Jump to content
Zex

Pitanja od rujna 2004. do ožujka 2009.

Preporučene objave

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA – GAGRO 17.12. 2005.

 

1. Vrste sudova?

2. Tko imenuje suce?

3. Tko bira članove državnog sudbenog vijeća?

4. Postupak imenovanja državnog sudbenog vijeća?

5. Tko predlaže kandidate za državno sud vijeće iz redova sudova, odvjetnika i fakulteta? (za fakultet - dekani)

6. Imenovanje sudaca?

7. Sudačko vijeće što je i što radi?

8. Tko vodi stegovni postupak protiv sudaca?

9. Državno odvjetništvo? Nadležnost?

10. Kako je organizirano odvjetništvo u RH?

11. Tko stoji na čelu državnog odvjetništva? Tko ga imenuje?

12. Tko imenuje općinskog i županijskog državnog odvjetnika?

13. Tko imenuje zamjenike državnog odvjetnika?

14. Što je odvjetništvo?

15. Uvjeti da bi osoba bila drž odvjetnik?

16. Što je javno bilježništvo? Tko imenuje javnog bilježnika?

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO 17.12.2005. – ERAKOVIĆ

 

- PRESUDA - naknada štete – prometna nesreća – tužba zbog tjelesne ozljede. Tuženi osporava djelomično tjelesne ozljede, visina štete sporna

- Visina štete utvrđena prema vještakovu nalazu, ovisi o duljini i intenzitetu boli

- PRESUDA – prometna nesreća – naknada štete

Kako odgovara više sudionika nesreće – međusobno po načelu krivnje

Ako postoji krivnja više njih onda solidarno, razmjerno krivnji, ako nitko nije kriv tj,. nema krivnje odgovaraju na jednake dijelove

- PRESUDA - smetanje posjeda

 

1. Tko odgovara za štetu?

2. Vrste osiguranja?

3. Gdje su utvrđena osiguranja, u kojem dijelu?

4. Odgovornost od opasne stvari?

5. Osim imatelja opasne stvari tko još odgovara?

6. Koji su razlozi oslobođenja odgovornosti imatelja opasne stvari? Što ako je djelomično doprinjeo šteti, kako odgovara?

7. Uznemiravanje posjeda? Tužba zbog smetanje posjeda u kojemu roku?

8. o čemu se raspravlja u parnici o zaštiti posjeda?

9. Sklapanje ugovora, kada je sklopljen ugovor? Što prethodi sklapanju ugovora – ponuda, da li je vezan ponudom?

10. Oblik i forma pravnog posla? Što kaže ZOO o formi ugovora? U kojoj formi mora biti sklopljen?

11. Kako se izjavljuje volja? – usmeno, pismeno, konkuldentnim radnjama…

12. Valjanost ugovora?

13. Ako je ugovor u pismenom obliku kada je ugovor sklopljen?

14. Izmjene i dopune pisanog ugovora? – moraju biti u pisanom obliku kao i ugovor…

15. Posljedice nepoštivanja forme ugovora?- ništavost ugovora

16. Konvalidacija ugovora?

17. Ništavi pravni posao? Ako je u suprotnosti s čim?

18. Posljedica ništavih ugovora? Da li je sud uvijek dužan dosuditi vraćanje stvari ?

19. Tko se može pozvati na ništavnost ugovora? Što možemo tražiti od suda kod ništavnosti?

20. Ugovorna kazna? Kod neispunjenja, što vjerovnik ima pravo tražiti? Kod zakašnjenja, što vjerovnik ima pravo tražiti?

21. Razlika između ugovorne kazne i naknade štete?

22. Ako tužbom tražim ugovornu kaznu i naknadu štete, da li će mi sud dosuditi i jedno i drugo? – zakona kaže da vjerovnik ima pravo na razliku od ugovorne kazne i naknade štete

23. Raskid ugovora zbog neispunjenja? - ispunjenje tražbine ili izjaviti raskid odnosno ostaviti primjereni naknadni rok, nakon toga po zakonu se raskida

24. Prema ZOO – sudski raskid ugovora kada i u kojim slučajevima je potreban? – zbog promijenjenih okolnosti…

25. Kada nije potrebna izjava o raskidu ugovora?

26. Posljedice raskida ugovora?

27. Cesija? Općenito sve o cesiji, zbog čega nije potreban pristanak dužnika?

28. Kompenzacija? općenito sve

29. Razlika između ugovora o zajmu i ugovora o kreditu?

30. koja prava ima kupac kad isporučitelj isporuči robu s nedostacima?

31. U kojemu roku mora reklamirati usluge?

32. Razlika između ugovora o komisionu i ugovora o trgovačkom zastupanju?

33. Što je suvlasništvo? Pravo suvlasnika u pogledu suvlasničke stvari?

34. Kako suvlasnici raspolažu s suvlasničkom stvari?

35. Ako suvlasnik poduzme nešto bez suglasnosti drugoga suvlasnika? – to je poslovodstvo bez naloga

36. Razvrgnuće suvlasničke zajednice?

37. Što je založno pravo? Zasnivanje založnog prava? Osiguranju kakve tražbine služi založno pravo? Titulus? Način stjecanja založnog prava?

38. Kojom vrstom cesije se stječe založno pravo na novčanoj tražbini? – cesija radi osiguranja

39. Mjenica? Založno pravo na mjenici?

40. Trasirana mjenica? Založno pravo na trasiranoj mjenici?

41. Javna oporuka? Tko je sastavlja?

42. Svjedoci kod javne oporuke i općenito kod oporuke?

43. Svjedoci kod usmene oporuke? Što moraju?

44. Mane volje kod oporuke? Poništenje oporuke zbog kojih mana volje se može tražiti?

45. Tužba zbog mana volje kod poništenje oporuke, u kojem roku ?

46. Prema zakonu o trgovačkim društvima što je trgovac?

47. Prokura prema zakonu o trg. društvima? Tko ju može dati – trgovac

48. Razlika između prokure prema zakonu o trgovačkim društvima i punomoći prema ZOO?

49. Iz čega crpi prokurista ovlasti da daje prokuru? - iz zakona

50. Što ne smije prokurista?

51. Prava imatelja dionice, koja su? Kada stječe pravo glasa – kada je uplatio temeljni kapital

52. Organi dioničkog društva?

53. Stečaj? općenito

54. Tko može biti stečajni dužnik? Svaka pravna osoba a od fizičkih osoba? Da li se može otvoriti stečaj nad fizičkim osobama? Da, nad trgovcem pojedincem i obrtnikom

55. Razlozi stečaja

56. Kada je dužnik nesposoban za plaćanje?

57. Pravne posljedice stečaja, kada nastupaju? – kada se obavijest stavi na oglasnu ploču suda

 

GPP i OBITELJSKO 17.12. 2005. – OLGA JELČIĆ

 

1. Jezik u parnič postupku?

2. Jezik nacionalnih manjina?

3. Pismeno dostavljanje pismena stranaka koje nisu pismene? – povrede spadaju u apsolutno bitne povrede odredaba par postupka

4. Prijevod strankama koje ne govore hrv jezik?

5. Troškovi prijevoda na čiji teret padaju?

6. Deklaratorna tužba?sve

7. Što znači istinitost tj. neistinitost isprava?

8. posebni postupci tj. zakon koji ovlašćuje stranku na deklaratornu tužbu? Utvrđivanje očinstva, materinstva, utvrđivanje nepostojanja braka

9. Ako nema pravnog interesa za tužbu što će sud učiniti? Odbaciti tužbu

10. IIº sud što će učiniti ako ustanovi da Iº propustio utvrditi pravni interes?

11. Djelomična presuda? Da li je pokrivena pravomoćnošću? Da

12. Vrijednost predmeta spora? Zašto je to bitno?

13. Međupresuda? Primjer kod naknade štete

14. Međupresuda ako sud smatra da treba odbiti tužbu? Neće donijeti međupresudu

15. Razlozi za reviziju? Na što pazi revizijski sud po službenoj dužnosti?

16. Što ako nisu navedeni razlozi za reviziju? – odbacuje

17. Tko odlučuje o odbacivanju revizije?

18. U kojem sastavu sud odlučuje o odbacivanju revizije?

19. Prijedlog za ponavljanje postupka i razlozi?

20. Kakav je pravni lijek ponavljanje postupka?

21. Da li je suspenzivan, dvostra? Da

22. ponavljanje postupka kod presuda Evropskog suda za ljudska prava? – onda kada se ponavlja postupak zato što je Evropski sud drugačije odlučio

23. Privremene mjere? Ovršni zakon

24. Privremene mjere radi osiguranja novčanih tražbina?

25. Prethodne mjere? – samo za novčane tražbine

26. Pravni lijekovi u ovršnom postupku?

27. Protiv rješenja o ovrsi protiv vjerodostojne isprave koji pravni lijek – prigovor, po novom ovršnom prigovor će zaprimati javni bilježnici

28. Pretpostavke za postojanje braka?

29. Ako nisu postojale pretpostavke za brak koji se postupak vodi? Sudski – deklaratorna tužba i centar za socijalnu skrb

30. Bračne smetnje?

31. Da li se može smetnja u postojanju srodstva ukloniti?

 

 

KP i KPP – GARAČIĆ 17.12. 2005.

 

- PRESUDA – prometna nesreća – propuštanje dužne pažnje kod prometne nesreće, nije prilagodio brzinu – čl. 26. Zakona o sigurnosti cestovnog prometa

- PRESUDA prometna nesreća – teške tjelesne ozljede

 

1. In dubio pro reo? Dvojba o spornim činjenicama ako se ne može utvrditi utvrđuje se u korist tuženika tj okrivljenika

2. KD što je? Elementi?

3. Radnja? Nečinjenje kakva je to radnja? Radnja koja se sastoji u propuštanju

4. Protupravnost?

5. Uvjetni otpust? Kada se može primijeniti?

6. Opoziv uvj. otpusta?

7. Složena k.d.? primjer kada nema nikakve radnje a ipak je kazneno djelo? – nedopuštena trgovina

8. Dragovoljni odustanak? Dragovoljni odustanak kod trajnih k. d. – moguće je samo kod stvaranja kaznenog djela

9. Supočiniteljstvo kod trajnih k.d. – do prestanka protupravnog stanja

10. Isključenje protupravnosti koje nisu nabrojane u zakonu?

11. Pristanak oštećenika?

12. Kaznena djela kod kojih je potreban pristanak, primjer – lihvarski ugovori

13. K.D. na mah?

14. K. D. kvalificirano težom posljedicom? Primjeri- u posebni dio tjelesna ozljeda kvalificirana smrću npr. tuča počinitelj nema namjeru počiniti k.d. ubojstva smrt je nastupila iz nehaja – oblik krivnje nehaj

15. Idealni stjecaj?

16. Nevaljani dokazi

17. Temeljenje odluke na nevaljanim dokazima? – ukinut će presudu

18. Bitne povrede kaz. postupka?

19. Kada se ne mora presuda ukinuti – kod zabrane reformatio in peius

20. Beneficium cohaesionis?

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo malo pitanja 19.12.2005

 

Pozdrav svima i sretno!

P.S.Takvo komisiju bih ja želio

 

Palarić -Središnji državni ured-USTAV I ORG.PRAVOSUĐA

(tri poziva na mob. za vrijeme trajanja ispita s kćerkom, isprčavao se i dao doznanja da on ne ruši nikoga-bar sam ja tako shvatio)

 

1. Ustav RH

2. Izvorišne osnove hrv.državnosti

3. Suverenitet (prema ustavu)

4. Kako narod vlada, neposrdno odlučivanje naroda, kada u RH

5. Izvršna vlast

6. ograničenje vlasti

7. biračko pravo,razlika za predsjednika,sabor i loklani izbori-prebivalište dodatni uvjet

8. službeni jezik i pismo u RH,može se odrediti drugačije jed, lok. samouprave i reg(područne)uprave

9. nepovredivost doma

10. pravo na život(smrtna kazna)

11. prigovor savjesti

12. Hrv.sabor(koliko zastupnika,tko raspisuje izbore i rokovi)

13. predsjednik, tko raspisuj izbore rokovi(razlika rokova s izborima za sabor)

14. Tko može predložiti zakon

15. vrste zakona i vrste većina u saboru za izglasavanje istih

16. tko potvrđuje zakon

17. retroaktivno djelovanje zakona(je li moguće-ne, samo pojedine odredbe)

18. zakonodavna delegacija

19. nadležnost predsjednika rh

20. postupak utvrđivanja odgovornosti predsjednika

21. tko ga mjenja

22. Ustavni sud,sastav,nadležnost

23. imenovanje vlade

24. djelokrug vlade

25. pučki pravobranitelj

26. središnji državni uredi

27. jedinica lokalne samouprave i regionalne(područne)uprave-razlika, nabroji koje

28. tko može raspustiti predsjedničko tjelo i koji razlozi JLS

29. sudbena vlast

30. nadležnost općinskih sudova

31. županijski sudovi

32. Upravni sud

33. Uvjeti za suca općinskog,županijskog

34. Imenovanje predsjednika Vrh. suda-postupak

35. DSV-kakvo tjelo,sastav,tko imenuje,postupak

36. suci porotnici

37. sudski poslovnik

38. prestanak sudačke dužnosti

39. DOV

40. Javnobilježnička služba

41. uvjeti za imenovanje JB

42. ,način određivanja broja JB(na svakih započetih 20.000 stanovnika 1 JB)

43. nadzor nad JB službom

44. Odvjetnička komora

45. Kodeks odvjetničke etike

46. Odvjetničko društvo,upis u registar

 

 

Grbin-sudac Vrhovnog suda-GPP I OBITELJ

(Tip je super, postavlja pitanje i daje odgovore sam,jako ugodan)

 

1. Što može biti odvjetnik u postupku

2. Punomoć u parničnom smislu, definicija, odnos stranke i opunomoćenika

3. Generalna punomoć, posebna p.

4. kako prestaje punomoć

5. prekid postupka

6. prethodno pitanje

7. rei vidikacija

8. žalba,def., sadržaj,nepotpuna žalba...

9. Brak-def

10. izvanbračna zajednica

11. razlike i sličnosti između braka i izvanbračne zajednice(u nekim pravima izjednačeni)

12. kada se brak može poništiti

13. pretpostavke za postojanje braka

 

 

Viktorija Lovrić-GP i TRG. P

(dosta detaljna ali sve skupa OK, normalna)

 

1. osnove odgovornosti za štetu(pisana zadaća 1. kandidat)

2. naknada štete, vrste prema ZOO-u

3. vidovi nematerijalne štete

4. valjanost oporuke(pisana zadaća 2. kandidat)

5. stjecanje bez osnove (pisana zadaća 3. kandidat)

6. temelji stjecanja vlasništva

7. zemljišne knjige,što su, koja prava upisuju,od čega sastoje...

8. zakup poslovnog prostora

9. raskid ugovora o zakupu

10. etažno vklasništvo

11. zalog, hipoteka (kako zasniva,kako prestaje,namirenje...)

12. pr.osnove za zalog

13. zakonski zalog, primjer u ZOO i Pomorski zakonik

14. Pr. temelji nasljeđivanja

15. prvi nasljedni red

16. pravo predstavljanja

17. nasljednopravni ugovori

18. raskid ug. o uzdržavanju

19. odgovornost za mat. nedostatke kod kupoprodaje

20. ništetnost

21. zakašnjenje vjerovnika(mora debitoris)

22. DD-dionice,tjela...sve

23. zastupanje trg. društva

24. povećanje temeljnog kapitala

25. suski reg., što upisuje...kad ex offo upisuje sud u reg.

26. otvaranje stečaja, stečajni razlozi,tko provodi,što s upravom...

27. prijeteća insolventnost-je li razlog za stečaj,što treba i tko treba dokazati

28. stečajni dužnik

29. prethodni postupak

30. rješenje o otvaranju stečaja

31. mjenica, amortizacija mjenice,što se želi postići,

 

 

KP i KPP-Novosel zamjenik drž. odvjetnika

(pita sve od početka do kraja, kao da lista knjigu po naslovima, ali čini mi se za DO «normalan»)

Pisanje presude:

1. izazivanje prometne nesreće

2. krivotvorenje isprave

3. izazivanje prometne nesreće

 

 

svakom kandidatu nekoliko pitanja u svezi presude, kvalifikacije,zašto ste tako odlučili,

predviđene kazne za K.d., oblici krivnje...

 

1. neizravna i izravna namjera

2. nehaj(svjesni,nesvjesni)

3. tko pokreće k.postupak

4. kada oštećenik kao tužitelj

5. kada DO

6. Zastara (da li zastara k.d. krađe nakon 10 godina)

7. koja k. djela ne zastarjevaju

8. koja k. djela počinjena nečinjenjem

9. mjesn nadležnost kako utvrđuje

10. pokušaj

11. kada DO podnosi istražni zahtjev, što može istgražni sudac

12. kad istražni sudac završi s istragu

13. što može DO kad vrati spis(dopunu istrage)

14. što DO kad istražni sudac vrati spis

15. prigovor i što nakon toga

16. glavna rasprava,koje pretpostavke(uredno dostavljen poziv)

17. skraćeni postupak

18. Kako počinje gl, rasprava

19. izvođenje dokaz,redosljed

20. ispitivanje svjedoka

21. izjašnjavanje okrivljenika

22. dokazi na gl. raspravi, koji dokazi,koje dokaze sud prihvaća,kada sud neće prihvatiti dokaze

23. što nakon dokaznog postupka

24. presude,što sadrži

25. oslobađajuća,odbijajuća presuda

26. obrazloženje

27. vrste sankcijanadležnost suda za mladež

28. kakav postupak za mlađe punoljetne osobe

29. rok izrade presude

30. kome se dostavlja

31. rok za žalbu prvostupanjske presude

32. tko može podnijeti žalbnu

33. žalbeni razlozi

34. bitne povrede,kako djelimo

35. pogrešno utvrđeno činjenično stanje

36. izvanrerdni pravni ljekovi

37. zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne

38. zzz

39. ponavljanje postupka

40. iz koje materije vam nisam postavio ni jedno pitanje(duševne smetnje

 

 

UPRAVNO I RADNO PRAVO – ISPITIVAČ: DUNJA JURIĆ KNEŽEVIĆ

-zakasnili smo, odnosno ona je došla prva i počela pola sata prije ispit.

-jedina je navodno parcijalno rušila jednu kandidatkinju(radno)

 

 

 

 

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo ljudi moji, malo pitanja i od mene......opći dojam-komisija za poželjeti....da se bar meni tako posreći :-)

 

Sretni svima i štrebajte.....

 

PITANJA S ROKA 20.12.2005.g.

 

GPP- JASENKOVIĆ (mirni dobroćudni starček koji ima sva pitanja zapisana na papiru s kojeg ih čita!Ugodan i staložen)

 

1. Protiv kakve presude i u kom roku se može izjaviti revizija?

2. Granice ispitivanja pravomoćne presude?

3. Da li se u reviziji mogu isticati nove činjenice i novi dokazi?

4. Kad se donosi rješenje o obustavi parnič.postupka?

5. Da li je revizija dopuštena u izvanparničnom postupku? Ne!

6. Šta je predmet postupka za ostavinsku raspravu?

7. Tko su stranke u ostavinskom postupku?

8. Pokretanje ostavinskog postupka?

9. Nasljednička izjava o odricanju od nasljedstva?

10. Naknadno pronađena imovina? Koja je to imovina?

11. Naknadno pronađena oporuka?

12. Što je to izvanbračna zajednica?

13. Pretpostavke za postojanje braka?

14. Što je dodatno potrebno za sklapanje braka pred predstavnikom vjerske zajednice?

15. Tko ima pravo na podnošenje tužbe za utvrđenje postoji li brak ili ne postoji?

16. Kako dolazi do prestanka braka?

17. Uzdržavanje bračnog druga?

18. Uzdržavanje djece?

 

KAZNENO- KOS (iznimno dobročudan brkonja, pokušava opustiti kandidate kroz šale i pošalice, više pita ZKP nego materijalno, po meni poželjan ispitivač)

1. presuda: teška tjelesna ozljeda

2. presuda: izazivanje prometne nesreće iz nehaja

3. presuda: prijevara

 

- pita objasniti presude, tj. Što je u predmetu bilo, zašto ste i kako odlučili tj.presudili

 

KAZNENI PROCES

 

1. Kako se određuje mjesna nadležnost suda?

2. Kada okrivljenik mora imati branitelja? Kako je kod malolj.?

3. Koje je to prvo ispitivanje? Relevantno je prvo SUDSKO ispitivanje!

4. Tko sve može biti na strani tužitelj u kazn.post.?

5. Privatni tužitelj?

6. Oštećenik kao tužitelj? Specifičnost oštećenika kao tužitelja u skraćenom postupku?

7. Najčešća mjera osiguranja? Poziv!

8. Uvjeti za određivanje mjere pritvora?

9. Obligatorni i disciplinski pritvor?

10. Trajanje pritvora?

11. Pretraga? Specifičnost kod pretrage odvjetničkog ureda? I kod pretrage doma-specifičnost? Što ako se utvrdi da je pretraga nezakonita?

12. Koja je razlika između odgode i prekida rasprave? Koliko najduže može trajati prekid?

13. Kada je moguže bez suglasnosti stranaka pročitati raniji iskaz svjedoka?

14. Koje su tri vrste presuda?

15. Kada je presuda odbijajuća?

16. Koji su žalbeni razlozi? U kom opsegu 2.stupanj. sud ispituje pobijanu presudu?

17. Zabrana reformacije in peius?

18. Koji su izvanredni pravni lijekovi? Tko odlučuje o njima?

 

KAZNENO MATERIJALNO

 

1. Načelo primjene blažeg zakona?

2. Kako se određuje vrijeme počinjenja djela i zašto je to važno?

3. Dva oblika namjere-objasniti svaki?

4. Nehaj?

5. Razlika između svjesnog nehaja i neizravne namjere? Frankove formule!

6. Krajnja nužda?

7. Putativna krajnja nužda?

8. Elementi krivnje?

9. Trajna kaznena djela?

10. Pokušaj?

11. Pripremne radnje?

12. Supočinitelj?

13. Poticatelji?

14. Stjecaj kazn. djela?

15. Produljeno k.d.?

16. Uvjeti za izricanje uvjetne osude?

17. Opoziv uvjetne osude? Kada je fakultativan a kada obligatoran?

18. Zastara? Relativna i apsolutna? Zastoj? Prekid?

 

 

UPRAVNO I RADNO PRAVO- D. LUKANOVIĆ-IVANIŠEVIĆ (pita dosta i sve pročešlja ali u granicama normale)

 

UPRAVNO PRAVO

 

1. Načelo konačnosti? Šot podrazumijeva konačnost odluke u uprav. postupku?

2. Što se može protiv odluke upr. tijela protiv koje nema žalbe? Upravni spor!

3. Kada odluka postaje pravomoćna?

4. Kada neka odluka postaje istovremeno pravomočna i konačna? Protekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena-odluka postaje istovremeno i konačna i pravomoćna!

5. Koje odluke upr. tijela postaju izvršne? Kondemnatorna rješenja tj. Odluke!

6. Ima li izvanredni pr. lijek protiv konačnih odluka? Koji?

7. Zahtjev za zaštitu zakonitosti? Tko ga podnosi i tko o njemu odlučuje?

8. O kojem zzz odlučuje Vrhovni sud RH?

9. Na koji način se osigurava sudska kontrola zakonitosti upr. Akata?

10. Tko može pokrenuti upr. spor?

11. Tužba zbog nezakonite radnje-tko je akt.legitimiran?

12. Koja pravna zaštita postoji u postupku izvaštenja protiv drugostup. odluke? Ima li tu mjesta reviziji? Ne!

13. potpuno izvaštenje?

 

 

RADNO PRAVO

 

1. Koliko najdulje može trajati ugovor o radu na određeno vrijeme? Kako on može prestati?

2. Ugovor o radu za stalne sezonske poslove?

3. Koje su obveze poslodavca u slučaju otkazivanja ug. o radu za rad u inozemstvu?

4. Pretpostavke za izvanredno otkazivanje ug. o radu? Koja je zaštita predviđena radniku u tom slučaju?

5. Sudski raskid ugovora o radu?

6. Kroz koje oblike radnik suodlučuje o svojim pravima?

7. Može li radničko vijeće biti stranka u postupku? Da!

8. Pretpostavke za osnivanje sindikata?

9. Što je s pravima radnika u slučaju prijenosa poduzeća?

10. Što je potrebno za zakoniti štrajk?

11. Razlozi za štrajk? Tko će biti nadležan ako štrajk zahvati čitavu RH? Županijski sud u Zagrebu!

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO PRAVO-LOVRIĆ (ova žena je toliko draga i fina da joj je naprosto teško pitati, ona prije nego postavi pitanje pita kandidate u stilu: «Jeste li možda malo čitali Zakon o zemljišnim knjigama?», pa te onda pita. Pita vrlo općenito i ugrubo samo osnove, iako pita i stečaj i podosta trgovačkog, sve u svemu žena je za poželjeti!!! E da, navodno uvijek isto pita-pitanja od dana ranije i ova današnja se totalno podudaraju!)

 

1. presuda: smetanje posjeda

2. presuda: naknada štete

3. presuda: naknada štete

 

GRAĐANSKO PRAVO

 

1. Da li je kod tužbe za smetanje posjeda dopušteno odlučivati o protutužbenom zahtjevu? Kako glasi tužb. zahtjev kod tužbe za smetanje posjeda? Kada je dopuštena samopomoć?

2. Zajedničko vlasništvo? Primjeri?

3. Etažno vlasništvo?

4. Stvarne služnosti? Podjela?

5. Zalog? Kakvo je to založno pravo? Hipoteka kao dragovoljno založno pravo? Kako nastaje a kako prestaje? Za kakve se tražbine može zasnovati hipoteka?

6. Vrste zemljišnoknjžnog upisa?

7. Koji su pravni temelji nasljeđivanja?

8. Vrste oporuka?

9. Forma zaključenja ugovora? Ponuda? Prihvat? Što znači po ZOO-u šutnja ponuđenoga?

10. Kada se ugovor ne može neformalno otkazati? Kod ugovora o zakupu posl. prostora!

11. Koji su to načini prestanka obveza po ZOO-u?

 

TRGOVAČKO

 

1. Trgovac pojedinac? Tvrtka? Može li trg.pojedinac osnivati podružnice?

2. Uprava d.d.? Može li se opozvati uprava?

3. Povećanje temeljnog kapitala?Kojom se većinom donosi ta odluka?

4. Koji oragni sudjeluju u statusnim promjenama?

5. Što je dionica? Prava iz dionica?

 

STEČAJ

 

1. Stečajni razlozi?

2. Tko se može pozvati a prijeteću nesposobnost za plaćanje?

3. Tijela stečajnog postupka?

4. Tko može biti stečajni upravitelj?

 

USTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA-JUG (pita kratko i brzo, nema odugovljačenja, veli ti da odgovaraš samo ono kaj te pita....malo i pomaže, sve u svemu nije loš. Dok ispituje čita iz nečega-ne znam da li su mu to pitanja ili neki podsjetnici-navodno ponavlja pitanja)

 

USTAVNI SUSTAV

 

1. Nabrojite pravne izvore za ustavni sustav; iz čega ste učili?

2. Koliko ima sudaca Ustavni sud ? Tko ih bira? Procedura za izbor? Uvjeti?

3. Koje su nadležnosti Ustavnog suda?

4. Ustavna tužba?

5. Koji se međunarodni ugovori ne moraju ratificirati u Saboru?

6. Kojom većinom odlučuje Sabor o promjeni Ustava?

7. Odluke o ratu i miru i odluke o uporabi naših oružanih snaga u inozemstvu-tko odlučuje o njima a tko ih objavljuje?

8. Koliko Sabor može imati zastupnika?

9. Tko može podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti?

10. Tko može dati prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti?

11. Kada je donesena odluka o suveren. i samostalnosit RH? A odluka o raskidanju državnopravne sveze-kad je donesena?

12. Kako je sastavljena Vlada?

13. Tko imenuje mandatara?

14. Tko sve predlaže zakone u Saboru?

15. Koje su ovlasti Vlade?

16. Koje su ovlasti pučkog pravobranitelja? Tko ga imenuje? Koliko može imati zamjenika i tko njih imenuje?

17. Koje su ovlasti općine po Zakonu o lok. i podr. Samoupravi?

18. Koje su jedinice lokalne a koje područne, regionalne samouprave?

19. Kada je donesena Konvencija o zaštiti ljudskih prava? Da li vrijedi u RH? Koje su pretpostavke po toj Konvenciji da bi se građanin RH mogao obratiti sudu za ljudska prava? Rok?

20. Koliko je mandata predsjednika RH?

21. Što kaže Ustav o pravu vlasništva?

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

 

1. Definicija državnog odvjetništva?

2. Koja drž.odvjetništva imamo?

3. Koga može po punomoći u imovinskim stvarima zastupati drž. odvj.?

4. Koje odvjetništvo zastupa RH u inozemstvu?

5. Uvjeti za zamjenika glavnog drž.odvjetnika?

6. Nadležnost sudačkog vijeća prema Zakonu o sudovima?

7. Tko svake godine ocjenjuje suce?

8. Koliko članova ima DSV?

9. Koliko članova ima DOV?

10. Kako se može zaštiti sudac koji je u stegovnom postupku razriješen dužnosti? Kome se može žaliti?

11. Ako DSV razriješi u stegovnom postupku suca-kome se on žali k kako on ostvaruje svoja prava? Upravni spor!

 

 

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

JOSIPOVIĆ

pita jako detaljno sve u vezi presude tako da se potrebno skoncentrirati na presudu i razmisliti o svim pitanjima koja se mogu pojaviti, osobito ako se presudom sve ne obuhvati (neimovinska šteta, objektivna odgovornost, subjektivna odgovornost itd)

1. kad je pravni posao sklopljen

2. ponuda

3. koliki je rok za prihvat ponude

4.stjecanje od nevlasnika

5.građenje na tuđem zemljištu

6. kad se stječe vlasništvo građenjem na tuđem zemljištu

7. kad je graditelj nepošten

8. kad je vlasnik zemljišta nepošten

9. što je vlasnik zemljišta mogao napraviti protiv nepoštenog graditelja (odgovor: tužbe rei vindicatio, actio negatoria, posjedovna tužba)

10. pravo građenja

11. kad se stječe (upisom u zemljišne knjige)

12.založno pravo

13.stjecanje od nevlasnika

14.zelenaški ugovor

15.prekomjerno oštećenje

16.izlučni vjerovnici

17.razlučni vjerovnici

18. vjerovnici stečajne mase

19.stečajni vjerovnici

20. prokura

21.kongruentno i inkongruentno namirenje

22. razlozi za stečaj

23.dd

24.doo

25.tko zastupa trgovačka društva

26.nužni nasljednici

27.pretpostavke valjanosti oporuke

28.lišavanje nužnog nasljednika nasljedstva

nije dovoljno dati kratki odgovor, ona pita do najvećih sitnica, vrlo precizno (kao na faksu)

 

JESENKOVIĆ

uobičajena njegova pitanja, uopće se više ne trebaju objavljivati, uopće ne pita ovrhu

 

RAŠO

iz presude pita općenito da se kaže u koju glavu spada kd, koja je kazna, pretpostavke itd

1. optužnica

2.kazneni nalog

3.krajnja nužda

4.pokušaj

5.opća, specijalna, složena kaznena djela

6. kad je okrivljenik, kad osumnjičenik, kad optuženik

7.ublažavanje kazne

8.oslobođenje (zakonsko i sudsko)

9.sastavni dijelovi presude kojom se okrivljenik proglašava krivim

10.uvjetni otpust

11. supletorni zatvor

12.pravomoćnost i izvršnost presude, rješenja,

13.pojedinačni počinitelj, sudionici

14.granice ispitivanja prvostupanjske presude

15.pritvor, osnove

 

JUG

sva već objavljena pitanja, s naglaskom iz čega ste učili, te da će već na roku u 1 mjesecu pitati novi zakon o sudovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

JESENKOVIĆ

 

1. Načelo monokracije i kolegijalnosti

2. Načelo savjestnosti

3. Stranačka i parnična sposobnost. Kada stranka stječe poslovnu sposobnost

4. Tko može biti stranka u postupku. Kada udruženje može biti stranka u postupku. A državni odvjetnik.

5. Sadržaj žalbe. Što presuda nužno mora imati da bi se po njoj moglo postupiti.

6. Razlozi za žalbu - samo nabrojiti.

7.Zbog čega se može pobijati presuda na temelju priznanja

8. Što je izvanbračna zajednica

9. Što je brak i koje su pretpostavke za valjanost braka.

10. Kako se može priznati očinstvo.

11.Od kada vrijedi učinak priznanja ako je očinstvo priznato u oporuci.

12. Na koji način može brak prestati.

13. Naknadno pronađena imovina

14. Naknadno pronađena oporuka.

 

TURKALJ

 

1.Tko može biti stranka u upravnom postupku

2.Tko može biti još stranka osim fizičke i pravne osobe. Kada naselje..može biti stranka u postupku.

3.Prethodno pitanje. Kada tijelo obvezno prekida postupak. O čemu ovisi koga će tijelo uputiti na pokretanje postupka za rješenje prethodnog pitanja. Kada će ga tijelo samo pokretnuti. Da li prethodno pitaje može biti i vezano za pitanje iz vlastite nadležnosoti tijela pred kojim se pojavilo.

4. Povrat u prijašnje stanje.

5. Vrste dostave.

6. Obvezna osobna dostava.

7. Ukidanje i poništavanje po pravu nadzora. Kakvo je to stredstvo. Koji su rokovi?. Tko o njemu odlučuje. Nabrojiti razloge za poništenje i ukidanje.

8. Kako prestaje radni odnos

10. Za koju štetu radnik odgovora poslodavcu

11.Kako stranac valjano može ući u rh

12. Vrste putnih isprave

13. Izvlaštenje, što je i vrste.

14. Koja su tijela državne uprave.

 

JUG

 

Međunarodni ugovori po ustavu

Ovlasti predsjednika po ustavu. Koliki mu je mandat.

Spominje li ustav državno odvjetništvo. Da li je definicija iz ustava identična definiciji iz zakona.

Ovlasti Vlade

Nepovredivost doma

Vlasništvo

Koliko sudaca ima Ustavni sud. Mandat. Postupak izbora, uvjeti za suca Ustavnog suda

DSV, koliko članova ima, izbor ovlasti.

Sudačka viječa, članovi, funkcija

Tko imlenjuje predsjednika Vrhovnog suda, a tko predsjednika sudova.

Uvjeti za obraćanje sudu za ljudska prava

Smrtna kazna po konvenciji.

Datumi obe odluke i treba nešto kratko reći o svakoj.

Uvjeti za javnog bilježnika. Tko ih imenuje.

Uvjeti za odvjetnika.

Kako se može vršiti odvjetništvo.

Načela viših i nižih državnih odvjetništava.

Tko bira glavnog državnog odvjetnika.

Uvjeti za izbor zamjenika. Tko ih bira i razrješuje.

DOV, broj članova, funkcije

Uvjeti za suca Vrhovnog suca.

Koga državno odvjetništvo može zastupati po punomoći.

Uvjeti za suca Općinskog suda.

Pučki pravobranitelj, tko ga bira, a tko bira zamjenike, Koje su mu funkcije.

Ustavne tružbe. Vrste i reći o svakoj po nešto.

Funkcije Ustavnog suda, nabrojiti.

Kada sud može podnijeti zahtjev ustavnom sudu.

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitanja preseljena iz topica "pitanja sa pravsoudnog 29.12.2005". Molimo da ispitna pitanja objavljujete SAMO ovdje kako bi se sva nalazila na jednom mjestu. Hvala.

 

 

KZ i KPP- NOVOSEL

- presuda-kazneno djelo prijevare

- presuda- krivotvornje isprave (putovnice)

 

 

-razlika javnih i privatnih isprava (kod javnih presumpcija istinitosti)

- tko je ovlašteni tužitelj u kaz. postupku (3)

- kad se oštećeni kao tužitelj može pojaviti

- kad je drž.odvj.. dužan podnijeti kazn. prijavu

- prava okrivljenika na 1.ispitivanju

- kad se radi o nužnoj obrani

- što svatko smije učiniti kad nekoga zatekne u počinjenju kazn.djela (spriječiti ga)

- kad je osoba zatečen u počinjenju kaz.djela

- kada su redarstvene vlasti ovlaštene na uhićenje

- koja su prava uhićenika

- kada drž.odvjetnik poduzima istražne radnje

- što radi istražni sudac kada primi zahtjev drž.odvjetnika i što može učiniti

- kada sudac dovršava istragu

- kada drž.odvjetnik primi predmet sa istrage što radi

- nabroji istražne radnje

- kada se može obaviti pretraga

- što je potrebno da prilikom pretrage pronađeni predmeti budu dokazi

- opozorenje svjedoka

- kada svjedok može odbiti svjedočenje

- sadržaj optužnice

- skraćeni postupak

- razlika optužnog prijedloga i optužnice

- kad predsj. Vijeća primi optužnicu što radi

- kada usvaja prigovor i odbacuje optužnicu

- kada može usvojiti prigovor da nema osnovane sumnje za kazneno djelo-kad nema istrage

- kad je prigovor protiv optužnice odbijen što se onda događa

- da li je u skraćenom postupku moguće ispitati optuženika

- koje su pretpostavke za održavanje glavne rasprave

- -II- skraćenog postupka

- prava i dužnosti okrivljenika

- nakon što je rasprava dovršena koje se presude mogu donijeti

- oslobađajuća presuda

- kad djelo nije kaz. djelo

- kad nema kaznenog djela

- nužna obrana

- kada se radi o sili ili prijetnji

- apsolutna sila-tko je kriv? Onaj koji ga je prisilio

- posredno počiniteljstvo

- koje sankciju se mogu izreći mlađem punoljetniku

- odgojen mjere

- zakon o sudovima za mladež za koga je nadležan

 

 

KNEŽEVIĆ-upravno i radno

 

 

- izvori rdnog prava

- što je odredba: primjenjuje se najpovoljnije pravo?

- Kako se zasniva radni odnos?-ugovorom

- Supsidijarni izvor radnog prava- ZOO

- Šta se uređuje ugovorom o radu

- Kakav se rad mora osigurati

- Prestanak ugovora o radu

- Sudski raskid ugovora o radu-što znači?

- Razlika izvanrednog otkaza i uvjetovanog skrivljenim ponašanjem

- Opća nesposobnsot-razlog za otkaz

- Profesionalna nesposobnost- nije razlog za otkaz

- Kako i uz koja pravila radnik odgovara za štetu poslodavcu- namjerom i krajnom nepažnjom

- Prvokup izuma-gdje je regulirano ZOO

- Koje su udruge u području rada

- Gdje se i kako registriraju udruge

- Kada je zahtjev za registraciju udruga podnesen-koja je presumpcija?

- Što ako tijelo ne izda potvrdu o registraciji

- Svrha štrajka

- Zaštita prva iz radnog odnosa

- Rad malodobnika

- Zabran rada od strane inspektora-da li je uprani akt?

- Što je upravni akt

- Načela upravnog postupka-temeljno načelo

- Reformatio in peius u upravnom postupku

- Što znači da je rješenje konačno

- Izvanredni p. Liejkovi

- Razlika ukidanja i poništenja

- Eksproprijacija ili izvlaštenje-koja tijela

 

 

JESENKOVIĆ

 

- načelo usmenosti i neposrednosti

- odluke bez načela neposrednosti

- načelo javnosti, tko je javnost

- cilj javnosti

- kad se može isključiti javnost-statusnim

- nadležnost u bračnim sporovima-elektivna

- nadležnost u sporovima o utvrđivanju majčinstva i očinstva

- pripremanje gl. rasprave

- prethodno ispitivanje tužbe

- pripremno ročište

- što ako je apsolutna nenadležnost-odbacit će se

- povlačenje tužbe, do kada se može povući

- što je s povlačenjem u razvodu braka

- konstitutivna presuda, primjer

- deklaratorna presuda, primjer

- sadržaj tužbe

- sadržaj žalbe

- rok za žalbu

- revizija, protiv koje presude i kada se ulaže

- granice ispitivanja revizije po ispitivanju pravomoćne presude? Koji razlozi se navode

- nove činjenice i dokazi u reviziji

- obustava postupkapredmet ostavinskog postupka

 

 

KRILETIĆ USTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

 

-Hrvatski sabor

- zakon u formalnom i materijalnom smislu

- imunitet zastupnika

- kako sabor donosi odluke

- drž. proračun kakav je akt

- tko je opunomoćenik Sabora

- Predsjednik RH

-razlika amnestije i pomilovanja

- drž. ovlasti predsjednika, kakve urede donosi

- imunitet predsj. RH

- sastav Vlade

- kome odgovara Vlada

- da li su članoviVlade i osobni odgovorni

- ako Vlada nije formirana što onda

- koje akte donosi Vlada (protiv odluke Vlade nema žalbe, upravni spor)

- akti o samostalnosti RH

- Ustavni sud- nije sudbena vlast

- nadležnost Ustavnog suda

- kakave odluke donosi Ustavni sud

- kad usvoji tužbu što onda? Ukida akt

- ocjena ustavnosti i zakonitosti

- sudovi u RH

- Vrhovni sud RH

- sudačka dužnost

- odgovornost RH za rad sudaca

- što još radi drugostupansjko tijelo u prekršajnom postupku osim što odlučuje o žalbama

 

 

JOSIPOVIĆ

 

- pretpostavke oporuke

- ako nema oblik što onda?

- Pazi li sud po sl. dužnosti na oblik oporuke

- Pobojni pravni poslovi

- Ako je poojan zbog zablude kako se poništava? Od trenutka sklapanja

- Što se sve nasljeđuje

- Što ako je umrla osoba bila tužena

- Kako nasljednici odgovaraju za dugove

- Može li vjerovnik tražiti izdvajanje ostavine

- 2. nasljedni red

- kada bračni drug neće naslijediti

- kada izvanbračni drug naslijeđuje

- mane volje kod pobojnih pravnih poslova

- tko može tražiti utvrđenje pobojnosti

- zelenaški pravni posao

- može li se na temelju simuliranog pravnog posla steći vlasništvo? Ne, nemamo naslov

- pretpostavke za stjecanje vlasništva

- jednostrana kompenzacija? Uvjeti?

- Da li se mogu stvaiti u prijeboj zastarjele tražbine? Da, ako ako nije prigovorila druga strana

- Odgovornost za opsane stvari

- Pretpostavke kod objejtivne odgovornosti

- Oslobođenje od odgovornosti kod objektivnee odgovornosti

- Rok za zastaru kod naknade štete

- Što je zastara

- Ako je šteta počinjena kaznenim djelom, kako se računa zastara

- Prekid zastare

- Priznanje duga

- Prekomjerno oštećenje

- Šta sa tužbom kad je zastara

- Da li se nagodba može pobijati prekomjernim oštećenjem? Ne

- Cesija

- Posebni slučajevi cesije

- Stjecanje dobrovoljnog založnog prava

- Koje ovlasti ima vjerovnik kad stekne založno pravo na pravo

- Etažno vlasništvo

- sporedni dijelovi zgrade koji imaju status? Pripadka

- stjecanje dobrovoljnog založnog pravana nekretnini

- hipotekarni ugovor

- tko ima status vjerovnika stečajne mase

- izlučni i razlučni vjerovnici? Razlika? Kako se namiruju?

- Pobijanje pravnih radnji u stečajnom postupku

- Osnivanje d.d.

- Zastupanje d.d.

- prokura

-

-

 

 

 

 

- proglašenje oporuke, što treba konstatirati

- što sadrži obiteljski zakon

- kada je brak sklopljen

- tko može podnijeti tužbu za utvrđenje postojanja braka

- utvrđiavnje očinstva

- kada muž ne može tražiti razvod braka

 

- Kvaziupravni spor

 

 

 

- što ako djelo počini neubrojiva osoba

- nakon što je izrečena kazna što onda-pisanje presude

- žalbeni razlozi

- bitne povrede postupka

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

evo pitanja s jucerasnjeg roka. tip nije normalan, sadist teze kategorije sto se iz pitanja i ne vidi.naime problem je u odgovoru koji mora biti precizan i potpun. drzi se pitanja kao pit bul i ne pusta dok ne cuje odgovor. masakr, dvije od tri pale KPP. pita i poseban dio KZ-a. tko ga dobije neka pokusa zadrzati kakav takav mir i neka mu se slucajno ne usprotivi u bilo kojem pogledu.

PITANJA

1. sto je krivnja

2.oblici krivnje

3.od cega se sastoji neizravna namjera

4.mjesto pocinjenja kaznenog djela

5.mjesto pocinjenja pokusaja kd-a

6.actiones libera in causa

7.pokušaj, što je, vrste

8.zločinačka organizacija

9-oslobođenje od kazne

10. ralozi isključenja protupravnosti

11.sto je objekt zaštite kd. protiv službene dužnosti, nabroji 4, 1 objasni

12.prekoračenje nužne obrane

13.razlika uvrede i klevete

14.skraćeni postupak, nabroji 5 posebnosti

15. tijek k. postupka, faze

16. posebni izvidi kd

17. pretrage

18. odluke vijeće povodom prigovora protiv opt.

19. što je okrivljenik, a optuženik

20. kad počinje kazneni postupak

21. neporeda optužnica

22. razlika istražnih i izvidnih radnji

23. da li se izvidi mogu izjednačiti sa istr. radnjom u pogledu dokazivanja

24. za koje pravno sredstvo ne vrijedi zabrana reformatio in peius (prigovor protiv kaznenog naloga)

25.nabroji izvanredne pravne lijekkove

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Jedino što mi pada na pamet je publicijanska tužba, a evo što u njoj piše u skriptama koje mi je Ane poslala:

 

"ACTIO PUBLICIANA = tužba kojom kvalificirani posjednik traži povrat stvari od posjednika kod kojega se ta stvar nalazi bez pravnog temelja ili na slabijem pravnom temelju.

Njom se ŠTITI JAČE PRAVO NA POSJED.

Treba tužitelj dokazati: zakonitost i istinitost posjeda, da se stvar nalazi u posjedu tuženog i identitet stvari.

Tužba ne zastarjeva."

 

copyright by KRUNOSLAV GROŠIĆ & VEDRIŠ-KLARIĆ :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

 

 

PITANJA S PRAVOSUDNOG ISPITA OD 9.1.2005.

IGrađansko i trgovačko – Jasna Brežanski

Građansko

1.vrste posjeda

2.pošten posjednik

3.za koje se stjecanje traži barem pošten posjed – izvanredna dosjelost

4.dosjelost

5.posjed kod redovite dosjelosti

6.kako se uračunava vrijeme prednika

7.zaštita posjeda

8.dopuštena samopomoć, rok

9.tužbe kojima se štiti vlasništvo

10.Publicijanska tužba, što tužitelj dokazuje

11.dvije vrste publicijanske tužbe

12.etažno vlasništvo

13.služnosti

14.kako se stječu služnosti

15.vrste služnosti

16.zaštita predmnjevanog ovlaštenika služnosti – actio confessoria

17.realni tereti

18.sklapanje pravnog posla

19.kapara

20.apsolutna ništavost

21.pobojnost, rok

22.prekomjerno oštećenje

23.što je poslovna sposobnost, vrste

24.stjecanje bez osnove, što se vraća, opseg vraćanja

25.vlastoručna oporuka

26.osnovi nasljeđivanja, koji ima prednost

27.nužni nasljednici

28.postupak po naknadno pronađenoj imovini

29.legat

30.koga veže pravomoćno rješenje o nasljeđivanju

31.sklapanje ugovora o ustupu imovine

Trgovačko

1.vrste trgovačkih društava

2.d.d., tijela, tko odlučuje o podjeli dobiti

3.d.O.o.

4.odgovaranje članova kod d.d. i d.O.o. za dugove društva

5.trgovac pojedinac

6.obrt i trgovac pojedinac

7.koga se tuži kad se tužo obrt – vlasnika obrta

8.kako odgovara obrtnik

IIUprava i radno – Miljenka Pajalić

Uprava

1.po svom izboru izabrati jedno od načela ZUP-a i objasniti

2.načelo traženja materijalne istine

3.načelo zakonitosti

4.kako se određuje stvarna daležnost upravnog tijela

5.kako se određuje mjesna nadležnost

6.može li jedno tijelo uzeti u nadležnost, u rad tuđu upravnu stvar

7.o čemu se sastavlja zapisnik

8.mogu li stranke razgledavati spis

9.može li druga osoba razgledati spis

10.što je dostavnica

11.kada je nužna osobna dostava

12.što može poduzeti stranka koja propusti rok

13.kako se pokreće upravni postupak

14.u kojem je trenutku pokrenut upravni postupak

15.vrste upravnog postupka

16.kada se vodi skraćeni postupak

17.prethodno pitanje

18.može li se povodom žalbe odlučivati na štetu žalitelja

19.kakva rješenja donosi I. st. tijelo povodom žalbe

20.ukidanje i poništavanje po pravu nadzora, koje tijelo u hijerarhiji odlučuje o tom izvanrednom pravnom lijeku

21.obnova postupka, pod kojim uvjetima

22.što je upravni akt

23.pred kojim sudom se vodi upravni spor

24.što stranka traži od suda tužbom u upravnom sporu

25.hoće li sud reagirati ako utvrdi da je zakon povrijeđen u korist tužitelja - neće

26.obvezuju li presude upravnog suda upravna tijela, mora li upravno tijelo postupati po uputama u sličnim slučajevima – da

27.kako odlučuje sud, koliko sudaca ima u vijeću

28.kada sud odlučuje u vijeću od 5 sudaca

29.što ako tužitelj podnese sudu nerazumljivu tužbu

30.zahtjev za zaštitu zakonitosti

31.što ako upravno tijelo u povodu presude ne donese odluku u skladu s uputama suda

-tko su dužnosnici

-što su poslovi državne uprave

-kako se osiguravaju sredstva za rad državne uprave

-u kojem obliku se daje naknada za imovinu oduzetu u Jugi

-tko su ovlaštenici tražiti naknadu

-kada se nekoga može izvlastiti

-tko utvrđuje interes za izvlaštenje

-gdje završava izvlaštenje u pogledu pravnog lijeka – tužba Županijskom sudu koji tada postupa po pdredbama ZUS-a

Radno

1.koje su temeljne obveze i prava iz radnog odnosa za poslodavca i radnika

2.što ako neka pitanja iz radnog odnosa nisu regulirana Zakonom o radu – primjenjuje se ZOO

3.ako za jedan odnos postoji više propisa – primjenjuje se za radnika najpovoljnije

4.kako se zasniva radni odnos

5.kako izgleda ugovor o radu

6.na koje vrijeme se može zasnivati ugovor o radu

7.razlika između nepunog i skraćenog radnog vremena

8.može li se radnik odreći prava na godišnji odmor – odreknuće je ništavo

9.što znači zabrana prijeboja

10.kako prestaje ugovor o radu

-tko se smatra strancem

-može li stranac raditi u RH

-razlika radne i poslovne dozvole

-kvote

Gpp i Obiteljsko – Olga Jelčić

Gpp

1.što uređuje ZPP

2.koji se sve građanskopravni postupci

3.prethodno pitanje, vezanost suda za kaznene presude – pravom. osuđujuća, je li vezan za prekršajna rješenja –nije

4.tko može biti punomoćnik stranke u postupku

5.ovlast odvjetnika kao punomoćnika

6.ograničenja odvjetnika kod podnošenja pravnih lijekova - ponavljane postupka 6 mj.

7.pravila o stvarnoj nadležnosti po ZPP

8.do koje faze postupka prvostupanjsko tijelo pazi po sl. dužnosti na svoju stvarnu nadležnost

9.može li se zbog povrede pravila o stvarnoj nadležnosti izjaviti revizija –ne

10.što je funkcionalna stvarna nadležnost

11.povreda postupka o stvarnoj nadležnosti – apsolutno bitna povreda na koju drugostupanjski sud ne pazi po sl. dužnosti

12.prekid postupka, kakva je odluka suda o prekidu, ako su zakonom nastupile okolnosti za prekid - deklaratorna

13.umješač, do kada se može umiješati

14.tko odlučuje o stupanju umješača u parnicu

15.tužba glavnog miješanja, primjer

16.ponavljanje postupka

17.bitne povrede postupka zbog kojih se može tražiti ponavljanje postupka

18.rokovi za ponavljanje postupka

19.specifičnosti trgovačkih sporova

Ovrha

1.privremene mjere

2.u kojoj se fazi postupka donose privremene mjere

3.pravni lijekovi u ovršnom postupku

4.postupak po žalbi protiv rješenja o ovrsi

5.kako se provodi ovrha na nekretnini

Obiteljsko

1.kako prestaje brak

2.utvrđivanje ništavosti i postojanje braka – nije postojao od početka

3.tužba za utvrđivanje da brak ne postoji, tko može ponijeti tužbu

4.kada sud može dozvoliti stupanje u brak osobi koja ima problema s rasuđivanjem

5.tko može podnijeti tužbu za poništenje braka

6.tko je skrbnik i kome se postavlja

7.kada će Centar postaviti skrbnika mlljt štićeniku

8.bračni ugovor, učinak prema trećima

9.bračna stečevina

Kazneno i Kpp – Ana Garačić

Kazneno mateijalno

1.blanketne dispozicije

2.kod k.d. nepružanja pomoći kada bi se optuženik moga ekskulpirati odgovornosti

3.kako se izriče kazna zatvora za kaznena djela u stjecaju

4.kada se može primijeniti uvjetna osuda

5.što ako počinitelj počini novo kazneno djelo tijekom roka kušnje

6.kada se uvjetna osuda može, a kada mora opozvati

7.što se može odrediti uz uvjetnu osudu - sporedni uvjet

8.rok kod protjerivanja stranca iz zemlje

9.kako se izriče novčana kazna

10.da li se novčana kazna prisilno naplaćuje

11.novčana kazna za k.d. iz koristoljublja

12.supočiniteljstvo

13.na koji način se kažnjavaju supočinitelji, teorija vlasti nad djelom

14.što je inkluzija

15.nužna obrana

16.što ima prednost: imovinska korist ili imovinskopravni zahtjev

17.što je amnestija

18.pomilovanje

19.što je grupa ljudi

20.o kakvom se djelu radi ako ga je počinila grupa – kvalificirano

21.što su djela kvalificirana težom posljedicom

ZKP

1.što je prigovor protiv optužnice

2.što ako okr. ne podigne prigovor, a optužnica ima manjkavosti, što može predsjednik vijeća

3.mjere opreza

4.kućni pritvor, s kim može osoba u kućnom pritvoru komunicirati, smije li primati posjete, što ako netko uporno dolazi u posjetu osobi koja je u kućnom pritvoru – novčano kazniti

5.zahtejv za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

6.obnova postupka

7.neprava obnova, ima li optuženik pravo na žalbu na tu presudu – da, na visinu kazne

Ustav i Organizacija pravosuđa – Antun Palarić

Ustav

1.kada je donesen Ustav RH i koliko je puta mijenjan, u kojem pravcu su iše izmjene – 21.12.1990., 3x mijenjan, jačanje pozicije parlamenta

2.koje su izvorišne osnove

3.što je suverenitet, gdje se proteže, tko je nositelj suverenitet

4.kako narod vlada

5.najviše vrednote ustavnog poretka

6.ograničenje državne vlasti

7.drugo pismo i jezik, može li se uvesti kinesko pismo – ne, nisu nac. manjina

8.biračko pravo

9.služenje vojnog roka i prigovor savjesti, vrijedi li vojna obveza za žene

10.nadležnost Hrvatskog sabora

11.kako se bira Hrvatski sabor

12.tko raspisuje izbore za Sabor i kada moraju biti raspisani

13.tko saziva Sabor za prvo zasjedanje

14.koliko traje mandat zastupnika

15.tko je ovlašten predložiti zakone

16.kakve većine postoje – apsolutna, relativna i kvalificirana

17.koja je procedura do stupanja zakona na snagu nakon donošenja

18.može li zakon imati retroaktivno djelovanje

19.kada Sabor redovito zasjeda

20.što ako treba donijeti zakon, a Sabor ne zasjeda – zakonodavna delegacija

21.nadležnost predsjednika RH

22.kako se bira predsjednik

23.tko raspisuje izbore za predsjednika

24.kada izbori za predsjednika moraju biti održani

25.odgovornost predsjednika RH, tko preuzima predsjedničke ovlasti

26.kako se imenuje Vlada RH

27.tko čini Vladu

28.kako Vlada odlučuje

29.koje propise donosi Vlada

30.kome služe Središnji državni uredi

31.tko može raspustiti predstavničko tijelo jed. lok. samouprave, koga Vlada imnuje ako raspusti tijelo – povjerenika

Organizacija pravosuđa

1.tko obavlja sudbenu vlast

2.vrste sudova

3.kako se imenuje predsjednik VSRH

4.uvjeti za izbor suda Općinskog suda

5.stvarna nadležnost Općinskog suda

6.stvarna nadležnost Županijskog suda

7.Upravni sud

8.uvjeti za suca Županijskog suda i Upravnog suda

9.DSV, sastav, izbor, nadležnost

10.sudački imunitet

11.Sudski poslovnik, tko ga donosi i što uređuje

12.nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća

13.tko imenuje državne odvjetnike

14.Hrvatska odvjetnička komora, kakvo je to tijelo i koja tijela ima

15.kada se stječe pravo na obavljanje odvjetničke dužnosti

16.kodeks odvjetničke etike

17.odvjetničko društvo

18.od čega se sastoji javnobilježnička služba

19.broj javnobilježničkih mjesta, koji kriterij i tko odlučuje

20.tko obavlja nadzor nad radom javnih bilježnika

21.odgovornost za štetu u radu javnih bilježnika

 

:-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

MATERIJALNO GRAĐANSKO PRAVO I TRGOVAČKO PRAVO

prof. dr. sc. TATJANA JOSIPOVIĆ, Pravni fakultet u Zagrebu

 

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

1. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI DUŽNIKA

2. PRAVO ZADRŽANJA

3. CESIJA? PRIGOVORI KOJE CESUS STAVLJA CESIONARU? DA LI JE POTREBNA SUGLASNOT DUŽNIKA? ŠTO JE TO CESIJA RADI NAPLATE? KAKVA JE TO NAPLATNA CESIJA? Ako cesionar da određenu naknadu cedentu KAD ODGOVARA ZA VERITET, A KAD ZA BONITET? ŠTO JE TO NAPLATNI PRAVNI POSAO?

4. ZAKONSKA SUBROGACIJA

5. PROMJENE NA STRANI DUŽNIKA

6. PREUZIMANJE DUGA, ŠTO AKO VJEROVNIK NE PRISTANE

7. PREUZIMANJE ISPUNJENJA

8. ŠTO JE NOVACIJA?

9. ŠTO JE NAGODBA?

10. MOŽE LI SE NAGODBA POBIJATI ZBOG PREKOMJERNOG OŠTEĆENJA?

11. PRIJEBOJ? PRETPOSTAVKE ZA JEDNOSTRANI PRIJEBOJ? KADA ĆE DOĆI DO PRIJEBOJA? KOJE SE TRAŽBINE NE BIH MOGLE STAVITI U JEDNOSTRANI (JEDNOVRSNI) PRIJEBOJ? MOŽE LI SE ZASTARJELA TRAŽBINA STAVITI U JEDNOVRSNI PRIJEBOJ? Može kad....

12. ZASTARA?

13. ROK ZA ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE, ZASTARNI ROK, KAKO SE RAČUNA ROK AKO JE ŠTETA UZROKOVANA KAZNENIM DJELOM?

14. ZASTARIJEVANJE OVRHE? 10 godina

15. PREKID ZASTARE, KAKO VJEROVNIK MOŽE PREKINUTI ZASTARU, ZASTOJ ZASTARE? MOŽE LI SE DUŽNIK ODREĆI PRAVA NA PRIGOVOR ZASTARE?

16. KOJE RADNJE MOŽE ZA PREKID ZASTARE PODUZETI VJEROVNIK A KOJE DUŽNIK?

17. DA LI SE PREKIDA ZASTARA AKO VJEROVNIK POŠALJE TUŽBU NENADLEŽNOM SUDU?

ako je tužba protiv dužnik odbačena zbog nenadležnosti suda ili kojeg drugog uzroka koji se ne

tiče biti stvari, pa vjerovnik ponovno podnese tužbu u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti

odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastara prekinuta prvom tužbom.

18. PRIZNANJE DUGA?

19. BITNI ELEMENTI UGOVORA?

20. ALEATORNI UGOVORI

21. OBVEZUJU LI PREGOVORI?

22. BITNA ZABLUDA?

23. SIMULACIJA?

24. ZELENAŠKI UGOVORI?

25. POBOJNOST - NIŠTAVOST (RAZLIKA)?

26. RAZLOZI POBOJNOSTI PRAVNIH POSLOVA?

27. ŠTO JE UGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU? NAVEDI PRIMJER? MOŽE LI SE ONA OGRANIČITI ILI ISKLJUČITI? KADA TAKAV UGLAVAK NEĆE BITI VALJAN?

28. ŠTO JE UGOVORNA KAZNA? KADA SE MOŽE UGOVORITI? ZA KOJE VRTE POSLOVA? Obveza mora biti nenovčana, kod novčanih idu kamate

29. RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI

30. FIKSNI POSLOVI? KADA JE ISPUNJENJE U ROKU BITAN SASTOJAK UGOVORA? Ako su ugovorne strane predvidjele i ako je bitan po naravi posla

31. ŠTO JE PREKOMJERNO OŠTEĆENJE? UZ KOJE PRETPOSTAVKE ĆE TAJ OČITI NERAZMJER DOVESTI DO POBOJNOSTI? ROK ZA TRAŽENJE PONIŠTAJA UGOVORA? KOJI NAPLATNI PRAVNI POSLOVI SE NE MOGU POBIJATI ZBOG PREKOMJERNOG OŠTEĆENJA? ALEATORNI UGOVORI? MOŽE LI SE NAGODBA PONIŠTITI ZBOG PREKOMJERNOG OŠTEĆENJA?

32. EVIKCIJA? DA LI SE ONA MOŽE OGRANIČITI UGOVOROM?

33. OPĆE PRETPOSTAVKE ODG. ZA ŠTETU? OSNOVNI PRINCIPI ODG. ZA ŠTETU? Krivnja OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ŠTO SE DOKAZUJE? Samo uzročnost KAKO VIŠE OSOBA MOŽE ODG. ZA ISTU ŠTETU? Tri principa: podijeljeno, solidarno – određene pretpostavke i kolektivno -ZOO ne poznaje treći princip

34. IZVANUGOVORNE OBVEZE, KADA POSTOJI OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU, KAKO SE ODGOVARA PO NJOJ? ŠTO SE NE MORA DOKAZIVATI KOD OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU? PRETPOSTAVKE OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU-KOJE SE PRESUMIRAJU, A KOJE DOKAZUJU? KAKO SE TUŽENI (ŠTETNIK) MOŽE OSLOBODITI OD ODGOVORNOSTI KOD OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI?

35. ODGOVORNOST ORGANIZATORA JAVNIH PRIREDBI?

36. DOPUŠTENA SAMOPOMOĆ?

37. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE NEMATERIJALNE ŠTETE (NEIMOVINSKE ŠTETE)? KAKVA MOŽE BITI NAKNADA? Novčana, moralna satisfakcija

38. STJECANJE BEZ OSNOVE, ZASTARA, OD KADA TEKU KAMATE ZA SAVJESNOG I NESAVJESNOG STJECATELJA

39. POSLOVODSTVO BEZ NALOGA

40. NAKNADA ŠTETE ( IZ PRESUDE) ?

 

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

1. ŠTO SU TO OPĆA DOBRA? MOŽE LI SE OPĆE DOBRO ZALOŽITI?

2. ŠTO SU TO JAVNA DOBRA?

3. NAČELO PRAVNOG JEDINSTVA NEKRETNINE? ŠTO JE NEKRETNINA? KAD MOŽE BITI U JEDNOM ZK ULOŠKU VIŠE NEKRETNINA?

4. OVLASTI VLASNIKA? MOŽE LI VLASNIK BITI OGRANIČEN U SVOJIM PRAVIMA?

5. PRIPADAK – PERTINENCIJA-PRIMJER (NIJE KOTAČ OD AUTA)-slijedi sudbinu glavne stvari

6. KOJE VRSTE POSJEDA IMAMO?

7. POSREDNI POSJED

(stvar u posjedu daje na temelju nekog pravnog posla u neposredan posjed drugome);

8. POSREDNI I NEPOSREDNI POSJEDNIK?

9. ŠTO MOŽE BITI OBJEKT POSJEDA?

10. ŠTO JE SUPOSJED?

11. SMETANJE POSJEDA

12. UZNEMIRIVANJE I ODUZIMANJE

13. JELI SVAKO SMETANJE POSJEDA NEDOPUŠTENO? KADA NEMA SMETANJA POSJEDA (IZUZECI) DOPUŠTENA SAMOPOMOĆ? GRANICE SAMOPOMOĆI? mora biti razmjerna opasnosti ŠTO TREBA UTVRDITI?

14. TKO SVE IMA PRAVO NA POSJEDOVNU ZAŠTITU I PROTIV KOGA? TKO JE TUŽITELJ, A TKO SVE MOŽE BITI TUŽENIK? TKO JE PASIVNO LEGITIMIRAN?

15. MOŽE LI POSREDNI POSJEDNIK PODNIJETI TUŽBU PROTIV NEPOSREDNOG POSJEDNIKA?

16. MOŽE LI POSREDNI POSJEDNIK TUŽITI NEPOSREDNOG POSJEDNIKA KADA ISTEKNE NAJAM A NEPOSREDNI POSJEDNIK NEĆE VAN? Ne ŠTO JE TU BITNO? Da bi se o tome odlučilo mora se ići u parnicu jer je potrebno utvrditi njihov odnos

17. ROK ZA TUŽBU ZBOG SMETANJA POSJEDA?

18. KOJE SE ČINJENICE UTVRĐUJU KOD POSJEDOVNE TUŽBE

(posljednji mirni posjed i sam čin smetanja)

19. MOŽE LI STRANKA U POSJEDOVNIM PARNICAMA ZAHTIJEVATI DA ŽALBA NE ODLAŽE?

20. POSLJEDNJI MIRNI POSJEDNIK-KAD SE POSJED UMIRIO

21. ŠTO ZNAŠ O RAZVRGNUĆU SUVLASNIČKE ZAJEDNICE? Dva slučaja: sudski i sporazumno DA LI SU SUVLASNICI VEZANI NEKIM PRAVILIMA O DIOBI AKO DOBROVOLJNO RAZVRGAVAJU SUVLASNIŠTVO? DA LI JE TO POSAO REDOVNE ILI IZVANREDNE UPRAVE? KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU POSLOVA REDOVNE I IZVANREDNE UPRAVE? ODLUKA O NAČINU RAZVRGNUĆA – IZVANREDNI ILI REDOVNI POSAO?

22. RAZVRGNUĆE ISPLATOM SUVLASNIŠTVA, RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE, CIVILNA DIOBA

23. ŠTO JE USPOSTAVA ETAŽNOG VLASNIŠTVA?

24. KADA ĆE NEKA ZGRADA KOJA JE SAGRAĐENA NA NEKOM ZEMLJIŠTU BITI PRAVNO ODVOJENA OD ZEMLJIŠTA? MOŽE LI NA OPĆEM DOBRU BITI PRIVATNA ZGRADA? Može koncesijom

25. VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINA KADA JE JEDNA OSOBA VLASNIK? MORAJU LI U OVOM SLUČAJU DIJELOVI BITI ODGOVARAJUĆI? A KAD MORAJU BITI ODGOVARAJUĆI? U KOJEM TRENUTKU JE USPOSTAVLJENO POSEBNO VLASNIŠTVO? KAKO ĆETE OPISATI TAJ POSEBNI DIO U KUPOPRODAJNOM UGOVORU AKO GA ŽELITE PRODATI?

26. UREĐENJE MEĐA? PREKORAČENJE MEĐE GRAĐENJEM POSTUPAK UREĐENJA MEĐA

27. MOŽE LI SE STEĆI VLASNIŠTVO NEKE STVARI OD NEVLASNIKA? ŠTO MOŽETE UČINITI? NPR. JA TEBI PRODALA NJEZIN BICIKL, TI SI SAVJESNA I ONDA ONA TRAŽI SVOJ BICIKL? MOŽETE LI ONDA DOSJELOŠĆU STEĆI TAJ BICIKL? da

28. KAKO SE MOŽE STEĆI POKRETNINA OD NEVLASNIKA? KAKO SE STJEČE VLASNIŠTVO NA TEMELJU PRAVNOG POSLA?

29. STJECANJE VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU? KOJE PRETPOSTAVKE MORA DOKAZATI NETKO TKO TVRDI DA JE REDOVNOM DOSJELOŠĆU STEKAO VLASNIŠTVO? DA JE BIO U POSJEDU NEKE NEKRETNINE (NEŠTO NEDOSTAJE) ???????? NPR. DA LI SE MOŽE STEĆI DOSJELOŠĆU STAN U NAJMU? Ne, mora biti samostalni posjednik

30. ŠTO ĆE SE DESITI AKO SE VLASNIK ODREKNE NPR. NEKE NEKRETNINE? U KOJEM TRENUTKU SE SMATRA DA SE ODREKAO?

31. STJECANJE NIČIJE STVARI KADA I KAKO?

32. KAKO SE STJEČE VLASNIŠTVO GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU

33. KAKO ĆE SE TEMELJEM PRAVNOG POSLA STEĆI PRAVO VLASNIŠTVA AKO NEKRETNINA NIJE NIGDJE UPISANA? ŠTO JE MODUS? ŠTO ZAMJENJUJE ZK GDJE IH NEMA?

34. TRAŽE LI SE ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA TEMELJU PRANOV POSLA ZA STRANCE KAKVE POSEBNE PRETPOSTAVKE? KOJI TO ZAKON UREĐUJE? NA KOJIM NEKRETNINAMA STRANCI NE MOGU STEĆI PRAVO VLASNIŠTVA? ŠTO SU TO OPĆA DOBRA? PO ČEMU SE ONA RAZLIKUJU OD DRUGIH NEKRETNINA?

35. KAKO SE ŠTITI VLASNIŠTVO, DA LI ZASTARIJEVAJU VLASNIČKE TUŽBE, PUBLICIJANSKA TUŽBA

36. ŠTO SU OSOBNE SLUŽNOSTI? VRTE? KAKO SE OSNIVAJU? KAKO SE STJEČU OSOBNE SLUŽNOSTI?

37. SUDSKA USPOSTAVA STVARNE SLUŽNOSTI, OSOBNE SLUŽNOSTI, KAKO SE STJEČU, VRSTE, DA LI SE MOGU PRENOSITI, NUŽNI PROLAZ

38. GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU, PRAVO GRAĐENJA-STJECANJE

39. ZALOŽNO PRAVO NA PRAVU TEMELJEM PRAVNOG POSLA? PRETPOSTAVKE ZA TO?

40. ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI NA TEMELJU PRAVNOG POSLA?

41. UGOVOR O ZALOGU NEKRETNINE? KAKO ĆETE U TOM UGOVORU DEFINIRATI TRAŽBINU? Pravni temelj nastanka te tražbine, vjerovnik, dužnik....

42. DA LI SE MOŽE ZALOŽITI SAMO JEDNA K.Č. OD VIŠE NJIH UPISANIH U ZK. UL.? da KAKAV JE ONDA NJEZIN STATUS?

43. ZALOŽNO PRAVO, SIMULTANA HIPOTEKA-KAKO SE DUG UPISUJE U ZK, PROMJENE KOD ZAJEDNIČKE (SIMULTANE) HIPOTEKE UZROČNA VEZA ŠTO JE NEKRETNINA PRIPIS I OTPIS ČESTICA ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI, KAKO SE STJEČE STJECANJE ZALOŽNOG PRAVA NE POKRETNINI OD NEVLASNIKA

44. ZAJEDNIČKA HIPOTEKA - KAKO SE UPISUJE U ZK, KAKO SE PROVODE PROMJENE ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINAMA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA

45. UPIS HIPOTEKE U ZK-PREDMNJEVANI ZALOŽNI VJEROVNIK NIŠTAVI UGLAVCI KOD UGOVORA O ZALOGU

46. ZAJEDNIČKA HIPOTEKA? KAKO SE VIDI IZ ZK.UL. DA JE ZAJEDNIČKA HIPOTEKA? MATERIJALNE PRETPOSTAVKE ZA UPIS U Z.K.? - ŠTO JE PREDBILJEŽBA NAČELO POVJERENJA U ZK- SADRŽAJ PRIJEDLOGA ZA UKNJIŽBU - AMORTIZACIJA STARE HIPOTEKE

47. KAKO ĆE SE PROVESTI PREDBILJEŽBA? KAKO SE OPRAVDAVA PREDBILJEŽBA?

čl. 61 ZZK

 

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

 

1. ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE?

2. NASLJEĐIVANJE U 2. NASLJEDNOM REDU?

3. NASLJEDNO PRAVO IZVANBRAČNOG DRUGA? KADA NEĆE IMATI PRAVO NASLJEDITI?

4. KADA BRAČNI DRUG NE MOŽE NASLIJEDITI? ŠTO AKO JE NETKO POKRENUO BRAKORAZVODNU PARNICU I UMRO?

5. TKO SAČINJAVA VALJANU OPORUKU? KOJE SU PRETPOSTAVKE VALJANOSTI OPORUKE, ŠTO AKO NIJE ZADOVOLJEN OBLIK, ROKOVI?

6. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE IZ OPORUKE? Taksativno nabrojani, mora ih se navesti po novom ZN

7. DA LI OSTAVINSKI SUD PAZI EX OFFO NA OBLIK OPORUKE?

8. USMENA OPORUKA?

9. OPOZIV OPORUKE? KAKO SE MOŽE OPOZVATI?

10. TKO SU NUŽNI NASLJEDNICI ? TKO IMA PRAVO NA NUŽNI DIO? OSTVARIVANJE PRAVA NA NUŽNI DIO?

11. NEDOSTOJNOST ZA NASLJEĐIVANJE?

12. LIŠAVANJE NUŽNOG NASLJEDNIKA NASLJEDSTVA?

13. UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU? DA LI SE MOŽE POBIJATI RADI PREKOMJERNOG OŠTEĆENJA? ŠTO AKO PRIJE UMRE DAVATELJ UZDRŽAVANJA? ULAZI LI TO U OSTAVINU?

14. UGOVOR O USTUPU I RASPODJELI IMOVINE ZA ŽIVOTA U ČIJU KORIST SE SKLAPA? ŠTO AKO NE PRISTANU SVI POTOMCI?

15. ŠTO JE SA DAROVIMA U NASLJEĐIVANJU? DA LI SE ONI URAČUNAVAJU U OSTAVINU? KOJIM REDOSLIJEDOM? DAROVI TREĆIM OSOBAMA? TKO BI MOGAO TRAŽITI VRAĆANJE DAROVA?

16. UGOVOR O ODRICANJU OD NASLJEDSTVA? PRIJE SMRTI OSTAVITELJA? ŠTO TO ZNAČI KAD SE NASLJEDNIK ODREKNE?

17. KAKO POSTUPA OSTAVINSKI SUD AKO SE POJAVI NEKA SPORNA ČINJENICA?

18. ŠTO ĆE UČINITI JAVNI BILJEŽNIK AKO UTVRDI DA SU U OSTAVINSKOM POSTUPKU NEKE ČINJENICE SPORNE?

 

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

STEČAJNI ZAKON

ZAKON O MJENICI

 

1. KADA JE OSNOVANO TRGOVAČKO DRUŠTVO

2. PROKURA PROKURIST DA LI SE UPISUJE U SUDSKI REGISTAR

3. TKO INAČE ZASTUPA TRGOVAČKA DRUŠTVA

4. OSNIVANJE D.D., TIJELA D.D, TKO ZASTUPA D.D.? NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA?

5. D.O.o.? KAKO SE OSNIVA? ČIME ODGOVARA ZA OBVEZE? KOJA SU TIJELA? ŠTO JE TEMELJNI KAPITAL? ODGOVORNOST? KADA D.O.o. MORA IMATI NADZORNI ODBOR?

6. RAZLOZI ZA STEČAJ

7. DUŽNIK JE POSTAO INSOLVENTAN, NEMA JAMSTVA, NI ZALOGA NITI IČEGA DRUGOG – ŠTO VJEROVNIK MOŽE UČINITI DA SE NAMIRI? Pobijanje pravnih radnji dužnika paulijanskom tužbom KOJE PRETPOSTAVKE SE TRAŽE ZA NAPLATNE PRAVNE RADNJE? ŠTO SE ZAHTIJEVA U TOJ TUŽBI I KOGA SE TUŽI? ovrha DA LI JE TO ISTO KAO DA SE TRAŽI PONIŠTENJE ZBOG ZABLUDE?

8. NABROJITE PAULIJANSKE TUŽBE U STEČAJNOM POSTUPKU U STEČAJNOM ZAKONU? KOJA JE OSNOVNA RAZLIKA IZMEĐU NJIH?

9. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI DUŽNIKA PODUZETIH NA ŠTETU VJEROVNIKA?

10. KONGRUENTNO I INKONGRUENTNO NAMIRENJE? TKO TUŽI KOGA? ROK?

11. TKO SU VJEROVNICI STEČAJNE MASE

12. STEČAJNI VJEROVNICI – VJEROVNICI STEČAJNE MASE RAZLIKA? Vsm nastali nakon stečaja

13. TKO SE SMATRA IZLUČNIM VJEROVNIKOM? PRIMJER ZA IZLUČNOG VJEROVNIKA? RAZLUČNI VJEROVNIK? NJEGOV STATUS? PRIMJER?

14. KOJIM SE REDOM PODMIRUJU TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU?

15. SASTAVNI DIJELOVI MJENICE?

16. ŠTO JE TRASIRANA MJENICA?

17. ŠTO JE VLASTITA MJENICA?

18. ŠTO JE BJANKO MJENICA?

19. KAKO SE PRENOSE PRAVA IZ TRASIRANE MJENICE? A AKO JE NA IME?

20. KAKO SE PRENOSI VLASTITA MJENICA?

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

GPP- OLGA JELČIĆ

 

- Što uređuje zakon o parn. postupku?

- Vrste građanskog postupka? – parnični, izvanparnični i ovršni

- Razlika parnič. i izvanparnič. postupka?

- Faze pripremanja gl. rasprave?

- Koja je obvezna faza? Tužba se šalje tuženiku na odgovor, kojem roku?

- Presuda zbog ogluhe?

- Kada sud odnosno sudac pojedinac zakazuje pripremno ročište? – onda kada ročište mora biti zakazano u roku prije odgovora na tužbu ili kada se traži privremena mjera, kada, kada vijeće odluči da treba

- Prvostupanjski sudac kada dobije prijedlog za izuzeće što radi?

- Ako je prijedlog za izuzeće stavljen radi toga što je on bračni drug stranke?

- Kada sudac može napraviti neke radnje kod izuzeće a kada ne smije?

- Da li sudac može poduzimati bilo kakve radnje kod apsolutnih razloga za izuzeće?-ne

kod relativnih da, samo one koje nužne

- Da li prvostupanjski sudac može donositi odluke povodom prijedloga za izuzeće? Koje odluke može donijeti? Što radi s prijedlogom za izuzeće?

- Kada ga odbacuje?

- Tko snosi troškove kada se prijedlog za izuzeće odbije? Stranka koja je stavila prijedlog za izuzeće dužna je naknaditi troškove protivnoj stranci kjoi su joj nastali uslijed toga i sud mora odmah odlučiti o tome

- Vrsta mjesne nadležnosti? Opća, izberiva, isključiva

- Da li sud pazi po službenoj dužnosti na isključivu mjesnu nadležnost? Do kada? – na prvom ročištu za glavnu raspravu

- Da li je to bitna povreda postupka?

- Kada svjedok može uskratiti svjedočenje? Kada ne mora odgovoriti na pojedina pitanja tj.može uskratiti odgovor na pitanje?

- Kada mora svjedok odgovarati na pitanja? Kada ne može uskratiti odgovor na pitanje iako bi mu nastala šteta?

- Tko može uskratiti svjedočenje?

- Kakva je to presuda na temelju priznanja? Kada se može donijeti? Kada prizna tužbeni zahtjev, do zaključenja gl. rasprave

- Kada se može uložiti žalba kod presude na temelju priznanja? Zbog bitnih povreda postupka i mana volje

- Može li sud odbiti donošenje presude na temelju priznanja?

- U kojim se sporovima može izjaviti revizija?

- Izvanredna revizija? Kada se može izjaviti? Kada odredi županijski sud zbog rješavanja određenog procesno pravnog i materijalnog pitanja

- Specifičnosti postupka zbog smetanja posjeda?

- Pravni lijekovi u zemljišno knjižnom postupku

- Žalba protiv rješenja određenog zemljišno knjižnog referenta i zemljišno knjižnog suca?

- Tko odlučuje o tim žalbama?

- Da li je revizija dopuštena u zemljišno knjižnim postupcima?

- Kada će sud prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke u parnicu?

OBITELJSKO

- Pretpostavke za postojanje braka?

- Kako će se ako nema pristanka za brak utvrditi nevaljanost? Deklaratornom tužbom za utvrđenje ne postojanja braka, tko ju podnosi?

- Kakav je postupak kod razvoda braka?

- Postupak posredovanja kod razvoda braka?

- Bračni ugovor? Što stranke njime žele postići?

- Kako određuje zakon suvlasništvo nad bračnom stečevinom? – na jednake dijelove, ne može se dokazivati suprotno

- Paternitetski i bračni sporovi? Specifičnosti?

- Koje su razlike od parničnog postupka? Može li se u njima donijeti presuda zbog ogluhe? Ne

- Kakva je presuda koja se donosi u bračnim sporovima? konstitutivna

 

JAKOV MILETIĆ - GRAĐANSKO MATERIJALNO I TRGOVAČKO

 

presuda - smetanje posjeda – pita presudu

presuda – naknada štete

 

- Posjed? Kakve kvalitete može biti?

- Dosjelost,

- Izvanredna dosjelost? Redovna?

- Jel se pošten posjed mora dokazivati?

- Kada nastupa pravo vlasništva dosjelošću?

- Posjed stvari i prava?

- Posjed prava? – pravo služnosti

- Kada se suposjed štiti?

- Rok za zaštitu posjeda?

- Svrha posjedovne zaštite?

- Hipoteka? Pravo ovlaštenika hipoteke?

- Što založni vjerovnik ima pravo temeljem hipoteke? Pravo upisa u zemlj. knjige, koja je to vrsta upisa? Uknjižba

- Reivindikacija? Kakva je to tužba?

- Vlasnička tužba?

- Da li zastarijeva? Ne

- Vrste upisa u zemljišne knjige?

- Što je to plomba? Plomba je broj Z

- Kako se upisuje plomba?, vrijeme. Mjesto i svi podaci upisuju se prvo u upisnik i tamo je određeno prvenstvo

- Suvlasništvo? Kojom tužbom ću tražiti zaštitu? Kako ću se prvo zaštiti? Privremenu mjeru ću tražiti od suda

- Suvlasništvo' Što ako se suvlasnici ne mogu dogovoriti? Sud će odrediti način korištenja suvlasničke stvari i onda dioba

- Kako se upisuje etažno vlasništvo' Kako glasi upis u zemljišnoj knjizi?

- U kojem omjeru sam suvlasnik npr. stana u zgradi?

- Preko čega se taj omjer izračunava? Temeljem korisne površine

- Solidarna odgovornost? Solidarni dužnik?

- Koga se tuži kod solidarnih dužnika? Kako će biti usmjeren tužbeni zahtjev?

- Da li se može tužiti i jednog i drugog dužnika? Da, što ako sud donese jednu presudu na 300 000 kn za jednog dužnika da li mogu tražiti i od drugoga dužnika 300 000 kn? Da li će sud donijeti opet presudu? I što će biti ako imamo dvije presude i dva ovršna postupka? Tražit će da obustavi jedan ovršni postupak jer je obveza izvršena

- Kako odgovara roditelj za štetu koju je počinilo dijete? – presumirana odgovornost

- Naknada štete po načelu uzročnosti? – objektivna odgovornost, znati točno po ZOO-u

- Odgovornost kod opasne stvari? Objektivna odgovornost Kako se odgovara kod štete od opasne stvari? Kada se ne odgovara? Kod više sile

- Pristupanje tuđem dugu, što je to? Koliko ima tu dužnika? Dva dužnika, stari i novi, to je pojačavanje na strani dužnika

- Preuzimanje tuđeg duga? Da li se tu pita vjerovnika ? da

- Posudio sam auto i za 6 mjeseci mi ga neće vratiti, ja nakon 6 mjeseci podnesem tužbu i tražim naknadu za auto? Što će sud? – prvo će se tražiti povrat stvari pa ako je nema onda naknadu za stvar

- Osnove nasljeđivanja?– zakonsko i oporučno

- Vrste nasljednika?

- Što je oporuka?

- Pretpostavke da bi netko sastavio oporuku? Usmena oporuka?

- Oporučni svjedoci?

- Što ako svjedoci ne obavijeste sud?

- Kako se vraćaju darovi kod prvog nasljednog reda?

 

TRGOVAČKO

- Što je tvrtka?

- Što je trgovac?

- Oblici trgovačkog društva?

- Što je prokura? Gdje su joj propisana ovlaštenja?

- Može li prokurista otuđiti nekretninu?

- Kako članovi komanditnog društva odgovaraju?

 

DRAGAN NOVOSEL - KAZ. MATERIJALNO, KPP

- PRESUDA - K. djelo prijevare

- kada je počinjeno k.d. prijevare?

- koje prijevare zakon procesuira? Koje prijevare imamo po zakonu? Prijevara u gospodarskom prometu

 

PRESUDA - Krivotvorenje isprava

- krivotvorenje javnih isprava?

- Kada se radi o lažnoj ispravi? Kada je napravi osoba koja to nije ovlaštena

- Troškovi postupka?

- Ovlašteni tužitelj u kaz. postupku?

- Privatni tužitelj?

- Prava oštećenika u redovnom postupku?

- Kada dr. odvj. obavještava oštećenika? - kada odbaci kaz. prijavu inače ga obavještava sud

- Kada započinje kaz. postupak?

- Kada zaprimi kaz. prijavu što radi drž. Odvjetnik?

- Zašto je važan trenutak pokretanja kaz. postupka?

- Zastara, što je? Zastara pokretanja kaz. postupka?

- Izuzeci od zastare? Zašto postoji institut zastare? – radi pravne sigurnosti

- Vrste zastara? Apsolutna i relativna, što je apsolutna a što relativna zastara?

- Kada nema kaz. djela? – kod nuž. obrane, krajnje nužde, kod primjene sile po službenoj dužnosti, viša sila

- Kako se kažnjava pomagatelj? Poticatelj?

- Kada su redarstvene vlasti ovlaštene uhititi neku osobu? – dovedbeni nalog, zaticanje u kaz. djelu,kada postoji osnovana sumnja da postoji kaz.djelo koje se goni po službenoj dužnosti, kada postoje razlozi za određivanje pritvora

- Vrijeme počinjenja kaz. djela? Zašto je to važno? – zbog zastare, zbog određenja kaz. djela po zakona tj. vrijeme važenja zakona, zbog određenje kada se primjenjuje kaz. djelo

- Kada će drž. Odvjetnik pokrenuti istragu? – kada postoji osnovana sumnja

- Kada postoji osnovana sumnja?

- Što će istražni sudac ako smatra da ne treba pokrenuti istragu?

- Kada će istražni sudac dovršiti istragu?

- Istražne radnje? Koja je najčešća istražna radnja? – ispitivanje svjedoka

- Koje odluke drž.odvjetnik može donijeti kada zaprimi spis nazad od istraž. suca? – može ili podići optužnicu, odustati od kaznenog postupka ili vratiti spis na dopunu istrage

- Razlika optužnica – optužni prijedlog? Optužnica u redovnom postupku, ima obrazloženje.. optužni prijedlog u skraćenom postupku, nema obrazloženje, prijedlog da se okrivljenik odmah proglasi krivim i osudi po zakonu

- Koja su prava okrivljenika kod prvog ispitivanja?

- Okrivljenik je osumnjičen za kaz. djelo dugotrajnog zatvora i neće branitelja, što onda? - odredbe o obveznoj obrani

- Branitelj po službenoj dužnosti, kada?

- Kada se okrivljeniku sudi u odsutnosti?

- Što sud čini kada zaprimi optužnicu?

- Ako je optužnica u redu? – dostavlja se okrivljeniku radi prigovora

- Što nakon prigovora protiv optužnice?

- Tko odlučuje o prigovoru?

- Što ako je optužnica u redu po prigovoru? Odbacuje prigovor i zakazuje se glavna rasprava?

- Zakazivanje gl. Rasprave? Kada se neće održati? Kada će se odgoditi?

- Što ako ne dođe okrivljenik? – neće se održati

- U skraćenom postupku glavna rasprava ako ne dođe drž. odvjetnik?

- Što ako se okrivljenik složi s optužnim prijedlogom? Da li sud može donijeti veću kaznu od predložene? – ako se okrivljenik složi s opt. Prijedlogom i prizna da je kriv onda sud donosi sankciju koja ne može biti veća od predložene

- Ako se okrivljenik izjasnio da je kriv po svim točkama optužnice što će sud, tj koje dokaze će izvoditi? , da li će izvoditi sve predložene?– one koje idu u korist okrivljenika odnosno dokazi u svezi njegove krivnje na kojoj se temelji kazna

- Kada će izvodtiti sve dokaze? Kada sumnja u priznanje okrivljenika

- Koji se dokazi izvode na gl. raspravi?

- Do kada drž. odvjetnik može mijenjati činjenični opis iz optužnice? – do završtka gl.rasprave

- Što nakon dokaznog postupka?

- Koje odluke vijeće može donijeti kada se povuče na vijećanje? - donosi presudu ili preotvaranje gl. rasprave

- Što ako proglase okrivljenika krivim? – izreći će kaznu, mjeru osiguranja, sigurnosnu mjeru, odgojnu mjeru

- Vrste kazni?

- Stjecaj kaznenih djela? Kazna kod stjecaja?

- Novčana kazna?Kako se utvrđuju dnevni dohoci?

- Novčana kazna, da li se može izreći uz kaznu zatvora? – da, kao sporedna kazna

- Novčana kazna kao sporedna kazna? – za kaz. djela iz koristoljublja

- Ublažavanje kazne? Kada će se primijeniti pravila o ublažavanju kazne ? – za kaz. djela do 3. god zatvora… znati točno prema zakonu

- Mjere upozorenja?

- Uvjetna osuda? Kako glasi uvjetna osuda? Kako se izriče? Kada sud mora opozvati uvjetnu osudu? Kada ju može opozvati?

- Kada se neće opozvati uvjeta osuda iako je okrivljenik uz rok kušnje dobio i činidbu koju mora izvršiti a nije ju izvršio? – ako činidbu više nije moguće izvršiti

- Oslobađajuća presuda?

- Odbijajuća presuda?

- Osuđujuća presuda što mora sadržavati?

- Žalba protiv presude? Tko ima pravo žalbe? Kada se oštećenik može žaliti protiv presude? Zbog imovinskopravnog zahtjeva, u skraćenom postupku

- Žalbeni razlozi, koji su?

- Bitne povrede kaz. postupka? Apsolutne i relativne

- Relativne što su? One koje mogu biti od utjecaja ili su bile od utjecaja na donošenje presude

- Žalba protiv drugostupanjske presude?

- Izvanredni pravni lijekovi?

 

 

GALIĆ ANTUN - ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

 

- koji su uvjeti da bi netko mogao biti sudac ustavnog suda?

- Imenovanje sudaca? Postupak imenovanja?

- Tko raspisuje oglas? Rokovi za prijavu?

- Stegovni postupak protiv sudaca? Tko ga pokreće?

- Čime se pokreće stegovni postupak? – zahtjevom dž.sudbenom vijeću

- Što sadrži zahtjev?

- Kada je drž. sudbeno vijeće dužno tj. mora odlučiti o izricanju suspenzije sucu?

- Žalba protiv odluke o pokretanju stegovnog postupka da li je dozvoljena?

- Koje se kazne mogu izreći sucu? Koja je najblaža mjera – ukor, koja sU ostale?

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

 

Preneseno u odgovarajuci topic. Ponovno molimo da pitanje objavljujete samo u ovom topicu.

 

 

Friška pitanja s roka 26.01.2006.

 

Turkalj: upravno + radno

- korektan, traži povezivanje a ne samo znati napamet.

 

1. Načela ZUP-a, načelo saslušanja stranaka

2. Kako će postupiti drugostupanjsko tijelo po žalbi podnešenoj samo zbog povrede načela ?

3. Stranke u upravnom postupku, kada grupa građana može biti stranka u upravnom postupku?

4. Posebni slučajevi dostave pismena, dostava odvjetniku, mora li biti osobna ili ne?

5. Obvezna osobna dostava pismena

6. Prethodno pitanje, što može učiniti voditelj postupka, može li se pojaviti kao činjenično pitanje?

7. Suspenzivnost žalbe, ima li rješenje koje ne sadrži uputu o suspenzivnosti suspenzivan karakter?

8. Zabrana reformatio in peius, kako to ZUP regulira?

9. Izvanredni pravni lijekovi?

10. Poništenje i ukidanje po pravu nadzora, kakvo rješenje mora biti?

11. Protiv kakvih rješenja ustajemo tužbom?

12. Upravni akt

13. Tijela s javnim ovlastima

14. Kakve odluke sud može donijeti po tužbi, može li ukinuti pobijani akt?

15. Na koji način obvezuje presuda Upravnog suda?

16. Šutnja administracije, može li se tužba odbaciti, kad je tužba preuranjena?

17. Kako možemo zasnovati radni odnos, kako prestaje, kada?

18. Vrste otkaza

19. Radničko vijeće, mora li ga svaka tvrtka imati, kako se biraju članovi, smiju li oni štrajkati?

20. Za kakvu štetu radnik odgovara poslodavcu?

21. Izvlaštenje, tereti, hipoteke na nekretnini

22. Nepotpuno izvlaštenje, prestaje li izvlaštenje?

23. Zapošljavanje stranaca, dozvole

24. Najniže upravno tijelo, najviše pravno tijelo

 

Milas: gpp + obiteljsko

- skroz ok, ispitivao punih sat vremena, traži točnu pravnu terminologiju

 

1. Načela parničnog postupka

2. Načelo dispozicije, da li će sud uvijek stranci u postupku dopustiti da disponira tužbom?

3. Je li sud ovlašten utvrđivati činjenice u postupku koje stranke nisu predložile?

4. Tko poduzima radnje u postupku?

5. Tko može zastupati stranke, što će sud učiniti ako je stranka u postupku dala punomoć osobi koja je ne može zastupati?

6. Što će sud učiniti ako ocjeni da će punomoćnik koji nije odvjetnik oštetiti stranku?

7. U kojem obliku se daje punomoć, opseg ovlaštenja?

8. Tko može biti stranka u postupku, tko udruženju daje svojstvo stranke?

9. Parnična sposobnost

10. Kad se stječe poslovna sposobnost?

11. Tko zastupa stranku koja nema parničnu sposobnost, zakonski zastupnik

12. Prekid postupka, razlozi, što će poduzeti sud, koje su posljedice prekida?

13. Stečaj stranke u postupku, što će učiniti sud?

14. Mirovanje postupka, što ako stranka predloži nastavak postupka i ponovno se ostvare uvjeti za mirovanje?

15. Obustava postupka (novela ZPP-a 2003.)

16. Zastoj postupka, (3 slučaja)

17. Malični postupak, iz kojih razloga se može pobijati presuda?

18. Pravni lijekovi

19. Revizija, protiv kojih presuda se može izjaviti?

20. Revizija protiv rješenja

21. Na temelju čega sud određuje ovrhu, kad je sudska odluka ovršna?

22. Novela Ovršnog zakona, tko donosi rješenje o ovrsi na temelju ovršne, a tko na temelju vjerodostojne isprave, kome se podnosi prijedlog?

23. Kako glasi rješenje na temelju ovršne isprave?

24. Brak, u kojem obliku se zaključuje, tko može stupiti u brak?

25. Koju izvanbračnu zajednicu priznaje Obiteljski zakon?

26. Skrbništvo, tko ga obavlja, kada prestaje, štićenici, kada će se mlt. osoba staviti pod skrbništvo, dužnost skrbnika mlt. osobe

27. Majka djeteta, otac djeteta, utvrđivanje očinstva, majčinstva

28. Može li ga priznati mlt. osoba, djelomično sposobna osoba?

29. Može li se opozvati, kada više nije moguće priznati?

30. Može li se priznati očinstvo nerođenog djeteta?

31. Je li potreban pristanak, i čiji?

32. Prestanak braka

33. Razlozi za razvod, kako se pokreće?

34. Da li muž majke može u svako doba tražiti razvod, je li sud dužan uputiti na mirenje?

35. Može li bračni drug tražiti uzdržavanje tijekom brakorazvodnog postupka?

36. Imovinski odnosi bračnih drugova, bračna stečevina

 

Gašpar: gp + trgovačko

- čovjek je super

 

1. Neimovinska šteta (pitanje u vezi presude iz pismenog dijela), oblici, prema kojim okolnostima se određuje visina štete, kamate (od kada teku)?

2. Ugovor o građenju, je li rok bitan sastojak, prava i obveze ugovornih strana

3. Stjecanje bez osnove, razlika između savjesnog i nesavjesnog stjecatelja, kad se ne može tražiti vraćanje stečenog bez osnove?

4. Stvarne služnosti

5. Osobne služnosti, značajke, vrste

6. Posjed, suposjed

7. Kada se traži posjedovna zaštita, rokovi

8. Kojim vrstama tužbi se možemo služiti za zaštitu prava vlasništva?

9. Actio publiciana, što je značajno utvrditi u tom postupku, kako glasi tužbeni zahtjev?

10. Klasična vlasnička tužba

11. 2 nova slična nasljednopravna ugovora prema novom ZOO-u

12. Razlika između ugovora o dosmrtnom i ugovora o doživotnom uzdržavanju

13. Oporuka, karakteristike, pretpostavke, tko je može sastaviti, je li opoziva?

14. Prokura, čime se regulira odnos između davatelja i prokurista?

15. Trgovac pojedinac, kad se stječe to svojstvo, fakultativni i obvezni upis kod suda?

16. Mjenica, značajke, legitimacioni papir?

17. Vrste mjeničnih tužbi

18. Regresna tužba

19. Vlastita mjenica

20. Kako se indosira mjenica, kako se zove prenositelj?

21. Stečaj, cilj postupka

22. Stečajni razlozi, prezaduženost

23. Kada sud neće otvarati prethodni postupak kod stečaja?

 

Pavišić, (the strašni): kp + kpp

- teatralan, pomalo zbunjuje ali je ovaj puta bio više nego korektan, postavljao podpitanja, izvlačio iz čovjeka riječ po riječ, na kraju su oba kandidata položili iako je drugi bio jako tanak sa znanjem.

 

1. Poticatelj i pomagatelj

2. Krajnja nužda

3. Vrste zabluda po KZ

4. Neuspjelo poticanje, kada je kažnjivo?

5. Zločinačka organizacija

6. KD protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (nabrojati bar 4)

7. Genocid, može li biti i protiv pojedinca?

8. Silovanje, zašto je nepravo složeno kd?

9. Složena kd

10. Prejudicijelno pitanje

11. Materijalna i formalna obrana

12. Actiones liberae in causa (samoskrivljena neubrojivost)

13. Obvezna obrana

14. Pretraga, hitna pretraga

15. Posredna i neposredna optužnica

16. Kada se donosi presuda kojom se okr. oslobađa optužbe?

17. Bitne povrede odredaba ZKP-a

18. Mjesto počinjenja kd, načelo ubikviteta

19. Čedomorstvo

20. Razlike između krađe i razbojničke krađe

21. Razbojništvo

22. Prava i neprava složena kd

23. Od kojih stadija se sastoji razvijeni potpuni kazneni postupak

24. Vrste presuda

25. Koje se presude mogu donijeti prije održavanja glavne rasprave?

26. Kada sud na glavnoj raspravi može odbiti dokazni prijedlog?

27. Iz kojih osnova se može pobijati prvostupanjska presuda?

28. Izvanredni pravni lijekovi

 

Jug: ustav + organizacija pravosuđa

- bahat, arogantan, nije se niti predstavio, ispituje kratko i brzo, ispitivao je zadnji i žurilo mu se pa nije pravio veće probleme

 

1. Ustavni sustav, izvori

2. Kada je donesena ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti RH?

3. Ustavni sud, koliko broji sudaca, uvjeti, tko ih bira?

4. Koliko traje mandat suca Ustavnog suda, kako se bira predsjednik Ustavnog suda?

5. Nadležnosti Ustavnog suda

6. Vrste ustavnih tužbi

7. Pretpostavke za podnošenje redovne ustavne tužbe

8. Što može učiniti Ustavni sud po tužbi?

9. Hrvatski sabor, koliko zastupnika može imati?

10. Tko može predlagati zakone u saboru?

11. Tko može predložiti izmjenu ustava?

12. Koje odluke sabor donosi 2/3 većinom?

13. Vlada RH, kako je sastavljena, ovlasti?

14. Pučki pravobranitelj, tko imenuje njega a tko njegove zamjenike, koliko ih ima, nadležnosti?

15. Može li staviti zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, tko sve može staviti taj zahtjev, koja je razlika između zahtjeva i prijedloga?

16. Koja je jedinica područne samouprave?

17. Europski sud za ljudska prava u Strasbourg-u, kako je sastavljen, tijela, članovi, koje su pretpostavke i koji je rok za podnošenje tužbe?

18. Što je državno odvjetništvo, koja imamo?

19. Koga mogu DO zastupati po punomoći?

20. Koji ugovori se moraju dostaviti DORH?

21. DO vijeće, koliko broji članova, nadležnosti

22. Koja pravna sredstva stoje na raspolaganju zamjeniku DO koji u stegovnom postupku bude razriješen?

23. Tko imenuje javne bilježnike?

24. Tko imenuje predsjednika Vrhovnog suda RH?

25. Tko imenuje predsjednike drugih sudova?

26. Nadležnosti sudačkog vijeća

27. Koji se uvjeti traže za suca Vrhovnog suda RH?

28. Što je odvjetništvo, koji su uvjeti za upis u Hrvatsku odvjetničku komoru?

29. Može li se odvjetniku trajno zabraniti rad?

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nije teško ! :-o:-o:-x;-):-o :lol: 8-):-?

Ane je napisao:

preseljeno iz topica pitanja s pravosudnog 30.6. i 1.7.

 

PITANJA S PRAVOSUDNOG ISPITA

30. lipnja 2005.

 

Ustavno i org. pravosuđa – ispitivač: Lauc

 

1. Sadržaj Ustava RH – dijelovi Ustava

2. Jesu li Izvorišne osnove preambula Ustava? (Hrvatska ima preambulu u materijalnom smislu, ali ne i u formalnom smislu)

3. Kako se u normativnom dijelu definira RH? Značenje svakog od pojmova (jedinstvena, nedjeljiva, socijalna, demokratska)

4. Podjela vlasti u RH?

5. Na koga se prvenstveno odnose najviše vrednote? (Samo je Hrvatski sabor vezan za Ustav izravno)

6. Zajednička određenja u Ustavu koja se odnose na sve vrste ljudskih prava i temeljnih sloboda?

7. Koje vrste akata donosi Hrvatski sabor?

8. U kojem obliku se ratificiraju međunarodne konvencije?

9. Što znači iskazati rezervu na neke dijelove međunarodnog ugovora?

10. Kojim činom (trenutkom) se konstituira Hrvatski sabor? Izborom predsjednika.

11. Što je predstavnički mandat (mandatni ugovor = akt povjerenja)

12. Što je pučki pravobranitelj?

13. Proces udruživanja i razdruživanja prema našem Ustavu?

14. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – što je protokol konvencije? To je određena vrsta amandmana na Konvenciju.

15. Nabrojite neka prava iz EKZLJP?

16. Gdje su međunarodni ugovori u hijerahiji pravnih propisa? (kod njih je self-executing situacija)

17. Sastav Vlade RH

18. Odgovornost ministra? (individualna i solidarna)

19. Koje akte donosi Vlada?

20. Koje vrste uredbi najčešće donosi Vlada? Uredbe za provedbu zakona.

21. Može li Sabor ovlastiti Vladu na donošenje uredbi sa zakonskom snagom? (rok i ograničenja)

22. Što je samoupravni djelokrug jedinica lokalne i područne samouprave?

23. razlika između lokalne i područne samouprave?

24. na koji način građani mogu neposredno sudjelovati u radu lokalnih tijela?

25. Kome je povjerena izvršna vlast u jedinicama lokalne i područne samouprave?

26. Mjesni odbori i gradske četvrti? Imaju li oni pravnu osobnost?

27. Načelo supsidijarnosti – općenito u pravu te u odnosu na lokalnu vlast (u svim bitnim javnim poslovima odlučuje se u mjestima koja su najbliža građanima)

28. Načelo proporcionalnosti (razmjernosti (mjera koja se poduzima ne može biti razornija)

29. Što su sudovi?

30. Što je pravni poredak? Normativni dio + ozbiljeni dio + doktrina

31. Vrste sudova

32. Nadležnost općinskog suda?

33. Nadležnost Vrhovnog suda?

34. Opća sjednica Vrhovnog suda?

35. Izbor predsjednika Vrhovnog suda?

36. Poslovi pravosudne uprave

37. Što je državno odvjetništvo?

38. Ovlasti i obveze više i niže razine u državnom odvjetništvu?

39. Ocjena obnašanja dužnosti koju daje državni odvjetnik?

40. Ocjena kvalitete rada?

41. Tko ima pravo predlagati i tko bira Državno sudbeno vijeće?

42. Što je javno bilježništvo?

43. Što je Hrvatska odvjetnička komora?

44. Koje akte donosi HOK?

45. Što je apstraktna nadležnost Ustavnog suda? Praćenje i nadziranje ustavnosti i zakonitosti.

46. Što je nadziranje ustavnosti i zakonitosti u materijalnom, a što u formalnom smislu?

47. U kojem slučaju se smatra da je povreda ustavnosti i zakonitosti? Ako propis nije donijet u određenom postupku i ako ga nije donijelo ovlašteno tijelo.

48. Ustavna tužba (što je – od riječi do riječi, u kojem ju se roku može podnijeti)

49. Što je sadržaj Ustavne tužbe?

50. Što znači iscrpljen pravni put u upravnim stvarima?

51. Što je razumni rok prema Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu?

52. Koji su još izuzeci za podnošenje ustavne tužbe prije roka?

53. Može li se ustavna tužba podnijeti u slučaju pritvora? Da.

 

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO – ispitivač: prof. Petrić iz Splita

 

1. Stjecanje vlasništva dosjelošću?

2. Koje stvari ne mogu biti predmet dosjelosti?

3. kakav posjed mora biti kod dosjelosti? Neprekinut, efektivan, samostalan

4. Što znači samostalan posjednik?

5. Tko je sve u stvarnom pravu samostalan posjednik?

6. Uvjet kao element pravnog posla?

7. Publicijanska tužba

8. Reivindikacija

9. Kako se dokazuje vlasništvo? Koliko daleko se mora ići?

10. Pretpostavke za derivativno stjecanje vlasništva?

11. Prigovor nedostatka pasivne legitimacije u posjedovnoj parnici?

12. Aktivna legitimacija u posjedovnoj parnici

13. Smije li posredni posjednik tužiti neposrednog posjednika?

14. Opća ograničenja prava vlasništva?

15. Najznačajnija posebna ograničenja?

16. Najvažnija načela zemljišnih knjiga?

17. Vrste upisa u zemljišne knjige?

18. Razlika između predbilježbe i uknjižbe?

19. Zabilježba

20. Svrha zabilježbe spora?

21. Što je ZK tijelo?

22. Vrste raskida ugovora po ZOO-u?

23. Pretpostavke za jednostrani raskid zbog neispunjenja? Kad ne treba ostavljati naknadni primjereni rok?

24. Načelo monetarnog nominalizma? Koje su iznimke?

25. Kad sam zakon odstupa od načela monetarnog nominalizma?

26. Kapara – što se sve može dešavati s kaparom?

27. U kojim se slučajevima primjenjuje objektivna odgovornost?

28. Što je objektivna odgovornost?

29. Što oslobađa od objektivne odgovornosti (viša sila, krivnja treće osobe i radnja oštećenika)

30. Kako poslodavac odgovara za štetu koju počine njegovi radnici?

31. Kad se poslodavac oslobađa odgovornosti za štetu? Ako dokaže da na radniku nema krivnje.

32. Obična nepažnja? Ako nismo pokazali pažnju dobrog domaćina.

33. Stjecanje bez osnove? Koji su ostali slučajevi?

34. Koje su pretpostavke za platež neduga? Objektivna: izvršen nedug; subjektivna: zabluda

35. Poništenje oporuke? Rok?

36. Pretpostavke za pismenu oporuku pred svjedocima?

37. Položaj bračnog druga u nasljednom pravu? U 1. i 2. nasljednom redu?

38. Može li bračni drug dobiti nekada više od onoga što je zakonom određeno?

39. Ako je brakorazvodna parnica pokrenuta za vrijeme života, što će dobiti bračni drug?

40. Ugovor o komisionu? Posebna vrsta komisiona? Komision delkredere.

41. Ugovor o skladištenju?

42. Skladišnica?

43. Založnica i priznanica?

44. Da li je dovoljna priznanica za podizanje robe?

45. Ugovor o prodajnom nalogu?

46. Posebne vrste prodaje?

 

47. Javno trgovačko društvo – što je i kako nastaje?

48. Tko zastupa javno trgovačko društvo?

49. kako se dijeli dobit u javnom trgovačkom društvu?

50. DOO – nastanak i temeljne karakteristike

51. Temeljne razlike DD i DOO?

52. Koji su elementi društva osoba u DOO-u?

53. Što je preddruštvo?

54. Komanditno društvo? Nema temeljnog kapitala, komanditor odgovara do visine uplaćenog dijela, komplementari odgovaraju kao i članovi JTD – cijelom svojom imovinom

55. Razlučni vjerovnici? Koji su to? Založni vjerovnici, oni koji imaju pravo zadržanja

56. Tko zastupa pojedino trgovačko društvo po ZTD-u? JTD: članovi; komanditno: kompementari; ortakluk: svi, ali mogu dogovoriti da 1 zastupa

57. Prokura

58. Koje poslove prokurist ne može obavljati?

 

 

UPRAVNO I RADNO – ispitivač: Miljenka Pajalić

 

 

1. Tko je sve dužan postupati po ZUP-u? Tijela državne uprave i ustanove s javnim ovlastima.

2. Gdje ima još postupovnih odredbi osim ZUP-a?

3. Kad je rješenje konačno?

4. Kad je rješenje pravomoćno?

5. Upotreba jezika u upravnom postupku?

6. Pazi li upravno tijelo na svoju nadležnost? Ex officio tijekom cijelog postupka.

7. Je li prostorno ograničena nadležnost upravnog tijela?

8. Razlozi za izuzeće službene osobe?

9. Kad se MOŽE izuzeti? Na zahtjev stranke.

10. Tko odlučuje o zahtjevu za izuzeće? Rukovoditelj tijela.

11. Uvjerenje – što je i je li ono upravni akt?

12. Može li stranka tražiti izmjenu uvjerenja? Da, i to rješenje je upravni akt!

13. Redovni pravni lijek

14. Nabrojite 1 izvanredni pravni lijek.

15. Obnova postupka

16. Najčešći razlozi za ponavljanje postupka? Novi dokazi.

17. Razlozi za obnovu postupka – objektivni i subjektivni

18. Tko rješava o prijedlogu za obnovu postupka? Organ koji je donio konačno rješenje.

19. Izvanredno ukidanje rješenja u upravnom postupku?

20. Razlika između poništavanja i ukidanja

21. Rješenje donijeto bez zahtjeva stranke – kakvo je? Ništavo. Ali ako se stranka naknadno uključi u postupak, naknadno je pristala.

22. Pazi li na ništavo rješenje Upravni sud po službenoj dužnosti? Da.

23. O čemu odlučuje Upravni sud? O zakonitosti upravnog akta.

24. U kojem roku se podnosi upravna tužba?

25. Sastav Upravnog suda? Vijeće od 3 suca.

26. Tko može biti tužitelj u upravnom sporu?

27. Zainteresirana treća osoba?

28. Odgoda izvršenja upravnog akta

29. Šutnja administracije

30. Što se događa ako stranka ne poštuje rokove?

31. Kad se tužba odbacuje kao nepravovremena?

32. Kada je tužba neuredna?

33. Izmjena rješenja tijekom upravnog spora?

34. Obveznost odluka Upravnog suda?

35. Ponavljanje postupka provedenog pred Upravnim sudom? Da + razlozi?

36. Tko obavlja poslove državne uprave?

37. Koji su poslovi državne uprave?

38. U kojem obliku se daje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine? U novcu, a iznimno u naravi.

39. Tko su ovlaštenici te naknade?

40. Što je potpuno izvlaštenje imovine? Prestaje vlasništvo.

41. Kada se nekretnina može izvlastiti? Radi javnog interesa i radi izvođenja radova,

42. Tko utvrđuje interes RH? Vlada RH, na zahtjev korisnika izvlaštenja.

 

 

43. Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa?

44. Propisi radnog zakonodavstva

45. Ugovor o radu

46. Najniža dob za zaposlenje? 15 godina

47. Probni rad

48. Tko je pripravnik?

49. Tko je volonter?

50. Kakvo radno vrijeme može biti?

51. Razlika nepunog i skraćenog radnog vremena

52. Kako se računa skraćeno radno vrijeme? Kao puno radno vrijeme.

53. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

54. Sudska zaštita prava radnika

55. Udruženja poslodavaca i radnika

56. Pravo na štrajk

57. Lock out

58. Radna knjižica

59. Tko propisuje oblik radne knjižice? Ministarstvo rada.

60. Kako se zapošljavaju državni službenici?

61. Iz kojeg djelokruga državni službenici obavljaju poslove?

62. Probni rad

63. Tko ocjenjuje rad službenika i namještenika? Čelnik tijela.

64. Prava temeljem nezaposlenosti

65. Tko je stranac u RH?

66. Kakav može biti boravak stranca u RH?

67. Privremeni boravak stranca? Duži od 90 dana.

68. Kad je boravak stranca u RH nezakonit? Kad nema vizu.

69. Može li stranac raditi u RH?

70. Poslovna dozvola

71. Tko traži izdavanje radne dozvole za stranca? Poslodavac.

 

 

KAZNENO I KAZNENO PROCESNO – ispitivač: Slavko Zadnik

 

Pismeni rad 1: KD nanošenje teške tjelesne ozljede

 

1. KD nanošenja teške tjelesne ozljede

2. Djela iz te glave KZ-a

3. Koja su kvalificirana kaznena djela iz te glave?

4. Teško ubojstvo

5. Zašto je ubojstvo djeteta pri porođaju privilegirano? Tko je privilegiran? Majka.

 

Pismeni rad 2: KD skidanja i povrede službenog pečata

Pismeni rad 3: KD izazivanja prometne nesreće

 

6. Nehaj

7. Namjera

8. Neubrojiv počinitelj – koji su to?

9. Privremeni duševni poremećaj

10. Pokušaj kaznenog djela?

11. Razlika između svršenog i nesvršenog pokušaja?

12. Što je pojedinačni počinitelj?

13. Supočiniteljstvo – razlika kod poticaja? Poticatelji ne sudjeluju u počinjenju kaznenog djela

14. Produljeno kazneno djelo

15. Beznačajno djelo

16. Mjere upozorenja

17. Sudska opomena

18. Uvjetna osuda – što je, može li sud postaviti dodatne uvjete, kad sud mora opozvati uvjetnu osudu

19. Što se događa kada sud opozove uvjetnu osudu?

20. Izricanje kazne u stjecaju – sustav asperacije

21. Vrste stjecaja

 

 

22. Kazneni sudovi

23. Općinski sudovi – sastav suda

24. Kad okrivljenik može imati branitelja?

25. Kad će državni odvjetnik odbaciti kaznenu prijavu?

26. Koliko najviše branitelja može imati okrivljenik? 3

27. Kada okrivljenik mora imati branitelja?

28. Ako državni odvjetnik nema dovoljno podataka, što može učiniti? Dati nalog policiji za prikupljanje informacija.

29. Kada će iskaz okrivljenika biti valjan u kasnijem postupku?

30. Odlučivanje po načelu svrhovitosti

31. Kad državni odvjetnik može podići neposrednu optužnicu?

32. Kad sud može isključiti javnost s rasprave?

33. Kad će sud donijeti odbijajuću presudu?

34. Zbog čega se može ulagati žalba?

35. Razlika između apsolutno i relativno bitnih povreda postupka?

36. Kazneni nalog? Uloženi prigovor šalje se protivnoj strani na odgovor.

37. Izuzetak od zabrane reformatio in peius

38. Izvanredno ublažavanje kazne – što je, tko odlučuje? Vrhovni sud.

 

 

GPP i OBITELJSKO – ispitivač: Arno Vičić

 

1. Kad sudac primi tužbu, što čini s njome? Provjerava je li sud nadležan, je li tužba uredna i potom ju šalje na odgovor.

2. Što znači apsolutna nenadležnost? Zašto ne ustupamo kad smo stvarno nenadležni?

3. Učinak slanja nenadležnom sudu

4. Što ako stranka ne dostavi dokaze?

5. Presuda zbog ogluhe

6. Prekid postupka

7. Što je posljedica otvaranja stečaja? Atrakcija nadležnosti

8. Mirovanje postupka

9. Sporovi male vrijednosti

10. Rokovi za – reviziju, povrat u prijašnje stanje, prijedlog za ponavljanje postupka

11. Razlozi za ponavljanje postupka

 

12. Imovina bračnih drugova? Suvlasništvo na jednake dijelove, NE zajedničko vlasništvo

13. Što je dobitak od igara na sreću? Bračna stečevina

14. Što od autorskog prava ulazi u bračnu stečevinu? Materijalni dio, moralni dio ne.

15. Posvojenje – što je, koje tijelo je nadležno (CZSS prema mjestu prebivališta djeteta)

16. Dobne granice za posvojenje – za roditelja, za dijete?

17. Raniji odnosi djeteta koje se posvaja

18. Skrbništvo – što je, kakva svojstva moraju biti ispunjena na strani skrbnika?

 

 

PRAVOSUDNI ISPIT

1. srpnja 2005.

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO – ispitivač: Viktorija Lovrić, sutkinja VTS-a

 

 

Pismeni rad 1: ukradeni čekovi

Pismeni rad 2: zahtjev za povrat novca temeljem ugovora o zajmu – sklopila ga fizička osoba – sporno je jeli ga sklopila za svoj račun ili za račun trgovačkog društva

 

1. Posjedovna tužba

2. Suvlasništvo

3. Pravni temelj stjecanja vlasništva

4. Stjecanje vlasništva nasljeđivanjem

5. Vrste ZK upisa

6. Predbilježba

7. Tabularna isprava

8. Koja prava mogu biti predmetom uknjižbe? Stvarna prava + neka obvezna: pravo prvokupa, nazadkupa, najam, zakup

9. Zakup poslovnog prostora (bitni elementi tog ugovora, rok za zaključenje zakupa, otkaz ugovora o zakupu poslovnog prostora)

10. Vrste oporuka

11. Usmena oporuka

12. Zaključenje ugovora (forma, volja, ponuda, prihvat ponude, kako zakon formulira šutnju – primjer)

13. Zakašnjenje vjerovnika (koga terete troškovi čuvanja stvari?)

14. Kamate – što su i koje vrste postoje?

15. Zakonska zatezna kamata

16. Mogu li se stranke odreći zakonske zatezne kamate? Ne, jer ona ne teče na temelju volje stranaka, nego po sili zakona

17. Raskid ugovora zbog neispunjenja (kad je rok bitan sastojak ugovora?)

18. Ugovor o prodaji i odgovornost za materijalne nedostatke stvari

19. Ugovor o građenju

 

 

20. Trgovac pojedinac – što je i upisuje li se u sudski registar?

21. Što je sudski registar?

22. Upisuje li se u službeni registar po službenoj dužnosti? Da

23. Tko za trgovačko društvo podnosi prijedlog za upis?

24. Uprava DOO-a?

25. Tko može biti član uprave?

26. Ako ih ima više, kako članovi uprave zastupaju društvo?

27. Stečajni razlozi

28. Tijela stečajnog postupka? Stečajni sudac, odbor vjerovnika, steč. upravitelj

29. Što je javno trgovačko društvo? Kako odgovaraju članovi tog društva?

30. Dionica

 

 

 

 

USTAVNO i ORG. PRAVOSUĐA – ispitivač: Lauc

 

1. Definicija RH? Jedinstvena, nedjeljiva, demokratska, socijalna

2. Najviše vrednote ustavnog poretka? Za što one služe? Za tumačenje Ustava.

3. Što sadrži ustavni poredak?

4. Zaštita nacionalnih manjina? Koja politička prava imaju nacionalne manjine? Čime je to detaljnije regulirano?

5. Što je organski zakon? Njime se razrađuju temeljne slobode i prava, ustrojstvo lokalne i područne samouprave i ustrojstvo državnih tijela.

6. Je li Kazneni zakon organski zakon? Da, jer se njime uređuju ''pitanja života i smrti''.

7. Odgovornost Vlade RH? Tko može pokrenuti to pitanje?

8. Oblici interpelacije? Pismena interpelacija, zastupnička pitanja, istražna povjerenstva.

9. Koja je većina zastupnika potrebna za izglasavanje nepovjerenja Vladi? Apsolutna većina zastupnika.

10. Međunarodni ugovori – koja je posljedica ratifikacije?

11. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda?

12. Što znači protokol?

13. Koju je rezervu RH iskazala prilikom ratifikacije EKZLJP? Rezervu usmene rasprave u postupku pred Upravnim sudom.

14. Sastav Vlade RH?

15. Akti Vlade RH

16. Kakve vrste uredbi Vlada najčešće donosi? Uredbe za provođenje zakona.

17. Pravo na lokalnu i područnu samoupravu?

18. Što je Grad Zagreb? Ima status županije.

19. Načelo supsidijarnosti? Bottom-up sustav.

20. Kroz što se manifestira izravno pravno autonomija lokalne samouprave? Kroz donošenje statuta.

21. Kada Ustav stupa na snagu? Danom donošenja.

22. Zašto Ustav nema vacatio legis? Što se istodobno donosi? Ustavni zakon za provedbu Ustava RH.

23. Koje vrste podnesaka je odredio Ustavni zakon o Ustavnom sudu? Prijedlog, zahtjev i ustavna tužba.

24. Načelo ustavnosti i načelo zakonitosti?

25. Što biva kada sudovi pokrenu zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti?

26. Što je ustavna tužba? Što se povrjeđuje i tko povrjeđuje? Definicija od riječi do riječi.

27. Izborni sporovi prema Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu

28. Tko ima pravo pokrenuti postupak ocjene izbora pred Ustavnim sudom?

 

 

29. Nadležnost općinskih sudova

30. Kako se bira glavni državni odvjetnik? Mandat 4 godine, može biti reizabran.

31. Hrvatska odvjetnička komora – što je i koje akte donosi?

 

 

KAZNENO i KPP – ispitivač: Dragan Novosel

 

Pismeni 1: KD zlouporabe opojnih droga

Pismeni 2: KD tjelesna ozljeda

Pismeni 3: KD teške krađe (počinitelj stranac)

 

1. Kad se radi o krađi, a kad o teškoj krađi?

2. Do kada državni odvjetnik može preinačiti optužnicu? Do završetka dokaznog postupka?

3. Načelo zakonitosti prema KZ-u?

4. Načelo krivnje

5. Neubrojivost – kakav se postupak vodi? Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

6. Koji je uvjet da bi neubrojiva osoba koja je počinila kazneno djelo bila smještena u ustanovu? kada postoji opasnost da će zbog...

7. Osoba koja počini djelo pod utjecajem opojnih droga?

 

 

8. Tko je ovlašteni tužitelj u kaznenom postupku?

9. Kada državni odvjetnik može odustati od progona?

10. Kada je državni odvjetnik dužan poduzeti kazneni progon? Kada postoji osnovana sumnja.

11. Vrijeme počinjenja kaznenog djela?

12. Što ako dijete počini kazneno djelo? Primjenjuje se Zakon o sudovima za mladež i obavijestit će se centar za socijalnu skrb.

13. Kada se smatra da je neka osoba zatečena u kaznenom djelu?

14. Što kada zateknemo neku osobu da radi kazneno djelo?

15. Kada su redarstvene vlasti ovlaštene uhititi određenu osobu?

16. Prava uhićene osobe? Pravo saznati razlog zašto je uhićena, pravo pozvati branitelja

17. Kada je obrana obvezna?

18. Koliko može trajati pritvor u istrazi po rješenju istražnog suca? 1 mjesec, a nakon isteka mjesec dana pritvor se može produžiti

19. Može li državni odvjetnik podići neposrednu optužnicu za ubojstvo? Može, ali istražni sudac mora dati suglasnost.

20. Može li istražni sudac kod teškog ubojstva dati suglasnost? Ne.

21. Za koje kazneno djelo može državni odvjetnik podnijeti optužni prijedlog? za kazneno djelo do 5 godina zatvora.

22. Koje odluke može donijeti sud nakon dovršetka rasprave?

23. Oslobađajuća presuda

24. Kaznenopravne sankcije?

25. Mjere upozorenja

26. Tko je ovlašten podnijeti žalbu protiv presude?

27. Kada oštećenik može podnijeti žalbu protiv presude?

28. Koji su žalbeni razlozi?

29. Izvanredni pravni lijekovi?

 

 

GPP i OBITELJSKO – ispitivač: Arno Vičić

 

1. Vještačenje – općenito

2. Je li vještačenje o pravu dopušteno?

3. Kako sud pribavlja sadržaj stranog prava?

4. Što je nalaz, a što mišljenje? Mišljenje je zaključak vještaka koji se izvlači iz nalaza.

5. Za što je potreban nalaz?

6. Što će sud učiniti kad dobije nalaz i mišljenje vještaka? Kad stranke stave primjedbe, sud će primjedbe raspraviti s vještakom.

7. Postoji li kod nas nadvještačenje? Ne.

8. Može li se tražiti izuzeće vještaka? Do kada? Do početka vještačenja, ali i kasnije ako stranka sazna za razlog

9. Kad je dozvoljena žalba protiv rješenja u parničnom postupku?

10. Slučajevi kad nije dopuštena žalba protiv presude? Žalba je uvijek dopuštena, osim kad je izričito određeno da žalba nije dopuštena. Nije dopuštena žalba protiv rješenja kojim se upravlja postupkom.

11. Mirovanje postupka – što je i koji je najčešći slučaj? Tužitelj ne dođe, a tuženik predloži mirovanje postupka.

12. Kada teče rok o mirovanju postupka?

13. Osiguranje dokaza

14. Sud nadležan za postupak osiguranja dokaza i u kojem postupku? U izvanparničnom postupku. Troškovi osiguranja dokaza su dio parničnih troškova.

15. Troškovi parničnog postupka

16. Kako se odlučuje o troškovima?

17. Vrste presuda? 3 diobe

18. Kakva je presuda o razvodu braka? Konstitutivna.

19. Kad je dozvoljena deklaratorna tužba? Onda kad nije moguća konstitutivna, jer svaka konstitutivna tužba i konstitutivna presuda imaju u sebi deklaraciju.

20. Iz kojih razloga se može pobijati presuda zbog ogluhe?

21. Bitne povrede odredaba parničnog postupka

22. Koje su apsolutno bitne?

23. Stvarna nadležnost trgovačkog suda

24. Sporovi male vrijednosti

25. Prijedlog za ponavljanje postupka

26. Razvod braka + maloljetna djeca

27. Kada se provodi postupak mirenja i kako? Gdje se provodi mirenje? U CZSS.

28. Osporavanje majčinstva i očinstva – koji su rokovi?

29. Kako se određuje uzdržavanje za dijete? 1. potrebe djeteta; 2. redovita primanja; 3. imovina; 4. obveze zakonskog uzdržavanja

 

 

UPRAVA i RADNO – ispitivač: Dunja Jurić–Knežević

 

1. Kako se zasniva radni odnos?

2. Sadržaj i forma ugovora o radu?

3. Obveze poslodavca i radnika iz ugovora o radu? Rad mora biti siguran.

4. Pravna vrela radnog prava

5. Strane kolektivnog ugovora

6. Zašto je poslodavcu u interesu sklapanje kolektivnog ugovora? On time dobiva socijalni mir.

7. Sporazum o prestanku ugovora o radu

8. Ostali načini prestanka ugovora o radu

9. Prestanak ugovora o radu odlukom suda? Potrebno je da teče radni spor o zakonitosti otkaza.

10. Ima li radnik pravo na naknadu plaće?

11. Postoji li revizija u radnom sporu? Da.

12. Tehničko unapređenje u tijeku rada? To će biti vlasništvo poslodavca, ali radnik ima pravo na nagradu.

13. Koje je jedino pravo zbog kojeg se može štrajkati? Pravo na isplatu plaće.

14. Udruge u području rada? Gdje se obavlja njihova registracija?

15. Je li uvjerenje upravni akt?

16. Načela upravnog postupka?

17. Skraćeni upravni postupak

18. Posebni ispitni postupak

19. Usmena rasprava

20. Dispozicije stranke u vezi zahtjeva – mijenjanje zahtjeva

21. Odustanak od zahtjeva?

22. Pogrešna primjena materijalnog prava?

23. Razlozi za pokretanje upravnog spora?

24. Koje su bitne povrede – općenito?

25. Obnova upravnog postupka – razlozi

26. Poništenje i ukidanje upravnog akta

27. Gdje jedino ZUP daje alternativno mogućnost poništenja i ukidanja? Kod obnove postupka

28. Iz kojih će razloga Upravni sud odbaciti tužbu?

29. Može li se dogoditi da netko ospori upravni akt o kojem je već odlučeno? Da.

30. Što znači prijevremena tužba? Tužba podnesena zbog šutnje administracije.

31. Šutnja administracije?

32. Izvlaštenje – bitno

33. Tijela u postupku izvlaštenja? Županijski ured, Min. pravosuđa, Upravni sud.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Molim savjet sto mi je ciniti. Podnjela za zahtjev za upis stana u gruntovnicu, ali sam dobila odbijenicu (jer mi je potrebna tabularna isprava) buduci je upisana u Gruntovnici "Industrogradnja"!!!. U Industrogradnji tvrde da nemaju ugovor (u sto sumnjam s obzirom na osobe koje izdaju tabularnu ispravu nikad nema) i najlakse je "otkandati" stranku. Obracam se poglavarstvu grada Zagreba koji nakon mjesec dana (svakodnevno kontaktiranje) i veli mi covjek nemao ugovor - tuzite Industrogradnju!?

Ocajna sam, sto mi je raditi (niti imam novaca za odvjetnike niti vjerujem u njih jer su prevaranti, barem je moje iskustvo takvo, jer kad sam kupovala navedeni stan imala sam odvjetnika koji nije nista napravio osim naplatio neznam kakvu uslugu jer i tri godine nakon kupnje stana (limenka - Novi Zagreb) imam problema.

Molim Vas za savjet i pomoc.

 

S postovanjem,

 

Nik

:-o

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

On ispituje od drugog mjeseca.

PRESUDA-Zlouporaba opojnih droga nabroji još neka k.d. iz te glave

1. kazna zatvora

2.kada možemo zamijeniti kaznu zatvora za rad za opće dobro

3.mjere upozorenja

4.limit kazne zatvora za uvjetnu osudu

5. što se može izreći uz uvjetnu osudu

6. opotiv uvjetne osude - vrste i razlozi

7. kada se ne može opozvati uvjetna osuda

8.pritvor

8.pritvor u skraćenom postupku

9.postupak 1-stupanjskog suda po žalbi

10.odluke 2-stupanjskog suda po žalbi

11.izvanredni pravni lijekovi

12.izvanredno ublažavanje kazne

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Rok 17. 02. 2006.

 

KZ i KPP - Marko Rašo

 

1. zadaća: krađa

- nešto o djelu

- u koju grupu KD spada

- kvkva mora biti stvar? (tuđa, pokretna)

- koji je to obluk krivnje

- kvalifikacija krađe (da li je obična, teška...)

2. Vrste zahtjeva za pokretanje kaz. postupka?

(optužnica, opt. prijedlog, privatna tužba)

3. Za koja KD se podnosi koji od ovih zahtjeva?

4. Obvezna obrana?

5. Št su mjere opreza? Kako se određuju? Tko ih može odrediti? Kad se moraju odrediti? Max. trajanje?

6. Prema kome se ne može primjeniti kaz. zakon, a prema kome se primjenjuje supstidijarno? Djeca do 14 god. - ne može, maloljetnici, osobe s duševnim smetnjama – supst.

7. Zastara izvršenja kazne zatvora? Kriterij određivanja?

8. Zastara, podjela? Apsolutna – relativna Razlika? Relativna – može se prekidati i ponovo započinjati, aps. – ne može

9. In dubio pro reo?

10. Imaju li drž. odvj., priv tuž. i ošt. kao tuž. ista pr. u postupku? NE! U čemu se očituje razlika? DO kao drž. tijelo ima određene prednosti ispred ovo dvoje (opt. nije potpuna, neće je odbaciti DO-u, ako je ne popravi, ako DO ne dođe na raspravu postupak se neće obustaviti)

11. Nerazumljivi ponesci? Što ako stranka podnesak ne popravi?

12. Osnove za pritvor?

13. Obvezan pritvor? za KD veća od 5 god.

14. Vrste kaz. pr. sankcija? Što je kod njih bitno? Propisane zakonom, određene za konkretno djelo.

15. Načini počinjenja KD?

 

 

 

 

GP i Trgovačko – Andrija Eraković

 

1. Naknada štete? Pretpostavke odgovornosti?

2. Odgovornost: prometna nesreća, sudjelovanje više osoba?

3. Zadaća: zahtjev za naknadu štete protiv izdavača (povreda pr. osobnosti)

- iz čega proizlazi odgovornost

- koji zakoni su primjenjivani prilikom donošenja odluke

4. Što su pr. osobnosti?

5. Alternativne obveze? Kome pripada pr izbora? (dužniku, pa i kada je pao u zakašnjenje, ima pr. izbora sve do ispunjenja)

6. Forma pr. posla?

7. Što ako je propisana forma ug., a kasnije se obavljaju izmjene ug.? Forma toga?

8. Posljedica nepoštivanja forme ug.? Ništetan je

9. Može li ništetan ug. protokom vremena postati valjan? U kojem slučaju? Da, ako su stranke ug. ispunile

10. Pobojni ug.

11. Raskid ug. zbog neispunjenja? Izjava o raskidu + primjereni rok za ispunjenje dr. strani.

12. Posljedice raskida? Ug. strane oslobađaju se ug. obveza, osim nakn. štete i vraćanja onoga što je svaka od strana uložila do tada

13. Kada nije potrebna izjava o raskidu? Kod fiksnih ug. Do raskida dolazi isrekom roka.

14. Raskid zbog promjenjenih okolnosti? Tu govorimo o sudskom raskidu

15. Cesija?

16. Jamstvo?

17. Vrijeme ispunjenja obveze? Dospjelost, ug. određena, ako nije kada vjerovnik zatraži ispunjenje.

18. Što je nekretnina?

19. Načelo superficies credit solo? Vlasnik zemljišta vlasnik je i zgrade izgrađene na njemu.

20. Stjecanje pr. vlasništva na nekretnini? U ZK se upisuje temeljem pr. posla

21. Vlasničke tužbe (zaštita pr. vlasništva)?

22. Suvlasništvo? Odlučivanje? Poslovi redovne i izv. uprave?

23. Kada suvl. može tražiti razvrgnuće isplatom?

24. Poništenje oporuke zbog mana volje? Rokovi? Tko može tražiti?

25. Javna oporuka?

26. Usmena oporuka?

27. Bitni sastojci trasirane mjenice?

28. Indosament?

29. Prokura?

30. Odgovornost za obveze komanditnog društva?

31. DD. Organi, tko vodi poslove, zastupa...?

32. Prava imatelja dionice?

33. Kada nastupaju pr. posljedice stečaja? Danom stavljanja odluke o otvaranju stečaja na ogl. ploču suda

34. Posljedice stečaja?

35. Što ulazi u stečajnu masu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPP i Obiteljsko – Petar Milas

 

1. Kako se pokreće parn. postupak?

2. Stadiji parn. postupka?

3. Stadiji pripreme gl. rasprave?

4. Prethodno ispitivanje tužbe? Što čini sudac?

5. Dostavljanje tužbe na odgovor? Rok 15. dana, prekluzivan, mora se upozoriti na posljedice

6. Pripremno ročište?

7. Koje odluke sud može donjeti na pripr. ročištu? Presuda na temelju priznanja, zbog odricanja, nagodba...

8. Gl. rasprava. Tijek, koja načela dominiraju? Usmenost, sasl. stranaka, kontradiktornost, javnost, neposrednost...

9. Tko odlučuje koji će se dokazi izvesti?

10. Koje činjenice ne treba dokazivati? Općepoznate, nesporne, zakonom pretpostavljene

11. Da li će sud iako je protiv. stranka priznala činjenice i njih naknadno utvrđivati? Da, kada sud posumnja da stranke raspolažu zahtjevima kojima ne mogu raspolagati.

12. Što sud čini kada ni nakon što je izveo sve dokaze nije u stanju izvesti siguran zaključak o odlučnim činj.? Primjena pravila o teretu dokazivanja, na načelu slob. ocj. dokaza.

13. U kojem stadiju se izvode dokazi? Na gl. raspravi

14. Očevid?

15. Osiguranje dokaza?

16. Sud nadležan za osig. dokaza prije početka postupka? Tamo gdje se nalazi dokaz koji je potrebno osig.

17. Troškovi postupka?

18. Tko prethodno snosi troškove? Stranka koja je predložila dokaz.

19. Tko je umješač?

20. Koje radnje umješača sud uvažava?

21. Do kada se može umješati?

22. Kada umj. može podnjeti izv. pr. lijek i kada se do pravomoćnosti nije umješao? Kada ima svojstvo jedinstvenog suparničara

23. Imenovanje prethodinka?

24. Vrste presuda?

25. Presuda bez održavanja rasprave? Tuženi priznao činjenice i navode iz kojih se temelji tužbena osnova, ali se protivi tužb. zahtjevu.

26. Međupresuda? Kako glasi odluka o međupresudi?

27. Što se događa s postupkom kada se donese međupresuda? Zastoj

28. Kada dolazi do zastoja postupka?

29. Presuda zbog izostanka?

30. Žalba? Kakav je pr. lijek? Suspenzivan, devolutivan, redovan, dvostran.

31. Može li se odreći pr. na žalbu?

32. Može li se odustati od već izjavljene žalbe?

33. Što sud čini povodom žalbe?

 

34. Kada žalba nije dopuštena?

35. Ponavljanje postupka?

36. Razlozi ponavljanja postupka?

37. Revizija? Razlozi

38. Ostavinski postupak? Izvanparn. postupak, pokreće ga opć. sud po sl. dužnosti kad primi osmrtnicu ili j.b.

39. Da li je ostav. raspr. javna? NE

40. Naknadno pronađena imovina? Raspodjeljuje se prema postojećem rješenju o ostav. postup.

41. Naknadno pronađena oporuka? Proglašuje se i obavještava nasljednike koji mogu pokrenuti postupak.

42. Oblik odluke u ovrš. postupku? Rješenje, zaključak

43. Mora li ovrš. rješenje biti obrazloženo? Ne, samo mora imati uputu o pr. lijeku.

44. Mora li rješenje kojim se ovrha odbacuje/odbija biti obrazloženo? DA

45. Pr. lijekovi protiv ovrš. rješenja? Žalba, prigovor Kada koji?

46. Protuovrha?

47. Kome se dostavlja rješ. o ovrsi temeljem ovrš. ispr.? Ovrhovoditelju, ovršeniku, nekom trećem (banka, štedionica...)

48. Kada se uručuje rješenje o ovrsi za prodaju stvari? U trenutku postupanja suda, da ovaj ne bi prije stvari prodao i tako onemogućio ovrhu.

49. Tko je majka djeteta, tko se smatra ocem?

50. Načini utvrđivanja majčinstva/očinstva?

51. Može li maloljetnik priznati očinstvo?

52. Tko može podnjeti tužbu na utvrđenje?

53. Što može učiniti otac, ako majka ne prizna njegovo priznanje očinstva?

54. Tužba za osporavanje očinstva/majčinstva?

55. Skrbništvo?

56. Tko su štićenici?

57. Tko obavlja skrbinštvo?

58. Kada skrbništvo prestaje?

59. Kada se maloljetnik stavlja pod skrb?

60. Tko donosi odluku o stavljanju pod skrbništvo?

61. Dužnosti skrbnika?

62. Što je bračna stečevina?

63. Raspolaganje bračnom stečevinom?

64. Vlastita imovina?

65. Koju izvanbr. zajednicu priznaje obitelj. zakon? Životnu zajednicu neudane žene i neoženjenog muškarca, koji nisu u nekoj drugoj takvoj zajednici i koja traje min 3 god. ili manje ako je ređeno dijete u njoj

66. Uzdržavanje? Pravo, dužnost, obveza

67. Razlozi za razvod braka?

 

 

Upravno i radno – Miljenka Pajalić

 

1. Tko je dužan postupati prema ZUP-u?

2. Gdje može biti normiran upr. postupak osim u ZUP-u?

3. Samostalnost u rješavanju u upr. postupku? Samostalan unutar ovlasti iz Zakona.

4. Koje je rješenje konačno, a koje pravomoćno?

5. Jezik u uporabi?

6. Da li upr. tijelo pazi po sl. dužnosti o nadležnosti? DA

7. Izuzetak sl. osobe?

8. Tko odlučuje o izuzeću?

9. Da li je uvjerenje upr. akt? NE

10. Kada se uvjerenje izdaje? O činjenicama o kojima se vodi služb. evidencija.

11. Redovni pr. lijek? Kome se podnosi? Kako se postupa po žalbi?

12. Ovlaštenja 2˚ tijela povodom žalbe?

13. Sastavni dijelovi rješenja?

14. Što treba biti naznačeno u izrjeci, obrszloženju...?

15. Obnova postupka?

16. Što se događa s rješenjem kod obnove postupka?

17. Razlika ukidanje-poništenje?

18. Što se može poduzeti nakon konačnog upr. rješenja? Upr. spor

19. Što utvrđuje upr. sud u upr. sporu?

20. Na temelju kojih činjenica se ocjenjuje zakonitost akta? Može li sud u obzir uzeti nove činj. i dokaze? NE

21. Spor pune jursdikcije?

22. Što sud čini kada tužba ima nedostatke?

23. Što ako upr. tijelo izmjeni osporavani akt tijekom upr. spora? O tome se obavještava sud i tužitelj koji može odlučiti ostaje li ili odustaje od tužbe. Ako ostaje kod nje postupak je upravljen protiv novog upr. akta.

24. Da li presude suda obvezuju upr. tijelo?

25. Granice ispitivanja upr. akta?

26. Na kakvo rješenje sud padi po sl. dužnosti? Ništetno

27. Na čiji prijedlog se obavlja izvlaštenje nekretnina?

28. Pretpostavke za izvlaštenje?

29. Da li je rješenje o izvlaštenju upr. akt? DA

30. Gdje se ovo rješenje može pobijati?

31. Temeljne obveze radnika i poslodavca?

32. Koji se propisi primjenjuju osim Zakona o radu? ZOO

33. Oblik ug. o radu? Pisani oblik, ako nije poslodavac radniku mora izdati potvrdu o sklapanju ug. oradu najkasnije do stupanja radnika na rad.

 

34. Probni rad?

35. Najniža dob za zapošljavanje?

36. Pripravnik-volonter razlike? Nema plaću, staž, ne zasniva radni odnos)

37. Može li se odreći pr. na korištenje god. odmora? NE

38. Nepuno-skraćeno radno vrijeme razlika?

39. Što radnik može poduzeti ako misli da mu je povrijeđeno njegovo pr. iz radnog odnosa? Rokovi?

40. Otkaz? Izv. otkaz? Rokovi?

41. Oblik otkaza? Što sadržava? Kome se mora dostaviti? Pisani oblik, obrazloženje o otkazu, dostavlja se radniku

42. Oblik udruživanja poslodavca/radnika?

43. Da li je udruga poslodavaca pr. osoba? DA

44. Može li se zabraniti štrajk? Da, u sumnji da je nezakonit, odlučuje žup. sud, ako je na području više žup. žup. sud u Zg.

45. Žalba protiv odluke žup suda? Tko dolučuje? Vrhovni sud

46. Trko obavlja poslove u drž. upravi?

47. Načelo hijerarhijske podređenosti?

48. Kada viši službenik može odbiti nalog? Protuzakonit nalog

49. Na temelju čega stranac može raditi u RH? Radne dozvole i poslovne obaveze

50. Tko može tražiti privremeni boravak u RH? Osobe zbog rada, sudiranja, zasnivanja obitelji...

51. Što takva osoba mora imati? Osigurana sredstva za život.

 

 

 

Ustav i org. pravosuđa – Ante Galić

 

1. Što Ustav govori o ljudskim pr.?

2. Razlozi za ograničenje ljud. pr. iz Ustava?

3. Koja se ljud. pr. ne mogu ograničiti?

4. Odgovornost za povredu ljud. pr.? Osobna

5. Mogu li se uredb. sa zak. snagom ograničavati ljud. pr? NE

6. Mandatar za sastav Vlade?

7. Ustavna uloga pučkog pravobranitelja?

8. Da li je potrebno imati pr. interes za pokretanje postupka pred puč. pravobr.? NE

9. Tko donosi odluku o pokretanju ovog postupka?

10. Tko provodi postupak za izbor sudaca ust. suda?

11. Tko provodi izbor za suce Ust. suda?

12. Na koje vrijeme se biraju?

13. Uvjeti za ust. suca?

14. Iz čijih redova se biraju?

15. Može li ne određeni predmet dati drugom sudu na raspravljanje? DA, pojedine vrste predmeta zbog nemogućnosti rješavanja u razumnom roku.

16. Zaštita pr. na suđenje u razumnom roku?

17. Zahtjev za jedinstvenu primjenu zakona?

18. Tko određuje br. sudaca u pojedinom sudu?

19. Tko čini opću sjednicu Vrh. suda?

20. Tijela vođenja steg. postupka? Vijeće i stegovno vijeće

 

21. Da li je Vijeće vezano za prijedlog steg. vijeća? NE

22. Privremeno udaljavanje suca? Rok?

 

 

 

Rok 20. 02. 2006.

 

Ustav i org. pravosuđa – Marija Kriletić

 

1. Što je Ustav? Kakav je to akt? Smisao postojanja? Kada je donesen?

2. Ljud. pr. i temeljne slobode, osobne slobode, gosp. pr.?

3. Predsjednik RH? Koje ima ovlasti u odnosu na Vladu? Kakvu ima odgovornost?

4. Prethodna određenost djela? Zabrana retroaktivnosti

5. HS? Kakvo je to tijelo, kako se biraju zastupnici, kakve akte donosi?

6. Uspostava RH kao samostalne drž? Dva akta

7. Što mora proći propis nakon izglasavanja u HS? Objava u NN

8. Kakvo je tijelo Ust. sud? O čemu odlučuje?

9. Ustavna tužba?

10. Konvencija za zaštitu ljud. pr i sloboda?

11. Što su sudovi? Vrste? Nadležnosti? Dužnosti i obveze sudaca?

12. Ovlasti Vrh. suda?

13. Odvjetništvo? Organizacija, ovlasti, kada daju bespl. pomoć, što ako zgriješe?

 

Građansko i trgovačko – Jasna Brežanski

 

1. Vrste posjeda?

2. Posjednovna zaštita?

3. Kako se štiti vlasništvo? Da li zastarjevaju vl. tužbe? NE

4. Da li stvarna pr. zastarjevaju? NE, osim pr. služnosti (neizvršavanjem)

5. Actio confesoria?

6. Mogu li sve stvari biti predmet pr. vlasništva?

7. Koje su stvari od interesa za RH?

 

8. Što je pr. služnosti? Vrste?

9. Stjecanje pr. služnosti?

10. Stjecanje pr. služnosti pr. poslom? Mora li biti upisano u ZK? Da

11. Suvlasništvo i etažno vlasništvo?

12. Dosjelost? Na koji način se uračunava vrijeme prednika?

13. Prestanak pr. građenja, što se događa sa zgradom? Postaje vlasništvo vlasnika zemljišta

14. Stvarno pojačanje obv. pr. odnosa?

15. Odgovornost za pr. nedostatke stvari?

16. Što ako netko treći protiv kupca vodi parnicu? Može obavijestiti vlasnika o otme (intervencijski efekt), ako ga ne obavijesti gubi pr. na evikciju, osim ako ne dokaže da je savjesno vodio parnicu.

17. Osobno pojačanje obv. pr. posla?

18. Ug. kazna?

19. Ponuda? učinci ponude?

20. Više potraživanja i dugovanja među istim stranama? Kako ide ispunjenje obv.? 1. troškovi, 2. kamate, 3. glavnica

21. Vrste kamata? Zakonske, ug, procesne (plaćena glavnica, ali ne i kamate, tada neispl. kamate postaju glavica i na njih idu kamate)

22. Izvanug. obv.?

23. Odgovornost za štetu? Subjektivni i objektivni princip?

24. Kada se odgovara za štetu?

25. Odgovor. za druge?

26. Odgovornost više osoba za štetu?

27. Poslovodstvo bez naloga?

28. Pravila vraćanja kod stjecanja bez osnove?

29. Osnove nasljeđivanja?

30. Legat? Kada stvar ili pr. prelaz na legatara? Trenutkom predaje

31. Vraćanje darova? Rok? 3. god. Koji darovi se ne vraćaju? Male vrijednosti i ono što sam oporučitelj ne smatra darom

32. Na koji način se ocjenjuje vrijenost dara? Ovisno o cjelokupnoj ostaviteljevoj imovini

33. Ug. naslj. pr.?

34. DD? Kakva pr. daje dionica?

35. Podjela dionica?

36. Vlastite dionice?

37. DOO?

38. Vladajuće i ovisno društvo? Odnos? Jedno ima udio kapitala u drugom ili upravljačka pr.

39. Da li trg. društvo odgovara za štetu? DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP i KPP – Damir Kos

 

1. Zadaća: zlouporaba sl. isprave/zlouporaba opojne droge heroina (kod izricanja kazne mora se voditi računa o prijašnjim kaz. sankcijama osude, uvj. osuda i mora se uzeti u obzir i uračunati i objediniti s onom koja se upravo izriče, uračunati pritvor)

2. Vrijeme i mjesto počinjenja KD? Kako se određuje?

3. Nehaj? Vrste?

4. Namjera? Vrste?

5. Frankove formule?

6. Krajnja nužda?

7. Putativna nužna obrana?

8. Produljeno KD? Nema ga kod KD protiv života i tijela

9. Trajna i KD stanja?

10. Stjecaj KD?

11. Prividni stjecaj?

12. Ublažavanje kazne? Zakonsko i sudsko

13. Uvjeti za izricanje uvj. osude?

14. Opoziv uvj. osude?

15. Zastara kaz. progona?

16. Stranke u kaz. pstupku?

17. Ovlaštenik za kaz. progon? DO, priv. tužitelj, ošteć. kao tužitelj

18. Ošteć. kao tužitelj? Ne može biti u postupku protiv maloljetnika i osoba s duš smetnjama, može samo DO.

19. Kada opt. mora imati branitelja?

20. DO kada branitelju traje status? Do pravomoćnosti, izv. pr lijek – nova punomoć

21. Uvjeti za pritvor?

22. Obligatorni pritvor? Kd 5 god ili više, neubr. osoba počini Kd da ne bi ponovo

23. Vremenska ograničenja pritvora?

24. Mjere opreza?

25. Kada pritvor može biti zamjenjen jamstvom? Samo kada je bojazan da će pobjeći

26. Osnove za pretragu stana? Kada može bez naloga?

27. Da li uvjek nalog za pretragu stana mora biti uručen? Ne, opasnost od oružane pobune i sl.

28. Posebni izvidi KD?

29. Razlijka optužnica-opt prijedlog? Prijedlog za razliku od opt. ne mora biti obrazložen

30. Pr. lijek protiv optužnice? Prigovor u roku 8 dana od dostave, može biti odbijen, odbačen, prihvaćen

31. Tko može prigovarati na opt.?

32. Vrste presuda?

33. Što kada se opt. izjasni krivim?

34. Kada sud donosi odbijajuću presudu?

35. Opseg 2˚ suda preispitivanja 1˚ presude?

36. Zahtjev za preisp. pravomoćne presude?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprava i radno – Davorka Lukanović-Ivanišević

 

1. Može li upr. tijelo prema diskrecijskoj odluci odlučiti o svojoj nadležnosti? NE

2. Kada odluka Sabora postaje konačna? Danom dostave stranci – nema žalbe

3. Pravomoćnost?

4. Kada je odluka 2˚ tijela protiv kojeg je pokrenut upr. spor pravomoćna? Danom dostave stranci.

5. Kada je odluka upr. tijela i konačna i pavomoćna? Protokom vremena za podnošenje žalbe, a ona nije izjavljena, jer više nema mogućnosti pokretanja upr. spora.

6. Obveza prekida postupka zbog prethodnog pitanja?

7. Kada upr. tijelo odlučuje u skraćenom postupku?

8. Sud. zaštita zakonitosti upr. akta?

9. Šutnja admin. i pokretanje upr. spora?

10. Tko može pokrenuti upr. spor?

11. Što znači da je upr.sud sud pune jurizdikcije? Može meritorno odlučivati

12. Tužba za zaštitu od nezakonite radnje?

13. Tko odlučuje o prijedlogu ua pon. postupka?

14. Izv. pr. lijekovi u upr. postupku?

15. Izvlaštenje?

16. Prestanak ug. o radu na određ. vrijeme?

17. Specifičnosti ug. o radu za rad na izdv. mjestu?

18. Posotoji li obveza evidentiranja takvih ug.? DA

19. Sadržaj ug. o radu za rad u inozemstvu?

20. Otkaz radniku upućenom na rad u inozemstvo?

21. Može li stranac zaključiti ug. o radu za stal. sez. poslove? NE

22. Zaključenje ug. o radu za stal. sez. poslove. Što je s uplaćenim doprinosima kada radnik odbije raditi slijedeću sezonu? Poslodavac ima pr. na naknadu uplaćenog

23. Uvjeti za izv. otkaz ug. o radu?

24. Sudski raskid ug. o radu?

 

25. Raspon u kojem radnik može tražiti naknadu zbog neovlaštenog otkaza? Čime se tu sud rukovodi?

26. Zaštita pr. radnika? Koja pr. ima radnik?

27. Funkcija radničkog vijeća? Kada ono suodlučuje?

28. Što poslodavac mora učiniti ako želi dati otkaz čl. rad. vijeća?

29. Postupak s radnom knjižicom?

30. Što znači da je obračun plaće ovršna isprava?

31. Može li se organizirati štrajk zbog neisplate plaće'

32. Tko i zašto može organizirati štrajk?

33. Tko je nadležan za zabranu štrajka na području RH?

34. Lockout?

35. Prijenos poduzeća – pr. radnika?

36. Kada i stari i novi poslodavac odgovaraju za obveze iz ug. o radu? Kod ug. na određeno vrij.

 

 

GPP i obiteljsko – Olga Jelčić

 

1. Razlika između parničnog i izvanparn. postupka?

2. Koji se postupak pokreće po sl. dužnosti? Ovršni

3. Specifičnosti žalne u izvanparn. postupku?

4. Litispedencija i presuđena stvar?

5. Da li je litispedencija relevantna kod revizije? Ne

6. Da li je litisp. razlog za ponavlj. postupka? NE

7. Relativna i apsol. nadležnost sudova?

8. Do koje faze se sud može proglasiti stvarno nenadl.? Do pripremnog ročišta

9. Posljedice povrede nadležnosti?

10. Da li 2˚ sud po sl. dužn. pazi da li je 1˚ bio relativno nenadl.? Ne

11. Koji zakon uređuje stvarnu nadl. sudova u parn. post.? ZPP i Zak. o sudovima

12. Nadležnost sudova? Koji sud za što nadležan?

13. Atrakcija stvarne nadležnosti?

14. Obustava postupka?

 

15. Razlika obustava – povlačenje tužbe? Kod obustave nema nastanka postupka, strogo osobno pr, povl. tužbe – može ponovno pokrenuti postupak

16. Razlozi za reviziju?

17. Aps. bitne povrede postupka za izjavu revizije?

18. Kako 1˚ sud postupa s revizijom?

19. Kada stranka nema pr. interes za reviziju? Uspjela u sporu

20. Pazi li sud po sl. dužnosti na reviz. razloge? NE

21. Što ako revizija nije obrazložena? Odbaciuje se

22. Pr. ljekovi u ZK postupku? Žalba protiv rješenja

23. Svojstva žalbe u ZK postupku? Remonstrativna, dvostrana, nije suspenzivna

24. Da li 1˚ suadc uvijek rješava o žalbi? NE, ako ocjeni da je osnovana šalje je 2˚ sudu, slično i u ovrš. postupku

25. Sastav 2˚ suda o žalbi? Sudac pojedinac

26. Privremene mjere?

27. Kada će ostavinski sud prekinuti postupak i uputiti u parnicu? Uvijek kada se pojavi spor o činjenicama

28. Kada ost. sud neće prekinuti postupak zbog spornih činjenica? Kada je činjenično sporna oporuka, općepoznate činj...

29. Kako prestaje brak?

30. Kada prestaje brak?

31. Tko odlučuje i u kojem postupku o razvodu? Opć. sud izvanparn. postupak

32. Kada sud određuje razvod braka?

33. Posredovanje za razvod braka?

34. Da li je uvijeko potrebno posredovanje? DA

35. Bračni ugovor?

36. Skrbništvo?

37. Posebni skrbnik?

38. Specifičnosti obitelj. sporova? Hitan postupak, nejavan, stranke ne mogu posve samostalno disponirati svojim pr, slobodna ocjena troškova...

39. Postupak za oduzimanje roditelj. pr? Izvanparn. postupak

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

molim kolege koji imaju pitanja od ispitivača Danice Damjanović, a koja ovdje nisu objavjena da ih podijele sa nama budući su ovdje pitanja sa samo 3 roka

 

ako ju je netko slušao ili kod nje polagao, može dojmovi?

 

unaprijed zahvaljujem :-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Dakle, gđa. Damjanović je taj dan bila za poželjet. Ne znam kakva je inače, ali mi se učinila kao divan ispitivač.

Pitanja su bila ljedeča:

 

1. govorna kazna? (kakav je to ugovor po svojoj prirodi, u kakvom obliki može biti ugovorena, može li se ugovorit za novčane obveze, za što se ugovara, što ako se ugovori za neispunjenje pa stranka ne ispuni obvezu, što ako dužnik izvrši obvezu sa zakašnjenjem-što onda, može li vjerovnik i tad tražit ugovornu kaznu)

2. preuzimanje duga

3. kako se tumače ugovori(što ako je nešto sporno)

4. solidarnost dužnika(što s prijebojom, što s nagodbom, što ako se jedan dužnik odrekne zastare)

5. pravo građenje(što je, kako prestaje, na koji način prestaje, što s posljedicama)

6. tko može bit svjedok oporuke?

7. što je za svjedoka javne oporuke bitno?

8. može li oporučitelj nešto ostaviti svjedocima?

9. kako se utvrđuje vrijednost nužnog dijela? (što se izuzima)

10. ako je povrijeđen nužni dio-tko mora vratiti što?

 

- kad doo treba nadorni odbor

- što je to trg. punomoć

- što je punomoć trg. putniku

- zaštita tvrtke?(koja načela)

- isključenje člana d.O.o.(kad se može isključiti)

- tko izrađuje godišnje izvješće dd-a

- št je JTD

- tko podnosi prijavu za upis u registar

- Šta je dd

- što je temeljni kapital

 

 

 

Eto, to je bilo sve........svakako bi dobro došlo kad bi još tko objavio kakva njena pitanja??!!

:-)

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hey ljudi, može li još pitanja od Damjanovićke, koliko inzistira na građanskom a koliko na trgovačkom. Čula sam da voli ispitivat građenje i da je to redovit i neizostavni dio svakog njenog ispitivanja? stoga molim sve vas koji su je ikada slušali da malo komentiraju, pitanja iznesu, i upute kakve daju! Unaprijed punoooooooo zahvalna!

:-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Rok 15. 03. 2006.

 

Upravno i radno – Miljenka Pajalić

 

1. Zašto kažemo za ZUP da je opći zakon?

2. Tko je dužan postupati uopćem upravnom postupku?

3. Navesti neko od načela upr. prava i objasniti ga!

4. Što znači pomoć neukoj stranci?

5. Izuzeće sl. osobe?

6. Kada stranka može tražiti izuzeće?

7. Jezik u upr. postupku?

8. Što je uvjerenje? Da li je upr. akt?

9. Što stranka može učiniti, ako smatta da podaci u uvjerenju nisu točni? Može tražiti ispravau uvjerenja (ovaj zahtjev jest upr. akt)

10. Osobna dostava rješenja?

11. Sastav rješenja?

12. Što mora sadržavati izrjeka? A što obrazloženje?

13. Može li se ispraviti greškau upr. aktu?

14. Redovni pr. lijek?

15. Protiv čega se može podnjeti?

16. Tko rješava o žalbi?

17. Što radi 2˚ tijelo povodom žalbe?

18. Može li 2˚ riješiti na štetu žalitelja? Da, kada postoje razlozi za poništenje i ukidanje po pr. nadzora, izvanredno ukidanje i proglašenje rješenja ništavnim.

19. Kada je moguće poništenje i ukidanje po pr. nadzora?

20. Najčešći razlog za ukidanje? Očita povrjeda mat. pr.

21. Razlika poništenje-ukidanje?

22. Definicija upr. akta?

23. Što može učiniti stranka nezadovljna upr. aktom?

24. Što se traži upr. sporom? Ocjena zakonitosti upr. akta, uvjek povrijedamora biti na štetu žalitelja, ako nije sud odbacije tužbu.

25. Što ako tužba nije potpuna? Sud je odbacije

26. Da li je upr. tijelo vezano uz naputak i pr. shvaćanje suda? Da, u konkretnom i svim ostalim sličnim budućim slučajevima

27. Granice ispitivanja upr. akta?

28. Ponavljanje postupka?

29. Tko odlučuje o ponavljanju postupka? Sastav vijeća? 5 sudaca

30. Tko obavlja poslove drž. uprave?

31. Što su poslovi drž. uprave? Provođenje zakona, upravni i inspekcijski nadzor

32. Sredstva za rad drž. uprave?

33. Izvalštenje?

34. Vrste izvlaštenja?

35. Pr. zaštita kod izvlaštenja?

36. Temeljna pr. i obveze iz radnog odnosa?

37. Oblik ug. o radu?

38. Tko je volonter?

39. Zabrana prijeboja između poslodavca i radnika? Nije moguće neisplatiti plaću, jer radnik nešto duguje poslodavcu.

40. Prestanak radnog odnosa?

41. Pr. radnika na sud. zaštitu?

42. Tko se smatra strancem u RH? Osoba koja nije državljanin RH.

43. Regulacija boravka strancau RH? Privremeni i stalni boravak

44. Može li stranacraditi u RH? Da, temeljem poslovne i radne dozvole

45. Kada stranac može dobiti stalni boravak?

46. Kada dijete stranac dobiva državljanstvo? Odmah, ako mu je roditelj državljanin RH.

 

 

Građanski i trgovačko – Viktorija Lovrić

 

Presuda

1.)Naknada štete zbog nematerijalne štete – kleveta

(ukratko iznjeti predmet, kako je i na osnovu čega presuđeno?)

2.) Smetanje posjeda

(kako glasi tužb. zhatjev? Zahtjev za utvrđenje smetanja, uspostava prij. stanja, zahtjev da se smetanje u buduće ne ponavlja)

1. Kakve vidove nematerijalne štete je poznavao stari ZOO, a kakve novi? Novi: neimovinska šteta i provrjeda pr. osobnosti, stari: fizičke, duševne boli, strah

2. Kriteriji za odmjeravanje štete?

3. Kvaliteta posjeda?

4. Vlasničke tužbe?

5. Reivindikacija?

6. Prigovori tuženika kod reivindikacije?

7. Koje još tužbe poznaje zakon o vlasništvu?

8. Kako bi glasio tužb. zahtjev protiv zal. dužnika koji nije i glavni dužnik? Da je dužan trpiti namirenje do visine založene tražbine!

9. Podjela služnosti?

10. Kućne služnosti?

11. Vrste z.k. upisa?

12. Uknjižba?

13. Sastva z.k. tijela?

14. Pr. temelji nasljeđivanja?

15. Nužni nasljednici?

16. Izvanredne oporuke? Sastavljaju se u izv. okolnostima

17. Svjedoci izv. oporuke?

18. Zaključenje ugovora? Kako među prisutnima, a kako među odsutnima?

19. Punomoćnik pri zaključenju ug.? Mora li punomoć biti u pisanom obliku? Samo ako je za konkretan ug. propisan pisani oblik

20. Rokovi za ispunjenje ug? Posljedice?

21. Ništavi ug.? Posljedice?

22. Što novi ZOO govori o causi? Ništa, napušten je sustav cause, pa ona više nije niti bitan el. kod ništavosti ug.

23. Prestanak potraživanja prijebojem?

24. Trg. društva i trg. pojedinac?

25. Organi d.O.o?

26. Član uprave d.O.o.?

27. Što je dionica? Podjela, prijenos?

28. Stečajni razlozi?

29. Što je prezaduženost?

30. Tijela steč. postupka?

31. Tko može biti steč. upravitelj?

32. Što je mjenica? Subjekti mj. odnosa?

33. Prava iz dionice?

34. Statusne promjene koje dovode do prestanka društva? Spajanje, pripajanje...

 

 

GPP i Obiteljsko – Petar Milas

 

1. Načelo dispozicije? Stranke slobodno raspolažu svojim zahtjevima

2. Da li sud uvijek priznaje sva raspolaganja stranaka? Ne

3. Da li će sud utvrđivati činj. i dokaze koje stranke nisu predložile? U pravilu ne, osim u radnim, bračnim, paternitetskim sporovima i ako posumnja da stranke raspolažu zahtjavima kojima ne mogu raspolagati.

4. Tko poduzima radnje u postupku? Stranke osobno ili putem punomoćnika

5. Tko može biti stranka u postupku? Svaka fiz. i pr. osoba

6. Pr. stajanja pred sudom?

7. Što je parnična sposobnost?

8. Da li sud cijelo vrijeme po sl. dužnosti pazi na parn. sposbnost? Da

9. Što je tužba?

10. Što kada stranka želi podići tužbu protiv RH? Prvo mora pokrenuti postupak mirenja kod DO, ako u tome ne uspije može podići tužbu, ako nije bilo mirenja sud tužbu odbacuje!

11. Povrat u prij. staje?

12. Što je rok?

13. Što je ročište?

14. Što je međupresuda? Kako bi glasila međupresuda kod štete? Tuženik je dužan tužitelju nadoknaditi štetu. Nastaje zastoj postupka do pravomoćnosti međupres.

15. Dopunska presuda?

16. Presuda na temelju odricanja? Da li je potreban pristanak tuženika? Ne

17. Presuda bez održavanja gl. rasprave?

18. Vrste pr. lijekova?

19. Žalba? Sastav?

20. Odluke 2˚ suda o žalbi?

21. Kada je žalba nedopuštena?

22. Odluke suda u ovr. postupku? Rješenje (ne mora biti obrazloženo, mora imati uputu o pr. lijeku) i zaključak

23. Kada rješenje mora imati obrazloženje? Kada se njima prijedlog odbacuje ili odbija

24. Temeljem čega sud odlučuje? Ovr. isprave i prijedloga za ovrhu

25. Koje su ovršne isprave?

26. Kada sudska odluka postaje ovršna? Pravomoćnošću i protokom paricijskog roka

27. Kada je ovršna časom pravomoćnosti? Odluke na činjenje, trpljenje, propuštanje

28. Koje su vjerodostojne isprave? mjenica, ček Što trebaju sadržavati? Oznaku dužnika, vjerovnika, rok, iznos novčane tražbine...

29. Prijedlog za ovrhu? Sadržaj? Zahtjev, vjerodostojna isprava, naznaka iz čega da se namiri, zahtjev dužniku za isplutu

30. Što sud čini ako prijedlog za ovrhu ne sadrži sve što treba? Odbacuje ga

31. Protuovrha?

32. Ostavinski postupak? Izvanparnični, po sl. dužnosti, mjesna nadležnost prema ostaviteljevom boravištu/prebivalištu, ako se to ne zna prema mjest gdje se nalazi većina ostavine.

33. Što se utvrđuje u ost. postupku?

34. Pr. lijek protiv rješenja o nasljeđivanju kojeg je donio J.B.? Prigovor opć. sudu, na njegovu odluku – žalba 2˚ sudu.

35. Što ako je žalba nepravovremena? I tada se dostavlja 2˚ sudu

36. Što 1˚ može učiniti sa žalbom?

37. Naknadno pronađena nekretnina?

38. Naknadno pronađena oporuka? Sud je proglašava i obavještava stranke da mogu svoja pr. ostvariti u parnici

39. Što je brak?

40. Kako se sklapa?

41. Prestanak braka?

42. Tko može zahtjevti razvod braka?

43. Posredovanje?

44. Može li suprug u svako vrijeme zatražiti ravod?

45. Tko je majka djeteta?

46. Tko se smatra ocem?

47. Prizananje očinstva?

48. Može li očinstvo priznati maloljetnik/osoba djelomično lišena posl. sposobnosti?

49. Da li je moguć opoziv majčinstva/očinstva? Ne

50. Može li se dijete priznati i prije njegova rođenja? Da.

51. Imovinski odnosi bračnih drugova?

52. Bračna stečevina?

53. Tko može podnjeti tužbu za utvrđenje majčinstva/očinstva?

 

 

Ustav i organizacija pravosuđa – Velimir Čolović

 

1. Osnivanje političkih stranaka?

2. Pr. na slobodu?

3. Nepovredivost doma?

4. Pr. na utočište (azil)? Stranci i apatridi koji se zateknu na području RH, osim za nepolitičke zločine

5. Što Ustav kaže o vlasništvu?

6. Poduzetnička i tržišna sloboda?

7. Osnovna soc. prava iz Ustava?

8. Pr. na štrajk (Ustav)?

9. Sabor RH?

10. Imunitet zastupnika?

11. Vlada RH?

12. Međ. ug. koje sklapa RH?

13. Udruživanje i razdruživanje?

14. Što regulira zakon o Ust. sudu?

15. Tko može biti biran za suca Ust. suda? Postupak izbora?

16. Postupak pred Ust. sudom? Čime se pokreće? Prijedlog, zahtjev, ust. tužba

17. Sadržaj ust. tužbe?

18. Pučki pravobranitelj?

19. Što regulira zakon o lok. i područnoj samoupravi?

20. Što su sudovi?

21. Ustrojstvo sudaova?

22. Nadležnost upravnog suda?

23. Nadležnost općinskog suda?

24. Dužnosti suca?

25. Uvjeti za upis u imenik odvjetnika?

26. Prestanak pr. na odvjetništvo?

27. Što regulira zakon o DO?

28. Tko čini drž. odvj. vijeće?

29. Članovi DSV-a?

30. Osnovne funkcije DSV-a?

31. U čemu se sastoji J.B. služba?

32. J.B. isprave?

 

KP i KPP – Senka Klarić-Baranović

 

1. Oblici krivnje?

2. Namjera?

3. Nehaj?

4. Kažnjavanje za nehaj?

5. Dragovoljni odustanak?

6. Što je kžnjiv pokušaj?

7. Nužna obrana?

8. Neubrojivost?

9. Može li neubrojiva osoba s umišljajem počiniti KD? Može, ali zbog bolesti neće biti kažnjena

10. Kako se može počiniti KD?

11. Koji se zakon primjenjuje na počinitelja KD? Onaj koji je vrijedio kada je KD počinjeno, osim kod primjene blažeg zakona!

12. Što ako sud ne primjeni blaži zakon? Žalba kao redovan pr. lijek

13. Elementi KD?

14. Isključenje protupravnosti?

15. Beznačajno djelo?

16. Vrste kaz. sankcija?

17. Vrste kazni? Novčana kazna?

18. Rad za opće dobro na slobodi?

19. Kazna dugotrajnog zatvora? 20-40 god, izriče se na pune godine, nikad kao jedina kazna, ne za mlađe od 21. god

20. Sastav sudova za mladež? Vijeće 1 sudac 2 suca porotnika (porotnici moraju biti različitog spola i imati posebno nagnuće za mladež) višti sud: vijeće 2 suca 3 suca porotnika.

21. Produljeno KF?

22. Stjecaj KD?

23. Nadležnost žup.sudova?

24. Pritvor u istrazi?

25. Taksativno navesti trajanje pritvora do izricanja presude!

26. Čemu služi izvanraspravno vijeće?

27. Obvezna obrana?

28. Maksimalan br. branitelja?

29. Tko može, a tko mora uskratiti svjedočenje?

30. Odluke 2˚ suda povodom žalbe?

31. Kada će preinačiti presudu?

32. Vrste presuda?

33. Sadržaj osuđujuće presude?

34. Kada VS odlučuje u 3˚?

35. Izvanredni pr. lijekovi?

36. Zahtjevza izvanredno preispitivanje pravomoćne presude?

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

preneseno u odgovarajuci topic

 

pitanja s roka od 20.03.2006. - objavio Adri

 

 

KAZNENO PRAVO I KPP - KOS

 

1. vrijeme kaznenog djela

2. mjesto kaznenog djela

3. na koji se način može počiniti kazneno djelo

4. namjera

5. nehaj

6. razgraničenje svjesni nehaj - neizravna namjera

7. krajnja nužda

8. putativna nužna obrana

9. pokušaj kaznenog djela

10. sudionici kaznenog djela

11. eksces supočiniteljstva

12. pomagatelji

13. stjecaj kaznenih djela

14. trajna kaznena djela

15. produljeno kazneno djelo

16. ublažavanje kazne

17. uvjeti za izricanje uvjetne osude

18. rok kušnje

19. opoziv uvjetne osude

- krajni rok za opoziv uvjetne osude

20. zastara kaznenog progona

21. relativna zastara

22. izuzeće

23. stranke u postupku

- oštećenik kao tužitelj

- da li oštećenik uvijek može preuzeti kazneni

progon

24. obvezna obrana

25. najčešća mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika na glavnoj raspravi, najteža mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika na glavnoj raspravi

26. dva slučaja obligatornog pritvora

27. disciplinski pritvor prema okrivljeniku

28. rokovi kod pritvora

29. pretraga - kada je zakonita

30. pretraga prostora, pretraga odvjetničkog ureda

31. razlika opzužnica - optužni prijedlog

32. prigovor protiv optužnice

- odluke izvanraspravnog vijeća

33. neposredna optužnica

34. odgoda i prekid glavne rasprave

35. kada glavna rasprava mora započeti iznova

36. čitanje zapisnika bez suglasnosti stranaka

37. ispitivanje optuženika

38. skraćeni postupak

39. do kada državno odvjetništvo može mijenjati činjenično stanje optužnice

40. ako je došlo do preotvaranja glavne rasprave, kada će se ispitati okrivljenik

41. vrste presuda

42. odbijajuća presuda

43. formalni uvjeti kod izvanrednog preispitivanja pravomoćne presude

 

 

UPRAVNO I RADNO PRAVO - TURKALJ

 

1. stranke u upravnom postupku

2. obvezna osobna dostava pismena

3. prethodno pitanje

4. prekid postupka

5. žalba

6. kada se rješenje stavlja izvan snage

7. suspenzivni karakter rješenja

8. zabrana reformatio in peius

9. protiv kojih se akata se može podići upravna tužba

10. kako mora postupiti tijelo kada primi presudu Upravnog suda kojim se uvažava tužba

11. spor pune jurisdikcije

neuredna tužba

12. obustava postupka

13. spor zakonitosti

 

14. zasnivanje radnog odnosa

15. da li je moguće sklopiti ugovor o radu u usmenom obliku

16. za kakvu štetu radnik odgovara poslodavcu

17. vrste izvlaštenja

- potpuno izvlaštenje

- što je s teretima na izvlaštenoj nekretnini

18. zapošljavanje stranaca

19. radna i poslovna dozvola

20. poslovi državne uprave

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO PRAVO - JOSIPOVIĆ

1. naknada štete

- vrste odgovornosti

- pretpostavke objektivne odgovornosti za štetu

- uzročna veza

- odgovornost za neispravan proizvod

- rok za naknadu štete

2. na koje sve načine vjerovnik može prekinuti zastaru

3. bitni sastojci ugovora

4. ispunjenje u roku - kada je bitan sasatojak ugovora

5. prijeboj

6. cesija, cesija umjesto isplate, cesija radi naplate, asignacija

7. kaoje mane volje će izazvati ništetnost pravnog posla

8. ugovori na sreću, nabrojati neke iz ZOO-a

9. pobijanje dužnikovih pravnih radnji

10. preuzimanje duga i preuzimanje ispunjenja

11. založno pravo na nekretnini

- prava založnog vjerovnika prije i nakon dospijeća

12. nedopušteni uglavci kod ugovora o zalogu

13. simultana hipoteka

14. prvenstveni red upisa

15. zabilježba spora - učinci te zabilježbe

16. kad se izvlaštenjem stječe nekretnina

17. građenje na tuđem zemljištu - kada će graditelj postati vlasnik

18. Što ako je samo dio zgrade na tuđem zemljištu

19. drugi nasljedni red

20. kad bračni drug ima pravo na nužni dio

21. što sve ulazi u ostavinu

22. vraćanje darova

23. pobijanje pravnih radnji dužnika u stečejnom postupku

24. vjerovnici stečajne mase

25. ovlasti stečajnog upravitelj

26.razlika između dd i doo

27. osnivanje dd

28. zastupanje dd i doo

29. kako dd odgovara za svoje obveze

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA I USTAV - JUG

1. Što je državno odvjetništvo

2. koga DO može zastupati po punomoći

3. vrste državnih odvjetništava

4. koji se ugovori moraju dostaviti DO na mišljenje

5. imenovanje državnog odvjetnika

6. imenovanje zamjenika DO

7. sastav i nadležnosti državnoodvjeničkog vijeća

8. uvjeti za zamjenika DO

9. državnosudbeno vijeće

10. vrste sudova po Zakonu o sudovima

11. što je sudačko vijeće, o čemu odlučuje, kad ocjenjuje suca

12. tko imenuje predsjednika suda

13. tko imenuje predsjednika VSRH

14. nabrojiti pravne izvore za Organizaciju pravosuđa

15. tko imenuje javne bilježnike

16. uvjeti za javnog bilježnika

17. kako se odvjetništvo može obavljati u RH

18. uvjeti za odvjetnika

19. najteža stegovna mjera za odvjetnika, tko ju izriče

20. da li Zakon o sudovima predviđa kakvu mogućnost za suđenje u razumnom roku

21. nadležnost Upravnog suda

22. ustrojstvo VSRH

23. o kojem sukobu nadležnosti odlučuje VSRH

 

24. nabrojiti pravne izvore za Ustavni sustav

25. Ustavni sud RH, sastav, nadležnost...

26. razlika prijedlog - zahtjev

27. tijela državne vlasti

28. ovlasti predsjednika RH

29. uredbe

30. tko daje mandat za sastav Vlade

31. tko odlučuje o promjeni Ustava

 

GPP I OBITELJSKO - GRBIN

 

1. punomoćnici stranaka u parničnom postupku

2. zakonski zastupnici

3. rokovi

4. povrat u prijašnje stanje

5. vrste tužbi obzirom na sadržaj

6. kondemnatorna tužba

7. svrha kondemnatorne tužbe

8. deklaratorna tužba

9. konstitutivna tužba

10. presuda zbog ogluhe

11. presuda zbog izostanka

12. povlačenje tužbe, odricanje od tužbenog zahtjeva

13. žalba protiv presude

14. kad je žalba nepotpuna

 

15. što je brak, a što je izvanbračna zajednica

16. pretpostavke za sklapanje braka

17. bračne smetnje

18. prestanak braka

19. poništaj braka

20. vrste skrbništva

21. uzdržavanje bračnih drugova

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama