanje radnog odnosa – na koje vrijeme, najniža dob, forma,

 probni rad,

 rad sa skraćenim radnim vremenom – uvjeti,

 godišnji odmor,

 određivanje plaće,

 načini prestanka ugovora o radu,

 poslovno uvjetovani otkaz,

 otpremnina,

 radna knjižica,

 opći i posebni uvjeti za prijam u državnu službu,

 zapošljavanje stranaca – uvjeti, tko podnosi zahtjev za izdavanje radne dozvole,

 tko obavlja poslove državne uprave, koji su poslovi državne uprave, gdje se osiguravaju sredstva za rad,

 što se uređuje pravilnikom,

 obavljanje upravnog nadzora.

 

 

MATERIJALNO GRAĐANSKO PRAVO I TRGOVAČKO PRAVO

Ispitivač: Bariša Gašpar

 

 presude – smetanje posjeda – pravno obrazloženje – treba obavezno sadržavati odredbu određenog zakona i sve brojeve Narodnih novina u kojima su taj zakon i njegove izmjene objavljene,

 pretpostavke za nasljeđivanje,

 pretpostavke da bi određena osoba postala nasljednikom,

 ošasna imovina,

 odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja,

 pisana oporuka pred svjedocima,

 ugovor o komisionu, odgovornost komisionara,

 stjecanje bez osnove – tko je dužnik, a tko vjerovnik, opseg vraćanja, kada se ne može tražiti vraćanje,

 prokura – što je to, tko može biti prokurist, tko može dati prokuru, kako se regulira odnos davatelja prokure i prokurista,

 koncesija – pojam, postupak, na koliko vrijeme se daje,

 trgovac pojedinac,

 vlastita mjenica,

 vjerovnici stečajnog postupka,

 o čemu odlučuje glavna skupština društva,

 kada se imenuju članovi nadzornog odbora, tko ih imenuje, a tko predlaže,

 actio publiciana,

 vrste založnog prava – značajke, osnovne razlike,

 osobne služnosti – koje su to, tri temeljne karakteristike, vrste.

 

 

PROCESNO GRAĐANSKO PRAVO I OBITELJSKO PRAVO

Ispitivač: Petar Milas

 

 nadležnost – vrste (apsolutna, relativna, stvarna, mjesna, opća, posebna, zbirna)

 do kada sud pazi na stvarnu nadležnost, postupak ukoliko utvrdi da je stvarno nenadležan, tko odlučuje o sukobu nadležnosti,

 mogu li se stranke dogovoriti o mjesnoj nadležnosti,

 delegacija nadležnosti – nužna, svrsishodna,

 načelo dispozicije,

 može li sud po službenoj dužnosti izvoditi dokaze,

 može li tužitelj povući tužbu – uvjeti,

 prekid i mirovanje postupka – koja je razlika, gdje nema mirovanja postupka,

 zastoj postupka,

 postupak suda ukoliko je nad jednom od stranaka otvoren stečaj,

 pravni lijekovi – vrste,

 što sve treba sadržavati žalba, tko odlučuje o žalbi,

 koji je oblik odluke kojom se odlučuje o žalbi protiv troškova,

 revizija – kada se podnosi, kome se dostavlja, sve,

 posebnosti parničnog postupka glede radnih sporova,

 što uređuje Ovršni zakon,

 koje odluke donosi sud,

 što treba sadržavati prijedlog za ovrhu (2 zahtjeva: zahtjev za namirenje i ovršnopravni zahtjev),

 rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave – koji je pravni lijek, postupak suda povodom tog pravnog lijeka,

 koje su to ovršne isprave, kada isprave postaju ovršne,

 pravni lijekovi u ovrsi,

 mjere osiguranja – privremene mjere, prethodne mjere,

 pretpostavke za sklapanje braka,

 tko je ovlašten podnijeti tužbu radi utvrđenja da li brak postoji ili ne,

 prestanak braka,

 osnove za podizanje tužbe za razvod braka,

 do kada bračni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje,

 skrbništvo – pojam, kada se zasniva,

 što sud treba utvrditi u postupku radi uzdržavanja maloljetnog djeteta,

 do kada je roditelj dužan uzdržavati svoje dijete,

 da li je dijete dužno uzdržavati roditelje, da li sud taj zahtjev može odbiti.

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U ovim trenucima ucenja paranoja je najgore što vam se može dogoditi. Pratili oni internet ili ne (a zbilja sumnjam da se itko od njih bavi ovim forumom) zaista te ne mogu pitati puno drugačije od drugih. A naravno, ne valja učiti samo po pitanjima, ali svatko od njih ima područja koja voli više ili manje. Zato nemojte tu histerizirati s tim pitanjima jer nema razlike ako ja tu napišem POŠALJITE PITANJA OD XY NA MOJ MAIL ili se ta pitanja tu objave (ako oni to čitaju kao što kažeš).

To su najobičnije gluposti. Ispitivači su na svojim funkcijama i jako su zaposleni i nema šanse da će tu gledati neke dječje forume i zbog toga mijenjati pitanja. A osim toga, bit će sretni što je netko na ispitu barem ta pitanja znao, ako već nije mogao naučiti i više. I vjeruj, možeš ti imati 10000 pitanja, ali kad sjedneš tamo to je potpuno drukčija atmosfera. Tada moraš imati u glavi i nešto više od tih pitanja.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Svi koji misle da objavljivanje pitanja na internetu steti polagacima nisu u pravu. Ispiti su javni, sto znaci da svatko tko slusa ispite moze saznati nacin ispitivanja kojeg od ispitivaca. Prema teoriji onih koji se protive objavljivanju na intetrnetu, znacilo bi da bi ispitivaci svaki puta morali mijenjati pitanja samo zato sto se u dvorani nalaze slusaci, jer da slucajno netko ne bi saznano njihovu "dobro cuvanu tajnu".

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Potpuno se slazem sa posljednjom konstatacijom i molim da se nadalje objavljuju ovdje sva moguća pitanja sa zadnjih rokova. Kako učim već 2 mjeseca primjetila sam da pitanja svih ispitivača kad se zbroje čine upravo čitavu materiju predviđenu za polaganje. A sad da će netko mijenjati pitanja zbog nas nekolicine ovdje, iskreno sumnjam.

Pa što će pitati? Kazneno pravo po KZ-u Albanije ili što?

Sve se ionako mora naučiti a ovi koji rade samo iskljjučivo po pitanjima su po meni jako naivni. Tek kad svu materiju naučiš onda je korisno raditi po pitanjima.

Dakle, molim da se pitanja objavljuju jer su i pitanja i ispiti javna stvar svima. Nama koji nismo u Zagrebu je malo teže pa nam pomaže ovaj forum da barem vidimo kako to izgleda u stvarnosti. Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...
  • 1 mjesec kasnije...

Miletić, GMP

-presuda: usporedi zajam i posudbu

-nakanda štete, uzročna veza, prema kojim cijenama se dosuđuje materijalna šteta

-vrste ugovora

-predugovor

-ponuda

-rok u poudi prema odsutnima

-kada šutnja znači pristanak

-prividan pravni posao i simulacija

-mane volje

-načelo presumirane krivnje

-objektivno načelo

-oblici nematerijalne štete

-pravična novčana naknada za nematerijalnu štetu

-podjeljena odgovornost

zakašnjenje dužnika

-ugovor o građenju

-smetanje posjeda

-kakava odluka se donosi ako je promašen rok

što se upisuje u list c

-stjecanje prava služnosti

-razlika između ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

-tvrtka

-oblik t.d.

-društva osoba

-kada društvo stječe pravnu osobnost

-osnivanje d.d.

-razlika mjenica-ček

-kada i kod koga se otvara stečaj

-tijela stečajnog postupka

-kada nastaju pravne posljedice stečaja

-razlučni vjerovnici

 

SLIJEDITE MOJ PRIMJER, nacija će biti zahvalna!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

...preseljeno iz teme "evo još pitanja"

 

 

Bariša Gašpar

 

1. tužba za smetanje posjeda - presuda

2. ugovor o doživotnom uzdržavanju - forma

3. odgovornost za dugove davatelja uzdržavanja i kada u navedenom slučaju dolazi do raskida ugovora

4. stjecanje bez osnove

5. naknada štete u slučaju neispunjenja ugovora

6. ugovor o prodaji

7. trgovački ugovor o prodaji

8.vjerovnici stečajnog postupka

9.osobne služnosti

 

Rašo

 

1. zlouporaba opojnih droga-presuda

2. odluke u kaznenom postupku

3. tko donosi presudu

4. odluke u vijeću

5. žalbeni razlozi

6. presuda

7. vrste presuda

8. zastara izvrđenja

9. ne zastarijevanje

10. sigurnosne mjere

11. pokušaj kaznenog djela

12. pravne posljedice osude

13. prijevara-presuda

14. podnesci u kaznenom postupku

15. nerazumljivi podnesci

16. rokovi

17. sadržaj žalbe

18. ublažavanje kazne

19. rad za opče dobro na slobodi

 

Poruka: čuvajte živce

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Molim vas da mi netko pošalje skripte za pravosudni ako ima na adresu k.cipric@vip.hr

 

Zanima me iz kojih predmeta treba učiti iz Zakona, a za koje je svrsishodnije učit iz skrupta?

Napominjem samo da sam položila državni stručni pa mi ne treba ništa iz Upravnog, Radnog i Ustavnog:-)Barem to ne moram štrebarit :-P

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Palarić-USTAVNI SUSTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

-KADA JE DONESEN Ustav

-Izvorišne osnove hrvatske državnosti

-što je suverenitet i gdje se proteže

-načelo trodiobe vlasti i čime je ograničena državna vlast

-nepovredivost doma

-djelokrug predsj. Rep.

-kako se imenuje Vlada

-sred. Uredi drž. Uprave

-pučki pravobranitelj, djelokrug i imenovanje

-biranje članova predstavničkih tijela

-sudbena vlast

-vrste sudova

-biračko pravo

-prigovor savjesti

-H. Sabor

-izbor predsjednka

-odgovornost predsj. RH

-Ust. Sud

-kako se određuje područje j. lok. Samouprave

-povjerenik Vlade

-Upravni sud

-nadležnost općinskih sudova

-ž. Sudovi

-uvjeti za suca o. S.

-suci porotnici

-sudski poslovnik

-sudački imunitet

-DSV

-DOV

-nadzor nad javnim bilježnicima

-uvjeti za obavljanje odvj. Prakse

-tijela odvj. Komore

-Kodeks odvj. Etike

-kriteriji za izbor javnih bilježnika

 

 

MILAS, GPP, OP

 

-tužba, sadržaj i vrste

-stupnjevita tužba po izmjenama ZPP

-preinačenje tužbe tjekom postupka

-odricanje od tužbenog zahtjeva

-zastoj, mirovanje

-ovršnost nagodbe

-obustava

-stečaj

-kada izvanbračna zajednica ima pravne učinke

-uzdržavanje

-prestanak braka

-pretp. Za postojanje braka

-p. Za valjanost braka

-poništaj braka

-tužba za utvrđenje da brak ne postoji

-sastojci deklaratorne tužbe

-kondemnatorna tužba i nedospjela obveza

-konstitutivna tužba

-povlačenje tužbe

-nagodba

-pravni lijek protiv nagodbe

-preusmpcija da je tužba povučena

-što regulira obiteljski zakon

-do kada bračni drug može tražiti uzdržavanje

-dijete-roditelj, uzdržavanje

-što regulira ovršni zakon

-podnesak za pokretanje ovršnog postupka

-prijedlog za ovrhu

-ovršne isprave

-u kojoj formi se donose odluke u ovršnom postupku

-kada sud upućuje u parnicu

-mj. Nadležnst za ostavinski postupak, tko ga provodi

-pravni lijekovi u ostavinskom postupku

-rješenje o nasljeđivanju

-jesu li nasljednici dužni dati nasljedničku izjavu

 

Ima li netko pitanja od Garačićke?

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

GPP i Obitelj

Stanko Jesenković

 

1. prethodno ispitivanje tužbe,

2. povlačenje tužbe (do kada, u brakorazvodnim parnicama, postupak suda kod povlačenja tužbe izvan ročišta),

3. konstitutivna presuda (što je, primjer),

4. deklaratorna presuda (što se utvrđuje, primjer),

5. sadržaj tužbe,

6. sadržaj žalbe,

7. što je potrebno da bi se moglo postupiti po žalbi,

8. rok za žalbu (opći, posebni),

9. revizija (protiv kojih odluka, u kojem roku),

10. granice preispitivanja pravomoćne presude povodom revizije,

11. da li se mogu iznositi nove činjenice i dokazi u reviziji,

12. tko su stranke u ostavinskom postupku,

13. pokretanje ostavinskog postupka,

14. kako bi proglasili pisanu oporuku,

15. da li se nevaljana oporuka proglašava,

16. tko mora biti prisutan proglašenju oporuke.

 

1. koliko vrsta obitelji postoji,

2. što je izvanbračna zajednica,

3. pretpostavke za sklapanje braka,

4. pretpostavke za postojanje braka,

5. sklapanje braka pred službenikom vjerske zajednice,

6. kada muž nema pravo na tužbu za razvod braka.

 

 

GP i Trgovačko

Andrija Eraković

 

1. presuda – naknada nematerijalne štete, tuženik je osiguravatelj, obvezno osiguranje,

2. zašto odgovara osiguravatelj,

3. koje se profesije pravne struke moraju osigurati od odgovornosti,

4. nematerijalna šteta – za što se može dosuditi,

5. naknada za pretrpljene fizičke bolove – o čemu ovisi visina,

6. ovlaštenje za zastupanje,

7. kada punomoćnik može iznimno prenijeti punomoć na drugoga,

8. prekoračenje ovlaštenja,

9. falsus procurator,

10. ugovorna kazna,

11. uračunavanje i ispunjenje,

12. zastara (kada počinje teći, opći zastarni rok, što se gubi s protekom zastarnog roka),

13. zastara zahtjeva za naknadu štete,

14. prava kupca kod isporuke stvari s nedostatkom,

15. rei vindikacija (što može prigovoriti posjednik, prava poštenog i nepoštenog posjednika),

16. tko može, a tko mora oporučiti javnom oporukom, gdje se može sastaviti javnu oporuku.

 

1. pojam trgovca,

2. d.d. za organiziranje kazališnih predstava – da li je trgovac,

3. koja su trgovačka društva,

4. tko zastupa d.d.,

5. tko osim uprave može zastupati d.d. (stečajni upravitelj, likvidator),

6. kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka,

7. pojam prokure.

 

 

Kazneno i KPP

Dragan Novosel

 

1. presuda – stjecaj – prometna nesreća i nepružanje pomoći, optuženik je priznao djela i suglasio se s kaznom koju je predložio DO,

2. što presuda mora sadržavati,

3. kada presuda ne treba imati obrazloženje,

4. što treba sadržavati obrazloženje,

5. kako se izriče kazna u stjecaju,

6. oblici krivnje,

7. vrste sankcija,

8. kada se izriču sigurnosne mjere,

9. kako može biti počinjeno kazneno djelo,

10. kada se radi o pomaganju,

11. kako se kažnjava pomagatelj (u skladu s njegovom namjerom),

12. na što mora okrivljenik biti upozoren prilikom uhićenja,

13. na što ima pravo uhićena osoba,

14. kada nema kaznenog djela,

15. što može učiniti DO kada primi kaznenu prijavu,

16. kada je obavezna istraga,

17. kada se provodi istraga.

 

Uprava i Radno

???

 

1. što je upravni postupak,

2. koji se zakoni primjenjuje prvenstveno, a koji supsidijarno,

3. načela ZUP-a,

4. kad je rješenje konačno,

5. kako se pokreće upravni postupak,

6. može li se promijeniti zahtjev i do kada,

7. kada se može voditi skraćeni postupak,

8. kada se vodi posebni ispitni postupak,

9. koliko bi po ZUP-u trebao trajati upravni postupak,

10. rješenje – sastavni dijelovi, šta mora sadržavati obrazloženje,

11. postupanje povodom žalbe, može li prvostupanjsko tijelo ući u meritum,

12. može li se povodom žalbe odlučiti na štetu žalitelja,

13. razlike između poništenja i ukidanja, što prvo ocjenjuje Upravni sud (zakonitost),

14. kada nadležno tijelo ne donese rješenje,

15. što ako se žalba ne potpiše,

16. do kada stranka može odustati od tužbe,

17. obveznost presude,

18. ako se ponavlja sudski postupak – koliko sudaca ima vijeće,

19. tko obavlja poslove državne uprave,

20. naknada za oduzetu imovinu – u kojem se obliku daje (u pravilu u vrijednosnim papirima),

21. izvlaštenje – uvjeti,

22. vrste izvlaštenja,

23. je li akt o izvlaštenju upravni akt, gdje se može tražiti zaštita (pred županijskim sudom).

 

1. kako se zasniva radni odnos,

2. koji propisi se primjenjuju na ugovor o radu,

3. što je dužan učiniti poslodavac odmah nakon sklapanja ugovora o radu (prijaviti radnika na HZZO i HZMO),

4. puno radno vrijeme,

5. skraćeno radno vrijeme, razlika u odnosu na nepuno radno vrijeme,

6. pravo na stanku,

7. najkraće trajanje godišnjeg odmora (opće, maloljetnici),

8. kada se npr. ugovor o djelu smatra ugovorom o radu,

9. može li se otkazati ugovor o radu zbog profesionalnog oboljenja,

10. izumi,

11. naknada štete (sve vrste odgovornosti),

12. razlika između pripravnika i volontera,

13. državni službenici – kako se primaju u državnu službu,

14. kome se dostavlja rješenje o prijamu, tko ima pravo prigovora,

15. kakve mogu biti povrede službene dužnosti, tko vodi postupke, po kojim propisima,

16. što radi Hrvatski zavod za zapošljavanje (vodi evidenciju o nezaposlenima),

17. koja prava imaju nezaposleni kod HZZ-a,

18. tko je stranac,

19. kakav može biti boravak stranca u RH,

20. kada se odobrava privremeni, a kada stalni boravak.

 

 

Ustav i Organizacija

Marija Kriletić

 

1. što je ustav, kakav je to akt, kada je donijet,

2. koje su najviše vrednote ustavnog poretka,

3. kakva država je RH,

4. kako je ustrojena vlast u RH, čime je ograničena,

5. pravo žalbe,

6. kako mora djelovati uprava,

7. kakav mora biti sud,

8. javnost rasprave (iznimka – upravni sporovi),

9. pravo vlasništva,

10. porezno opterećenje – koliko doprinosi pojedinac,

11. kakvo tijelo je Hrvatski sabor, o čemu odlučuje,

12. odnos Hrvatskog sabora i Vlade,

13. uredbe Vlade, mogu li vrijediti retroaktivno,

14. može li zakon djelovati retroaktivno, mogu li pojedine zakonske odredbe djelovati retroaktivno,

15. Predsjednik Republike, ovlasti, ovlasti u odnosu na Vladu,

16. kako se formira Vlada,

17. Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti,

18. koji je učinak Odluke od 08. listopada 1991. godine,

19. Ustavni sud – tužbe (iscrpljeni pravni put – upravni spor, revizija),

20. ocjena ustavnosti zakona i podzakonskih akata.

 

1. koji sudovi postoje,

2. što radi Vrhovni sud,

3. Visoki prekršajni sud – o žalbama protiv čijih odluka odlučuje (protiv odluka prekršajnih sudova, te drugih upravnih tijela kada odlučuju o prekršajima),

4. odgovara li sudac za štetu,

5. stegovna odgovornost sudaca,

6. što radi DSV.

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Bok kolege, evo ja sam na početku štrebanja kaznenog dijela za pravosudni.

Najviše me gnjavi bubanje pojedinih KD-a pa me zanima je li postoje određena djela i glave koja uglavnom pitaju ili koja gotovo nikada ne pitaju?

Također sam čuo da se Ovršni zako slabo pita-je li moguće?

Zna li netko da li na pismenom dijelu dolaze presude iz trgovačkog?

I naravno, na kraju bih molio neku dobru dušicu da mi pošale pitanja ove nove ispitne garniture pa i poneki primjer presude za pismenio... na blazz@net.hr.

Ćao!!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

posebni dio KZ- ne, osim glave u kojoj se nalazi k.d. koje si dobio u predmetu za pisanje presude. E tu ti također igra ulogu tko će te pitati. Dakle: posebni dio učiš samo vezano uz presudu. Što se tiče ovršnog postupka, istina je da ne treba puno, pitaju osnovno, jer im je svima ionako važnije da dobro vladaš parničnim postupkom. Ovršno ti preporučujem da radiš po pitanjima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

 

GP i TP – Andrija Eraković

 

- presuda – naknada štete,

- pretpostavke odgovornosti za štetu,

- tko je dužan naknaditi štetu,

- o čemu ovisi visina naknade štete za fizičke bolove,

- što je potrebno da nastane ugovor,

- na koje se sve načine može izraziti prihvat ponude,

- forma pravnog posla po ZOO,

- što ako pravni posao nije sklopljen u propisanom obliku,

- kakva se podnosi tužba kod nedostatka oblika (deklaratorna),

- kakva tužba se podnosi kod pobojnih pravnih poslova,

- suvlasništvo (upravljanje, izvanredna uprava bez suglasnosti drugih suvlasnika),

- poslovodstvo bez naloga,

- založno pravo (kako se zasniva, način stjecanja, kojom vrstom upisa se osniva hipoteka, kada se stječe založno pravo na pokretnini, kako se stječe založno pravo na pravu),

- tko može biti nasljednik,

- nasciturus,

- kada dolazi do otvaranja nasljedstva i što se tada događa,

- odgovornost nasljednika za dugove,

 

- pojam trgovca (da li je obrtnik trgovac, da li je trgovac osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, da li je trgovac trg. društvo koje ne obavlja gospodarsku djelatnost),

- organi d.d.,

- gdje dioničari ostvaruju svoja prava,

- tko je ovlašten sazvati skupštinu,

- što je potrebno da bi nastao d.O.o.,

- trasirana mjenica (sastojci, dospijeće),

- tko je zakoniti imatelj mjenice.

 

 

Org. – Božo Gagro

 

- vrste sudova,

- što radi Upravni sud,

- tko imenuje suce, na koje vrijeme,

- kandidatura i izbor članova DSV-a (tko pokreće postupak, tko ih bira…)

- tko čini proširenu opću sjednicu Vrhovnog suda,

- što je sudačko vijeće, što radi,

- tko imenuje predsjednike sudova, predsjednika Vrhovnog suda,

- kada prestaje sudačka dužnost,

- što je državno odvjetništvo, kako je organizirano,

- tko imenuje drž. odvj., zamjenike drž. odvj., Glavnog drž. odvj.,

- pravni lijek kod razrješenja zamjenika drž. odvj., drž. odvj.,

- kada se moža pokrenuti postupak pred Europskim sudom za ljudska prava,

- što je odvjetništvo, što pruža odvjetnik, koji su uvjeti za obavljanje odvjetništva,

- pravna zaštita ako se odbije zahtjev za upis u imenik odvjetnika, kod brisanja iz imenika,

- što je javno bilježništvo, koje poslove obavlja, tko imenuje javne bilježnike,

- pravna zaštita protiv rješenja o imenovanju javnog bilježnika.

 

GPP i OP – Arno Vičić

 

- što je povrat u prijašnje stanje (rokovi, od kada počinju teći, pravo druge strane na pravni lijek),

- bitne povrede odredaba parničnog postupka,

- vrste presuda,

- kada je dopuštena deklaratorna tužba,

- koje su sudske odluke,

- podjele presuda,

- kada će se donijeti međupresuda,

- do kada se može staviti prijedlog za izuzeće vještaka,

- što sačinjava vještak,

- ovrha na temelju vjerodostojne isprave, prigovor, postupanje suda po prigovoru,

 

- pretpostavke za zaključenje braka,

- kako se zaključuje brak, koju ispravu treba podnijeti matičaru.

 

 

KP i KPP – Slavko Zadnik

 

- presuda – kazneno djelo krivotvorenja isprave,

- uvjetna osuda, opoziv,

- kakvo može biti ublažavanje, primjeri za zakonsko ublažavanje,

- stjecaj, vrste, kako se objedinjavaju kazne, kada se neće primijeniti odredbe o stjecaju,

- krivnja, ubrojivost, koje kazne može sud izreći smanjeno ubrojivim,

- postupak s neubrojivim osobama,

- namjera, nehaj,

- pokušaj,

- sankcije,

- sankcije kod maloljetnika, koliko može trajati kazna maloljetničkog zatvora i kome se može izreći, tko sudi maloljetnicima,

 

- koji sudovi sude u kaznenim stvarima,

- za koja djela sude općinski sudovi, kako su sastavljeni, kada odlučuje vijeće od tri suca,

- ovlaštenja drž. odvjetnika,

- kada drž. odvjetnik stavlja zahtjev za provođenje istrage i što isti mora sadržavati,

- kada se ne mora provesti istraga,

- da li se može donijeti presuda u istrazi, pretpostavke,

- razlozi za određivanje pritvora,

- kakve presude donosi sud,

- kada će sud odbiti optužbu,

- glavni dijelovi presude,

- što mora sadržavati izreka,

- kada se presuda može pobijati zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,

- što je zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude (tko ga može podnijeti, u kojem roku, uz koji uvjet se može koristiti),

- čime se pokreće skraćeni postupak,

- što mora sadržavati optužni prijedlog,

- rok za žalbu kod skraćenog postupka,

- kazneni nalog, u kojem obliku se donosi.

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 tjedna kasnije...

preseljeno iz "pravosudni ispit"

 

Ispitni rok 22. 03. 2005.

Predmet: KAZNENO MATERIJALNO I KAZNENO PROCESNO PRAVO

Ispitivač: MLADEN PANTLIK

 

1. Temeljni sastojci kaznenog djela

2. Opći pojam kaznenog djela

3. Kakva radnja mora biti da bi se radilo o kaznenom djelu

(voljna)

4. Zbog čega nema kaznenog djela kod nužne obrane

5. Općenito o nužnoj obrani

6. Koja dobra mogu biti zaštićena nužnom obranom

(nema ograničenja u KZ RH)

7. O čemu je zabluda kod putativne nužne obrane

8. Kakva je obrana ako je povrijeđeno pravo trećeg

(krajnja nužda)

9. Razlika između pripremne radnje i pokušaja

10. Kada je kažnjiv pokušaj

11. Poticatelj-što znači njegova akcesorna priroda

12. Što znači da je kod poticatelja akcesornost limitirana

13. Što je neizravna namjera

14. Razlika između neizravne namjere i svjesnog nehaja

15. Mjere upozorenja

16. Sudska opomena- kada se izriče

17. uvjetna osuda – kada se izriče, koja se kazna može uvjetovati

18. Rok kušnje

19. Opći i posebni uvjeti uz rok kušnje

20. Opoziv uvjetne osude- kada je obvezan

21. Sankcije po zakonu o sudovima za mladež

22. Koja sankcija u tom zakonu odgovara uvjetnoj osudi u KZ-u

23. Dobne skupine

24. Koje se sankcije mogu izreći mlađem maloljetniku

25. Kada se primjenjuju zavodske mjere

26. Kome se može izreći maloljetnički zatvor i za koja djela-koliko može trajati

 

1. Kakve su to pravno relevantne činjenice

2. Koje se ostale činjenice utvrđuju u k.p.

3. Tko donosi odluku o pritvoru

4. Koliko može trajati pritvor u istrazi

5. Slučaj obvezatnog pritvora

6. Kada može svaki građanin uhititi počinitelja k.d.

7. Što je to neposredna optužnica-za koja djela se podiže

8. Što ako istražni sudac smatra da nema uvjeta za podizanje neposredne optužnice

9. Do kada se sud može proglasiti mjesno nenadležnim

10. Kada je pravomoćna optužnica

11. Kada počinje glavna rasprava

12. Kako o očitovanju okrivljenika ovisi tijek glavne rasprave

13. Odgoda glavne rasprave- kada se ponovno moraju izvoditi dokazi

14. Kakva je to odbijajuća presuda-zašto se naziva formalna

15. Sadržaj žalbe

16. U kojem opsegu drugostupanjski sud ispituje presudu

 

Predmet: GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO I TRGOVAČKO PRAVO

Ispitivač: DANICA DAMJANOVIĆ

 

1. Odgovoronost izvođača i projektanta kod ugovora o građenju-kako odgovaraju i koliko dugo odgovaraju

2. Za što odgovara izvođač, a za što projektant

3. Da li odgovarajau za solidnost zemljišta

4. Da li projektant odgovara i kasnijem stjecatelju (da)

5. Što je dužan stjecatelj kada uoči nedostatke na građevini

6. odogovornost za pravne nedostatke kod prodaje- evikcija

7. Što je založni vjerovnik dužan dokazati

8. tko je predmnjevni založni vjerovnik

9. Kako se osniva založno pravo i iz čega se izvodi

10. Na što se obvezuje založni vjerovnik, a na što založni dužnik

11. Koji su uglavci uvijek ništavi kod ugovora o zalogu

12. kako se stječe založno pravo na pokretninama, a kako na nekretninama

13. kako se štiti vlasništvo

14. Koja su prava poštenog posjednika

15. Što je to nekretnina

16. Koje su ovlasti vlasnika nekretnine

17. Kada se može provesti privremena uprava na nečijem vlasništvu

18. Na koji se način uspostavlja valsništvo posebnog dijela

19. Poništenje oporuke- da li se poništava po službenoj dužnosti ili na zahtjev

20. Kod djelomičnog poništenja da li preostale odredbe oporuke mogu opstati

21. Rokovi za poništenje oporuke

22. Tko može tražiti poništenje oporuke

23. Kasnije gubljenje poslovne sposobnosti kod oporučitelja

24. što znači sposoban za rasuđivanje

25. Kada se oporuka može opozvati

26. Prijašnja i sadašnja oporuka

27. kako utječe prestanak braka na oporuku

28. Prema ugovoru o uzdržavanju-odgovornost za dugove

29. Ugovor o uzdržavanju-promjene prilike

 

1. Nadležnost nadzornog odbora t.d.-može li donositi odluke koje ulaze u upravljanje

2. Kakvo je to tajno društvo

3. Kako manjina može štititi svoja prava u d.O.o.

4. Tko provodi reviziju i koje su ovlasti revizora

5. Kako se štiti tvrtka

6. Načelo isključivosti i načelo prvenstva kod tvrtke

7. Cilj stečajnog postupka

8. što je to preustroj

9. Nad kim se ne može provesti stečaj

10. Koja je zadaća odbora vjerovnika

11. jesu li izlučni vjerovnici stečajni vjerovnici

 

 

 

 

 

Predmet: ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

Ispitivač:VELIMIR ČOLOVIĆ

 

1.Što regulira Zakon o sudovima

2.Što su sudovi

3. ustrojstvo sudova

4. Nadležnost općinskih sudova

5. Osnovne dužnosti sudaca

6. Suci porotnici

7. Koji su uvjeti da bi se neka osoba upisala u odvjetnički imenik

8. U čemu bi se sastojala javnobilježnička služba

 

 

Predmet: GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I OBITELJSKO PRAVO

Ispitivač: IVO GRBIN

 

1. Načelo dispozicije i oficioznosti- gdje sve dolazi do izražaja

2. izmjene ZPP-a o utvrđivanju činjenica

3. Povlačenje tužbe-kako,kada, koja je posljedica povlačenja tužbe

4. Odricanje od tužbenog zahtjeva- posljedica

5. Presuda zbog ogluhe

6. presuda zbog izostanka

7. Presuda bez održavanja rasprava

8. Tužba na utvrđenje

9. Kondemnatorna tužba

10. Konstitutivna tužba

 

1. Skrbništvo

2. oduzimanje poslovne sposobnosti

3. Bračna stečevina

4. Vlastita imovina bračnih drugova

5. Što je izvanbračna zajednica

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

VAŽNO!!!!!!

Slušala sam dva puta prof. Josipović koja ispituje građansko i trgovačko. Ne želim nikoga plašiti ali pošto sam ju slušala i skoro pala u nesvijest moram to podijeliti s vama!! Žena ispituje kao na ispitu na faksu!!! Založno pravo je ispitivala po pola sata i to po kjnizi iz Gavelle. Vjerujte jako sam dobro naučila Klarića ali na pola toga nisam znala odgovoriti. Isto tako, osim založnog, jako puno pita zemljišne knjige, posjed i stečajni postupak. Ja sam nakon tog slušanja upala u takav bed!!!! Preostaje mi jedino moliti Boga da me ne zapadne!!!

 

Da li je netko slušao ostale nove profesore? čula sam da je prof. Lauc iz Osijeka srušio sve koje je ispitivao Ustav. Nisam ga slušala. Da li netko ima ta čuvena pitanja?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

evo pitanja od damjanovicke od 02.11.2004. uskoro cu napisati jos pitanja.

 

obzirom da zivim u splitu i planiram ove godine polagati pravosudni,

apeliram na sve one iz zagreba i okolice ("purgere") da budu malo kolegijalni

i da odu malo cesce slusati ispite, da zabiljeze pitanja i stave ih na forum.

vama nije problem otici slusati ispit.mi dalmatinci moramo izgubiti bar 2 dana.

---------------------------------------------------

-ponuda, sto je, u kakvom obliku se daje

-opca ponuda, mora li imati bitne elemente ugovora

-izlaganje robe

-slanje kataloga

-ucinci ponude, do kad obvezuje

-kad je ugovor sklopljen

-sutnja ponudjenog

-forma ugovora, kad ce vrijediti usmeni uglavci

-mora li se forma ug. raskinuti u form.obliku

-ako nema formu a forma je propisana? kad ce se takav ug. ipak odrzati?

-zastita vlasnistva?

-sta se trazi vlasnickom tuzbom?

-prigovori posjednika kod vlas.tuzbe?

-prava vlasnika

-prava posjednika

-zalozno pravo

-kakav zalog mora biti s obzirom na vrijednost?

-sto moze biti zalog?

-ako je zalog stvar, da li su i pripaci zalog?

-mogu li plodovi biti samostalni zalog

-zalozni vjerovnik

-kakva trazbina mora biti

-moze li se osigurati buduca trazbina, moze li biti vise stvari, kako se tada naplacuje

-nadhipoteka

-hipoteka

-je li moguce mijenjanje predmeta zaloga?

-tko ima prioritet u namirenju kod trazbina?

-stjec.pokret. na temelju pravnog posla

-stjecanje od nevlasnika

-stjec kod nekretnina, titulus i modus

-forma-prijenos nekretnina

-predbiljezba?

-kad se smatrada je izvrsena uknjizba?

-sposobnost oporucivanja

-sposobnost rasudivanja

-mane volje kod oporuke

-javne oporuke

-usmena oporuka

-iskljuciv.nuznih nasljednika

-sto uredjuje z.o zakup posl.prostora?

-trgovac

-mogu li osobe koje se bave slobodnim zanimanjem biti obrtnici

-podruznica, sto je, kako se osniva, sto odluka o osnivanju sadrzi, kako prestaje

-tajno drustvo, sto je, je li pravna osoba

-nadleznost nadz.odbora doo

-moze li sazvat skupst? kad mora sazvat?

-tijela stecajnog postupka

-sto radi skupstina, sto odbor

-sto radi odbor vjerovnika

-unovcenje imovine stec.duznika-sto odluc.skupst?

-stec.vjerovnici

-ostali vjerovnici

-ako se nekretnina vodi kao vlasnistvo osobe-izl.vjerovnika

-razlucni vjerovnik

-predaja imovine stecajnog duznika kao cjeline

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

gradjansko-trgovacko (viktorija lovric)

 

-pretpostavke za nistavost

-pasivna legitimacija

-ciju odgovornost pokriva osiguravatelj

-vrste steta

-koje su stete kod tjelesnih ozljeda

-kako odluciti o visini stete kod dusevnih boli

-razlika izmedu visine i obujma kod naknade stete

-vlasnicka tuzba(akt. i pas.legitimacija)

-polozaj suvlasnika u slucaju vlasnicke tuzbe

-suvlasnistvo-definicija,redovni i izvanred.poslovi

-zajednicko vlasnistvo-definicija i primjer

-ortakluk

-pravo gradjenja

-ugovor o dozivotnom uzdrz.

-tuzba za utvrdenje nistavost

-rokovi(pravne posljedice neispunjenja)

-koja su trg.drustva

-komanditno dr.

-dionica

-prokura

-razlozi za stecaj

-tijela stecajnog postupka

-ugovor o prijevozu robe u pom.pravu

-brodar

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama